فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی - پیاپی 22 (پاییز 1396)
 • پیاپی 22 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا ایزدی، غلامرضا شعبانی بهار، محمود گودرزی، حبیب هنری صفحات 11-24
  هدف پژوهش حاضر، تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه های لیگ برتر فوتبال بر اساس تحلیل SWOT است. روش تحقیق بر اساس نحوه جمع اوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف ، کاربردی است. تعداد 53 نفر از مدیران باشگاه ها(18نفر)، مسئولین کمیته بازاریابی باشگا ها (10نفر)و(25نفر)از متخصصین بازاریابی ورزشی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته مربوط به عوامل درونی و بیرونی برنامه راهبردی بازاریابی لیگ برتر فوتبال و شامل 60 سئوال بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصین این حوزه تایید و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، از روش آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل برنامه راهبردی بازاریابی لیگ برتر فوتبال استفاده شد. یافته ها نشان داد با توجه به شناسایی عوامل درونی(قوت ها و ضعف ها) و عوامل بیرونی ( فرصت ها و تهدید ها) و در نتیجه تحلیل استراتژیک سوات، جایگاه بازاریابی در فوتبال در موقعیتی تهاجمی قرار دارد و مهم ترین هدف با توجه به آزمون فریدمن، تدوین قوانین حمایتی، تسهیلی و تشویقی برای مشارکت کنندگان، در حوزه بازاریابی لیگ برتر فوتبال به دست آمد. توجه به این هدف به منظور مقابله با تهدیدها، بهره گیری از فرصت های محیطی، رفع ضعف ها و تقویت قوت ها در بازاریابی فوتبال است و به کار بردن استراتژی های متناسب با اهداف می توان درآمدزایی بیشتر برای فوتبال شود.
  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، بازاریابی، فوتبال، SWOT
 • علیرضا ذاکریان، مجید جلالی فراهانی، همیلا تکلی صفحات 25-33
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در قصد خرید مصرف کنندگان ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی و همچنین به صورت توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه وو و همکاران (2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 12 نفر از متخصصان و اساتید مدیریت و بازاریابی ورزشی رسید و همچنین از تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش روایی سازه استفاده شد و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف آن بین 86/0 تا 91/0 محاسبه گردید. در بخش توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و در بخش استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با تکنیک گام به گام مورد استفاده قرار گرفت که تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 انجام شد. نتایج نشان می دهد که عوامل درگیری با محصول، نگرش به تبلیغات اینترنتی و محتوای تبلیغات اینترنتی می توانند قصد خرید را پیش بینی کنند. هم چنین توجه به تبلیغات اینترنتی نتوانست در معادله رگرسیونی سهمی داشته باشد. درگیری با تبلیغات اینترنتی و نقش آن در خرید محصولات در درجه نخست بر اساس نیاز و کاربرد و اهمیت محصول برای افراد است و بعد از آن با ایجاد نگرش و تهیه محتوای خوب و چشم گیر می توان فروش محصولات را افزایش داد.
  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، تبلیغات اینترنتی، قصد خرید، محصول ورزشی، مصرف کننده ورزشی
 • محسن لقمانی، رحیم رمضانی نژاد، اعظم شریفی صفحات 35-46
  از آنجا که بخشی از استقرار سکوت سازمانی مبتنی بر نگرش کارمندان است، در این پژوهش ویژگی های شغلی بررسی شدند که از طریق تحلیل رفتگی شغلی می توانند نگرش های کارمندان را نسبت به سکوت سازمانی دچار نوسان کنند. تعداد 108 کارمند از ادارات ورزش و جوانان استان همدان از طریق جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های استاندارد تحلیل رفتگی شغلی، ویژگی های شغل و سکوت سازمانی پاسخ دادند. پایایی، روایی سازه و محتوایی هر یک از پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد قبول واقع شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که طراحی مشاغل به صورت استقلال در کار (r= - 4.04، t= 2.68)، بازخورد (r= - 0.51، t= 2.47) و اهمیت وظیفه (r= - 0.22، t= 1.98) می تواند تا حدود زیادی تحلیل رفتگی را کنترل کند. اما تنوع مهارت اثر مثبتی بر تحلیل رفتگی شغلی کارمندان داشت (r= + 4.78، t= 2.56). همچنین تحلیل رفتگی شغلی به طور معنی داری بیشترین اثر را بر نگرش کارمندان نسبت به سکوت سازمانی مرتبط با مدیران عالی (r= 0.98، t= 5.03) و سرپرستان (r= 0.67، t= 5.17) دارد. می توان نتیجه گرفت که بخش زیادی از مشاهده سکوت سازمانی در ورزش برگرفته از نوسانات طرح های شغلی است که مدیران برای کارمندان تدوین کرده اند. پیشنهاد می گردد که پس از شناسایی نیازهای هر یک از کارمندان، چارچوب های شغلی متناسب با استقلال کاری و اهمیت وظیفه بالا برای کارمندان ورزشی طراحی شوند. این فرایند موجب می شود که مهمترین نگرش-های منفی به مدیران عالی و سرپرستان در مشارکت های سازمانی به حداقل برسد.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، نگرش مدیران و کارمندان، طراحی شغل، استقلال در کار، تحلیل رفتگی
 • بهرام یوسفی، الهام اسدزاده، رسول آزادی صفحات 47-56
  هدف این پژوهش، آزمون عوامل روانی، اجتماعی و محیطی در پیش بینی فعالیت جسمانی در میان یک نمونه تصادفی از دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلی متوسطه شهر ارومیه است. روش تحقیق از نوع توصیفی _ پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه آماری شامل 307 دانش آموز درکلاس های اول تا سوم دبیرستان بودند. از چهار پرسشنامه برای اکتشاف رابطه احتمالی متغیرهای محیطی، روانی و اجتماعی با فعالیت جسمانی دختران نوجوان استفاده شد؛ که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 گزارش شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل معادلات ساختاری صورت گرفت. آزمون مدل پیشنهادی نشان داد که مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است و می توان آنرا در تحقیقات آتی بکار برد. همچنین مشخص شد که که همه متغیرهای محیطی، اجتماعی و روانی، با هم همبستگی متقابل داشته و با فعالیت جسمانی رابطه معنی داری دارند. بر این اساس، دسترسی به شرایط محیطی مناسب، حمایت دوستان از فعالیت های جسمانی، و احساس خودکارآمدی برای انجام فعالیت های جسمانی از تعیین کننده های معنی دار برای انجام فعالیت های جسمانی در اوقات فراغت دختران نوجوان است. از این رو برنامه های مداخله می بایست مبتنی بر افزایش فرصت های محیطی برای انجام فعالیت های جسمانی، تدارک فعالیت های جسمانی گروه محور و استفاده از روش های افزایش احساس خودکارآمدی باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت جسمانی، عوامل روانی اجتماعی، عوامل محیطی، دانش آموزان دختر، شهر ارومیه
 • علی نقی غلامی، علیرضا زارع، اکبر قلاوند، رضوان شیرالی صفحات 57-66
  هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر شکل گیری از بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشورمی باشد.روش تحقیق حاضر پیمایشی از نوع کاربردی بوده که شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی اساتید دانشگاهی و کارافرینان و افراد آگاه در این حوزه بودند. بدین منظور تعداد 35 استاد دانشگاهی با مدرک دکتری مدیریت ورزشی، تعداد 48 کارافرین منتخب در حوزه ورزش به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. . پرسشنامه تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخت ای بود که روایی صوری و روایی سازه و همچنین پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار های SPSS و AMOS استفاده گردید.نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که در کل 5 عامل حدود 835/83 درصد از واریانس ها را شامل می شدند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که عوامل تکنولوژی با تاثیر 459/0 بیشترین تاثیر بر شکل گیری از بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشور را دارا بود. یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل تکنولوژی در توفیق و شکل گیری کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی تاکید داشتند.
  کلیدواژگان: عوامل تکنولوژی، بنگاه های کوچک و متوسط، عوامل تسهیلاتی
 • مهدی گودرزی صفحات 67-79
  هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل اکتشافی مدیریت مالی مطلوب در فدراسیون های ورزشی است که پرسشنامه ای با 25 سوال پاسخ بسته تهیه و ضریب پایایی آن 94/0 تعیین شد( 01/0p‹ ) و در اختیار 338 نفر از کارشناسان مالی،خزانه داران، حسابرسان، حسابداران، اساتید دانشگاه که سابقه فعالیت در فدراسیون های ورزشی را داشته اند قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تحلیل عامل اکتشافی و روش (PAF) برای استخراج عامل ها (سازه ها)، روش دوران مایل (واریماکس) ابلیمین (با دلتای صفر و نرمال سازی کیزر) برای دوران مولفه ها؛ همچنین برای بررسی کفایت مدل، شاخص KMO و نتایج آزمون بارتلت مورد استفاده قرار گرفت و مدل اکتشافی مدیریت مالی مطلوب در فدراسیون های ورزشی به دست آمد. بر اساس یافته های تحقیق مدل اکتشافی مدیریت مالی متاثر از 4 عامل مستقل بوده است که عامل توجه به سازمان خود شامل برنامه ریزی راهبردی و بودجه بندی و نیز عامل توجه به ذینفعان که شامل حسابداری و گزارش دهی می باشد و نیز عناصر مدل و متغییرهای تبیین کننده ی هر یک معرفی شده است .
  کلیدواژگان: مدیریت مالی، فدراسیون، مدل اکتشافی
 • وحید حافظی، فاطمه عبدوی عبدوی، سجاد پاشایی، محمد رسول خدادادی صفحات 81-88
  در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدیدی را تجربه می کند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد ورزشی، استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده است. امروزه در بین رشته های ورزشی فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرهای فراوان، از حالت ورزش ساده به یک تجارت مبدل شده و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر تجزیه تحلیل نقش واسطه ای نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیط الکترونیکی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، مشتریان رویدادهای ورزشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هستند. گردآوری داده ها، از طریق مطالعات کتابخانه ای و نیز پرسشنامه آمرو و دوآرته (2015)، می باشد. در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری و از آزمون اسمارت PLS نیز جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، نگرش بر قصد خرید بلیط تاثیر گذار هست ولی به نظر می رسد نگرش با نقش واسطه ای عوامل دیگر (مزایای نسبی درک شده، سازگاری درک شده، اعتماد، ریسک درک شده، پیچیدگی)، بر قصد خرید بلیط نقش بسزایی دارند. از این رو باشگاه ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریان شان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزش های مد نظر مشتریان ورزشی، کالاها و خدمات با ارزشی را که از طریق اینترنت به آنان ارائه می کنند تا با جلب رضایت مندی، در آنها اعتماد ایجاد کنند.
  کلیدواژگان: نگرش، قصد خرید، بلیط الکترونیکی، فوتبال
 • رضا شیخی، اسماعیل شریفیان صفحات 89-95
  هدف از اجرای این تحقیق، مطالعه عصبانیت و خرابکاری درتماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم های ورزشی و روش تحقیقی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام تماشاگران لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس(دوره چهاردهم) بود. حجم نمونه تحقیق شامل 800 تماشاگر حاضر در 8 استادیوم مورد نظر بود که در هر استادیوم تعداد100 پرسشنامه بصورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت خدمات دور اندیش(1390) با پایایی(82/0 =α) وپرسشنامه محقق ساخته ویژگی های رفتاری بود که روایی محتوا آن با استفاده از مدل لاوشی(918/0CVI=)، روایی صوری آن با نظر متخصصان و خبرگان دانشگاهی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی اکتشافی ارزیابی شد و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد(82/0 =α). جهت توصیف داده ها از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد، درصدها و فراوانی ها) وجهت آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از برنامه آماریSPSS21 انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که عصبانیت با میانگین 91/0 ± 90/2 رتبه اول و در رتبه دوم خرابکاری با میانگین 97/0 ± 65/1 قرار دارد. همچنین یافته ها حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین کیفیت خدمات در استادیوم های ورزشی و میزان خرابکاری، (05/0P).
  کلیدواژگان: خرابکاری، عصبانیت، کیفیت خدمات، تماشاگران، فوتبال
 • زینب آنت، فرخ کیا، امید جمشیدی، علیرضا زند صفحات 97-106
  رو هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی می باشد. برای نیل به این هدف کارکنان، کارشناسان و مدیران اماکن ورزشی سالن های سرپوشیده دولتی شهر تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند، با توجه به گستردگی جامعه از این میان مطابق جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت 339 پرسشنامه تکمیل شده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه طالبی (1391) با 22 گویه و در نظر گرفتن پنج عامل بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، نشان داد که هر پنج چالش ذکرشده در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری دخیل هستند و نتایج حاصل تحلیل عاملی نشان داد که « عدم تعهد کافی مدیران ارشد نسبت به پیاده سازی و »جابه جایی مدیران و تصمیم گیرندگان« از مهم ترین چالش های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در اماکن ورزشی شهر تهران است. با توجه به یافته های تحقیق مشاهده می شود که فاکتورها و یا چالش های مدیریتی، ساختاری، فرهنگی، فنی و اقتصادی پنج گروه اصلی از فاکتورهایی هستند که به عنوان فاکتورهای اساسی تاثیرگذار بر عدم موفقیت پروژه های مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در اداره سالن های ورزشی مد نظر و نحوه ارتباط آن ها با مشتریان این سالن ها تعیین شدند.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، اماکن ورزشی، سالن های سرپوشیده، شهر تهران
 • ابوالفضل فراهانی، صدیقه اسلامی، حسین پورسلطان زرندی صفحات 107-113
  هدف از پژوهش جاضر، اولویت بندی سهم عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان و محققان بوده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد و به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل محققان و کارشناسان حوزه اشتغال و گردشگری می باشند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. حجم تقریبی جامعه آماری محققان 1000 نفر و کارشناسان 1600 نفر در نظر گرفته شد و با استفاده از فرمول Qکوکران تعداد 334 نفر تعیین شد که افراد به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاده از نظر کارشناسان روایی صوری آن تایید و با تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی مشخص و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ نیز 90/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروش های آمار استنباطی نا پارامتریک ( آزمون فریدمن و یو من ویتنی) در سطح معناداری05/0 و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه محققان عامل های اسکان و حمل و نقل و از دیدگاه کارشناسان عوامل اقتصاد و رویدادهای ورزشی نقش مهمتری در ایجاد فرصت های شغلی دارند. بنابراین وجود قابلیت ها و توانمندی های کم نظیر ایران در حوزه گردشگری ورزشی از یک سو و وجود درصد بالای جمعیت جوان و جویای کار در کشور، می توان از گردشگری ورزشی به مثابه راهکاری برای اشتغال زایی سود جست.
  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، صنعت، اشتغال زایی، توسعه، محققان
|
 • Alireza Eizadi, Gholamreza Shabani Bahar, Mahmod Goodarzi, Habib Honari Pages 11-24
  The aim of this study is to develop a strategic marketing plan for Premier League football clubs based on SWOT analysis. The methodology is based on collection of data and descriptive survey based on functional objective. A total number of 53 which is clubs managers (n = 18), clubs Marketing Committee (n=10) and sports marketing experts (n=25) participated voluntarily in the study with using purposive sampling. The survey instrument of the study was a questionnaire made up of internal and external factors marketing strategy League and consists of 60 questions. The validity and reliability confirmed by 10 experts in this field through Cronbach's alpha coefficient was 0.87. The data was analyzed by descriptive and analytic statistics of Friedman Test Method for Ranking of League football's marketing strategies factor. Results showed that due to internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) and resulting in SWOT strategic analysis, marketing position in football was offensive and the most important purpose according to Friedman's test, was to develop supportive, facilitative and encouraging rules, for participants in the field of Marketing football League .According to this target in order to counter the threat, taking advantage of environmental opportunities, is to eliminate weaknesses and enhance strengths in marketing football and apply strategies appropriate to the objectives of revenue for football.
  Keywords: strategic plan, marketing, football, SWOT
 • Alireza Zakerian Pages 25-33
  The purpose of current study was to investigate the effect of online advertising in sport consumer purchase intention. This research applied research goals is the descriptive-survey. Population statistical for students of physical education colleges and universities in the city of Tehran. Sample size determined by using Cochran formula and obtained 344 people. Data collection tool was Wu et al (2008) questionnaire that validity approved by 12 professional sport management and marketing professor and As well as confirmatory factor analysis was used to assess construct validity and the reliability by Cronbach's alpha coefficient was calculated for different parts of between 0/86 to 0/91. Data analyzed by Descriptive and inferential tests such as means, standard division, kolmogorov-smirnov and stepwise multivariate linear regression that the data analysis was performed using SPSS 23. The results show that the factors product involvement degree, attitudes to Internet advertising and Internet advertising content design can predict purchase intention. Also Internet advertising contact and attention could not also contribute regression equations. Internet advertising involvement and role in goods purchase foremost according to necessity, usage, important for people and after that attitude creation and good content can increase sale goods.
  Keywords: Internet Advertising, Purchase Intention, Sport Consumer, Sport Goods, Sport Marketing
 • Pages 35-46
  Since the part of the organizational silence is taken from the employee's attitude, in this study were surveyed the techniques of job design that they can fluctuant employees attitude toward the organization silence through job burnout. Numbers of 108 employees from sport and youth offices of Hamadan Province through Krejcie and Morgan table and randomly assigned and responded to job burnout, job characteristics, and organizational silence questionnaires. Reliability, structural and content validity of each questionnaire were accepted through exploratory and confirmatory factor analysis. Structural equation model results indicated that job design as autonomy (r= - 4.04, t= 2.68), feedback (r= - 0.51, t= 2.47), and task significance (r= - 0.22, t= 1.98) can largely control job burnout. But skill variety had a positive effect on job burnout (r= 4.78, t= 2.56). Also job burnout had significantly the greatest influence on top manager’s attitude (r= 0.98, t= 5.03) and supervisors (r= 0.67, t= 5.17) to provide organizational silence. Thus, can be concluded that much of the observed organizational silence in the sport organizations are taken from job design that was codified by top managers. We suggested that job frameworks will be designed by autonomy and task significance after identifying the needs of each employees. This process makes minimize the most negative attitudes to top managers and supervisors in organizational partnerships.
  Keywords: organizational silence, attitude of employees, managers, job design, autonomy at work, burnout
 • Bahram Yousefi, Elham Asadzadeh, Rasoul Azadi Pages 47-56
  The purpose of this study was to test the psychological, social and environmental factors in the prediction of physical activity among a random sample of female students, secondary school education in the city of Urmia. Research, cross-survey, based on SEM. The sample consisted of 307 students from first to third high school class. To explore the possible relationship of the four questionnaires, environment variables, psychological and social activities, health, teenage girls, was used as reliability, using, Cronbach's alpha was 83/0. Analyze data using correlation test structural equation analysis was performed. The test showed that the proposed model, the fit is acceptable, and can be used in future research. It was also noted that all environmental variables, social and emotional, with mutual solidarity, and physical activity, have a meaningful relationship. Accordingly, access to appropriate environmental conditions, the support of friends of physical activity, and a sense of self-efficacy for physical activity, the significant determinants of physical activity in leisure time teenage girls. Hence, intervention programs should be increased based on environmental opportunities for physical activity, physical activity of the preparation, and the use of the increased sense of self-efficacy.
  Keywords: physical activity, psychological factors, social factors, environmental factors, female students in Urmia
 • Pages 57-66
  The purpose of this paper is to examine the factors affecting the formation of small and medium-sized institution in the country as the sports industry. The research method was applied survey that conducted as a field.The statistical society consisted of all academics and entrepreneurs and awareness people in this area. 35 university professors with Ph.D degree in sports management, 48 selected entrepreneurs in the field of sport were selected as a sample. Study questionnaire was a self-made questionnaire that its validity and construct validity and reliability were confirmed. The research methods of exploratory factor analysis and path analysis by SPSS and AMOS software were used to analyze the data. The results showed that 83.835 variances were included 5 factors.The findings showed the effectiveness of technology factors was 0.459, so it had the greatest impact on the formation of small and medium institutions in country sports industry. This study results confirmed that technology factors have effective role in the formation and success of small and medium-sized businesses in the sports industry.
  Keywords: Agents technology, small, medium enterprises, the factors that facilitate
 • Mahdi Goudarzi Pages 67-79
  The purpose of this study was determining and defining and designing the exploratory model of financial management in sport Federations.338 people include of financial experts, treasurers, auditors, accountants, professors that they were had active role in the financial management of sports federations were selected and surveyed. Delphi method, meetings and several steps analyze were used to determine the Explanatory model. Then related scientific texts were selected and they have been Content analysis. Document analysis, relevant literature review, surveys, questionnaire (α = 0.94), and using SPSS version 18; And the exploratory factor analysis method (PAF) for the extraction factor (structures), rotary miles (varimax) Ablymyn (delta zero and normalization with Kaizer) for the period of components, as well as to review the adequacy of the model, KMO index and Results Bartlett's test was used And exploratory model of good financial management in sports federations, respectively. Research findings showed that strategic planning; budgeting, accounting and evaluation are foundation of financial management in sport Federations. The collected information shows the situation of financial management in sport Federations in the axis in four regions.
  Keywords: Financial management, Federation, exploratory pattern
 • Vahid Hafezi, Fatemeh Abdavi, Sajjad Pashaie, Mohammadrasol Khodadadi Pages 81-88
  has experienced the world of sports. Rapid and extensive developments in all aspects of the sport, using methods and techniques in sports marketing is considered. Today, on the football fields behind many changes, from a simple exercise a trade and become available alongside other industries and professions have suggested. This study aims to analyze the mediating role of customers’ attitude on purchase intention of e-tickets of Premier League Football matches of Iran. The research method is descriptive survey. The population of this research is spectators of sports events. Data collection was through library studies and also Amaro and Duarte (2015) a questionnaire. Kolmogorov - Smirnov test was used to determine the normality of the population and Smart PLS was used to test the hypotheses. The results showed that the attitude affects the ticket purchase intention, but it seems the attitude with a mediating role of other factors (perceived relative advantage, perceived compatibility, trust, perceived risk and perceived complexity), have a basic role on ticket purchase intention. Hence the clubs should always be watchful and careful about their interaction between themselves and their customers and with a clear understanding of customer's needs and values, provide goods and services via the internet in order to make them satisfied and trustful.
  Keywords: attitude, Purchase Intention, Electronic Tickets, football
 • Reza Sheykhi, Esmaeil Sharifiyan Pages 89-95
  The purpose of this research, the study of anger and sabotage the football spectators in the stadiums and their relationship to quality of service and the correlation method. The statistical population included was all the spectators of Persian Gulf League Cup(Period Fourteenth). The sample population was consisted of 800 spectators at the 8 stadium in the Stadium of 100 questionnaires were distributed to convenient sampling. Research tool was include Dor Andish’s quality of service questionnaire (2011) with reliability (α=0.82) and researcher made questionnaire of behavioral characteristics. That it’s validity with using Lavish model (CVI=918), face validity with in terms of academic experts and its construct validity was assessed using confirmatory factor analysis. And its reliability was calculated using Cronbach's alpha (α=0.82). To describe the data, descriptive statistics (mean, standard deviation, percent, frequency, etc.) and the Pearson correlation coefficient was used to test the hypotheses. All statistical analyzes were performed using statistical software spss21. The results showed that anger is ranked first with an average of 2/90 ± 0/91 and 1/65 ± 0/97 is in second place with an average of vandalism. The findings also indicate a significant relationship between sports stadiums service quality and amount of vandalism, (P 0/05).
  Keywords: Sabotage, Anger, quality of service, spectators, football
 • Farokh Kia Pages 97-106
  Introduction and goal: New business processes, gain customer satisfaction critical role in organizational goals to be allocated. Customer relationship management (CRM) processes and technologies are all the companies and organizations to identify, encourage, develop, maintain and provide better service to our customers and attract their satisfaction. The purpose of this study is to identify and rank the challenges of implementing customer relationship management in sports facilities. To achieve this purpose, employees, experts and managers of Tehran sport indoor facilities were selected as statistical population, because of the largest community, according to Morgan, 384 subjects were studied and finally 339 completed questionnaires were analyzed. The data collection tool was Talebi questionnaire (2012) with 22 items and five factors. The results of the test hypotheses using one sample t test, showed that all five mentioned the challenges involved in deploying Customer Relationship Management, And the results of factor analysis showed that "lack of sufficient commitment of senior managers to implement" and "transport managers and decision makers" was the most important challenges in the implementation of customer relationship management in Tehran sport facilities. Based on the findings it is evident that the factors or challenges of management, structural, cultural, technical and economic factors are the five key factors influencing the success rate of projects as client relationship management in the Sports Venues.
  Keywords: customer relationship management, sport facilities, indoor venues, Tehran
 • Abolfazl Farahani, Hossein Porsoltan Zarandi Pages 107-113
  The purpose of this study was ranking the employment share of sports tourism development from the perspective Experts and researchers. The method of this study was descriptive survey with the practical purpose. The statistical population was include all persons who had at least one book or two scientific papers in areas related to employment and tourism and Administrative experts in the field of employment and tourism, with at least a bachelor's degree, who are at least 10 years of experience. Samples were selected through stratified random sampling and The statistical population included of 1,000 researchers and 1,600 of experts that 334samples were calculated and selected. The measurement tool in this research was researcher- designed questioner. The final questionnaire's face validity was approved by experts. To determine the content validity were used exploratory and confirmatory factor analysis. Cronbach s Alfa coefficient was calculated 0/90. For data analysis, were used of descriptive statistics (frequency, percentage and mean) and inferential statistics (Friedman test, Mann-Whitney U) at a significance level of 0/05. The results showed that each factors of the sports tourism development such as transport, accommodation, economic factor and sport tournaments have a important role in creating jobs. Then development of sport tourism industry can be considered by senior executives to help as unemployment problem.