فهرست مطالب

شیلات - سال هفتادم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال هفتادم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامرضا رفیعی، آرش جولاده رودبار، سهیل ایگدری * صفحات 1-10
  مطالعه ی حاضر با هدف مروری بر وضعیت و پراکنش اعضای خانواده سیکلیدماهیان (Cichlidae) در آب های داخلی ایران، به همراه اولین گزارش از حضور تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus صورت گرفت. پس از نمونه برداری های میدانی، بررسی نمونه های موزه ای و مرور مطالعات صورت گرفته بر روی اعضای این خانواده در ایران، حضور شش گونه در چهار جنس شامل Amatitlania nigrofasciata(حوضه آبریز نمک)، Coptodon zillii (حوضه آبریز تیگریس)،Iranocichla hormuzensis (حوضه آبریز هرمز)، I. persa (حوضه آبریز مکران)، Oreochromis aureus (حوضه آبریز تیگریس) و O. niloticus(حوضه آبریز پرسیس) در آب های داخلی ایران تایید گردید. همچنین نتایج توسعه دامنه پراکنش اعضای غیر بومی این خانواده را نشان داد. تنها دو گونه از اعضای این خانواده بومزاد ایران بوده و چهار گونه باقی مانده به آبهای داخلی ایران معرفی شده اند. اگر چه اغلب گونه های غیربومی معرفی شده اثرات قابل ملاحظه بر اکوسیستم جدید خود ندارند، اما بخشی از آنها تاثیرات زیست محیطی و اقتصادی قابل توجهی را بر اکوسیستم جدید خود اعمال می کنند. بنابراین یک ارزیابی جامع در مورد اثرات آنها برروی زیستگاه های جدید آنها به منظور حفاظت ماهیان بومی و بهره بردای پایدار آتی از آنها ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: پراکنش، غیر بومی، تیلاپیا، حوضه آبریز، ایران
 • کیوان الحاقی، کامران رضایی توابع*، غلامرضا رفیعی، علیرضا میرواقفی، آرش جوانشیرخوئی صفحات 11-25
  این تحقیق با هدف بررسی کاربرد غلظت‏ های مختلف پساب خروجی از تصفیه خانه پساب شهری در محیط پرورش و تاثیر آن بر فاکتورهای خونی، هورمون کورتیزول و بافت‏ های کبد و آبشش ماهی کپور نقره‏ای (Hypophthalmichthys molitrix) انجام گردید. برای این تحقیق، پنج تیمار غلظت‏ پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهری با غلظت های 0%(شاهد) 25%، 50%، 75% و 100% با سه تکرار در نظر گرفته شد و در هر مخزن (60 لیتر) 8 قطعه ماهی کپور نقره‏ای با میانگین وزنی 5±120 معرفی شد. طول دوره تحقیق 2 ماه بود و در طول آزمایش ماهی‏ها روزانه یک بار با پلت تجاری ماهی کپور غذادهی شدند. کمترین تلفات مربوط به تیمار شاهد (8 درصد) و بیشترین تلفات مربوط به تیمارهای 75% (20 درصد) و 100% (16 درصد) پساب بود. بر اساس نتایج، با افزایش غلظت پساب، میزان هورمون کورتیزول نیز به طور معنی‏ داری (05/0P≤) افزایش یافت. نتایج آنالیز فاکتورهای بیوشیمیایی خون نشان داد که فاکتورهای گلبول سفید (WBC)، گلبول قرمز (RBC)، هماتوکریت (HCT)، هموگلوبین (Hb) و متوسط حجم گلبولی (MCV) با افزایش درصد غلظت پساب به طور معنی داری افزایش یافت. اما بین متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین داخل خون (MCHC) در تیمارها تفاوت معنی‏ داری مشاهده نشد (0/05≥P). همچنین نتایج بافت شناسی نشان داد که افزایش غلظت پساب باعث بروز ضایعات و واکنش ‏هایی در هر دو بافت کبد و آبشش شد که ناشی از قرارگیری در یک شرایط استرسی و مقابله با آن شرایط بود.
  کلیدواژگان: پساب تصفیه شده، فاکتورهای بیوشیمیایی خون، هورمون کورتیزول، بافت آبشش
 • اسامه بابایی، ایرج هاشمزاده سقرلو *، راضیه پوراحمد، مجتبی پوریا، اصغر عبدلی صفحات 26-35
  در این مطالعه جمعا 18 قطعه ماهی از گونه Capoeta aculeata (9 قطعه از قنوات نائین و اردستان در استان اصفهان، 2 قطعه از قنات حوضه نمک در استان تهران و 7 قطعه ماهی از رودخانه های ماربر، دوپلان و آب ونک (حوضه کارون) و چنار خشکه (حوضه کر) در استان لرستان) به منظور تهیه توالی بارکد مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه توالی انتهای 5’ ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد 1 (COI) تهیه شد. در مجموع 5 هاپلوتایپ به دست آمد. هاپلوتایپ های مشاهده شده در قنوات اردستان و قنوات استان تهران کاملا مشابه بودند که این تشابه می تواند نشان دهنده منشا یکسان ماهیان قنوات منطقه اردستان و قنوات نمونه برداری شده در استان تهران باشد. هاپلوتایپ های مشاهده شده در ماهیان قنوات نائین با هاپلوتایپ های سایر نواحی تفاوت داشتند. هاپلوتایپ های مشاهده شده در حوضه کارون با هاپلوتایپ های حوضه نمک رابطه نزدیکی داشتند که این امر می تواند به نوعی نشان دهنده رابطه احتمالی دو حوضه یادشده در گذشته باشد. میزان تمایز توالی بارکد در سطح درون گونه ای جمعیت های نواحی ذکر شده بر پایه ضریب تمایز K2P برابر 0/2 تا 0/7 درصد بود. نتایج نشان داد که گونه Capoeta دارای یک گروه تک شجره ای بوده و در مقایسه با گونه های سایر جنس های مورد بررسی به گونه های جنس Luciobarbus نزدیک تر بود. انشقاق این گونه از C. capoetaدر حدود 4/42 تا 5/1 میلیون سال قبل برمی گردد.
  کلیدواژگان: رده بندی، Capoeta aculeata، قنوات، ژن COI، نائین، اردستان، حوضه نمک، حوضه کارون
 • امیر عابد علم دوست*، علیرضا میرواقفی، پوریا غلامزاده صفحات 36-43
  در مطالعه حاضر اثر سم موتاژن بوتاکر با غلظت های حاد مختلف (0، 4/0، 0/5 و 1 میلی-گرم بر لیتر) با نامگذاری به ترتیب A، B، C و D با طول مواجهه متفاوت (48، 72 و 96 ساعت) بر روی برخی از شاخص های خونی قزل آلای رنگین کمان سنجیده شد. برای این منظور 180 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان در چهار تیمار با غلظت های یاد شده همراه با سه تکرار در مواجه با سم بوتاکلر قرار گرفتند و پس از خونگیری فاکتورهای WBC، RBC، هموگلوبین، هماتوکریت، در صد لنفوسیت مونوسیت، بازوفیل، ائوزینوفیل، MCH، MCHC، MCV، PCV پروتئین کل و آنزیم های آمینو ترانسفراز شامل ALP، AST و ALT مورد اندازه گیری قرار گرفتند. بر اساس آنالیز آماری تجزیه واریانس دوطرفه، هم متغیر غلظت و هم متغیر زمان به همراه اثر این دو متغییر موجب بروز تفاوت معنی دار (0/05>P) تنها در گروه های C و D شدند و هیچ تفاوت معنی داری بین گروه شاهد (A) و گروه B در هیچ یک از سه بازه زمانی دیده نشد. به صورت کلی با حرکت از تیمار 72C به 96D میزان آنزیم های آمینو ترانسفراز و پروتئین کل افزایش و سایر فاکتورهای خونی کاهش یافتند که نشان دهنده تخریب کبدی، کلیوی و کاهش ایمنی غیر اختصاصی در اثر مواجهه با سم بوتاکر در قزل آلای رنگین کمان می اشد.
  کلیدواژگان: شاخص های خونی، سم بوتاکلر، قزل آلای رنگین کمان
 • فاطمه پور ملایی، علی جعفرپور*، سکینه یگانه صفحات 44-59
  در این مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی اسانس مرزنجوش بر ماندگاری سوریمی در طول دوره نگهداری در انجماد مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تهیه سوریمی به روش دستی، نیمی از آن به عنوان تیمار شاهد با نگهدارنده های انجماد و نیم دیگر آن به عنوان تیمار سوریمی حاوی 0/5 درصد (وزن به حجم) اسانس مرزنجوش، پس از مخلوط کردن با اسانس، در پلاستیک های مخصوص فریزر بسته بندی و در دمای 18- درجه سانتی گراد به مدت 0، 1، 3 و 6 ماه نگهداری شدند. نتایج نشان داد که، پس از گذشت 6 ماه نگهداری در حالت انجماد، اختلاف معنی داری بین درصد خاکستر در دو تیمار وجود نداشت، اما میزان پروتئین و چربی در تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودنی) نسبت به سوریمی حاوی 0/5 درصد اسانس مرزنجوش کمتر بود (0/05>P) همچنین میزان TBA و TVN و پراکسید سوریمی عمل آوری شده با اسانس مرزنجوش نسبت به شاهد در تمام ماه ها دارای روند کاهشی معنی دار بود. میزان باکتری های سرماگرا و سودوموناس ها در هر دو تیمار در ماه های صفر، اول و سوم مشابه بود. اما در پایان ماه ششم میزان باکتری ها در تیمار سوریمی عمل آوری شده به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز شاخص های رنگی، برخلاف شاخص قرمزی (a*) که در کل دوره فاقد اختلاف معنی دار بود، شاخص سفیدی (Whiteness) و زردی (b*) در ماه اول و ششم، روشنایی (L*) در ماه اول، سوم و ششم در تیمار حاوی اسانس نسبت تیمار شاهد دارای اختلاف معنی دار بودند (05/0>P). در کل می توان نتیجه گیری کرد که، اضافه کردن 5/0 درصد اسانس مرزنجوش به سوریمی می تواند باعث افزایش خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی آن شود و روند فساد میکروبی و اکسیداسیونی را به طور معنی داری کاهش دهد.
  کلیدواژگان: سوریمی، کپور معمولی، اسانس مرزنجوش، اثر آنتی اکسیدانی، اثر آنتی باکتریایی، زمان ماندگاری
 • زیبنده محرابی، فرید فیروزبخش*، قدرت رحیمی، حامد کلنگی صفحات 60-69
  در این تحقیق اثرات آلوئه ورا بر عملکرد رشد، شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی سرم و مقاومت ماهی در برابر ساپرولگنیا پارازیتیکا به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. پودر آلوئه ورا به میزان 0، 5، 10 و 15 گرم بر کیلوگرم به جیره ی غذایی پایه اضافه شد و در پایان 8 هفته تغذیه، ماهیان در معرض قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا قرارگرفتند. نتایج نشان داد که تمامی تیمارهای تغذیه شده با آلوئه ورا افزایش معنی داری در ضریب رشد ویژه، افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی نسبت به تیمار شاهد نشان دادند. همچنین شاخص های خون شناسی و سرمی ماهیان تیمار شده با آلوئه ورا افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشتند. هر چندکاهش معنی دار تلفات در تیمار تغدیه شده با 15 گرم آلوئه ورا برکیلوگرم جیره نسبت به سایر تیمارها و شاهد بعد از چالش با قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا مشاهده شد ولی درصد بازماندگی 5 گرم آلوئه ورا بر کیلوگرم جیره در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری داشت. بر اساس نتایج حاصله، استفاده از پودر آلوئه ورا به ویژه به میزان 5 گرم بر کیلوگرم در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان، به منظور بهبود شاخص های رشد و ایمنی و همچنین افزایش مقاومت ماهیان در برابر ساپرولگنیا پارازیتیکا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آلوئه ورا، رشد، پاسخ های ایمنی، ساپرولگنیا پارازیتیکا، قزل آلای رنگین کمان
 • محمد مهدی طاعتی کلی*، بهاره شعبانپور *، سید مهدی اجاق صفحات 70-84
  روغن ماهی یکی از ارزشمندترین محصولات دریایی می باشد که هم به صورت تصفیه نشده برای خوراک دام، طیور و آبزیان مورد استفاده قرار گرفته و هم به واسطه داشتن اسیدهای چرب ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و دکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) می تواند به عنوان مکمل غذایی توسط انسان مصرف گردد. در پژوهش حاضر، استخراج روغن با دو روش سیال فوق بحرانی (SFE) و پرس مرطوب (WP) از ضایعات کارخانجات کنسرو تن ماهیان، از دو دیدگاه بازدهی و کیفیت محصول، با تمرکز بر مصارف انسانی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، نسبت روغن بدست آمده از مواد خام اولیه و نیز شاخص ها و ترکیبات حاصل از پراکسیداسیون لیپیدی و نیز آلودگی های بر مبنای فلزات سمی ارزیابی شدند. نرخ بازدهی محصول و میزان رطوبت روغن اختلاف معنی داری را در هر 2 روش نشان نداد. برخی از ترکیبات فرار مانند آلدهیدها تنها در روش WP مشاهده شد و تعداد آلکان های یافت شده در این روش نیز بیشتر از SFE بود. در مقابل اسید سیتریک به عنوان اسید آلی غیر لیپیدی تنها در تیمار SFE یافت گردید و DMA به عنوان عامل اصلی ایجاد بوی ویژه ماهی در هر 2 تیمار مشاهده شد. لیپیدهای خنثی اندازه گیری شده در این پژوهش (شامل استرهای واکسی، TAG، FFA و CHOL) و نیز نرخ اسیدیته اختلاف معنی داری را نشان ندادند. میزان DHA در پروفایل اسیدهای چرب تیمار SFE به طور معنی داری بالاتر از تیمار WP بود. همچنین، میزان فلزات سمی جیوه، آرسنیک، کادمیوم و سرب نیز در تیمار SFE به طور معنی داری پایین تر از تیمار WP بود. بنابراین، نتایج حاصل از این مطالعه، حاکی از پتانسیل مناسب ضایعات تن ماهیان برای استخراج روغن ماهی در حوزه مصارف انسانی و روش SFE برای استخراج آن بود.
  کلیدواژگان: ضایعات تن ماهیان، پراکسیداسیون لیپیدی، ترکیبات فرار، DHA، دی اکسید کربن فوق بحرانی
 • لاله خدابخشی، هادی پورباقر *، سید ولی حسینی صفحات 85-94
  تولید گسترده نانو ذره اکسید روی در علوم و صنایع مختلف، در آینده نه چندان دور انتشار آن ها را به محیط زیست افزایش می دهد. ورود این نانو ذرات به اکوسیستم آبی به دلیل تجمع در بدن موجودات و سپس انتقال آن به زنجیره غذایی بالاتر می تواند آسیب های فراوانی را در سطوح مختلف ایجاد کند. جهت تعیین میزان تاثیر این نانو ذره اکسید روی بر بافت آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان، 80 قطعه ماهی با میانگین وزنی 42/88 گرم به صورت تصادفی در 4 تانک پلاستیکی (حجم 90 لیتر) در 4 تیمار مختلف با 3 تکرار که تیمارها شامل شاهد (بدون اضافه کردن نانو ذره اکسید روی) و 3 تیمار با غلظت های 0/025، 0/05 و 0/075 میلی گرم در لیتر نانو ذره اکسید روی (با میانگین اندازه 40-30 نانومتر) بودند، توزیع شدند. برای بررسی تغییرات آسیب شناسی بافت، نمونه برداری در 4 مرحله انجام شد. نمونه بافت ها ابتدا آبگیری شده و در قالب پارافین قرار گرفته، سپس با دستگاه میکروتوم برش داده شده و با روش هماتوکسلین-ائوزین رنگ آمیزی و پس از رتبه بندی عارضه مشاهده شده بر اساس شدت تاثیرپذیری، جهت نشان دادن اختلاف معنی دار ازمدل خطی مبتنی بر رتبه دهی با استفاده از پکیج Rfit اتجام شد. تغییرات مشاهده شده بیانگر این است که نانو ذرات اکسید روی می تواند اثرات قابل توجهی بر بافت آبشش گذاشته، بنابراین می توان بعنوان یکی از نشانگرهای زیستی و قابل اعتماد جهت ارزیابی تاثیر آلاینده های محیطی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: نانو ذره اکسید روی، قزل آلای رنگین کمان، آسیب شناسی، بافت آبشش، رتبه بندی
 • فاطمه مشیدی، سهیل ایگدری*، مسعود ایری صفحات 95-105
  این تحقیق با هدف بررسی تکوین اولیه سیستم گوارش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (واریته سازان) به عنوان یک گونه با ارزش اقتصادی دریای خزر از زمان تفریخ تا 55 روز بعد از آن براساس روش بافت شناسی پارافینه و رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که باز شدن حفره دهانی و ظهور پانکراس در روز دوم، لایه های اپیتلیومی دهانی و مری همراه با سلول های تولید کننده موکوس آنها در روز سوم، رکتوم در روز هشتم و حلقه رورده ای در روزهای 13-12 پس از تفریخ وقوع می یابند. همچنین براساس خصوصیات ریختی و بافت شناسی، مراحل تکوین دستگاه گوارش این گونه به سه مرحله اصلی (1) از زمان تفریخ تا روز 3 بعد از آن که با باز شدن دهان و آمادگی گوارش برای پذیرش غذا همراه است، (2) تا روز 8 بعد از تفریخ که مرحله انتقالی از تغذیه داخلی به خارجی است که سیستم تغذی ه ای لارو ماهی هم از نظر ساختاری و هم از لحاظ عملکردی برای دریافت، هضم و جذب غذای خارجی پیش از جذب کامل کیسه زرده توسعه می یابد و (3) مرحله سوم از روز 9 بعد از تفریخ که عملکردی شدن بخش درون ریز پانکراس ویژگی بارز این مرحله بوده و به عنوان یک تشخیص حیاتی برای تبدیل لارو به ماهی جوان لازم است، تقسیم می شوند. توسعه دستگاه گوارش این گونه طی مراحل اولیه تکوین مشابه سایر ماهیان استخوانی با تفاوت هایی در زمان توسعه و عملکرد بود.
  کلیدواژگان: آلومتری، فردزایی، دستگاه گوارش، رشد، کپور
 • ربیع شکی، حسین رحمانی*، قدرت رحیمی، محسن قلی زاده صفحات 106-116
  هدف از این پژوهش، بررسی میزان تنوع ژنتیکی بین و درون نژادهای قزل آلای رنگین کمان ایرانی، فرانسوی و دانمارکی بود. DNA میتوکندریایی 135 نمونه (45 نمونه از هر نژاد)، به روش فنل کلروفوم استخراج شده و با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز چند شکلی طول قطعات حاصل از هضم (PCR-RFLP) مورد مطالعه قرار گرفت. قطعات شامل 986 جفت باز از D-loop و 974 جفت باز از سیتوکروم b تکثیر و با آنزیم های هضم مختلف مطالعه شدند. هیچ کدام از نمونه ها برای آنزیم های هضم در D-loop تنوع ژنتیکی را نشان ندادند. با استفاده از آنزیم های هضم، 4 هاپلوتیپ مختلف روی ژل آگارز برای سیتوکروم b شناسایی شد که در میان آن ها دو هاپلوتیپ مخصوص نژادی برای نژاد دانمارکی مشاهده شد. بیشترین فراوانی هاپلوتیپ ها برای هاپلوتیپ AABBAB با 61 مشاهده بود. دندروگرام UPGMA بر اساس سیتوکروم b نشان داد که نژاد ایرانی با فرانسوی در یک کلاستر و از نژاد دانمارکی جدا شد. فاصله ژنتیکی بین نژاد ایرانی و فرانسوی 0/0008 و بین نژاد های ایرانی و دانمارکی و همچنین فرانسوی و دانمارکی 0/198 بود.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگی کمان، تنوع ژنتیکی، mtDNA، PCR-RFLP
|
 • Gholamreza Rafiee, Arash Jouladeh-Roudbar, Soheil Eagderi * Pages 1-10
  This study was aimed to review the status and distribution of the members of Cichlidae family in the Iranian inland waters along with first report of Nile tilapia, Oreochromis niloticu from Iran. After sampling, examination of museum’s specimens and review of articles on the members of this family, presence of six species in four genus, including Amatitlania nigrofasciata (Namak Lake and Hormozgan basins), Coptodon zillii (Persian Gulf basin), Iranocichla hormuzensis (Hormozgan basins), I. persa (Makran basin), Oreochromis aureus (Persian Gulf basin) and O. niloticus (Persian Gulf basin) were confirmed in the Iranian inland water. The results also revealed the extensions of their distribution range. Two species out of six reported species are endemic and others exotic. Although most of the exotic species have no remarkable effect on their living ecosystem, but some of them can have negative environmental and economic impacts. Therefore, it is necessary to fulfil a comprehensive evaluation of their impacts on the inhabiting environments to protection of native fishes as well as sustainable exploitation.
  Keywords: Distribution, Exotic, Tilapia, Basin, Iran
 • Keyvan Elhaghi, Kamran Rezaei Tavabe *, Gholanreza Rafiee, Alireza Mirvaghefi, Arash Javanshir Khoei Pages 11-25
  The present study aimed to investigate the effects of different concentrations of effluent from municipal wastewater treatment plants on blood biochemical factors, cortisol level of blood, liver and gill tissue of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) in a culture system. The experiment was conducted as five treatments, 0% (control, 1), 25% (2) 50% (3), 75 % (4) and 100% (5) waste water concentrations in triplicates. During two months as an experimental period, the fish were fed with a commercial pellet (Fradaneh Factory product) and the rate of mortality was recorded .the rates of mortality were 8%, 12%, 12, 20% and 16% in treatments 1, 2, 3, 4 and 5, respectively. According to the results, with increasing in concentration of treated wastewater, cortisol levels of blood increased significantly (P
  Keywords: Treated Wastewater, Biochemical blood factors, Cortisol, Gill tissue
 • Osameh Babaei, Iraj Hashemzadeh Hashemzadeh Segherloo *, Razieh Pourahmad, Mojtaba Pouria, Asghar Abdoli Pages 26-35
  In this study 18 Capoeta aculeata from Qanats in Namak basin, Naieen, Ardestan and rivers in Karun basin were analyzed using Cytochrome Oxidase subunit I (COI) sequences. Totally 5 haplotypes were retrieved. The observed haplotypes in Qanats of Ardestan and Namak basin in Tehran province were exactly the same and this similarity can be a sign of common origin of them. The haplotypes observed in Qanats of Naieen region were different from haplotypes observed in other regions. The haplotypes observed in Karun and Namak basins were closely related. This close affinity can be indication of a past possible connection between the two basins. The K2P divergence among the haplotypes in the studied regions varied between 0.2-0.7 percent. The results showed that Capoeta group is a monophyletic group with close affinity to the species of the genus Luciobarbus compared to other genera analyzed here. The divergence of Capoeta aculeata from C. capoeta seems to be occurred about 4.24-5.1 MYA.
  Keywords: Systematics, Qanats, Capoeta aculeata, COI gene, Naieen, Ardestan, Namak, Karun
 • Amirabad Elmdoust *, Alireza Mirvaghefi, Pooria Gholamzadeh Pages 36-43
  In the present study, effect of acute concentrations of mutagenic butachlor herbicide (0.0, 0.4, 0.5 and 1 mg/l) which are named as groups A, B, C and D with durations of exposure of 48, 72 and 96 hours is investigated on some blood parameters (RBC, Hct, WBC, Hb, MCH, MCHC, PCV, MCV, TP, ALP, AST and ALT) in Rainbow trout. Based on two-way ANOVA statistical analysis, concentration, duration of exposure and the interaction of these two variables had significant effects (P
  Keywords: Blood parameters, Butachlor, Rainbow trout
 • Fatemeh Pourmolaei, Ali Jafarpour *, Sakineh Yeganeh Pages 44-59
  This study was conducted to evaluate the antioxidant and antimicrobial effects of Oregano (Origanum Vulgare L.) essential oilon surimi preservation during freeze keeping. After manually production of surimi, half of it was mixed with cryoprotectant and used as a control and the other half was mixed with 0.5% of oregano essential oil (w/v), packed in plastics and then stored at -18°C for 0, 1, 3 and 6 month, respectively. The results showed that there was no significant difference between treatments in the case of ash (%) however; protein and fat (%) were significantly lower in control (surimi without additive) than those supplemented with oregano. TBA, TVN and peroxides significantly decreased in oregano treated surimi in all months compared to control. After 0, 1 and 3 month, total psychrophilic (TPC) and pseudomonas bacteria were similar in both treatments. However, total amount of bacteria significantly decreased in treated surimi at the end of 6 month storage as compared to control. The results of color indexes showed that, there was no difference in redness index in all periods; however whiteness and yellowness indexes were significant after 1 and 6 month and lighting index in treated surimi after 1, 3 and 6 month storage. Generally, it can be concluded that, addition of oregano essential oil at 0.5% w/v can improve antimicrobial and antioxidant properties and decrease microbial and oxidative spoilage in surimi.
  Keywords: Surimi, Cyprinus carpio, Oregano essential oil, Antioxidative, Antibacterial, Shelf-life
 • Zibandeh Mehrabi, Farid Firouzbakhsh *, Ghodrat Rahimi, Hamed Kolangi Pages 60-69
  In this study, effects of aloe vera on growth performance, Hematology and serum biochemical indices and the resistance to Saprolegnia parasitica were studied in rainbow trout for 8 weeks. Aloe vera powder at levels of 0, 5, 10 and 15 g/kg were added to a basal diet. At the end of trial period, the fish were exposed to the fungus S. parasitica. The results showed that all treatments fed with aloe vera-included diets showed significant increases in weight gain, specific growth rate and reduced feed efficiency compared to the control. Also fish treated with aloe vera showed significant increases in hematology and serum parameters in comparison with control. However, significant reduction in mortality was observed in the treated fish with 15 g/kg diet of aloe vera compared to the other treatments and the control following challenging with S. parasitica, but 5 g/kg diet of aloe vera survival rate increased significantly compared with control. According to the results, the use of aloe vera powder, especially at a level of 5 g/kg in rainbow trout diet is recommended in order to improve growth and immunity parameters as well as boosting fish resistance against S. parasitica contamination.
  Keywords: Aloe Vera, growth, Immune response, Saprolegnia parasitica, Rainbow trout
 • Mohammad Mahdi Taati Keley *, Bahareh Shabanpour *, Seyed Mehdi Ojagh Pages 70-84
  Fish oil is one of the most valuable marine products. It is used as unrefined oil in animal, poultry and aquatic organisms feed. Also, fish oil has high amount of Eicosapentaenoic acid (EPA) and Docosahexaenoic acid (DHA) and can be used as a food supplement by human. The purpose of this project was oil extraction by supercritical fluid extraction (SFE) and wet pressing (WP) methods from by-products of canned tuna factories. Yield (%) and quality of obtained oil were studied (with focus on human consumption). For this aim, extracted oil from raw materials were evaluated to determine different indices, formed compounds as results of lipid peroxidation and pollutant content based on toxic metals. Yield (%) and moisture content of oils did not show significant different in both methods. Some of volatile components such as aldehydes were detected in WP method and the number of detected alkanes in WP treatment was higher than SFE. On the contrary, acetic acid as a non-lipid acid was detected in SFE treatment. DMA as responsible for the highest level of fishy odor was detected in SFE and WP. Neutral lipids (such as wax esters, TAG, FFA and CHOL) and acidity value did not show significant different between treatments. The amount of DHA in fatty acids profile was higher in SFE methods in comparison with WP. Also, the amounts of toxic metals such as Hg, As, Cd and Pb in SFE treatment were significantly lower than WP. Thus, the results of this study showed tuna by-products have appropriate potential to extract oil for human consumption and SFE is a good process to extract it.
  Keywords: Tuna by-products, Lipid peroxidation, Volatile components, DHA, Supercritical CO2
 • Laleh Khodabakhshi, Hadi Poorbagher *, Seid Vali Hosseini Pages 85-94
  Extensive production of zinc oxide nanoparticle in science and industry can increases the risk of releasing this material into the environment in near future. Nanoparticles may cause a lot of damage at different levels after being released into aquatic ecosystems due to accumulation in the body and transfer to higher levels of food chains. To find effects of zinc oxide nanoparticles on the gill tissue in rainbow trout, 80 fish were randomly used with an average weight of 42.88 g in four plastic tanks (volume: 90 liters) and exposed to four different treatments with three replicates. The treatments were control (without ZnO), three treatments with concentrations of 0.025, 0.05 and 0.075 mg L‑1 zinc oxide nanoparticles (with an average size of 40-30 nm). Tissue samples were collected in four stages. The tissues were dewatered, placed in paraffin and cut using a microtome and finally stained with hematoxylin-eosin. To examine significant differences among treatments, a linear model based on rank data was used, with severe negative symptoms got the greater rank and data was analyzed using Rfit package in R. The observed changes indicated that zinc oxide nanoparticles may have significant effects on the gill tissue, therefore, the gill can be used as a biomarkers to assess impacts of environmental pollutants.
  Keywords: ZnO, Rainbow trout, Pathology, Gill, Ranking
 • Fatemeh Moshayedi, Soheil Eagderi *, Masoud Iri Pages 95-105
  This study was aimed to evaluate the development of the digestive system in common carp (Cyprinus carpio) var. Sazan, as a commercially valuable species of the Caspian Sea from hatching up to 55 days post hatching (DPH) based on parifinized histological technique and hematoxylin-eosin staining method. The results showed that moth opening, appearance of pancreas on 2 DPH, epithelial layers of the buccal cavity and esophagus along with their Goblet cells on 3 DPH, rectum on 8 DPH and coiled intestine on 12-13 DPH were occurred. In addition, according to morphological and histological characteristics, the early development of the digestive system in common carp var. Sazan can be divided into three main stages: (1) from hatching up to 3 DPH that is coincide with mouth opening and is readiness of the digestive tract to receive food, (2) up to 8 DPH, is a transitional stage from endogenous toward exogenous feeding that digestive system of larvae is developed in terms of structure and function to receive, digest and absorb of food before the absorption of yolk sac, and (3) third stage from 9 DPH that the pancreas is became functional as main characteristic of this stage, and an essential diagnosis feature of transforming the larvae to young fish. Development of the digestive system in common carp var. Sazan during early stages was similar to other bony fishes with differences in oncogenic and function times.
  Keywords: Allometry, Ontogeny, growth, Digestive tract, Carp
 • Rabi Shakki, Hossein Rahmani *, Ghodrat Rahimi, Mohsen Gholizadeh Pages 106-116
  The objective of this study was to investigate the genetic diversity within and between Iranian, French and Danish rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Mitochondrial DNA (mtDNA) of 135 samples (45per each breed), isolated by phenol-chloroform extraction method, was studied by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). Fragments that included 986 bp of D-loop and 974 bp of Cyt b of mtDNA were amplified and investigated using different restriction enzymes. None of samples showed variation for restriction enzymes in D-loop. Using restriction enzymes, on gel electrophoresis, four different haplotypes were detected in Cyt b among which two breed specific haplotypes were observed in Danish population. AABBAB haplotypes had the most frequency with 61 events. UPGMA dendrogram based on cytochrome b gene showed that the Iranian population make cluster with French population rather than the Danish population. The genetic distance was 0.0008 between Iranian and French populations and 0.198 between both Iranian and Danish and French and Danish populations.
  Keywords: mtDNA, PCR-RFLP, Rainbow trout, Genetic diversity