فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 19، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • الهه حافظی *، رضا رستمی صفحات 1-34
  یافته های جدید علمی از کشف گروهی از نرون ها، با خواص اینه ای در مغز خبر می دهند؛ این نرون ها نرون های اینه ای نامیده می شوند. علی رغم این که هیچ نشانه فیزیولوژیک قابل اعتمادی در ارتباط با اوتیسم وجود ندارد اما به نظر می اید نقص در نورون های اینه ای پیش پیشانی مرتبط با این اختلال است. هدف این مقاله مروری بررسی شواهدی مبنی بر عملکرد مختل این نرون ها، در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم بود.
  تحقیق به روش مروری (Review Article) انجام شد. با استفاده از کلید واژه های Brain imaging mirror nruron ،autism ،developmental disorder و از طریق جستجو در سایت های pubmed ، sciencedirect و springer 20مقاله منتشر شده سال های 2010 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد اولیه از نقش این نرون ها در به وجود آمدن علایم اوتیسم حمایت کرده بودند با این حال تحقیقاتی که اخیرا با استفاده از تصویربرداری مغزی انجام شده اند حاکی از این هستند که عواملی هم چون نقص در تقلید یا نظریه ذهن با علایم اوتیسم مرتبط هستند. در نتیجه به منظور بررسی فرضیه «نرون های اینه ای شکسته» در افراد اوتیسم و برطرف شدن شواهد متناقض، پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده، به علت شناسی دقیق تر این اختلال بپردازند و از روش های ادغامی برای پیدا کردن نقش این نرون ها در مغز استفاده کنند؛ روش هایی که علاوه بر تکالیف حرکتی، سایر تکالیف را نیز مورد آزمون قرار دهند.
  کلیدواژگان: نرون های اینه ای، اوتیسم، تصویربرداری مغزی، تقلید، نظریه ذهن
 • علی اکبر ارجمندنیا*، محمد عاشوری، سمیه جلیل آبکنار صفحات 35-52
  ایفای نقش فرزندپروری، وارد شدن به یک نقش اجتماعی است که نشان دهنده یک تغییر قابل توجه در زندگی و هویت فرد است. در سال های اخیر، برنامه های بسیاری در زمینه آموزش والدین طراحی شده اند که هر یک از نظر فلسفه، روش و اثربخشی متفاوت هستند. در این مقاله به معرفی برنامه فرزندپروری مثبت پرداخته شده است که مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی و اصول رفتاری، شناختی و عاطفی است. همچنین بر خودکارآمدی مادران در مدیریت و کنترل رفتار تاکید دارد. این برنامه بر پنج اصل محیط سالم و جذاب، محیط یادگیری مثبت، انضباط قاطع، انتظارات واقع بینانه و توجه به نقش خود به عنوان والدین مبتنی است. افزایش دانش و مهارت، آموزش حل مساله، گسترش سرگرمی و ایمنی، افزایش کارآمدی رفتاری، هوشی، زبانی، عاطفی و اجتماعی از اهداف اختصاصی برنامه فرزندپروری مثبت محسوب می شوند. برنامه مذکور پنج سطح دارد که این سطوح بر اساس سطوح متفاوت اختلال در عملکرد و رفتار کودکان و همچنین نیازهای گوناگون والدین آنها شکل گرفته است. در این مقاله پس از معرفی برنامه های فرزندپروری، به برنامه فرزندپروری مثبت پرداخته شده است و اصول، اهداف، سطوح و محتوای آن به طور جامع مورد بررسی گرفته است.
  کلیدواژگان: فرزندپروری مثبت، انضباط قاطع، انتظارات واقع بینانه
 • رضا عقیلی*، محبوبه مهرورز، کامران صادقی گندمانی صفحات 53-78
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین جایگاه مهاردرونی وخودکارآمدی با اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان مراکزاستعدادهای درخشان شهرکرد بود.
  روش
  جامعه ی آماری در این پژوهش، 340 نفر از دانش آموزان استعداد درخشان دختر و پسر، در رشته های تحصیلی علوم تجربی و علوم انسانی شهر شهرکرد بوده است که تعداد 181 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند و از طریق روش نمونه گیری خوشه ایاز بین دانش آموزان مدارس استعداد درخشان دختر و پسر شهرستان شهرکرد نمونه ی آماری تحقیق انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای برای تکمیل ادبیات تحقیق و روش میدانی برای گردآوری داده های خام استفاده شد. بنابراین ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های استاندارد کمال گرایی(27 ماده) و جایگاه مهار نوویکی- استریکلند(40 ماده) بصورت طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی متعارف(کانونی)و رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار spss استفاده شد. تجزیه و تحلیل همبستگی متعارف یا کانونی متداول ترین حالت مدل خطی عمومی می باشد که با استفاده از تکنیک آماری چند متغیری رابطه بین دو مجموعه از متغیرهای چندگانه را با ضرایب افزونگی یعنی درجه همپوشانی بین دو مجموعه متغیر تعیین می کند.
  یافته ها
  نتایج آزمون فرضیه ها نشان دادکه بین مجموعه متغیرهای پیش بین و مجموعه متغیرهای ملاک همبستگی کانونی برابر با 66/0 وجود دارد. همچنین نشان داده شد که اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی به وسیله کمال گرایی، جایگاه مهار «درونی» و خودکارآمدی در هر سه گروه کل دانش آموزان، دانش آموزان دختر و دانش آموزان پسر قابل پیش بینی هستند بدین معنا که این متغیرها پیش بینی کننده اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی توامان هستند.
  نتیجه گیری
  اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی به وسیله کمال گرایی، جایگاه مهار«درونی»وخودکارآمدی قابل پیش بینی هستند. کمال گرایی، جایگاه مهار و خودکارآمدی هر کدام پیش بینی کننده مناسبی برای ترکیبی از اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی هستند و هم چنین پیش بینی کننده مناسبی برای اضطراب امتحان به تنهایی می باشند لیکن پیش بینی کننده مناسبی برای پیشرفت تحصیلی به تنهایی نمی باشند.
  کلیدواژگان: جایگاه مهار درونی، خودکارآمدی، کمال گرایی، اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی
 • سیدسعید پورنقاش تهرانی*، الهام فدوی اردکانی، مریم نصری تاج آبادی صفحات 79-102
  یکی از مسائل مهم حوزه ی یادگیری آموزشگاهی که پژوهش های فراوانی را به خود معطوف داشته، خودپنداره تحصیلی است. خودپنداره ی تحصیلی به ادراک یا تصویر دانش آموز از شایستگی های خود در رابطه با یادگیری آموزشگاهی اشاره می کند که بر پیشرفت تحصیلی اثر می گذارد و همزمان از آن متاثر می شود. یکی از عوامل مهمی که شخص را وامی دارد که به گونه ای موثر عمل نماید و در کارهایش جدیت و پشتکار داشته باشد، عزت نفس است و بر اساس پژوهش های انجام گرفته مشخص شده که ازدست دادن حس کنترل و ایجاد نارضایتی فردی یکی از جنبه های مشخص عزت نفس پایین است. هدف اساسی پژوهش حاضر مشخص نمودن رابطه بین خودپنداره تحصیلی، عزت نفس و خودکنترلی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره ی ابتدایی می باشد. گروه نمونه شامل 300 دانش آموز دختر بود که از آنان خواسته شد مقیاس خودپنداره تحصیلی لیو و وانگ و مقیاس عزت نفس روزنبرگ را تکمیل کنند. همچنین مقیاس ارزیابی خودکنترلی کندال و ویلکاکس (SCRS ) توسط یکی از والدین دانش آموزان تکمیل شد. عملکرد تحصیلی هر یک از دانش آموزان برحسب وضعیت کارنامه تحصیلی شان (خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیازمند تلاش) می باشد که معلمان نمره ای معادل آن (از 13 تا 20) نسبت دادند. تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری انجام شد. نتایج نشان داد که بین خودپنداره تحصیلی، عزت نفس و خودکنترلی با عملکرد تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین خودپنداره تحصیلی، عزت نفس و خودکنترلی واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می کند.یکی از مسائل مهم حوزه ی یادگیری آموزشگاهی که پژوهش های فراوانی را به خود معطوف داشته، خودپنداره تحصیلی است. خودپنداره ی تحصیلی به ادراک یا تصویر دانش آموز از شایستگی های خود در رابطه با یادگیری آموزشگاهی اشاره می کند که بر پیشرفت تحصیلی اثر می گذارد و همزمان از آن متاثر می شود. یکی از عوامل مهمی که شخص را وامی دارد که به گونه ای موثر عمل نماید و در کارهایش جدیت و پشتکار داشته باشد، عزت نفس است و بر اساس پژوهش های انجام گرفته مشخص شده که ازدست دادن حس کنترل و ایجاد نارضایتی فردی یکی از جنبه های مشخص عزت نفس پایین است. هدف اساسی پژوهش حاضر مشخص نمودن رابطه بین خودپنداره تحصیلی، عزت نفس و خودکنترلی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره ی ابتدایی می باشد. گروه نمونه شامل 300 دانش آموز دختر بود که از آنان خواسته شد مقیاس خودپنداره تحصیلی لیو و وانگ و مقیاس عزت نفس روزنبرگ را تکمیل کنند. همچنین مقیاس ارزیابی خودکنترلی کندال و ویلکاکس (SCRS ) توسط یکی از والدین دانش آموزان تکمیل شد. عملکرد تحصیلی هر یک از دانش آموزان برحسب وضعیت کارنامه تحصیلی شان (خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیازمند تلاش) می باشد که معلمان نمره ای معادل آن (از 13 تا 20) نسبت دادند. تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری انجام شد. نتایج نشان داد که بین خودپنداره تحصیلی، عزت نفس و خودکنترلی با عملکرد تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین خودپنداره تحصیلی، عزت نفس و خودکنترلی واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: خودپنداره تحصیلی، عزت نفس، خودکنترلی و عملکرد تحصیلی
 • طاهر اصلانی*، عباس آریا صفحات 103-120
  برخورداری از سلامت روان اهمیت ویژه ای در زندگی و عملکرد فردی و اجتماعی افراد دارد. دانشجویانی که سلامت پایینی دارند هیجانی بوده و بیشتر از کنترل جسمانی و حل مساله هیجان مدار، استفاده می کنند، مدیریت درستی بر زمان نداشته و روحیه کمال گرایی منفی دارند. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل تبادلی در ارتقاء سلامت روان انجام شده است. پژوهش حاضر با روش شبه آزمایشی و در چارچوب طرح پیش آزمون–پس آزمون با گروه کنترل انجام یافته است. این پژوهش در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی که با توجه به فرخوان مشاوره گروهی به پرسشنامه های سلامت عمومی پاسخ دادند، در دو گروه ده نفره (گروه آزمایش و کنترل ) انجام شد. پرسشنامه سلامت عمومی به صورت پیش آزمون و پس آزمون، قبل و بعد از مشاوره گروهی در هر دو گروه اجرا شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از طریق آزمون t دو گروهی مستقل صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد نمرات سلامت روان و خرده مقیاس های آن در دانشجویانی که در جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل تبادلی شرکت داشتند در مقایسه با نمرات گروه کنترل بهبود یافته است(p<0.05). در خرده مقیاس کنش اجتماعی نمره دانشجویان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود داشت اما این تفاوت معنادار نبود. استفاده از مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل تبادلی در ارتقاء سلامت روان دانشجویان اثربخش است. همچنین این روش، در بهبود علایم جسمانی، اضطراب و افسردگی موثر است.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، مشاوره گروهی، رویکرد تحلیل روابط متقابل
 • فرهاد کهرازئی * صفحات 121-148
  هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم متغیر های عملکرد خانواده، در پیش بینی میزان خود نظم دهی تحصیلی و خود بازداری در میان دانش آموزان دبیرستانی بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از از نوع همبستگی بود. به همین منظور، 200 دانش آموز دبیرستانی با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری اطلااعات، پرسشنامه های عملکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاب(1983)، خودنظم دهی تحصیلی کانل و ریان(1987) و خود بازداری وینبرگر و شوارتز (1990) بود. برای تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
  نتایج به دست آمده بیانگر همبستگی مثبت و معنادار بین عملکرد خانواده در همه ابعاد(حل مشکل، ارتباط، ایفای نقش، پاسخ دهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی) با خود نظم دهی تحصیلی آنان بود. نتیج رگرسیون نشان داد که از بین متغیر های پیش بین، متغیرهای ایفای نقش و حل مساله توانسته اند خودنظم دهی را در دانش آموزان پیش بینی کنند. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر همبستگی معنی داری بین عملکرد خانواده در همه ابعاد(حل مشکل، ارتباط، ایفای نقش، پاسخ دهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی) با خود بازداری آنان نبود.
  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، خودنظم دهی تحصیلی، خودبازداری، دانش آموزان
 • نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی و روان درمانی: تلویحاتی برای ارتقاء صلاحیت فرهنگی روان درمانگران
  فریبا زرانی، سعید صادقی * صفحات 149-168
  فرهنگ به سیستم های دانش، مفاهیم، قواعد و فعالیت هایی اطلاق می شود که آموختنی بوده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و بر تظاهرات بالینی نشانه ها، سبب شناسی، انتظار از درمان، سازگاری فرد با بیماری و فرآیند روان درمانی تاثیرگذار می باشد. فرهنگ در سطوح مختلف روان درمانی از جمله انگیزه برای درمان، نحوه نمود مشکلات، اهداف درمانی، رابطه درمانگر- مراجع و سبک ارتباط مراجع-درمانگر تاثیر می گذارد. در سال های اخیر صلاحیت فرهنگی به عنوان راهکاری که این امکان را فراهم می آورد تا همه گروه های فرهنگی و قومیتی از درمان اثربخش بهره مند شوند، مورد توجه روان شناسان و متخصصان سلامت روان قرار گرفته است. در این مقاله سعی شد تاثیرات فرهنگ بر فرآیند روان درمانی تصریح شود و خصوصیات روان درمانگری صلاحیت دار بیان شوند و تلویحاتی جهت ارتقاء صلاحیت فرهنگی روان درمانگران ارائه شود.
  کلیدواژگان: فرهنگ، آسیب شناسی روانی، روان درمانی، صلاحیت فرهنگی
 • غلامحسین کرمی*، محسن عابدی صفحات 169-188
  رابطه هنر و تربیت، رابطه ای دیرین است. امروزه نیز هنر در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بخصوص در حوزه تعلیم و تربیت دارای جایگاهی بی بدیل است و چنان چه پیام های آموزشی و تربیتی با جاذبه های هنری همراه شود موفقیت و اثربخشی مضاعفی پیدا می کنند. بنابراین باید این واسطه ارزشمند را به خوبی شناخت و آن را در نظام آموزش رسمی و غیررسمی به خدمت گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و هدف آن بررسی نقش و پیامدهای تربیتی هنر در عموم بخصوص کودکان و نوجوانان است. فرض اصلی مقاله حاضر این است که هنر نقشی ماندگار در پرورش ابعاد مختلف شخصیت انسان و رشد ویژگی ها و قابلیت های مختلف او دارد. لذا هنر با همه گستردگی و در تمامی جلوه هایش، بیانگر وجود قابلیت و زمینه ای در آدمی است که رشد و بروز آن مستلزم فعالیتی منظم و هدفمند، بنام تربیت هنری است. برای بررسی این فرضیه، پیامدهای تربیتی و روانشناختی آموزش از طریق هنر به استناد مجموعه ای از مستندات پژوهشی و جستجوی هدفمند در منابع علمی شناسایی و بطور نظام دار تحلیل و تبیین شده است. نتایج بیانگر آن است که کارکرد اساسی هنر، تاثیرگذاری بر حوزه های مختلف شناختی، تربیت معنوی و رشد فضائل اخلاقی، رشد احساسات و عواطف، پرورش خلاقیت و آفرینشگری، توسعه ارتباطات اجتماعی و شکل دهی به هویت فرهنگی در مخاطبان است.
  کلیدواژگان: هنر، تربیت هنری، تعلیم و تربیت، کارکرد
 • فاطمه زم *، فهیمه فیروزفر، الهام منصوری، خانم خدیجه ولی زیبایی صفحات 189-206
  امروزه مبحث توانمندسازی چنان محبوبیت یافته که مورد استفاده گروه های فعال اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است و فراگیری استفاده از اصطلاح توانمندسازی دو پیامد مهم داشته است: اول مبهم ماندن تعریف و چارچوب این سازه ؛ دوم، مورد انتقاد واقع شدن سازمان هایی که روی این مقوله کار می کنند مبنی بر اینکه هیچ معیاری وجود ندارد که اثبات کند آنها واقعا توانسته اند اعضای خود را توانمند کنند. علیرغم گستردگی استفاده از مفهوم توانمندسازی، در پژوهش ها و سازمان ها و نهادهای اجتماعی به طور خاص در باب توانمندی روانی و اجتماعی افراد جامعه کمتر سخن به میان آمده است و یکی از دلایل آن پژوهش های انگشت شمار در این حوزه است. مقاله پیش رو با هدفمعرفی، توصیف و تحلیل مدل های رایج توانمندسازی روانی به منظور پیوند ارتباط معنادار دوبعد روانی-اجتماعی انجام شده است. این مقاله در مقدمه به معرفی پیشینه پژوهی توانمندسازی روانی و دنبال کردن خط سیر تحقیقات پیرامون سازه، سپس معرفی مدل هایپرکاربردو در آخر به نتیجه گیری و جمع بندی نظریات و پیشنهادهای پژوهشی آینده گرا می پردازد.
  کلیدواژگان: پیش درآمدی بر ادبیات مفهومی توانمندسازی روانی اجتماعی
 • آزاده فروزانفر * صفحات 206-239
  تحمل پریشانی به میزانی که یک فرد قادر به تحمل حالت های روانشناختی و یا جسمانی منفی است اشاره می کند. تحمل پریشانی به طور فزاینده ای به عنوان یک سازه مهم در ایجاد بینش های جدید در مورد شروع و ابقاء آسیب شناسی روانی همچنین پیشگیری و درمان آن ملاحظه می شود. هدف این مقاله، بررسی مبانی نظری و تجربی پژوهش تحمل پریشانی است. روش پژوهش مطالعات کتابخانه ای و یادداشت برداری و خواندن اسناد است. بررسی ادبیات علمی نشان می دهد تعدادی روش امیدبخش برای مفهوم سازی و اندازه گیری تحمل پریشانی همچنین روابط بین تحمل پریشانی و نشانه ها و اختلالات آسیب شناختی وجود دارد. اما ناهمگنی مفهومی و عملیاتی قابل توجه ای در سراسر ادبیات تحمل پریشانی وجود دارد. با توجه به تعاریف مفهومی و عملیاتی این سازه، روابط آن با سازه ها و فرآیندهای دیگر، روابط آن با آسیب پذیری و انعطاف پذیری به آسیب شناسی روانی و نقش آن به عنوان یک درمان و هدف اقدامات پیشگیرانه تعدادی پرسش اساسی باقی می ماند.
  کلیدواژگان: تحمل پريشاني، مکانيسم، آسيب شناسي
 • زینب خجوی * صفحات 207-220
  بسیاری از مشکلات بین فردی و روانشناختی در بیماران مبتلا به آلزایمر را می توان بر اساس جنبه های هیجانی بیماری آنها توضیح داد. مطالعات بسیاری نشان می دهد که بیماران مبتلا به آلزایمر توانایی پردازش هیجانات را حفظ کرده اند. این یافته نگاه رایج به این بیماران مبنی بر اینکه آنها بار هیجانی محرک ها را درک نمی کنند، زیر سوال می برد. این نگاه می تواند علت بسیاری از بدرفتاری هایی باشد که مراقبان بر این بیماران اعمال می کنند. به دنبال این یافته مهم، این سوال مطرح می شود که با وجود مشکل حافظه در این بیماران، این هیجانات تجربه شده تا چه اندازه بر آنها تاثیر می گذارد و آیا آنها هیجان و احساس تجربه شده پس از یک حادثه را به یاد می آورند؟ در این مقاله با پرداختن به دو مفهوم تقویت حافظه هیجانی و احساس بدون حافظه به این دو سوال پاسخ می دهیم. در آخر، به کاربردهای بالینی این یافته ها برای بیماران مبتلا به آلزایمر خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: هیجان، حافظه، آلزایمر
 • منصوره حاج حسینی، سعید زندی *، سعیده ثانی نژاد صفحات 221-238
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر رضایت زناشویی زنان باردار صورت پذیرفت. مطالعه از نوع نیمه آزمایشی و در طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود و با مشارکت زوجین در اتتظار فرزند مراجعه کننده به یک مرکز درمانی شهر تهران (در سال 1395) انجام پذیرفت. گروه مورد مطالعه شامل 24 زوج در انتظار فرزند بود که نمره پائینی را در پرسشنامه رضایت زناشویی به دست آورده بودند و بصورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند (هر کدام شامل 12زوج). هر دو گروه قبل از اجرای آموزش مورد سنجش واقع شدند، اعضای گروه آزمایش طی 8 جلسه، تحت آموزش برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) قرار گرفته و گروه گواه چنین آموزشی را دریافت ننمودند. پس از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده های حاصل از سنجش رضایت زناشویی زنان باردار به وسیله تحلیل کوواریانس پردازش شدند. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر رضایت زناشویی زنان باردار بود، به طوریکه آموزش مهارت های ارتباطی، رضایتمندی کلی را افزایش داده، در خرده مقیاس ها، موجب کاهش تعارض زناشویی گردیده، ارتباط بهتر را آموزش داده و در حل تعارض خانوادگی کمک نموده است. با بکارگیری این بسته آموزشی در برنامه های مراقبتی مراکز زنان و زایمان می توان رضایت زناشویی زوجین در انتظار فرزند را بهبود بخشید و در جهت آمادگی روانی زنان برای فرزندآوری گام برداشت.
  کلیدواژگان: برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه، رضایتمندی زناشویی، زنان باردار
|
 • Elahe Hafezi *, Reza Rostami Dr Pages 1-34
  The new findings show that the brain has group of neurons which has mirror properties; these neurons called mirror neurons. Despite the fact there is no reliable physiological symptoms associated with Autism , it seems deficit in the mirror neurons in the prefrontal associated with this disorder. The purpose of this survey was finding the evidence on disordered function of the neurons in the children with Autism. This study was conducted through review method. Examined 20 articles published in 2010 _2015, By use the keyword such as brain imaging, mirror neurons, autism, developmental disorder & search in sites such as pubmed, science direct and springer. Primary evidences were supported this neurons role to develop autism symptoms, however recent researches applying brain imaging demonstrated that some factors such as deficit in imitation or theory of mind are related to autism symptoms. Therefore in order to assessment "broken mirror neurons" hypothesis in autism patients and also disappearing the inconsistent evidences, we suggest that researchers note etiology of this disorder with more accuracy in Future investigations and use mixed methods for determining the role of neurons in brain; the methods that in addition to motor tasks assess other tasks too.
  Keywords: Mirror neurons, autism, brain imaging, imitation, theory of mind
 • Ali Akbar Arjmandnia Dr *, Mohammad Ashoori Dr, Somayye Jalil Abkenar Pages 35-52
  Conducting parenting role is to enter to social role, which reflects a significant change in person life and identity. In recent years, many programs are designed in field of parents training that are different in philosophy, method and effectiveness. In this article, positive parenting program is introduced that is based on social learning theory and behavioral, cognitive and emotional principles. Also, it emphasizes on efficacy ofmothers in behavior . management and control. This program is based on five principles: healthy and attractive environment, positive learning environment, strict discipline, realistic expectations and pay attention to their role as parents. Increase of knowledge and skill, problem solving instruction, entertainment and safety development, enhance of behavioral ¡intellectual, ¡linguistic, emotionalæ and social effectiveness are specific objectives of positive parenting programs. .This program has five levels, which had formed based on different levels of performance and behavior disorder of children, as well as different needs in their parents. In this paper, after introducing parenting programs, it had paid to positive parenting programs and have been investigated principles, goals, levels and its contents thoroughly.
  Keywords: Positive parenting, strict discipline, Realistic expectations
 • Reza Aghili *, Mahbobeh Mehrvarz, Kamran Sadeghigandomani Pages 53-78
  The aim of this study was to The Relationship between perfectionism , internal locus of control and self- test anxiety and academic achievement of Talented students center Branch shahrekord
  The sample consisted of 340 students shahrekord Branch stratified sample of schools was selected
  The instrument used to collect questionnaire data perfectionism , locus of control scale , scale efficacy , test anxiety scale and average grades as an indicator of academic performance
  The study was correlational and multiple regression analysis and canonical correlation data were used
  Results
  The results showed that the hypothesis of a set of predictor variables and criterion variables canonical correlation is equal to (.66) .
  The results showed that not only test anxiety and academic performance by perfectionism , locus of control "internal" self-efficacy and predictable
  Conclusion
  test anxiety and academic achievement by perfectionism , locus of control "internal" self-efficacy and predictable .
  Perfectionism , locus of control and self-efficacy of any combination of anxiety and a good predictor of academic achievement and Hm¬ such a good predictor of test anxiety , but they alone are not good predictors for academic achievement alone
  Keywords: Internal locus of control, Efficacy, Perfectionism, exam stress, Academic Performance
 • Saeed Pornaghash Tehrani Dr *, Elham Fadavi Ardakanni, Maryam Nasri Taj Abadi Pages 79-102
  Academic performance has been particularly important in today's world and academic self-concept is one of the most important issues in school learning, which has attracted a lot of research implications. Academic self-concept indicate student perceptions or images of her own abilities regarding academic learning that impact on academic achievement, and at the same time it affected. Self-esteem is one of the important factors that compelled a person to act effectively and have perseverance. A person who has low self-esteem, more easily, of his goals overlooked and much easier for him to live in a way that others have trespassed. In following studies that Ellison did (1983, quoted by the Beyabangard, 1376), it was found that loss of control and caused personal dissatisfaction is one of the distinctive aspects of low self-esteem. According to what was said, question is whether the self-concept, self-esteem and self-control can predict academic performance? The main purpose of this study was to determine the relationship between academic self-concept, self- esteem and self-control to academic performance of elementary school students. In this study, Pearson's correlation and multiple regression were used. Participants were asked to complete a Liu and Wang self-concept, Rosenberg self-esteem and also Kendall and Wilcox (SCRS) self-control scale was completed by one of the parents. Academic performance each of students based on their academic record status (Very good, good, acceptable and effort) that teacher's grade equivalent, from 13 to 20 is assigned to each of them. Data analysis was performed using Pearson's correlation and multiple regression. Results showed that academic self-concept, self- esteem and self-control to academic performance are related significantly. Furthermore the academic self-concept, self-esteem and self-control to explain the variance of academic performance.
  Keywords: academic self-concept, self-esteem, self-control, academic performance
 • Taher Aslani *, Abbas Aria Dr Pages 103-120
  General health is important in social and personal performance of individuals. Students who have lower psychological well-being, are emotional and use physical control and emotion-focused problem solving. Also their time management is weak and have a negative perfectionism. This research has studied effectiveness of group counseling with transactional analysis approach in enhancing student's general health. That has been performed in the framework of quasi experiment with pre-post-test design of the control group. The students of Mohaghegh Arddabili university that participated in the call for group counseling and responded to the general health questionnaire, were the statistical society of research. , Two groups, include experimental and control group with ten member, were formed of those responded to general health questionnaire and their score were more than 21. The general Health Questionnaire was administered as pre-post test, before and after group counseling in both groups. Statistical analysis of the data collected was performed through the independent t-test using the spss software. The results showed that using of group counseling with transactional analysis approach is effective in improving student's general health (p
  Keywords: generall health, group counseling, transactional analysis approach
 • Farhad Kahrazeie Dr * Pages 121-148
  The present study has been done to determine the relationship and contribution of family functioning variables variables (problem solving, role performance, emotional responsiveness and overall performance) in the prediction of Academic self-regulation and Inhibition among high school students. For this purpose, 200 high school students were selected with multi-stage sampling method and studied. Methods the present study was descriptive and correlational. The data collected through questionnaire Family Epstein, Baldwin and Bishop (1983), self-regulation of academic and Ryan Connell (1987) and inhibition Weinberger and Schwartz (1990).Pearson correlation and regression analysis were used to analyze the data.
  The results indicate that: there are significant positive correlation there are between family functioning in dimensions (problem solving, role performance, emotional responsiveness, and overall performance) and the amount Academic self-regulation of students. From among the predictive variables studied, variables of role performance and problem solving have been able to predict the Academic self-regulation of student. However there are no significant positive correlation there are between family functioning in dimensions (problem solving, role performance, emotional responsiveness, and overall performance) and the amount Inhibition among high school students.
  Keywords: family functioning, Academic self-regulation, Inhibition, students
 • The role of culture in psychopathology and psychotherapy: implications for improving therapists cultural competence
  Fariba Zarani Dr, Saeid Sadeghi Dr * Pages 149-168
  Culture is defined of knowledge systems, concepts, rules and activities that is learned and passed down from generation to generation that influence to clinical symptoms show, etiology, expect of treatment, coping with illness and the process of psychotherapy.Culture at different levels affect of psychotherapy. Including motivation for treatment, the problems, treatment goals, therapist-client relationship style. In recent years, cultural competence as a solution that provides the possibility to all cultural and ethnic groups benefit from effective treatment, attentioned by psychologists and mental health professionals in the world. In this article we have tried to be clear cultural influences on psychotherapy process and characteristics are expressed the competent psychotherapy and psychotherapists be implications for improving cultural competence.
  Keywords: culture, psychopathology, psychotherapy, cultural competence
 • Gholamhosein Karami *, Mohsen Abedi Pages 169-188
  The relationship between art and education, is an old. Today, art has a unique position in various aspects of individual and social life, especially in education and if educational messages combine with artistic attractions its success and effectiveness will be added. So educational authorities must recognize this valuable intermediate well and be served it in formal and informal education systems. The aim of this descriptive and analytical study is to investigate the educational role and impacts of art and its communicational attractions for public especially children and adolescents. The main hypothesis of this paper is that art has the indelible role in development of the various dimensions of human personality and growthing his different characteristics and capabilities. So with all its expansion and effects, art implies the existence of human backgrounds and capabilities that its growth requires regular and purposeful activity that we call it artistic education. For investigating this hypothesis, educational and psychological outcomes of education through art is analyzed and explained systematically based on collection of research documentation and targeted search in scientific resources. The results show that the basic functions of art are affect on audience including recognition and personality growth, spiritual education and moral virtues growth, emotions and feeling growth, creativity nurturing, social communication development and cultural identity formation.
  Keywords: Art, Art Education, Education, Functions
 • Fatemeh Zam Dr *, Fahimeh Firoozfar, Elham Mansouri, Khadijeh Vali Zibayi Pages 189-206
  Nowadays, the empowerment debate is so popular that active social, political and economy groups use it. The worldwide usage of the term has two main consequences: first, ambiguity of definition and structure of empowerment construct, second, criticizing institutions and organization working on it as having no established criteria for measuring outcomes to prove their organization members are truly empowered. In spite of extent of usage of empowerment concept through studies, organizations and social institutions, psychological and social empowerment, are less spoken and one main reason is lack of proper studies within this field. This is a review article which aims to introduce, define and analyze of common empowerment models to bring together two psychological and social dimensions. First, in the introduction, it is dealt with literature history of psychological empowerment and its development via studies, then, familiar models are introduced and at the conclusion, findings and promising research recommendation for further studies are presented.
  Keywords: Potent, Empowerment, Psychological Empowerment, Socio – Psychological Empowerment
 • Azadeh Forouzanfar * Pages 206-239
  Distress tolerance refers to the degree to which an individual is able to withstand negative psychological and or physical states. Distress tolerance has increasingly been viewed as an important construct in developing new insights about the onset and maintenance of psycho pathology as well as its prevention and treatment. This article aims to review the theoretical and empirical bases of distress tolerance research. The research method is library studies and taking notes and reading documents. Inspection of the scientific literature indicates that there are a number of promising ways to conceptualize and measure distress tolerance, as well as relations between distress tolerance and psychopathological symptoms and disorders. But there also is notable conceptual and operational heterogeneity across the distress tolerance literature. A number of basic questions remain regarding the conceptual and operational definitions of the construct, its relations to other constructs and processes, its relations to psychopathology vulnerability and resilience, and its role as a treatment and preventive intervention target. Thus, the current paper provides a comprehensive review of past and contemporary theory and research and proposes key areas for future empirical study of this construct. Future research will make important contributions to our understanding of distress tolerance(s) and its role(s) in psychopathology vulnerability and resilience.
  Keywords: Distress tolerance, Mechanism, Psychopathology
 • Zeinab Khajavi * Pages 207-220
  Many of the interpersonal and psychological problems in patients with Alzheimer's can be explained based on the emotional aspects of their illness. Many studies have shown that Alzheimer's patients retain the ability to process emotions. This finding undermines the notion that these patients do not understand the emotional burden of stimuli. This look can be the cause of many abusive behaviors that caregivers apply to these patients. Following this important finding, the question arises: Do these patients remember the feeling and emotion they experienced? In this paper, we answer these two questions by explaining two concepts of “Emotional Memory enhancement” and “Feeling without memory”. Finally, we will refer to the clinical application of these findings for patients with Alzheimer's
  Keywords: memory, emotion, Alzheimer
 • Mansoureh Hajhosseini Dr., Saeid Zandi *, Saeideh Saninejad Pages 221-238
  The present study was conducted to examine the effects of PAIRS (Practical Application of Intimate Relationship Skills) program on pregnant women’s marital satisfaction. This semi-experimental research was organized in a pretest-posttest design with control group. The sample of the study included 24 couples expecting child who had scored low in ENRICH Marital Satisfaction Scale. These couples were randomly assigned to experimental group and control group (12 couple each). Before intervention, both groups were assessed. The experimental group received Practical Application of Intimate Relationship Skills Program training for 8 sessions; while the control group did not receive any intervention. After the training sessions, posttest was administered for both groups and the data was analyzed through covariance analysis. Findings showed that PAIRS training has been effective on pregnant women’s marital satisfaction in a way that this program has helped general satisfaction increase and it has reduced the marital conflicts. Incorporating of this package in pregnancy care centers’ prenatal care programs may improve marital satisfaction in couples expecting child and it consequently helps women mentally prepare for childbearing.
  Keywords: PAIRS, marital satisfaction, pregnant women, relationship skills