فهرست مطالب

اقتصاد توسعه و برنامه ریزی - سال پنجم شماره 1 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال پنجم شماره 1 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالعلی منصف*، مجید صامتی، مژده موسوی مدنی صفحات 1-24
  رشد و توسعه اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اقتصاددانان عوامل مختلفی را جهت توسعه اقتصادی یک کشور بر شمرده‏اند. از جمله توجه به توسعه منطقه‏ای و لزوم توزیع متناسب منابع جهت رشد همگون مناطق مختلف یک کشور می باشد. پژوهش حاضر رتبه‏بندی هشت کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم، کرج، تبریز و اهواز برای سال 1390 و از لحاظ پنج شاخص اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، مسکونی و ساختمانی، بهداشتی و درمانی و‏‏ تجهیزات شهری می‏باشد. جهت این امر از دو روش تاکسونومی عددی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کمک گرفته شده است.نتایج روش تاکسونومی نشان می‏دهد که کلان‏شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرج، مشهد، قم، شیراز و اهواز به ترتیب از بیشترین سطح توسعه و نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی حاکی از آن است که کلان‏شهرهای تهران، اصفهان، کرج، مشهد، تبریز، شیراز، قم و اهواز به ترتیب از سطح توسعه بالاتری برخوردار می‏باشند. همچنین در تمامی شاخص‏ها کلان‏شهر تهران از بالاترین رتبه برخوردار بوده است. با توجه به شاخص‏های اقتصادی، کلان شهر قم؛ با توجه به شاخص‏های فرهنگی و آموزشی، تبریز؛ با توجه به شاخص‏های مسکونی و ساختمانی، اهواز؛ با توجه به شاخص‏های بهداشتی و درمانی، اهواز ؛ و با توجه به شاخص‏های تجهیزات شهری، کلان‏شهر قم از جایگاه پایین‏تری برخوردار بوده‏اند.
 • مصطفی رجبی*، ستاره زنده دل شندی صفحات 25-42
  درآمد های مالیاتی، منبع تامین مالی و ابزار سیاست مالی جهت رسیدن به هدف های اقتصادی دولت می باشد. نوسان ها و بی ثباتی های این درآمد باعث می گردد که دولت در برنامه ریزی ها متکی به یک منبع نامطمین شده و در دستیابی به اهداف برنامه ای و بلند مدت، با مشکل مواجه گردد. به همین جهت این پژوهش بدنبال تحلیل تاثیر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات بر شرکت ها[1] بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای رسیدن به هدف ابتدا در یک الگوی رگرسیونی و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته، اثر متغیرهای مختلف بر درآمد مالیاتی شرکت ها بررسی و تغییرات خطاهای آن، به عنوان بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در مدل رشد و به روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، برازش گردید. جهت برازش الگوها، داده های مربوط به متغیرها به صورت فصلی و برای دوره ی: 1393-1372 از درگاه اینترنتی بانک مرکزی ایران استخراج گردید. نتیجه ی بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، درآمد مالیاتی ناشی از مالیات بر شرکت ها در دوره ی اول اثر منفی و در دوره های بعدی رفتار متفاوتی را بر رشد اقتصادی داشته است. در بلند مدت اثر بی ثباتی درآمد مالیاتی شرکت ها، نشان از اثر منفی بر رشد اقتصادی با سطح معنی داری آماری را دارد [1] - Corporate Income Tax (CIT)
  کلیدواژگان: درآمد مالیاتی، رشد اقتصادی، بی ثباتی، الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی
 • رویا آل عمران*، سیامک شکوهی فرد صفحات 43-74
  بررسی ارتباط بین توسعه مالی و توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و در سال های اخیر بخش مهمی از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این رو، هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2015-2001 می باشد. برای نیل به این هدف، مدل تجربی تحقیق به روش داده های تابلویی پویا برای کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که توسعه بخش مالی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی نابرابری درآمدی را کاهش داده است. همچنین اثر توسعه مالی بر فقر نیز مثبت بوده و در سطح معنی دار 5 درصد معنی‏دار می باشد. بنابراین، یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 07/0 درصدی در هزینه مصرفی سرانه و کاهش فقر در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی شده است. با توجه به تاثیر مثبت توسعه مالی بر بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه ، پیشنهاد می شود که سیاست های پولی و توزیع اعتبارات بخش بانکی به گونه ای تنظیم شود که  علاوه بر افزایش با عدالت و کارآیی بیشتری بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود تا به این صورت با سرمایه گذاری های زودبازده، نابرابری بین گروه های درآمدی مختلف کاهش یابد.
  کلیدواژگان: توسعه مالی، عدالت، رهیافت داده های تابلویی پویا
 • مهدی فدائی*، حجت اسماعیلی صفحات 75-98
  این پژوهش با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالی در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به روشAHP (تحلیل سلسله مراتبی) انجام گرفته است. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ستادی و اجرایی بانک مهر اقتصاد در شهر اصفهان است که تعداد 13 نفر از بین آن ها بوسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد که روایی آن بوسیله خبرگان دانشگاهی و بانکداری تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Expert Choice11 (جهت انجام تحلیل سلسله مراتبی) وSPSS 23 (جهت محاسبه میانگین) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که معیار سیاست های بانک مرکزی بیشترین سهم، و معیار محدودیت های شرعی و قانونی، کمترین سهم را در تصمیم گیری داراست؛ همچنین نرخ سود پرداختی به سپرده ها با در نظرگرفتن کلیه شاخص ها به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر تجهیز منابع بانکی و کیفیت خدمات کم اثر ترین عامل است
  کلیدواژگان: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تجهیز منابع مالی، عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی
 • جمال فتح الهی، وحید کفیلی*، علیرضا تقی زادگان صفحات 99-118

  یکی از الزامات توسعه پایدار، برخورداری از عدالت منطقه ای در توسعه هست. در بلندمدت، عدم توازن در توسعه مناطق مانعی بر سر راه توسعه پایدار خواهد بود. قدم اول در مسیر رفع نابرابری منطقه ای، شناخت شرایط توسعه مناطق است. در تحقیق حاضر دو مقطع زمانی 1375 و 1390 برای بررسی سطح توسعه استان ها انتخاب شده است. با توجه به ادبیات تحقیق و دسترسی به داده ها و اطلاعات، شاخص های مختلف اقتصادی، آموزشی و فرهنگی، مسکن و زیربنایی، جمعیتی و بهداشتی انتخاب و به مقتضای هر شاخص تعدیل لازم انجام شده است. برای تعیین درجه توسعه یافتگی استان ها از دو روش تاکسنومی عددی و تاپسیس استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استان های مرکزی رتبه های اول توسعه را به خود اختصاص داده اند. باوجود کاهش انحراف معیار و دامنه تغییرات شاخص توسعه استان ها، هنوز هم نابرابری منطقه ای در جامعه ایران حاکم است و آزمون الگوی مرکز پیرامون برای هر دو مقطع، برقراری این الگو را مورد تایید قرار می دهد. به نظر می رسد با توجه به تفاوت در پتانسیل مناطق مختلف، نمی توان از یک برنامه یکسان برای تمامی مناطق بهره برد. بر همین اساس برای ایجاد تعادل ناحیه ای پیشنهاد می شود در قالب برنامه های توسعه ملی، اقدام به برنامه ریزی منطقه ای با محوریت توانایی های منطقه ای شود، به نحوی که توسعه پایدار برای تمامی مناطق حاصل شود.

  کلیدواژگان: توسعه، تاکسنومی عددی، تاپسیس، استان های ایران
 • ابوالقاسم گل خندان* صفحات 119-141

  روند افزایشی قیمت های جهانی نفت و مواد غذایی در سال های اخیر، باعث علاقه مندی اقتصاددانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، تعیین تاثیر قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران تحت شرایط نااطمینانی طی دوره زمانی 1390-1369 است. برای این منظور نخست بر اساس مطالعه تجربی القلیت (2010) و بنیان های اقتصاد خرد، یک الگو بین قیمت های نفت و مواد غذایی تحت شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران طراحی شده است. سپس با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی حداقل مربعات غیرخطی (NLS) ضرایب این الگو برآورد شده است. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر مثبت اما اندک قیمت های انتظاری نفت خام و نااطمینانی آن بر روی شاخص قیمت انتظاری مواد غذایی است که می تواند ناشی از پرداخت یارانه های دولت به بخش انرژی باشد. به گونه ای که با افزایش (کاهش) 10 واحدی (دلاری) در قیمت انتظاری نفت خام و نوسانات آن، شاخص قیمت انتظاری مواد غذایی به ترتیب چیزی حدود 4/1 و 8/0 واحد افزایش (کاهش) می یابد. همچنین بر اساس سایر نتایج این تحقیق، با افزایش عرضه و صادرات نفت خام، قیمت انتظاری مواد غذایی کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: قیمت نفت، قیمت غذا، نااطمینانی، مطلوبیت انتظاری، حداقل مربعات غیرخطی (NLS)
|
 • A. Monsef *, M. Sameti, M. Mousavi Madani Pages 1-24
  Economic growth and development has been important to economists. Every economist has mentioned different elements in order for economic growth in every country. One of these elements is paying attention to regional development and the necessity of appropriate distribution of resources in order to equally develop all regions of a country. These indexes have been categorized into five categories as the following: Economic, cultural and educational, construction and housing, hygiene and treatment, and urban facilities indexes; this study has been done in 1390. To do this study, two methods of numerical taxonomy and the process of hierarchy analysis have been applied to help.The results obtained from the method of taxonomy show that metropolitan cities, Tehran, Isfahan, Tabriz, Karaj, Mashhad, Qom, Shiraz, and Ahvaz are the most developed cities in Iran respectively. The results obtained from the process of hierarchy analysis show that metropolitan cities, Tehran, Isfahan, Karaj, Mashhad, Tabriz, Shiraz, Qom, and Ahvaz are the most developed cities in Iran respectively.
  Keywords: Developmental, metropolitan cities of Iran, Numerical Taxonomy, process of hierarchy analysis
 • M. Rajabi *, S. Zendehdel Pages 25-42
  Income tax, source of funding and fiscal policy tools to achieve the economic government targets.Fluctuations or instability revenue, causes that the government in planning, to rely on an unreliable source of income and thus, its long-term goals and plans, fail. So, the aim of this study, is to analyze the impact of instability in corporate income tax (CIT) on economic growth in Iran. To reach the goal, the first in a regression model using generalized least squares method, the effect of different variables on corporate income tax and it was calculated error terms. Then the error terms as the instability of corporate income tax and the independent variable in growth model using Auto Regressive Distributed Lags, considered and estimated. To estimate the model, seasonal and variable data for the period: 1993-2014 extracted in the Central Bank of Iran site. The result shows that in the short term, corporate income tax behave differently on economic growth. And in the same time period drastically different effect, but in short run, have a negative effect in subsequent periods like the positive and negative effects of the business cycle due to the seasonality of the data. As a result of long-term negative impact on economic growth with high levels of statistical significance
  Keywords: tax revenue, Economic Growth, volatility, Auto Regressive Distributed Lags(ARDL)
 • R. Aleemran *, Siamak Shokouhifard Pages 43-74
  The relationship between financial development and income distribution is one of the main issues in the macroeconomic literature and has been considered empricially in recent years. Hence, the main aim of this paper is to investigate the impact of financial development on the income distribution during the 2001-2015 by applying dynamic panel data approach for selected countries of the OIC. The results of this study indicate that, the financial sector development in selected countries of the OIC has reduced income inequality. The effect of financial development on poverty is positive and significant at 5% level. Based on these results a percentage increase in the index of financial development, leading to increased consumption per capita cost at 0.07 percent and reduce poverty in selected countries of the OIC. By the results of this paper, the main policy implication of this study is that the policy makers in thease countries should adopt the monetary policies to emprove the income distribution of reduce the poverty.
  Keywords: Financial Development, justice, Dynamic Panel Data
 • M. Fadaee *, H. Esmaeili Pages 75-98
  This study aimed to prioritize the Factors Affecting Financial Resources in Bank Mehr-e-Eghtesad Isfahan using the analytic hierarchy process (AHP) was performed. The study’s sample involved 13 executives & staff managers of Bank Mehr-e-Eghtesad of Isfahan that were selected by purposive sampling.To gather information from paired comparisons questionnaire was used. Validity of the questionnaires from masters and professionals and experts was assessed positively. Reliability of questionnaire based on the Inconsistency rate were calculated. To test the hypothesis using AHP Approach and Expert Choice software was used. The results showed that the central bank policy criteria, has largest share and the legal limitations criteria, has the lowest share in decision-making. The interest rate paid on deposits, according to all indicators, as the most influential factor on the mobilization of bank resources and service quality as the low- influential factor.
  Keywords: analytic hierarchy process, Mobilization of Financial Resources, Credit, Monetary Policy
 • Jamal Fatholahi, Vahid Kafili *, AliReza Tagizadegan Pages 99-118

  The need for sustainable development is to have regional justice in development. The imbalance in the regional justice will be an obstacle to sustainable development in long term. Understanding the development of regions is the first step to eliminate the regional disparities. In the present study two periods 1390 and 1375 has been chosen to assess the level of developments of provinces. According to the research literature and access to data and information, various educational and cultural, housing and infrastructural, demographic and sanitary indicators has been selected, due to the each indicator, the necessary adjustments has been made. To determine the degree of the developments of Iran’s provinces, two methods of taxonomy and TOPSIS has been used. The obtained results show that despite the reduction in the standard deviation and range of the provincial development index, there are some regional disparities in Iran yet and center-periphery test pattern is confirmed for both periods. Due to the Potential differences in different regions, applying the same program for all areas is not possible. Accordingly it is recommended that in the context of national development plans, regional plans with a focus on regional capacities must be done So that sustainable development be achieved for all areas.

  Keywords: development, Numerical Taxonomy, TOPSIS, Iran provinces
 • Abolghasem Golkhandan * Pages 119-141

  The process of increases global oil and food prices in recent years is concerned economists to examine the relationship between these variables. The main objective of this paper is to determine the impact of oil price on food prices index during the period 1990-2011 under uncertainty condition. For this purpose, first based on Alghalit (2010) empirical study and microeconomic foundations, the model has been designed between oil and food prices under uncertainty condition for Iranian Economy. Then, coefficients of this model are estimated by using the nonlinear least squares (NLS) econometric approach. The results indicated a positive but few impact of expected crude oil prices and it's uncertainty on the expected food price index that can be result the payment of government subsidies to the energy sector. So that with increase (decrease) 10 units (dollar) in the expected price of crude oil and its volatility, increases (decreases) the expected food price index respectively about 1.4 and 0.8 unit. According to the other results, with increase in supply and export of crude oil, expected food prices are decrease.

  Keywords: Oil Price, Food Price, uncertainty, Expected Utility, Nonlinear Least Squares