فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 35 (پاییز 1396)
 • پیاپی 35 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا راعی، پرویز حسن زاده *، انور بایزیدی صفحات 5-20
  شرایط اقتصادی مختلف نیازمند سیاست های گزارشگری مربوط به خود است. به همین دلیل انتظار می رود در زمان آشفتگی مالی شرکت ها، رویکرد مدیران برای گزارش سود متفاوت باشد. عوامل محیطی نیز می تواند بر این مساله تاثیرگذار باشد. این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران و به طور خاص بررسی این رابطه در زمان بحران مالی جهانی سال 2008 پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1390 می باشد. نتایج رگرسیون های چندگانه نشان می دهد که بین مدیریت سود و آشفتگی مالی رابطه معنی داری وجود ندارد و این رابطه در زمان دوره بحران مالی جهانی نیز تغییری نداشته است.
  کلیدواژگان: نوسان نرخ ارز، بازده فروش، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بورس اوراق بهادار تهران
 • غلامحسین اسدی، کیوان شعبانی، سید مرتضی نبویان *، محمود قربانی صفحات 21-38
  شرایط اقتصادی مختلف نیازمند سیاست های گزارشگری مربوط به خود است. به همین دلیل انتظار می رود در زمان آشفتگی مالی شرکت ها، رویکرد مدیران برای گزارش سود متفاوت باشد. عوامل محیطی نیز می تواند بر این مساله تاثیرگذار باشد. این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران و به طور خاص بررسی این رابطه در زمان بحران مالی جهانی سال 2008 پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل 73 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1390 می باشد. نتایج رگرسیون های چندگانه نشان می دهد که بین مدیریت سود و آشفتگی مالی رابطه معنی داری وجود ندارد و این رابطه در زمان دوره بحران مالی جهانی نیز تغییری نداشته است.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، آشفتگی مالی، بحران مالی جهانی، بورس اوراق بهادار تهران
 • رضا تهرانی، محمد جواد شیخ، امیررضا خسروی * صفحات 39-56
  در مقاله حاضر بررسی این ایده مد نظر است که آیا قیمت های سهم در بازار، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ارزش اختیارهای واقعی را منعکس می کند؟ به این منظور رابطه میان بخشی از ارزش بازاری سهام-شرکت که ناشی از اختیارهای واقعی است(ROR) و متغیرهایی که با اختیارهای واقعی مرتبط هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی انجام شده بر اساس داده های133 شرکت تولیدی-صنعتی طی دوره 10 ساله در قالب پانل دیتا جهت مدلسازی به صورت رگرسیون چندگانه حاکی از این است که در هر سه رویکرد سود خالص(NI)، جریان نقد آزاد سهامداران(FCFE) و جریان نقد آزاد شرکت(FCFF) به طور متوسط 14/24، 37/29 و 68/23 درصد از ارزش بازاری سهام-شرکت ها ناشی از اختیارهای واقعی بوده که از نظر آماری هم این مقادیر متفاوت از صفر می باشند. مقایسه به عمل آمده از قدرت و دقت مدل های پیش بینی ناشی از سه رویکرد مذکور نشان می دهد رویکرد سود خالص(NI) در تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی به طور نسبی بهتر از دو رویکرد دیگر است.
  کلیدواژگان: اختیار واقعی، سود خالص، جریان نقد آزاد
 • مسعود ایمان، زهرا پورزمانی* صفحات 57-70
  هدف این پژوهش، مقایسه توان پیش بینی بازده مورد انتظار شرکت با استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. دراین پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1382 تا 1393 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 Spss، 7 Eviewsو 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بازده مورد انتظار پیش بینی شده با استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت به بازده واقعی نزدیک است.
  کلیدواژگان: نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده مورد انتظار پیش بینی شده، مدل چهار عاملی کارهارت
 • غلامرضا کرمی*، امید فرجی صفحات 71-90
  این پژوهش به بررسی رابطه افشا حسابداری و عملکرد آتی شرکتها پرداخته است. بدین منظور تعداد 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1387- 1392 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور سنجش معیار عملکرد شرکت از روش معادلات ساختاری استفاده گردیده است و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی دو متغیر مکنون سودآوری و بازار- رشد، توسط 8 معیار عملکرد مشاهده پذیر اندازه گیری شدند. به منظور بررسی فرضیه تحقیق دو مدل جداگانه به روش حداقل مربعات معمولی برآورد شدند و تنها تفاوت این مدلها در متغیر وابسته آنها بود، بدین ترتیب که معیار عملکرد آتی شرکت در مدل اول، سودآوری و در مدل دوم، معیار بازار – رشد می باشد. یافته های تحقیق برای هر دو مدل حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر کیفیت افشا و عملکرد آتی شرکت می باشد و بدین صورت فرضیه تحقیق (فرضیه مخابره اطلاعات) تایید می گردد.
  کلیدواژگان: اقشا حسابداری، عملکرد آتی، تحلیل عاملی تاییدی، فرضیه مخابره اطلاعات
 • زهره حاجیها*، محمود میوند صفحات 91-106
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیرنوسانات نسبت های سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه ای بر تغییرات سیاست های تقسیم سود شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (612 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم افزارهای 20Spss، 7Eviews و 16Minitab استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان از آن داشت که بین معیار سودآوری و تغییرات سیاست های تقسیم سود شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل های صورت گرفته بیانگراین است که بین نسبت سود انباشته و نسبت مخارج سرمایه ای با تغییرات سیاست های تقسیم سود شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.
  کلیدواژگان: معیار سودآوری، سیاست تقسیم سود، نسبت سود انباشته، نسبت مخارج سرمایه ای
 • سعید قربانی*، علی اصغر انواری رستمی، وحید احمدیان صفحات 107-128
  در این پژوهش چگونگی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن کیفیت افشا به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این برآورد، از نوع پانل و مربوط به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1385 تا 1391 بوده و از معیار کیفیت شفافیت و افشای موسسه استاندارد اند پورز برای ارزیابی سطح کیفی افشا و سه معیار لگاریتم حجم معاملات، عدم نقدشوندگی آمیهود و سهم روزهای با بازده صفر برای ارزیابی قدرت نقدشوندگی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بهبود قدرت نقدشوندگی موجب افزایش ارزش شرکت می شود که به طور مستقیم به واسطه تاثیر آن بر معیار کیوتوبین و به طور غیرمستقیم از طریق بهبود کیفیت و سطح افشا حاصل شده است.
  کلیدواژگان: ارزش شرکت، روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی، سیستم معادلات همزمان، کیفیت شفافیت و سطح افشا، نقدشوندگی
 • اصغر اسدی*، سید محمد اصغری صفحات 129-144
  در این پژوهش تاثیر ساختار سرمایه (نسبت وجوه نقد حاصل از جریانات نقد عملیاتی، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائی ها) بر سیاستهای تقسیم سود و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم میباشد،آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی وتاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. نتایج نشان داد که متغیرهای ساختار سرمایه ارتباط معنی داری با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار سرمایه بر سیاست تقسیم سود معنی دار می باشد.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، وجوه نقد حاصل از جریانات نقد عملیاتی، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیها، سیاست تقسیم سود
 • سید جعفر لاریمی*، محمد نوروزی، ابراهیم محسنی صفحات 145-164
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها با استفاده از تجزیه وتحلیل رابطه خاکستری با وزن آنتروپی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ابتدا به دنبال یافتن وزن نسبی برای اندازه گیری عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها با استفاده از متغیرهای (سهامداران، مشتریان، جامعه و نهادهای عمومی) صورت گرفته است. سپس، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آنتروپی، به دنبال مشخص کردن رتبه بندی شرکت ها ازلحاظ عملکرد مسئولیت اجتماعی با استفاده از تجزیه وتحلیل رابطه خاکستری در شرکت ها هستیم. نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به معیار خاکستری با وزن آنتروپی نشان می دهد که بسیاری از شرکت ها عملکرد بهتری نسبت به افشای مسئولیت اجتماعی دارند.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، تئوری خاکستری، منطق فازی، آنتروپی
|
 • Reza Raei, Parviz Hasanzade *, Anvar Bayazidi Pages 5-20
  This research pays to investigate the relationship between exchange rate fluctuations and profitability of listed export companies in Tehran Stock Exchange (TSE). Monthly exchange rate fluctuations average were used to determine of exchange rate fluctuations (ERF) and 3 criteria contain return on sale (ROS), return on assets (ROA), and return on equity (ROE) applied to measure of profitability of export companies. In the study, 56 listed export companies in Chemical products (28 companies), Basic metals products (20 companies), and Metal ores (8 companies) industries were investigated during 2004-2011. Pooled/panel regression models in econometric software EViews 6 were exerted to test of hypotheses. Findings indicate that the effect of ERF on different criteria of company performance wasn’t significant in mentioned industries.
  Keywords: Exchange Rate Fluctuation, ROS, ROA, ROE, TSE
 • Gholamhossein Assadi, Keyvan Shabani, Seyed Morteza Nabavian *, Mahmoud Ghorbani Pages 21-38
  Different economic condition require relevant reporting policies. Because of this, it is expected that managers use different Technique for reporting profits in times of crisis. environmental factors are also impact this matter. This research examine the relationship between profit management and financial crisis in TSE listed companies whit an emphasis on the time scale associated with the global financial crisis of 2008. 73 companies for a seven years period (1384-1390) were selected as sample. With respect to the data and regressions analyses, we found no association between earning management and financial distress, and this relationship had not been changed in global financial crisis period.
  Keywords: Earning Management, Financial Distress, Global Financial Crisis, Tehran Stock Exchange
 • Reza Tehrani, Mohammad Javad Sheikh, Amirreza Khosravi * Pages 39-56
  In this paper we examine this idea that the market prices of shares reflecting expectations of investors to the real options value. To this end, the relationship between the market value of the stock-firm, that is the result of real options (ROR) and variables that are associated with real options, were studied. The empirical analysis of a panel of 133 industrial companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) during the period 1381–1390 shows that for the three approaches net income (NI), free cash flow to equity (FCFE) and free cash flow to the firm (FCFF) an average of 24.14, 29.37 and 23.68 percent of the market value of stock-companies related to real options that are statistically different from zero too. Compared to the power and precision of prediction models from the three approaches show that net income (NI) approach in the explaining real options market value is relatively better than the other two approaches.
  Keywords: Real Option, Net Income, Free Cash Flow
 • Masoud Iman, Zahra Poorzamani * Pages 57-70
  The aim of this study is to compare the ability to predict the expected return of the company by using Carhart four-factor model. This research is of library study and analytical- scientific kind and is based on the analysis of panel data. In this study, the financial information of 102 companies listed on the Stock Exchange in Tehran, during the period of 2003 to 2014 is studied (1224 companies - year). To analyze the results obtained from the study software's like Spss 20, Eviews7 and Minitab 16 have been used. The results in connection with the confirmation of the first hypothesis of the study showed that the expected returns forecasted using Carhart four-factor model is close to the actual one.
  Keywords: Ratio of Book Value to Market Value, Forecasted Expected Return, Carhart Four-factor Model
 • Gholamreza Karami *, Omid Faraji Pages 71-90
  This paper examines the relationship between accounting disclosure and corporate future performance. To this end, 140 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 2008-2013 were selected as samples. Structural equation modeling was used to measure the performance measure and using confirmatory factor analysis, latent variables profitability and market-growth were measured by eight observable performance measured. In order to examine the research hypothesis, two separate models were estimated using ordinary least squares (OLS) and the only difference between models was the dependent variable. The measure of performance in the first model is profitability and in the second model is market-growth. For both models, the findings indicate a significant positive relationship between disclosure quality variable and the future performance and so the research hypothesis (Information transmission hypothesis) was confirmed.
  Keywords: Accounting disclousure, Future Performance, Confirmatory Factor Analysis, Information Transmission Hypothesis
 • Zohreh Hajiha, Mahmood Meyvand * Pages 91-106
  The purpose of this study is to examine the investigation to relationship between volatility of profitability ratios, retained earnings, capital expenditures, and changes in corporate dividend policy of the company. This study is based on data analysis of literature and analytical – causative panel (panel data). The research sample consists of 102 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2008 to 2013.To analyze the results of the software is used toSpss20 ¡Eviews7andMinitab16.The results show that the criteria of profitability and changes in dividend policies of companies and there is a direct relationship. The analysis has been done suggests that the ratio of retained earnings and the ratio of capital expenditure to changes in a company's dividend policy and an inverse relationship exists
  Keywords: Measure of profitability, Dividend policy, retained earnings, Capital expenditure
 • Saeid Ghorbani *, Ali Asghar Anvari Rostami, Vahid Ahmadian Pages 107-128
  In this paper the relation between liquidity and firm value considering the quality of disclosure as an intermediate has been examines. For this purpose, a model system of simultaneous equations using Panel Data and Seemingly Unrelated Regression Approach are used. The data used in the estimation of time series and related companies in Tehran Stock Exchange for the years 1385 to 1391 have been. The data are paired with the transparency and disclosure (TD) scores provided by Standard and Poor's which are used. Also we employ three liquidity indicator the log of trading volume, the Amihud illiquidity ratio, and the proportion of zero-return days. Based on the results, liquidity thereby increasing the company's value will improve directly through its effect on Tobin's Q indicator and indirectly by improving the quality and level of disclosure has been made.
  Keywords: firm valuation, Panel Data, Seemingly Unrelated Regression Approach, Simullaneous Equation System, transparency, disclosure, liquidity
 • Asghar Asadi *, Seyed Mohammad Asghari Pages 129-144
  In this paper, it has been surveyed the effect of capital structure (the ratio of cash from operating cash flows, the stock holder's rights ratio to assets) on profit division policies and also the variables interactive effect on profit division policy in various industries. The profit division policy is the cash dividend ratio on Earning per share. The research hypotheses test has been performed by multiple regression analysis using sign data. In present research, it has been surveyed the effect of independent variables on dividend in two ways. It has been evaluated the effect of each variables on dividend separately using the method of consolidated least squares and interactive effect of possession structure variables with the industry type as virtual variable on dividend using the method of least generalized squares. Surveying statistical society of all accepted companies in Tehran Stock Exchange (TSE) between the years 2008 to 2013, except investment companies and financial intermediary/. Finally, 35 accepted companies in Tehran Stock Exchange (TSE) were tested in Cement, pharmaceutical, Mines, Metals and petrochemical industries (Chemical and petrochemical) which all required data on them were available. The results represented that among capital structure variables (the ratio of cash from operating cash flows, the stock holder's rights ratio to assets) have significant relationship with dividend and also the interactive effect of capital structure on profit division policy is significant.
  Keywords: Capital Structure-Ratio of Cash From Operating Cash Flows- The Stock Holder's Rights Ratio To Assets- Profit Division Policy
 • Seyyed Jafar Larimi *, Mohammad Norouzi, Ebrahim Mohseni Pages 145-164
  The aim of this study, corporate social responsibility performance evaluation using gray relational analysis of entropy weight in the companies listed in Tehran stock Exchange. In this study seeks to measure the relative weight of corporate social responsibility performance using variables (shareholder, customers, employees, society and public bodies) have been made. Then, based on the results of gray relational analysis in our company. The results of this research show that many companies have outperformed the disclosure of social responsibility.
  Keywords: CAR, GRA, AHP, Antropy