فهرست مطالب

بیماریهای گیاهی - سال پنجاه و سوم شماره 2 (1396)
 • سال پنجاه و سوم شماره 2 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله کامل پژوهشی
 • نیما خالدی، پریسا طاهری، ماهرخ فلاحتی رستگار صفحات 129-149
  دو گونه قارچ Fusarium graminearum و F. culmorum از عوامل اصلی بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم در جهان می باشند. در حال حاضر، اطلاعات محدودی در مورد مسیرهای سیگنالی دفاعی و مکانیسم های درگیر در مقاومت ارقام گندم علیه Fusarium spp. وجوددارد. دو آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (Phenyl alanine ammonia lyase; PAL) و لیپوکسیژناز (Lipoxygenase; LOX)، به عنوان نشانگرهای اصلی مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید (phenylpropanoid) و اکتادکانوئید (octadecanoid)، ممکن است در واکنشهای دفاعی در گیاهان نقش داشته باشند. در این پژوهش، فعالیت دو آنزیم PAL و LOX و بیان ژن های کد کننده آن ها و نیز تولید ترکیبات دفاعی نظیر مواد فنلی و لیگنین در برگ و خوشه دو رقم گندم حساس (فلات) و نسبتا مقاوم (گاسکوژن) مایه زنی شده با دو گونه قارچ F. graminearum و F. culmorum مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت این دو آنزیم و تولید ترکیبات فنلی و لیگنین در برگ و خوشه رقم گاسکوژن در مقایسه با رقم فلات بالاتر است. تجزیه و تحلیل بیان ژن های PAL و LOX ارتباط مستقیم بین فعالیت آنزیم ها و بیان ژن های مربوطه را نشان داد. در اغلب زمان های مورد بررسی پس از مایه زنی، سطوح بالاتری از فعالیت آنزیم ها، بیان ژن ها و تولید ترکیبات فنلی و لیگنین در تعامل گندم با قارچ F. culmorum مشاهده شد. استفاده از مهارکننده های دو آنزیم PAL و LOX موجب افزایش توسعه بیماری در هر دو رقم شد. این نتایج اطلاعات جدیدی را درباره نقش بیوشیمیایی و مولکولی مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید در مقاومت گندم در برابر گونه های قارچ Fusarium ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: فنیل آلانین آمونیالیاز، لیپوکسیژناز، مقاومت، Fusarium graminearum، Fusarium culmorum
 • محمدرضا بلوچ، حسین صباحی*، حشمت الله امینیان، شاهین نوری نژاد صفحات 151-164

  کنترل بیماری های قارچی پس از برداشت به روش زیستی (استفاده از پلی فنل های گیاهی) به عنوان یک روش سالم و دوست دار محیط زیست مطرح است. با این وجود یکی از مشکلات پلی فنل های گیاهی تجزیه سریع در شرایط محیطی همچون دمای بالا، اکسیژن و نور است. یکی از بهترین راه حل های این مشکل اینترکلیت مواد موثره درون نانو ذرات است. لذا جهت بهبود پایداری پلی فنل های گیاهی و در نتیجه افزایش کارایی آنها در کنترل کپک آبی سیب، این طرح پیشنهاد شد. در این راستا استخراج عصاره غنی از پلی فنل از میوه انار و برگ میخک با استفاده از دو حلال آب و متانول بصورت جداگانه انجام شد. آنالیزهای XRD ، FTIR و DLS نشان دادند که عصاره بطور کامل در بین لایه های نانو ذرات سیلیکاتی (مونت موری لونیت) اینترکلیت شده است. آزمون بررسی اثر بازدارندگی به دو روش مخلوط با محیط کشت مایع و اختلاط با محیط کشت آگار علیه قارچ عامل کپک آبی انجام شد. نتایج نشان داد که فعالیت ضد قارچی عصاره انار بطور معنی داری بالاتر از عصاره میخک بود. در روش مخلوط با محیط کشت مایع، نانو ذرات سیلیکاتی به تنهایی اثری مشابه قارچ کش تجاری داشتند. در روش اختلاط با محیط کشت آگار، اینترکلیت کردن عصاره درون نانو ذرات اثر بازدارندگی آن را به طور بسیار معنی داری در حد 11% بهبود بخشید. نتایج در کل نشان دادند که اینترکلیت کردن پلی فنل های گیاهی درون نانو ذرات سیلیکاتی می تواند بعنوان یک روش زیست محیط دوست و اقتصادی جهت کنترل کپک آبی، پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: کپک آبی، پلی فنل، اینترکلیت کردن، مونت موری لونیت
 • سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، غلام خداکرمیان، محمد صالحی، آسوآنتا برتاچینی صفحات 165-174
  جاروک یونجه یک فاکتور محدود کننده ی رشد و تولید یونجه در ایران به ویژه در مناطق گرمسیری می باشد. استرین های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک یونجه در دو منطقه شدیدا« آلوده ی چاهگیر (استان یزد) و جویم (استان فارس) از نظر خصوصیات بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی مقایسه شدند. بر اساس علایم بیماری در مزارع یونجه جاروک یونجه چاهگیر و جویم قابل تفکیک نبودند. در پروانش و گوجه مایه زنی شده، فیتوپلاسمای جاروک یونجه جویم ریزبرگی بیشتری در مقایسه با فیتوپلاسمای جاروک یونجه چاهگیر ایجاد کرد. از بین زنجرک هایی که قبلا به عنوان ناقل بیماری جاروک یونجه گزارش شده بودند، فیتوپلاسمای جاروک یونجه جویم فقط با گونه Orosius albicinctus و فیتوپلاسمای جاروک یونجه چاهگیر فقط با گونه Circulifer haematoceps انتقال داده شد. بر اساس توالی ژن آر ان ای ریبوزومی 16S و ناحیه ی بین ژنی 16S-23S، جاروک یونجه جویم و چاهگیر قابل تفکیک نبودند، اگرچه ارتباط سرولوژیکی بین دو فیتوپلاسما در آزمون های الایزا و دیبا با استفاده از آنتی بادی های چند همسانه ای تولید شده بر علیه دو فیتوپلاسما مشاهده نشد. به دلیل تفاوت در ناقل، فقدان ارتباط سرولوژیکی و ایجاد علایم متفاوت در پروانش و گوجه فرنگی، فیتوپلاسما های جاروک یونجه چاهگیر و جویم دو استرین متفاوت از زیر گروه C در گروه آران ای ریبوزومی16SrII می باشند.
  کلیدواژگان: آر اف ال پی، الایزا، پی سی آر، دیبا، سرولوژی
 • حمزه مفاخری، سیدمحسن تقوی، ضیاالدین بنی هاشمی، علی نیازی صفحات 175-195
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی گونه های tumefaciens Agrobacterium و A.vitis در سال های 93-1392 از باغ های مو، گلخانه های پرورش گل رز و مزارع چغندر قند در استان جنوبی (فارس) ، جنوب غربی(کهکیلویه و بویراحمد) و غربی (کردستان و کرمانشاه)، از گیاهان دارای علائم گال طوقه و ریشه نمونه برداری صورت گرفت. بر اساس ویژگی های فنوتیپی، آزمون های بیو شیمیایی، بیماری زایی و همچنین با استفاده از آغازگرهای عمومی جنس (virD2A/virD2C) و اختصاصی در سطح گونه (VCF/VCR و PGF/PGR) بیمارگر به عنوان، tumefaciens A. و A.vitis شناسایی شد. علاوه بر این با استفاده از جفت آغازگرهای VisF/VisRو VisFF1/R2 نوع اوپین جدایه های A.vitis تشخیص داده شد. جهت بررسی تنوع ژنتیکی بین جدایه های دو گونه tumefaciens. A و A.vitis در آزمون چندشکلی تصادفی قطعات تکثیر شده ی دی ان ای (RAPD) از 11 آغازگر تصادفی استفاده شد. در گونه tumefaciens. A جدایه های متعلق به میزبان های مختلف در سطح تشابه 73 درصد به سه گروه و جدایه های A.vitis به دو گروه تقسیم شدند. نتایج نشان داد که جدایه های متعلق به دو گونه tumefaciens. A و A.vitis دارای تنوع زیادی بودند و جدایه های به دست آمده از یک منطقه جغرافیایی در چند گروه مختلف قرار گرفتند. همچنین بین تنوع ژنتیکی جدایه های مورد بررسی و منطقه جغرافیایی یا میزبان آن ها ارتباطی وجود نداشت .با استفاده از آغازگرهای VisF/VisRو VisFF1/R2 مشخص شد که 9/57 درصد از جدایه های A.vitis دارای ژن کد کننده ویتوپین، 3/26 درصد از جدایه دارای ژن کد کننده اوپین اکتوپین / نوپالین بودند و 8/15 درصد جدایه ها قادر به تکثیر هیچ یک از قطعات ذکر شده نبودند.
  کلیدواژگان: گال طوقه، پلاسمید Ti، نشانگر مولکولی
 • پریسا رحیمی، بهرام شریف نبی صفحات 197-210
  گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) گیاهی یکساله و دانه روغنی است که در شرایط آب و هوایی گرم وخشک کشور به خوبی سازگار می باشد و تولید آن بخاطر روغن اخیرا گسترش یافته است. پوسیدگی فوزاریومی ریشه یکی از بیماری های مهم گلرنگ در ایران می باشد. استفاده از ارقام مقاوم یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش خسارت وارده به شمار می رود. در تحقیق حاضر تنوع ژنتیکی ارقام گلرنگ و مقاومت نسبی به پوسیدگی فوزاریومی ریشه با استفاده از نشانگرهای AFLP بررسی گردید. شصت ژنوتیپ انتخابی در سه تکرار با استفاده از طرح بلوک کاملا تصادفی تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفتند. چهل و نه ژنوتیپ از ایران و 11 ژنوتیپ از سایر کشورها با استفاده از جدایه بیماریزای Fusarium solani (جدا شده از گلرنگ) تلقیح شده و بر اساس نوع واکنش به بیماری در پنج گروه مقاوم، نیمه مقاوم، حساس، نیمه حساس و متحمل گروه بندی شدند. با توجه به نتایج بررسی تنوع ژنتیکی حاصل از نشانگرهای AFLP، ژنوتیپ ها بر اساس مقاومت به بیماری متمایز و گروه بندی شدند. بوت استرپ برای مقایسه اختلاف میانگین درون و بین ژنوتیپ ها و میزان مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی استفاده گردید. خوشه بندی حاصل از نتایج AFLP و خصوصیت مقاومت ژنوتیپ ها تطابق کامل نداشتند اما ژنوتیپ های مقاوم و حساس به طور کامل از یکدیگر جدا شده و با اختلاف معنی دار از سایر ژنوتیپ ها خوشه بندی شدند.
  کلیدواژگان: گلرنگ، پوسیدگی ریشه، مقاومت، AFLP، بیماریزایی
 • امید عینی، الله عبدالله زاده صفحات 211-220
  بیماری زردی و کوتولگی گندم و جو از عوامل محدودکننده تولید این محصولات در ایران و برخی نقاط دنیا است. سویه های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم (Wheat dwarf virus،WDV) مرتبط با این بیماری هستند. اگرچه اختصاصی بودن میزبان این استرین ها در گندم و جو بحث برانگیز است. در این تحقیق، یک واریانت جدید از WDV از جو در جنوب غرب ایران جداسازی و توالی یابی شد. ژنوم کامل این جدایه 2732 نوکلئوتید طول دارد و متشکل از چهار چارچوب ژنی است. بررسی توالی کامل ژنوم بیانگر شباهت بالای این جدایه (83.7 تا 97% شباهت) با جدایه WDV از جو بود و به عنوان یک واریانت از این ویروس تعیین شد. بررسی فیلوژنتیکی نشان داد که این جدایه در کنار سایر جدایه های اروپائی این ویروس از جو در یک زیرگروه به همراه جدایه دیگری از ایران قرار می گیرد. همسانه بیماریزای این ویروس از ساختار 1.4 برابر ژنوم در یک ناقل دوتایی تهیه شد. اگرواینوکولیشن دی ان ای همسانه سازی شده در هر دو گیاه گندم و جو ایجاد علایم زردی و کوتولگی کرد. با استفاده از این سیستم، جدایه جو ویروس کوتولگی گندم با راندمان مشابه، گندم و جو را آلوده می سازد. این همسانه بیمارگر، جهت غربالگری جو و گندم، شناسایی ژن/های مقاومت و تعامل ویروس_میزبان قابل استفاده می باشد.
  کلیدواژگان: اگرواینفکشن، جمینی ویروس، ویروس های غلات، تکثیر به روش دایره غلطان
 • گزارش کوتاه
 • علیرضا پورصفر، یوبرت قوستا، امین علیدادی، کوروش طاهرخانی، حسین موذن رضا محله، محمد جوان نیکخواه* صفحات 221-224
  با بررسی مزارع نیشکر کشت و صنعت امیر کبیر در استان خوزستان در سال 1394، نشانه های پوسیدگی سیاه رنگ در اندام های زیر زمینی گیاه نیشکر (رقم Sp 70-1143) مشاهده شد. گیاهان دارای نشانه های آلودگی جمع آوری و بعد از انتقال به آزمایشگاه و انجام عمل ضد عفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم یک درصد، روی محیط کشت سیب زمینی-دکستروز-آگار حاوی سولفات استرپتومایسین (100 پی پی ام در لیتر) کشت شدند. از همه نمونه های کشت شده، قارچCeratocystis Ellis & Hals. جداسازی گردید. ناحیه ITS-rDNA هسته ای با استفاده از زوج آغازگرهای ITS1 و ITS4 (White et al. 1990) در جدایه منتخب AP2 تکثیر و توالی یابی گردید. جستجوی بلاست توالی ITS جدایه AP2 (KX008521) در بانک ژن NCBI، شباهت نوکلئوتیدی صد درصدی را با جدایه های مختلف از Ceratocystis adiposa نشان داد. براساس ویژگی های ریخت شناختی جدایه AP2 و مقایسه ی آن ها با توصیف ارائه شده توسط رامش بات (Ramesh Bhat 1974) و نیز داده های توالی ناحیهITS-rDNA هسته ای، گونه Ceratocystis adiposa شناسایی گردید.
 • لیلا معارف، محمد صالحی صفحات 227-229
  توتون (Nicotiana tabacum L.) یکی از محصولات اقتصادی و مهم در منطقه برازجان از استان بوشهر است. در بازدید هایی که در سال 1395 به منظور شناسایی بیماری های فیتوپلاسمایی مزارع توتون این منطقه به عمل آمد در برخی از مزارع توتون بیماری جاروک مشاهده گردید. علائم بارز این بیماری عبارت بودند از، غنچه درشتی، گلسبزی، برگسانی ( فیلودی)، کاهش فاصله میانگره ها، زردی بین رگبرگی، ریزبرگی، جاروک و کوتولگی (شکل 1). از تعداد شش بوته توتون دارای علائم و سه بوته بدون علائم با روش ژانگ و همکاران (al. 1998Zhang et) دی.ان.ای کل استخراج گردید.
|
 • N. Khaledi, P. Taheri, M. Falahati-Rastegar Pages 129-149
  Two species of Fusarium graminearum and F. culmorum are the main causal agents of wheat head blight worldwide. Currently, there is limited knowledge about the defense-signaling pathways and mechanisms involved in wheat cultivars basal resistance against Fusarium spp. Phenylalanine ammonia lyase (PAL) and lipoxygenase (LOX) enzymes, as main markers of phenylpropanoid and octadecanoid signal transduction pathways, may be involved in plant defense responses. In this research, the activity of two enzymes of PAL and LOX and expression of corresponding genes, also production of defense compounds such as phenolics and lignin were investigated in the leaves and spikes of susceptible (Falat) and partially resistant (Gaskozhen) wheat cultivars inoculated withtwo species of F. graminearum and F. culmorum. The results of this study showed that the activity of these two enzymes and production of phenolic compounds and lignin in leaves and spikes of Gaskozhen cultivar was higher than Falat. Expression analysis of the PAL and LOX genes revealed a direct correlation between enzymes activity and expression of the corresponding genes. In most of the studied times after inoculation, higher levels of enzymes activity, gene expression and phenolics and lignin production were observed in wheat-F. culmorum interaction. Application of PAL and LOX inhibitors increased disease development in both cultivars. These results provide novel information about the biochemical and molecular role of phenylpropanoid and octadecanoid signal transduction pathways in resistance of wheat against Fusarium spp.
  Keywords: Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Lipoxygenase, Phenylalanine ammonia lyase, Resistance
 • M.R. Balooch, H. Sabahi, H. Aminian, S. Nourinejhad Pages 151-164

  Biological method for controlling (use of plant polyphenols) the postharvest fungi diseases has been suggested as an environmentally friendly method. However the principal problems of plant polyphenols application as fungicide is their rapid decomposition in normal environmental conditions by temperature, oxygen and light. One of the best solutions for this problem is encapsulation or intercalation them into nanoparticles In this regard, the pomegranate fruit peel and clove rich of polyphenols was extracted by water and methanol and was intercalated into the layers of silica nanoparticles (montmorillonite) and his antifungal effect was tested via broth dilution method and agar well-diffusion method against blue mold fungi. The XRD, FTIR and DLS analyses confirmed completely intercalation of pomegranate peel extract into interlayer of montmorillonite. The results showed that in the broth dilution method, nanosilica particles alone had antifungal effect similar to commercial fungicide. And intercalation extract into nanoparticles did not affect its antifungal effects. In the contrast,, in agar well-diffusion method, intercalation the extract into nanoparticles increased its inhibitory effect very significantly (p

  Keywords: Blue mold, Polyphenols, intercalation, Montmorillonite
 • S.A. Esmailzadeh Hosseini, G. Khodakaramian, M. Salehi, A. Bertaccini Pages 165-174
  Alfalfa witches’ broom (AWB) is a limiting factor for alfalfa growth and production in Iran, especially in the tropical regions of the country. AWB phytoplasma strains from two severely affected areas, Chahgeer (Abarkooh, Yazd province) and Juyom (Larestan, Fars province), were compared for main biologic, serologic and molecular characteristics. Based on disease symptoms in alfalfa farms, Chahgeer and Juyom AWB (CAWB and JAWB, respectively) strains were not differentiable. In dodder inoculated periwinkle and tomato plants JAWB phytoplasma induced stronger little leaf compared to the one induced by CAWB phytoplasma. In these experiments the two JAWB and CAWB phytoplasma strains are confirmed as vectored by different leafhopper species, Orosius albicinctus and Circulifer haematoceps respectively. Based on 16S rRNA gene and 16S-23S intergenic spacer region sequences, CAWB and JAWB were not differentiable, however no serologic relationship was observed between the two phytoplasmas in ELISA and DIBA tests using polyclonal antibodies prepared against each of them. Due to the lack of serological relationship, different insect vectors and induction of different symptoms in common host plants, CAWB and JAWB phytoplasmas should be considered as two different AWB strains both belonging to 16SrII-C subgroup.
  Keywords: DIBA, ELISA, PCR, RFLP, serology
 • H. Mafakheri, S. M. Taghavi, Z. Banihashemi, A. Niazi Pages 175-195
  To assess the genetic diversity of Agrobacterium tumefaciens and A.vitis , during 2013 and 2014, samples of grapevine, rose and sugar beet with gall symptoms on crown and roots were collected from different areas of southern (Fars and kohgiluye and Boyerahmad) and western (Kurdistan and Kermanshah) provinces of Iran. Based on phenotypic characteristics, biochemical and pathogenicity tests as well as using the generic primers virD2A/virD2C the isolates were identified as Agrobacterium. Furthermore, species-specific primer pairs VCF/VCR for A. tumefaciens, as well as PGF/PGR for A. vitis were used to determine the identity of the causal agent.For detection of opine type among A. vitis isolates, a PCR assay was carried out using primer pairs VisF/VisR and VisFF1/ R2. Genetic diversity of A. tumefaciens and A.vitis isolates were investigated by random amplified polymorphic DNA technique using 11 random primers. The A.tumefaciens isolates clustered in three groups at 73% level of similarity and A.vitis clustered in two groups. Based on the results, A. tumefaciens and A.vitis isolates showed high genetic diversity even in a same geographical region. In conclusion, no correlation was observed between genetic diversity and geographical origins or their host plants. For detection of opine genes among A. vitis isolates, a PCR assay was carried out using primer pairs VisF/VisR and VisFF1/R2. Our results revealed that 57.9% of A. vitis isolates produced vitopine and 26.3% of them produced octopine or nopaline, whereas 15.8% of isolates were unable to amplify specific fragment.
  Keywords: Crown gall, Ti plasmid, Molecular marker
 • P. Rahimi, B. Sharifnabi Pages 197-210
  Safflower (Carthamus tinctorius L.) is an annual oilseed crop adapted chiefly to the warm climate areas of Iran, which recently commercial production became concentrated to produce oil. Fusarium root rot is one of the important diseases of safflower in Iran. Whereas the use of resistant cultivars is one of the main strategies for reducing the loss and damage caused by pathogens in plants, this research was conducted to study the genetic diversity of safflower genotypes using AFLP markers and to compare relative resistance to Fusarium root rot. Sixty selected cultivars and lines derived from various regions were evaluated in randomized complete block design in three replications under in vitro and green house condition. Forty nine genotypes of safflower from Iran and 11 from other countries were inoculated with a selected identified pathogenic isolate of Fusarium solani derived from safflower. Genotypes were classified into five groups based upon the type of reaction to the disease; i.e. resistant, semi-resistant, tolerant, susceptible and semi-susceptible. Genetic diversity of the genotypes was assessed using AFLP markers. The results indicated differences among genotypes for resistance to Fusarium and clustering based on this trait. A bootstrap procedure was used to compare mean distances within and between genotypes and resistance to Fusarium root rot. Clustering based on AFLP markers and phenotypic resistance traits did not indicate complete concordance, but resistance and susceptible genotypes were separated from one another and have significant differences with other genotypes.
  Keywords: Safflower, Root rot, Resistance, AFLP, Pathogenicity
 • O. Eini, E. Abdolazadeh Pages 211-220
  Yellowing and dwarfing disease in wheat (Triticum aestivum) and barley (Hordeum vulgaris) plants is a major constraint for yield production worldwide. Wheat and barley strains of wheat dwarf virus (WDV) were found to be associated with the disease in Iran and some parts of the world. However, host specificity of wheat and barley strains of WDV is controversial. In this study, we isolated and sequenced a new variant of WDV from barley plants in the southwest of Iran. The full-length genome of this isolate comprises 2,732 nucleotides with four open reading frames. Sequence analysis of the full-length genome revealed that this isolate is similar (87.3 to 97% identity) to the barley isolates of WDV and was considered as a new variant of the virus. Phylogenetic analysis indicated that this isolate is grouped with other barley isolates of WDV from Europe in a distinct sub-group with a barley isolate from Iran. An infectious clone of WDV was constructed in a binary vector using a partial dimer of the full-length genome. Agroinoculation with the cloned viral DNA resulted in yellowing and dwarfing symptom in both wheat and barley plants. Using this system, the barley isolate of WDV infects wheat and barley with similar efficiency. This infectious clone can be used for screening both wheat and barley plants for resistance/susceptibility, identification of host resistance gene/s and investigating the virus-host interaction.
  Keywords: Agroinfection, Cereal viruses, Geminivirus, Rolling circle amplification method
 • A. Poursafar, Y. Ghosta, A. Alidadi, K. Taherkhani, H. Moazzen-Reza Mahale, M. Javan Nikkhah* Pages 221-224
  During the surveys of sugarcane fields of Amir Kabir agro-industry in Khuzestan province in 2015, black rot symptoms were observed in underground parts of sugarcane plants (cultivar Sp 70-1143). Symptomatic plant samples were collected and transferred into the laboratory, surface sterilized with 1% sodium hypochlorite and were grown on potato-dextrose-agar amended with streptomycin sulfate (100 ppm/L). Ceratocystis Ellis & Hals. was isolated from all examined plant samples. The nuclear ITS-rDNA region of a representative isolate (AP2) was amplified and sequenced using ITS1/ITS4 primer pairs (White et al. 1990). A Blast search of the ITS-rDNA sequence (KX008521) in GenBank, revealed a 100% identity with different isolates of Ceratocystis adiposa.
 • L. Moaref, M. Salehi Pages 227-229
  Tobacco (Nicotiana tabacum L.) is an economically important crop in Borazjan (Bushehr province, Iran). In 2016 surveys conducted in tobacco fields of Borazjan for phytoplasma diseases, tobacco witches’-broom(TWB) disease was observed. The main disease symptoms were big bud, flower virescence and phylllody, internode shortening, inter veinal yellowing, little leaf, leaf curl, witches’-broom and stunting.