فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 25 (پاییز 1396)
 • پیاپی 25 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حسنعلی فرجی سبکبار، احمد پوراحمد، تقی کریمیان صفحات 1-20
  بررسی وضعیت کاربری زمین در مقاصد گردشگری، از اهمیت بالایی برخودار است ، چر ا که گردشگری یک فعالیت منبع پایه محسوب می شود. در راستای توسعه فعالیت گردشگری، برنامه ریزی گردشگری و تعیین توانهای محیطی - انسانی، فرایندی است که فراغت افراد را به فضا و مکان (محیط) مرتبط می سازد. فضا پهنه ای است قابل برنامه ریزی و به تعبیری حجمی مکانی – زمانی در ابعاد مرئی و نامرئی است. برنامه ریزی فضایی، فرایندی فکری برای تحقق اهداف برنامه ریزی کالبدی، با توجه به اقدامات سیاسی است. وجود آثار تاریخی و باستانی فراوان، شهر اصفهان را به یکی از گردشگر پذیرترین شهرهای ایران تبدیل کرده است که این خود لزوم برنامه ریزی فضایی گردشگری در این شهر را دو چندان می کند.تحقیق حاضر با هدف برنامه ریزی فضایی گردشگری شهر اصفهان با تاکید بر ارتباط میان کاربری های ورزشی، پزشکی، فضای سبز، پارک ها و پارکینگ های موجود در شهر با جاذبه های گردشگری انجام شده است. از شبکه شش ضلعی به عنوان واحد پایه برای ترکیب داده های اولیه استفاده شده است که ابعاد آن ها 500 متر برای قطر شش ضلعی در نظر گرفته شده ،که در نهایت تمام سطح شهر به 2383 شش ضلعی تقسیم گردید . روش پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و برای پاسخگویی به مساله تحقیق از مدل تحلیل آنتروپی محلی استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که دو مولفه پارکینگ ها و ایستگاه های اتوبوس در شهر اصفهان بیشترین ارتباط را با جاذبه های گردشگری دارند و موسسات خدمات درمانی کمترین ارتباط را با این جاذبه ها دارند که لازم است در برنامه ریزی های آینده مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی، جاذبه های گردشگری، اصفهان، آنتروپی محلی
 • یوسف بهرامی، نادر بحری انگورد، ایرج قادری مطلق، سید علی حسینی صفحات 21-36
  نوشهرگرایی در پاسخ به محلات ناپایدار مدرن بوجود آمد؛ عدم اختلاط اصولی کاربری ها، تراکم در ‏بافت محله، شعاع نامناسب دسترسی به کاربری ها، وابستگی به اتومبیل شخصی و عدم وجود فضاهای ‏پیاده، از جمله مشکلات شهرسازی نوین هستند. به دنبال مشکلات ناشی از افت شهری در مراکز ‏شهرها و گسترش افقی شهرها و عواقب ناشی از آن، توجه به رهیافتهای نوین با رویکرد توسعه پایدار ‏مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفت و بدین ترتیب رهیافت نوشهرگرایی در انتقاد به شهرسازی ‏مدرن و با تاکید بر جایگاه ویژه انسان در فضای شهری عصر حاضر، شکل گرفت. در این راستا پژوهش ‏حاضر، درصدد است با هدف ارزیابی کالبدی محله یاغچیان تبریز، مولفه هایی مانند اختلاط کاربری، ‏توزیع تراکم ها و دسترسی پیاده را جهت ارتقاء سطح زندگی با استفاده از رویکرد شهرسازی نو، مورد ‏ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه ‏آماری، محله یاغچیان و روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و میدانی می باشد. تجزیه و ‏تحلیل به دو صورت کمی و کیفی و با استفاده از نرم افزار ‏GIS‏ صورت می گیرد.یافته های پژوهش ‏نشان می دهد که محله یاغچیان، از نظر شاخص سازگاری، شعاع عملکردی خدمات عمومی و ‏دسترسی پیاده، از وضعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که ‏تراکم زیاد این محله، منجر به تعدد قطعات و چینه بندی منظم و متنوع ساختمان ها شده که این امر ‏تنوع الگوی مسکن در این محله را موجب گردیده است.‏
  کلیدواژگان: نوشهرگرایی، کاربری مختلط، تراکم، دسترسی پیاده، محله یاغچیان تبریز
 • سعیده اسکندری، جعفر اولادی قادیکلائی صفحات 38-54
  این تحقیق به منظور مدل سازی گسترش آتش سوزی با استفاده از مدل Alexandridis و روش اتوماسیون سلولی در بخشی از جنگل های بخش سه نکا-ظالمرود انجام شد. پارامترهای تاثیرگذار بر گسترش آتش-سوزی با توجه به مدل مذکور شامل ارتفاع، شیب، سرعت و جهت باد، نوع و تراکم پوشش گیاهی بودند. به منظور مدل سازی گسترش آتش سوزی و ارزیابی صحت آن، اطلاعات مورد نیاز آتش سوزی واقعی از قبیل نقطه شروع آتش، وسعت حریق، سرعت و جهت باد در زمان آتش سوزی تهیه شدند. همچنین کلیه پارامترهای تاثیرگذار برای محدوده آتش سوزی واقعی، در محیط GIS آماده سازی و کدبندی شدند. در نهایت مدل گسترش آتش سوزی با استفاده از روش همسایگی هشت تایی Moore، برنامه نویسی مدل Alexandridis در محیط MATLAB و فراخوانی لایه های رقومی کلیه پارامترهای تاثیرگذار، برای محدوده آتش سوزی واقعی پیاده سازی شد. برای پیش بینی گسترش آتش سوزی جنگل بر اساس اتوماسیون سلولی، چندین حالت سلولی و قانون انتقال آتش سوزی در نظر گرفته شد. با انتخاب نقطه شروع آتش سوزی، نمایشی پویا از گسترش جبهه آتش سوزی ارائه و در پایان تعداد سلول های سوخته و سالم مشخص شد. به منظور ارزیابی کیفی صحت مدل مورداستفاده، نتایج خروجی جهت گسترش آتش و نحوه پیش روی جبهه گسترش با محدوده آتش سوزی واقعی مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور ارزیابی کمی صحت مدل مورداستفاده از دقت کلی و شاخص کاپا استفاده گردید. دقت کلی و شاخص کاپای بدست آمده به ترتیب برابر 88/0 و 74/0 بوده که بیان گر دقت پیش بینی مدل گسترش آتش سوزی و مطلوبیت روش اتوماسیون سلولی در مدل سازی گسترش آتش سوزی در تحقیق حاضر می باشد.
  کلیدواژگان: مدل سازی گسترش آتش سوزی، اتوماسیون سلولی، سیستم اطلاعات مکانی
 • قدیر فیروزنیاقدیر صفحات 55-72
  مهاجرت از روستا به شهر به عنوان یک پدیده شایع و رایج محسوب می شود. این پدیده پیامدهای متعددی در روستاها (مبدا) و شهرها (مقصد) بر جای گذارده و مطالعات زیادی در این زمینه نیز انجام گرفته است. با وجود جریان گسترده مهاجرت از روستا به شهر هنوز هم تعداد قابل توجهی از روستاییان (بویژه بزرگسالان) در روستاها ساکن هستند. ولی تاکنون مطالعه ی در زمینه علل ماندگاری این گروه در روستاها ، عدم مهاجرت آنان به شهر انجام نگرفته است. این تحقیق بدنبال شناخت علل ماندگاری و بقای جمعیت در روستاها است. تا مشخص نماید که چه عواملی در ماندگاری جمعیت بزرگسال روستایی نقش دارند؟ روستاهای دهستان سولقان که در نزدیکی کلانشهر تهران قرار دارند و هنوز تعداد قابل توجهی از جمعیت بزرگسال را در خود جای داده به عنوان منطقه مورد مطالعه این تحقیق انتخاب شده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری داده های میدانی که توسط 160 پرسشنامه بدست آمده، علل ماندگاری یا عدم مهاجرت جمعیت بزرگسال روستایی در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که جمعیت بزرگسال روستاهای مورد مطالعه تحت تاثیر دو عامل تشویق کننده های ماندگاری در روستا و اجبارکننده یا موانع مهاجرت از روستا به شهر، در روستا باقی مانده اند.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: مهاجرت، مهاجرت روستا، شهری، ماندگاری جمعیت، موانع مهاجرت، اجبارکننده
 • خدارحم بزی، نوشین صادقی صفحات 73-88
  با توجه به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله می تواند خسارات و تلفات سنگینی را ایجاد نموده و توسعه ی شهرها را دچار وقفه نماید. در همین راستا هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر گرگان می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به موضوع آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله، از نوع توصیفی-تحلیلی است که پس از شناخت روش های مختلف ارزیابی ساختمان ها در برابر زلزله و انتخاب روش ارزیابی کیفی مناسب با توجه به شرایط ساخت و ساز منطقه مورد مطالعه و نحوه انجام برداشت های میدانی، با بهره گیری از روش آریای اصلاح شده و استفاده آنالیزهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نظیرSpatial Analysis، Geostatistical analyst و درون یابی به روش Krigingضمن تهیه نقشه های پیش بینی و برآورد شاخص های تحقیق و تلفیق معیارها با پیاده سازی و اجرای مدل ارزیابی آریا به ارائه برآورد مناسبی از آسیب پذیری ساختمان های شهری و شناسایی پهنه های آسیب پذیر شهر در برابر زلزله اقدام شده است. نتایج به دست آمده نشان می-دهد که در حدود 300 هکتار از مساحت کل شهر گرگان معادل 33/17 در محدوده آسیب پذیری از نوع (خرابی و ریزش ساختمان، وجود احتمال تلفات جانی) بر اساس ضرایب خسارت مدل آریا قرار دارند. همچنین تحلیل درجات آسیب پذیری نشان می دهد که پهنه هایی که به دلیل رعایت اصول فنی ساخت وساز مطابق با آیین نامه 2800 دارای خسارت و آسیب پذیری کم بوده و ساختمان احداث شده قابل استفاده می باشند 58/25 درصد از کل فضای ساخته شده شهر را به خود اختصاص داده است که عمدتا در مناطق توسعه و ساخت وساز جدید شهری و شکل گرفته در چند سال اخیر واقع شده اند.
  کلیدواژه ها: آسیب پذیری لرزه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مدل ارزیابی کیفی آریا، آنالیز زمین آمار (Geostatistical analyst)، شهر گرگان.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری لرزه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مدل ارزیابی کیفی آریا، آنالیز زمین آمار (Geostatistical analyst)، شهر گرگان
 • الهه اکبری، فرزانه کاویان صفحات 89-102
  در دهه های اخیر، رشد شتابان جمعیت شهری منجر به گسترش فیزیکی شهرها گشته است. این انفجار جمعیتی و توسعه ی شهری بدون برنامه ی ناشی از آن به ویژه در کشورهای درحال توسعه عواقب زیان باری نظیر به زیر ساخت رفتن اراضی زراعی و نزدیک شدن و یا استقرار در نواحی در معرض خطرات طبیعی را به دنبال دارد. ارزیابی تناسب اراضی (LSA) با به کارگیری معیارهای متعدد، می تواند اقدام مهمی در جهت تحقق معیارهای توسعه ی پایدار و ایمن شهری باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی با توانایی تحلیل روابط فضایی به سیاست گذاران شهری امکان مرتبط ساختن منابع اطلاعات مجزا و اجرای تحلیل های پیچیده را می دهد. مطالعه ی حاضر با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و با بهره گیری از هشت معیار شیب، ارتفاع، جهت شیب، فاصله از گسل، فاصله از راه های اصلی، فاصله از آب های سطحی، پوشش زمین و جنس خاک به بررسی تناسب اراضی بخش مرکزی شهرستان سبزوار به منظور توسعه شهری پرداخته است. در این روش با انتخاب معیارهای مختلف، تعیین وزن هر معیار، تهیه و تولید نقشه های معیار در محیط GIS و در نهایت تلفیق نقشه های معیار اقدام به محاسبه ی شاخص تناسب برای محدوده ی مورد مطالعه گردید. این نقشه ی نهایی بر مبنای شاخص تناسب به پنج طبقه ی تناسب خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم تقسیم بندی شد. نتایج حاکی از این است که در مجموع حدود 60 درصد از محدوده ی مورد بررسی در طبقه ی با تناسب زیاد و خیلی زیاد و همچنین 16 درصد در طبقه ی با تناسب کم و خیلی کم قرار دارد که علت اصلی آن را می توان وجود رشته کوه جغتای در بخش های شمالی منطقه دانست. برطبق این بررسی جهات شرق، شمال و شمال شرقی شهر مناسب ترین جهات به منظور توسعه ی شهر سبزوار هستند.
  کلیدواژگان: ارزیابی تناسب اراضی، توسعه ی فیزیکی، تحلیل چند متغیره، تحلیل فازی سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • ابراهیم تقوی مقدم، شهرام بهرامی، محمد علی زنگنه اسدی صفحات 103-120
  اندازه گیری های کمی عوارض زمین این امکان را به ژئومورفولوژیست ها می دهد، تا با اعمال شاخص-های ژئومورفولوژیکی بر عوارض سطح زمین، نقش تکتونیک فعال را در تغییر شکل چشم اندازها بررسی کنند. استفاده از شاخص های ژئومورفومتری برای تعیین و تشخیص تکتونیک های فعال دارای اهمیت زیادی است. واحد زمین شناسی کپه داغ -هزار مسجد و آلاداغ – بینالود از پویا ترین و فعالترین واحد-های زمین شناسی ایران محسوب می شود. در این تحقیق چهار حوضه باغرود و بوژان در زون آلاداغ بینالود و حوضه های زاوین وسررود در زون ساختمانی کپه داغ -هزار مسجد جهت ارزیابی تکتونیک فعال انتخاب شد. به این منظور از شاخص های ناهنجاری سلسله مراتبی(∆a) ، تراکم ناهنجاری سلسله مراتبی (ga)، شاخص انشعابات(R)، شاخص زاویه برخورد(CA)، شاخص درصد عدم تقارن حوضه (PAF) و شاخص تضاریس جبهه کوهستان (Smf) استفاده شد. بدین ترتیب از نظر شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی حوضه های سررود و بوژان به ترتیب با مقادیر948/1و841/1دارای بیشترین مقدار Δa می باشند، در مورد شاخص R حوضه سررود با 176/2و زاوین با 891/1دارای بیشترین میزان R و حوضه های باغرود با872/1 و بوژان با 573/1کمترین مقادیر R را به خود اختصاص دادند. با محاسبه زاویه متوسط آبراهه ها مشخص شد حوضه آبخیز زاوین 73/67 درجه ، حوضه سررود 29/59، حوضه بوژان 74/58 و حوضه باغرود 09/56 درجه است که مقادیر بالای زاویه آبراهه ها در حوضه های زاوین و سررود نشاندهنده تغییرات مسیر جریان آبراهه ها مانند اسارت رود و در نتیجه حرکات تکتونیکی در دامنه طاقدیس خور می باشد. همچنین مقادیر (smf)و(PAF) نیز نشان می دهد حوضه های واقع در رشته کوه کپه داغ دارای حرکات تکتونیکی بیشتری نسبت به حوضه های انتخاب شده از رشته کوه بینالود می-باشند.
  کلیدواژگان: ژئومورفومتری، تکتونیک، بینالود، شبکه زهکشی، کپه داغ
 • محسن عباس نیا، تقی طاوسی، محمود خسروی صفحات 121-134
  ارزیابی اثرات پدیده گرمایش جهانی بر رخداد حدی های اقلیمی امری کاملا بایسته است. لذا در این پژوهش، تغییرات در دمای حداکثر روزانه 44 ایستگاه سینوپتیک در ایران برای دو دوره زمانی آینده نزدیک (70-2041) و آینده دور (99-2071)، تحت دو سناریوی (A2 و B2) از مدل گردش عمومی جو Hadcm3 نسبت به دوره مشاهداتی (2010-1981) مورد بررسی قرار داده شد. همچنین، در زمینه تحلیل میزان عدم قطعیت در پیش بینی رخدادهای دمای حداکثری آینده، از خروجی دو مدل گردش عمومی جو Hadcm3 و CGCM3 تحت تمام سناریوهای انتشار موجود (A2 ،A1B ، B1 و B2) برای بررسی مقایسه ای نتایج بر روی 7 ایستگاه نماینده اقلیمی در گستره ایران، استفاده گردید. بدین منظور، پس از بررسی توانمندی مدل آماری SDSM در شبیه سازی اقلیم دوره پایه (2010-1981)، مقادیر آینده دمای حداکثر روزانه در مقیاس ایستگاهای مطالعاتی ریز مقیاس گردانی گردید. نتایج حاصل از توزیع فضایی تغییرات دمای حداکثر بر اساس خروجی مدل Hadcm3 نشان داد که در دهه های آینده، نواحی کوهستانی و مرتفع عرض های شمالی ایران در فصل بهار و همچنین پهنه مرکزی ایران در فصل تابستان با بیشترین افزایش دما مواجه خواهند بود. این در حالی است که در هر دو فصل طی دوره گرم سال، نواحی همجوار با سواحل جنوبی ایران، کمترین افزایش دما را خواهند داشت. در این میان بیشترین افزایش در دمای حداکثر آینده نسبت به دوره پایه، به ترتیب برای فصل بهار و تابستان براساس سناریوی A2 حدود (2 تا 4 درجه سلسیوس) و بر اساس سناریوی B2 حدود (1 تا 2 درجه سلسیوس) برآورد شده است. همچنین در تحلیل عدم قطعیت مربوط به مدل-سناریوها، مشخص شد که مدل CGCM3 تحت سناریویB1 در بین مدل-سناریوهای مختلف، بهترین عملکرد را در شبیه سازی دمای آینده دارد. و تغییرات دمایی آینده نیز، بر اساس سناریوهای مختلف مدل Hadcm3 نسبت به مدل CGCM3 شدیدتر می باشد.
  کلیدواژگان: تغییرات دمای حداکثر، ریز مقیاس گردانی آماری، مدل SDSM، عدم قطعیت ها، ایران
 • علی اکبر عنابستانی، سمیرا کاویانی، مهدی جوانشیری صفحات 135-154
  امروزه ساخت خانه های دوم در سکونتگاه های روستایی، معماری های متنوعی را در معرض دید روستاییان قرار داده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایت مندی روستاییان از سبک معماری رایج در احداث خانه های دوم روستایی در شهرستان کلاردشت انجام شده است. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. جامعه آماری پژوهش، 9 سکونتگاه روستایی شهرستان کلاردشت می باشد که در آنها ساخت خانه های دوم چشم گیر بوده است. حجم جامعه نمونه 200 خانوار بوده است، که به صورت تصادفی ساده از بین ساکنان روستایی نمونه انتخاب شده اند. با مطالعه شاخص های تحقیق می توان عنوان کرد که در منطقه مورد مطالعه، میانگین شاخص های رضایتمندی، کمتر یا مساوی 3 می باشد که رضایتمندی پایین ساکنین از سبک معماری خانه های دوم را نشان می دهد. همچنین در بررسی میزان رضایت مندی بین روستاهای مورد مطالعه مشخص شد که ساکنین روستای اویجدان (2.53) به دلیل اتکا به درآمد بخش کشاورزی و بافت اجتماعی سنتی، کمترین میزان رضایت و ساکنین روستای عثمان کلا (3.40) به دلیل فقدان ارضای کشاورزی مناسب و نزدیکی به شهر حسن کیف(مرکز شهرستان)، بیشترین رضایتمندی از سبک معماری رایج در احداث خانه های دوم را ابراز داشته اند. در ادامه پژوهش به منظور مقایسه میانگین شاخص های پژوهش در روستاهای نمونه، نتایج آنالیز واریانس یک طرفه، وجود تفاوت معنی دار در روستاهای نمونه را نشان داد. به طوریکه در روستای لش سر و عثمان کلا نسبت به رضایتمندی روستاییان در روستای اویجدان تفاوت معنی دار وجود داشت.
  کلیدواژگان: خانه های دوم روستایی، سبک معماری، رضایت مندی، سکونتگاه های روستایی، شهرستان کلاردشت
 • رقیه نژادحسینی، ابوالقاسم گورابی، ابراهیم مقیمی، فرزانه غلامی صفحات 155-170
  رودخانه ها محیط های ناپایداری هستند که تحت تاثیر عوامل طبیعی و انسانی، دچار تغییر مسیر و تغییر الگو می شوند این تغییرات در همه نقاط رودخانه یکسان نبوده و بسته به عوامل موثر در آن شکل و سطح متفاوتی از تغییرات رخ می دهد. محدوده مورد مطالعه قسمتی از رودخانه بشار که شامل سه بازه در حد فاصل بلوار امت یاسوج تا شهرک جوشکاران و یک بازه که قسمتی از رودخانه مهریان است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و آشکارسازی تغییرات هندسی بستر رودخانه در بازه مورد مطالعه است. در این تحقیق عوامل موثر برتغییرات هندسی بستر رودخانه بررسی و میزان تغییرات و تاثیر آن بر توسعه شهر یاسوج بررسی شد. روش تحقیق در این پژوهش مقایسه ای- تحلیلی است که با استفاده از مشاهدات مستقیم و غیر مستقیم و با استفاده از تصاویر و نقشه ها، نوع و میزان تغییرات هندسی آبراهه مورد مطالعه قرار گرفته و بین چهار دوره زمانی و چهار بازه مکانی مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین از عکس های هوایی سال 1335، عکس های هوایی سال 1362، تصاویر IRS سال 1384 و تصاویر Google earth سال 1393 استفاده شده است. بر این اساس بستر رودخانه در چهار دوره زمانی فوق در محیط نرم افزاری Arc GIS رقومی شده و در مرحله بعد تغییرات بستر و جابجایی مکانی رودخانه در هر چهار دوره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها، تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی نشان دادکه که ساحل رودخانه در محدوده مورد مطالعه دارای جابجایی بوده است. با استناد به داده های به دست آمده بازه اول و بازه چهارم تغییر پذیری بیشتری نسبت به سایر بازه ها داشته است. در طی زمان مورد بررسی در بازه های انتخابی بیشترین عامل تاثیر گذار در تغییرات مرفولوژی، کاربری اراضی، زمین شناسی و عامل تکتونیک در مسیر بستر بوده است. بنابراین هر نوع فعالیت عمرانی شهری در پیرامون رودخانه نیازمند مدیریت تغییرات رودخانه در بازه های مورد مطالعه است.
  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی رودخانه ای، رودخانه بشار، تغییرات هندسی، توسعه پایدار شهر یاسوج
 • وکیل حیدری ساربان صفحات 171-186
  هدف این مقاله بررسی اثرات گردشگری در توسعه اجتماعی مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع علی-مقایسه ای و تحلیلی است جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاییان ساکن در روستای نمونه گردشگری انار می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب برای این تحقیق 331 نفر بدست آمد؛ از سویی، برای برابری در آزمون و نتیجه، 331 از روستاییان ساکن در روستای فاقد گردشگری کوجنق به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایشی با استفاده از پرسش نامه انجام گردیده است روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی پرسش نامه تحقیق 91/0 بدست آمد. نتایج آزمون t در ارتباط با ویژگی های شاخص های توسعه اجتماعی دو گروه نشان می دهد که بین متغیرهای کاهش تعارضات و اختلافات، عدالت اجتماعی، تعاون اجتماعی، مشارکت اجتماعی و مسئوولیت پذیری اجتماعی با متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین متغیرهای تقویت زیرساخت های آموزشی، توانمندسازی، انسجام اجتماعی، رضایت از زندگی، دسترسی به خدمات اجتماعی، وضعیت اشتغال، وضعیت تحصیلات، عضویت در تشکل های مدنی، کیفیت زندگی و امنیت شغلی با متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد. در نهایت، با توجه به نتیجه پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه اجتماعی، توسعه روستایی، روستای انار، شهرستان مشگین شهر
 • حسن حاجی محمدی، محمد باعقیده، غلامعباس فلاح قالهری صفحات 187-206
  جهت بررسی ساختار جو در زمان رخداد آتش سوزی در جنگل های استان گلستان، مازندارن و گیلان، از اطلاعات مربوط به حریق-های ثبت شده ، در طی دوره آماری 90-1384 استفاده گردید. همچنین داده های هواشناسی در ایستگاه های همدیدی در دامنه های شمالی و جنوبی رشته کوه البرز از سازمان هواشناسی کشور، داده های جو بالا(رادیوسوند) ایستگاه مهرآباد تهران در دامنه جنوبی رشته کوه و داده های شبکه بندی شده شامل: ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار سطح دریا، رطوبت نسبی، دمای هوا، مولفه های مداری و نصف النهاری باد و شاخص ناپایداری(امگا) از دو تارنمای متعلق به مرکز ملی پیش بینی محیطی و علوم جوی آمریکا(NCEP/NCAR) و مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت جوی(ECMWF) از سه روز قبل از وقوع آتش سوزی اخذ و پس از تحلیل های آماری نسبت به ترسیم نقشه ها سینوپتیک اقدام گردید و برای احتمال رخداد آتشسوزی از روش فرانسیلا استفاده شد. بررسی ها نشان داد افزایش دما تا 34 درجه سانتی گراد و کاهش رطوبت نسبی در سطح زمین و استقرار یک پشته در جو بالا با محور شمال-جنوب یا شمال شرق-جنوب غرب شرایط همدیدی مطلوب را جهت عبور جریان های غربی از ارتفاعات و وقوع پدیده گرمباد فراهم می سازد. بررسی نقشه فشار سطح زمین و استقرار همفشار 1002 در جنوب و 1005 هکتوپاسکال در شمال البرز حاکی از تاثیر شرایط همدید جو بالا بر توزیع فشار سطح زمین است. بوجود آمدن هسته همگرایی قوی در دامنه جنوبی البرز در سطح زمین و واگرایی فوقانی در بالای کوهستان و افزایش رطوبت نسبی سبب شده تا ابرهای حاصل از این پدیده در دو سمت رشته کوه تشکیل گردد. بررسی ها نشان داد در دامنه شمالی به دلیل همگرایی فوقانی و واگرایی سطحی و نزول بی دررو هوا به افزایش بیش از 4.5 درجه دما و کاهش رطوبت نسبی به کمتر از 20 درصد در روز منجر شده است.
  کلیدواژگان: گرمباد، ارتفاع ژئوپتانسیل، آتش سوزی جنگل ها، شمال ایران
 • مصطفی امیرفخریان، علیرضا معینی صفحات 207-220
  دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان حلقه نهایی ارتباط دهنده محصولات گردشگری با مصرف کنندگان، نقش مهمی در موفقیت صنعت گردشگری دارند. با اینحال موفقیت این دفاتر نیز بسته به یکسری عوامل داخلی و خارجی است. عوامل خارجی آن دسته عواملی را شامل می‏شود که مدیریت و کنترل آن خارج از توان دفاتر و عمدتا به سیاستهای دولت و قانونگذای وابسته است. لذا تاثیر یکسانی برای تمامی دفاتر دارد. از سوی دیگر عوامل داخلی در ارتباط با سیاستها و برنامه‏های هر دفتر وضعیت متفاوتی را نشان می‏دهد. این مطالعه به شکل ویژه به بررسی عوامل داخلی موثر در موفقیت برگزاری تورهای داخلی در شهر مشهد می‏پردازد. در شرایط فعلی وجود 209 دفتر خدمات مسافرتی در این شهر، قابلیتهای آن را در خصوص فعالیتهای گردشگری نشان می‏دهد، اما از سوی دیگر فروش انواع بلیت به عنوان مهمترین فعالیت دفاتر، بیانگر عدم موفقیت آنها در راستای اهداف و وظایف محوله است. براین اساس در این مطالعه ضمن تشکیل مدل مفهومی تحقیق از عوامل داخلی موثر در برگزاری تورهای داخلی، اقدام به تکمیل پرسشنامه از 62 دفتر خدمات مسافرتی در شهر مشهد گردید. اطلاعات جمع آوری شده پس از ورود به نرم افزار Spss با استفاده از جداول ترکیبی و مدلهای لجستیک بویژه رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که در شرایط فعلی تنها 45.2% از دفاتر در خصوص برگزاری انواع تور در شهر مشهد فعالیت دارند. از سوی دیگر در میان 20 متغیر مستقل مورد بررسی، تنها عقد تفاهمنامه با سایر دفاتر به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در موفقیت برگزاری تورهای داخلی شناسایی شد. که نشان می‏دهد تورگردانی در شهر مشهد به عنوان یک حرفه تحصصی به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
  کلیدواژگان: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تور داخلی، شهر مشهد
 • داریوش رحیمی، زهرا محمدی صفحات 221-233
  خشکسالی به عنوان یک پدیده طبیعی به ویژه در مناطقی با اقلیم خشک بارش مانند ایران از چالش های بسیار مهم در تامین آب می باشد. در این مقاله به کمک شاخص تامین آب های سطحی (SWSI) خشکسالی هیدرولوژیک حوضه بررسی گردیده است.جهت تحلیل خشکسالی هیدرولوژیی از داده های بارش،آب معادل برف،متوسط دما، دبی و حجم دخیره دریاچه سد زاینده رود در دوره زمانی 1388-1366 به صورت ماهانه و سالانه استفاده شده. متدولوژی مقاله مبتنی بر شاخص های خشکسالی SWSI ،SPI ،SDI، R ،R2 و تکنیک های زمین آمار،تحلیل روند و ضریب همبستگی می باشد.نتایج نشان می دهد که طبق شاخص SWSI درسال های 88-1366 ، 7 سال وضعیت خشکسالی (31 درصد)،10 سال در وضعیت نرمال (43 درصد) و 6 سال در وضعیت مرطوب (26 درصد) قرار دارند. همچنین سال 1378 با 55/2-SWSI= خشکترین و سال 1371 با 88/2 SWSI= مرطوبترین سال می باشد.علاوه برآن تحلیل مقایسه ای داده های بارش ، دبی،ذخیره حجم دریاچه،روند افزایشی دما و مقادیر آب معادل برف نشان می دهد که همپوشانی مناسبی بین متغیرهای مدلSWSI و خشکسالی های اقلیمیوجود دارد(r=0.78) در واقع طبق شاخص های استخراجی خشکسالی های اقلیمی نقش موثری در کاهش ضریب جریان حوضه ودبی پایه آن دارد. به عنوان نمونه کاهش بارش سالانه مهمترین ایستگاه حوضه (ایستگاه کوهرنگ) از متوسط 1420 میلیمتر سالانه به 750 میلی متردر سال 1387 و تداوم خشکسالی در 5 سال بعد ازآن (91-1387) باکاهش تجمعی بارش سالانه 2350 میلی متر منجر به افت33 درصدی دبی در ورودی سد(از 46 متر به 24 متر مکعب) گردیده است. آثار زیانبار این خشکسالی ها در اثر فاکتورهای مدیریتی و دخالت های انسانی به شکل فزاینده ای شدید شده که با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن ولی تکرار پذیری آن به ویژه در چارچوب پدیده گرمایش جهانی در حوضه آبی زاینده رود پیشنهاد می شود در راهبردهای مدیریت منابع آب حوضه زاینده رود تجدید نظر جدی صورت گیرد و بجای انتخاب راهبردهای مبتنی بر فرافکنی و تامین آب به سمت راهبرد اصلاح الگوی مصرف رفت چراکه ادامه روند راهبرد تامین آب تنها مصرف بیشتر،ناپایداری شدیدتر اکوسیستم های انسانی و طبیعی موجود در حوضه را بدنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: خشکسالی هیدرولوژیکی، شاخص ذخیره آب های سطحی (SWSI)، آبخیز سد زاینده رود
|
 • Hasanali Faraji Sabkbar, Taghi Karimian, Ahmad Poorahmad Pages 1-20
  The usage type of lands that are used for the tourism purposes is having great importance, because tourism is a source based activity. In order to develop tourism activities, tourism planning and determining the environmental capacities - human subjects, is a process that communicates individual leisure with space and location (environments).Space is programmable zone or in the other word, space is a visible or invisible temporal-local volume. Spatial planning is an intellectual process for realization of the spatial planning objectives, according to political action. Existences of many ancient monuments convert Isfahan to one of most important tourism cities in Iran that increases the need for spatial tourism planning. This study is done in order to spatial planning of Isfahan tourism center emphasizing communication among usage of existing sports, medical, green spaces, with tourism attraction. In this study, poly-gon (surface) data of tourist attractions, green spaces, space, sports, health care, parks and parking existing in Isfahan were used. Data are related to the 1385 had been prepared by the municipality and governorates in the separate layers form. The method of research is descriptive analytical and local entropy analysis model was used to answer the research question. The hexagonal lattice as the basic unit was used for combining the basic data, the 500-meter-diameter hexagonal was intended, so 2386 hexagonals covered city. The research method is descriptive - analytical and local entropy analysis model was used to answer the research question.This study attempted to express the influence of some indices on the spatial tourism pattern. Expressed factors are not all of affecting factors, because tourist attractions have close relationship with other factors, such as hotels, restaurants, banks, security and fire units and …but because of the lake of information in this field we tried to evaluate indicators that suggest mentioned model. Results show two components as parking and bus stations in the city are most connected with tourism attractions and Health care institutions have the lowest relationship with tourism attractions that need to be further considered in future planning.
  Keywords: land use, tourism attractions, Isfahan, local entropy
 • Yousef Bahrami, Nader Bahri Pages 21-36
  New Urbanization , was formed in response to the modern unstable areas. ýThe lack of incorporation of uses , densities in the context of the ýneighborhood, inappropriate Radius of Access to uses , the dependence on ýprivate cars and lack of pedestrian spaces , including the new urban ýproblems. Looking in to the problems of urban decline in city centers and ýhorizontal expansion of the city and its consequences , according to new ýapproaches to sustainable development approach was considered by urban ýplanners and Thus New Urbanism critical approach to modern urban ýplanning with an emphasis on man's place in contemporary urban space , was ýformed . In this regard , the present study sought to evaluate the physical ýneighborhood of Tabriz Yaghchyan components such as User mixing , ýdistributing density and pedestrian access to improve the living standards of ýthe New Urbanism approach , will be evaluated . Research methodology in ýthe research is analytical and descriptive- applied type. It statistical ýpopulation is yaghchian neighborhood , as well as methods of gathering data ýarelibrary and fieldwork.Both quantitative and qualitative analysis ýconducted using the software GIS. Our finding ssuggest that neighborhood ýYaghchyan , in terms of compatibility , the radius of the performance of ýpublic services and pedestrian access , the position is desirable. Also The ýresults of this study indicate that the high density in this neighborhood led ýto regular formations multiplicity and various parts of buildings that it ýpattern of diversity of housing in this neighborhood has led.ý
  Keywords: New urbanism, Mixed land use, Density, Pedestrian access, Neighborhood ýYaghchyan Tabriz
 • Saideh Eskandari, Jafar Oladi Pages 38-54
  This research was done to model the fire spread using Alexandridis model and cellular automata method in part of District Three of Neka Zalemroud forests. The effective factors on fire spread were elevation, slope, wind velocity and direction, vegetation type and vegetation density, based on the mentioned model (Alexandridis model). To simulate of the fire spread and evaluate its accuracy, the required data of actual fire including the fire start point, fire area, wind velocity and direction in fire time was provided. All effective parameters for actual fire confine were provided and coded in GIS. Finally the fire spread model was implemented using programming of Alexandridis model in MATLAB, regarding to Moore neighborhood and loading of digital layers of all effective parameters for actual fire confine. Some cellular situations and fire transfer rules were considered to predict the fire spread based on cellular automata method. The dynamic exhibition of the fire spread was presented by selecting the fire start point and number of burned and unburned cells was determined. Results of the model output including fire spread direction and form was compared with the actual fire confine to evaluate the accuracy of the used model qualitatively. The total precision and Kappa index were used to evaluate the accuracy of the used model quantitatively. The total precision and Kappa index were 0.88 and 0.74 respectively that it can show the precision of prediction of the fire spread model and the cellular automata method in modeling of fire spread in current research.
  Keywords: Modelling of fire spread, Cellular Automata, Geographic Information System
 • Ghadir Firuz Nia Pages 55-72
  Migration from rural to urban areas is a common phenomenon. Many consequences of this phenomenon in rural areas (origin) and cities (destination). Several studies have been conducted in the context of rural-urban migration. Despite the massive migration from rural to urban areas, is still a significant number of villagers (especially adults) living in rural areas. But so far, research in to the causes of Persistence of or survival of adult villagers in rural areas, and Absence migrated to the city, has not been done. Considering the contributing factors in Persistence of survival of adult villagers in rural areas. The purpose of this research is to find an appropriate response to this question. What factors contribute to the Persistence of survival of the rural adult population?
  Sooleghan rural area located near metropolitan Tehran, and yet many of the adult population in its place as the case study Is selected this research. This research answered the following questions: What factors are effected in the survival of the adult population in rural areas? for answer the above question, searching for answered the following questions.
  1. What factors encourage and facilitate the sustainability of rural villagers affect adults.?
  2. Obstacles to migration from rural to urban areas, to what extent the survival of the population are affected?
  This study based on the descriptive analytically research method using extensive field studies and documents, including interview, observation and questionnaires completed 160 rural households in the causes of Persistence of or survival of adult villagers in rural areas.
  The results showed that the adult population studied villages affected by contextual factors encouraged Persistence of the village and forced stay in the villages or barriers to migration from rural to urban, in the village remain.
  Keywords: rural-urban migration, Persistence of, migration barriers, Forced stay in the villages
 • Khodarahm Bazi, Noushin Sadeghi Pages 73-88
  Natural events such earthquake can cause to big damage especially growth population and increasing city-sitting and stopped extension city so decreasing city-damaging is a main aim to program city-making. The study surveys evaluation damaging of gorgan's buildings. Method of the study is describing-analyzing that knowing different ways to evaluate buildings that depend on building conditions. Studied zones, methods of field concepts that were used and analyzed by GIS, such spatial geostatistical analysis and studied interior by Kringing method to supply forecasting maps and evaluations with compactions ideal factors from damaging city-buildings at earthquake that 17.33 % of gorgan's zone has possibility of damaging and human events. Biggest zone of the zone that is old using invaluable material for buildings. Analyzed results showed that 25.58 % of gorgan's zone is based on 2800 number protocol that have less-damage that build at new houses at recent years. Natural events such earthquake can cause to big damage especially growth population and increasing city-sitting and stopped extension city so decreasing city-damaging is a main aim to program city-making. Natural events such earthquake can cause to big damage especially growth population and increasing city-sitting and stopped extension city so decreasing city-damaging is a main aim to program city-making. Natural events such earthquake can cause to big damage especially growth population and increasing city-sitting and stopped extension city so decreasing city-damaging is a main aim to program city-making. Natural events such earthquake can cause to big damage especially growth population and increasing city-sitting and stopped extension city so decreasing city-damaging is a main aim to program city-making.
  Keywords: Earthquake damaging, GIS, Aria evaluating qualify model, geostatistical analysis, gorgan city
 • Farzaneh Kavian, Elahe Akbari Pages 89-102
  During the last decades, rapid urban population growth resulted in physical development of cities. This population explosion and its resulted unplanned development, specifically in developing countries, lead to adverse consequences such as construction in agricultural land and approaching and settlement in areas exposed to natural hazards. Using various criteria, land suitability analysis (LSA) could be an important proceeding to accomplish sustainable and safe urban development. GIS, with the ability of analysis of spatial relationships, helps urban policy makers to relate different information sources and perform sophisticated analysis. The present study deals with land suitability analysis of the central county of Sabzevar to reach urban development‚ considering eight criteria, i.e. slope, height, aspect, distance to fault, distance from main roads, distance from surface water, land cover, and soil type‚ using fuzzy analytic hierarchy process (FAHP). In this method we calculated land suitability index for the studied area with selecting different criteria, defining the weight of each criterion, producing criteria maps in GIS environment, and finally integrating them. Eventually final map was classified into five class of much higher, high, medium, low and much lower suitability. The results showed that about 60% of the evaluated scope is in high and much higher suitability overall and also 16% of the scope is in the areas of low and much lower suitability that the major cause of this unsuitability can be the existence of Joghatai Mountains in the north of the area. According to the research, North‚ East and North East of the city are the most suitable directions for urban development.
  Keywords: Land suitability analysis, Physical development, multi criteria analysis, Fuzzy AHP, GIS
 • Ebrahim Taghavi, Shahram Bahrami, Mohammad Ali Zangane Asadi Pages 103-120
 • Mohsen Abbasnia, Taqi Tavousi, Mahmood Khosravi Pages 121-134
  Assessment of climate change impacts is quite necessary in the temperature extremes. In this study, the changes in maximum temperature of Iran were comparatively examined in two future periods (2041-70 and 2071-99) and based on the output of general circulation models of Hadcm3 under existing scenarios (A2 and B2) than the base period (1981-2010). Also, in the field of uncertainty analysis in occurrences prediction of future maximum temperature, the outputs of two general circulation models of Hadcm3 and CGCM3 under all existing scenarios (A2, A1B, B1 and B2) were carried out for comparison examination onto the results of the 7 representative climatic stations of Iran.For this purpose, after examining the ability of statistical model of SDSM in simulation of base period (2010-1981), the daily future values of maximum temperature were downscaled in the studied stations scales. The results of spatial distribution of maximum temperature showed that in the future decades, mountainous areas and high lands located in northern areas of Iran, during spring, and the central areas of Iran, during summer, will experience the greatest increase in temperature. This is while; during both seasons of warm period of the year the areas adjacent to the southern coasts of Iran will experience the lowest temperature increase. Meanwhile, the largest increase in maximum future temperature for spring and summer in compare to base period are estimated according to A2 scenario about (2-4 degrees Celsius) and according to B2 scenario about (1-2 °Cg), respectively. In uncertainties analysis related to model-scenarios, it was found that CGCM3 model under scenario B1 had the best performance in the simulation of future maximum temperatures among different scenario-models. Also, the increase in maximum temperature has been more severe based on various scenarios of Hadcm3 model than the CGCM3 model.
  Keywords: Maximum Temperature Changes, Statistical Downscaling, SDSM model, Uncertainty Analysis, Iran
 • Aliakbar Anabestani, Samira Kaviani, Mehdi Javanshiri Pages 135-154
  Second homes tourism is one the important tourism patterns at rural areas which has had positive and negative effects on different aspects of rural space, especially on physical appearance of rural areas. Effects of tourism on host society, concurrent with the development of tourism have complexities which need more investigation. This paper aims to examine the satisfaction of villagers from rural architectural style prevalent in the construction of second homes in the Kalardasht County done. This is an applied research carried out in a descriptive-analytical method. Library research and field works have been used for data collection. The population of the study included 9 rural settlements situated in Kelardasht County in which construction of second homes have been significantly impressive. Based on Cochran formula, 200 households were selected from the villages of the study area. The sample households were randomly selected from rural residents. Having reviewed the research indices, we may conclude that in the study area, the average satisfaction indices, which are less than or equal to 3, show the low satisfaction of residents with the architectural style of second homes constructed in their villages. The study also found that the residents of Avijdan village have expressed the lowest level of satisfaction (2.53) and residents of the village of Othman Kala have expressed the highest level of satisfaction (3.40) with the architectural style prevalent in the construction of second homes in their villages. In order to compare the mean of research indices in the sample villages, we used one way analysis of variance, which uncovered significant differences in sample villages. In a way that there have been significant differences in the satisfaction level of the villager in rural areas of Lash Sar and Osman Kala compared to villagers in Avijdan.
  Keywords: second-home tourism, architectural style, satisfaction. rural settlements, Kelardasht County
 • Roqhiyeh Nejadhosseini, Abolghasem Goorabi, Ebrahim Moghimi, Farzaneh Gholami Pages 155-170
  Rivers are unstable environments which under the natural and human factors influence, change their direction and pattern. These changes are not the same in all parts of the river, and depending on the factors affecting it, occurs the different levels of change. The study area is part of the Bashar river which contains three intervals between nations Blvd. Yasouj to that part of the river town Mithraian welding is an interval. The purpose of this study is investigating and detecting river bed geometry changes in the period being studied. In this study, the factors affecting on river bed geometry changes and the rate of change and its impact on development of the Yasooj were investigated. The method of this research is a comparative analysis which using direct and indirect observations and images and maps, the type and extent of geometry changes in waterways is studied and between the four periods, and four spatial interval is analyzed.
  Also, the 1335 aerial photography, 1362 aerial photography, images of IRS in 1384 and 1393 Google earth images have been used. Accordingly, the riverbed in four periods digitalized in Arc Gis. And then, the riverbed changes, and river location displacement in the river examined in each period, and every four intervals.The results of the data analysis, satellite imagery and aerial photographs indicated that River beach in the study area has been relocating. According to data the first period and the fourth period variability is greater than the other intervals. During the surveyed period at intervals of choice for the most influential factor in changes in morphology, land use, geology and tectonics of the track bed had been. As a result, any type of urban development around the river requires River changes management in the intervals being studied.
  Keywords: the river geomorphology, Bashar River, geometric change, Yasooj Urban sustainable development
 • Vakil Heidari Sareban Pages 171-186
  In the world countries from truism rural is known as experienced catalysts for reconstruction and social development in the rural areas. Rural tourism is as an infrastructural function can continue and expand via participation and dependency to other society economical and cultural sectors .in addition, rural tourism play important role to growth and evolution of rural areas .in addition, the linking of rural tourism with national development play important role on country development. The nature of this study is practical and it’s doing method is analytic-descriptive and of the casual-comparative type. The number of this project population is 3643 persons that includes residents of Onar village (as the village with tourism activities) and the residents of Kojang as the village without tourism activities from Meshkinshart city in the Ardabil province. Collection of needed data in this project has been done through field and documental method. Field method based on questionnaire. Also, Spss software has been used in order to analysis of data through statistical methods (descriptive and illative). The face and content validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts, and its reliability was confirmed based on Cronbach's alpha (0.87 Results of T-Test shows that there is a significant difference between respondents of Onar village and Kojang in reinforcement of educational infrastructures, empowerment, social cohesion, satisfaction, access to social services, employment situation, membership of civic complexes, education situation, life quality and employment security . Also, these results shows that there is no significant difference in social responsibility, social participation, reducing of conflicts, social cooperation, and local dependency between respondents. Finally, according to the study results, a number of recommendations in solving the wheat farmer’s problems are also presented.
  Keywords: Tourism, Socail Development, Rural Development, Onar Village, Meshkin Shar County
 • Hasan Haji Mohammadi, Mohammad Baghide, Gholamabbass Fallah Pages 187-206
  foehn pour warm and dry under certain conditions on the slopes of the mountains are caused by the wind. When the amplitude of the adiabatic air humidity climbs to the summit of the mountains, If you have enough moisture saturation and the formation of clouds or rain lost its moisture, dries With the passage of the mountain range behind the wind, will sink into the bottom of the valley or plain. The data used in this research include fires and meteorological data. Information on distribution time, place and the fire of the Department of Natural Resources Gilan, Mazandaran and Golestan period (1390-1384) collected data from weather elements such as temperature, humidity, wind and pressure for the three northern governorates and Semnan provinces, Tehran and Qazvin was obtained from the National Weather Service. The synoptic situation day to analyze the fire ground level pressure data, geopotential, air temperature, relative humidity, zonal and meridional wind components, sensible heat flux and instability index (omega) of the website of the National Centers for Environmental Prediction and the National Center for Atmospheric Research (NCEP / NCAR) was received. After weather conditions in the southern and northern slopes of the Alborz action synoptic maps of the three days prior to the event every forest fire GrADS software and using MODIS satellite images of the mountain clouds in time event was screened.This phenomenon (foehn) is not a local event, but the influence of the general circulation of the atmosphere and the system is moving west wind, And the ripples and the range of moisture conditions and rainfall, wind strength and weakness of will. Moving West to East West winds associated with this phenomenon.
  Keywords: foehn, Geopotential Height, Forest Fire, Northern Iran
 • Mostafa Amirfakhriyan, Alireza Moeini Pages 207-220
  Travel service offices as the ultimate provider relationship rings tourism products with consumers, have an important role in the success of the tourism industry. However, the success of these offices as well as depending on a number of internal and external factors. The external factors include those factors that are outside of its control and management offices and Government policies and related mainly to qanoongazai. Therefore the same effect for all offices. On the other hand the internal factors in relation to policies and programs in each State shows a different Office. This was a special form of internal factors influencing the success of domestic tours in the city of Mashhad. In the current conditions of the travel office 209, its features regarding tourism activities, but on the other hand buy ticket types as the most important activity of the offices, they failed to represent the goals and tasks assigned. On the basis of this study during the formation of the conceptual model research of factors affecting domestic tours, ÏÇÎáیö proceeded to complete a questionnaire of 62 Office of the travel services in Mashhad. Information collected upon entering the Spss software using logistic models, especially tables and logistic regression analysis. The results of this study showed that in the current circumstances only 45. 2% of the offices regarding the holding of a variety of tours in the city of Mashhad have activity. On the other hand among the 20 independent variables used, only signing MOU with other offices as the most influential factor in the success of domestic tours were identified. Which shows torgerdani in the city of Mashhad as a real place to your online career.
  Keywords: Travel, tourism agencies, interior tours, Mashhad City
 • Dariush Rahimi, Zahra Mohamadi Pages 221-233
  Increased or decreased rainfall compared to long-term average conditions, caused two phenomena such as floods and droughts. Drought is one of the climatic events that exhibit different forms in the vast expanse of Iran and influence natural life of habitants. Drought, rising temperatures and evapotranspiration, increased consumption patterns and poor management are the fundamental elements of a water crisis.ZayandeRood river because of these reasons is faced with severe economic challenges, social and management of water resources. In this paper, the surface water supply index (SWSI) was investigated catchment hydrological drought. The results showed that the years 1377 and 1378 are the most arid years in the basin that the amounts of SWSI are -2.52 and -2.55. The most humid year is 1371 and the amount of SWSI is 2.88 the frequency of the SWSI was demonstrated that during the period, with 43% of the basin has the highest frequency in normal conditions and after it been poor drought which has a frequency of 22%. Calculations have shown that in 31% of cases, the severity of drought conditions in the area have been different.The findings indicate that the climatic drought is the vital effective factor in the Zayande Rood Basin’s water crisis with high intensity and stability in relation to its past.
  According to SWSI, in a period of 23 years there exists drought state for 7 years (31%). Normal state for 10 years (43%) and humid state (26%) for 6 years. The lowest SWSI volume was in the year 1999 at -2.55 indicating the most intense hydrologic drought and 1992 with 2.88 as the most humid year in the study region.Despite other factors like water-consumption pattern, population growth, industrial use and water transfer to other regions the causation of drought is due to the climate and hydrologic droughts, the natural phenomenon. Drawing policies based on appropriate scientific water management knowledge accompanied with risk management indexes the damage level on this Basin can be reduced.
  Keywords: Drought, Hydrology drought, Surface Water Supply Index, Zayandehrood Basin