فهرست مطالب

مطالعات روانشناسی بالینی - پیاپی 27 (تابستان 1396)

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی
پیاپی 27 (تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ژاله فیضی، علیرضا مرادی *، محمد خواجه دلویی، نیره خادم صفحات 1-21
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، یکی از درمان های نسل سوم است که در آن تلاش می شود به جای تغییر شناخت‏ها، ارتباط روان‏شناختی فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد. هدف پژوهش حاضر تعیین کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی در زنان بارداری است که نازایی داشته و به وسیله درمان لقاح خارج رحمی باردار شده‏اند. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون، پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش به شیوه در دسترس از میان افراد دارای نازایی اولیه یا ثانویه که با لقاح خارج رحمی باردار شده و در دامنه سن بارداری 14 تا 22 هفته بودند انتخاب شدند. 35 نفر خانم باردار با ویژگی های یادشده به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (17 نفر) و شاهد (18 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهششامل مصاحبه ساختاریافتهSCID برای تشخیص اضطراب و افسردگی، سیاهه افسردگی بک و سیاهه اضطراب بک بود که به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه پس از اتمام درمان انجام شد. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند ولی گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. برای بررسی فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس مختلط بین – درون آزمودنی ها (SPANOVA) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط نشان از وجود تفاوت معنادار اثر بین گروهی اضطراب و افسردگی در سطح معناداری کمتر از05/0 بود؛ لذا با اطمینان 95 درصد می توان نتیجه گرفت که اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش اضطراب و افسردگی موثر بود.
  مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد به واسطه افزایش انعطاف پذیری روان‏شناختی باعث کاهش معنی دار افسردگی و اضطراب زنان باردار تحت درمان لقاح خارج رحمی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و نیز دوره پی گیری یک ماهه شد. به نظرمی رسد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان درمانی مکمل، در کنار درمان های طبی ناباروری در بهبود روند بارداری و سلامت مادر و جنین می تواند نقشی بسزا داشته باشد.
  کلیدواژگان: نازایی، لقاح خارج رحمی، افسردگی، اضطراب، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • سیده آیدا موسوی مقدم *، منصور بیرامی، عباس بخشی پور، حسن حمیدپور صفحات 23-45
  هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی درمان فراشناختی بر علائم آسیب شناختی و شدت اضطراب مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر بود. در این مطالعه از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شد. سه زن و دو مرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر از طریق مصاحبه تشخیصی و مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-IV برای محور یک به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پس از احراز شرایط لازم در این پژوهش شرکت کردند. درمان فراشناختی به مدت 8 تا 12 جلسه هفتگی به کار گرفته شد و مرحله پیگیری نیز طی 6 و 12 ماه پس از پایان درمان دنبال شد. پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (GADQ-IV)، پرسشنامه اضطراب بک (BAI) و پرسشنامه اضطراب صفت به عنوان ابزار ارزشیابی در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به کار گرفته شدند. به منظور تحلیل داده ها، از روش فرمول درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا (RCI) استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر درمان فراشناختی بر آماج های درمان (علائم اختلال اضطراب فراگیر و شدت اضطراب) در مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر معنادار است و درمان فراشناختی در کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر از کارایی لازم برخوردار است.
  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب صفت، اضطراب
 • بیژن پیرنیا *، علی سلیمانی، کامبیز پیرنیا صفحات 47-69
  بازی درمانی شیوه ای از فرایند تغییر رفتار در کودک است که بر تعامل والدین و کودک مبتنی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی گروه درمانی رابطه والد-کودک بر کاهش پرخاشگری در کودکان دارای والدین تحت درمان نگهدارنده با متادون می باشد. در یک کارآزمایی بالینی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل، در خلال آذر ماه 1393 لغایت آبان ماه 1394 ، از میان خانواده های دو والد تنی دارای مادر تحت درمان متادون مراجعه کننده به دو کلینیک درمان متادون در تهران که دارای فرزندانی در بازه سنی 8-5 سال بودند، 85 مادر به طور هدفمند انتخاب شدند و پس از انجام غربالگری بر اساس شاخص پرخاشگری،50 کودک که بر اساس پرسشنامه پرخاشگری شهیم و با توجه به نقطه برش مفروض بالاترین نمرات را کسب نمودند، پس از انجام مصاحبه بالینی وارد فرایند پژوهش شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی و از طریق نرم افزار اکسل آفیس در دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافتند (هر گروه 25 نفر). برنامه درمانی بر اساس مدل لندرث و براتون به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. دو هفته پیش و پس از فرایند درمان آزمودنی ها توسط پرسشنامه پرخاشگری (میزان پاسخ دهی=94%) مورد ارزیابی قرار گرفتند. از فرایند جلسات درمانی رونوشت برداشته شد و داده های کیفی به وسیله نرم افزار اطلس تی آی 5 تحلیل شدند. همچنین داده های کمی با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بازی درمانی موجب کاهش شاخص پرخاشگری در هر سه مولفه جسمانی، کلامی و رابطه ای در کودکان می شود (001/0>p). یافته ها این تحقیق می تواند در اثرگذاری مداخلات روان شناختی به عنوان رویکردی مستقل و یا مکمل در کنار درمان های دارویی در کودکان دارای اختلالات رفتاری و روان پزشکی حائز اهمیت و دارای کاربردهای بالینی باشد.
  کلیدواژگان: گروه درمانی رابطه والد-کودک، پرخاشگری رابطه ای، پرخاشگری آشکار، پرخاشگری جسمانی، درمان نگهدارنده متادون
 • وحید نجاتی*، فرشید علی پور صفحات 71-88
  با توجه به نقش تعیین کننده اعتماد در سازگاری کودکان و رفتارهای پرخطر، هدف پژوهش حاضر تعیین سیر تحولی اعتماد در نمونه ای از کودکان ایرانی بود. در مطالعه مقطعی حاضر، از میان جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392، 240 دانش آموز دبستانی در مقاطع مختلف تحصیلی اول تا ششم ابتدایی به روش نمونه گیری خوشه ایدر 4 منطقه تهران انتخاب شدند. از آزمون های اتمام حجت و اعتماد و همچنین از آزمون سنجش خطرپذیری کودکان در موقعیت های اجتماعی برای بررسی سیر تحولی اعتماد استفاده گردید. اطلاعات گردآوری شده توسط شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون های تحلیل واریانس یک راهه و چندراهه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که با افزایش سن میزان نرخ اعتماد نیز افزایش می یابد، همچنین نتایج نشان داد که با افزایش سن با افزایش خطرپذیری روبه رو هستیم، که نمایانگر ارتباط مثبت بین اعتماد و خطرپذیری در این کودکان می باشد. با توجه به نتایج پژوهش و مشاهده سیر صعودی میزان اعتماد و خطرپذیری در کودکان، لزوم توجه هر چه بیشتر به کودکان به عنوان جامعه آسیب پذیر در مقابل آسیب های احتمالی و رفتارهای پرخطر مشخص می شود.
  کلیدواژگان: سیرتحولی، اعتماد، خطرپذیری، کودکان ایرانی
 • مهدی اکبری * صفحات 89-115
  اختلال اضطراب فراگیر با توجه به سیر مزمن، شیوع زیاد و همبودی بالای با سایر اختلال های روانشناختی، به عنوان یکی از مهم ترین اختلال های ناتوان کننده بزرگسالان مطرح شده است و پرداختن به روش های درمانی موثر و اقتصادی تر برای این اختلال سودمند و ضروری است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان عدم تحمل بلاتکلیفی، بوسپیرون و درمان ترکیبی عدم تحمل بلاتکلیفی با بوسپیرون در بهبود علائم بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. در یک کارآزمایی بالینی با پیش آزمون و پس آزمون، از بین مراجعه کنندگان به مراکز و کلینیک های روانشناختی و روانپزشکی شهر تهران، 24 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه درمان عدم تحمل بلاتکلیفی، بوسپیرون (60-5 میلی گرم در روز) و ترکیبی جایگزین شدند. داده ها در مرحله قبل و بعد از مداخله از طریق مقیاس اختلال اضطراب فراگیر (GADS-7)، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS)، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)، پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II) و مقیاس سازگاری اجتماعی و شغلی (WSAS) گردآوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری کروسکال والیس، U من ویتنی و تحلیل کوواریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد کههر دو درمان عدم تحمل بلاتکلیفی و ترکیبی در مقایسه با بوسپیرون منجر به کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر، عدم تحمل بلاتکلیفی، نگرانی، افسردگی و افزایش سازگاری اجتماعی- شغلی شدند (01/0> p). نتایج آزمون U من ویتنی و تحلیل کوواریانس یک طرفه نیز نشان دادند که بین اثربخشی درمان عدم تحمل بلاتکلیفی و ترکیبی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتایج این پژوهش در کل نشان داد که درمان عدم تحمل بلاتکلیفی و ترکیبی در بهبود علائم اختلال اضطراب فراگیر موثرتر از بوسپیرون (60-5 میلی گرم در روز) هستند. با این وجود، به نظر می رسد افزودن دارو (بوسپیرون) به درمان عدم تحمل بلاتکلیفی منجر به بهبودی بیشتر بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نمی شود.
  کلیدواژگان: اختلال اضطراب فراگیر، درمان عدم تحمل بلاتکلیفی، بوسپیرون
 • حامد جهان بین *، احمد برجعلی، حسین اسکندری صفحات 117-135
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان روایتی - سازه گرایانه به شیوه «بازگشت به آینده» بر کاهش نشانه های اختلال فشار روانی حاد انجام شد.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش شامل زنان 18 تا 40 ساله ای بود، که در اثر آسیب روانی ناشی از تصادف منجر به اغماء در همسران شان، به اختلال فشار روانی حاد مبتلا شده بودند و همسران شان در سال 1392(از ابتدای خرداد تا پایان مرداد)، در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان پورسینای رشت بستری بودند. از میان 42 زن، تعداد 3 زن (3n= )، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس پرسشنامه واکنش فشار روانی حاد استنفورد (2000) انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از طرح تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه غیر همزمان از خلال چند آزمودنی استفاده شده است. مداخله صورت گرفته شامل به کارگیری شیوه درمانی «بازگشت به آینده» بود، که به مدت 13 جلسه 60 دقیقه ای بر روی آزمودنی ها اعمال شد. بطور کلی این پژوهش از سه مرحله تشکیل شده بود، که این مراحل شامل ارزیابی سطح پایه، دوره انجام مداخله و مرحله پیگیری بود، که 5/1 و 3 ماه پس از پایان درمان صورت پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از فرمول ضریب تغییرپذیری کوهن حاکی از آن بود که این شیوه درمانی، موجب کاهش معنادار در نشانگان اختلال فشار روانی حاد گردید (89/1-d= ). همچنین این برنامه درمانی موجب کاهش معنادار در خرده مقیاس های اختلال فشار روانی حاد، شامل نشانگان تجزیه ای (78/1-d= )، نشانگان تجربه مجدد (82/1-d= )، نشانگان اجتنابی (08/2-d= )، و نشانگان بیش انگیختگی (88/1-d= ) گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که شیوه درمانی «بازگشت به آینده» در درمان اختلال فشار روانی حاد زنان از کارایی لازم برخوردار است.
  کلیدواژگان: اختلال فشار روانی حاد، درمان روایتی- سازه گرایانه، بازگشت به آینده
 • مهدی خانجانی * صفحات 137-159
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه روان درمانی مثبت نگر بر افزایش رضایت از زندگی، خوش بینی و عواطف مثبت در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. 34 نفر به عنوان نمونه پژوهش از بین 1200 نفر از دانشجویان کارشناسی ورودی سال تحصیلی 93-1392 دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) ، فرم تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی (شی یر، کارور و بریگز، 1994) و برنامه عاطفه مثبت و منفی (واتسون، کلارک و گری، 1988) بود. برنامه روان درمانی مثبت نگر به صورت هفتگی طی شش جلسه دو ساعته به گروه آزمایشی، آموزش داده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد برنامه روان درمانی مثبت نگر در افزایش رضایت از زندگی، خوش بینی و عواطف مثبت در دانشجویان موثر بوده است (05/0p<) و نتایج بعد از دو ماه در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده بود. در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برنامه روان درمانی مثبت نگر در افزایش میزان رضایت از زندگی، خوش بینی و ایجاد و افزایش عواطف مثبت در دانشجویان، برنامه ایی سودمند است و از این برنامه می توان در جهت ارتقاء سلامت روان در دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ها استفاده کرد.
  کلیدواژگان: دانشجویان، روان درمانی مثبت نگر، رضایت از زندگی، خوش بینی، عواطف مثبت
 • ابراهیم نعیمی، زهرا مظاهری * صفحات 159-178
  هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تاثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباق پذیری دانشجویان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که 40 نفر به شیوه ی نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه، به صورت هفتگی شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی ( (CAASگردآوری و از طریق تحلیل واریانس با اندازه های تکراری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها تفاوت معناداری بین دو گروه در انطباق پذیری مسیر شغلی و خرده مقیاس های آن درزمینه ی دغدغه، کنجکاوی، کنترل و اعتماد در مرحله پس آزمون نشان داد. همچنین نتایج آزمون پیگیری حاکی از پایداری اثر مداخله مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش انطباق پذیری و خرده مقیاس های آن بود. در نهایت از مشاوره ی مبتنی بر پذیرش و تعهد می توان به عنوان یک روش موثر در افزایش انطباق پذیری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد، انطباق پذیری مسیر شغلی
 • سمانه قوشچیان چوبمسجدی، شاهرخ مکوند حسینی *، محمود نجفی، ایمان الله بیگدلی صفحات 179-201
  درما ن های مکمل مانند آموزش روانی کانون توجه جامعه ی درمانی بیماران دوقطبی و بسیاری دیگر از بیماری های مزمن روانی و طبی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر سنجش مقایسه اثر بخشی درمان های مکمل آموزش روانی- فردی و آموزش روانی- خانواده در کنار درمان روانپزشکی بیماران دوقطبی نوع یک، درقیاس با درمان روانپزشکی تنها در پیشگیری از بروز دوره های افسردگی و مانیا بوده است. پس از وارسی معیارهای ورود و خروج یک نمونه 66 نفری از بیماران دچاراختلال دوقطبی نوع یک با شیوه هدفمند انتخاب شدند. افراد به طور تصادفی در سه گروه آموزش روانی-فردی، آموزش روانی-خانواده و گروه کنترل قرار داده شدند. سنجش علایم افسردگی و شیدایی با استفاده از آزمون های سنجش شیدایی یانگ و سنجش افسرگی همیلتون صورت گرفت. افراد در سه نوبت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد سنجش واقع شدند. داده ها از پرسشنامه ها استخراج و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شد. نتایج تحلیل های آماری در شیدایی تفاوت های معناداری را میان گروه های تحقیق نشان داد. گروه آموزش روانی-خانواده همراه با دارو درمانی در پس آزمون به گونه معنادار میانگین پایین تری از گروه کنترل (درمان روانپزشکی تنها) از نظر علایم شیدایی داشتند، اما در پی گیری تنها میانگین گروه آموزش روانی-خانواده از گروه کنترل در علایم شیدایی پایین تر بود. اثر معنادار دیگری بدست نیامد. آموزش روانی-خانواده علایم شیدایی بیماران را در کوتاه مدت و بلند مدت کنترل می کند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که درمان مکمل آموزش روانی-خانواده در پیشگیری ازعود غیره منتظره علایم اپیسودیک شیدایی در بیماران دوقطبی نوع یک که تحت درمان روانپزشکی هستند، موثر است و در کنار درمان روانپزشکی آنان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اختلال دوقطبی، آموزش روانی-فردی، آموزش روانی-خانواده، افسردگی، شیدایی
|
 • Zhaleh Feyzi, Alireza Moradi *, Mohammad Khaje Dalouee, Nayyereh Khadem Pages 1-21
  Act is one of the third generation therapies in which there is trying to alter the one ̓s relationship with his or her thoughts and feelings instead of changing the cognitions. The aim of this research is to evaluate the efficacy of acceptance and commitment therapy (ACT) on reducing depression and anxiety in infertile women who undergoing In vitro fertilization (IVF). ACT has not used for reducing anxiety and depression in pregnant women before. In this study Quasi-experimental pretest-posttest and follow up with control group was used. Among women who had primary or secondary infertility, undergoing IVF, and were at 14-22 weeks gestational age, available sampling was conducted. 35 women with above feature, assigned to experiment (17) and control (18) groups randomly. SCID and BDI-II and BAI were used for assessing depression and anxiety; before the intervention and after it; and all of them repeated one month after ending the intervention. The experimental group participated in 8sessions of ACT, which lasted 90 minutes weekly; while control group didnt undergo any training. To examine the hypothesis, mixed analysis of variance between - the subjects (SPANOVA) was used. Analysis of mixed variance of the effects between-groups for depression and anxiety showed the significant level was less than 0/05. Thus with 95% reliability, it can be resulted that Act was effective for decreasing of depression and anxiety in experimental group. The results indicated by creating psychological flexibility, ACT decreased depression and anxiety in pregnant women who undergoing IVF significantly. This reduction remained one month after ending of intervention.
  It seems acceptance and commitment therapy as a complementary treatment, in addition to medical treatments for infertility, improves the health of the mother and fetus during pregnancy and can have an important role.
  Keywords: Infertility, In vitro fertilization, Depression. Anxiety, Acceptance, commitment therapy
 • Seyedeh Ayda Mousavi Moghadam *, Mansour Bairami, Abbas Bakhshipour, Hasan Hamidpour Pages 23-45
  This study evaluated the efficacy of metacognitive therapy (MCT) on reducing the pathological symptoms and trait anxiety of patients suffering from generalized anxiety disorder. The current study employed a multiple baseline single case study design. Patients with GAD (3 women and 2 men) meeting DSM-IV criteria for GAD were selected using purposeful sampling method and participated in the therapeutic intervention after obtaining treatment requirements. The treatment consisted of 8–12 weekly sessions. Assessments were conducted at pre-treatment, post-treatment, 6, and 12-month follow-up on several clinical measures: Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (GAD-Q-IV), Beck anxiety inventory (BAI) and Trait-Anxiety Subscale of the State-Trait-anxiety inventory (STAI-T). Data were analyzed using the index of improvement percentage and reliable change index (RCI). The results showed that MCT was significantly effective in reducing treatment's target. It can be concluded that metacognitive therapy has appropriate efficacy in the treatment of men and women with generalized anxiety disorder.
  Keywords: Metacognitive therapy, Generalized anxiety disorder, Trait anxiety, Anxiety
 • Ali Akbar Soleimani, Ali Soleymani, Kambiz Pirnia, Bijan Pirniya * Pages 47-69
  Play -therapy is a method of changing the child's behavior in which the parent-child interaction is emphasized. The aim of the present study was to examine the effectiveness of play-therapy training based on parent-child relationship on reducing aggression in children with parents under Methadone maintenance treatment. The present study was quasi-experimental with pre-test, post-test and control group. All children with parents under Methadone maintenance treatment in age range of 5 to 8 years in Tehran consisted the statistical population of the study. Thus, among 85 mothers that were selected using purposeful sampling method and were willing to cooperate in the study and participate the classes, 50 children who got the score higher than the cut-off point in Relational and clear Aggression Questionnaire by Shahim and were diagnosed of having aggression syndrome, were selected and assigned into experimental (25 individuals) and control (25 individuals) groups. Child-parent group therapy based on Landerth and Braton model was implemented for ten 45-minute sessions as an independent variable. Data were gathered using Relational and Overt Aggression Questionnaire and were analyzed using covariance analysis test and SPSS-18 software. The results showed play-therapy reduced aggression index in physical, verbal and relational components in children (p
  Keywords: Parent-child relationship group therapy, Relational aggression, Clear aggression, Physical aggression, Methadone maintenance treatment
 • Vahid Nejati *, Farshid Alipour Pages 71-88
  Given the crucial role of trust in children’s compatibility and high-risk behaviors, this study aimed at investigating the development of trust in a sample of Iranian children. Using cluster sampling in four districts of Tehran, 240 elementary school students between first and sixth grade were included in this cross-sectional study. To study developmental trend of trust, tests of ultimatum and trust as well as assessment of children’s risk taking in social situations were conducted. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics including tests of ANOVA and MANOVA were used. The results showed that not only trust rate but also risk taking increase by age. These findings indicate a positive relationship between trust and risk taking in children. According to the results of this study, it is quite necessary to pay more attention to children as a vulnerable population against imminent harm and risky behavior.
  Keywords: Developmental trend, Trust, Risk taking, Iranian children
 • Mehdi Akbari * Pages 89-115
  Generalized anxiety disorder (GAD) according to a chronic course, high prevalence and comorbidity with other psychological disorders, as one of the most debilitating disorders is adult, so addressing effective treatment methods and more economically for this disorder is beneficial and necessary. The aim of the present study was to compare the efficacy of intolerance uncertainty therapy (IUT(, Buspirone and the combination of IUT with Buspirone in improving symptom of patients with (GAD). In a clinical trial of quasi-experimental research with pretest-posttest of the patients admitted to psychiatric and psychological clinics and centers in Tehran 24 patients were selected with GAD and randomly assigned to three groups to IUT, Buspirone (5-60 mg per day) and combination. Data before and after the intervention were collected by generalized anxiety disorder scale (GADS-7), intolerance of uncertainty scale (IUS), Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), Beck Depression Inventory-II (BDI-II) and Work and Social Adjustment Scale (WSAS). The data were analyzed using a Kruskal Wallis test, Mann-Whitney U-test, and one-way Analysis of Covariance. The results of this study showed Both treatments IUT and combined treatment in comparison with Buspirone led to significant improvements in alleviating the symptoms of generalized anxiety disorder, intolerance of uncertainty, worry, depression and work and social adjustment (p
  Keywords: Generalized anxiety disorder, Intolerance uncertainty therapy, Buspirone
 • Hamed Jahanbin *, Ahmad Borjali, Hossein Eskandari Pages 117-135
  This study has been conducted to investigate the efficacy of Narrative Constructive Treatment in Back to the future model on reduction of Acute Stress Disorder (ASD) symptoms. The population of the study were all women with ASD symptoms, which appeared following the exposure to car accident coma of the spouse and their husband hospitalized in ICU ward of Poorsina hospital, in Rasht, during 2013 (from June to August). The sample included three women (n=3), who were selected based on purposeful sampling procedure. These cases were selected using Stanford Acute Stress Reaction Questionnaire (SASRQ). This study was a non-concurrent multiple-baseline (across participants) single-case experimental study. The intervention was conducted based on Narrative Constructive Treatment in Back to the future model. The treatment program was carried out for 13 sixty-minute sessions. In general, the study consisted of three stages including the baseline evaluation, the intervention period, and with a follow-up period of 1.5 and 3 months subsequent to treatment termination. Data were analyzed using the clinical significance (Cohen’s d) method, and findings demonstrated that all subjects who completed the treatment showed significant improvement in their ASD symptoms (d = -1.89), including dissociative (d = -1.78), re-experience (d = -1.82), avoidance (d= -2.08) and marked symptoms of anxiety or increased arousal (d = -1.88). It appears that back to the future model is effective in treating women’s ASD.
 • Mahdi Khanjani * Pages 137-159
  The purpose of this study was to examine the effectiveness of positive psychotherapy on increasing satisfaction with life, optimism and positive effects of students. The method of this study was semi-experimental and adopted pretest-posttest control group design. A total of 34 undergraduate students among 1200 students in academic year 2013-2014 University of Shahid Beheshti were selected using convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups. The study instruments included satisfaction with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985), Revised Life Orientation Test (Scheire, Carver & Bridges, 1994) and. Positive and Negative Affect Schedule (Watson, Clark & Carey, 1988). The positive psychotherapy on a weekly basis during six two-hour sessions was trained to experimental group. The results of covariance indicated that positive psychotherapy was effective in increasing satisfaction with Life, optimism and positive affects in students (p
  Keywords: Optimism, Positive effects, Positive psychotherapy, Satisfaction with Life, students
 • Ebrahim Naeimi, Zahra Mazaheri * Pages 159-178
  The aim of the present study was to investigate the effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on students’ adaptability. The method of the research was quasi-experiment with control group and pre-test and post-test and follow-up. The study’s population consists of Isfahan University students from which 40 students were selected by voluntary sampling and randomly assigned to the experimental and control group (20 in each group). Experimental group participated in 8 sessions weekly. Data were collected by career adaptability questionnaire (CASS) and analyzed by SPSS-19 and analysis of variance (ANOVA) method with repetitive measurements. Finding demonstrated significant difference between two groups in career adaptability and it’s subscales about Concern, Control, Curiosity and Confidence in post-test phase. Also the test results implied stability of ACT on adaptability and its subscales. By the end, ACT can be used as an effective method in increasing adaptability.
  Keywords: ACT, Career adaptability
 • Samaneh Ghoshchian Chobmasjedi, Shahrokh Makvan Hosseini *, Mahmoud Najafi, Imanollah Bigdeli Pages 179-201
  The main goal of the current research was to investigate effectiveness of the individual and family psycho-education of the bipolar1 patients in the prevention of the likely recurrence of depression and maniac episodes, compared to an isolated psychiatric treatment. After checking the inclusion–exclusion criteria, a total sample of 66 bipolar1 disordered patients were selected by purposeful sampling method and divided randomly into 3 groups. Depression and maniac symptoms were measured using the HAM-D and the YMRS instruments. Subjects of the all groups filled two scales in the pretest, posttest and follow up stages. Data were extracted from scales and analyzed by MANCOVA statistical analysis. Significantly differences were found between research groups in depression and mania scores. The depression and mania mean scores of the family psycho-education and individual psycho-education groups were significantly lower than control group in the posttest stage, whereas in the follow-up stage the therapeutic effects was only stable in the family psycho-education regarding maniac symptoms. No other significant effect was evident. It could be concluded that an individual psycho-education intervention could reduce the mania and depression symptoms in the BPD 1 patient under medication in short-term and not in the long-term. In contrast, the family psycho-education could reduce both depressive and maniac symptoms in the short-term and the therapeutic effects was stable in mania symptoms during time. In summary, the complementary family psycho-education can effectively prevent the recurrence of the likely mania episodes of the bipolar 1 patients under psychiatric treatment and is recommended for them.
  Keywords: Bipolar, Individual psycho-education, Family psycho-education, Depression, Mania