فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 21 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهمن احمدی *، محمد دادگر صفحات 5-16
  یکی از عوامل تاثیرگذار بر نظام شهری، توزیع فضایی جمعیت بوده که تا حد زیادی مطلوبیت این نظام شهری را به واسطه مطلوبیت خود تعریف کرده است. در این مقاله سعی شده به بررسی و تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان کردستان در بازه زمانی 1355 تا 1390 پرداخته شود. روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از شاخص های سنجش نخست شهری، تمرکز و تعادل به منظور تحلیل تحولات جمعیتی در نظام شهری در استان کردستان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در استان مذکور شاهد وجود پدیده نخست شهری و تمرکز بارز یک نقطه کانونی بر سایر نقاط شهری نیستیم و در طی سال های 1355 تا 1385 بر میزان شدت آن نیز کاسته شده است؛ گرچه نتایج شاخص های نخست شهری در دوره 1385 تا 1390 گویای وجود تمایل شهر سنندج برای قطبی شدن است. بر اساس ضریب آنتروپی شانون، ظهور یازده شهر در دوره 1375 تا 1385 موجب شده که نظام شهری استان کردستان به سمت عدم تعادل حرکت کند؛ شهرهایی که عمدتا از تبدیل روستا به شهر شکل گرفته و در جمعیت پذیری توفیق چندانی نداشته اند. منحنی لگاریتمی رتبه-اندازه، نیز گویای عدم تعادل در توزیع جمعیتی بخصوص در سطح شهرهای میانی این استان است.
  کلیدواژگان: توزیع فضایی جمعیت، نظام شهری، نخست شهری، استان کردستان
 • عباس فخرایی *، روژین مرزی صفحات 17-26
  محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع است که مستلزم طراحی یک سیستم چند وجهی و مشارکتی در مدیریت است و حکمرانی خوب شهری این قابلیت را فراهم کرده است. الگوی حکمروایی خوب شهری به عنوان فرایند مشارکتی توسعه تعریف می شود که به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت، سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی وسایلی را برای حل مشکلات شهری فراهم می کنند. این پژوهش با هدف سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری تهران بر اساس الگوی حکمرانی خوب شهری تدوین شده است و به بررسی معناداری رابطه بین معیارهای حکمرانی شهری به عنوان متغیرهای وابسته با متغیر مستقل مشارکت شهروندان در مدیریت شهری پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحلیل بوسیله آمار استنباطی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که از بعد ذهنی تمایل شهروندان به مشارکت در مدیریت شهری بالاست و بستر بسیار مناسبی برای مشارکت در شهر مورد مطالعه وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش، بین معیارهای حکمرانی و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ارتباط معنی داری وجود دارد. مشارکت شهروندی بیشترین تاثیر و رابطه را با آگاهی شهروندی داشته و سپس با فاصله معنادار و زیادی تاثیری محسوس بر شفافیت و پاسخگویی و اعتماد اجتماعی دارد.
  کلیدواژگان: مشارکت شهروندی، مدیریت شهری، شهر تهران
 • مرجان منتظری *، لعلا جهانشاهلو، حمید ماجدی صفحات 27-42
  ساختار کالبدی یک شهر می تواند از عوامل بسیاری از قبیل عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جریان ها و مکاتب فکری حاکم و الگوهای شهرنشینی جهان تاثیرپذیر باشد. ساختار کالبدی-فضایی شهر برآیند تمام نیروهایی است که باعث به وجود آمدن و شکل گیری یک سکونتگاه می شود و دارای نمود عینی و ذهنی هست. رشد و توسعه شهرها، براثر حوادث مختلف در تمام ادوار تاریخی، دارای افول و صعود بوده است. امروزه آگاهی از ساختار فضایی شهر و دلایلی که در دوره های مختلف بر چگونگی گسترش فضایی آن حاکم بوده، برای کنترل گسترش آن ضرورت دارد و یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در میزان موفقیت برنامه ریزان و طراحان شهری است. ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد که در طول دوره های تاریخی به تبعیت از ویژگی های اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و مکاتب فکری زمان خود به طور بطئی شکل گرفته بود، از سال 1300 شمسی به بعد به دلایل متعدد دچار تحول و دگرگونی گردید و در پی آن مسائل و مشکلات مختلفی در نظام شهری رخ داده است. به طوری که شهر یزد در زمان قدیم با داشتن الگوی فشرده از مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی این الگو بهره می برد، اما به موازات توسعه و گسترش شهر به تدریج از این الگو فاصله گرفت. مقاله حاضر باهدف شناسایی عوامل موثر بر ساختار کالبدی-فضایی شهرها بر آن است تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و تاریخی و بهره گیری از تجزیه وتحلیل کیفی توصیفی، به شناخت و تحلیل روند تاریخی گسترش شهر یزد و تعیین عوامل موثر بر آن درگذر زمان بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ابتدا عوامل طبیعی به خصوص شرایط اقلیمی ازجمله تاثیرگذارترین عوامل بر نحوه رشد و توسعه شهر یزد بوده، اما در دوره های بعدی عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و به خصوص جریان های حاکم فکری تاثیر بسزایی در تغییرات ساختار کالبدی- فضایی این شهر داشته اند.
  کلیدواژگان: ساختار کالبدی- فضایی شهر، توسعه شهری و عوامل موثر بر آن، یزد
 • فردین اصلانی فرد *، علی شکور، علیرضا عبدالله زاده فرد صفحات 43-56
  خیابان های شهری مهم ترین بخش تشکیل دهنده فضاهای عمومی هر شهرند. در بین خیابان های شهری، خیابان هایی همانند روگذر زندیه که به لحاظ موقعیت در بافت های تاریخی واقع شده و محل عبور و مرور مردم شهر و ارتباط دهنده بین بناهای تاریخی-فرهنگی بوده و نیز ارزش اقتصادی زیادی دارند، از اهمیت بیشتری برخوردارند. طرح های شهرسازی اخیر همانند اجرای ناقص طرح پیاده مداری در فضای باز اطراف ارگ و احداث زیرگذر زند باهدف احیای مجموعه کریم خانی اجراشده؛ اما برآیند این اقدامات باعث عدم همبستگی بین بناهای مجموعه و ناکارآمدی طرح پیاده مداری گردیده است. پیاده راه ها بالاترین حد نقش اجتماعی را دارند، به همین دلیل ساماندهی آن ها مستلزم دقت زیادی است و مهم ترین معیار در این فضاها، حضور و سرزندگی شهروندان در آن هاست. هدف اصلی پژوهش تبدیل روگذر زندیه به یک فضای شهری سرزنده به کمک افزایش کیفیات محیطی است. در این پژوهش با توجه به جمعیت نمونه آماری مرتبط با روگذر زندیه، طبق جدول کوکران 383 پرسشنامه تکمیل گردیده و با قرار دادن داده ها در نرم افزار SPSS نتایج زیر حاصل گردید که بین عوامل موثر بر کیفیت محیط با سرزندگی فضا و نیز بین مدیریت تردد خودرو و ایجاد یک فضای پیاده محور به هم پیوسته با انسجام کالبدی رابطه معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: پیاده مداری، سرزندگی، کیفیت محیط، توسعه بدون خودرو، روگذر زندیه
 • بهزاد وثیق * صفحات 57-70
  مکان یابی فرآیند نظام مند و مستقل ارزیابی مبتنی بر واقعیت انتخاب مطلوب ترین مکان است. این فرایند به عنوان یک فرایند تصمیم گیری همه جانبه، مستلزم در نظر گرفتن الگو و رعایت اصول و مراحل پیوسته ای می باشد. جهت بررسی مکان یابی در اسلام به مفهوم مکان در اسلام و مکان شناسی قرآن، می پردازیم. پس از آن مکان یابی به عنوان ابزاری که به وسیله آن ساخت خانه را می توان بهینه نمود، تبیین می شود. ماهیت تحقیق، استقرایی و براساس روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر، قرآن و تفاسیر و بررسی های میدانی خانه مناطق گرم و خشک ایران؛ به عنوان زمینه آزمون، سامان می یابد. واحد همسایگی به عنوان زمینه صحت سنجی و دو گروه اساتید معماری و نیز اندیشمندان حوزه علوم قرآنی به عنوان گروه نظرسنجی به روش دلفی انتخاب گردید و نتایج اولیه تحقیق به این افراد ارائه گردید. پس از جمع آوری داده ها و دسته بندی آنها ارزش دهی و اولویت گذاری انجام پذیرفت. بر مبنای اولویت ها بدست آمده، خانه عرب ها، نمونه خانه بافت سنتی ایران، بررسی گردید. نگارنده بر این عقیده است که سه عامل، وحدت واحد همسایگی، هدفمندی در ساخت و طراحی و کارکردهای خانه و نیز بکارگیری اصول محرمیت و امنیت درونی و بیرونی در خانه و بافت همسایگی، عوامل موثر بر مکان یابی خانه در واحد همسایگی هستند.
  کلیدواژگان: مکان، واحد همسایگی، خانه، آیات قرآن
 • کرامت الله زیاری، مهدی عباسی * صفحات 71-81
  شهر قورچی باشی در شهرستان خمین از روستاهایی بوده که در سال 1382 تبدیل به شهر شده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش و عملکرد این شهر به عنوان یک مکان مرکزی جدید در توسعه روستاهای پیرامون آن انجام گرفته است. به این منظور 35 متغیر در قالب 6 عملکرد در نظر گرفته شده و با بهره گیری از روش تحلیل گراف به بررسی و مقایسه جریانات و روابط موجود در سطح منطقه در دو مقطع قبل و بعد از شهر شدن قورچی باشی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش گردآوری اطلاعات روش اسنادی و میدانی است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که شهر قورچی باشی نتوانسته آن گونه که راندینلی انتظار دارد، به عنوان یک مکان مرکزی نقش کلیدی در خدمات رسانی به نواحی پیرامون خود ایفا نماید و به تبع آن نتوانسته موجب کاهش وابستگی نواحی روستایی پیرامون به مرکز شهرستان گردد.
  کلیدواژگان: تحلیل شبکه، توسعه روستایی، شهر کوچک، کارکردهای شهری، یوفرد
 • علی شمس الدینی، ببراز کریمی * صفحات 82-94
  چگونگی هم جواری مکان های آموزشی در ارتباط با سایر کاربری ها، تعداد دانش آموزان و شعاع دسترسی از مواردی هستند که موردتوجه برنامه ریزان شهری است. هدف اصلی پژوهش تعیین بهترین مکان برای دبیرستان های شهر شیراز با استفاده از GIS و تلفیق مدل همپوشانی شاخص ها با AHP است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر اساس ماهیت کاربردی است. در این پژوهش ابتدا معیارهای مکان گزینی دبیرستان های شهر شیراز (شعاع پوششی، جمعیت و تراکم آن، نزدیکی به شبکه معابر، همسایگی های سازگار و ناسازگار) مشخص و اطلاعات مرتبط با هر یک از آن ها آماده گردید. با محاسبه ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها در مدل AHP، شعاع پوششی با ضریب وزنی 3828/0 بیشترین و ضریب اهمیت مربوط به شبکه راه ها با وزن 0882/0 کمترین تاثیرگذاری در مکان یابی مراکز آموزشی دبیرستان داشته است. سپس لایه هر یک از معیارها با فرمت Raster تهیه گردید، هر یک از آن ها با توجه به زیر معیارهایش با استفاده از وزن موردنظر Reclassify گردید؛ یعنی هر 5 ضابطه سطح اول، بر اساس وزن های مربوط به زیرمعیارهای خود با مدل Index Overlay تلفیق گشته و نقشه نهایی دبیرستان های شهر شیراز با توجه به وزن آن ها و به ترتیب اولویت مشخص گردید.
  کلیدواژگان: مکان یابی، AHP، همپوشانی شاخص ها، مراکز آموزشی دبیرستان، شیراز
 • حسن دلاکه *، مصطفی بهزادفر، محمود قلعه نویی، آمنه بختیاری نصرآبادی صفحات 95-111
  امروزه نیاز مردم به مکان هایی برای افزایش تعاملات اجتماعی و رفع نیازهای روانی و اجتماعی به یکی از الزامات زندگی شهری تبدیل شده است. در این مقاله محدوده تاریخی سی وسه پل در حاشیه زاینده رود که پتانسیل یک فضای جمعی سرزنده را دارد ولی امروزه به دلیل ترافیک ناشی از دو خیابان مطهری و کمال اسماعیل نقش اجتماعی خود را از دست داده و به یک فضای عبوری تبدیل شده است، به عنوان نمونه موردی در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بازشناسی قرارگاه ها و الگوهای رفتاری در فضاهای پیرامون سی وسه پل (میدان انقلاب شهر اصفهان) می باشد. در این مقاله توصیفی-تحلیلی و کاربردی برای یافتن مهم ترین الگوهای رفتاری در فضای پیرامون پل تاریخی سی وسه پل، قرارگاه های رفتاری موجود در محدوده مورد نظر به وسیله برداشت های میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد، الگوهای رفتاری شامل: نشستن، استراحت کردن، صحبت کردن، نگاه کردن، خریدن، فروختن، قلیان کشیدن، خوردن، نوشیدن و عکس گرفتن مهم ترین الگوها در اطراف سی و سه پل می باشند. در پایان پژوهش راهکارهایی برای بهبود ارتباط بین رفتار و محیط کالبدی در محدوده تاریخی سی وسه پل پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: قرارگاه رفتاری، الگوی رفتار، میدان انقلاب، اصفهان
|
 • Bahman Ahmadi *, Mohammad Dadgar Pages 5-16
  One of the features for urban and regional development in the region and country is desirable urban system. One of the factors affecting the urban system, is spatial distribution of population which largely defines the desirability of this urban system through its own desirability. Accordingly, the study of population distribution, moving toward the concentration or balance in urban system is essential and important in regions and provinces of the country. According to what mentioned, this paper attempts to analyze the evolution of urban system in Kurdistan province in the period 1976 to 2011. For this purpose, a descriptive-analytical method is adopted regarding the type of research and measurement criteria of primate city, concentration and balance are employed to analyze population development in urban system of Kurdistan Province. Although primate city index shows the tendency of Sanandaj toward polarization during 2006 to 2011, the final results indicate non-existence of primate city phenomenon and clear concentration of a central area than other urban area and they also indicate that their intensification has been reduced in the period of 1976 to 2011. According to Shannon entropy index, the rise of eleven cities during1996 to 2006 caused the urban system of Kurdistan province move towards imbalances, mainly the conversion of rural to urban cities formed and had no much success in attracting population. Rank-size graph, also indicates an imbalance in population distribution, especially in medium cities of the province.
  Keywords: Spatial Distribution of Population, Urban System, Primate City, Kurdistan Province
 • Abbas Fakhraei * Pages 17-26
  The urban environment is complex, dynamic and diverse, which requires the design of a multi-faceted and participatory system in management, and good urban governance has provided this capability. A good urban governance model is defined as a collaborative process of development, whereby all stakeholders, including government, non-governmental organizations and civil society, provide means for solving urban problems. This research has been designed with the aim of measuring the participation rate of citizens in Tehran's urban management based on a good urban governance pattern. It has been studied the significance of the relationship between urban governance criteria as dependent variables with the independent variable of citizen participation in urban management. The type of research is applied and the method of analysis is based on inferential statistics. The results of the research showed that the mental dimension of the citizen's willingness to participate in urban management is high and there is a very good platform for participation in the city. According to the research results, there is a significant relationship between governance criteria and citizen participation in urban management. Citizenship participation has the most impact and relationship with citizenship awareness and then has a significant and significant effect on transparency and accountability and social trust.
  Keywords: Citizen Participation, Urban Management, Urban Good Governance, Tehran
 • Marjan Montazeri * Pages 27-42
  The physical structure of a city can be influenced by many factors, such as environmental, economic, social, political and schools of thought, and urban patterns of the world. The city's physical-spatial structure is the result of all the forces that give rise to the formation of a settlement, with objective and subjective impressions. The growth and development of cities has been declining and rising due to various events in all historical periods. Today, knowledge of the spatial structure of the city and the reasons that dominate its spatial expansion in different periods is necessary to control its expansion. The physical-spatial structure of the city of Yazd, developed during the historical periods according to the climatic, social and economic characteristics of its time, has evolved since the 1300s onwards due to numerous reasons. As Yazd city in ancient times, with its compact model, benefited from this social, economic and environmental benefits, it gradually shifted away from this pattern in spite of the expansion of the city. The aim of this paper is to identify the factors affecting the spatial structure of cities in order to identify and analyze the historical trend of the city of Yazd and determine the factors affecting it during this special evolution period through the descriptive-analytical and historical research method and utilizing qualitative descriptive analysis. The results of this research show that at first natural factors, especially climatic conditions, were the most influential factors on the growth and development of Yazd city, But in the following periods, social, economic, political and especially intellectual dominant currents have had a profound effect on the changes in the city's physical-spatial structure.
  Keywords: Physical-Spatial structure, urban development, its factors, Yazd city
 • Fardin Aslanifard * Pages 43-56
  Urban Streets Are The Most Important Component Of Public Spaces. Through Urban Streets, The Streets As Zandie Flyover Whiche In Terms Of Location, Located In Historical Contexts Are More Important, Because They Are The Place For Passing People, And The Link Between Historical-Cultural Monuments, And Also Have High Economic Value.
  The Recent Urban Development Projects, Like Incomplete Implementation Of Walkability Plan In The Open Space Around The Citadel, Construction Of Zand Underpass, Performed With The Aim Of Reviving Karimkhani Complex. But The Outcome Of This Action, Caused The Lack Of Correlation Between Buildings Of Complex, And Also Walkability Plan Become Inefficient. Pedestrian Have The Highest Social Role, That's Why Their Organization Is Tricky, And The Most Important Criterion In These Spaces Is The Presence And Vitality Of Their Citizens.
  The Main Objective Of The Study Is Conversion The Zand Flyover To A Lively Urban Space With Help Of Raising The Quality Of The Environment.
  In This Study, According To The Population Sample Statistics Associated With The Flyover Zand, According To Cochran Table, 383 Questionnaire Completed, And By Putting Datas In SPSS Software The Following Results Were Obtained: Among The Factors Of Affecting Environmental Quality Space With Vitality, And Also Between Vehicle Traffic Management And Create A Pedestrian-Oriented Environment That Is Interconnected With Physical Integrity, There Are Significant Relationships
  Keywords: Walkability, Vitality, Quality of Environment, Car-Free Development, Zand Flyover
 • Behzad Vasigh * Pages 57-70
  Locating a systematic and independent process of reality-based assessment is the most desirable choice. To investigate the location in Islam, the concept of place in Islam and the geometry of the Quran are discussed. After that, the locating is explained as a tool by which the construction of the house can be optimized. The research, inductive and based on descriptive-analytical method and based on valid documents, Quran and interpretations and field studies of warm and dry regions of Iran, is organized as a test field. Neighborhood unit as the field of verification and two groups of architecture professors as well as thinkers of the Quranic sciences as the Delphi survey group were selected and the initial results were presented to these individuals. The Delphi questionnaire was verified by two groups of architecture professors as well as Quranic Quranic thinkers as a survey group and the initial results of the research were presented to these individuals. After collecting data and categorizing them, valuation and prioritization were performed. Based on the priorities, the House of Arabs, a sample of traditional Iranian textiles, was reviewed. Neighborhood Unity, targeted in the construction and design of the house, The application of the principles of confidentiality, Inner and outer environments in the home and in the context of the context, are The factors affecting home location in the neighborhoods
  Keywords: Place, neighborhood, house, Quran verses
 • Mehdi Abbasi * Pages 71-81
  Today, policy makers and planners in developing countries have widely founded that the location of infrastructure facilities and services plays an important role in the rural development. Also, improved geographical accessibility of rural population to basic services is one of the fundamental goals of most governments in the Third World. In Iran, balanced development levels in the different regions have been also interested by the executors, planners and researchers who study on the regional planning during the recent decades. Modified regional inequalities in the country and its different regions has been taken into consideration because of studying and identifying the deprived areas and extensive development of the areas and different regions of the country during the last decades and taking the extensive enforcement measures on these cases. It can be mentioned the implemented policy on urbanizing the villages in the last two decades from among the measures taken in this regard. The above effort has a content affinity with UFRD approach proposed by Rondinelli. Qorchibashi town located in Khomein is one of towns where has become changed into a town in 2003. The present study aimed to investigate the role and function of a new central place in developing its surrounding villages. To do so, six functions was considered in the form of 35 variables and the trends and conditions in the region were assessed and compared in two periods before and after its urbanization by using the graph analysis method. In the study, the data collection method is a documental- analytical method and field study. The results show that Qorchibashi city couldn’t as Rondinelli expected, as a central place plays an important role in providing services to surrounding villages and consequently failed to reduce the dependence of rural areas to the Khomein city. In other words in spite of conversion of Qorchibashi village to a city and establishment of some services and functions in this city, the commute of surrounding villages to the Khomein city hasn’t diminished and the residents of his rural settlements often refer to it to meet their needs. Lack of sufficient and regular vehicles, provision of primary and non-specialized services in cases where new services have established in this city, synchronicity of meet different needs, are the main reasons of lack of resort of surrounding villages to Qorchibashi town.The theoretical framework of this study is based on the principles of UFRD approach that was proposed by Dennis Rondinelli in 1986. The above approach in regional planning is based on the concept of spatial-functional integration and on the basis of theoretical principles of central places which was proposed by Walter Christaller and services theory. The UFRD approach is based on this principle that an integrated and structured settlement system with cities by different sizes and functional properties plays an important role in regional planning.
  Keywords: Small City, Urban Functions, Network Analysis, Rural Development, UFRD
 • B. Karimi * Pages 82-94
  The proximity educational settings in relation to other land uses, the number of students and the accessibility of the issues that are of interest to urban planners. The aim of this study is to determine the best location for high schools in Shiraz using GIS and AHP is combined with the index overlay model. The research method is descriptive - analytical and practical by nature. In this study, the criteria for locating schools of Shiraz (radius coverage, population density, proximity to a network of streets, neighborhoods incompatible) with each of them was identified and related information. By calculating the coefficient of importance criteria and sub criteria in the AHP, coverage radius by a factor 0/3828 greatest weight and importance of the road network with the weight factor 0/0882 least a high school education centers have an impact on location. Each of them according to the following criteria using the desired weight was Reclassify. Every five first-level criteria, based on the weight of your sub Index Overlay model has been incorporated and the final map Shiraz high schools in order of preference according to their weight and were determined.
  Keywords: location, AHP, Overlap Indices, High School, Shiraz
 • Hassan Dalake * Pages 95-111
  Nowadays people’s needs for increasing social interactions and mental and social needs have become one of the urban life requirements. In this paper, historical ranges of Si-O-Seh Pol on the Zayandehrood sidelines that has the potential to be a lively public space has been selected as the case area, although these days this place has become a crossing area due to heavy traffic jam of both Kamal Esmaeel and Motahari streets. This research aimed at recognition behavioral settings and patterns in the spaces around Si-O-Seh Pol (Enghelab square) in Isfahan. In this descriptive-analytical and applied research behavioral setting in the area has surveyed using fieldworks in order to find the most important behavioral patterns in places around Si-O-Seh Pol historical bridge. The results illustrate that behavioral pattern including: sitting, resting, talking, looking, buying, selling, pipe smoking, eating, drinking and taking pictures are the most significant patterns in this area. At the end of the paper some guidelines were submitted to optimize the relationship between behavior and physical environment in Si-O-Seh Pol (Enghelab square) in Isfahan.
  Keywords: behavioral setting, behavior pattern, Enghelab square, Isfahan