فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال چهل و هشتم شماره 4 (پیاپی 31، آذر و دی 1396)
 • سال چهل و هشتم شماره 4 (پیاپی 31، آذر و دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/04
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • علی عباس افشاریان، نادر عباسی*، امیر خسروجردی، حسین صدقی صفحات 689-699
  وجود ذرات گچ در بافت خاک مشکلات عدیده ای را برای خاک در کاربری های مختلف از جمله کشاورزی و پروژه های عمرانی ایجاد می کند. قابلیت انحلال ذرات گچ موجب می شود تا در اثر تماس با آب، به تدریج حل شده و همراه با جریان آب از محیط خارج شود. این پدیده باعث می شود سازه های بنا شده بر روی این خاک ها به مرور در اثر انحلال گچ و افزایش تخلل خاک و نهایتا نشست بستر دچار تخریب های کلی گردیده و هزینه های هنگفتی به پروژه در مرحله بهره برداری از آن تحمیل نماید. در این پژوهش اثر دو عامل درصد گچ و شیب هیدرولیکی در میزان انحلال گچ در خاک های رسی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا نمونه های خاک گچی بطور مصنوعی و با افزودن مقادیر مختلفی از سنگ گچ طبیعی شامل 0، 5، 10، 20 و 30 درصد وزنی به یک خاک با بافت رسی تهیه و سپس هر یک از نمونه های گچی تحت شیب های هیدرولیکی مختلف شامل 5/0، 1، 2، 5 و10، مورد آزمایش های آبشویی قرار گرفتند. نتایج آزمایش های انجام شده نشان دادند با افزایش درصد گچ میزان انحلال آن در خاک نیز افزایش می یابد. همچنین شدت آبشویی یعنی نسبت مقدار گچ خارج شده از خاک به مقدار گچ اولیه موجود در خاک، با افزایش درصد گچ خاک کاهش می یابد. علاوه بر این افزایش شیب هیدرولیکی سرعت خروج آب و در نتیجه مقدار آب خارج شده از محیط خاک گچی در مدت زمان معین افزایش یافته و میزان گچ بیشتری نیز از محیط خارج می گردد.
  کلیدواژگان: انحلال، خاک گچی، شیب هیدرولیکی، درصد گچ، خاک های مشکل آفرین
 • میلاد اسدی، علی محمد آخوندعلی، آرش آذری * صفحات 701-714
  در این پژوهش با استفاده از یک ساختار چندهدفه و بهره گیری از فرمول بندی های جدید روشی ارائه شده است که در آن بجای افزایش اطمینان پذیری بر اساس تامین نیاز 100 درصد در برخی ماه ها بدون توجه به ماه های خشک، مقداری از آب ماه ها یا فصول پرآب در مخزن ذخیره شده تا با استفاده در ماه های کم آب شدت شکست تعدیل گردد. برای این منظور الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات (MOPSO) به مدل شبیه ساز WEAPمتصل گردید. هدف اصلی در چنین ساختاری ارائه راه حلی بود که در آن با توجه به ظرفیت بهره برداری از مخزن، علاوه بر رسیدن به اطمینان پذیری تامین نیاز قابل قبول در کل دوره، درصد تامین نیاز در ماه های خشک نیز افزایش یابد. در نهایت نتایج در سه سناریوی وضع موجود، توسعه اراضی و سناریوی بهینه سازی سامانه مورد ارزیابی قرار گرفت. مطابق با نتایج، در سناریوی وضع موجود در کل دوره بجز در چندین ماه وضعیت مطلوب گزارش شد. در سناریوی توسعه اراضی در بسیاری از سال های خشک و در تمامی شش سال آخر برنامه ریزی در بیش تر مصارف، درصد تامین نیاز در سه تا هشت ماه خشک متوالی برابر صفر و در بقیه سال های کم آب، در این ماه ها کمتر از پنج درصد بود. اما با اجرای مدل بهینه ساز درصد تامین نیاز در این ماه ها به مقدار 28 تا 60 درصد رسید. همچنین در سناریوی بهینه سازی سامانه، اطمینان پذیری تامین نیاز برقابی سد مارون و زیست محیطی پایین دست بهبود یافت. این پژوهش نشان داد استفاده از راهکار این تحقیق منجر به مدیریت بهتر مخزن و کاهش شدت شکست در تامین مصارف مختلف در ماه های کم آب خواهد شد.
  کلیدواژگان: اطمینان پذیری، بهره برداری بهینه، شدت شکست، MOPSO
 • رضا خراسانی*، اکرم حلاج نیا، حدیثه رحمانی، حمید پوران صفحات 715-723
  گرادیان پخشیدگی در لایه نازک (DGT) به عنوان یک روش تعیین فسفر در برخی از خاک ها مورد استفاده قرار می گیرد. این روش در 10 خاک آهکی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت، میزان استخراج فسفر توسط این روش با 5 روش مختلف دیگر و میزان فسفر جذب شده توسط گیاه گندم در یک آزمایش گلدانی در گلخانه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد با توجه به تنوع زیاد خاک ها، مقدار غلظت فسفر قابل استخراج با روش DGT (CDGT) دارای دامنه گسترده بین 4/23 تا 6/494 میکرو گرم بر لیتر بود. به علت این تغییرات زیاد، همبستگی قوی بین فسفر استخراج شده توسط روش DGT با سایر روش ها و جذب فسفر گیاه مشاهده نشد؛ اما با بررسی جداگانه خاک هایی با CDGT کم این همبستگی ها افزایش چشم گیری داشت. لذا می توان گفت روش DGT برای ارزیابی فسفر در خاک های آهکی با CDGTکمتر از μg/l250 به دلیل همبستگی بیشتر این روش با سایر روش های ارزیابی فسفر و به ویژه جذب فسفر گیاه، قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: جزء بندی فسفر، جذب فسفر، روش استخراج فسفر، فسفر قابل استفاده
 • رضا بهراملو *، نادر عباسی، علیرضا مامن پوش، کرامت اخوان، حمید ریاحی صفحات 725-735
  در این پژوهش مقدار تلفات آب در هفت مورد از کانال های انتقال آب در دشت های زاینده رود، کرمان و مغان، با پوشش ژئوممبران با مشخصات فنی یکسان از نوع HDPE و طول عمر یکسان، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور میزان تلفات کل آب در کانال ها به روش ورودی-خروجی در سه مرحله تعیین گردید. هم زمان مقدار تبخیر با استفاده از تشتک تبخیر نصب شده در مجاورت لبه کانال ها تعیین و برای محاسبه تلفات نشت، مقدار تلفات تبخیر از تلفات کل کسر گردید. بر اساس نتایج، مقادیر راندمان انتقال آب در این کانال ها بین 96 تا 7/99 و به طور متوسط 1/99 درصد (20 درصد بالاتر از پوشش بتنی) می باشد. مقدار تلفات کل در کانال ها بین 3/3 تا 8/13 و به طور متوسط 1/8 لیتر در ثانیه در کیلومتر (معادل 9/0 درصد در کیلومتر) تعیین گردید. از تلفات کل بین 3/3 (زاینده رود اصفهان) تا 2/16 (کرمان) و به طور متوسط 1/7 درصد در اثر تبخیر بوده و مابقی تلفات در اثر نشت از پوشش ژئوممبران بوده است. مقدار تلفات نشت در کانال های مورد ارزیابی بین 03/0 (KC در دشت کرمان) تا 16/0 (در دشت زاینده رود کانال EC4) و به طور متوسط 08/0 مترمکعب در مترمربع در روز تعیین گردید. بین مقادیر تلفات آب و مقدار دبی کانال رابطه مستقیم وجود دارد. در کل نتایج این پژوهش تاثیر قابل توجه کاربرد پوشش ژئوممبران در کنترل تلفات نشت آب از کانال های مورد ارزیابی و برتری آن نسبت به پوشش رایج بتنی را نشان داد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، پوشش ژئوممبران، کانال آبیاری، کنترل نشت
 • سید محمد علی زمردیان *، حمیده غفاری صفحات 737-748
  تثبیت بیولوژیکی خاک روشی نوین در مقاوم سازی خاک در برابر فرسایش می باشد. در این پژوهش از باکتری تولیدکننده آنزیم اوره آز با نام علمی Sporosarcina Pasteurii با قابلیت رسوب زایی در منافذ خاک، استفاده شد. به منظور بررسی میزان اثرگذاری باکتری، از مقاومت برشی خاک با دستگاه برش پره ای، استفاده شد. تیمارهای موردبررسی شامل نوع خاک، غلظت باکتری، زمان نگهداشت، تزریق مجدد با فاصله زمانی شش روز و تاثیر شرایط محیطی بر عملکرد باکتری و میزان مقاومت برشی می باشد. نتایج نشانگر بهبود مقاومت برشی خاک ها به صورت معنادار نسبت به زمان است. بیشترین مقاومت برشی در ماسه کربناته و سپس ماسه سیلیسی با توزیع دانه بندی ریزتر به ترتیب به اندازه 64/0 و 39/0 کیلوگرم بر سانتیمترمربع حاصل شد. بهترین وضعیت تعادلی بین مواد مغذی و تعداد باکتری در این پژوهش در دانسیته نوری برابر 5/1 مشاهده شد. نتایج نشان داد تزریق مجدد تاثیر افزاینده ای در مقاومت نمونه ها به خصوص در ماسه سیلیسی به اندازه 55% نسبت به یک بار تزریق دارد.
  کلیدواژگان: Sporosarcina Pasteurii، مقاومت برشی خاک، دستگاه برش پره ای، فرسایش خاک
 • فاطمه مسکینی ویشکایی، محمدحسین محمدی *، محمدرضا نیشابوری، فرید شکاری صفحات 749-758
  در پژوهش حاضر رابطه بین ضریب حساسیت گیاه به تنش (Ky) و رطوبت بحرانی که در کمتر از آن گیاه دچار تنش می شود (qc)، در قالب یک مدل ریاضی مفهومی توسعه داده شد. ارزیابی دقت این مدل با استفاده از داده های حاصل از آزمایشات کشت گلخانه ای گندم و کلزا در دو خاک لوم شنی و لوم رسی بررسی گردید. نتایج تحلیل مدل نشان داد که در یک Ky ثابت، عملکرد نسبی گیاه (Yr) با اختلاف رطوبت خاک از qc(qc-q) به صورت خطی کاهش می یابد. همچنین، هر چه حساسیت گیاه یا حساسیت مرحله رشد گیاه به کمبود آب بیشتر باشد (مقادیر Ky بیشتر)، شیب رابطه خطی بین Yr و (qc-q) بیشتر می شود. به عبارت دیگر در گیاهان با مقدار Ky کم می توان ضریب تخلیه مجاز رطوبتی را بزرگ تر در نظر گرفت و نیز به ازای یک Yr مشخص، حساسیت گیاه با افت رطوبت خاک به صورت نمایی افزایش می یابد. مشاهدات تجربی ضمن تایید نتایج مدل نشان داد که مقدار رطوبت بحرانی خاک لوم رسی برای هر دو گیاه برابر با cm3 cm-3 28/0 و در خاک لوم شنی برای گندم و کلزا به ترتیب برابر با 21/0 و cm3 cm-3 195/0 می باشد. ضریب مجاز تخلیه رطوبتی خاک برای گندم در هر دو خاک مورد مطالعه تقریبا برابر با 35/0 به دست آمد؛ اما کلزا در خاک لوم شنی دارای ضریب مجاز تخلیه رطوبتی بالاتری (44/0 F=) نسبت به خاک لوم رسی (38/0 F=) بود.
  کلیدواژگان: آب قابل دسترس خاک، ضریب حساسیت گیاه، رطوبت بحرانی خاک
 • مهدی محمدی قلعه نی، کیومرث ابراهیمی*، محمدحسین امید صفحات 759-769
  ضریب پخش طولی یکی از پارامترهای مهم در حل معادله انتقال آلودگی در جریان های سطحی می باشد. در مقاله حاضر رابطه جدیدی به منظور برآورد دقیق تر ضریب پخش طولی در جریان آب های سطحی ارائه شده است. این رابطه با استفاده از داده های 176 رودخانه و کانال مختلف و کاربرد تکنیک آنالیز ابعادی بدست آمد. رابطه جدید ارائه شده با 18 رابطه منتخب برای مجموعه داده های فوق الذکر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از دو برابر شدن دقت برآورد ضریب پخش طولی با استفاده از رابطه جدید نسبت به روابط منتخب می باشد. به طوری که این رابطه خطایی کمتر از 100± درصد را در برآورد ضریب پخش طولی از خود نشان می دهد. همچنین پارامترهای میانگین قدرمطلق خطا و میانگین مجذور مربعات خطا در رابطه جدید از روابط موجود کمتر و به ترتیب برابر 34/0 و 03/0 بدست آمد.
  کلیدواژگان: انتقال آلودگی، برآورد، جریان آب های سطحی، روابط تجربی، رودخانه
 • سارا باقری، امیرحسین بقایی*، سید مهدی نیئی صفحات 771-780
  این تحقیق با هدف بررسی اثر ورمی کمپوست غنی شده با سرباره آهن بر تغییر قابلیت دسترسی آهن در یک خاک آلوده به کادمیوم انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد 0، 15 و 30 مگاگرم در هکتار ورمی کمپوست غنی شده با 0 و 5 درصد وزنی آهن خالص از سرباره فولاد مبارکه اصفهان در خاکی با مقادیر 0، 5، 10 و 15 میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم و همراه با رشد گیاه ذرت (سینگل کراس 704) بوده است. افزایش کاربرد ورمی کمپوست غنی شده با سرباره از 0 به 15 و 30 مگاگرم در هکتار در خاک آلوده به 10 میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک به ترتیب باعث افزایش 13 و 22 برابری در مقدار آهن قابل عصاره گیری با DTPA شد. مشابه این نتیجه، غلظت آهن شاخساره گیاه نیز بعد از 60 روز از شروع آزمایش، به ترتیب 17/4 و 4/14 برابر افزایش یافت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاربرد ورمی کمپوست غنی شده با %5 آهن خالص احتمالا توانسته است با تاثیر بر ویژگی های فیزیکی- شیمیایی خاک از قبیل پی اچ و گنجایش تبادل کاتیونی خاک، باعث افزایش قابلیت دسترسی آهن در خاک و گیاه شود، هرچند که نقش ورمی کمپوست در کاهش قابلیت دسترسی کادمیوم در خاک و گیاه و به دنبال آن افزایش قابلیت دسترسی آهن در گیاه ذرت نبایستی نادیده گرفته شود.
  کلیدواژگان: کادمیوم، سرباره آهن، ورمی کمپوست غنی شده، آهن
 • محبوبه ابوالحسنی زراعتکار، امیر لکزیان *، امیر فتوت، رضا خراسانی صفحات 781-788
  آنزیم های آمیدوهیدرولاز نقش بسیار موثری در حفظ محیط زیست و کشاورزی پایدار دارند. زیرا در واکنش های بیوشیمیایی مانند تجزیه مواد آلی، چرخه عناصر غذایی و تجزیه آلاینده ها نقش مهمی دارند. بنابراین حفظ فعالیت و پایداری آنزیم ها در خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور به بررسی افزودن رس مونت موریلونیت و رس آلی بر فعالیت و پایداری این آنزیم ها در خاک پرداخته شد. در این مطالعه رس آلی از اصلاح رس مونت موریلونیت سدیم دار با سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید ساخته شد. جهت بررسی خصوصیات ساختاری و مورفولوژی رس آلی مونت موریلونیت سنتز شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی (FESEM) و ظرفیت تبادل کاتیونی رس استفاده شد. تاثیر رس آلی، رس مونت موریلونیت و مدت زمان انکوباسیون بر فعالیت آنزیم های اوره آز و ال-آسپاراژیناز در خاک موردمطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز آماری تاثیر تیمار نوع رس و مدت زمان انکوباسیون بر فعالیت هر دو آنزیم در سطح 5 درصد معنی دار شد. میزان فعالیت هر دو آنزیم در نمونه خاک تیمار شده با رس آلی (48/71 و 01/9 میکروگرم آمونیوم آزادشده به ازای یک گرم خاک پس از دو ساعت انکوباسیون به ترتیب در آنزیم اوره آز و ال-آسپاراژیناز) به طور چشمگیری بالاتر از نمونه شاهد (12/29 و 22/4 میکروگرم آمونیوم آزادشده به ازای یک گرم خاک پس از دو ساعت انکوباسیون) و رس مونت موریلونیت (84/39 و 26/5 میکروگرم آمونیوم آزادشده به ازای یک گرم خاک پس از دو ساعت انکوباسیون) بود و بیشترین شیب کاهش فعالیت این دو آنزیم پس از گذشت 7 روز از زمان انکوباسیون مشاهده شد. رس آلی تهیه شده از رس مونت موریلونیت به خوبی قادر به نگهداری این آنزیم ها در خاک گردید و در نتیجه با کاربرد این رس آلی فعالیت و پایداری آنزیم ها در خاک افزایش یافت.
  کلیدواژگان: رس آلی، هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید، ظرفیت تبادل کاتیونی، اوره آز، ال-آسپاراژیناز
 • نقش مقادیر مختلف سنگریزه بر برخی شاخص های کیفیت فیزیکی یک خاک لوم سیلتی
  حسین عسگرزاده*، فرخ اسدزاده، پروین خالقی صفحات 789-797
  در این پژوهش نقش مقدار سنگریزه خاک بر شکل منحنی های مشخصه رطوبتی و مقاومت فروروی خاک بررسی شد. همچنین ارتباط شاخص های کیفیت فیزیکی خاک با مقدار سنگریزه مورد بررسی قرار گرفت. کلاس بافت خاک مورد مطالعه لوم سیلتی با 5 درصد وزنی سنگریزه اولیه با قطر 5 تا 20 میلی متر بود. از گلدان های بزرگ مجهز به سیستم زهکشی با ابعاد 50×40 و عمق 50 سانتی متر استفاده شد. آزمایش با 6 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه دانشگاه ارومیه انجام شد. تیمارها شامل شش سطح 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد وزنی سنگریزه با اندازه 5 تا 20 میلی متر بود. بعد از کشت گندم گلدان ها در فضای باز قرار گرفته و در طول آزمایش تمام تیمارها آب کافی از طریق آبیاری و بارندگی دریافت کردند. مقدار رطوبت خاک در نقاط مهم پتانسیلی خاک در تیمارهای مورد بررسی تفاوت معنی داری داشت. بیش ترین (cm3 cm-3 322/0) و کم ترین (cm3 cm-3 269/0) مقدار رطوبت در مکش ماتریک hPa100 به ترتیب برای مقدار سنگریزه معادل با 10 و 30 درصد به دست آمد. افزایش سنگریزه باعث شد که مقاومت فروروی MPa 2 به عنوان مقدار بحرانی برای رشد ریشه گیاهان در رطوبت های کمتری اتفاق بیفتد. رابطه معنی داری بین مقدار رطوبت در مقاومت فروروی MPa 2 و مقدار سنگریزه بدست آمد. افزایش مقدار سنگریزه از مقدار طبیعی (5 درصد) به 30 درصد به ترتیب موجب افزایش بیش از 11 و 254 درصدی چگالی ظاهری (BD) و مدت زمان نفوذ آب در خاک (TI) شد.
  کلیدواژگان: مقدار سنگریزه، منحنی مشخصه رطوبتی، منحنی مقاومت فروروی خاک، کیفیت فیزیکی خاک
 • سید مصطفی عمادی*، محمد علی بهمنیار صفحات 799-809
  آلودگی خاک ها با فلزات سنگین یکی از مشکلات زیست محیطی جدی جوامع بشری است. این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با کربوکسی متیل سلولز (CMC-ZVINs) سنتز شده در شرایط هوازی بر قابلیت جذب سرب، کادمیوم، نیکل و مس در یک خاک اسیدی و دو خاک آهکی با خصوصیات مختلف (رسی و شنی) انجام شد. بدین منظور، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی برای بررسی امکان کاهش مقدار قابل جذب عناصر سرب، کادمیوم، نیکل و مس با در نظر گرفتن فاکتورهای خاک (شنی-آهکی، اسیدی و رسی- آهکی)، غلظت کاربرد CMC-ZVINs (سطوح 0، 5/0، 1 و 2 درصد وزنی) در دو دوره زمانی 10 و 20 روز با سه تکرار انجام شد. نتایج تصاویر SEM و XRD نشان داد که ذرات آهن پایدار شده با کربوکسی متیل سلولز در اندازه نانو (کمتر از 50 نانومتر) و صفر ظرفیتی (حداکثر پیک در2θ برابر 8/44 درجه) هستند. در هر سه خاک شنی-آهکی، اسیدی و رسی-آهکی آلوده، کاربرد CMC-ZVINs مقدار قابل جذب عناصر سنگین را کاهش داد. بیشترین میزان کاهش غلظت قابل جذب عناصر در حداکثر میزان کاربرد CMC-ZVINs (2 درصد وزنی) و در خاک رسی-آهکی و همچنین در برای عنصر سرب مشاهده شد. همچنین کاهش فرم قابل جذب عناصر پس از 20 روز از کاربرد CMC-ZVINs، بیشتر از 10 روز بود که نشان از پایداری و فعال بودن حداقل 20 روزه ی CMC-ZVINs ساخته شده را دارد؛ بنابراین، استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی ساخته شده، می تواند به عنوان یک روش کارآمد در رفع آلودگی خاک های آلوده به فلزات سرب، کادمیوم، نیکل و مس معرفی شود.
  کلیدواژگان: آلودگی خاک، نانو آهن صفرظرفیتی پایدار، کربوکسی متیل سلولز، عناصر سنگین
 • یاسر حمدی احمد آباد، عبدالمجید لیاقت *، تیمور سهرابی، علی رسول زاده، بیژن نظری صفحات 811-822
  امروزه نرم افزارها و مدل های ریاضی زیادی با راه حل های متفاوت برای مطالعه و ارزیابی آبیاری سطحی وجود دارد. یکی از این نرم افزارها SIRMODمی باشد. در این تحقیق، شاخص های ارزیابی آبیاری سطحی توسط مدل SIRMODمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در هر کدام از مزارع مورد مطالعه در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، بعد از انجام آزمایشات صحرایی، پارامترهایی نظیر دبی ورودی، زمان قطع جریان، پیشروی و پسروی جریان آب، مشخصات نفوذ، مشخصات شکل هندسی جویچه، طول زمین، شیب زمین و رطوبت خاک اندازه گیری و به مدل وارد گردید. بازده کاربرد آب در وضع موجود جهت مقایسه با برآوردهای مدل تعیین شد. برای بهبود بازده کاربرد آب در مزارع تحت مطالعه، گزینه های مختلف مدیریتی شامل قطع جریان با رسیدن آب به انتهای جویچه (سناریوی اول) و قطع جریان قبل از رسیدن آب به انتهای جویچه (سناریوی دوم) در مدل اعمال و مجددا شبیه سازی انجام گردید. براساس نتایج، میانگین بازده کاربرد آب برای مزارع مورد مطالعه از 35 درصد در وضع موجود به 61 درصد در سناریوی اول و 75 درصد در سناریوی دوم ارتقاء پیدا خواهد کرد. بنابراین سناریوی شبیه سازی زمان قطع، منجر به بهبود عملکرد آبیاری سطحی و ارایه بهترین زمان قطع جریان سبب افزایش بازده کاربرد آب در منطقه مورد مطالعه گردید.
  کلیدواژگان: جویچه، زمان قطع جریان، شاخص های ارزیابی، SIRMOD
 • جمال احمدآلی*، غلامعباس بارانی، کورش قادری، بهزاد حصاری صفحات 823-839
  امروزه برنامه ریزی، طراحی و مدیریت سیستم های منابع آب شامل پیش بینی اثرات نیز می باشد. پیش بینی اثرات مستلزم مدل سازی است. در این تحقیق واسنجی و اعتبارسنجی مدل هیدرولوژیکی WEAP21 بر روی حوضه های آبریز زرینه رود و سیمینه رود مورد بررسی قرار گرفته است. رودخانه های زرینه رود و سیمینه رود با پتانسیل آبدهی حدود 3 میلیارد مترمکعب در سال، سهمی حدود 50 درصدی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را دارا می باشند. در این تحقیق از روش رطوبت خاک برای شبیه سازی هیدرولوژیکی مدل WEAP21 استفاده شد. یک دوره آماری 11 ساله (از سال آبی 74-1373 تا 84-1383) برای واسنجی مدل در نظر گرفته شد. ارزیابی نتایج شبیه سازی مدل با استفاده از شاخص های آماری ضریب تبیین، ضریب نش- ساتکلیف و شاخص تطابق نشان داد که برای ایستگاه هیدرومتری ورودی سد بوکان مقادیر شاخص ها به ترتیب برابر با 90/0، 83/0 و 95/0، برای ایستگاه هیدرومتری نظام آباد مقادیر شاخص ها به ترتیب برابر با 75/0، 74/0 و 92/0، برای ایستگاه هیدرومتری داشبند مقادیر شاخص ها به ترتیب برابر با 82/0، 81/0 و 95/0 و برای ایستگاه هیدرومتری پل میاندوآب مقادیر شاخص ها به ترتیب برابر با 75/0، 75/0 و 92/0 می باشد. برای اعتبارسنجی مدل، یک دوره 9 ساله (از سال آبی 85-1384 تا 93-1392) در نظر گرفته شد. نتایج برای این دوره نشان داد که برای ایستگاه هیدرومتری ورودی سد بوکان مقادیر شاخص ها به ترتیب برابر با 88/0، 85/0 و 96/0، برای ایستگاه هیدرومتری نظام آباد مقادیر شاخص ها به ترتیب برابر با 72/0، 70/0 و 91/0، برای ایستگاه هیدرومتری داشبند مقادیر شاخص ها به ترتیب برابر با 86/0، 85/0 و 96/0 و برای ایستگاه هیدرومتری پل میاندوآب مقادیر شاخص ها به ترتیب برابر با 80/0، 78/0و 93/0 می باشد. به طور کلی ارزیابی نتایج شبیه سازی، عملکرد خوب مدل را نشان داد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، روش رطوبت خاک، دریاچه ارومیه، شبکه آبیاری زرینه رود (میاندوآب)
 • حمید عباس دخت*، ابوالفضل فلاح هروی، احمد زارع فیض آبادی، احمد غلامی صفحات 841-851
  به منظور مطالعه تاثیر خاک ورزی حفاظتی و خاک ورزی متداول با مدیریت بقایا بر برخی از ویژ گی های فیزیکی و شیمیایی خاک در زراعت گندم، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمار های آزمایش شامل الف) شیوه های خاک ورزی در سه سطح (خاک ورزی متداول، حداقل شخم، بدون شخم) و ب) مدیریت بقایا در سه سطح (0، 30 و 60% بقایا) بودند. نتایج نشان داد کلونیزاسیون مایکوریزایی، دمای خاک، ظرفیت نگهداری آب خاک و تخلخل در انواع روش های خاک ورزی اختلاف معنی داری را از لحاظ آماری در سطح 01/0 نشان دادند. بیشترین کلونیزاسیون مایکوریزایی (88/72)، ظرفیت نگهداری آب خاک (59/21 درصد)، تخلخل (09/62 درصد) در بدون شخم بود. در میزان مختلف بقایا نیز کلونیزاسیون مایکوریزایی و مقاومت به نفوذ از نظر آماری در سطح 01/0، ظرفیت نگهداری آب خاک و تخلخل در سطح 05/0 تفاوت معنی داری داشتند. بالاترین عملکرد دانه در بدون شخم (2/6912 کیلوگرم در هکتار) و در بقایای 60 درصد (8/6980 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. آزمایش نشان داد خاک ورزی حفاظتی همراه با حفظ بقایای بیشتر روی سطح خاک موجب بهبود برخی از ویژ گی های فیزیکی-شیمیایی خاک و احیاء آن می شود.
  کلیدواژگان: کلونیزاسیون مایکوریزایی، عملکرد دانه، بدون شخم، درجه حرارت خاک، نفوذ پذیری خاک
 • امیر ایزدفرد، فریدون سرمدیان*، محمدرضا جهانسوز، غلامرضا پیکانی، محمدرضا چایچی صفحات 853-864
  عملکرد پتانسیل برای شش گیاه زراعی گندم پاییزه، جو پاییزه، چغندرقند پاییزه، پنبه، ذرت و سویا در بخشی از اراضی دشت مغان با استفاده از دو مدل AquaCrop و مدل پتانسیل حرارتی-تابشی تولید،پس از واسنجی محاسبه شد. ضریب تبیین، ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده و شاخص تطابق برای عملکرد پتانسیل به ترتیب برای مدل AquaCrop، 99/0، 72/21، 99/0 و برای مدل پتانسیل حرارتی-تابشی تولید یا مدل فائو 97/0، 25/54، 96/0 ، محاسبه شد. همچنین برای مقایسه تخمین بیوماس پتانسیل بین مدل AquaCrop و مدل فائو به ترتیب ضریب تبیین، 98/0 و 93/0 ، ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده، 55/23 و 10/58 و شاخص تطابق، 98/0 و 93/0 محاسبه شد. بدین ترتیب مدل AquaCrop نسبت به مدل فائو از دقت بالاتری برخوردار بود. همچنین این مدل محاسبات کمتر، خروجی بیشتر و کاربرد گسترده تری نسبت به مدل فائو دارد. با استفاده از عملکرد پتانسیل مدل AquaCrop کسر اختلاف عملکرد محاسبه شد و بر این پایه محصولات در منطقه رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج، کمترین کسر اختلاف عملکرد محصولات، در دشت مغان، به ترتیب برای جو، سویا، چغندرقند، گندم، پنبه و ذرت محاسبه شد. این رتبه بندی قابل استفاده در الگوی کشت منطقه به عنوان یک ضریب اکولوژیکی نیز خواهد بود.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری امنیت غذایی، شبیه سازی تولید پتانسیل، کسر اختلاف عملکرد
 • هرمز عبادی، محمود رایینی سرجاز*، محمد علی غلامی سفیدکوهی صفحات 865-878
  تغییر اقلیم و افزایش روزافزون مصرف آب همراه با کمبود آن سبب افت تولیدات گیاهی می شود. از این رو گزینش مدیریت های کارآمد مصرف آب هم چون کم آبیاری و سایه اندازی روی گیاه می تواند تا اندازه ای در بهبود این کاستی ها کمک کند. در کم آبیاری به روش پاره خشکیدگی ناحیه ریشه (PRD) بخشی از ریشه ها آبیاری و بخشی دیگر خشک نگهداشته می شوند. این آزمایش با پنج تیمار شامل آبیاری کامل (FI) و پاره خشکیدگی ناحیه ریشه به میزان 50 (PRD50) و 75 (PRD50) درصد آبیاری کامل در دو حالت بی و با سایه اندازی (SHPRD50 و SHPRD75) روی درختان مرکبات در پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری (رامسر) انجام شد. آزمون مقایسه میانگین ها به روش توکی برای رسانایی روزنه، گنجایش نسبی آب برگ، پتانسیل آب ساقه و دمای برگ در تیمارهای مختلف و نیز تجزیه رگرسیونی روابط بین هریک از آن ها و تفاوت فشار بخار برگ به هوا انجام شد. نتایج آن ها نشان داد که رسانایی روزنه و گنجایش نسبی آب در آبیاری کامل و دو تیمار پاره خشکیدگی ریشه 75 درصد (با و بی سایه اندازی) بیش تر از دو تیمار پاره خشکیدگی ریشه 50 درصد بود. همچنین پتانسیل آب ساقه پاره خشکیدگی 75 درصد با سایه اندازی، بیش از تیمار پاره خشکیدگی 50 درصد بود. دمای برگ در برخی از اندازه گیری های پیش از آبیاری در تیمارهای تنش آبی 50 درصد به طور معنی داری بیشتر بود. کم آبیاری عملکرد در تیمار پاره خشکیدگی 50 درصد را کاهش ولی مواد جامد محلول در تیمارهای پاره خشکیدگی 50 و 75 درصد را افزایش معنی دار داد. سایه اندازی عملکرد و اندازه میوه را افزایش داد. البته تنها از نظر قطر میوه تفاوت تیمارهای پاره خشکیدگی 75 درصد با سایه اندازی و پاره خشکیدگی 50 درصد معنی دار بود.
  کلیدواژگان: آبیاری پاره خشکیدگی ریشه، سایه اندازی، کم آبیاری
 • سید محمد علی زمردیان*، حمیده غفاری، زهرا قاسمی صفحات 879-890
  شناخت پدیده مخرب آبشستگی در اطراف پایه های پل و ارائه راهکارهای مقابله با آن ضروری می باشد. در این پژوهش به منظور کنترل آبشستگی در اطراف گروه پایه از شمع های فداشونده، طوق مربعی و کاربرد توام آن ها استفاده شده است. گروه پایه دو و سه تایی در امتداد یک خط و با فاصله 2.5D در جهت طولی و عرضی جریان و در شرایط آب زلال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در گروه پایه در جهت جریان، استفاده از شمع های فداشونده منجر به کنترل کامل آبشستگی در پایه پشتی می شود. طوق تاثیر بیشتری در کاهش آبشستگی پایه جلویی به میزان %22/72 و %23/69 به ترتیب در گروه پایه دوتایی و سه تایی نشان داد و کاربرد توام آن ها منجر به کاهش بیشتر آبشستگی در تک تک پایه ها شده است. در گروه پایه دو و سه تایی عمود بر جریان روش ترکیبی به ترتیب با کاهش %14/57 و %5/67 آبشستگی، بیشترین تاثیر را نسبت به کاربرد جداگانه آن ها نشان داد.
  کلیدواژگان: آبشستگی موضعی، گروه پایه، طوق، شمع فداشونده
 • آرش رنجبر، علی رحیمی خوب*، مریم وراوی پور، حامد ابراهیمیان طالشی صفحات 891-904
  به دلیل اینکه انتقال املاح در نواحی زیر پشته و جویچه های آبیاری باهم متفاوت هستند، لذا برای استفاده بهینه از کود و کاهش تلفات آن باید مطالعات دقیقی بروی چگونگی توزیع شکل های مختلف نیتروژن در زیر پشته و جویچه های آبیاری در طول دوره رشد گیاه انجام شود. هدف اصلی از این تحقیق، بررسی تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کود اوره روی جذب، توزیع و حرکت نیترات و آمونیوم زیر پشته و جویچه های آبیاری در زمان های مختلف در طول فصل رشد بود. بدین منظور گیاه ذرت تحت سه تیمار کود صفر، 150 و 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و به صورت بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار، در سال 1394 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان کشت شد. مقادیر ماده خشک تولیدی و جذب نیتروژن طی فصل رشد و غلظت نیترات و آمونیوم خاک دو روز قبل از کوددهی و نیز دو و چهار روز بعد از کوددهی و همچنین در انتهای فصل کشت، در اعماق مختلف زیر پشته و جویچه ها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که میزان کود و عمق خاک دو عامل موثر روی توزیع نیترات و آمونیوم زیر جویچه و پشته ها بودند. بعد از کوددهی غلظت نیترات زیر پشته و جویچه با افزایش عمق به ترتیب کاهش و افزایش یافت. همچنین مشخص شد که با افزایش 67 درصدی کاربرد کود، مقدار جذب نیتروژن حدود 21 درصد افزایش و کارایی زراعی نیتروژن از 53/31 به 56/28 کاهش داشت و تجمع نیترات در انتهای فصل کشت نسبت به ابتدای فصل، در عمق 60 سانتیمتری زیر جویچه و پشته ها به ترتیب بیش از 3 و 7 برابر افزایش داشت. همچنین با کاربرد کود، تجمع نیترات در نواحی زیر پشته ها حدود سه برابر نواحی زیر جویچه ها بود. علاوه بر این مشخص شد که غلظت نیترات در تیمارهای مختلف قبل و بعد از کوددهی در زیر جویچه و پشته های آبیاری با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند.
  کلیدواژگان: جذب نیتروژن، نیترات، آمونیوم، آبیاری جویچه ای، ذرت
 • محمدحسین قویمی پناه، سیدحمیدرضا صادقی*، حبیب الله یونسی صفحات 905-916
  استفاده سودمند از پسماندها در شکل ها و اهداف مختلف و از جمله مدیریت رواناب، راه کاری مناسب و زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار می باشد. در این راستا تبدیل پسماندهای صنعتی به زغال زیستی و کاربرد آن به صورت خاک پوش با هدف بهبود شرایط خاک برای افزایش نفوذ آب می تواند راه کاری زیستی- اقتصادی باشد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با دو هدف تهیه زغال زیستی از پسماندهای کارخانه کاله به عنوان خاک پوش سطحی و ارزیابی کاربرد سه سطح 400، 800 و 1200 گرم بر مترمربع در کرت های کوچک فرسایشی پرشده با خاک مرتعی حساس به فرسایش منطقه مرزن آباد مازندران بر بهبود نفوذپذیری خاک و مولفه های رواناب استفاده شد. به همین منظور، شبیه سازی باران با دو شدت 50 و 90 میلی متر بر ساعت در آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس پس از 35 روز از کاربرد زغال زیستی انجام شد. سپس مقادیر و تغییرات رواناب سطحی با اندازه گیری رواناب خروجی و نفوذ آب در خاک از طریق بیلان حجم بارش و رواناب خروجی از کرت ها محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش میزان نفوذ آب در سطح کرت های تیمار شده با 400، 800 و 1200 گرم بر مترمربع از زغال زیستی به ترتیب 23، 31 و 32 درصد در شدت 50 میلی متر بر ساعت و 21، 23 و 24 درصد در شدت 90 میلی متر بر ساعت، نسبت به تیمار شاهد افزایش (01/0 > p) و حجم رواناب نیز در شدت بارندگی 50 میلی متر بر ساعت به ترتیب 56، 62 و 67 درصد و در شدت بارندگی 90 میلی متر بر ساعت به ترتیب 59، 64 و 65 درصد، نسبت به تیمار شاهد کاهش (01/0 > p) داشته است. نتایج به دست آمده حاکی از کاهش زمان شروع رواناب در هر یک از تیمارهای زغال زیستی بود. پژوهش حاضر، کاربرد زغال های زیستی پسماندهای صنایع غذایی در بهبود مولفه های هیدرولوژیکی خاک های تخریب پذیر را تائید نمود.
  کلیدواژگان: اصلاح زیستی خاک، حفاظت خاک و آب، مدیریت پسماند، نفوذپذیری خاک
 • امیر گرد نوشهری، ابراهیم امیری تکلدانی*، محمد صدقی اصل صفحات 917-928
  با افزایش شیب سطح آب و بستر و یا ایجاد انحنای قابل ملاحظه در خطوط جریان، توزیع فشار عمودی از حالت هیدرواستاتیک خارج می شود. در محیط های متخلخل سنگریزه ای به دلیل افت شدید انرژی و اختلاف زیاد بین تراز آب بالادست و پایین دست محیط، توزیع فشار از نوع غیر هیدرواستاتیک مورد انتظار است. در این مقاله با استفاده از تئوری پای باکینگهام و تحلیل رگرسیون، رابطه ای برای نیمرخ طولی سطح آب در محیط های متخلخل سنگریزه ای ارائه شده و همچنین با استفاده از معادله اولر و با در نظر گرفتن اثرات شیب زیاد و انحنای عمودی خطوط جریان، رابطه توزیع فشار غیر هیدرواستاتیک در محیط های متخلخل سنگریزه ای به دست آمده است. نتایج آزمایشگاهی نیمرخ طولی سطح آب و نیمرخ طولی فشار وارد بر کف در محیط متخلخل سنگریزه ای با قطر متوسط ذرات 68/1 سانتی متر و دو طول 5/0 و 0/1 متری تطابق خوبی با روابط ارائه شده نشان می دهند به طوری که متوسط قدر مطلق خطای نسبی مقادیر محاسباتی این دو نیمرخ به ترتیب برابر با 31/1 و 71/1 درصد است.
  کلیدواژگان: جریان متلاطم، مصالح درشت دانه، معادله اولر، نیمرخ سطح آب، نیمرخ طولی فشار
|
 • Aliabbas Afsharian, Nader Abbasi *, Amir Khosrojerdi, Hosein Sedghi Pages 689-699
  Presence of gypsum particles in soil may cause many problems in different application, including agricultural and construction. Solubility causes the gypsum particles on contact with water, gradually dissolved with water flow out of the environment. The structures built on these soils can be damaged due to solution of gypsum particles existing in the soil and collapsing of the bed. In this research the effects of two factors including; gypsum content and hydraulic gradient were studied on solubility of gypsum clay soils. For that, samples of gypsum soils were provided artificially by adding various rates of natural gypsum including 0, 5, 10, 20 and 30 percent by weight of clay soil was prepared. Then each of gypsum soils were leached under five hydraulic gradients levels including; 0.5, 1, 2, 5 and 10. The results of the tests indicated that the rate of Gypsum in the soil has direct effect on the rate of soluble in a way that by increasing percent of Gypsum the rate of solubility was increased .Also the rate of leaching including the rate of derived Gypsum from soil to primary rate of Gypsum is decreased by increasing the rate of Gypsum. In addition, by increasing hydraulic gradient, the speed and volume of drained water through the soil were increased in a specified time and thereby more gypsum particles washed out through the soil.
  Keywords: Gypsum soil, solubility, gypsiferous, hydraulic gradient, difficulties soils
 • Milad Asadi, Alimohamad Akhondali, Arash Azari * Pages 701-714
  In this study, a method is proposed by using a multi-objective structure and employing new formulations, in which instead of increasing reliability based on meeting a demand of 100 percent in some months regardless of the dry months, part of the water of wet months or seasons is stored in reservoirs so that it can be used in dry months in order to amend failure intensity. To this end, Multi-Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO) algorithm was connected to the WEAP simulation model. The main purpose of this type of structures is to offer a resolution to increase the percentage of demand coverage in dry months in addition to reaching to an acceptable demand meeting reliability over the entire period considering the operation capacity of the reservoir. Ultimately, the results of three scenarios, including a current situation, land development management scenario and an optimization one, were evaluated. According to the results of the current situation scenario, in all of the operation period the situation was reported acceptable, except for a few months. In land development scenario, for most consumptions in most of the dry years and in the last six years of planning, the demand coverage was equal to zero in three to eight consecutive dry months, and it was lower than 5% in these months in the rest of the low-water years. On the other hand, the demand coverage increased from 28% to 60% in these months by implementing the optimization model. Also, in the optimal scenario of reliability, supplying downstream environmental demand and Maroon hydroelectric dam need was improved. This study depicts that using the strategies of this research will lead to a better reservoir management and will reduce failure intensity in supplying different consumptions during low-water months.
  Keywords: Reliability, Optimal Operation, Failure Intensity, MOPSO
 • Reza Khorasani *, Akram Halajnia, Hadiseh Rahmani, Hamid Pouran Pages 715-723
  Diffusive Gradients in Thin films (DGT) method is used as a method of phosphorus determination in some soils. This method was used to evaluate P in 10 different calcareous soils; Extractable phosphorous by this methods was compared with 5 other methods and P uptake by wheat plant in a glasshouse pot experiment. The results showed that the range of P concentration extracted by DGT method (CDGT) was between 23.4 and 494.6 µg L-1 affected by soil types. Because of these changes, no correlations were observed between P concentration extracted by DGT with other methods and P uptake by wheat plant. However, in a separate investigation in some soils with low CDGT, the correlation was highly increased. Therefore, it can be supposed that using of DGT method is recommendable for evaluation of P in calcareous soils with CDGT lower than 250 µg/l, due to strong correlations between this method and other methods, especially phosphorous uptake.
  Keywords: Available P, P extraction method, P Fractionation, P Uptake
 • Reza Bahramloo *, Nader Abbasi, Alireza Mamnnposh, Keramat Akhavan, Hamid Riahi Pages 725-735
  In this study, the amount of water losses in 7 irrigation canals in plains of Zaiandeh-rood, Moghan and Kerman, with the same specifications of HDPE geomembrane lining with the same age, were evaluated. For this purpose, the losses of water in the canals was determined by input-output method in three stages. At the same time, the amount of evaporation using a class A pan installed in next canals, was determined. to calculate seepage losses, the amount of evaporation losses were deducted from the total losses. Based on results, the amount of efficiency efficiency was between 95.9 to 99.7 and in averagewas 98.9 percent. The total losses in the canals was determined between 3.3 to 13.8 and averagely 11.5 lit/s per kilometer. From total losses, between 3.3 (Zaiandeh-rood) to 16.2 (Kerman) and in average 7.1 percent was due to evaporation and the remainder was due to seepage losses from geomembrane lining. The seepage losses in evaluated canals was between 0.03 (KC in Kerman plain) 0.16 (EC4 in Zaiandeh-rood ) and an average of 0.1 m3/m2/day (17 times lower than the concrete lining). The results of this study showed remarkable impact of geomembrane lining in control of water losses from irrigation canals and its advantages compared to conventional concrete lining.
  Keywords: Evaluation, geomembrane lining, irrigation canals, seepage water losses
 • Seyed Mohamadali Zomorodiyan * Pages 737-748
  Biogrout is a new method in soil improvement on microbial induced calcium carbonate precipitation (MICP). In this study was utilized Sporosarcina pasteurii bacteria, an aerobic bacterium which exists pervasive in natural soil deposits, in order to control soil erosion. The undrained shear strength of the soil was measured using an in situ miniature van shear apparatus. The evaluation of shear strength are done for three types of sandy soil (Siliceous and carbonate), in four OD= 1, 1.5, 2, 2.5 levels, at different the curing time of 3, 7, 14, 20, 28 days, and, the re- injection of the bacteria solution and cementation in the interval of 6 days. Also, the influence of environmental conditions on the performance of the bacteria and the amount of shear strength are investigated. The results show that the shear strength were improved with the time. The highest shear strength was obtained in the carbonate sand and fine silica sand equals to 0.64 and 0.39 kg/cm2 in the periods of 28 days, respectively. The optimal balance between nutrients and the number of bacteria was observed at OD=1.5. Also, the results showed that the re- injection of the bacteria solution and cementation was more effective than once rejection in the shear strength, especially in the silica sand equals to 55% in a curing period of 28 days.
  Keywords: Sporosarcina Pasteurii, Shear Strength, Van Shear Apparatus, Soil Erosion
 • Fatmeh Meskini Vishkaei, Mohammad Hosein Mohammadi *, Mohammad Reza Neishabouri, Farid Shekari Pages 749-758
  In current study, a conceptual mathematic model is developed to determine the relationship between plant response factor to water (ky) and soil critical moisture (c) that below c, plant is under stress. The evaluation of model performance was done using a set of experimental data from a green-house trial. The results showed that for a given Ky, relative plant yield (Yr) is linearly reduced by decreasing the differences soil moisture from c (c-). The greater sensitivity of plant type or growth stage to water deficit (higher Ky values) caused more slope of linear relationship between Yr and (c-). In the other words, it can be assigned more allowable depletion coefficient for the plants with low Ky values. Moreover, for a given Yr, plant sensitivity is exponentially increased by the reduction of soil moisture. In addition to confirm the model results, exprimental observations showed that the critical moisture of clay loam soil for both soil was 0.28 cm3 cm-3, while the c values of sandy loam soil for wheat and canola ware 0.21 and 0.195 cm3 cm-3, respectively. Soil allowable depletion coefficient for wheat in both soils was obtained about 0.35. Whereas, soil allowable depletion coefficient for canola in sandy loam soil (F=0.44) was more than clay loam soil (F=0.38).
  Keywords: Soil available water, Plant response factor, Soil critical moisture, Canola, Wheat
 • Mehdi Mohammadi Ghaleni, Kumars Ebrahimi *, Mohammad Hossein Omid Pages 759-769
  Longitudinal dispersion coefficient is one of the most important parameters for the solution of the advection-dispersion equation. In this paper a new equation for predicting the longitudinal dispersion coefficient in surface water streams is presented. To archive this aim, a collection of 176 sets of measured field data from different canal and rivers were used, involving the dimensional analysis. Then the performance of the new equation was compared with 18 selected of well-known empirical equations, using the above mentioned data. The results show that the new equation has a twice precision in contrast to the other equations. In the other words, the calculated of the average percentage errors between the predicted and measured data for the proposed new equation was less than ±100 percent. Also, the mean absolute error and root mean square for the new equation were obtained equal to 0.34 and 0.03, respectively, which are less than other equations.
  Keywords: Empirical equations, Estimation, Pollution advection, River, Surface water streams
 • Sara Bagheri, Amirhosein Baghaei *, Seyed Mahdi Niei Pages 771-780
  This research was performed to investigate the effect of iron slag enriched vermicompost on the changes in Fe availability in a Cd polluted soil. Treatments were consisting of applying enriched vermicompost (0, 15 and 30 Mg ha-1) with 0 and 5% pure Fe from iron slag of Mobarakeh Steel Complex in a polluted soil (0, 5, 10 and 15 mg Cd kg-1 soil) and plant in this experiment was corn (Zea mays L. single grass 704). Increasing the loading rate of vermicompost from 0 to 15 and 30 Mg ha-1 in a Cd polluted soil (10 mg Cd soil-1) caused an increasing in DTPA extractable-Fe by 13 and 22 times, respectively. Similar to this result, after 60th from the experiment, the root and shoot Fe concentration was also increased by 4.17 and 14.4 times, respectively. The result of this study showed that applying vermicompost enriched with 5% Fe pure can probably affect soil physical and chemical properties such as pH and CEC that increase soil and plant Fe availability. However, the role of applying vermicompost on decreasing soil and plant Cd availability and thereby, increasing corn Fe availability cannot be ignored.
  Keywords: Cadmium, Iron slag, Enriched vermicompost, iron
 • Mahboobeh Abolhasani Zeraatkar, Amir Lekzian *, Amir Fotovat, Reza Khorasani Pages 781-788
  The amidohydrolase play a significant role in maintaining a sustainable environment and an agriculture sector. This is mainly because it is central to biochemical reactions (e.g. organic decompositions, food cycles, and pollutant decomposition). Therefore, keeping these enzymes active and stable in soil is a crucial task. In doing so, the effect of adding montmorillonite and organoclays on activity and stability of these enzymes in soil was investigated. The organic clay was produced by modifying the Na-montmorillonite clay using the hexadecyl trimethylammonium bromide cationic surfactant. To analyze the structural and morphologic profiles of the synthesized organoclay montmorillonite, Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) and the clay's cation exchange capacity were used. The effects of this organic clay and incubation period on urease and L-asparaginase activities in soil were investigated. Results from statistical analyses showed that the effects of clay type and incubation period on the activity of both enzymes (urease and L-asparaginase) were significant at the 5% level. The activity level of both enzymes in soil samples treated with organic clay (71.48 and 9.01 μgNH4+Ng-12h-1 in urease and L-asparaginase) was significantly higher than in the control (29.12 and 4.22 μgNH4+Ng-12h-1 in urease and L-asparaginase) and montmorillonite clay sample (39.84 and 5.26 μgNH4+Ng-12h-1 in urease and L-asparaginase) s. The maximum declining slope in the activity of both enzymes was observed after 7 days from incubation. The organoclay prepared from the montmorillonite clay successfully maintained soil enzymes. Therefore, use of this organoclay can positively affect enzyme activity and stability.
  Keywords: organoclay, Hexadecyl trimethylammonium bromide, cation-exchange capacity, urease, L- asparaginase
 • Effect rock fragment Content on Some physical quality indices of a silt loam Soil
  Hosein Asgarzadeh*, Farrokh Asadzadeh, Parvin Khaleghi Pages 789-797
  This study was conducted to investigate the role of rock fragment content on water retention and soil penetration resistance curves as well as determining the correlation of soil physical quality indices with therock fragment content of the soil.A silt loam soil, containing 5% w/w 2 to 5 mm in diameter rock fragments, was used for this study. Experiment was carried out based on completely randomized design atsix treatmentsand three replications. The treatments including six levels of 5, 10, 15, 20, 25, and 30% w/w 2 to 5 mm in diameter gravel. Large drainable soil bins (40 cm × 50 cm with 50 cm depth) were used in this study. The bins were put outside (under natural conditions) after sowing of wheat (Triticum aestivumL.) and received enough amounts of water using irrigation and rainfall.There were significant differences (p
  Keywords: gravel content, water retention curve, soil penetration resistance curve, soil physical quality indices
 • Seyed Mostafa Emadi *, Mohammad Ali Bahmanyar Pages 799-809
  Contamination of soils with heavy metals is one of the great environmental concerns for the human beings. The application of zero valent irons nanoparticles (ZVINs) as an amendment for environmental pollutions has been highly considered by researchers in last decade. This study was conducted to synthesis and characterize the ZVINs stabilized with carboxyl methyl cellulose (CMC-ZVINs) in aerobic conditions and to assess their ability for reduction of DTPA extractable lead (Pb), cadmium (Cd), nickel (Ni) and copper (Cu) from three polluted soils including sandy-calcareous, acidic and clay-calcareous soils. An experiment of randomized completely design with a factorial arrangement of treatments consisting nano zero valent iron dosages (0, 0.5, 1 and 2 w/w %), soils (sandy-calcareous, acidic and clay-calcareous soils) at two time (10 and 20 days) with three replication were studied. The results of the SEM and XRD analyses indicated that the CMC-ZVINs had the mean size of less than 50 nm and the maximum 2θ peak at 44.8° confirming the nano sized and zero valent status of particles, respectively. Results also indicated that the DTPA extractable Pb, Cd, Ni and Cu in three polluted soils decreased with increasing of zero valent iron nanoparticles dosages. The percentage of available Pb reduction was higher in comparison with other heavy metals. The aging of nanoparticles from 10 to 20 days led to more significant reduction of DTPA extractable heavy metals. Overalls, the synthesized CMC-ZVINs can potentially be introduced as a good remediation approach for Pb, Cd, Ni and Cu contaminated soils.
  Keywords: Soil pollution, Stabilized zero valent iron nanoparticles, Carboxyl methyl cellulose, Heavy metals
 • Yaser Hamdi Ahmadabad, Abdolmajid Liaghat *, Teimoor Sohrabi, Ali Rasoolzadeh, Bijan Nazari Pages 811-822
  There are several mathematical models with different solutions for evaluating surface irrigation; one of these models is SIRMOD. In this study, the evaluation indices were analyzed using SIRMOD. In each study field after pertaining field experiments, factors such as inlet discharge, cutoff time, advance and rollback time, infiltration characteristics, geometry of furrow, field length, land slope, and soil moisture were measured and used as model inputs. The water application efficiency was also determined for the current status. Two different solutions were applied for improving the water application efficiency in the study fields; first, cutting off the flow as soon as water reaches the end of the furrow (first scenario), and second, cutting off the flow before water reaches the end of the furrow (second scenario) and then the simulation was executed for the second time. According to the SIRMOD simulation, the average water application efficiency was increased from 35% to 61% for the first scenario and 75% for the second scenario. Results of both scenarios in SIRMOD showed that these two approaches could improve the irrigation Performance of surface irrigation and offer a cut-off time for management of irrigation by farmers.
  Keywords: Furrow, cutting off the flow, evaluation indices, SIRMOD
 • Jamal Ahmadaali *, Gholam-Abbas Barani, Kourosh Qaderi, Behzad Hessari Pages 823-839
  Planning, designing and managing water resources systems today unavoidably include impact prediction. Impact prediction includes modelling. In the present study the hydrological model WEAP21 was calibrated and validated on the Zarrineh Rud and Simineh Rud Basins. Zarrineh Rud and Simineh Rud rivers with a discharge potential of 3 billion m3 per year have a 50% portion in Urmia Lake Basin. In the present study the soil moisture method was used for the hydrological simulation of model WEAP21. An 11-year statistical period (from 1994-95 to 2004-05) was planned for calibrating the model. The analysis of results of model simulation using the statistical indices showed that coefficient of determination, Nash-Sutcliffe coefficient and index of agreement for different stations were as follows, respectively: Inflow to Boukan dam hydrometry station: 0.9, 0.83, and 0.95; Nezam Abad hydrometry station: 0.75, 0.74, and 0.92; Dashband hydrometry station: 0.82, 0.81, and 0.95 and Miyandoab bridge hydrometry station: 0.75, 0.75, and 0.92. A nine-year period (from 2005-06 to 2013-14) was planned for validating the model. The analysis of results showed that coefficient of determination, Nash-Sutcliffe coefficient and index of agreement for different stations were as follows, respectively: Inflow to Boukan dam hydrometry station: 0.88, 0.85, and 0.96; Nezam Abad hydrometry station: 0.72, 0.7, and 0.91; Dashband hydrometry station: 0.86, 0.85, and 0.96; Miyandoab Bridge hydrometry station: 0.8, 0.78, and 0.93. Generally speaking, the results of simulation showed that the model had a good performance.
  Keywords: Simulation, Soil moisture method, Urmia Lake, Zarrineh Rud (Miandoab) irrigation network
 • Hamid Abasdokht *, Abolfazl Falah Heravi, Ahmad Zare Feizabadi, Ahamad Gholami Pages 841-851
  In order to study the effect of conventional and conservation tillage with management residue on wheat physiological properties ,a field experiment was conducted in 2013-2014 at Mashhad Agricultural and Natural Resources Research center of Razavi Khorasan province. This experiment was arranged in a split plot design based on randomized complete block with three replications. Main plots were tillage systems: 1) conventional tillage, 2) reduced tillage and 3) no tillage; subplots were management residue: 1) 0%, 2) 30% and 3) 60% residue. The results showed that tillage systems had significant effect on Mycorrhizal colonization(spore), soil temperature, Water-holding capacity of the soil, porosity. The highest Mycorrhizal colonization (spore)(72.88), Water-holding capacity of the soil (21.59%), porosity (62.09%), were obtained from no-till method. Residue management were significantly different effect on Mycorrhizal colonization(spore), soil temperature, Water-holding capacity of the soil, resistance to penetration, porosity. The highest grain yields were obtained under no-till (6912.2 kg/ha) and 60% residue treatment (6980.8 kg/ha). It is concluded that conservation tillage with more residue aboveground could improve wheat yield and some of soil physicochemical properties
  Keywords: Mycorrhizal colonization(spore), Grain yield, No-tillage, Soil temperature, Resistance to penetration
 • Amir Izadfard, Fereydoon Sarmadian *, Mohamadreza Jahansooz, Gholamreza Peikani, Mohammadreza Chaichi Pages 853-864
  Potential yields for six cultivated crops, wheat, barley, sugar beet, cotton, maize and soybean has been calculated using the AquaCrop and radiation thermal production potential method or FAO model in Khodaafarin region, Ardabil province, Iran. Determination coefficient, normalized root mean squared and index of agreement for potential yield in AquaCrop was 0/99, 21/72 and 0/99 and for FAO model was 0/97, 54/25 and 0/96 respectively. Also for comparison between the potential biomass for AquaCrop and FAO model the Determination coefficient 0/98, 0/93, normalized root mean squared 23/55, 58/10 and index of agreement 0/98, 0/93 was calculated, respectively. Based on the results, the AquaCrop model has better performance in comparison with to FAO model. The AquaCrop using less data calculation and more outputs and applications comparing with FAO model but has a more accuracy. The crops has been ranked based on the calculated yield gap fractions. The lowest yield gap fraction belongs to barley, soybean, sugar beet, wheat, cotton and maize respectively. This ranking could be used as an ecological coefficient for the region cropping pattern.
  Keywords: Food security policy, Potential production simulation, Yield gap fraction
 • Hormoz Ebadi, Mahmood Raeini *, Mohammad Ali Gholami-Sefidkoohi Pages 865-878
  Climate change and ever-increasing water use, along with water scarcity, reduces crop production. Thus, efficient water management, such as deficit irrigation and shading could resolve some of these shortcomings. In deficit irrigation with partial root zone drying (PRD), half of the root zone is irrigated and the other half is left unirrigated. This experiment was conducted with five treatments of (1) full irrigation, which trees received 100 percent of soil field capacity (FC), 2) two PRD treatments, which receiving 50 (PRD50) and 75% (PRD75) of FI and 3) two PRD treatments, such above which treats by shading nets(SHPRD50 and SHPRD75). Tukey's test was used to compare treatment’s means of stomatal conductance (gs), leaf relative water content (rwc), stem water potential (Ψst), and leaf temperature (Tl). Moreover, Regression analysis was done between the above factors and leaf to air vapor pressure difference. The results show that gs and rwc were higher in FI, PRD75 and SHPRD75 relative to stressed treatments of PRD50 and SHPRD50. The same trend was registered for Ψst and the lowest values were achieved by treatments receiving 50% of FI. Leaf temperatures in some measurement intervals were significantly higher in stressed treatments of PRD50 and SHPRD50. Water deficiency significantly reduced yield in stressed treatments of PRD50, while reversly, it increased fruit sloble salids in PRD50 and PRD75. Shading on PRD treatments increased fruit size and yield, Although this improvement was significant only for fruit diameter of SHPRD75 in comparison with PRD50.
  Keywords: PRD, Shading, Deficit Irrigation
 • Seyed Mohammad Ali Zomorodian*, Hamideh Ghaffari, Zahra Ghasemi Pages 879-890
  Recognition and proposing some controlling methods to reduce destructive scour phenomenon is essential. In this study, the sacrificial piles, square collar and combination of sacrificial piles and square collar was used to control the scouring depth around the piers group. Two and three piers group along a line with a distance of 2.5D between the piers in longitudinal and transversal direction flow were investigated under clear water condition. The results showed that the effect of sacrificial piles in reducing the scour depth of the rear pier of pier groups in the flow direction is greater than single pier. The square collar was more effective in decreasing scour depth of front pier that equal to 72.22% and 69.23% in two and three piers group, respectively. The combination of sacrificial piles and square collar could further reduce the scouring depth. Also, in the two and three piers group in transverse direction of flow, the combination of sacrificial piles and square collar have shown more effective than square collar and sacrificial piles in decreasing the scour depth. The reduction of scour depth equal to 57.14% and 67.5%, for two and three piers groups respectively.
  Keywords: local scouring, pier groups, collar, sacrificial pile
 • Arash Ranjbar, Ali Rahimi Khoob *, Maryam Varavipour, Hamed Ebrahimian-Taleshi Pages 891-904
  Nitrate leaching under furrow irrigation is one of the main reasons of underground water contamination. In order to use fertilizer efficiently and reduce loss of nitrogen, more detailed studies should be done about distribution of different forms of nitrogen under ridges and furrows because the solute movement is not same in those positions. The main objective of this study was to scrutiny effects of different rate of urea on nitrogen uptake and accumulation of nitrate and ammonium under ridge and furrow during growing season. So that maize was planted in the treatments with nitrogen rates of 0, 150 and 250 kg ha-1 by Randomized Complete Block design with three replications. The amounts of dry aboveground biomass and nitrogen uptake during growing season plus concentration of nitrate and ammonium in soil before and after fertilizing and after harvesting were measured over different depth under ridges and furrows. Results showed that depth and rate of nitrogen were two effective factors on accumulation of nitrate and ammonium under ridges and furrows. More nitrate concentration was observed under ridges in comparison with furrows. After fertilizing, nitrate concentration under ridges and furrows was decreased and increased respectively along with raising depth. Also, it was demonstrated that nitrogen uptake were increased and agronomic nitrogen efficiency were reduced by more nitrogen application. Furthermore, most nitrate accumulation was observed below roots area, especially under ridge, after harvesting therefore the probability of nitrate leaching was very high.
  Keywords: nitrogen uptake, nitrate, ammonium, furrow irrigation, maize
 • Mohammad Hossein Ghavimi Panah, Seyed Hamidreza Sadeghi *, Habibollah Younesi Pages 905-916
  The effective utilization of wastes in different forms is an inevitable strategy for miscellaneous goals like runoff management leading to sustainable development. To this end, superficial application of biochar produced from industrial wastes as a mulch may be as a bio-economic approach to improve soil conditions and consequent increment in infiltration. Towards this attempt, the present study was formulated to produce biochar from Kaleh Factory wastes and to apply it as a much. The biochar was applied in three levels of 400, 800 and 1200 g m-2 on small experimental plots filled with a rangeland soil prone to erosion of Marzanabad Region, northern Iran, to improve soil permeability and runoff components. The rainfall was simulated with intensities of 50 and 90 mm h-1 after a span time of 35 days on biochar application in the Rainfall and Erosion Laboratory of Tarbiat Modares University. The infiltration and runoff rates were continuously monitored using volume balance method. According to the results, the water infiltration to the soil and runoff rates from treated plots with 400, 800 and 1200 g m-2 of biochar were 23, 31 and 32% for rain intensity of 50 mm h-1, and 21, 23 and 24% for rain intensity of 90 mm h-1, respectively more (p
  Keywords: Soil, Water Conservation, Soil Bioremediation, Soil Infiltration, Waste Management
 • Amir Gord-Noshahri, Ebrahim Amiri Tokaldany *, Mohammad Sedghi-Asl Pages 917-928
  Increasing the slopes of water surface and bed or making a considerable curvature of streamlines, resulted in the vertical pressure distribution deviate from hydrostatic distribution. Because of severe energy loss and big difference between upstream and downstream water surface elevations in rockfill porous media, it is expected that pressure distribution be non-hydrostatic. In this paper, with the aid of Buckingham π theorem and regression analysis, a relationship is proposed for water surface profile in rockfill porous media. Moreover, a non-hydrostatic pressure distribution for rockfill porous media is derived by applying Euler equation including the effects of streamlines curvature and large slopes. A series of laboratory experiments have been conducted on rockfill materials with diameter of 1.68 cm and two media length of 0.5 and 1.0 m. It is found that the introduced model gives satisfactory results compare to the experimental results so that mean absolute relative error of water surface and longitudinal pressure profile between two series of the data are 1.31 and 1.71 percent, respectively.
  Keywords: Coarse material, Euler equation, Longitudinal pressure profile, Turbulent flow, Water surface profile