فهرست مطالب

توسعه پرستاری در سلامت - سال هشتم شماره 18 (بهار و تابستان 1396)
 • سال هشتم شماره 18 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا جویباری، مینا تمرتاش، سهیلا کلانتری، مریم مرادی، لیلا اسدی، اکرم ثناگو صفحات 5-16
  زمینه و هدف
  بنا به تحقیق روانشناسان، انگیزه مادری یکی از مهمترین و نیرومندترین انگیزه هاست که در انسان به شکل های گوناگون بروز می کند و بستگی به فرهنگ و راه و رسم هر جامعه ای دارد. علاقه مندی مادر به غذا دادن، نگهداری، مواظبت، غم خواری و دوست داشتن فرزند را انگیزه مادری گویند. علیرغم تحقیقات بی شمار در مورد شیر مادر تاکنون تجربیات مادران ایرانی از اولین شیردهی انجام نشده و نیاز است دیدگاه مادران را در مورد این مهم بدانیم. از این رو این مطالعه با هدف تبیین اولین تجربه شیردهی مادران به نوزاد انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش کیفی با 25 مادر که اولین تجربه بعد از تولد نوزاد را در شیردهی داشتند در سال1390 که در زایشگاه بستری بودند. مصاحبه های نیمه ساختار به عمل آمد. کلیه مصاحبه ها دست نویس و مطابق روش«تحلیل محتوا» آنالیز شدند.
  یافته ها
  مضمون اصلی این مطالعه شامل«پیوند با شکوه مادر و نوزاد »با مضامین فرعی« احساس مسئو لیت مادری »و« ارتباط با کودک» استخراج شد. مادران در این مطالعه اولین شیردهی به کودک را تجربه ای لذت بخش توصیف کردند. آنها بر این باور بودند که با در آغوش گرفتن و شیردادن کودک، وظیفه و مهر مادری را احساس می کنند. در این پیوند است که مادر احساس مسئولیت رشد و تکامل کودک را به عهده می گیرد و به او اظهار علاقه می نماید.
  نتیجه گیری
  شیر دادن مادر به کودک نمایشی از با شکوه ترین پیوندهای بحث و لطیف ترین شکل پاسداری از سلامت جسمی، روانی و عاطفی کودک بوده و در فرهنگ متعالی اسلام به عنوان عبادتی شایسته و گرانقدر از آن یاد شده است .امید است که ترویج تغذیه با شیر مادر تلاشی در سالم سازی دنیای زیبای کودکان و مشارکت در یک سرمایه گذاری پرسود عبادی برای فردای جامعه بشری باشد.
  کلیدواژگان: شیر مادر، نوزاد، مادر
 • احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، عطیه اخلی، آرمان غلامحسین نتاج صفحات 17-27
  زمینه و هدف
  خطاهای دارویی در زمره 5 دسته از خطاهای پزشکی طبقه بندی شده توسط موسسه پزشکی آمریکا بوده و می تواند منجر به صدمات جدی برای بیماران شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل تاثیرگذار در بروز اشتباهات دارویی و وضعیت گزارش دهی خطاهای دارویی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی و از نوع مقطعی روی 204 پرستار شاغل در بیمارستان های شهرستان گنبدکاووس در سال 1395 انجام شد. تعیین حجم نمونه با روش نسبتی بوده و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک- علل اشتباهات دارویی و علل عدم گزارش اشتباهات پرستاری است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و آزمون کای دو جهت مقایسه فراوانی علل خطاهای دارویی و ضریب همبستگی پیرسون و ANOVA جهت مقایسه میانگین میزان خطاهای دارویی انجام شد.
  یافته ها
  در بررسی عوامل تاثیرگذار در بروز اشتباهات دارویی، عدم آگاهی از داروها با 58 درصد اهمیت بالاتر از متوسط، خستگی ناشی از کار 3/57 درصد و فقدان انگیزه به میزان 5/52 درصد بالاتر از میزان متوسط بیشترین اهمیت را داشتند. در رابطه با وضعیت گزارش دهی، ترس از تاثیر این اشتباه در نمرات کارانه 46 درصد بیشتر از میانگین، ترس از عدم همکاری کارکنان بخش با پرستار با 6/43 درصد و تمرکز مدیران پرستاری فقط به شخص اشتباه کننده با 2/43 درصد اهمیت زیادی داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه اکثریت پرستاران علل اشتباهات دارویی را عدم آگاهی از داروها، خستگی ناشی از کار و نداشتن وقت کافی اعلام کرده اند، توصیه می گردد که بر فرآیندهای تاثیرگذار بر کاهش اشتباهات دارویی مانند آموزش صحیح کارکنان، برگزاری کلاس های بازآموزی در ارتباط با تکنیک های اصولی تجویز دارو و تشویق پرستاران از طرف مدیران پرستاری، جهت ایجاد انگیزه در آنان، تمرکز داشت.
  کلیدواژگان: پرستاری، اشتباهات دارویی، وضعیت گزارش اشتباهات
 • توران فلاحی، مجید میری صفحات 29-36
  زمینه و هدف
  سواد سلامت یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر آگاهی، نگرش و رفتارهای سلامتی افراد در یک جامعه به شمار می رود. از سوی دیگر بیماری های قلبی و عروقی یکی از بیماری های مزمن شایع در بین افراد و جوامع سراسر جهان شناخته می شود. از این رو هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر آموزش الکترونیک بر اساس ابعاد سواد سلامت در بیماران ایسکمیک قلبی است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بر روی 60 بیمار مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته سواد سلامت بیماران قلبی که برگرفته از پرسشنامه سواد سلامت عمومی منتظری و همکاران و پرسشنامه سواد سلامت مینه سوتا بود استفاده شد. پس از انتخاب بیماران بر اساس معیارهای ورود و تقسیم تصادفی آن ها به دو گروه مساوی گروه مداخله و گروه کنترل، آگاهی بیماران در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون (قبل و بعد از اعمال مداخله) مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از (آزمون کای دو، آزمون تی مستقل، آزمون دقیق فیشر، آزمون من ویتنی) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون های آماری برای مقایسه دو گروه مداخله و کنترل نشان داد که این دو گروه از نظر جنسیت، سن، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و درآمد، تعداد فرزندان، وضعیت بیمه از نظر آماری اختلاف معناداری نداشت (05/0p).
  نتیجه گیری
  اجرای مداخله آموزش الکترونیک باعث ارتقاء سطح سواد سلامت بیماری های قلبی و عروقی در بین بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب می گردد .
  کلیدواژگان: سواد سلامت، بیماری ایسکمیک قلبی، آموزش الکترونیک
 • فرشته عراقیان مجرد، لیلا جویباری، اکرم ثناگو صفحات 37-45
  کیفیت یک ویژگی ابهام آمیز و دشوار در مطالعات کیفی است. نقد مطالعات پژوهشی، فرآیندی اساسی در توسعه دانش است. همه مطالعات دارای نقاط قوت و ضعف هستند. انتخاب روش کیفی بستگی به پدیده مورد نظر و سوال تحقیق دارد، گراندد تئوری روشی برای مطالعه فرآیندها و ساختارهای اجتماعی است. عناصر کلیدی گراندد تئوری شامل نمونه گیری نظری، مقایسه ثابت، کد گذاری باز، محوری و انتخابی، یادآور و اشباع نظری می باشد. از نقطه نظر محققان کیفی، اعتماد در مطالعات گراندد تئوری با روایی درونی و انتقال پذیری با روایی بیرونی و اعتبار با قابلیت اطمینان و تایید پذیری با عینیت برابر است. علیرغم معیارهای بسیار متنوع، بر اساس روش شناسی 2015، مطالعات گراندد تئوری باید از نظر ثبات روش شناسی و نیز کیفیت و قابلیت کاربرد مورد ارزیابی قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: کیفیت، ارزیابی، نقد، گراندد تئوری
 • سحر محسنی، لیلا میرشکاری، مهشید آهویی، فاطمه حسینی سرحدی، اکرم ثناگو، فاطمه کهکی صفحات 47-56
  زمینه و هدف
  درک خطرپذیری نوجوان به عنوان اقتضای قابل انتظار این دوره سنی نه به عنوان رفتار انحرافی بلکه جهت پیشگیری لازم است. هدف پژوهش حاضر، رابطه بین هیجان خواهی و سبک های هویت با رفتارهای پرخطر نوجوانان (کانون هلال احمر زاهدان) بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی در کانون هلال احمر شهر زاهدان در سال 1395 انجام شد. جامعه پژوهش1730 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 150 نفر با روش نمونه گیری در دسترس برآورد شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هیجان خواهی، سبک هویت و رفتار پرخطر استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss-19 و آزمون همبستگی و رگرسیون تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد میان هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر ارتباط معناداری مشاهده شد (05/0 ≥ P). میان ابعاد سبک هویت هنجاری، متعالی (معکوس و منفی) و سردرگم (مستقیم و مثبت) با رفتار پرخطر ارتباط معناداری مشاهده شد (05/0 ≥ P). نتایج رگرسیون نشان دادند هیجان طلبی و سبک های هویت قدرت پیش بینی رفتارهای پرخطر را داشته اند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد بین هیجان طلبی و سبک های هویت همبستگی وجود دارد. پیشگیری، چاره ای منطقی برای ایمن سازی روانی و اجتماعی ارائه می دهد. پیشگیری از رفتارهای پرخطر راحت تر، کم هزینه تر و موثرتر از درمان آن می باشد.
  کلیدواژگان: هیجان خواهی، سبک هویت، رفتار پرخطر، نوجوان
 • محمدرضا حسین پور، حمید پورشریفی صفحات 57-68
  زمینه و هدف
  طی سال های اخیر پژوهش های اتیولوژیک نقش ابعاد زیستی- روانی و اجتماعی را در بروز و تشدید بیماری های قلبی عروقی بیش از پیش مورد تایید قرار داده اند. پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش بینی کننده های بیماری عروق کرونر قلب بر اساس عوامل شخصیتی و عوامل مخاطره آمیز روان شناختی صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. از میان بیماران قلبی– عروقی زن و مرد 60-25 ساله تبریز که طی شش ماه دوم سال 1394 جهت آنژیوگرافی عروق کرونر قلب در بخش های جراحی بستری بودند،50 نفر که واجد ملاک های ورود به پژوهش بودند به صورت هدفمند انتخاب شدند. همچنین از میان همراهان بیماران با روش همتاسازی، 50 نفر انتخاب شدند به ابزارهای مطالعه شامل مقیاس های نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) Lovibond، تیپ شخصیتی DDenollet، تعیین الگوی شخصیتی Rattus، حس انسجام Antonovsky ، پرسشنامه های حمایت اجتماعی Procidano and Heller و سبک های مقابله با استرس Endler and Parker پاسخ دادند. داده ها توسط آزمون آماری رگرسیون لجستیک تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که متغیرهای استرس، حس انسجام، حمایت اجتماعی، سبک مقابله مساله مدار، سبک هیجان مدار، عواطف منفی، بازداری اجتماعی و سن پیش بینی کننده بیماری عروق کرونر قلبی هستند. همچنین قوی ترین پیش بین بیماری عروق کرونر قلبی، بازداری اجتماعی بود. مطالعه حاضر نشان داد که عوامل شخصیتی و عوامل مخاطره آمیز روانشناختی جزء عوامل مستعد کننده بیماری عروق کرونر قلب می باشند.
  نتیجه گیری
  عوامل شخصیتی و روان شناختی از جمله ریسک فاکتورهای نیرومند برای بیماری عروق کرونر در جمعیت های ایرانی هستند. بنابراین، به منظور کاهش نرخ بروز بیماری عروق کرونر، لازم است در کنار مداخله های پزشکی، به مداخله های رفتاری در جهت تعدیل عوامل روان شناختی، توجه شود.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر، عوامل شخصیتی، عوامل مستعد کننده روان شناختی
 • گزارش موردی
 • جواد لک زایی، لیلا اسدی، مریم مرادی، زهره مصلحی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری صفحات 69-69
  زمینه و هدف
  سرطان تخمدان دومین سرطان شایع دستگاه تناسلی و شایع ترین علت مرگ ناشی از بدخیمی های دستگاه تناسلی است. شایع ترین تومورهای اپی تلیال تخمدان تومورهای سروز بوده و تومورهای موسینوس از نظر فراوانی در مرتبه دوم قرار دارند. فرم خوش خیم آنها 8 تا10 درصد تومورهای اپی تلیال تخمدان را تشکیل می دهد. هدف از این مطالعه معرفی یک مورد سیست آدنوم موسینی تخمدان در یک خانم باردار است.
  معرفی مورد: بیمار خانم باردار 19 ساله ای G2P1L1می باشد که جهت سزارین تکراری به بیمارستان مراجعه نمود. حین جراحی سزارین، غده ای به شکل توپ با ابعاد حدودی 8 در 10 سانتی متر در ناحیه صفاق لمس گردید که با توجه به بررسی صفاق شکم سارکوم خلف صفاق مطرح گردید. از این رو بیمار پس از سزارین تحت سی تی اسکن قرار گرفت. یافته های آن نشان دهنده توده جامد با ابعاد 10 در 15 سانتی متر بود. با انتقال بیمار به یک مرکز فوق تخصصی و انجام M.R.I و سونوگرافی، ابعاد افزایش یافته رحم و ضایعه کیستیک با جدار نسبتا ضخیم در لگن، کیست آدنوم موسینوس تخمدانی بزرگ تایید شد. درمان علامتی تا زمان کاهش اندازه رحم صورت گرفت و لیزر درمانی پس از یک ماه انجام شد که موفقیت آمیز بود.
  نتیجه گیری
  بیمار خانم باردار 19 ساله ای بود که جهت سزارین تکراری (دومین سزارین) به بیمارستان مراجعه نموده بود. حین جراحی سزارین، غده ای به شکل توپ در ناحیه صفاق لمس گردید که با توجه به بررسی صفاق شکم به سارکوم خلف صفاق مطرح گردید. از این رو بیمار پس از سزارین بیمار تحت آزمایش و بررسی های رادیوگرافی قرار گرفت که در نهایت تشخیص کیست آدنوم موسینوس تخمدانی بزرگ تایید شد و لیزر درمانی برای بیمار انجام گرفت که موفقیت آمیز بود.
  کلیدواژگان: کیست تخمدان، موسینوس سیست آدنوم تخمدان، بارداری
 • محمد عزیزی، رستگار حسینی، حسن پیرانی، ژریوش نجفی نظرآبادی صفحات 77-88
  زمینه و هدف
  امروزه برنامه بازتوانی قلبی به عنوان بخشی از روند درمانی بیماران قلبی شناخته می شود. اما تاثیر این برنامه بر شاخص های نیمرخ چربی و آنزیم های کبدی بیماران بای پس کرونر قلب هنوز متناقض است و تحقیقات کمی در رابطه با تاثیر برنامه های بازتوانی قلبی بر عملکرد ورزشی در بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره بازتوانی هوازی بر نیمرخ چربی، آنزیم های کبدی و عملکرد ورزشی بیماران بای پس کرونر قلب است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش نیمه تجربی 10 مرد و 10 زن از میان بیماران بای پس کرونر قلب با دامنه سنی 45 الی 60 سال در این مطالعه شرکت کردند. قبل و بعد از دوره تمرینی، شاخص توده بدن، نسبت کمر به لگن، نیمرخ لیپیدی آزمودنی ها، آنزیم های کبدی و عملکرد ورزشی اندازه گیری شد. مدت زمان برنامه تمرینی برای هر گروه به مدت 10 هفته و هر هفته 3 جلسه بود. آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنف، تی وابسته و تی مستقل در سطح معنی داری (05/0P<) به ترتیب برای نرمال بودن و تحلیل یافته ها استفاده شد.
  یافته ها
  بالا و عملکرد ورزشی افزایش معناداری یافت (05/0P<)؛ اما بین مردان و زنان تفاوت معنی داری در نیمرخ لیپیدی آزمودنی ها، آنزیم های کبدی و عملکرد ورزشی مشاهده نشد. همچنین آزمودنی های هر دو گروه، افزایش معنی داری را در حداکثر اکسیژن مصرفی نشان دادند (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به بهبود وضعیت بیماران بای پس کرونر قلب به دنبال برنامه های بازتوانی هوازی، توصیه می گردد با شرکت در برنامه بازتوانی هوازی، مراقبتی و پیگیری های بعدی در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران به سطوح عالی قدم های موثرتری برداشته شود.
  کلیدواژگان: بازتوانی هوازی، ظرفیت عملکردی، بیماران بای پس کرونری قلب
|
 • Pages 5-16
  Background and Aim
  According to the psychologists’ findings, maternal motivation is one of the most important and a powerful motivation that manifests in women in various forms and depends on the culture and way of each society. The mother's interest in feeding, keeping, caring, sad and loving the child called mother's motive. Despite numerous studies on breastfeeding, the first experience of breast feeding didn’t assess in Iran, and its necessary to know mother's viewpoint. Therefore, this study aims to explain the first experience of breastfeeding mothers to the infant.
  Material &
  Method
  In this qualitative study, the 25 mothers who had the first breast feeding experience and hospitalized at the maternity ward in 2011 were selected. Semi-structured interviews were conducted. All handwritten interviews were analyzed using "content analysis" method.
  Results
  The main theme of this study was "The glorious bond between mother and infant" With sub-themes "Sense of mother's responsibility "and" communication with the child ". In this study, mothers described the first breast feeding as a enjoyable experience. They believed that they had a sense of duty and motherhood with a hug and feeding their baby. It is in this connection that the mother takes responsibility for the child's development and growth and she expresses interest in her baby.
  Conclusion
  Breast feeding is a demonstration of the most magnificent links of discussion and the most delicate form of protection of the physical, psychological and emotional health of the child and it has been mentioned in the culture of Islam as a worthy worship. It is hoped that the promotion of breastfeeding will be an endeavor to healthy the world of children and to participate in a lucrative livelihood investment for the future of the human community.
  Keywords: Breast feeding, Neonate, Mother
 • Pages 17-27
  Background and Aim
  drug mistakes are classified in 5 medical mistakes by American medical institute and could be a base for serious injuries of patients. This study is done with the aim of detecting the effecting factors that leads to drug mistakes and its reporting condition.
  Material and
  Methods
  this study is a descriptive and sectional on 204 nurses of Gonbade Kavus hospital that had been done on 1395. Measurement of sample volume was by relatively methods and sampling has been done with simple accidentally method. Study tools are including demographic information questionnaire of drug mistakes causes and reasons of not reporting these nursing mistakes. Data analysis was done by descriptive statics and 2 way K test of comparing drug mistakes abundance and Pierson correlation coefficient and ANOVA to compare mean volume of drug mistakes.
  Results
  in assessment of effecting factors causing drug mistakes, not knowing of drugs with 58 percent importance from the average, tiredness of hard work with 57.3 and a lack of motivation with 52.5 percent more than the average had the most importance. In relation with reporting condition, the fear of effecting of these mistakes on salary grades with 46 percent more than the average, fear from lack of cooperation of other colleagues with the nurse, with 43.6 percent and nursing managers focuses on the guilty person with 43.2 had the most importance.
  Conclusion
  with attention to this point that most of nurses believed that drug mistakes causes are lack of knowledge of drugs, tiredness caused by their work and lack of enough time, it is advised that nursing managers focus on effecting processes to reduce drug mistakes like right education of staffs, holding tutorial sessions in relation with right techniques of drug administrations and nurses encouragement by nursing managers to enhance motivation in them.
  Keywords: nursing, drug mistakes, mistakes reporting conditions
 • Pages 29-36
  Background and Aim
  Health literacy is one of the factors influencing knowledge, attitudes and health behaviors in a society. On the other hand, cardiovascular disease is one of the most common chronic diseases. The purpose of this study was to determine the effects of e-Learning based on the dimensions of health literacy in patients with ischemic heart disease.
  Material &
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 60 patients with ischemic heart disease who referred to hospitals of Lorestan University of Medical Sciences. To collect data, a researcher made questionnaire of health literacy was used. Patients who selected based on inclusion criteria divided randomly into two groups of experimental and control groups. Patients’ awareness was evaluated before and after the intervention. Data were analyzed using chi-square test, independent t-test, Fisher exact test and Mann-Whitney U.
  Results
  The results showed that there were not significantly differences in terms of gender, age, marital status, economic situation and income, number of children, and insurance status between two groups (p
  Conclusion
  E-Learning intervention improved health literacy of cardiovascular disease among patients with ischemic heart disease.
  Keywords: health literacy, ischemic heart disease, e-Learning
 • Pages 37-45
  Quality is an ambiguous and difficult concept in qualitative studies. Critique research studies, is basic processes in the development of knowledge. All studies have strengths and weaknesses. The choice of the method of study depends on the phenomenon of qualitative comments and questions of the research. Grounded theory is a method for studying social processes and structures. The key elements of grounded theory include theoretical sampling, constant comparison, open coding, axial and selective, recalling and theoretical saturation. From the standpoint of quantitative researchers, confidence in grounded theory studies with internal validity and external validity and transferability of credits approved by the reliability and objectivity of the times. In spite of very diverse criteria, studies based on grounded theory methodology 2015, should however the methodology and the quality and applicability evaluated.
  Keywords: Quality, Evaluate, Critique, Grounded theory
 • Pages 47-56
  Background and Aim
  Perceiving the risk of adolescents as an expected condition of this age group is not necessary as a deviant behavior for prevention. The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional seeking and identity styles with high-risk behaviors in adolescents (Zahedan Red Crescent Center).
  Material &
  Methods
  This descriptive correlation study was carried out in the Red Crescent Center of Zahedan in 1395. The population of the study was 1730 and the sample size was estimated using 150 Morgan table with available sampling method. In order to collect data, emotion seeking, identity style and high risk behaviors were used. Data were analyzed using SPSS-19 and correlation and regression tests.
  Results
  Pearson test results showed that there was a significant correlation between risk appetite and high risk behaviors (0/05). There was a significant relationship between the dimensions of normative, transcendental (reverse and negative) and confused (direct and positive) style with high risk behavior (0/05). Regression results showed that excitement and identity styles had the power of predicting high-risk behaviors.
  Conclusion
  The results of the study showed that there is a correlation between emotionality and identity styles. Prevention provides a rational solution for psychosocial and social safety. Prevention of high-risk behaviors is easier, less costly and more effective than treatment.
  Keywords: emotional seeking, identity style, high risk behavior, adolescent
 • Pages 57-68
  Background and Aim
  Recent researches in recent years have confirmed that stress and psychosocial stress are risk factors independent of age, sex and other classic physical risk factors of heart disease. The purpose of this study was to determine the predictors of coronary artery disease based on personality factors and psychological risk factors.
  Material &
  Methods
  This research was correlational. Among the cardiovascular patients of the 25-25 year old male and female Tabriz who were admitted to the surgical wards of the coronary artery angiography during the second half of 1394, 50 subjects who were eligible for inclusion criteria were selected purposefully. Also, 50 patients were selected from the companions of the patients by matching method. The instruments of the study included depression, anxiety and stress syndromes (DASS-21), Lovibond personality traits, DDenollet personality trait, Rattus personality pattern, Antonovsky sense of coherence, and Procidano and Heller social support questionnaires And Endler and Parker Stress Coping Styles. Data were analyzed by statistical analysis of logistic regression.
  Results
  The results showed that stress variables, sense of coherence, social support, problem-oriented coping style, emotional-thinking style, negative emotions, social inhibition, and age predicted coronary artery disease. Also, the strongest predictor of coronary artery disease was social inhibition. The present study showed that personality factors and psychological risk factors predict coronary artery disease in the heart.
  Conclusion
  Personality and psychological factors are among the most important risk factors for coronary artery disease in Iranian populations. Therefore, in order to reduce the incidence of coronary artery disease, it is necessary to consider behavioral interventions in order to modify psychological factors along with medical interventions.
  Keywords: Coronary artery disease, Personality factors, Psychological risk factors
 • Pages 69-69
  Background and Aim
  Epithelial ovarian tumors is the most common Serous tumors And Mucinosis tumors are in second in terms of plenty . Benign form of them are 8 to 10 percent of ovarian epithelial tumors . Interstitial ovarian mucinosis tumors With two Sub-Group of Endocervical-like and intestinal appears Different clinical characteristics. The purpose of this study is Introduction of a ovarian mucinous adenoma in a pregnant young woman.
  Ovarian cancer is the second most common cancer of the genitalia and is the most common cause of death due to genital malignancies. The most common epithelial tumors of the ovary are serous tumors and mucinous tumors are in second order. Their benign type forms 8 to 10% of the ovarian epithelial tumors. The aim of this study was to introduce a young pregnant woman with ovarian mucinous cyst adenoma.
  Case report: The patient is a 19 year-old pregnant woman, G2P1, who referred to the hospital for repeated cesarean section. During cesarean section, a small gland was touched in the peritoneum of the ball, which was considered by the examination of the peritoneum of the abdominal peritoneal sarcoma. The patient was then subjected to CT scan after cesarean section. The findings showed a solid mass of 10 by 15 inches. With the transfer of the patient to a specialist center and performing M.R.I and ultrasound, increased dimensions of the uterus and cystic lesion with a relatively thick wall in the pelvis and cysts of the large musine ovary adenoma were confirmed. Symptomatic treatment was performed until uterus decreased, and laser therapy was proposed after a month, which was successful.
  Conclusion
  The patient was pregnant woman 19-year-old that was referred to Shohada 12 dey Hospital in Gonbad-e Qabus For caesarean. when Cesarean surgery ¡ Was touched a gland (slightly smaller than a ball) In the peritoneum. that according to Abdominal peritoneal review ¡ Retroperitoneal sarcoma was propounded. therefore After Caesarean Several tests were performed for patient so finally big ovarian mucinous cyst adenoma’s diagnosis was Confirmed And laser therapy was performed far patient.
  Keywords: Ovarian cysts, Ovarian musinous cyst adenoma, pregnancy
 • Pages 77-88
  Background and Aim
  Cardiac rehabilitation and secondary prevention is an integral part of the treatment of patient with cardiovascular disease to date, however the effect of this programs on profile lipids and liver enzymes are controversial, and there isn’t enough research about effect of cardiac rehabilitation on exercise performance in patients with coronary heart bypass. The aim of this study was to evaluate the effect of a period of aerobic exercise rehabilitation on profile lipids, liver enzymes and exercise performance in patients with coronary heart bypass.
  Material &
  Methods
  In this quasi – experimental study 10 male and 10 female patients with coronary heart bypass 45-60 years old participated in this study. Body mass index, body fat percentage, glucose, blood pressure, and lipid profile were measured at baseline and after exercise training. Training program lasted for ten weeks and it was carried out 3 times per week. Statistical tests of paired t and independent t-test were used for data analysis
  Results
  Plasma TC, LDL, TG and liver enzymes significantly decreased; while plasma HDL and exercise performance significantly increased with aerobic exercise rehabilitation (P
  Conclusion
  Regarding the effect of aerobic rehabilitation program in improving the status of coronary artery bypass patients, participating in the aerobic rehabilitation program, caring and follow-up is recommended for improving the quality of this patient’s life more efficiently.
  Keywords: cardiac rehabilitation, functional capacity, patients with coronary heart bypass