فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال پانزدهم شماره 8 (پیاپی 97، آبان 1396)
 • سال پانزدهم شماره 8 (پیاپی 97، آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سهیلا ربیعی پور، پریناز علیپور، مریم مسگرزاده*، ابراهیم شیرزاد صفحات 567-574
  پیش زمینه و هدف
  زایمان یکی از حساس‏ترین و مهم ترین خدمات نظام بهداشتی و درمانی تمام جوامع است و مانند هر خدمتی باید به شکل مناسب، کم هزینه و همراه با حداقل عوارض جسمی – روانی صورت گیرد. انتخاب نوع زایمان در ایجاد این عوارض جسمی و روانی تاثیر خیلی زیادی دارد. پژوهش حاضر، باهدف تعیین تاثیر کلاس‏های آمادگی زایمان بر نگرش مادران باردار نسبت به شیوه‏ی زایمان در زنان مراجعه‏کننده به پلی‏کلینیک فاطمیه شهرستان ارومیه در سال 1394 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 160 مادر باردار که از هفته 20 الی 23 بارداری برای مراقبت‏های روتین بارداری به کلینیک مراجعه نموده و دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده و پس از تصادفی سازی به صورت مساوی در دو گروه مداخله (آموزش) و گروه کنترل (بدون آموزش) قرار گرفتند. مادران گروه مداخله به مدت 8 جلسه در کلاس‏های آمادگی برای زایمان و مراقبت‏های دوران بارداری که هر 2 هفته‏ یک بار برگزار می‏شد، آموزش دیدند اما در گروه کنترل فقط مراقبت های روتین انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه دوقسمتی محقق ساخته و خودایفاء بود که شامل اطلاعات فردی و فرم سنجش نگرش می باشد. بخش اول شامل سوالات دموگرافیک (شامل 26 سوال) و فرم سنجش نگرش نسبت به شیوه ی زایمان (شامل 15 عبارت با طیف لیکرت) بود که یک بار در شروع مطالعه و سپس در هفته 37 بارداری برای هر دو گروه تکمیل شد. روایی ابزار مزبور، به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفا کرونباخ تعیین شد. بعد از تکمیل پرسش نامه ها، داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شده و با استفاده از شاخص های آماری توصیفی، آزمون t-test و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سنی مادران بارداری که وارد مطالعه شدند، 31/5 ± 04/29 بود. ازنظر مشخصات دموگرافیک اختلاف معنی داری آماری بین 2 گروه موردمطالعه وجود نداشت. نگرش مادران باردار نسبت به شیوه ی زایمان در دو گروه کنترل و مداخله قبل از مداخله آموزشی با 536/0Pvalue = تفاوت معنی داری را نشان نداد. میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش نسبت به شیوه ی زایمان در گروه کنترل در پس آزمون 80/11 ±61/45 و در گروه مداخله 51/7 ±44/29 بود. با انجام آزمون تی مستقل اختلاف میانگین نمرات 2 گروه پس از مداخله ازنظر آماری معنی دار است. (P<0/001)
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد آموزش بر تغییر نگرش مادران باردار نسبت به شیوه ی زایمان موثر بوده و می تواند نگرش نسبت به شیوه ی زایمان را در مادران باردار اصلاح نماید. لذا توصیه می شود که مسئولین ذی ربط سیاست گذاری ها و برنامه‏ریزی های لازم را در جهت برگزاری کلاس‏های آمادگی زایمان برای تمامی زنان باردار و نیز ارتقا کمیت و کیفیت آموزش ها به عمل آورند.
  کلیدواژگان: آموزش، نگرش، شیوه زایمان، مادر باردار
 • سیدهادی اعظامی، سیامک شیخی * صفحات 575-583
  پیش زمینه و هدف
  بیماری (ام.اس)، از شایع ترین و مهم ترین اختلالات عصب شناختی است و با توجه به اینکه کیفیت زندگی به عنوان احساس ذهنی، پدیده ای روان شناختی می باشد، ممکن است با ویژگی های شخصیتی، مانند ترجیحات روزانه و ریتم های شبانه روزی به عنوان یکی از عوامل دخیل در کیفیت زندگی بیماران ایفای نقش نمایند. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با تیپ های شبانه روزی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (M.S) انجمن M.S شهر ارومیه انجام گردید.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر، از منظر شیوه گردآوری داده ها، جزء مطالعات توصیفی و ازلحاظ روش پژوهشی، بر مبنای مفروضات همبستگی و غیر مداخله ای می باشد. جهت بررسی نرمال بودن داده ها، از آزمون کولموگروف – اسمیرینوف استفاده گردید که این آزمون، نرمال بودن داده ها را مورد تایید قرار داد. نمونه نهایی موردبررسی در این پژوهش 214 نفر (92 نفر مرد و 122 نفر زن) بوده که به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و برای جمع آوری داده های مربوطه، از پرسشنامه های: الف) مقیاس فرم کوتاه (پرسشنامه) کیفیت زندگی (WHOQOL- BREF). ب) پرسشنامه استاندارد تیپ های شبانه روزی هورن – آستبرگ. استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل و تفسیر دادها، از ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حکایت از آن داشت که فقط بین کیفیت زندگی و تیپ شبانه روزی میانی، رابطه معنی دار وجود دارد و رابطه بین کیفیت زندگی با بقیه تیپ های شبانه روزی، غیر معنی دار می باشد. همچنین در بررسی قدرت پیش بینی پذیری، نتایج حاکی از آن بود که تیپ های شبانه روزی میانی با میزان 5.9 درصد توانایی قابلیت پیش بینی متغیر کیفیت زندگی را دارا می باشند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین کیفیت زندگی و تیپ های شبانه روزی (به جز تیپ شبانه روزی میانی) در بیماران (ام.اس) رابطه معنی دار وجود ندارد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، تیپ های شبانه روزی، بیماری مولتیپل اسکلروزیس (M، S)
 • مریم فروزش، اکرم ثناگو *، محمدعلی وکیلی، علیرضا قویدل، لیلا جویباری، فرشته عراقیان مجرد صفحات 584-594
  پیش زمینه و هدف
  بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی یک اولویت سیستم های سلامت بین المللی است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص بر بستری مجدد ناشی از عوارض در بیماران بعد از جراحی پیوند عروق کرونر می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه کار آزمایی بالینی در سال 1394، بر روی 128 بیمار بستری تحت جراحی پیوند عروق کرونر، در بیمارستان شهید رجایی تهران انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله در روزهای سوم الی پنجم پس از ترخیص، تماس تلفنی توسط پرستار دریافت کردند، گروه کنترل این تماس تلفنی را دریافت نکردند. سپس هر دو گروه برای مدت سی روز جهت میزان بستری مجدد و عوارض پس از عمل پیگیری شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم جمعیت شناختی و چک لیست مشاوره تلفنی وضعیت بهبودی بعد جراحی قلب بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون من ویتنی، تی تست، آزمون کای اسکور) آنالیز شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد گزارش انواع عوارض بعد از عمل در دو گروه اگرچه ازنظر آماری معنی دار نبود (07/0>p). ولی مشاهده کلینیکی نشان داد که تعداد مراجعات برای عوارض در گروه کنترل بخصوص جهت عفونت بعد عمل در مقایسه با گروه مداخله قابل توجه بوده است (7/66درصد در مقابل 0%). آزمون آماری کای اسکور تفاوت آماری معنی دار بین دو گروه ازنظر تعداد بستری مجدد نشان نداد (56/0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  پیگیری تلفنی پس از ترخیص (تله نرسینگ) بر تعداد مراجعات ناشی از عوارض بعد از عمل پیوند عروق کرونر موثر می باشد و توصیه می شود به عنوان یکی از روش های آموزش به بیماران به کاربرده شود.
  کلیدواژگان: تله نرسینگ، جراحی پیوند عروق کرونر، عوارض بعد از عمل جراحی قلب باز، بستری مجدد
 • مهرناز اسم خانی، سهیلا آهنگر زاده رضایی *، حمیدرضا خلخالی صفحات 595-604
  پیش زمینه و هدف
  اسکیزوفرنی اختلال روانی پیچیده ای است که شدیدترین و مخرب ترین تاثیر را بر کیفیت زندگی فرد به جا می گذارد. بدون شک استفاده از داروهای آنتی سایکوتیک هسته و اساس درمان در اسکیزوفرنی است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر برنامه مداخله ای تبعیت از درمان بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی (تجربی)، 70 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه به روش تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی اسکیزوفرنی بود. گروه مداخله تحت مداخله آموزشی به صورت 6 جلسه آموزشی سخنرانی و بحث و تبادل نظر 30 تا 60 دقیقه ای هفته ای دو بار قرار گرفت. داده های به دست آمده در قبل و بعد از مداخله با استفاده از نرم افزار SPSS-16 و روش های آماری توصیفی و کای دو، آزمون آماری غیر پارامتریک، من ویتنی، فیشر و تی مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل تفاوت معنی داری در میانگین کیفیت زندگی در دو گروه قبل از مطالعه نشان نداد (280/0=P). اما پس از مداخله، کیفیت زندگی در گروه مداخله به شکل معنی داری ارتقا یافت (001/0>P). میانگین نمره کلی کیفیت زندگی در گروه مداخله در ابتدای مطالعه (13/24±88/68) و در انتهای مطالعه (25/20±08/42) بود. درحالی که میانگین نمره کلی کیفیت زندگی در گروه کنترل در ابتدای مطالعه (74/18±20/66) و در انتهای مطالعه (48/18±20/61) بود (001/0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  اجرای برنامه های مداخله ای تبعیت از درمان سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی گردید، لذا توجه بیشتر به این روش درمانی در این بیماران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تبعیت از درمان، آموزش، کیفیت زندگی، اسکیزوفرنی
 • حسین شهدادی، علی منصوری *، راضیه دشتبان صفحات 605-611
  پیش زمینه و هدف
  دیابت نوعی اختلال در متابولیسم کربوهیدرات و یکی از بیماری های مزمن شایع است. فشارخون در 70 درصد بیماران دیابتی دیده می شود. سیر به دلیل دارا بودن ترکیبات مختلف برای بهبود عوارض دیابت مفید است. زیره سبز نیز نقش آن در درمان عوارض دیابت عنوان شده است. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه ای تاثیر زیره سبز و سیر بر فشارخون بیماران دیابت نوع 2 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی دو سو کور و بر روی 75 بیمار دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت امام خمینی (ره) شهرستان زابل انجام شد. معیارهای ورود به این مطالعه شامل ابتلا به دیابت نوع 2، فشارخون بالاتر از 140 بر روی 90 میلی متر جیوه، حداقل 6 ماه سابقه ابتلا به دیابت، نداشتن بیماری روحی- روانی، عدم انسولین درمانی، عدم بارداری و شیردهی، داشتن برنامه دارویی واحد ازنظر نوع داروهای مصرفی و عدم استفاده از دخانیات و الکل بود. در صورت وجود هر یک از موارد مذکور نمونه از مطالعه حذف می شد. نمونه ها به طور تصادفی و بدون ریزش در حین مطالعه به 3 گروه 25 نفری تقسیم شدند. ابتدا فشارخون بیماران اندازه گیری و سپس یک گروه قرص های پودر سیر، گروه دیگر عصاره زیره سبز و گروه شاهد دارونما به مدت دو ماه مصرف کردند. فشارخون بیماران مجددا اندازه گیری گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
  یافته ها
  اختلاف میانگین فشارخون سیستول و دیاستول در گروه مصرف کننده سیر و زیره سبز، قبل با بعد از مداخله معنی دار بود (0.0001P<). میانگین فشارخون سیستول و دیاستول در سه گروه مصرف کننده سیر، زیره سبز و کنترل قبل از مداخله، اختلاف آماری معنی داری نداشتند (0.05P>). اما این اختلاف پس از مداخله معنی دار شد (0.0001P<). بین میانگین فشارخون سیستول و دیاستول دو گروه زیره سبز و سیر بعد از مداخله نیز اختلاف معنی داری دیده نشد (0.05P>).
  بحث و نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر اثرات مثبت زیره سبز و سیر بر بهبود فشارخون دیده شد. اثرات جانبی خاصی نیز در حین انجام طرح مشاهده نگردید. بر همین اساس می توان گفت مصرف مکمل سیر و زیره سبز می تواند در کنترل عوارض دیابت ازجمله فشارخون موثر باشد.
  کلیدواژگان: سیر، زیره سبز، فشارخون، دیابت
 • مهدی خانبابایی گول، فرانک جبارزاده، وحید زمانزاده * صفحات 612-619
  پیش زمینه و هدف
  مفهوم شایستگی فرهنگی معادل توانایی تعامل موثر با افراد دارای فرهنگ های متفاوت تعریف می شود. تلاش برای کسب آن یک موضوع مهم در آموزش دانشجویان است، بااین حال در متون، مطالعه ای که شایستگی فرهنگی دانشجویان پرستاری را در کشور مشخص نماید، یافت نشد. هدف مطالعه حاصل، تعیین میزان شایستگی فرهنگی دانشجویان ترم آخر کارشناسی پرستاری شمال غرب ایران است.
  مواد و روش ها
  چارچوب مطالعه توصیفی حاضر بر اساس مدل شایستگی فرهنگی می باشد. 212 دانشجوی ترم آخر کارشناسی پرستاری با استفاده از پرسشنامه شایستگی فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد یادشده برابر کل دانشجویان ترم آخر کارشناسی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، مراغه، ارومیه، خوی و اردبیل با رعایت معیارهای ورود و خروج بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS13 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین کل شایستگی فرهنگی برابر 1/12±69/73 بود. بر اساس دستورالعمل مقیاس، سطح شایستگی فرهنگی دانشجویان پرستاری از حیث رتبه بندی که شامل بی کفایتی، آگاهی، صلاحیت و تبحر فرهنگی می باشد در سطح « آگاهی فرهنگی » قرار می گیرد.
  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از روش های یادگیری اختصاصی فعال نظیر شبیه سازی جهت توانمندسازی دانشجویان پرستاری در راستای توسعه سطح شایستگی فرهنگی، مناسب به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شایستگی فرهنگی، دانش فرهنگی، آگاهی فرهنگی، مهارت فرهنگی، مواجهه فرهنگی، گرایش فرهنگی، دانشجوی پرستاری
 • فریبا حسین زادگان، اعظم شهباز *، مدینه جاسمی صفحات 620-629
  پیش زمینه و هدف
  عدم کنترل و مدیریت مناسب درد می تواند منجر به تحمیل هزینه های بالا برای بیمار، خانواده و جامعه و همچنین بروز عوارض فیزیولوژیک، روحی و روانی در فرد گردد. با توجه به اینکه پرستاران نسبت به سایر پرسنل درمانی، مدت زمان بیشتری در ارتباط با بیمار می باشند لذا بایستی در زمینه مدیریت درد آمادگی کافی داشته باشند. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران بخش های جراحی درباره ارزیابی و مدیریت درد بیماران انجام گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که تعداد 114 پرستار شاغل در بخش های جراحی مراکز آموزشی درمانی ارومیه به روش سرشماری انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و سوالاتی در زمینه آگاهی، نگرش و چک لیست عملکرد پرستاران بخش های جراحی درباره ارزیابی و مدیریت درد استفاده گردید. از آمار توصیفی و آمار استنباطی و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون جهت آنالیز اطلاعات استفاده شد.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد میانگین و انحراف معیار نمرات در حیطه نگرش 92/5±54/55 و در حیطه عملکرد 57/2±46/10 و در سطح آگاهی پرستاران 30/2±66/9، می باشد. هیچ گونه تفاوت معنی دار آماری بین میانگین مجموع نمرات نگرش و آگاهی و عملکرد با مشخصات دموگرافیکی وجود نداشت ولی در بررسی ارتباط بین سابقه آموزش در زمینه درد با نمرات حیطه های آگاهی و نگرش پرستاران ارتباط معنی دار آماری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که پرسنل پرستاری از نگرش مثبت و دانش و عملکرد متوسطی در ارزیابی و مدیریت درد برخوردارند بنابراین اجرای برنامه های دقیق برای آموزش به این پرسنل و برگزاری کلاس های بازآموزی ضمن خدمت جهت ارزیابی و مدیریت صحیح درد بیماران و ارتقا کیفیت مراقبت درمانی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: دانش، نگرش، عملکرد، پرستاران، ارزیابی درد، مدیریت درد
 • کارینه طهماسیان، فرشته موتابی، نرگس چیمه، آسیه اناری*، رضوان اناری، زهرا طاهری فر صفحات 630-641
  پیش زمینه و هدف
  خانواده منبع تامین نیازهای روان شناختی، جسمانی، جنسی و عاطفی اعضای خود به شمار می رود. این پژوهش باهدف تبیین مفهومی و مبنایی سلامت خانواده ایرانی، اصول حاکم بر آن، آسیب های خانواده های ایرانی از دیدگاه متخصصان در حوزه های مختلف انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع کیفی و گراندد تئوری است و برای جمع آوری اطلاعات از شیوه مصاحبه عمیق استفاده شده است. جامعه آماری آن 25 نفر از متخصصان صاحب نظر بودند و روش نمونه گیری هدفمند، در دسترس و داوطلبانه در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تحلیل نتایج نشان داد متخصصان حیطه های مختلف بر روند رو به گذار خانواده ایرانی تاکید دارند؛ به همین دلیل باید گفت خانواده ایرانی، خانواده ای است که رو به مدرنیته در حال حرکت است. اما این خانواده، جایگاه محکمی روی طیف سنت و مدرنیته ندارد به طوری که در برخی روابط، به سنت نزدیک تر و در برخی دیگر به مدرنیته نزدیک تر است. همسو با یک الگوی جهانی شهرنشینی، خانواده های هسته ای، تک فرزندی، همخانگی، خانواده های تک والد، حضور بیشتر زنان در اجتماع، کمرنگ شدن قدرت مرد در خانواده و نقش رو به رشد فرزندان را می توان نشانه های مدرنیته در خانواده ایرانی محسوب کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  از نتایج این پژوهش می توان در جهت تدوین برنامه های پیشگیرانه و توانمندسازی خانواده های ایرانی استفاده نمود. چنانچه در درازمدت اجرای برنامه هایی باهدف آگاه سازی خانواده ها نسبت به آسیب های فرزند سالاری، شیوه های تربیتی صحیح و آموزش مهارت های ارتباطی و حل مسئله به افراد خانواده –در سطوح و سنین مختلف- می تواند بر سلامت و استحکام خانواده های ایرانی اثرگذاری مثبتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: خانواده، خانواده سالم ایرانی، عوامل آسیب زا، متخصصان، گراندد تئوری
|
 • Soheila Rabiepoor Dr, Parinaz Alipoor, Maryam Mesgarzadeh *, Ebrahim Shirzadeh Pages 567-574
  Background and Aims
  The childbirth is one of the most crucial and important services provided by health care systems in all societies and like any other services, it should be provided in a proper way, with a lower cost and least physical-psychological complications. The choice of delivery type has a great impact on these kinds of physical and psychological complications. This research is a quasi-experimental study to determine the effect of education on the opinion of pregnant women in choosing the method of delivery. This study has been conducted among pregnant women admitted to the Fatemieh polyclinic in Urmia in 2015.
  Materials and Methods
  In this study, after approval of the ethics committee and obtaining the required permits, 160 pregnant women admitted to the Polyclinic Fatemiyeh in Urmia who fulfilled the inclusion criteria were chosen using convenience sampling, and they were divided randomly into two equal groups: intervention (education) and control (non-education) groups. To collect the data, a two-part self-administered questionnaire was utilized which had been previously prepared by the researcher and it included the personal information as well as the mindset assessment. The first part included demographic questions (26 questions) and mindset assessment on cesarean section (containing 15 items with Likert scale). The validity of this measurement tool and reliability of the results were determined by Content Validity and Cronbach's alpha methods, respectively. After completing the questionnaires, the data collected was entered into SPSS version 20, using descriptive statistics and chi-square tests were analyzed.
  Results
  The mean age of pregnant women used as subjects were 29.04 ± 5.31. Statistically, no significant difference in demographic characteristics between the two groups was observed. Pregnant mother's opinion about labor practices in both intervention and control groups before the educational intervention showed no significant difference with Pvalue=0.536. The post-test scores were 45.61 in the control group and 29.44 is in the intervention group. With independent t-test, the difference of the mean scores of two groups after the intervention is statistically significant (Pvalue
  Conclusion
  The results of this study showed that training can impact the pregnant women’s mindset and can change their opinion about cesarean section from a positive to a rather negative point of view. Therefore, it is recommended that the relevant authorities consider the necessary policy and plans to provide courses on preparation for childbirth, and also improve the quantity and quality of existing courses.
  Keywords: Education, Attitude, Method of Delivery, Maternal
 • Seyed Hadi Azamy, Siamak Sheikhi * Pages 575-583
  Background and Aims
  MS disease is one of the most common and most important neurological disorders and considering that quality of life as a mental sensation is a psychological phenomenon that may be associated with personality traits such as daily preferences and night rhythms one of the factors contributing to the quality of life of the patients is one day. Therefore, the present study was conducted to determine the quality of life and its relationship with the type of boarding in patients with multiple sclerosis (MS) MS in Urmia city.
  Materials and Methods
  The final sample was 214 people (92 males and 122 females) who were selected by available sampling method. To collect relevant data, questionnaires were used: A) WHOQOL-BREF Short Life Questionnaire (WHOQOL-BREF); B) The standard questionnaire of Horn-Asterger type boarding ranges; and for data analysis and interpretation, correlation coefficient and multivariate regression were used.
  Results
  The results of the study indicated that there is a significant relationship between quality of life and middle-time type, and the relationship between quality of life and other types of boarding is insignificant. Also, in assessing the predictability of power, the results indicated that mid-range boarding types with a 5.9% ability to predict the variable quality of life.
  Conclusion
  The results of this study indicate that there is no significant relationship between quality of life and type of boarding (except midday type) in patients (MS).
  Keywords: Quality of Life, Boarding, M.S
 • Maryam Forouzesh, Akram Sanagoo *, Alireza Ghavidel, Mohammad Ali Vakili, Leila Jouybari, Fereshteh Araghian Mojarad Pages 584-594
  Background and Aims
  Improving access to health care is a priority of international health systems. The purpose of this study is determine of the effect of telenursing (telephone follow up) after discharge on Readmission due to complications after Coronary artery bypass graft surgery in rajaee hospital in 2015.
  Materials and Methods
  This clinical trial study was performed on 128 patients undergoing coronary artery bypass surgery in 2015 in Shahid Rajaee Hospital in Tehran. Patients were randomly divided into intervention and control groups.The intervention group received one telephone call by nurse in third and fifth day after discharge for evaluation of theirs recovery condition.The control group dident receive this telephone call.Then 2 groups had been follow at the 30 days for rate of readmission and complication of heart surgery. Data were analyzed by SPSS software (version 19), descriptive statistics (mean and standard deviation), and analytical (Mann-Whitney, T-test, Chi-square test).
  Results
  Results from Chi-square showed a variety of postoperative complications in the two groups, although not statistically significant (07/0> p). But clinical observation showed that the number of referrals for complications, especially for infection after surgery in the control group compared to the intervention group was significant (7/66% vs. 0%). The chi-square statistical test did not show significant difference between two groups from readmission rate (p
  Conclusion
  Follow-up telephoning (tele nersing) is effective on the number of visits due to post-operative complications of coronary artery bypass grafting and is recommended as one of the methods used to educate patients.
  Keywords: Telenursing, Coronary artery bypass surgery, complications after CABG, Readmission
 • Mehrnaz Esmkhani, Soheila Ahangarzadeh Rezaei *, Hamidreza Khalkhali Pages 595-604
  Background and Aims
  Schizophrenia is a complex mental disorder that has the severest and the most destructive effect on the quality of life persons. Undoubtedly, the use of anti-psychotic medicine is the core and basis of schizophrenia treatment. The aim of this study is to determine the effect of adherence to treatment intervention program on the quality of life schizophrenic patients.
  Materials and Methods
  This is a clinical trial where 70 schizophrenia patients of hospitalized were randomly divided into two intervention and control groups in Razi Medical-Educational Center, Urmia. Data was collected using schizophrenic quality of life scale questionnaire (SQLS). The intervention group underwent educational intervention in the form of six lecture and discussion sessions conducted twice a week, each lasting for 30-60 minutes. The collected data of pre and post intervention was analyzed using SPSS16 as well as descriptive statistics, chi-square test, non-parametric test, Mann-Whitney test, Fisher test and dependent-t test.
  Results
  According to analyses, there was no significant difference in the mean score of quality of life between the two groups (P =0/280). However, after the intervention, the quality of life in the intervention group improved significantly (P
  Conclusion
  The implementation of adherence to treatment intervention improved the quality of life in schizophrenia patients. Therefore, paying more attention to this method of treatment seems necessary.
  Keywords: Compliance therapy, training, quality of life, schizophrenia
 • Hossein Shahdadi, Ali Mansouri *, Razieh Dashtban Pages 605-611
  Background and Aims
  Diabetes is a common disorder in carbohydrate metabolism and a chronic disease. Blood pressure is seen in 70% of diabetic patients. Garlic is useful for improving the complications of diabetes due to its various compounds. Cumin also plays its role in treating complications of diabetes. Therefore, the aim of this study was to compare the effects of cumin and garlic on blood pressure in type 2 diabetic patients.
  Materials and Methods
  This study was a double-blind, clinical trial on 75 type 2 diabetic patients referred to Imam Khomeini Diabetes Clinic in Zabol. The criteria for entry into this study included Type 2 diabetes, hypertension higher than 140 mmHg for 90 mmHg, at least 6 months of diabetes mellitus, lack of mental health, non-insulin therapy, non-pregnancy and lactation, having a drug program The unit was considered as a type of Medtion and did not use tobacco and alcohol. In case of any of these cases, the sample was excluded from the study. Samples were randomly divided into 3 groups of 25 individuals randomly and without dropping during the study. First, blood pressure was measured in patients, then a group of garlic powder, the other group received cumin extract and the placebo control group for two months. Patient's blood pressure was re-measured. SPSS software version 22 was used to analyze the data.
  Results
  The difference in mean systolic and diastolic blood pressure in garlic and cumin groups was statistically significant before and after intervention (P 0.05). But this difference was statistically significant after intervention (P 0.05).
  Conclusion
  In the present study, the effects of cumin and garlic on the improvement of blood pressure were observed. No special side effects were observed during the course of the project. Based on this, it can be said that supplementing garlic and cumin can be effective in controlling complications of diabetes, including hypertension.
  Keywords: Garlic, Cuminum, Blood Pressure, Diabetes
 • Mehdi Khanbabayi Gol, Favanak Jabarzade, Vahid Zamanzadeh* Pages 612-619
  Background and Aims
  The concept of cultural competence is defined as the ability to interact effectively with people from different cultures. Achieving cultural competence is an important issue in educating students; however, no study was found in the literature regarding the cultural competence among nursing students in Iran. The current study aimed to determine the cultural competence of senior nursing students in north-west Iran.
  Material &
  Methods
  This descriptive study is based on a model of cultural competence. A total of 212 senior nursing students were assessed using a cultural competence questionnaire. These students included all senior nursing students of Tabriz, Maragheh, Urmia, Khoy, and Ardabil Universities of Medical Sciences, with respect to the inclusion and exclusion criteria. The data were analyzed using SPSS-13 software program.
  Results
  The total cultural competence mean score was 73.69±12.1. According to the guidelines of the scale used to determine the level of cultural competence among nursing students, components of cultural incompetence, awareness, competence, and proficiency are classified under “cultural awareness” level.
  Conclusion
  Using specific active learning methods such as simulation seems appropriate to enable nursing students to develop their level of cultural competence.
  Keywords: Cultural Competence, cultural knowledge, cultural awareness, cultural skill, cultural encounters, cultural desire, nursing student
 • Fariba Hosseinzadegan, Azam Shahbaz *, Madineh Jasemi Pages 620-629
  Background and Aims
  Lack of control and proper management of pain can lead to high costs for patients, families and society as well as physiological and psychological effects in person. Because of that, nurses compared to other health care workers spent more times with patients, therefore they should have adequate preparation in the field of pain management. The aim of this study was to determine knowledge, attitude and practice of nurses in surgery wards toward assessment and management of patient’s pain.
  Materials and Methods
  This is a descriptive and analytic study that was carried out on 114 nurses that work in surgical wards of teaching hospitals in Urmia by using census method for sampling. Data collection tool was a structured questionnaire containng four parts: demographic data and special questions concerning knowledge, attitude and practice. The data was analyzed by using descriptive and inferential statistics, Spearman and Pearson correlation factors.
  Results
  Finding of study showed that mean and standard deviation of attitude score for participants was 55.54±5.92, for practice 10.46±2.57 and for knowledge 9.66±2.30. There was no statistical correlation between demographic characteristics and mean score of knowledge, attitude and practice of nurses toward assessment and management of patient pain but there was statistical corelation between education experience about pain management and scores of knowledge and attitudes.
  Conclusion
  The result of this study showed that nurses have positive attitude and medium knowledge and practice in assessment and management of patients pain therefore need to implement of education program for nurses to acurate assessment and management of patients pain and for improve of caring quality.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice. Nurses, Pain assessment, Pain management
 • Karineh Tahmassian Dr, Freshte Mootabi Dr, Narges Chimeh, Asieh Anari *, Rrzvan Anari, Zahra Taheri Far Pages 630-641
  Background and Aims
  Family is the resource of psychological, physical, sexual and emotional needs of its members. This research tries to study and describe Iranian family in the concept of health and illustrate its basics and damages in.
  Matherial &
  Methods
  This research is a qualitative and phenomenological research. The data are gathered through deep interviews, research sample is a group involved 25 experts. Sampling was purposive and voluntarily.
  Results
  Analyzing the data showed that the experts of different field believe in a transitioned family so the Iranian family is a family that is going toward modern society. But this family is not standing firmly on the range of modernity and traditions so that in some aspects it is closer to the traditional family and in some others it acts like a modern family. In line with a global pattern, Urbanization, nuclear family, families with only one child, the growing process of cohabitants which is not legal and religiously accepted, single-parent families, a greater presence of women in society, and decreasing the power of the man in family and increasing role of children can be consider as signs of modernity in Iranian families.
  Conclusion
  This results can be used to develop prevention programs and the empowerment of Iranian families. In the long term, the implementation of programs aimed at informing families about the harmfulness of paying too much attention to the child, proper parent training, communication skills and problem solving training of family members can have a positive effect on the health and well-being of Iranian families.
  Keywords: Family, Iranian healthy family, Risk factors, Experts