فهرست مطالب

معمار - پیاپی 106 (آذر و دی 1396)
 • پیاپی 106 (آذر و دی 1396)
 • ویژه جایزه معمار 96
 • 162 صفحه، بهای روی جلد: 140,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/10/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • گزارش داوری
 • جایزه معمار 96
  صفحه 2
 • برندگان
 • گروه مسکونی تک واحدی
  صفحه 14
 • گروه مسکونی آپارتمانی
  صفحه 28
 • گروه بازسازی
  صفحه 44
 • گروه عمومی
  صفحه 54
 • تقدیر شدگان
 • گروه مسکونی تک واحدی
  صفحه 68
 • گروه مسکونی آپارتمانی
  صفحه 78
 • گروه بازسازی
  صفحه 82
 • گروه عمومی
  صفحه 88
 • نامزدها
 • گروه مسکونی تک واحدی
  صفحه 94
 • گروه مسکونی آپارتمانی
  صفحه 104
 • گروه بازسازی
  صفحه 110
 • گروه عمومی
  صفحه 119
 • نیمه نهایی
 • گروه مسکونی تک واحدی
  صفحه 124
 • گروه مسکونی آپارتمانی
  صفحه 128
 • گروه بازسازی
  صفحه 136
 • گروه عمومی
  صفحه 156