فهرست مطالب

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار - سال ششم شماره 1 (پاییز 1396)

مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
سال ششم شماره 1 (پاییز 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • توکل آقایاری هیر، حسین هنرور*، محمد باقر علیزاده اقدم صفحات 9-18
  تغییرات در سبک زندگی و الگوی مصرف تاثیرات بسیار زیادی بر محیط زیست داشته است، به طوری که این تغییرات، باعث افزایش ردپای اکولوژیک (تاثیر انسان بر محیط زیست) و کاهش ظرفیت زیست محیطی شده است. در کنار عوامل دیگر، دو عامل اجتماعی موثر بر میزان ردپای اکولوژیک و فاصله گرفتن انسان ها و جوامع از پایداری زیست محیطی، مادیگرایی و مصرف گرایی می توانند قلمداد شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی روابط بین مادیگرایی، مصرف گرایی و ردپای اکولوژیک انجام یافته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان ارومیه و نمونه آماری آن 516 نفر از شهروندان 65-15 سال می باشد که با به کارگیری روش پیمایش و استفاده از نمونه گیری خوشه ای، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد متغیرهای مادیگرایی، مصرف گرایی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی، اثر مثبت و معنی داری بر میزان ردپای اکولوژیک مصرف در بین شهروندان شهر ارومیه جنسیت، اثر کاهشی و معنی داری بر آن داشته است. همچنین، نتایج تحلیل های چند متغیره نشان داد که متغیرهای مذکور همراه با متغیر جنسیت پاسخگویان در مجموع 25/0 از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می دهند.
  کلیدواژگان: ردپای اکولوژیک، مادیگرایی، مصرف گرایی
 • فلوریا محمدی* صفحات 19-27
  موانع آموزشی و ترویجی کاربرد کود ورمی کمپوست توسط کشاورزان در شهرستان اسدآباد در این تحقیق مورد بحث قرار گرفت. در پژوهش حاضر، از یک روش تحقیق کمی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 50 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد بود. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. تحلیل رگرسیون نشان داد که موانع آموزشی- ترویجی 15 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق یا کاربرد کود ورمی کمپوست را تعیین می کنند. همچنین نتایج نشان داد بر اساس ضریب بتا، موانع آموزشی- ترویجی کاربرد کود ورمی کمپوست به ترتیب ضریب تاثیر عبارتند از: عدم استفاده از رهبران محلی برای ترویج فنون نوین، عدم تاثیرپذیری کشاورزان از کشاورزان موفق در طرح های اجرایی، عدم آگاهی از مزیت نسبی کودهای بیولوژیک در مقایسه با کودهای شیمیایی، عدم همکاری کشاورزان با کارشناسان آموزش و ترویج کشاورزی و عدم پخش سی دی های آموزشی مناسب .
  کلیدواژگان: موانع آموزشی ترویجی، کشاورزی پایدار، زیست محیطی، کود ورمی کمپوست
 • سید ابراهیم راد، علیرضا فقیهی*، فائزه ناطقی، مهدی معینی کیا صفحات 29-40
  کشور عزیزمان ایران در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست توسعه پایدار با بحران ها و چالش های اساسی و عدیده ای در حال و آینده مواجه هست. لذا تلفیق شاخصه های پایداری در برنامه های راهبردی دانشگاه ها، در پاسخگویی اجتماعی به نیازهای جامعه و دستیابی کشور به توسعه پایدار ضروری به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه و جمع بندی نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش عالی پایدار است، بنابراین با استفاده از روش کیفی فرا ترکیب، تعداد 15 مقاله مورد بررسی قرار گرفت و جمع آوری و تحلیل داده ها نیز به روش تحلیل چارچوبی مبتنی بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به وسیله نرم افزار Nvivo-10 صورت گرفت. در نهایت، 203 مورد از شاخص های پایداری دانشگاه ها در 25 مولفه و 8 بعد سازماندهی شد. ابعاد به لحاظ تعداد ارجاع و تعداد منابع به ترتیب نزولی عبارت است از: مدیریت زیست محیطی پردیس؛ آموزش پایدار؛ مشارکت کنندگان؛ مدیریتی پایدار؛ سرمایه اجتماعی؛ پژوهش پایدار؛ نظارت، ارزیابی و گزارش دهی؛ اداری و مالی. نتایج یافته ها نشان داد که: پژوهش های کمتری با رویکرد بومی و جامع به آموزش عالی پایدار انجام شده؛ به بعد زیست محیطی توسعه پایدار بیشتر از بعد اجتماعی و اقتصادی توجه شده و نیز به بعد فرهنگی که کلید و زیربنای، دیگر ابعاد توسعه پایدار می باشد، توجه نشده است. لذا طراحی و تبیین الگویی جامع و کل نگر در خصوص پایداری دانشگاه ها، مطابق با فرهنگ غنی ایران اسلامی و الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت برای پژوهش های آتی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آموزش عالی پایدار، دانشگاه پایدار، توسعه پایدار، فراترکیب
 • فاطمه پورقاسم، امیرحسین علی بیگی *، عبدالحمید پاپ زن صفحات 41-54
  هدف از مطالعه تطبیقی– توصیفی حاضر، مقایسه فلسفه ترویج با نظریه های اخلاقی و دیدگاه های محیط زیستی به منظور یافتن راهبردی در جهت مدیریت محیط زیست روستایی است. تحلیلی بر دیدگاه های محیط زیستی و مقایسه این نظریه ها نشان می دهد با توجه به اینکه بعضی از اصول فلسفی ترویج در جهت نظریه های محیط زیستی است، اما ترویج از این اصول برای حفاظت محیط زیست روستایی بهره نبرده و حفظ محیط زیست را به نفع افزایش تولید، کمتر مورد توجه قرار می دهد. با توجه به معضلات محیط زیست روستایی، اهداف و وظایف ترویج برای حل این معضلات، نیازمند به روز رسانی و تغییر هستند، لذا فلسفه اسلام و دیدگاه های محیط زیست گرایی مانند بوم شناسی عمیق، سبزها، بوم شناسی اجتماعی و منطقه گرایی زیستی می تواند راهنمای ترویج در حل مسائل محیط زیست باشد. تحلیلی ژرف نگرانه بر مستندات نشان داد که ترویج باید اعتدال، تنوع، توسعه متوازن، توسعه ظرفیت های انسانی، ارتقاء بهره وری در تولید، ترویج ارزش های اخلاقی- دینی محیط زیستی و احترام به طبیعت را در کنار تکیه بر دانش بومی، رهبری رهبران محلی، مشارکت مردم، حمایت از تشکیل سازمان های مردمی، آینده نگری و تفکر سیستمی مورد تاکید قرار دهد تا دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و نهایتا توسعه متوازن جوامع محلی امکان پذیر گردد.
  کلیدواژگان: فلسفه ترویج، نظریه های محیط زیستی، محیط زیست روستایی، توسعه متوازن جوامع محلی
 • اصغر میرفردی*، آرمان حیدری، طیبه دمساز صفحات 55-68
  مشکل آلودگی محیط زیست امروز جهان، مشکل تنها یک کشور و یا یک قلمرو خاص نیست، بلکه مشکل کل جهان است که دربردارنده مسائل مختلفی مانند آلودگی آب و هوا، فرسایش لایه ی اوزون، تخریب جنگل ها، انهدام گونه های گیاهی و جانوری و غیره. همه این موارد، نتیجه عملکرد انسان است که تحت تاثیر رفتارهای محیط زیستی انسان روی می دهد. این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر مسئولیت پذیری بر رفتارهای محیط زیستی با میانجی گری رسانه ها انجام شده است. روش تحقیق در این مطالعه، پیمایشی بوده که با استفاده از نمونه گیری طبقه بندی چندمرحله ای، 400 نفر از ساکنین شهر اهواز به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که رفتارهای محیط زیستی در شهر اهواز در حد متوسط است. همچنین بین متغیرهای مستقل مسئولیت پذیری و میزان استفاده از رسانه ها و متغیر وابسته رفتارهای محیط زیستی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مسئولیت پذیری با اثر میانجی گری رسانه ها، بر رفتارهای محیط زیستی تاثیر می گذارد و بین متغیرهای سن، جنسیت و وضعیت تاهل و رفتارهای محیط زیستی رابطه و تفاوت معناداری مشاهده نگردید. درنهایت، مجموع متغیرهای پژوهش توانستند 1/17 درصد از عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای محیط زیستی ساکنان شهر اهواز را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: رفتارهای محیط زیستی، مسئولیت پذیری، میزان استفاده از رسانه ها
 • حسینعلی فرهادی هیکویی، مهدی چرمچیان لنگرودی *، وحید فلاح صفحات 69-82
  این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش بر به کارگیری عملیات حفاظت خاک در راستای پایداری شالیکاری شهرستان ساری انجام گرفته است. از لحاظ هدف تحقیق حاضر کاربردی است و از بعد جمع آوری اطلاعات، روش تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 24339 نفر، از شالیکاران شهرستان ساری می باشد. به منظور انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، استفاده گردید. تعداد 283 نفر از آنها بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید فن و صاحب نظران تایید شد. کرونباخ آلفا 93/0 محاسبه گردید. میانگین میزان به کار گیری عملیات حفاظت خاک در حد متوسط، میانگین میزان آگاهی از عملیات حفاظت خاک در حد زیاد و میانگین استفاده از روش های آموزشی نیز در حد کم است. نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که 65 درصد از تغییرات به کارگیری عملیات حفاظت خاک در راستای پایداری شالیکاری ناشی از استفاده روش های آموزشی، سن، آگاهی از عملیات حفاظت خاک و تحصیلات می باشد.
  کلیدواژگان: عملیات حفاظت خاک، روش های آموزشی، کشاورزی پایدار، شالیکاران
 • سعدی محمدی*، سوران منوچهری، مرضیه طلعتی صفحات 83-99
  امروزه در رویکردهای جدید توسعه روستایی از ظرفیت سازی به عنوان اصلی اساسی در پذیرش و اجرای برنامه ها نام برده می‏شود و به منظور ارتقای ظرفیت‏ های جامعه نیز بر فعالیت‏ های انجمن ‏های مردم نهاد تاکید بسیاری می‏ گردد. محیط زیست به عنوان بسترساز فعالیت‏ ها و توسعه روستایی یکی از عرصه ‏های مهم توسعه روستایی است که با توجه به وضعیت نابسامان بهره‏ برداری از آن، نهادهای مردم نهاد زیست محیطی، می‏توانند با انجام فعالیت‏ های ترویجی و آموزشی، نقش موثری در ارتقای ظرفیت‏ های جامعه محلی در راستای حفاظت و پایداری آن ایفا کنند. در این راستا در پژوهش کاربردی حاضر، نقش انجمن مردم نهاد زیست محیطی چیا در توسعه ظرفیتی روستاییان شهرستان مریوان، جهت حفاظت از محیط زیست روستایی با روشی توصیفی – تحلیلی، موردسنجش قرار گرفته است تا رهیافت این امر در وهله اول، تبیین نقش انجمن های مردم نهاد در توسعه ظرفیتی روستاییان، جهت حفاظت از محیط زیست و سپس، شناخت جامع وضع موجود، جهت ارائه راهکارهای کاربردی برای تحقق پایداری محیط زیست روستایی منطقه به واسطه توسعه ظرفیتی جامعه محلی باشد. گردآوری اطلاعات از طریق دو روش اسنادی و میدانی مبتنی بر توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی در میان 250 سرپرست خانوار در گروه برخوردار و 160 سرپرست خانوار (تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران) در گروه روستاهای غیر برخوردار از فعالیت‏ های آموزشی و ترویجی انجمن زیست محیطی مردم نهاد چیا بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آمار استنباطی (خی دو، ویلکاکسون،t زوجی، رتبه ای فریدمن، همبستگی پیرسون) نشان از نقش موثر فعالیت های انجمن مردم نهاد چیا در توسعه ظرفیتی روستاییان به منظور حفاظت از محیط زیست در دو دوره قبل و بعد از فعالیت دارد. همچنین بین سطح توسعه ظرفیتی روستاهای برخوردار و غیربرخودار از فعالیت های آموزشی و ترویجی انجمن چیا در راستای حفاظت از محیط زیست روستایی، تفاوت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: پایداری و حفاظت از محیط زیست، نهادهای مردم نهاد، انجمن زیست محیط سبز چیا، شهرستان مریوان
 • سمیرا افشاری، روح الله رضایی*، حیدر قلی زاده، حسین شعبانعلی فمی صفحات 101-113
  با توجه به اهمیت منابع آب به عنوان یک عنصر کلیدی در تمام زیربخش های اقتصادی به ویژه کشاورزی و درعین حال، محدودیت و کمبود شدید این منابع، حرکت به سوی مدیریت پایدار منابع آب امری اجتناب ناپذیر به شمار می آید. در این زمینه، بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که عوامل ذهنی و روان شناختی به ویژه نگرش از عوامل اصلی سوق دادن افراد به سوی به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب می باشند. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب بود. جامعه آماری این پژوهش، تمام سرپرستان خانوار در شهرستان کمیجان بودند (5100=N) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 300 نفر از آنان به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با روش پانلی از کارشناسان تایید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 628/0 تا 812/0) بود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که نزدیک به نیمی از کشاورزان دارای نگرش خاصی نسبت به مدیریت پایدار منابع آب نبودند. با توجه به نتایج کسب شده، متغیرهای ادراک کشاورزان نسبت به مشکلات مدیریت پایدار منابع آب، میزان شرکت در برنامه ها و فعالیت های ترویجی و حجماستخر ذخیره آب، اصلی ترین عوامل تعیین کننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب در شهرستان کمیجان بودند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که بین نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب بر حسب نوع مالکیت منبع آب آنها، تفاوت معنی دار وجود داشت، به نحوی که کشاورزان با مالکیت شخصی در مقایسه با کشاورزان دارای مالکیت مشاع، از نگرش مطلوب تری برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: کشاورزان، ادراک نسبت به مشکلات مدیریت پایدار آب، فعالیت های ترویجی، مالکیت شخصی
 • سمیه عریان *، سید محمد شبیری، مهران فرج اللهی صفحات 115-129
  هدف از این پژوهش، تحلیل برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم ایران در پنج بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، مدیریت منابع آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع زیستی و سلامت بر اساس تاکید بر ارتقاء دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای ظرفیت سازی در مواجهه با تغییر اقلیم در کشور است. تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان داد، هر سه مولفه دانش، نگرش و عملکرد در برنامه های اجرایی هر 5 بخش مذکور و 25 راهبرد آن موردتوجه بوده است اما از تناسب کافی برخوردار نیست. به طوری که از 229 برنامه اجرایی این سند، %24 و %26 برنامه ها به ارتقاء دانش و نگرش تاکید دارند و 50% عملکردی بوده اند. بیشترین نسبت برنامه های مرتبط با گسترش دانش در هر بخش، با 56% به بخش سلامت و کمترین با 8% به بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اختصاص دارد. کمترین و بیشترین سهم برنامه های ارتقاء نگرش به کل برنامه های هر بخش نیز به ترتیب به بخش سلامت با 12% و مدیریت منابع آب با 44% مرتبط می باشد. همچنین بخش مدیریت منابع آب کمترین (29%) و کشاورزی و امنیت غذایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با نسبت 60%، بیش ترین برنامه های عملکردی را دارند. از این رو نهایتا لازم است تا تدابیری اتخاذ شود به این منظور، لازم است که ابتدا آموزش از طریق گسترش سطح دانش و نگرش بین مخاطبان و ذی نفعان برنامه ها انجام گیرد تا برنامه های عملکردی که بیش از نیمی از برنامه های این سند هستند، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد و همچنین ظرفیت سازی در راستای کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی در همه بخش ها به طور متناسب صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، آموزش محیط زیست، دانش، نگرش، عملکرد، برنامه راهبردی
|
 • T. Aghyari, Hir, H. Honarvar *, M.B. Alizadeh Aghdam Pages 9-18
  Changing in life style and consumption patterns has significant effect on environment, so that these changes increased ecological footprint (human effect on environment) and decreased ecological capacity. Along with other factors, two social factors viewed as effective factors on ecological footprint and made human and societies depart from environment sustainability, materialism and consumerism. The present study has been done with the aim of investigating the relationship among materialism, consumerism and ecological footprint. The population study is Urmia citizens and its statistic sample is 516 subjects in 15-64 ages that have been studied by use of survey method and cluster sampling. The achieved results show that variables such as materialism, consumerism and socio-economic status have had a positive and meaningful effect with less and meaningful effect of gender on rate of consumption’s ecological footprint among Urmia citizens. Also, the results of multivariable analysis showed that mentioned variables with variable of respondent’s gender generally explains 0.25 of changes of dependent variable.
  Keywords: Ecological Footprint, Materialism, Consumerism
 • F. Mohammadi * Pages 19-27
  The educational and extensional barriers to the use of vermicompost fertilizer by farmer in Asadabad City were discussed in this article. A quantitative surveying methodology has been used in this research. The statistical population for this study consisted 50 agricultural experts of Asadabad city. Data were collected through questionnaire. The regression analysis showed that the educational –extensional barriers determined 15% of variance on the dependent variable or the application of vermicompost fertilizer. The results also showed that, the barriers of vermicompost fertilizer consumtion, based upon the impact factor, are respectively us: Lack of local leaders to promote the use of modern techniques, lack of successful farmers’ impact on the other farmers on executive plans, lack of awareness of the relative advantages of biofertilizers compared to chemical fertilizers, lack of farmer's cooperation with educational and extensional agriculture experts and lack of appropriate educational compact discs.
  Keywords: Educational-Extensional barriers, sustainable agriculture, Environmental, Vermicopost Fertilizer
 • S.E. Rad, A.R. Faghihi *, F. Nateghi, M. Moeinikia Pages 29-40
  Iran confrontsin major challenges and serious crisis economic, social, cultural, environmental and sustainable development aspects, now and in the future. The integration of sustainability criteria in the strategic plans of universities, the social response to the needs of society and achieving of sustainable development appears necessary. The purpose of this study and summing up the results of research in the field of higher education is stable, so come with using qualitative methods combined, a total of 15 articles were examined And collecting and analyzing data as well as analysis framework based on open coding, axial and selective, Nvivo-10 was done by software Finally, the 203 sustainability indicators universities in 25 components and 8 concept of organizing, was organized. Dimensions terms of reference and the number of sources in descending order are : environmental management of the campus, teaching sustainability, participation, sustainable management, social capital, sustainable research, monitoring, assessment and reporting, administrative and financial. The results showed that: Less research with indigenous and comprehensive approach to sustainable higher education; and the environmental dimension of sustainable development has been considered more of a social and economic dimension, Also on the cultural dimension and key infrastructure, other dimensions of sustainable development is not given, so a comprehensive and holistic model based on sustainability universities, according to Iran's rich culture and Islamic-Iranian model of progress for future research it is suggested.
  Keywords: Sustainable Higher Education, University of sustainability, sustainable development, meta-synthesis
 • F. Pourghasem, A. H. Alibaygi *, A. Papzan Pages 41-54
  The aim of this comparative - descriptive study was to compare extension philosophy with ethical and environmental theories in order to find a strategy for rural environment management. Analysis and comparison of the environmental viewpoints revealed that some philosophical principles of extension is in direction of environmental theory but extension have not been benefited from these principles to protect rural environment and haven’t attention to environmental protection in favor of production. According to the problems of rural environment, goals and functions of extension need to be updated and changed to solve this problems. Therefore, Islam philosophy and the viewpoints of environmentalism such as deep ecology, greens, social ecology, and bio-regionalism can guide extension in solving environmental issues. Analysis of the documents showed that extension should emphasize moderation, diversity, balanced development, development of human capacity, enhance productivity, promoting environmental ethical-religious values and respect to nature alongside emphasis on indigenous knowledge, leadership of local leaders, people participation, support of popular organization, foresight and systematic thinking until to achieve sustainable agricultural development and ultimately a balanced development of local communities.
  Keywords: extension philosophy, environmental theories, rural environment, balanced development of local communities
 • A. Mirfardi *, A. Haydari, T. Damsaz Pages 55-68
  The problem of environmental pollution in the world today, is not only a problem of a country or a specific territory, but also the belongs to the whole world which contains a variety of problems such as water and air pollution, ozone depletion, deforestation, destruction of plant species and animals. Wisch all of them are the results of human’s performance and behavior on environment. This paper aimed to examine the impact of responsibility on the environmental behavior by mediating the use of media. The research method in this study was a survey using multistage stratified sample of 400 people in Ahvaz. The results showed that environmental behavior in Ahvaz on average. As well as between the independent variables and the dependent variable media accountability and the use of environmental behavior, there is a positive and significant relationship. Path analysis results showed that responsibility by acting through the media, affect the environmental behavior. And the age, gender and marital status and environmental behavior relationship and the differences were not significant. Finally, all variables were able to 17/1 of the factors influencing environmental behavior, explain residents of Ahvaz.
  Keywords: Environmental behavior, Responsibility, The use of the media
 • H. A. Farhadi, M. Charmchiyan Langarodi *, V. Fallah Pages 69-82
  This study aimed at investigating the role of education on the application of soil conservation practices in order to sustainability of paddy in Sari County. This study is applied researches kind that has been done in descriptive-correlational method. The statistical population comprised 24339 rice cultivators in Sari County. The stratified random sampling was employed in this study in an attempt to recruit 283 individuals as prospective participants. The sample size was calculated using the Cochran formula. Data collection tool was a questionnaire; its validity was confirmed by experts and scholars. Cronbach's alpha was reported as 0.93 for the questionnaire. Average application of soil conservation practices was medium. Average awareness of soil conservation practices was much and average use of educational method was low. A stepwise multiple regression analysis showed that 65 percent of the rice cultivators’ soil conservation practices application variance was explained by the use of educational methods, age, awareness of soil conservation practices and literacy level.
  Keywords: Soil conservation practices, educational methods, sustainable agriculture, rice cultivators
 • S. Mohammadi *, S. Manoochehri, M. Talati Pages 83-99
  Nowadays, in the modern approaches to rural, capacity building considered as a basic principle in the adoption and implementation of programs, and there is a great emphasis on activities of non-governmental associations in order to improve community capacities. Environment, as a ground for the activities and rural development, is one of the major fields of rural development which according to the unfavorable situation of its exploitation, environmental, non-governmental organizations, with promotional and educational activities scan play an effective role in promoting the capacities of local community in the conservation and sustainability of it. In this regard, in the present applied research, the role of the environmental NGO association, Chiya, has been measured in the development of the capacities of Marivan villagers in a descriptive - analytical approach. The result of this approach in the first place, is to explain the role of NGOs in capacity development of rural communities, to protect the environment and then a comprehensive understanding of the status quo, in order to provide practical solutions for achieving rural environmental sustainability through capacity development of the local community. Information gathered through documentary methods and field-based questionnaires distributed randomly among 250 heads of households in the received group and 160 heads of household (determined through Cochran's sample size) in the villages which has not received educational and promotional activities of non-governmental environmental association of Chiya. Data analysis through inferential statistics (Chi-square, Wilcoxon, t-test, Friedman, Pearson correlation) indicated that the effective role of Chiya NGO activities in capacity development of villagers to protect the environment in two periods: before and after the activity. Also there is a significant difference between the level of capacity development of the villages receiving and not receiving the educational and promotional activities of Chiya association in order to protect the rural environment.
  Keywords: Sustainability, environmental protection, NGOs, or-ganizations, Chiya green association, Marivan city
 • S. Afshari, R. Rezaei *, H. Gholizadeh, H. S. Fami Pages 101-113
  Given the importance of water resources as a key element in all sub-sectors of the economy, especially agriculture and at the same time,due to severe constraints and lack of the resources, it is inevitable to move towards sustainable management of water resources. In this respect, various scholars believe that the mental and psychological factors, particularly attitude are the main factors leading people to implementation of actions related to sustainable management of water resources. Regarding the importance of the issue, the main objective of this research was to study of factors determining the farmers’ attitude towards sustainable management of water resources. The statistical population of the research consisted of all farmers’ heads of household in Komijan County (N= 5100). According to the Bartlett et al. (2001) Table, 300 of them were selected by multistage sampling. The data collection tool was a questionnaire which its content validity confirmed by a panel of experts. A pilot study conducted to establish the reliability of the questionnaire. The Cronbach’s alpha coefficients for the main scales of the questionnaire were at appropriate levels (ranged from 0.628 to 0.812). The results indicated that nearly half of the farmers were undecided towards sustainable management of water resources. According to results, variables of farmer's perception towards problems of sustainable water management, participating in the extension programs and activities and the volume of water storage ponds were the main factors determining the farmers’ attitude towards sustainable management of water resources in Komijan County. Furthermore, the results showed that there was a significant difference between the farmers’ attitude towards sustainable management of water resources in terms of type of water resource ownership, so that the farmers with private ownership had a more favorable attitude compared with farmers who had joint ownership.
  Keywords: Farmers, Perception towards Problems of Sustainable Water Management, Extension Activities, Private Ownership
 • S. Oryan*, S.M. Shobeiri, M. Farajollahi Pages 115-129
  The aim of this study is to analyze the role of “Islamic Republic of Iran’s National Strategic Plan on Climate Change” in 5 different sectors of reducing greenhouse gas emissions, water management, agriculture and food security, biological resources and health on knowledge, attitude and practices (KAP) of the society for mitigation and adaptation to climate change. The research method is practical and it is descriptive-analytical study. According to the result of the study, all of three dimensions of KAP considered in 25 strategies of the 5 sectors, but they are not proportional. As of 229 programs of this plan, 24% and 26% are related to enhance the level of knowledge and attitude of community of Iran and 50% of programs are practical. The sectors with the highest and lowest proportion of programs related to the development of knowledge, are health sector (56%) and reducing greenhouse gas sector (8%) respectively. In addition, the sectors with the highest and lowest proportion of programs related to the enhance of attitude, are water management sector (44%) and health sector (12%). The most practical programs are relevant to agriculture and food security and reducing greenhouse gas sectors (60%) and the least practical programs are related to water management. It is suggested that knowledge and attitude of different stakeholders improve through education in order to practical programs that are more than 50% of the programs of this plan, become more effective.
  Keywords: Climate change, environmental education, knowledge, attitude, practic, strategic plan