فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نادر حبیب زاده، رضا حسنعلی زاده صفحات 1-13
  هدف این مطالعه نقشه سازی مطلوبیت زیستگاه تغذیه ای کرکس مصری در منطقه حفاظت شده ارسباران به عنوان گونه کمتر شناخته شده و در خطر انقراض به کمک مدل سازی چند مقیاسی بود. تاثیر دو متغیر مستقل از مقیاس و 12 متغیر زیست محیطی اندازه گیری شده در هفت مقیاس (15 -5/0 کیلومتر) بر مطلوبیت زیستگاه تغذیه ای پرنده مطالعه شد. متغیرهای با بهترین عملکرد در مدل تک متغیره در هر مقیاس، وارد مدل چند مقیاسی برای پیش یابی مطلوبیت زیستگاه تغذیه ای شدند. مدل سازی براساس 25 نقطه تغذیه ای جمع آوری شده در طول سال های 1380 تا 1394 در چارچوب رویکرد مدل سازی اجماعی انجام شد. نتایج نشان داد که درصد موزاییک پوشش های گیاهی طبیعی با اراضی کشاورزی در مقیاس 8 کیلومتر و فاصله تا مناطق مسکونی نقش مهم در احتمال مشاهده نقاط تغذیه ای پرنده دارند. احتمال مشاهده کرکس مصری در اراضی نزدیک مناطق مسکونی با درصد کمی از موزاییک پوشش های گیاهی طبیعی و کشاورزی در گستره بافری به شعاع 8 کیلومتر افزایش می یابد. ترجیح کرکس مصری برای تغذیه در نواحی با مقیاس معادل گستره خانگی پرنده که شامل موزاییکی از پوشش های گیاهی طبیعی و کشاورزی می باشد، نشان دهنده اهمیت درکنار هم قرارگیری تیپ های زیستگاهی متنوع طبیعی و انسان ساخت در این گستره برای افزایش مطلوبیت زیستگاه تغذیه ای پرنده است.
  کلیدواژگان: مدل اجماعی، گستره، Neophron percnopterus، SAHM-VisTrails
 • مهدی حیدری، شیرزاد گرایلی، زیبا پیرمحمدی، آرش کرمی، بهروز ناصری صفحات 15-27
  مطالعه الگوی پراکنش مکانی جوامع گیاهی، به منظور درک بهتر از اکولوژی و مدیریت جنگل ضروری است. جهت بررسی الگوی پراکنش مکانی گیلاس وحشی، طرح جنگلداری حاجیکلا- تیرانکلی در جنگل های شمال انتخاب شد. منطقه مطالعاتی شامل سه سطح: تیپ راش، حفاظت شده و منطقه جنگل کاری شده بود. با آماربرداری صد درصد موقعیت مکانی پایه های گونه با دستگاه GPS ثبت شد. ویژگی کیفی تاج (متقارن یا نامتقارن بودن) و قطر در ارتفاع برابر سینه برداشت شد. نرم افزارهای FRAGSTATS و ArcGis برای تعیین ساختار مکانی و کمی کردن سنجه های مربوط به پایه های گیلاس وحشی در سطح کلاس (با تاج متقارن و با تاج نامتقارن) و سیمای سرزمین استفاده شدند. نتایج نشان داد در مجموع 160 پایه گیلاس وحشی در منطقه مورد مطالعه وجود داشت. بیشترین و کمترین فاصله بین پایه ها به ترتیب 67 و 121 متر بود. با توجه به نتایج تحلیل سنجه ها، پایه های گیلاس وحشی در تیپ راش دارای پراکنش کپه ای و در منطقه حفاظت شده یکنواخت بود. سنجه های تنوع و یکنواختی شانون و سیمپسون، بیشترین تنوع و آرایش مکانی پایه های گیلاس وحشی را در منطقه تیپ راش نشان داد.
  کلیدواژگان: FRAGSTATS، جنگل های شمال، الگوی سیمای سرزمین، سنجه، الگوی مکانی، گیلاس وحشی
 • عبدالله صالحی اردلی، محمدرضا وهابی، مصطفی ترکش اصفهانی، سعید پورمنافی، الهام قهساره اردستانی، حمیدرضا فرهنگ صفحات 29-41
  پوشش گیاهی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر پایداری اکوسیستم های مرتعی است. بنابراین شناخت عوامل محیطی و میزان اثر آنها بر پوشش گیاهی جهت احیای اکوسیستم های مرتعی حائز اهمیت است. هدف از این بررسی، شناخت عوامل محیطی تاثیرگذار بر پراکنش کنگر صحرایی در مراتع استان اصفهان است. بر این اساس اطلاعات این گونه در شش رویشگاه در استان اصفهان مشخص گردید. سپس نمونه برداری در مناطق معرف به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد و درصد پوشش تاجی و تراکم در آنها اندازه گیری شد. در هر مکان مرتعی عوامل اقلیمی، فیزیوگرافی و خاک مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی ارتباط پوشش گیاهی با عوامل محیطی از آنالیز رج بندی تحلیل کاهشی با استفاده از نرم افزار CANOCO استفاده شد. در آنالیز تجزیه خوشه ایو آنالیز رج بندی شش رویشگاه اصلی گونه کنگر صحرایی در استان اصفهان به سه گروه تفکیک شدند. محور اول رج بندی با پوشش و تراکم همبستگی زیادی داشته و محور دوم با عمق خاک همبستگی زیادی نشان داد. با توجه به مطالعه رویشگاه های مورد مطالعه گونه کنگر صحرایی بارندگی سالانه حدود 250 تا 500 میلی متر، ارتفاع 2300 تا 2500 متر، شیب حدود 10 تا 40 درصد و متوسط دما سالانه حدود 10 تا 12 درجه سانتی گراد برای حضور این گونه مطلوب است.
  کلیدواژگان: اقلیم، آنالیز تجزیه خوشه ای، عوامل فیزیوگرافی، آنالیز رج بندی تحلیل کاهشی، خصوصیات خاک
 • نورالدین نوریان، شعبان شتایی، جهانگیر محمدی صفحات 43-55
  هدف این تحقیق بررسی وضعیت تنوع گونه های درختی و درختچه ای در طرح های جنگلداری یک حوزه آبخیز و در شرایط اکولوژیک تقریبا مشابه ولی با تفاوت در نوع مدیریت طرح جنگلداری در بخشی از جنگل های استان گلستان است. برای این منظور، 6675 هکتار از کل حوزه آبخیز شماره 85 در قالب پنج طرح متفاوت در سری یک (دارای طرح جنگلداری 30 ساله با مدیریت علمی دانشگاهی)، سری دو دکتر بهرام نیا (بدون اجرای طرح و حفاظتی)، سری چهار شموشک، طرح ناهارخوران و طرح سعدآباد انتخاب شدند. تعداد 239 قطعه نمونه دایره ای شکل به روش خوشه ایمنظم با نقطه شروع تصادفی در کل منطقه مورد بررسی پیاده شد. در هر قطعه نمونه ترکیب گونه ای و قطر برابر سینه درختان و درختچه ها اندازه گیری شد. بررسی تنوع گونه ای در سری های مختلف، با محاسبه شاخص های ناهمگنی، غنای گونه ای و یکنواختی انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری وضعیت تنوع زیستی گونه های چوبی بین سری های مختلف با آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج به طور کلی نشان داد وضعیت تنوع گونه های چوبی در سری یک و دو جنگل شصت کلاته با مدیریت دانشگاهی در مقایسه با طرح های دیگر از وضعیت بهتری برخوردار است و طرح جنگلداری ناهارخوران از نظر شاخص های تنوع در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، استان گلستان، جنگل های خزری، مدیریت
 • محسن فعال فیض آبادی، پژمان طهماسبی، رضا امیدی پور، الهه ظفریان صفحات 57-70
  تغییراتی که در طی توالی رخ می دهد تنها محدود به تغییر در ترکیب گیاهی نیست، بلکه به واسطه تغییر در منابع غذایی، توزیع فراوانی گونه های گیاهی نیز تغییر می کند. بنابراین استفاده از مدل هایی که در بررسی توزیع فراوانی گونه ها، علاوه بر فراوانی نسبی گونه ها، به نحوه تقسیم آشیان اکولوژیک نیز توجه داشته باشد اهمیت زیادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات توزیع فراوانی گونه ای با استفاده از مدل های آشیان اکولوژیک در طی توالی است. ابتدا سه منطقه با توالی زمانی 5-3، 15-10، 50-30 سال و منطقه شاهد در مراتع نیمه استپی کرسنک، چهارمحال و بختیاری انتخاب شد. در هر منطقه چهار ترانسکت 100 متری و در طول هر ترانسکت 10 پلات یک مترمربعی جهت ثبت پوشش گیاهی مستقر شد. پس از بررسی صحت توزیع فراوانی از طریق آزمون مونت کارلو، نتایج نشان داد که در توالی 5-3 و 15-10 سال مدل شکست تصادفی و در توالی 50-30 و منطقه شاهد مدل شکست مک آرتور بیشترین میزان تطابق را با داده های واقعی دارند. این موضوع نشان دهنده حضور گونه ها و اشغال آشیان اکولوژیک در مراحل اولیه توالی به صورت تصادفی است و هر چه به سمت مراحل انتهایی توالی حرکت می کنیم از شانس وقایع تصادفی کاسته می شود.
  کلیدواژگان: توزیع فراوانی، شکست مک آرتور، شکست تصادفی، توالی
 • سمیرا جعفری آذر، غلامرضا سبزقبایی، مرتضی توکلی، سولماز دشتی صفحات 71-87
  اکوسیستم های تالابی دارای ارزش و کارکردهای اقتصادی و اکولوژیکی بسیاری هستند اما امروزه امنیت و موجودیت آنها از طریق عوامل مختلف طبیعی و انسانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی، رتبه بندی و ارزیابی ریسک زیست محیطی عوامل تهدید تالاب بین المللی رودهای گز و حرا واقع در استان هرمزگان صورت پذیرفت. جهت شناسایی مهم ترین عوامل تهدید از روش دلفی و از روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP و TOPSIS برای اولویت بندی ریسک ها استفاده شد. طبق نتایج AHP، قاچاق سوخت، حمل و نقل های آبی و آلودگی نفتی در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. نتایج به دست آمده از روش TOPSIS براساس میزان نزدیکی نسبی (CJ+) نشان می دهد که آلودگی نفتی (1) و قاچاق سوخت (9154/0) در رتبه های اول و دوم جای دارند. به طور کلی از لحاظ سطوح مخاطرات، 6/8 درصد مخاطرات در رده غیرقابل تحمل، 6/8 درصد در رده قابل توجه، 08/26 درصد در رده متوسط، 43/30 درصد در رده قابل تحمل و 08/26 درصد مخاطرات در رده جزئی قرار گرفتند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده اولویت های مدیریتی و برنامه ریزی در جهت کاهش اثرات و پیامدهای عوامل تهدید که تاثیرات جبران ناپذیری بر محیط زیست و عملکرد تالاب دارند، می بایست مورد توجه جدی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: مصب رودهای گز و حرا، تالاب بین المللی، تصمیم گیری چند معیاره، ارزیابی ریسک
 • سید حمید متین خواه، زینب کاوه سدهی صفحات 89-100
  خصوصیات رویشی گونه های گیاهی به شدت به شرایط محیطی رویشگاه وابسته است. عمده گونه های گز در شرایط نامطلوب خاک و اقلیم رشد می کنند. یکی از رویشگاه های مهم گز در نزدیکی ابیانه در استان اصفهان است. در این محل جهت بررسی رابطه عوامل خاکی بر رشد گز، تعداد سه قاب 400 مترمربعی به طور تصادفی مستقر و در هر پلات سطح تاج پوشش و میانگین ارتفاع متوسط هر پایه اندازه گیری شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو عمق 20-0 و40-20 سانتی متری اندازه گیری شدند. رابطه خصوصیات خاک و پوشش گیاهی به روش رج بندی و RDA بررسی شد. نتایج نشان داد که در عمق سطحی، ماده آلی و درصد اشباع خاک با پارامترهای گیاهی شامل سطح تاج پوشش و ارتفاع متوسط درختچه گز پرشاخه همبستگی مثبت بالایی را نشان می دهند و در عمق پایین تر، عوامل واکنش خاک، درصد گچ و درصد اشباع خاک همبستگی بیشتری با فاکتورهای گیاهی دارند. این ضرورت مطالعه در این دو عمق خاک را نشان می دهد. در پروژه های احیایی با این گونه لازم است عوامل خاکی مذکور مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اکولوژی فردی، رویشگاه طبیعی، رج بندی، خصوصیات خاک، گز پر شاخه
|
 • Nader Habibzadeh Dr, Reza Hasanalizade Pages 1-13
  The study aim was to predict foraging habitat suitability for Egyptian vulture as an endangered species in Arasbaran protected area. We studied the effects of 12 environmental covariates measured at seven spatial extents (0.5 -15 km) and two non-scalar environmental variables on foraging habitat of Egyptian vulture. A univariate model was applied to discern at which scale the variables show their best performance. Multi-scale model, combining variables measured at their best performing spatial scales, was used to predict feeding habitat suitability. The modeling was performed using 25 feeding sites compiled through 2001 to 2015 based on ensemble forecasting approach. The result indicated that distance to settlements and the proportion of mosaic cropland /natural vegetation at the 8-km radii buffer extent were the most important feeding habitat components. The probability of foraging areas increased in the vicinity of settlements where contain low cover of mosaic cropland /natural vegetation within 8-km radii extent. The preference of Egyptian vulture to selecting the feeding sites in areas in equivalent size of the species home range, which includes mosaics of natural vegetation and agriculture, indicates the importance of juxtaposition of different natural and human habitats in this range to enhance foraging habitat suitability.
  Keywords: Ensemble model, Extent, Neophron percnopterus, SAHM-VisTrails
 • Mehdi Heydari Dr, Shirzad Geraili, Ziba Pirmohammadi, Arash Karami, Behrooz Naseri Pages 15-27
  Knowing spatial pattern of plant communities is necessary to recognition of forest ecology and management. In order to investigation on the spatial distribution pattern of wild cherry, forest management plan of Hajikola-Tirancoly in Mazandaran Province was selected. The locations of Prunus avium L.individuals with 100% inventory were recorded through GPS equipment in three areas of case study such as: Fagus type, protective area and plantation area. Qualitative characteristic of trees crown (symmetrical or unsymmetrical) and diameter at breast height was recorded. In order to achive spatial structure, landscape analysis and metrics in class level ( with symmetrical and unsymmetrical crown) was applied using Fragstats and Arc Gis softwares. The results indicated that number of Prunus avium L. were 160 trees in our case study. Highest and lowest distance among trees was observed 67 and 121 meters, respectively. The results of metrics analysis showed that the distribution pattern of wild cherry in Fagus type was clumped pattern and protective area was uniform. The results of metrics Shannon- Wieners evenness (uniformity) and Simpson’s diversity showed that the highest diversity and spatial arrangement was in Fagus type.
  Keywords: FRAGSTATS, Hyrcanian forests, Landscape ecology, Metrics, Spatial pattern, Wild cherry
 • Abdolah Salehi Ardali, Mohammad Reza Vahabi, Mostafa Tarkesh Isfahani, Saeid Pourmanafi, Elham Ghehsareh Ardestani, Hamid Reza Farhang Pages 29-41
  Vegetation is the most important factor influencing the sustainability of rangeland ecosystems. Therefore, it is important to understand the environmental factors and their effect on vegetation and restoration of rangeland ecosystems. The aim of this study was to identify factors influencing on Gundelia tournefortii L. distribution. Accordingly, the information of Gundelia tournefortii L. was determined in six habitats in Isfahan province. Random- systematic sampling was conducted to calculate canopy and density of the species. In each rangeland place, climate, physiography and soil factors were identified. RDA ordination analysis using CANOCO software was used to investigate the vegetation relationship with environmental factors. In the cluster analysis and RDA ordination analysis, six main habitats of the species were classified into three groups. The first axis of ordination showed a very strong correlation with canopy cover and density and the second axis showed a very strong correlation with soil depth. According to study of the habitats of this species, annual precipitation about 250 to 500 mm, altitude 2300 to 2500 meter, slope about 10 to 40 percent and average of annual temperature about 10 ̊C to 12 ̊C are appropriate for presence of this species.
  Keywords: Investigation of Environmental Factors Influence on Gundelia tournefortii L. Distribution in Isfahan Province
 • Nooreddin Noorian, Shaeban Shataee Dr, Jahangir Mohamadi Dr Pages 43-55
  The aim of this research was to investigate the diversity of tree and shrub species in forestry plan in a watershed and in almost the same ecological conditions but different in forest management plan in the part of Golestan province forest. To this end, the 6675 hectares of the watershed number of 85 in 5 different plans in series one (30-year forestry plan with University Scientific Management), series two Doctor Bahramnia (without implementation and protection), series four Shamoshak, Naharkhoran plan and Sad Abad plan were selected. Inventory grid was designed by a systematic cluster sampling method with 239 circle plots in the study area. In each sample, species composition and diameter at breast height of trees and shrubs were measured. Species diversity in different series, were performed by calculating the heterogeneity indices, species richness and evenness. Statistical analysis of significant differences between the values of biodiversity of woody species among different series was performed by Duncan’s test. The results showed that biodiversity of woody species in the one and two series of Shastkalateh forest under academic management was better than other plans and forestry plan of Naharkhoran is in an unfavorable situation in terms of diversity indices.
  Keywords: Biodiversity, Golestan province, Hyrcanian forest, Management
 • Mohsen Faal Feizabadi, Pejman Tahmasebi Dr, Reza Omidipour, Elahe Zafarian Pages 57-70
  Variation along the successional stage of a plant community is not limited to plant composition and diversity but also related to nutrient resources and plant species abundance distribution. Therefore, the use of models that consider the distribution of ecological niches in addition to the relative frequency of species in the distribution of species is also important. The object of current study was to investigate the species abundance distribution using ecological niche models in a successional stage of plant community in semi-steppe rangelands. To do so, first we selected three regions with different succession stage including 3-5, 10-15, and 30-50 years and a control site. In each region, we used 10 plots of 1 m2 along four 100 m transects to record the vegetation cover. Then Monte-Carlo test using data simulation was used to test fitness of each niche apportionment model. The results showed that frequency of species in both 3-5 and 10-15 successions fitted the random fraction model while MacArthur fraction model only accepted the model which fitted species frequency distribution in 30-50 years and control site. The results indicated that the niche occupation pattern in early stage of succession might be attributed to the random process of pioneer species. However, the chance of random niche occupation decreased by the end of succession due to nutrient availability and competition.
  Keywords: Abundance distribution, MacArthur fraction, Random fraction, Succession
 • Samira Jafariazar, Gholam Reza Sabzghabaei, Mortaza Tavakoly, Soolmaz Dashti Pages 71-87
  Wetland ecosystems have many economic and ecological functions and values, but today their security and existence have been heavily influenced by various natural and human factors. Therefore, the present study was conducted to identify, rank and assess environmental risks threatening Khur-e- Azini International wetland located in Hormozgan province. In order to identify risk factors, the Delphi method and the multi-criteria decision-making methods, AHP and TOPSIS were used for prioritizing risks. According to the results of the technique AHP, fuel smuggling, marine transportation and oil pollution were respectively ranked first to third. The results of TOPSIS technique based on the relative proximity (Cj ) indicate that the oil pollution (1) and the fuel smuggling (0.9154) are ranked first to second. In general, based on the ranking of risks, 8.6 percent of risks were placed in the unbearable category, 8.6 percent of risks were placed in the significant category, 26.08 percent of risks were placed in the average category, and 30.43 percent of risks were placed in the category of tolerable risks. According to the results, management priorities and planning should be considered seriously to minimize the risks and consequences that have irreversible effects on the environment and wetlands function.
  Keywords: Gaz, Hara Rivers Estuary, International wetlands, Multi-criteria decision, Risk assessment
 • Sayedhamid Matinkhah Dr., Zeinab Kaveh Sedehi Pages 89-100
  Vegetative characteristics of plant species are strongly dependent on habitat environmental conditions. Most Salt cedar (Tamarix ramosissima) individuals grow on unsuitable soil and climate conditions. One of the important habitats of this species is near Abyaneh in Isfahan Province. To investigate the relation of edaphic factors on the growth of T. ramosissima, three plots 400m2 in area were randomly placed in this region. In each plot, crown cover and mean height of each tree were measured. Chemical and physical properties of soil were evaluated in two depths (0-20, 20-40cm). The relation between soil and vegetation was assessed using ordination method and RDA. The results suggest that in the upper depth, organic matter and saturation percentage (%SP) have a strong positive correlation with vegetative factors of T. ramosissima including canopy cover and mean height. On the other hand, in lower depth pH, %CaSO4 factors have higher correlation with plants factors compared to upper depth. Therefore, organic matter in upper layer and saturation percentage (%SP) have more correlation with vegetative factors. This suggests the importance of studying these two soil depths. In the restoration projects on this species, it is necessary to consider the abovementioned soil factors.
  Keywords: Autecology, Natural habitat, Ordination, Soil parameters, Tamarix ramosissima