فهرست مطالب

محیط زیست جانوری - سال نهم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/11
 • تعداد عناوین: 54
|
 • محمدرضا اشرف زاده، محمد کابلی*، محمدعلی ادیبی ادیبی، امید یوسفی یوسفی، محسن امیری، محمدرضا مسعود صفحات 1-8
  خرس های قهوه ای، برخلاف سایر گوشت خواران پرتحرک، ساختار ژنتیکی کاملا مشخصی را در سطح جهان نشان می دهند که دربرگیرنده چندین کلاد میتوکندریایی است. علاوه بر این، جمعیت های خرس قهوه ای در خاورمیانه از جمله ایران در تهدید قرار دارند. با این وجود، هنوز جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی این خرس ها در مقایسه با تبارهای جهانی خرس قهوه ای در ابهام قرار دارد. در پژوهش حاضر، 50 نمونه (عضله، پوست و مو) متعلق به خرس قهوه ای از ایران گردآوری شد. تحلیل ها براساس یک قطعه 614 جفت باز از ناحیه کنترل میتوکندری انجام شد. براساس یافته ها، خرس های ایران در مقایسه با خرس های قهوه ای مناطق دیگر جهان تنوع هاپلوتایپی به نسبت زیادی (50 فرد، 22 هاپلوتایپ) را نشان دادند. تحلیل های این ناحیه میتوکندریایی، خرس های ایران را در یک کلاد مادری کاملا مجزا از دیگر کلادهای جهانی قرار داد، که دربرگیرنده دو-سه زیرکلاد گیتاشناختی شامل 1) زیرکلاد البرز: خرس های ساکن کوه های البرز تا ارسباران، 2) زیرکلاد زاگرس: خرس های غرب کشور از کوه های سهند (آذربایجان شرقی) تا زاگرس جنوبی (کازرون) و 3) زیرکلاد فارس: خرس های ساکن جنوب شرقی زاگرس (مرودشت تا اقلید، استان فارس) است. یافته های FST و AMOVA، وجود ساختار ژنتیکی معنی داری را بین زیرکلادهای خرس قهوه ای در ایران تائید می نماید. بنابراین، جمعیت های امروزی خرس قهوه ای در ایران، علاوه بر تنوع هاپلوتایپی به نسبت زیاد، ساختارهای گیتاشناختی مشخصی را نمایش می دهند.
  کلیدواژگان: خرس قهوه ای، تنوع هاپلوتایپی، زیرکلاد، البرز، زاگرس
 • نوید زمانی *، مجتبی قندالی صفحات 9-16
  تعیین متغیرهای زیستگاهی تاثیر گذار بر مطلوبیت زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت گونه های ارزشمند محسوب می گردد، زیستگاه های مطلوب تاثیر به سزایی بر بقاء و تولیدمثل گونه ها خواهند داشت و در امر مدیریت و حفاظت حیات وحش مورد توجه قرار می گیرند. یوزپلنگ ایرانی یکی از گونه های در بحران انقراض می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی متغیر های زیستگاهی و تعیین زیستگاه های مطلوب یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندان جهت حفاظت موثرتر از این گونه، داده های حضور گونه که طی چهار فصل در سال های1390-1388 جمع آوری گردید و با روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در نرم افزار Biomapper مورد بررسی قرار گرفت. پس از آماده سازی نقشه ها توسط نرم افزار Idrisi و Biomapper، متغیرهای زیستگاهی شامل ارتفاع، شیب، جهت، تیپ پوشش گیاهی و فاصله از منابع آب و فاصله از پاسگاه های محیط بانی وارد نرم افزار Biomapper گردید. جدول امتیاز حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که یوزپلنگ ایرانی به مناطق تپه ماهوری تمایل دارند که دارای عوارض توپوگرافی مناسب برای مخفی شدن به منظور شکار طعمه است. هم چنین جهت های شمالی که به دلیل تابش کم تر خورشید و رطوبت نسبی بالاتر دارای پوشش گیاهی غنی تر و طعمه فراوان تر هستند، منجر به تمایل بیش تر گونه به حضور در این مناطق می گردد. تجزیه و تحلیل مدل مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندان نشان می دهد که یوزپلنگ ایرانی در این زیستگاه دارای پهنای آشیان بوم شناختی متوسط می باشد و به زیستگاه های حاشیه ای تمایل بیش تری نشان می دهد.
  کلیدواژگان: Biomapper، مدل مطلوبیت زیستگاه، زیستگاه حاشیه ای، روش ENFA، یوزپلنگ ایرانی
 • رضا سید شریفی *، کیومرث کراری نیری، نعمت هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی، مهدی بهلولی صفحات 17-26
  در این تحقیق،از رکوردهایهفت گله گاو شیری نژاد هلشتاین استان اصفهان در اولین دوره شیردهی استفاده گردید. داده های مذکور مربوط به سال های 1382 تا 1392 که توسط شرکت آریا دلتا ژن اصفهان جمع آوری شده بودند مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل صفات تولیدی (تولید شیر، تولید چربی، تولید پروتئین) ، صفات تیپ (عمق بدن، زاویه داربودن، نگه دارنده پستان، اتصال پستان جلو، عمق پستان) و صفات تولیدمثلی (روزهای باز و سن اولین زایش) و صفت طول عمر تولیدی بودند. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مورد بررسی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی توسط نرم افزارwombat انجام شد. وراثت پذیری تولید شیر، تولید چربی شیر، تولید پروتئین شیر به ترتیب 0/28، 0/49، 0/42 و وراثت پذیری سن اولین زایش و روزهای باز به ترتیب 0/69 و 0/07 و وراثت پذیری صفات عمق بدن، زاویه داربودن، نگه دارنده پستان، اتصال پستان جلو، عمق پستان به ترتیب 0/27، 0/25، 0/12، 0/05 و 0/36 و وراثت پذیری طول عمر تولیدی 0/2 برآورد گردید. همبستگی ژنتیک ی بین صفات تولید شیر و تولید چربی 0/12 و همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر و تولید پروتئین 05 /0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی بین صفت روزهای باز و سن اولین زایش 0/21 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی صفات تیپ بین 0/51- تا 0/72 و همبستگی فنوتیپی صفات تیپ بین 0/19- تا 0/22 برآورد گردید. بیش ترین همبستگی ژنتیکی مثبت بین عمق بدن و زاویه داربودن 0/7 و بیش ترین همبستگی ژنتیکی منفی بین عمق بدن و عمق پستان 0/51- برآورد گردید. همبستگی های ژنتیکی برآورد شده بین صفات تولیدی، تولیدمثلی ، تیپ و طول عمر تولیدی در دامنه 0/51- (طول عمر تولیدی و تولید پروتئین) تا 0/63 (سن اولین زایش و تولید چربی) برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی بین صفات تیپ و طول عمر تولیدی در محدوده 0/3- تا 0/39 متغیر بود. با توجه به همبستگی ژنتیکی قوی و نامطلوب بین صفات تولیدی و تولیدمثلی، طراحی برنامه های انتخاب در گاوهای شیری براساس ترکیبی از این صفات توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: گاو شیری، صفات تولیدی، صفات تولیدمثلی، صفات تیپ، بقا، پارامترهای ژنتیکی
 • فرزاد امیری نسب، کامران زند*، کاظم کریمی صفحات 27-34
  مطالعه حاضر به منظور بررسی جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا بر فراسنجه های خونی و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین انجام گردید. به منظور مقایسه کیفیت غذایی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره گاوهای هلشتاین آزمایشی در دومرحله انجام گرفت. در مرحله اول آزمایش ترکیب شیمیایی این دو کنجاله مورد بررسی قرار گرفت. درصد پروتئین خام، چربی خام و خاکستر کنجاله گوار نسبت به کنجاله سویا کم تر بود ولی میزان ADF و NDF کنجاله سویا نسبت به کنجاله گوار بیش تر بود. در مرحله دوم آزمایش اثر کنجاله ها بر میزان مصرف ماده خشک، متابولیت های خونی و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمایش مرحله دوم تعداد 8 راس گاو شیری تازه زای هلشتاین براساس تولید شیر 305 روز دوره قبل، شکم زایش (شکم دوم تا پنجم) و تاریخ زایش مورد انتظار انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه و چهار گاو در هر گروه تقسیم شدند. گاوهای انتخاب شده از روزهای 5 تا 56 پس از زایمان با دو خوراک حاوی انرژی و پروتئین یکسان تغذیه شدند، تیمار یک حاوی 15 درصد کنجاله سویا (بدون استفاده از کنجاله گوار) و تیمار دو حاوی 15 درصد کنجاله گوار (بدون استفاده از کنجاله سویا) بود. براساس نتایج آزمایش تفاوت معنی داری بین گلوکز پلاسمای گاوها مشاهده نگردید (0/05 کلیدواژگان: کنجاله گوار، گاوشیری هلشتاین، فراسنجه های خونی، تولید شیر
 • شیرین آقا نجفی*، لیلا سالاری صفحات 35-40
  انتخاب زیستگاه آهو کوهی در جزیره فارور، بهار 1393 مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهای زیستگاهی مثل درصد پوشش و ارتفاع گیاهان علفی، ارتفاع و قطر درخت آکاسیا، فاصله از نزدیک ترین لکه های گیاهی، صخره ای و درصد شیب در پلات های مستقر در اطراف گروه های سرگین (نقاط حضور گونه) اندازه گیری و با پلات های عدم حضور (تصادفی) مقایسه گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین مناطق حضور و عدم حضور از لحاظ برخی متغیرهای زیستگاهی وجود دارد (0/05>p). در واقع این گونه مناطقی با درصد پوشش گیاهی علفی و مرتفع را که دارای درختان آکاسیای مرتفع و قطور هستند، ترجیح می دهد. آزمون تجزیه به مولفه های اصلی مشخص کرد که درصد پوشش گیاهان علفی و ارتفاع درختان آکاسیا مهم ترین متغیرهای زیستگاهی موثر در انتخاب زیستگاه این گونه هستند. نتایج نشان داد از لحاظ انتخاب زیستگاه بین سه چشم انداز کوه، تپه ماهور و دشت اختلاف معنی داری وجود ندارد (0/14=p). با افزایش قطر و ارتفاع آکاسیای اثر حمایتی آن به عنوان پناه گرمایی و چتر سایه انداز برای این گونه بیش تر می شود. درصد بالای پوشش گیاهی علفی و مرتفع نقش به سزایی را در تامین آب و مواد معدنی برای گونه در فصل بهار فراهم می کند.
  کلیدواژگان: انتخاب زیستگاه، آهوی کوهی، جزیره فارور، خلیج فارس
 • نعیم کاوه، منصوره ملکیان*، رویا آداودی صفحات 41-48
  تکثیر در اسارت که باهدف افزایش جمعیت گونه ها و رهاسازی مجدد آن ها در زیستگاه های طبیعی صورت می گیرد، نقش مهمی در حفاظت از گونه ها داشته و انجام مطالعات ژنتیکی از ملزومات آن محسوب می شود. در این پژوهش تنوع ژنتیکی و جایگاه رده بندی جمعیت گوسفند وحشی در سایت تکثیر چادگان با استفاده از تکثیر قطعه ای به طول 688 جفت باز از ژن سیتوکروم b ارزیابی شد. نتایج نشان داد که گوسفند وحشی درمنطقه چادگان در کلاد O. vignei قرارگرفته و به عنوان زیرگونه O. vigneilaristanica از زیر گونه های O. vignei kermanansis تفکیک شد. در مطالعه حاضر 3 هاپلوتایپ جدید به 67 هاپلوتایپ مطالعات گذشته اضافه گردید که تنوع ژنتیکی نسبتا مناسبی را در جمعیت مورد مطالعه نشان داد. میزان واگرایی ژنتیکی درون و بین گونه ای قوچ و میش کلادهای O. vignei، O. orientalis و O. canadensis از کلاد O. ammon با توجه به تعداد کم نمونه در این مطالعه با روش K2P محاسبه گردید. بر این اساس حداقل و حداکثر فاصله ژنتیکی درون گونه O. vignei 0/013 تا 0/015 به دست آمد درحالی که فاصله ژنتیکی بین گونه ای O. vignei با O. canadensis 0/086 تا 0/088 و O. vignei با O. orientalis 0/021 تا 0/024 برآورد گردید. حداقل فاصله ژنتیکی بین زیرگونه های O. canadensis و O. orientalis و حداکثر آن بین زیرگونه های O. vigneiمشاهده شد. نتایج این مطالعه می تواند در انتقال افراد بین جمعیت ها و رهاسازی افراد از سایت های تکثیر به زیستگاه های طبیعی مورد استفاده قرار گیرد تا تنوع ژنتیکی جمعیت های گوسفند وحشی در کشور حفظ شود.
  کلیدواژگان: تکثیر در اسارت، تنوع ژنتیکی، جایگاه فیلوژنی، سیتوکروم b، گوسفند وحشی
 • مهدی خدایی مطلق*، محمدحسین مرادی صفحات 49-56
  این پژوهش با هدف بررسی اثر پوست پسته روی برخی از فراسنجه های خونی در بره های نژاد فراهانی انجام شد. تحقیق مذکور در بخش علوم دامی دانشگاه اراک انجام شد. پانزده بره نر در سه گروه پنج رﺃ سی به عنوان گروه شاهد و گروه های آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی انتخاب شدند و به مدت 90 روز انجام شد. پوست پسته مرطوب در برابر نور خوشید خشک شد و سپس آسیاب گردید. مقدار پوست پسته در گروه شاهد، تیمار یک و تیمار دو به ترتیب صفر، 12/5 و 25 درصد جیره را تشکیل می داد. نتایج نشان داد که بین گروه های آزمایشی و شاهد هیچ گونه تفاوت معنی دار بین متابولیت های خونی شامل گلوکز، آلانین آمینوترانسفراز، تری گلیسیرید، کلسترول، LDL، HDL، VLDL،BUN و آلکالین فسفاتاز مشاهده نمی شود. اما در آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، آلبومین و پروتئین کل تفاوت معنی داری بین تیمار دو و سایر گروه های آزمایشی مشاهده شد (0/01>P). میزان مصرف ماده خشک با افزایش پوست پسته در تیمار دو به طور معنی داری کاهش یافت اما در تیمار یک اثر معنی داری بین گروه شاهد و تیمار یک مشاهده نشد. به طورکلی می توان نتیجه گیری کرد که با افزایش سطح پوست پسته به 25 درصد، کاهش معنی داری در ماده خشک مصرفی مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: پوست پسته، فراسنجه خونی و بره نژاد فراهانی
 • امید طبیعی *، محسن گرامی صفحات 57-64
  این تحقیق با هدف برآورد تمایل به پرداخت افراد محلی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال (Caracal caracal، Schreber، 1776) به منظور تعیین ارزش حمایتی این گونه منحصربه فرد در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی استان فارس انجام شده است. در این مطالعه، تعداد 198 نفر از خانوارهای محلی در استان فارس که در مجاورت زیستگاه این گونه، یعنی پناهگاه حیات وحش بختگان و منطقه حفاظت شده بهرام گور هستند به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و چهره به چهره مصاحبه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل: مشخصات جمعیت شناسی، سوالات آگاهی و تمایل به پرداخت افراد برای حمایت از گونه کاراکال بود. پس از جمع آوری داده ها، نتایج با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 21 و اقتصاد سنجی Eviews نسخه 8، تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که، 57/6 درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال دارند. از سویی دیگر نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و سالانه هر خانوار محلی برای حمایت از گونه کاراکال، به ترتیب معادل با 50747/39 و 608975/14 ریال است. براساس نتایج مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده، متغیرهای تحصیلات، عضویت در سازمان های زیست محیطی، شناخت گونه و میزان پیشنهاد از عوامل تاثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد محلی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال است.
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، حمایت، گونه کمیاب، کاراکال، استان فارس
 • وحید اکملی * صفحات 65-72
  خفاش های دمموشی جنس Rhinopoma به عنوان قدیمی ترین کلاد خردخفاشان زنده محسوب می شوند. گونه های این جنس در نواحی گرم استوایی یا نیمه استوایی دنیای قدیم، شمال وغرب آفریقا، خاورمیانه، لوانت، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، هندوستان، تایلند و سوماترا ساکن هستند. برای بررسی روابط تبارشناسی اعضای این جنس از ژنD-Loop استفاده شد. در این مطالعه 36 نمونه از مناطق مختلف جمع آوری و برای استخراجDNA مورداستفاده قرار گرفت. بعد از تکثیرقطعهموردنظر و توالی یابی، هم ردیفی انجام شدو توالی بهطول 577 نوکلئوتید به دست آمد. میانگین ترکیب نوکلئوتیدهای A، C، T و G، به ترتیب برابر35/23%،24/16%،28/60% و12/01%بود. از تعداد577جایگاه، 168 جایگاه متغیر که 148 جایگاه از نظر پارسیمونی حاوی باراطلاعاتی (parsimony informative) بود. نتایج به دست آمده در این مطالعه وجود سه گونه R. microphyllum، R. hardwickei و R. muscatellum در ایران را تایید نمود. هم چنین مطالعه تبارزایی سه گونه جنس Rhinopoma نشان داد که R. microphyllumو R. muscatellum تاکسون های خواهریمی باشند که این حالت با رابطه R. hardwickeiو R. muscatellum که براساس تشابه اندازه بدن و مورفولوژی بینی به عنوان نزدیک ترین تاکسون ها به هم درنظر گرفته می شوند، در تناقض است.
  کلیدواژگان: خردخفاش، تبارزایی، خفاش دم موشی، پژواک جایابی، ژن ناحیه کنترل
 • زهرا عالیشاه آرات بنی، ملیحه سلیمی بنی، همایون خزعلی *، فریبا محمودی صفحات 73-78
  گرلین اثرات مهاری بر فعالیت محور هیپوتالاموس –هیپوفیز –گنادها (HPG) اعمال می کند. روماتاز آنزیم کلیدی در مسیر بیوسنتز استروئیدهای جنسی است که تبدیل تستوسترون به استروژن را در مغز کاتالیز می کند. در این تحقیق اثرات تزریق گرلین بر میزان بیان ژن آروماتاز در هیپوتالاموس موش های ماده بالغ آندروژنه بررسی شد. بیست موش صحرایی ماده نژاد ویستار 50 میکروگرم تستوسترون پروپیونات را با تزریق زیر پوستی، در روز سوم تولد دریافت کردند. حیوانات بالغ آندروژنه به ترتیب سالین، مقادیر 2، 4 یا 8 میکروگرم گرلین را از طریق بطن سوم مغزی دریافت کردند. یک گروه شاهد غیر آندروژنه، در بلوغ سالین دریافت کردند. بیان ژن آروماتاز هیپوتالاموس با استفاده از روشPCR نیمه کمی تعیین گردید. میزان بیان نسبی ژن آروماتاز در گروه شاهد آندروژنه نسبت به غیر آندروژنه به طور معنی داری افزایش یافت. گرلین میزان بیان نسبی ژن آروماتاز را در مقایسه با گروه شاهد آندروژنه به طور معنی داری کاهش داد. گرلین ممکن است اثرات مهاری بر بیان ژن های دخیل در استروئیدوژنز اعمال کند.
  کلیدواژگان: گرلین، آروماتاز هیپوتالاموسی، آندروژنه
 • وحید حسنوند، نامدار یوسف وند* صفحات 79-84
  عنصر روی تاثیرات مفیدی درحیوانات دیابتی دارد. تاثیر مثبت گیاه سیر در کاهش میزان قند خون یا عوارض ناشی از دیابت نیز گزارش شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر درمانی ترکیب سولفات روی با عصاره گل سیر بر دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین (STZ) در موش های صحرایی نر بود. تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند (7=n) ، گروه شاهد نرمال، که درطول 45 روز از آب و غذای معمولی استفاده کردند و در روز 15 به آن ها نرمال سالین تزریق شد، گروه کنترل مثبت (دیابتی شده به وسیله استرپتوزوتوسین با دوز 40 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز پانزدهم) و گروه تیمار، با دریافت عصاره هیدروالکلی گل سیر با دوز 360 میلی گرم بر لیتر و سولفات روی با دوز 36 میلی گرم بر لیتر در آب آشامیدنی به صورت ترکیبی در یک دوره تیمار 45 روزه بعد از دیابتی شدن مورد استفاده قرار گرفتند. داروی استرپتوزوتوسین با دوز 40 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون صفاقی بعد از تیمار تزریق شد. میزان هورمون انسولین از طریق روش رادیوایمنواسی با کیت های ویژه و قند خون، از روش آنزیمی رنگ سنجی اندازه گیری شدند. میزان سرمی هورمون انسولین در گروه تحت تیمار نسبت به کنترل افزایش معنی داری (0/001>p) را نشان داد. میزان قند خون گروه تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری (0/05>p) را نشان داد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دریافت ترکیب عصاره گل سیر و سولفات روی به صورت درمانی باعث افزایش انسولین و کاهش قند خون در دیابت القایی می گردد.
  کلیدواژگان: دیابت، روی، گل سیر، استرپتوزوتوسین، موش صحرایی
 • روناک کهزادی *، وحید نجاتی، مزدک رازی، غلامرضا نجفی صفحات 85-92
  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) بیماری شایعی است که 10-5% خانم ها را در سنین باروری درگیر می کند و با کاهش تخمک گذاری، افزایش آندروژن و مقاومت به انسولین همراه است. دانه سیاهدانه دارای تاریخچه غنی پزشکی و مذهبی و متشکل از ترکیبات شیمیایی قدرتمند است که می تواند اثرات بسیاری بر سلامت انسان بگذارد. در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی خواص آنتی اکسیدانی بافت تخمدان در رت های مدل PCOS بررسی شد. بدین منظور 32 رت ماده بالغ به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. شامل: گروه کنترل، گروه PCOS القا شده (با دریافت 4 میلی گرم استرادیول والرات، تزریق عضلانی) ، گروه تحت درمان PCOS+ سیاهدانه (با دوز 200 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) و گروه تحت درمان PCOS+ سیاهدانه (با دوز 600 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن). حیوانات عصاره سیاهدانه را به صورت خوراکی توسط گاواژ به مدت 63 روز دریافت کردند. بعد از 63 روز، تمام حیوانات در فاز استروس آسان کشی شده و میزان MDA و TAC در بافت تخمدان اندازه گیری شد. این مطالعه نشان داد که در گروه های تحت درمان با سیاهدانه نسبت به گروه PCOS القا شده،TAC افزایش وMDA کاهش یافت و از بین دوزهای استفاده شده دوز 600 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن بیش ترین تاثیر مثبت را داشت. بنابراین سیاهدانه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی است و موجب کاهش استرس اکسیداتیو می شود.
  کلیدواژگان: سیاهدانه، PCOS، آنتی اکسیدان، تخمدان، رت
 • بهروز بهروزی راد *، سیمین جامعی صفحات 93-102
  گنجشک معمولیPasser domesticus, Pallas 1811 درایران دارای پراکنش وسیعی است و و در استان های جنوبی کشور ارزش غذایی دارد. به همین دلیل میزان موفقیت جوجه آوری آن از اسفند ماه 1394 تا اردیبهشت 1395 در فضاهای سبز منطقه کیان آباد اهواز با مشاهده مستقیم بررسی شد. فضاهای سبز منطقه کیان آباد دارای پوشش درختی کنارzizphus spinachristi، اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis، برهان Albizia lebbeckو کنوکارپوس. Cenocarpus spاست. بر روی درختان منطقه در مجموع 125 آشیانه شمارش شد که 50 آشیانه بر روی درختان اکالیپتوس، 40 آشیانه برروی درختان برهان و 35 آشیانه نیز برروی درختان کنار ساخته شده بودند. شروع آشیانه سازی 18 اسفند، اوج تاریخ تخم گذاری 25 تا 28 اسفند، اوج تاریخ تفریخ تخم ها 15 فروردین تا 25 فروردین و آخرین تاریخ پرواز جوجه ها 22 اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. مشخصات 125 آشیانه و ابعاد 500 تخم درداخل آشیانه ها، اندازه گیری شد. میانگین تخم ها در هر آشیانه 4 عدد، میانگین قطر بزرگ تخم ها 0/12±2/20 سانتی متر، میانگین قطرکوچک تخم ها 0/12±1/61 سانتی متر، میانگین حجم تخم ها 0/45±2/86 سانتی مترمکعب، میانگین وزن تخم ها 0/34±2/30 گرم، میانگین دوران تفریخ 0/91± 14/19 روز، میانگین وزن آشیانه 10/4±145/46 گرم، میانگین طول آشیانه 5/94±19/23 سانتی متر، میانگین عرض آشیانه 2/25±12/53 سانتی متر، میانگین قطردهانه آشیانه ها 2/25±8/76 سانتی متر و میانگین ارتفاع آشیانه ها از زمین 1/2± 4/68 متر، تعیین شدند. میزان موفقیت جوجه آوری در منطقه کیان آباد 54 درصد و تلفات 46 درصد تعیین شد.
  کلیدواژگان: گنجشک معمولی، زنده مانی جوجه ها، کیان آباد، اهواز
 • میثم قاسمی، صابر قاسمی * صفحات 103-116
  تحقیق حاضر با هدف بررسی فراوانی و تنوع زیستی پرندگان زمستان گذران در مناطق تالابی شرق استان هرمزگان در سال 1394 انجام شده است. در راستای انجام این مطالعه، پرندگان22 منطقه تالابی با به کارگیری روش مشاهده مستقیم و شمارش کل و با استفاده از دوربین دوچشمی و تلسکوپ پرنده نگری مورد شناسایی، سرشماری و طبقه بندی قرار گرفتند. هم چنین جهت بررسی تنوع زیستی، سنجه های تنوع گونه ای شامل شاخص های شانون- وینر، سیمپسون و مارگالف و سنجه های یکنواختی گونه ای شامل شاخص پیلو، بریلیون و مکینتاش و از سنجه های غنای گونه ای شاخص فراوانی گونه مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج این مطالعه تعداد 44582 قطعه پرنده شامل 68 گونه پرنده زمستان گذران در 17 خانواده و 68 گونه سرشماری و گونه باکلان بزرگ (Phalacrocorax carbo) ، با 20/71 درصد از کل مشاهدات، به عنوان گونه غالب مناطق تالابی شرق استان هرمزگان شناخته شد. بررسی فراوانی مشاهدات نشان داد که خورهای تیاب و میدانی به ترتیب با 15/26 و 13/66% کل مشاهدات، میزبان بیش ترین تعداد پرندگان مهاجرآبزی و کنارآبچر زمستان گذران در مناطق تالابی شرق استان هرمزگان بوده اند. پهنه های گلی شرق بندرعباس (3/07) و خور سورگلم (3/03) بالاترین تنوع گونه ای و خلیج جاسک (1/64) و ساحل بحل (1/3) از کم ترین تنوع گونه ای برخوردار بودند. بیش ترین غنای گونه ای در خور نمکی (5/44) و پهنه گلی شرق بندرعباس (5/19) و کم ترین غنای گونه ای در نخل ابراهیمی (1/49) و ساحل عبد- سدیچ (1/42) دیده شد. بررسی های میدانی نشان داد که ساختار توامان گلی و جنگلی بودن در میزان استفاده پرندگان نقش مهمی را ایفا می کند و کم ترین تنوع و غنای گونه ای در مناطق تالابی با ساختار شنی - ماسه ای دیده شده است. تنوع گونه ای کل مناطق تالابی شرق استان با استفاده از شاخص های شانون - وینر، سیمپسون و شاخص مارگالف به ترتیب 3/12، 13/20 و 6/26 و یکنواختی گونه ای این مناطق با استفاده از شاخص های پیلو، بریلیون و مکینتاش به ترتیب 0/74، 0/74 و 0/82 محاسبه گردید. در پایان این تحقیق نشان داد که به واسطه اهمیت تالاب های شرق استان در زمستان گذرانی پرندگان آبزی و کنارآبچر، تبیین استراتژی خردمندانه توسعه آن ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فراوانی نسبی، تنوع زیستی، غنای گونه ای، پرندگان آبزی، پرندگان کنارآبچر، استان هرمزگان
 • راضیه مرشد، حسین وارسته مرادی * صفحات 117-126
  این تحقیق با هدف بررسی توزیع، تنوع و تراکم پرندگان در نواحی حفره ای و تاج بسته جنگلی در پارک ملی گلستان در سال 1394 انجام شد. در راستای انجام این پژوهش پس از پیمایش میدانی و با استفاده از نقشه منطقه، تعداد 122 نقطه نمونه برداری به فاصله شعاعی 25 متر انتخاب شده و پرندگان و متغیرهای زیست محیطی بررسی شدند. برای تعیین تراکم پرندگان و هم باشی جامعه پرندگان با متغیرهای محیط زیستی، به ترتیب از نمونه برداری فاصله ای و آنالیز فزاینده استفاده شد. هم باشی شاخص های تنوع پرندگان با متغیرهای محیط زیستی با استفاده از روش آنالیز فزاینده RDA مورد مطالعه قرار گرفت. در طول دوره مطالعاتی، تعداد 216 پرنده متعلق به 14 گونه ثبت گردید. در مناطق حفره ای بیش ترین تراکم مربوط به چرخ ریسک بزرگ (Parus major) ، چرخ ریسک سرآبی (Parus caeruleus) و سینه سرخ (Erithacus rubecula) و کم ترین تراکم مربوط به دارکوب سیاه (Dryocopos martius) ، مگس گیر خال دار (Muscicapa striata) و الیکایی (Troglodytes troglodyte) بود. در مناطق تاج بسته چرخ ریسک بزرگ، سینه سرخ و چرخ ریسک سرآبی بیش ترین تراکم و کم ترین تراکم مربوط به توکای سیاه Turdus merula ، چرخ ریسک پس سر سفید (Parus ater) و مگس گیر خال دار بود. شاخص های تنوع زیستی شامل گونه های بسیار فراوان N2، نمایه تنوع شانون-واینر و نمایه یکنواختی کامارگو به ترتیب با مقادیر 2، 0/5 و 0/6 بیش ترین مقادیر را در نواحی تاج بسته نشان دادند. نتایج این مطالعه اهمیت نواحی تاج بسته جنگلی را برای حفاظت و بهبود وضعیت پرندگان به ویژه در پارک ملی گلستان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: پرندگان، حفره ای، تاج بسته، پارک ملی گلستان
 • عبدالحسین قنبرنژاد *، حمیدرضا رضایی، صابر قاسمی صفحات 127-134
  مطالعه تغییرات تنوع گونه ای و فراوانی جمعیت های پرندگان تالابی، عامل زیستی مناسبی برای تبیین کیفیت و روند سلامت این اکوسیستم ها به عنوان مهم ترین و آسیب پذیرترین منابع زیست محیطی جهان می باشد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین مناطق دارای تنوع و غنای پرندگان آبزی و کنارآبزی تالاب بین المللی مصب رودخانه های شور، شیرین و میناب براساس روش تحلیل ساختار مکانی با استفاده از نرم افزار اشلون بوده است. برای این منظور، در دی ماه سال های 1391 و 1392، توسط 3 نفر مشاهده گر، با استفاده از دستگاه دارای سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) مکان حضور پرندگان شناسایی و ثبت شد و در نهایت برای شمارش و تعیین جمعیت پرندگان نیز از دوربین های دوچشمی Swarovski, Zeiss و هم چنین تلسکوپ های قوی 60 ×20 اعم از Swarovskiو Zeiss، برای سهولت در شمارش پرندگان با جمعیت زیاد از دستگاه شماره انداز (Counter) استفاده شد. سپس منطقه به سلول های با مساحت 9 و 36 کیلومترمربعی تقسیم شده و برای هر سلول تعداد گونه های مشاهده شده محاسبه گردید. محاسبه غنا براساس گونه، جنس و خانواده نیز انجام گرفت تا اولویت های فیلوژنتیکی هم در غنای مناطق درنظر گرفته شود. در این بررسی تعداد 36741 قطعه پرنده ثبت شد، که شامل 80 گونه، 45 جنس و 23 خانواده بودند. براساس شبکه 9 کیلومترمربعی، تعداد 12 سلول حدود 10800 هکتار به عنوان زون امن و تعداد 46 سلول معادل 41400 هکتار زون 2 مشخص گردید. در سلول های 36 کیلومترمربعی، تعداد 7 سلول معادل 25200 هکتار به عنوان زون امن و تعداد 20 سلول معادل 72000 هکتار زون 2، مشخص شدند. از مقایسه دو روش مشخص گردید که شبکه های دارای مساحت کوچک تر دارای دقت بالاتری در جداسازی مناطق دارای غنای بالا هستند؛ درحالی که شبکه های بزرگ تر دید عمومی مناسبی را در خصوص مناطق می دهند.
  کلیدواژگان: تحلیل ساختار مکانی، پرندگان، غنای گونه ای، تالاب بین المللی مصب رود شور، رود شیرین و رود میناب
 • زهره نصیری، سیدمحمود قاسمپوری *، منصور علی آبادیان صفحات 135-140
  پرندگان ازجمله مهره دارانی می باشند که از اصوات متنوع برخوردارند و این ویژگی به خاطر وجود اندام تخصصی تولید صدا یا همان جعبه صوت (syrinx) می باشد. خانواده مگس گیرها (Muscicapidea) گروهی از پرندگان آوازخوان و خانواده ای از راسته گنجشک سانان می باشند که در زیستگاه های متنوعی دیده می شوند و قادر به یادگیری و تقلید صدا هستند. هم چنین این خانواده در رده بندی در سطح جنس و گونه براساس مطالعات مولکولی از ابهامات بسیاری برخوردار می باشد که انجام مطالعات اصوات این گروه و ترسیم فیلوژنی صوتی و مقایسه آن با فیلوژنی مولکولی احتمالا می تواند به بعضی از این مسائل پاسخ دهد. در این راستا آوازهای مربوط به تعدادی از گونه های جنس های مختلف این خانواده مورد تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار 1. 5 Pro version Raven قرارگرفت و هفت ویژگی آوایی کد گذاری گردید و در نهایت فیلوژنی صوتی با دو الگوریتم نزدیک ترین همسایه (NJ) و روش جفت گروه بدون وزن با میانگین حسابی (UPGMA) توسط نرم افزارهای3. 60 Phylip و 4. 0 PAUP ترسیم شد. نتایج حاکی از عدم انطباق نسبی بین درخت حاصل از فیلوژنی صوتی با آخرین فیلوژنی پذیرفته شده مولکولی این خانواده بود. موارد عدم انطباق می تواند به میزان یادگیری و تقلید صدا در این خانواده مربوط باشد. درمجموع درخت فیلوژنی ترسیم شده به روش NJ با62 درصد انطباق در مقابل درخت فیلوژنی به روشUPGMA با 45 درصدانطباق با درخت مولکولی،از ارزش تاکسونومیکی بالاتری در فیلوژنی صوتی برخوردارمی باشد.
  کلیدواژگان: اصوات، Muscicapidae، فیلوژنی صوتی، فیلوژنی مولکولی
 • حسین عطارچی *، مجتبی طهمورث پور، مجتبی آهنی آذری، محمد هادی سخاوتی، مختار مهاجر صفحات 141-146
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ژن های PIT1 و STAT5B و ارتباط آن ها با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران انجام شد. برای این منظور، تعداد 200 قطعه جوجه خروس تعیین جنسیت شده از مرغ های بومی مازندران در شرایط یکسان پرورش داده شده و همگی در سن 12 هفتگی کشتار شدند. صفات مورد بررسی قبل و بعد از کشتار شامل وزن زنده در 4، 8 و 12 هفتگی، وزن لاشه، قلب، کبد، سنگدان، طحال، چربی حفره شکمی، pH گوشت، ظرفیت نگه داری آب گوشت و چربی داخل عضله ای اندازه گیری و ثبت شدند. قبل از کشتار از تمامی پرندگان نمونه خون تهیه و استخراج DNA از نمونه ها با استفاده از کیت شرکت سیناژن صورت گرفت. سپس جایگاه های مورد نظر هریک از ژن ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی آن ها تکثیر و تعیین ژنوتیپ توسط روش PCR-RFLP با آنزیم های اختصاصی آن ها انجام گرفت. فراوانی هریک از آلل های (+) و (-) در جایگاه ژنی PIT1 به ترتیب برابر با 0/715 و 0/285 و در جایگاه ژنی STAT5B به ترتیب برابر با 0/355 و 0/645 تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده های فنوتیپی و ژنوتیپی با استفاده از نرم افزار آماری 9. 12SAS نشان داد که ارتباط معنی داری بین ژنوتیپ های ژن PIT1 با صفات وزن زنده در 12 هفتگی، وزن لاشه و وزن کبد و ژنوتیپ های ژن STAT5B با صفات وزن زنده در 8 هفتگی و چربی حفره شکمی وجود دارد (0/05>p). بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که ژن های PIT1 و STAT5B می توانند در جایگاه مورد نظر به عنوان کاندید برای صفات رشد و لاشه در برنامه های اصلاح نژادی مرغ بومی مازندران مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: PIT1، STAT5B، چندشکلی، صفات اقتصادی، مرغ بومی
 • فروغ طلازاده *، منصور میاحی، سارا ره انجام صفحات 147-150
  هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی بیوفین بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی می باشد. دویست قطعه جوجه یک روزه گوشتی خریداری شدند و بیست قطعه جوجه برای تعیین زمان واکسیناسیون به طور تصادفی خون گیری شدند و بقیه به طور تصادفی به 3 گروه مساوی و هر گروه به 3 زیر گروه 20 قطعه ای تقسیم شدند. جوجه های گروه A و B، داروی آنتی بیوفین را به ترتیب به میزان 0/1 درصد و 0/2 درصد در آب آشامیدنی دریافت کردند. جوجه های گروه C به عنوان گروه شاهد، داروی آنتی بیوفین را دریافت نکردند. جوجه های تمام گروه ها، واکسن زنده B1 را به روش قطره چشمی و واکسن کشته دوگانه نیوکاسل آنفلوانزای تحت تیپ (H9N2) ، به روش زیر پوست پشت گردن دریافت کردند. در 21 روزگی و در پایان دوره، میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا محاسبه گردید. این مطالعه نشان داد مصرف آنتی بیوفین در غلظت های 0/1 درصد و 0/2 درصد بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوفین، عصاره آویشن، ضریب تبدیل، جوجه گوشتی
 • فرشته مدنی *، کاظم کریمی، سید ناصر موسوی صفحات 151-156
  این آزمایش جهت بررسی اثر نسبت های مختلف مس و روی در جیره بر عملکرد بلدرچین تحت تنش گرمایی انجام گرفت. بدین منظور تعداد 144 قطعه جوجه 10 روزه از نژاد ژاپنی به مدت 47 روز پرورش داده شدند. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی و شامل 6 تیمار و 4 تکرار که هر کدام 6 جوجه را شامل می شد. تیمارهای این تحقیق شامل گروه های شاهد نرمال وتحت تنش (مس1/5 به 88روی) ، مس کم تر از شاهد (0/75 و 88) ، مس بیش تر از شاهد (3 و 88) ، روی کم تر از شاهد (1/5 و 44) ، روی بیش تر از شاهد (1/5 و 176) بودند. نتایج نشان داده که گروه های شاهد تحت تنش و روی کم تر از شاهد دارای بیش ترین افزایش وزن نسبت به گروه شاهد نرمال بوده است و البته از میان این دو گروه، شاهد تحت تنش دارای اثر بهتر یا همان افزایش وزن بالاتر بوده است (0/01>p). کم ترین مصرف خوراک مربوط به گروه مس بیش تر از شاهد نسبت به گروه شاهد نرمال بوده است (0/05>p). بهترین راندمان مصرف خوراک مربوط به گروه مس بیش تر از شاهد نسبت به گروه شاهد نرمال می باشد (0/01>p). از میان صفات بازده لاشه تنها صفت قلب دارای اختلاف معنی دار (0/05>p) بوده است وگروه روی بیش تر از شاهد دارای کم ترین وزن قلب نسبت به گروه شاهد نرمال می باشد. در کل نتیجه می توان نتیجه گرفت که گروه مس بیش تر از شاهد دارای اثرات بهتر بوده و به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.
  کلیدواژگان: تنش گرمایی، بلدرچین، مس و روی
 • نسرین فیلی، احمد قارزی *، اسکندر رستگار پویانی صفحات 157-164
  شهرستان مهران در یکی از مهم ترین دشت های استان ایلام واقع شده و دارای آب و هوای نیمه بیابانی، خشک و نسبتا گرم است. مطالعه حاضر به منظورمطالعه و شناسایی سوسمارهای هم بوم و سازگاری های زیست شناختی آن ها با محیط زیست در فاصله زمانی فروردین ماه 1389 تا شهریور ماه 1390 با روش کار صحرایی و آزمایشگاهی انجام شد. در این بررسی 11 گونه سوسمار متعلق به 11 جنس و شش خانواده از سوسماران شناسایی شدند. خانواده Gekkonidae با چهار گونه شامل Cyrtopodion scabrum، Mediodactylus heteropholis، Bunopus tuberculatusو Microgecko helena متنوع ترین خانواده ساکن این منطقه را تشکیل می دهند. لیکن در این ناحیه از هر یک از خانواده های Eublepharidae، Scincidae و Phyllodactylidae تنها یک گونه به ترتیب شامل Eublepharis angramainu، Trachylepis septentaeniata و Asaccus elisae وجود دارد. خانواده Laceridae با دو گونه Ophisops elegans و Acanthodactylus boskianus و خانواده Agamidae نیز با دو گونه Laudakia nupta و Trapelus lessonae در این منطقه حضور دارند. فراوان ترین گونه موجود در این ناحیه سوسمار چشم ماری یا Ophisops elegans است.
  کلیدواژگان: سوسمار، فون، سیستماتیک، مهران، استان ایلام
 • علی حسن زاده یامچی، شاهرخ پاشایی راد *، رسول کرمیانی صفحات 165-172
  هدف از این مطالعه بررسی فونستیک گونه های سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران از طریق صفات مورفولوژیک می باشد. طی سال های 1390 تا 1391 از ایستگاه های مختلف با توجه به شرایط اکولوژیک متفاوت 35 نمونه جمع آوری و با تزریق فرمالین 10 درصد به نقاط مختلف بدن فیکس شدند. 7 گونه متعلق به 5 جنس و 4 خانواده با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر سوسمارهای ایران مورد شناسایی قرار گرفتند.
  گونه های شناسایی شده عبارتند از: Trapelus agilis، Phrynocephalus maculatus از خانواده Agamidae، Cyrtopodion scabrum از خانواده Gekkonidae، Teratoscincus bedriagai از خانواده Sphaerodactylidae،  Eremias andersoni، Eremias persica، Eremias velox از خانواده Lacertidae.
  کلیدواژگان: فونستیک، سوسماران، تهران
 • ویدا حجتی*، فاطمه مجیبی، نازنین جاهد حق شناس صفحات 173-178
  دوشکلی یا دی مورفیسم جنسی، تغییرات شکل یا اندازه بدن بین دو جنس نر و ماده می باشد که در سوسمارها پدیده ا ی رایج است و حتی در بین افراد موجود در زیستگاه های مختلف یک جمعیت نیز مشاهده می شود. سوسمار Teratoscincus bedriagaiمتعلق به خانواده Sphaerodactylidae، شب فعال بوده و محدوده پراکنش اصلی آن در مناطق بیابانی شمال و شرق فلات ایران می باشد. اینتحقیقبه منظوربررسی دو شکلی جنسی در این گونه از فروردین تا مرداد 1392انجام شد. در مجموع، 30 نمونه بالغ شامل 15 نر و 15 ماده از چهار ایستگاه در مناطق جنوبی شهرستان دامغان واقع در استان سمنان جمع آوری و به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان منتقل شد. بعد از بی هوش کردن نمونه ها، 10 صفت متریک و مریستیک در آن ها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد نرها و ماده های این گونه تفاوت معنی داری (0/01>p) در تمام صفات متریک مطالعه شده شامل وزن بدن، طول بدن، طول دم، طولسر، عرض سر و صفات مریستیک شامل تعداد فلس های لب بالا و پایین در سمت راست و چپ و فلس های دور میانه بدن ندارند.
  کلیدواژگان: گکونیده، دوشکلی جنسی، Teratoscincus bedriagai، دامغان
 • سارا امینی فر، حاجی قلی کمی *، نجمه اخلی صفحات 179-184
  راسته بی دمان (Anura) در جهان شامل 6200 گونه و 49 خانواده است. خانواده Ranidae در ایران شامل 2 جنس و 3 گونه بوده که یکی از گونه ها، قورباغه جنگلی Eiselt and Schmidtler, 1971 Rana pseudodalmatina بومی شمال ایران می باشد. در پژوهش حاضر،70 نمونه (51 نر، 19 ماده) از استان گلستان به منظور بررسی صفات مورفولوژیک، مورفومتریک و تشخیص تفاوت بین نر و ماده این گونه از موزه جانورشناسی دانشگاه گلستان مورد بررسی قرار گرفت. 25 صفت مورفومتریک به وسیله کولیس دیجیتال (دقت 0/01 میلی متر) اندازه گیری شد. نمونه های نر براساس وجود جسم پینه ای (در نمونه های مشکوک و نابالغ تشریح و بررسی غدد تناسلی) از نمونه های ماده تشخیص داده شدند. این گونه دارای نقاط یا لکه های پشتی نامشخص، فاقد نوار روشن مهره ای، دارای لکه گیجگاهی در طرفین سر، انگشتان اندام های عقبی دارای پرده شناکم، اندام های عقبی لاغرو کشیده است. نسبت جنس نربه ماده تقریبا3به1 می باشد،نسبت اندازه بدن به طول سر 3/13-3/12 (میانگین0/007±3/125) ، نسبت عرض پلک ها به فاصله بین پلک ها 1/11-1/06 (میانگین0/87±1/085) ، نسبت اندازه چشم به پرده صماخ 1/65-1/48 (میانگین0/120± 1/565) ، نسبت اندازه ران به ساق 0/87-0/85 (میانگین0/014±0/86) ونسبت اندازه اولین انگشت به برآمدگی داخلی کف پا 2/39-2/16 (میانگین0/162 ±2/27) به دست آمد. بزرگ ترین نمونه مطالعه شده (69/42 میلی متر) از اندازه های قبلی 52 تا 58 (نمونه تیپ 57/6) بزرگ تر است.
  کلیدواژگان: مورفولوژیک، مورفومتریک، قورباغه جنگلی، Rana pseudodalmatina، استان گلستان
 • همایون حسین زاده صحافی *، پریسا امانی نژاد، مهدی سلطانی صفحات 185-194
  تاثیر ماده شبه استروژنی 4-نونیل فنل بر تولید ویتلوژنین و تغییرات هورمون های استروئیدی (17-بتا استرادیول، تستوسترون و پروژسترون) در پلاسمای خون ماهیان نابالغ نر و ماده کپورکوی بررسی شد. بدین منظور ماهیان درخلال سه هفته به صورت تزریق درون صفاقی دوزهای 10 ، 50 و 100 میکروگرم 4-نونیل فنل و 2میکروگرم 17-بتا استرادیول به ازای هر گرم وزن بدن دریافت نمودند. از ماهیان در روزهای 0 و 22 نمونه برداری به عمل آمد. غلظت هورمون های جنسی در پلاسما به روش رادیوایمونواسی و سطوح ویتلوژنین پلاسما به روش الایزا اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که میزان ویتلوژنین و هورمون 17 بتا استرادیول در غلظت 50 میکروگرم 4-نونیل فنل (3/21 ±51/66) و 2 میکروگرم 17-بتا استرادیول (6/02 ± 58) در جنس نر و ماده افزایش معنی داری در مقایسه با گروه شاهد داشت (0/05>p). اما میزان تغییرات ویتلوژنین و 17-بتا استرادیول در غلظت 100 میکروگرم نونیل فنل کاهش معنی داری در مقایسه با غلظت های 10 و 50 میکروگرم از خود نشان داد (0/05>p). در مورد پروژسترون در تمامی گروه هایی که با نونیل فنل تیمار شده بودند، تاثیرمعنی داری دیده نشد و تنها در غلظت 2 میکروگرم 17-بتا استرادیول کاهش معنی داری دیده شد. هم چنین میزان تستوسترون نیز به جز در تیمار 2 میکروگرم 17-بتا استرادیول اختلاف معنی داری در گروه های تیمار شده نداشت (0/05<p). این نتایج بیانگر اثرات مخرب 4-نونیل فنل با استفاده از نشانگرهای هورمونی و ارزیابی میزان حساسیت ماهی کپور کوی نابالغ در برابر این ترکیبات می باشد.
  کلیدواژگان: ویتلوژنین، هورمون های استروئیدی، 4-نونیل فنل، کپور کوی
 • محسن رخشان، مژده چله مال * صفحات 195-202
  در این تحقیق اثرات اسانس گیاه مورد (Myrtus Communis L.) بر عملکرد رشد و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل اسانس گیاه مورد است که پس از حل کردن در روغن گیاهی با غلظت 1درصد به پلت های غذایی هر کدام در سه سطح 300، 500 و 700 میلی گرم در کیلوگرم اضافه شد و هم چنین در تیمار شاهد نیز ماهیان با جیره فاقد اسانس تغذیه شدند. دوره آزمایش 60 روزه و پارامترهای رشد ماهیان شامل شاخص وزن به دست آمده، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و شاخص وضعیت در روزهای (ابتدای دوره، وسط دوره، پایان دوره) اندازه گیری شد. در انتهای دوره آزمایش نیز خونگیری از ساقه دمی انجام شد و پارامترهای خون شناسی شامل: شمارش کلی گلبول های قرمز، سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، حجم متوسط گلبولی، غلظت هموگلوبین گلبولی، میانگین هموگلوبین سلول، مقدار پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید سنجش شدند. نتایج این بررسی نشان داد که اسانس گیاه مورد مورد آزمایش در سه سطح اثر معنی داری بر پارامترهای رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان نداشت (0/05<p) ، اما نتایج پارامترهای خونی بین تیمارهای آزمایشی نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین تمامی پارامترهای مورد بررسی به استثنای میزان هموگلوبین خون، غلظت هموگلوبین گلبولی (MCHC) و میزان هموگلوبین گلبولی (MCH) مشاهده شد (0/05>p). به طورکلی می توان نتیجه گرفت که اسانس گیاه مورد قادر به بهبود عملکرد ایمنی ماهی قزل آلا در شرایطاستخر پرورش ماهی می باشد و در سطح 300 میلی گرم در کیلوگرم بهترین نتیجه گرفته شد.
  کلیدواژگان: قزل آلاي رنگين کمان، اسانس، گياه مورد (Myrtus communis L)، پارامترهاي خون شناسي
 • رقیه صفری *، شبنم نژادمقدم، سید حسین حسینی فر، علی جافرنوده صفحات 203-210
  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر سطوح مختلف نمک پروپیونات سدیم در جیره غذایی بر شاخص های خون شناسی (تعدادگلبول هایقرمز وسفید،هموگلوبین، هماتوکریت، اندیس های خونی (MCH، MCV و MCHC) و شاخص های بیوشیمیایی سرم (گلوکز، کلسترول، آلبومین و پروتئین کل) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) می باشد. ماهیان در محدوده وزنی 4/43±25/99 به 4 گروه آزمایشی، یک گروه شاهد با جیره غذایی پایه، 3 گروه تیمار آزمایشی با جیره حاوی 0/5، 1 و 2 درصد نمک پروپیونات سدیم (با 3 تکرار) تقسیم شدند. نتایج نشان داد که استفاده از نمک پروپیونات سدیم در جیره غذایی در میزانهموگلوبین،هماتوکریت و اندیس های خونی (MCV و MCHC) در برخی تیمارهای آزمایش روند افزایشی داشته است اما این اختلاف معنی دار نبود (0/05<P). در حالی که میزان MCH در تیمار 1%، گلبول قرمز در تیمار 2% و تعداد گلبول سفید در تیمار 0/5 و 1% پروپیونات سدیم افزایش معنی دار نسبت به گروه شاهد نشان داد (0/05>P). در بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهیان نتایج کاهش کلسترول خون را نشان داد اما این اختلاف معنی دار نبود (0/05<P). اختلاف معنی داری در میزان گلوکز بین تیمارها مشاهده شد (0/05>P). به طوری که کم ترین مقدار گلوکز مربوط به تیمار 2% پروپیونات سدیم بود که با گروه شاهد از نظر آماری اختلاف نداشت (0/05<P). در گروه های دریافت کننده نمک میزان آلبومین و پروتئین کل تغییرات معنی داری نداشت (0/05<P). در مجموع به نظر می رسد افزودن نمک پروپیونات سدیم به جیره غذایی می تواند سبب تقویت برخی فاکتورهای دخیل در سیستم ایمنی غیراختصاصی ماهی کپور معمولی شود.
  کلیدواژگان: نمک پروپیونات سدیم، ماهی کپور، شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی
 • علی خسروانی زاده ، محمد سوداگر *، حسن صالحی، علیرضا عالیشاهی، سیدمهدی جعفری صفحات 211-218
  مکمل های آنزیمی پروتئازی می توانند اثرات فاکتورهای ضد تغذیه ای را از بین برده و سبب بهبود رشد ماهیان شوند. هدف از این پژوهش، به کارگیری آنزیم ترپسین خوکی در جیره غذایی و بررسی اثرات آن بر فاکتورهای رشد، ترکیب بدن، برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون و فعالیت تریپسین روده فیل ماهی (Huso huso) بوده است. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تیمار و سه تکرار انجام شد و آنزیم تریپسین در 3 سطح صفر، 0/01 و 0/02 درصد به جیره غذایی اضافه شد. ماهیان به مدت 45 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند و فاکتورهای رشد شامل: درصد افزایش وزن (WGP) ، نرخ رشد ویژه (SGR) ، ضریب تبدیل غذایی (FCR) ، شاخص وضعیت (CF) ، کارایی پروتئین (PER) و شاخص کبدی (HSI) مورد بررسی قرار گرفت. از فاکتورهای بیوشیمیایی خون میزان گلوکز، BUN، پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین و نسبت آلبومین به گلوبولین اندازه گیری و بررسی شد. تیمارهای مختلف در شاخص وضعیت تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند (0/05<p). اما درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و کارایی پروتئین در سطوح آنزیمی 0/01 و 0/02 درصد با گروه شاهد تفاوت معنی داری داشت (0/05>p). شاخص کبدی و فعالیت تریپسین روده در سطح 0/02 درصد با گروه شاهد دارای تفاوت معنی داری بودند (0/05>p). ترکیب بدن و فاکتورهای بیوشمیایی خون، در سطوح مختلف آنزیمی با گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشتند (0/05<p).
  کلیدواژگان: تریپسین، فیل ماهی (Huso huso)، شاخص های رشد، فاکتورهای بیوشمیایی خون
 • شهلا خورشیدی، حسین خارا *، محدثه احمدنژاد صفحات 219-232
  ماهی قزل آلای رنگی ن کمان (Oncorhynchus mykiss) از اهمیت و ارزش زیادی از نظر کیفیت گوشت، تکثیر و پرورش آسان و هم چنین صید ورزشی برخوردار بوده و مهم ترین گونه از ماهیان آزاد پرورشی آب شیرین است. این تحقیق به منظور تعیین اثر تنش های دمایی روی بعضی فاکتورهای خونی و بافت آبشش قزل آلای رنگین کمان روی 300 عدد ماهی انجام شد. برای این منظور ماهیان با وزن 30 گرم به طور تصادفی انتخاب شده و در 5 تیمار (هر تیمار دارای سه تکرار) شامل تیمار 1 (شاهد): دمای 14 درجه سانتی گراد، تیمار 2: دمای 28 درجه سانتی گراد، تیمار 3: دمای 25 درجه سانتی گراد، تیمار 4: دمای 20 درجه سانتی گراد و تیمار 5: دمای 5 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بالاترین تعداد RBC در تیمار 1 (شاهد) ، بالاترین تعداد WBC در تیمار 5، بالاترین تعداد هموگلوبین و هماتوکریت در تیمار 1 (شاهد) و کم ترین میزان گلوکز و کورتیزول در تیمار 1 (شاهد) وجود داشت (0/05>P). در سایر فاکتورهای خونی (MCV، MCH، MCHC، نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل) اختلاف معنی داری مشاهده نشد (0/05<P). هم چنین علائمی مانند مرگ و میر، خونریزی شدید، تخریب سلول های کلراید، هایپرتروفی یا ادم سلول های اپیتلیوم، تحلیل دستگاه پیلار، تحلیل سلول های اپیتلیال، نکروز سلولی و آنوریسم یا تلانژیکتازی مشاهده گردید. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که دمای 14 درجه سانتی گراد برای قزل آلای رنگین کمان مناسب تر می باشد. چرا که بالاترین تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و کم ترین میزان کورتیزول و گلوکز در گروه شاهد مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ماهی قزل آلای رنگین کمان، تنش های دمایی، فاکتورهای خونی، شاخص های استرس، بافت آبشش
 • رضا چنگیزی *، زهرا غیاثوند، سید محمد حسینی، سپیده میرزابابانیا، مهشید شاملوفر صفحات 233-238
  این تحقیق به منظور بررسی اثر عصاره آبی گیاه ترخون (Artemisia dracunculus) بر روی تغییرات بافت شناسی تخمدان و سطوح هورمون های 17-بتا استرادیول و 11-کتوتستوسترون در ماهی گورامی سه خال (Trichopodus trichopterus) ، انجام شد. در این تحقیق تعداد 120 عدد ماهی گورامی در 4 گروه (شامل یک گروه شاهد و 3 گروه تیمار و هر یک با سه تکرار) به مدت 60 روز، با جیره حاوی مقادیر مختلف عصاره گیاه ترخون (به میزان 0، 500، 1000 و 2000 میلی گرم در ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تغذیه شدند. سپس از ماهیان خونگیری شده و میزان هورمون های جنسی سرم خون (17-بتا استرادیول و 11-کتوتستوسترون) اندازه گیری شد. هم چنین جهت انجام مطالعات بافت شناسی، از بافت تخمدان ماهیان نمونه برداری شد. نتایج نشان داد که میزان هورمون های کتوتستوسترون و 17-بتااسترادیول در همه تیمارها اختلاف معنی داری با هم داشته و بیش ترین آن ها در تیمار شاهد و کم ترین میزان هورمون در تیمار 3 مشاهده شد (0/05>p). هم چنین مشخص شد که عصاره ترخون اثر نامطلوبی بر رشد و تکامل تخمدان این ماهی داشت.
  کلیدواژگان: ماهی گورامی سه خال، ترخون، هورمون جنسی، بافت شناسی تخمدان
 • عباسعلی حاجی بگلو *، ولی الله جعفری صفحات 239-244
  پربیوتیک ‏ها ترکیبات غیرقابل ‏هضمی هستند که از طریق تحریک رشد و فعالیت برخی باکتری‏ های موجود در روده اثرات سودمندی برای میزبان خواهند داشت، اما در زمینه‏ نقش پربیوتیک ‏ها در رابطه با فاکتورهای تولیدمثلی و رشد در ماهیان زینتی مطالعات اندکی انجام شده است. در این آزمایش از ماهیان مولی با سن 20 هفتگی استفاده شد. آزمایش در قالب 4 تیمار و 3 تکرار انجام شد. بدین منظور 4 جیره غذایی شامل تیمار 1 (شاهد) ، 2، 3 و 4 که به ترتیب حاوی 0، 0/5، 1 و 1/5 درصد ایمونووال تهیه شد. ماهی ها به مدت 26 هفته، روزانه به میزان 5 درصد وزن بدن و در 3 نوبت غذادهی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که طول و وزن نهایی مولدین در گروه ‏های مختلف اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند (0/01<P). در تیمار شاهد میزان هم آوری نسبی، شاخص گنادوسوماتیک، طول و وزن لاروهای متولد شده به طور معنی داری کم تر از تیمارهای 3 و 4 بود (0/01>P). هم چنین پربیوتیک مذکور تاثیری روی نسبت های جنسی نداشت. در این آزمایش با توجه به مقادیر فاکتورهای رشد و تولیدمثلی، جیره 4 عملکرد بهتری را نسبت به سایر تیمارها از خود نشان داد. در مجموع استفاده از پربیوتیک مذکور در جیره غذایی ماهی مولی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: پربیوتیک ایمونووال، ماهی مولی، تولیدمثل
 • مهدیه فدایی راینی *، احسان احمدی فر، طیبه عنایت غلامپور صفحات 245-252
  با توجه به اهمیت پربیوتیک اینولین بر رسیدگی جنسی در ماهیان، تحقیق حاضر به بررسی تغییر ترکیبات شیمیایی (چربی، پروتئین، رطوبت و خاکستر) بافت عضله در مراحل مختلف رسیدگی جنسی در جنس ماده ماهی زبرا دانیو (Danio rerio) پرداخته است. به این منظور لاروهای ماهی زبرا دانیو با جیره های غذایی حاوی دوزهای 0 (گروه شاهد) ، 1 گرم ، 2 گرم و 3 گرم اینولین در هر کیلوگرم جیره غذایی تغذیه شدند و دو مرحله نمونه برداری (45 روز و 90 روز پس از شروع تغذیه فعال) صورت گرفت و در هر مرحله ترکیبات شیمیایی (لیپید، پروتئین، رطوبت و خاکستر) بافت عضله (براساس درصد وزن خشک) اندازهگیری شد. در مرحله اول نمونه برداری، مقادیر چربی و پروتئین عضله به طور معنی داری بالاتر از مرحله دوم نمونه برداری بود (0/05>P). با توجه به این که در مرحله دوم نمونه برداری، ماهیان در مرحله رسیدگی جنسی کامل قرار داشتند، مقدار چربی موجود در عضله کاهش یافت (0/05>P). مقادیر رطوبت و خاکستر به طور معنی داری در مرحله دوم نمونه برداری بالاتر از مرحله اول به دست آمد (0/05<P). در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مراحل مختلف زندگی ماهی زبرا دانیو بر محتوای ترکیبات شیمیایی عضله تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: ترکیبات شیمیایی، رسیدگی جنسی، پربیوتیک اینولین، ماهی زبرا دانیو
 • آزاده سادات حسینی *، علی شعبانی، حدیثه کشیری صفحات 253-258
  کپور معمولی (Cyprinus carpio) یکی از مهم ترین گونه های ماهیان استخوانی بومی با ارزش اقتصادی بالا می باشد. بازسازی ذخایر این ماهی از طریق تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان انجام می گیرد که این امر می تواند موجب تغییراتی در تنوع ژنتیکی این گونه با ارزش گردد. هدف از این مطالعه بررسی تنوع و تمایز ژنتیکی ماهی کپورمعمولی در رودخانه قره سو، خلیج گرگان و هم چنین تالاب گمیشان بوده که جهت انجام کار از تعداد 90 ماهی نمونه برداری و DNA آن ها با استفاده از کیت های مخصوص (Gene All Tissue and Tissue plus sv mini) طبق دستورالعمل شرکت سازنده استخراج گردید. جهت PCR از پنج جفت جایگاه ریزماهواره MFW20, MFW2, MFW17, MFW7, MFW16) استفاده شد که تمامی آن ها چندشکلی نشان دادند. تعداد آلل ها ، هتروزایگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده به ترتیب در محدوده 17-7، 0/78-0/14 و 0/90-0/76 به دست آمد. متوسط Fst به عنوان شاخصی از تمایز ژنتیکی، 0/05 به دست آمد. در بررسی تعادل هاردی - واینبرگ از 15 آزمون مورد بررسی 14 نمونه انحراف معنی داری از تعادل را نشان دادند. نتایج حاصل از ترسیم دندروگرام نیز نشان داد که نمونه های مورد بررسی احتمالا متعلق به یک جمعیت می باشد.
  کلیدواژگان: تمایز ژنتیکی، جمعیت، ریزماهواره، ماهی کپور
 • زینب سعیدی *، اصغر عبدلی، بهرام حسن زاده کیابی، سینا زرینی صفحات 259-268
  در طی دهه های اخیر، گرم شدن زمین باعث تغییراتی در سرعت وجهت بادها و ایجاد طوفان های شدید شده است. به منظور جلوگیری از فرسایش سواحل، ساختارهای سخت مصنوعی در طی خطوط سواحل ساخته شده اند. این ساختارهای سخت حفاظتی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر گونه های آبزیان اعمال می کنند. گاوماهی دم گرد متعلق به خانواده گاوماهیان می باشد. این خانواده از ماهیان به دلیل فراوانی در دریای خزر نقش عمده ای را در زیست بوم این منطقه ایفا می کنند. این مطالعه با هدف مقایسه تغذیه و تنوع رژیم غذایی گاوماهی دم گرد در سواحل مصنوعی (سنگ چین ها) و طبیعی (قلوه سنگی و سنگی) انجام گرفت. بنابر نتایج، در مجموع 10 نوع طعمه شامل: خرچنگ های گرد (Xanthidae) ، میگو ها (Palaemonidae) ، گاماریدها (Gammaridae) ، دوکفه ای ها (Bivalvia) ، صدفیان (Ostracoda) ، روزنه داران (Foraminifera) ، کشتی چسب (Amphibalanus improvises) ، کرم پرتار (Neries diversicolor) ، تخم ماهی و بقایای ماهی شناسایی شد. در سواحل مصنوعی، قلوه سنگی و سنگی به ترتیب 10، 8 و 6 نوع ماده غذایی مشاهده گردید. فراوان ترین مواد غذایی موجود در دستگاه گوارش این ماهیان در ساحل صخره ای مصنوعی، قلوه سنگی وسنگی به ترتیب کشتی چسب با 37/19%، صدفیان با 44/78% وکرم پرتار با 42/1% بودند. مطالعه تغذیه این ماهیان در سواحل مختلف نشان داد که ماهیان در انواع سواحل از طیف وسیعی از مواد غذایی استفاده کرده و در سواحل صخره ای مصنوعی بیش تر از سواحل دیگر روی انواع طعمه های غذایی تخصصی بوده اند. مقادیر شاخص شانون در سواحل صخره ای مصنوعی، قلوه سنگی و سنگی به ترتیب 1/94، 1/62 و 1/55 بود. مقایسه این شاخص بین دو نوع ساحل مصنوعی و طبیعی فاقد اختلاف معنی دار بود.
  کلیدواژگان: گاوماهی دم گرد، سنگ چین ها، سواحل طبیعی، تغذیه، تنوع غذایی
 • شیوا کمالی، مینا رمضانی *، عیسی کمالی صفحات 269-274
  شناخت دقیق رفتارها و خصوصیات زیستی هر یک از آبزیان می تواند برای صنعت تکثیر و پرورش و حفظ و بازسازی ذخایر مورد استفاده قرار گیرد. با این هدف بررسی تولیدمثل ماهی سرخو چشم درشت (Lujanus lutjanus) در آب های خلیج فارس و دریای عمان از آذر ماه 1393 تا آبان ماه سال 1394 انجام شد. نمونه ها ماهانه و در 14 ایستگاه با استفاده از تور ترال و گرگور، صید و جمع آوری گردیدند. در این تحقیق کل نمونه های مورد بررسی 247 عدد بود که از این تعداد 133 عدد ماده و 97 عدد نر و 17 عدد نابالغ بودند و نسبت جنسی کل ماده به نر 1/37 بود. زیست سنجی کامل نمونه ها از قبیل طول (کل و چنگالی) و وزن انجام شد. حداقل و حداکثر طول ماهی در طی ماه های مختلف بین 13 تا 26 سانتی متر بود. رابطه طول و وزن 2/966x0/002 =y به دست آمد که نشان داد ماهی مذکور از یک رشد ایزومتریک برخوردار است. حداکثر هم آوری مطلق 102841 تخمک در اردیبهشت ماه و حداکثر هم آوری نسبی 581/02 تخمک به ازای هر گرم در اردیبهشت ماه به دست آمد. حداقل هم آوری مطلق 9870 در آبان و حداقل هم آوری نسبی 73/69 تخمک به ازای هر گرم در مهر ماه محاسبه شد. میانگین شاخص رسیدگی جنسی GSI ماه های مختلف 1/185 محاسبه گردید و بیش ترین میزان شاخص گنادی مربوط به خرداد ماه (2/304) و کم ترین مقدار در آبان ماه 1392 بوده است (0/474). طول در زمانی که نیمی از ماده ها بالغ بودند (Lm50) 17/5 سانتی متر به دست آمد.
  کلیدواژگان: تولیدمثل، ماهی سرخو چشم درشت، شاخص رسیدگی جنسی GSI، خلیج فارس، دریای عمان
 • علیرضا راستگو*، سید محمدرضا فاطمی، تورج ولی نسب ، محمدصدیق مرتضوی صفحات 275-284
  مطالعه حاضر با اهداف بررسی رژیم غذایی سه گونه سفره ماهی از خانواده Dasyatidae شامل گونه های Himantura imbricata، H. randalli و Pastinachus sephen در محدوده آب های ایرانی خلیج عمان و تنگه هرمز، روابط غذایی بین آن ها و تخمین سطح تغذیه ای برای هر گونه انجام شد. در مجموع 191 معده متعلق به سه گونه جمع آوری شد و با شاخص های VI، %FO، %IRI، سطح غذایی و شاخص Pianka مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که گونه H. imbricata به لحاظ تغذیه، انتخابی عمل کرده و بیش تر از سخت پوستان تغذیه می کند. در صورتی که گونه H. randalli دارای دامنه تغذیه متوسط می باشد و در محتوبات معده آن سخت پوستان و کرم های پرتار بیش ترین گروه ها را تشکیل داده اند. در گونه P. sephen بیش ترین دامنه غذایی مشاهده گردید که نشان می دهد از نظر تغذیه یک گونه غیر انتخابی می باشد که دوکفه ای ها، خارپوستان و کرم های پرتار مهم ترین گروه های غذایی در محتویات معده این گونه بودند. آنالیز شباهت غذایی اختلاف معنی داری در رژیم غذایی بین سه گونه را آشکار کرد که نشان دهنده مجزا بودن منابع غذایی برای گونه های مورد مطالعه می باشد. در نتیجه نشان دهنده سطح پائین رقابت غذایی بین سه گونه می باشد که موجب هم زیستی گونه ها در یک زیستگاه می شود. سطح غذایی برای هر سه گونه از خانواده Dasyatidae کم تر از 4 تخمین زده شد که نشان می دهد اعضای این خانواده جایگاه مشترکی در میانه شبکه غذایی دارند.
  کلیدواژگان: سفره ماهیان دم گزنده، اکولوژی تغذیه، روابط غذایی، سطح تغذیه ای، خلیج عمان، تنگه هرمز
 • کبری حیدری، اولیاقلی خلیلی پور *، همیرا آگاه، حسین ذوالقرنین، سید مهدی حسینی صفحات 285-290
  به منظور بررسی تغییرات ریخت شناختی جمعیت های گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) تعداد 31 قطعه ماهی از بندر بحرکان، 26 قطعه ماهی از بندر امام خمینی، 23 قطعه ماهی از اروندکنار و 13 قطعه ماهی از اسکله صیادی ثامن الائمه آبادان با استفاده از تور ساچوک صید گردیدند. به طورکلی شش صفت قابل اندازه گیری (چهار صفت قابل اندازه گیری مربوط به اندام های مختلف با استفاده از کولیس با دقت 0/01 میلی متر، طول کل با دقت 1 میلی متر و وزن کل ماهی با دقت 0/01 گرم) اندازه گیری شدند. صفت های ریخت سنجی قبل از تجزیه و تحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از رشد نا همسان نمونه ها استاندارد شدند. جهت بررسی اختلاف ریختی بین گروه های مورد بررسی، از آزمون تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و تحلیل متغیرهای کانونی (CVA) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در بررسی صفات جدا کننده جمعیت ها، به دلیل نزدیکی و تشابه نسبی شرایط زیستگاهی جمعیت ها، تمایز چندانی بین جمعیت ها وجود نداشت. تجزیه تحلیل عوامل اصلی (PCA) نشان داد که صفات ریخت سنجی سه جمعیت بحرگان، بندر امام خمینی و اروندکنار با حدود 70% تغییرات واریانس در یک گروه قرار گرفته و از تشابه نسبی برخوردارند. مشخصات ریخت سنجی جمعیت ماهیان اسکله صیادی آبادان با 20 درصد تغییرات واریانس از اختلاف معنی دار ضعیفی با سایر ایستگاه ها برخوردار بود.
  کلیدواژگان: ریخت سنجی، Boleophthalmus dussumier، تحلیل مولفه های اصلی، تحلیل متغیرهای کانونی، سواحل استان خوزستان
 • فرزاد هوشیار، حمیدرضا رضایی، مهوش سیف علی، سحر رضایی * صفحات 291-304
  ماهی خیاطه 1863 Alburnoides eichwaldi De Filippi جزء ماهیان با اندازه کوچک از کپورماهیان، بنتوپلاژیک، رودرو، ساکن آب شیرین و لب شور بوده و محدوده اسیدیته 8-7 را تحمل می کنند. عمدتا در مناطق کم عمق و جریان دار نهرهای کوهستانی می باشد. این ماهیان بسترهای سنگی سخت، آب های تمیز و سرشار از اکسیژن را ترجیح می دهند. به دلیل اندازه کوچک از نظر صید ورزشی و شیلاتی ارزش چندانی ندارد. در این پژوهش به علت نبود مطالعات ملکولی منسجم این گونه، تنوع ژنتیکی ماهی خیاطه در پنج رودخانه زرین گل، مادرسو، صفارود، کسیلیان، زالکی در حوزه شمالی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 26 نمونه بافت از عضله ماهی خیاطه جمع آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه، DNA آن ها از بافت عضله گونه استخراج گردید. نتایج نشان داد که بین توالی های نوکلئوتیدی نمونه های مورد مطالعه تنوع هاپلوتیپی قابل قبولی وجود دارد. در مجموع 17 هاپلوتایپ شناسایی شد که نشان از تنوع ژنتیکی بالا این ماهی در این رودخانه ها دارد. هم چنین براساس تجزیه و تحلیل درخت فیلوژنی سه جمعیت از این ماهی در رودخانه های فوق شناسایی شد. نمونه های جمعیتی غربی (حوزه سفید رود) شامل رودخانه های صفارود و زالکی را می توان به صورت A. eichwaldii در نظر گرفت درحالی که می توان گفت جمعیت های رودخانه کسیلیان یک نیایی مجزا می باشد (Alburnoides sp1). نمونه های جمعیتی شرقی (حوزه گرگانرود) شامل رودخانه های زرین گل و مادرسو کاملا مجزا از نمونه های دیگر بوده و گونه های کاملا متفاوتی را به وجود آورده اند (Alburnoide sp2).
  کلیدواژگان: ماهی خیاطه، تنوع ژنتیکی، هاپلوتیپ، PCR، توالی سنجی، درخت فیلوژن
 • کتایون کریم زاده *، عسگر زحمتکش صفحات 305-314
  امروزه با توجه به اهمیت آنتی اکسیدان های طبیعی در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و نیز سرطان ها، گرایش به استفاده از ترکیبات طبیعی زیست فعال افزایش یافته است. این تحقیق، بر روی 220 عدد میگو رودخانه ای شرق جمع آوری شده طی بهار سال 1394 از آب های دریای خزر صورت گرفت. جمع آوری همولنف از جنس های نر و ماده به صورت مجزا به کمک سرنگ انسولین از ناحیه شکمی انجام شد. پس از جداسازی پروتئین ها، فعالیت ضدباکتریایی آن ها به روش انتشار چاهک در آگار بر روی 5 سویه باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین خواص آنتی اکسیدانی آن نیز به روش های مهار رادیکال های DPPH، هیدروکسیل، پراکسید هیدروژن و قدرت احیاکنندگی اندازه گیری گردید. بیش ترین و کم ترین هاله بازدارندگی با قطرهای 0/2±18/27 و 0/14±10 میلی متر در کشت باکتری های Vibrio cholerae ogava و Escherichia coli مشاهده شد. اثر ضدباکتریایی همولنف بر علیه سویه های باکتری های مورد مطالعه اختلاف معنی داری را نشان دادند (0/05>p). بیش ترین فعالیت مهاری رادیکال ها ی DPPH، هیدروکسیل و نیز قدرت کاهندگی برای همولنف جنس نر در غلظت 100 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب برابر با 88/2، 57/6 و 29/2 درصد به دست آمد و کم ترین فعالیت مهاری رادیکال های آزاد در همولنف جنس ماده ثیت گردید به طوری که اختلاف معنی داری در میزان فعالیت مهاری DPPH و قدرت کاهندگی در دو جنس نر و ماده با یکدیگر مشاهده شد (0/05>p). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پروتئین های همولنف از توانایی مهار رادیکالی و آنتی باکتریایی مناسبی برخوردارند و در صورت کار آزمایی بالینی می تواند جهت مصارف دارویی و مکمل غذایی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: همولنف، انتشار از دیسک، رادیکال DPPH، قدرت کاهندگی
 • حمید رمضانی *، محمود قانعی تهرانی، سیامک یوسفی سیاه کلرودی صفحات 315-320
  مطالعه تاثیر استفاده از مکمل گیاهی اشتهاءآور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن میگوی پاسفید غربی در مرحله پرواری در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سال های 93 و 94 انجام شد. تعداد 180 عدد میگوی پاسفید غربی با میانگین وزنی 0/1±2 گرم در 9 مخزن فایبرگلاس (به حجم 150 لیتر و با حجم آبگیری 100 لیتر) تقسیم گردیده و به مدت 8 هفته باسه جیره غذای حاوی صفر (شاهد) ، 1 و 2 درصد مکمل اشتهاءآور تولیدی شرکت مهندسی بهار زمردفام قومس تغذیه شدند. بازماندگی در پایان آزمایش 67/22 درصد بوده است. بررسی ها نشان داد که وزن اکتسابی در گروه شاهد برابر با 0/22±6/28 گرم و برای تیمار 1% و 2% به ترتیب 0/15±5/68 گرم و 0/27±6/07 گرم بوده است. ضریب رشد وی‍ژه نیز برای تیمار های شاهد، 1 و 2% به ترتیب 0/53±2/34، 0/34±2/22 و 060±2/28 بوده است.
  هم چنین رشد اختصاص روزانه برای تیمار شاهد برابر 0/03±0/1 با ضریب تبدیل غذایی 1/73 گرم و برای تیمارهای 1% و 2% به ترتیب برابر 0/02±0/9 با ضریب تبدیل غذایی 1/82 و 0/04±0/1 با ضریب تبدیل غذایی 1/81 بوده است. هم چنین بین میانگین های وزن نهایی سه تیمار اختلاف معنی دار نبود (0/05< p) بررسی فوق نشان داد که مکمل گیاهی اشتهاءآور منجر به تفاوت معنی داری در شاخص رشد، ضریب تبدیل غذایی و رشد اختصاصی میگوی پاسفید غربی نگردید.
  کلیدواژگان: پلت، میگوی پاسفید غربی، مکمل گیاهی اشتهاءآور، رشد
 • سهیلا امیدی*، محسن نوری نژاد صفحات 321-330
  به منظور تعیین بهترین شیوه مبارزه با عامل کشند قرمز (شکوفایی پلانکتونی) ، Cochlodinium polykrikoides، در تالاب های ساحلی به ویژه مزارع پرورش میگوی Litopenaeus vannamei، با اولویت حفظ سلامت و کیفیت میگوی تولیدی، تاثیر غلظت‎های 0/01، 0/05، 0/1، 0/5 و 1 میلی گرم بر لیتر از ترکیبات هیدروکسید منیزیم، پلی آلومینیم کلراید، سولفات آلومینیم، سولفات آهن، هیپوکلریت سدیم، کربنات کلسیم و نشاسته بر محیط‎ کشت این آبزی با تراکم 100 هزار سلول در لیتر و هم چنین بر میگوی Litopenaeus vannamei با تراکم 10 عدد در هر آکواریوم 20 لیتری، در طول سال های 1390-1391 در پژوهشکده میگوی کشور (بوشهر) مورد بررسی قرار گرفت. کشت Cochlodinium polykrikoides، در محیطی با شدت 2000 لوکس نور فلورسنت سفید، 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت روشنایی، دمای 28 درجه سانتی گراد و شوری 30 گرم بر لیتر (ppt) ، انجام گردید. یافته های این تحقیق گویای آن است که همه موارد حتی غلظت 0/01 میلی‎گرم بر لیتر از ترکیبات فوق، سبب شکستن شکوفایی پلانکتونی و رسوب گذاری نمونه گردید. هم چنین تمامی ترکیبات فوق به جز غلظت 1 گرم بر لیتر هیپوکلریت سدیم، پس از 96 ساعت، فاقد تاثیر مستقیم بر سلامت میگو می‎باشند. با توجه به نقش نشاسته در رسوب گذاری ذرات معلق با تولید درد زنده (بیوفلاگ) و هم چنین نقش آن به عنوان یک ماده غذایی برای آبزیان، از میان ترکیبات فوق، استفاده از نشاسته در مزارع پرورشی به عنوان یک ماده مناسب برای مقابله شیمیایی با شکوفایی Cochlodinium polykrikoides پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مقابله شیمیایی، Litopenaeus vannamei، Cochlodinium polykrikoides، شکوفایی پلانکتونی، خلیج فارس
 • احمدرضا کهن، علی نصرالهی *، خسرو آیین جمشید، بهرام حسن زاده کیابی صفحات 331-336
  طی فرایند پروش میگو آلاینده های مختلفی تولید و به همراه پساب از استخرهای پرورش خارج می شود. در این پژوهش تاثیرات سایت پرورش میگو شیف در استان بوشهر بر کیفیت آب خروجی از استخرها و نیز بر برخی از خصوصیات زیستی کشتی چسب Amphibalanus amphitrite و اویستر Saccostrea cucullata که در مجاورت این سایت حضور دارند مورد بررسی قرار گرفت. بر طبق نتایج، فرایند پرورش میگو باعث کاهش کیفیت آب می شود. دما، شوری، نیتروژن کل، فسفر کل، آمونیاک و کلروفیل a در کانال خروجی اختلاف معنی داری با مقادیر ثبت شده برای این فاکتورها در کانال ورودی نشان دادند. میانگین نیتروژن کل (میلی گرم بر لیتر) ، فسفر کل (میلی گرم بر لیتر) و کلروفیل a (میکروگرم بر لیتر) در آب ورودی به ترتیب 0/03±0/78، 0/01±0/07 و 0/76±11/83 به ثبت رسید که در ابتدای کانال خروجی به ترتیب به 0/30± 2/57، 0/03 ± 0/20 و 0/33 ± 17/16 و در انتهای کانال خروجی به ترتیب به 0/03 ± 2/38، 0/0 ± 0/15 و 0/68 ± 16/31 رسید. تراکم کشتی چسب ها در ابتدای کانال خروجی به طور معنی داری بالاتر از تراکم این گونه در کانال ورودی بود درحالی که تفاوتی بین تراکم اویسترها در ایستگاه های مختلف دیده نشد. با این وجود طول و وزن اویسترها و کشتی چسب های ساکن در کانال خروجی به طور معنی داری بالاتر از افراد هم گونه در کانال ورودی بود. به نظر می رسد افزایش بار مواد آلی در استخرها و در نتیجه در پساب خروجی با افزایش مواد غذایی در دسترس برای این دو گونه صافی خوار باعث افزایش تراکم کشتی چسب ها و طول و وزن هر دو گونه در مقایسه با ایستگاه شاهد (کانال ورودی) شده است.
  کلیدواژگان: پرورش میگو، پساب، کشتی چسب، اویستر، خلیج فارس
 • سجاد پورمظفر *، عبدالمجید حاجی مرادلو، حمیدرضا احمدنیای مطلق، رضا گودرزی صفحات 337-346
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر جیره غذایی حاوی سرکه سیب و پروپیونیک اسید بر بافت شناسی هپاتوپانکراس، شمارش تعداد هموسیت و فلور باکتریایی روده میگوی وانامی می باشد. در این مطالعه تعداد 225 قطعه میگو وانامی با وزن 04 /0 ±10/2 گرم با رژیم غذایی حاوی سرکه سیب و پروپیونیک اسید به مدت 60 روز تغذیه شدند. تیمارها شامل، سه جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر، 1% سرکه سیب و 0/5% پروپیونیک اسید بود. در پایان دوره به صورت تصادفی از میگوها نمونه برداری شد. نتایج نشان داد که تعداد کل هموسیت در میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی مکمل افزایش معنی داری داشت (0/05>p). تعداد سلول های کیسه ای تفاوت معنی داری در میان تیمارها مشاهده نشد (0/05>p) ، درحالی که تعداد سلول های جذبی- ذخیره ای در تیمارهای حاوی سرکه سیب و پروپیونیک اسید کاهش معنی داری داشت و بیش ترین کاهش هم در تیمار سرکه سیب به مشاهده شد (0/05>p). از طرفی، نتایج نشان داد که قطر توبول های هپاتوپانکراس در تیمار پروپیونیک اسید کاهشداشت. هم چنین، کل باکتری های قابل کشت در روده میگوهای تغذیه شده با سرکه سیب و پروپیونیک اسید کاهش معنی داری در مقایسه با گروه شاهد داشت (0/05>p). این یافته ها نشان داد که سرکه می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای اسیدهای آلی معرفی شود و هم چنین پتانسیل بزرگی برای استفاده از این ماده در جیره غذایی میگوی وانامی وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرکه سیب، میگوی وانامی، فلور باکتریایی، هپاتوپانکراس، تعداد هموسیت کل
 • وحید افشارهزارخانی، رامین منا ف فر *، هادی بذرافشان، هاله خلیل پور، مهران حبیبی رضایی، علی اکبر موسوی موحدی صفحات 347-356
  به دلیل محدودیت در بهره برداری از منابع آبی سالم، پرورش آبزیان نمی تواند تقاضای روزافزون این محصولات را برآورده نماید. آرتمیا از جمله مدل های تحقیقاتی مهم و غذاهای زنده حایز اهمیت در صنعت آبزی پروری می باشد که پرورش آن به صورت صنعتی مورد توجه است. به منظور مطالعه کیفیت آرتمیای پرورش یافته در پساب فاضلاب شهری، 4 جمعیت مختلف A. urmiana، متعلق به نواحی مختلف دریاچه ارومیه، در شوری 75 گرم در لیتر در 2 تیمار آب معمولی و پساب کلر زنی شده (ppm 3) فاضلاب شهری ارومیه پرورش داده شد. تغذیه با ترکیبی از جلبک های تک سلولی (Dunaliela salina) و مخمر تک سلولی براساس پروتکل استاندارد صورت گرفت. میزان رشد و بقاء آرتمیا در روزهای سوم، هفتم، یازدهم، پانزدهم و بیستم مورد بررسی قرار گرفت. در انتهای دوره، مقاومت آرتمیاهای بالغ نسبت به تنش دمای بالا (35 و 38 درجه سانتی گراد) و شوری های ppt120، ppt180، ppt240، ppt280، ppt 360 مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که تفاوت های معنی داری در میزان رشد و بقاء مابین جمعیت های مختلف A. urmiamaاز نواحی مختلف دریاچه در رشد و بقاء و مقاومت نسبت به استرس های محیطی وجود دارد (0/05>p). هم چنین پرورش در پساب توانست نتیجه بسیار موفقی را در فاکتورهای رشد و مقاومت نسبت به استرس های محیطی در مقایسه با آب معمولی نشان دهد (0/05>p). نتایج این تحقیق نشان داد که پساب شهری کلرزنی شده محیط مناسبی برای پرورش مصنوعی آرتمیا می باشد و می توان با استفاده از این آب، توده زنده ای با رشد بهتر و مقاوم نسبت به شرایط محیطی تولید نمود.
  کلیدواژگان: آرتمیا، استرس، بقاء، پساب فاضلاب شهری، رشد
 • فرید فرمهینی فراهانی، مریم عیدی *، آریا اشجع اردلان صفحات 357-362
  هدف از مطالعه حاضر، تشخیص افتراقی بارناکل های مناطق بین کشندی جزیره خارگ توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره بود. نمونه برداری بارناکل ها در فصول زمستان 1394 و بهار 1395 (هر فصل یک بار) و از پنج ایستگاه در مناطق بین کشندی جزیره خارگ و عمق کم تر از یک متر انجام شد. نمونه ها بلافاصله فریز شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از مطالعه مورفومتریک، نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه سه گونه شناسایی شد که بیش ترین حضور این گونه ها در نواحی بالادست مناطق بین کشندی بود. این گونه ها متعلق به فوق راسته Thoracica، راسته Sessilia و زیرراسته Balanomorpha و خانواده های Balanidae، Tetraclitidae و Chthamalidae می باشند. پوسته گونه Amphibalanus amphitrite دارای 6 صفحه آهکی مجزا و سطح خارجی صفحات تقریبا صاف بود. پوسته گونه Chthamalus barnesi دارای 6 صفحه آهکی بود که خطوط رشد به خوبی در آن ها مشخص است. پوسته گونه Tetraclita rufotincta دارای 4 صفحه آهکی است که شیار بین آن ها واضح نبوده و تزئینات شعاعی از محیط به مرکز در پوسته به خوبی مشاهده شده و خطوط رشد در صفحات قابل مشاهده است. بنابراین، بررسی بارناکل ها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره روش مناسبی برای شناسایی دقیق تر آن ها می باشد.
  کلیدواژگان: بارناکل، منطقه بین کشندی، جزیره خارگ، خلیج فارس، میکروسکوپ الکترونی نگاره
 • معصومه اکبری، علیرضا شایسته فر *، مهدی خدایی مطلق، مهدی طالبی، علیرضا پسرکلو صفحات 363-370
  کنه ها از مهم ترین انگل های خارجی هستند که شناخت وضعیت پراکنش آن ها در نواحی مختلف کشور می تواند از دیدگاه پیشگیری، از بروز بیماری های مرتبط با آن ها مفید باشد. هدف این تحقیق شناسایی و بررسی میزان تنوع گونه ای و فراوانی کنه های دامی در همه گروه سنی نشخوارکنندگان (شامل گاو، گوسفند و بز) وهم چنین تعیین میزان تغییرات فصلی آلودگی کنه در حیوانات مذکور در بخش مشهد میقان از توابع شهرستان اراک است. این بررسی از اول فروردین تا اواخر اسفند 1394سال انجام گردید و در طی این مدت از 20 ایستگاه و در مجموع از تعداد 1801 راس دام نر و ماده، نمونه گیری به صورت ماهیانه صورت پذیرفت. سپس کنه ها با کمک کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی و داده های مربوطه با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که کنه های جمع آوری شده از دو خانوادهآرگازیده (31/05%) شامل: دو جنس و سه گونه (Argas persicus، A. reflexus، Ornithodorus lahorensis) واگزودیده (68/95%): شامل سه جنس و پنج گونه (Rhipicephalus sanguines، R. turanicus، Hyalomma anatolicom، H. Asiaticum، Haemaphysalis sulcata) بودند. این مطالعه هم چنین نشان می دهد که کنه ها بیش ترین فراوانی را در فصل تابستان دارند و تراکم آن ها در دمای بالا افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: اگزودیده، آرگازیده، تنوع گونه، مشهد میقان
 • حسن قهاری * صفحات 371-378
  زنبورهای بالاخانواده Ichneumonoidea که شامل دو خانواده Braconidae و Ichneumonidae می باشند به عنوان یکی از کارآمدترین پارازیتوییدهای در اغلب اکوسیستم های کشاورزی محسوب می شوند و نقش موثری در کنترل آفات مختلف ایفاء می نمایند. در این پژوهش تنوع گونه ای زنبورهای مزبور در مناطق مختلف استان مازندران به خصوص مزارع برنج مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، در مجموع 29گونه زنبور پارازیتویید از بالاخانواده Ichneumonoidea جمع آوری شدند. از خانواده Braconidae، پانزده گونه متغلق به 8 زیرخانواده Brachistinae (یک گونه) ، Braconinae (چهار گونه از 1 جنس) ، Cheloninae (پنج گونه از 3 جنس) ، Doryctinae (یک گونه) ، Euphorinae (یک گونه) ، Helconinae (یک گونه) ، Microgastrinae (یک گونه) و Sigalphinae (یک گونه) و از خانواده Ichneumonidae چهارده گونه از 2 زیرخانواده Campopleginae (هفت گونه از 6 جنس) و Tryphoninae (هفت گونه از 4 جنس) جمع آوری و شناسایی گردیدند. در پژوهش حاضر 4 گونه از خانواده Ichneumonidae شامل: (Diadegma consumptor (Gravenhorst, 1829) ، Diadegma fenestralis (Holmgren, 1860، (Hyposoter ebeninus (Gravenhorst, 1829) و Netelia (Netelia) rufescens (Tosquinet, 1896  برای فون ایران گزارش جدیدی محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: مازندران، تنوع گونه ای، Ichneumonoidea، Ichneumonidae، Braconidae
 • زیبا مقدسی * صفحات 379-384
  شقایق موکتی Stichodactylahaddoni یک جانور ثابت و ساکن اقیانوس است. زهر شقایق های دریایی می توانند دارای یک منبع قوی از ترکیبات فعال دارویی باشند. هدفازاینمطالعهبررسیاثرکشندگیسم خامجداشدهازشقایق دریایی S. haddoni از خلیج فارس بررویمیزانمرگومیررده هایسلولی سرطانیمغز و کولونبااستفادهازنمکتترازولیومدرشرایطآزمایشگاهیبود. نمونه های شقایق دریایی از جزیره لارک خلیج فارس از جنوب ایران صید شدند. عصاره گیری متانولی از تانتاکل ها انجام شد. سلول های سرطانی با غلظت های مختلف زهر خام به دست آمده از 0/78-100 میکروگرم به صورت رقیق سازی در طی زمان 24 ساعت در معرض قرار گرفتند. نتایج آنالیز آماری نشان داد فعالیت ضد سرطانی عصاره رویرده های سلول های سرطانی تقریبا در همه دوزها فعالیتی مشابه به همدیگر داشتند (0/001>P). زهر خام، مرگ و میر بیش تری روی سلول های سرطانی مغز نسبت به سلول های کولون ایجاد کرد. نتیجه 50 IC غلظت های مختلف زهر خام بر روی رده های سلولی مغز و کولون به ترتیب (6/58 ، 54/ 31 میکروگرم) به دست آمد. پس زهرخامS. haddoniمی تواندبه عنوانیکعاملشیمیاییوجلوگیری کننده قویرشدبرایرده هایسلولیبه خصوص سرطان مغز مطرحباشد.
  کلیدواژگان: Stichodactyla haddoni، اثر سیتوتوکسیک، سم خام، حیوانات زهری دریایی
 • پروانه شوکت *، لاله موسوی ده موردی، فریبا نوعدوست، مهدی بنایی، محمدباقر نبوی، محمد محیسنی، بهزاد نعمت دوست حقی صفحات 385-394
  مطالعه حاضر به منظور شناسایی ماکروبنتوزها وکیفیت اکولوژیکی سواحل بحرکان در خلیج فارس با استفاده ازشاخص های H`، AMBI و Bentix انجام شده است. نمونه برداری فصلی از رسوبات 15 ایستگاه در سواحل بحرکان به وسیله گرب ون وین با سطح مقطع 0/027 متر مربع از تابستان 1393 تا بهار 1394 انجام شد. به طور کلی در این تحقیق 53 خانواده و 77 جنس/گونه از جوامع بنتیک شناسایی شده است. ماکروبنتوزهای شناسایی شده بر اساس میزان حساسیت شان به افزایش استرس ها و آلودگی های محیطی در 5 گروه اکولوژیکی طبقه بندی شده اند. بیش ترین و کم ترین تراکم ماکروبنتوزها به ترتیب در فصول زمستان و تابستان مشاهده شده است. بیش ترین میزان فراوانی به ترتیب مربوط به شکم پایان با 65 درصد، دوکفه ای ها با 13 درصد، پرتاران با 9 درصد نسبت به کل جمعیت ماکروبنتوزها بوده است. در این مطالعه جنس Pyrgohydrobia sp. درتمام فصول غالب بوده است. به دلیل حضور فراوان جنس های Pyrgohydrobia sp. ، Tornatina sp. ، Eulima sp. و Melanela sp. تنوع کاهش یافته است. طبق نتایج مطالعه حاضر شاخص AMBI از کارآیی خوبی برای ارزیابی اکولوژیکی سواحل بحرکان برخوردار می باشد. البته نتایج شاخص های دیگر نیز به عنوان تکمیل کننده می توانند مفید واقع شوند. به طورکلی بر اساس میانگین سالانه مقادیر شاخص های مورد مطالعه سواحل بحرکان در وضعیت آلودگی اندک تا آلودگی متوسط ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: سواحل بحرکان، کیفیت اکولوژیکی، شاخص های AMBI و Bentix، ماکروبنتوز
 • مهناز ربانی ها، فاطمه محسنی زاده *، فریدون عوفی صفحات 395-400
  طی گشت تحقیقاتی در آب های خلیج فارس در محدوده استان بوشهر در سال 1388، جنس Prorocentrum از نمونه های جمع آوری شده در گروه غالب بودند. نمونه برداری طی چهار فصل و از 15 ایستگاه و لایه سطحی (عمق 10 متر) انجام گرفت. در این مطالعه، به منظور بررسی اکولوژیک و الگوی پراکنش و تعیین ارتباط آن با شرایط هیدرولوژیک منطقه، با توجه به غیرنرمال بودن داده ها از آنالیز رگراسیون غیرپارامتریک Generalized Additive Models (GAM) استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان فاکتورهای محیطی اندازه گیری شده: شوری، درجه حرارت، اکسیژن و موادمغذی (نیترات، سولفات و فسفات) ، تنها شوری در آب های ساحلی با اختلاف معنی دار (0/05>p) عامل اصلی تاثیرگذار در حضور جنس مذکور بوده است. در مقایسه زمانی،Prorocentrum، در فصل گرم سال (28632/7±110808/7 تعداد در مترمکعب) و در مقایسه مکانی، در ایستگاه منطقه مطاف، (محدوده جنوب استان بوشهر و هم مرز دریایی با استان هرمزگان) ، به تعداد (434635±368800) حداکثر تراکم را داشت. آنالیزANOVA اختلاف معنی داری را در تراکم بین ایستگاه ها نشان نداد (0/05<p).
  کلیدواژگان: Prorocentrum، مدل های جمعی تعمیم یافته، لایه های سطحی، استان بوشهر، خلیج فارس
 • کوثر خفایی زاده، نسرین سخایی *، بابک دوست شناس، کمال غانمی، حسین ذوالقرنین صفحات 401-410
  هدف از این مطالعه، بررسی تنوع زیستی روتیفرهای پلانکتونیک در فصول تابستان و زمستان 1393 در مصب رودخانه بهمنشیر برحسب گرادیان شوری افقی بود. نمونه برداری از 6 ایستگاه با استفاده از تور پلانکتون گیری با اندازه چشمه 100 میکرون انجام گردید. در این بررسی 14 گونه روتیفر زئوپلانکتونی متعلق به یک راسته و 3 خانواده و 6 جنس شناسایی شد. گونه های Brachionusrotundiformis و B. plicatilis در تمامی ایستگاه ها غالب بودند. بیش ترین همبستگی معنی دار منفی بین همبستگی روتیفرها با هدایت الکتریکی (0/94-) و شوری (0/93-) بود (0/05>p). به طوری که در مسیر ایستگاه های رودخانه ای به سمت ایستگاه های مصبی با افزایش شوری، ترکیب و تنوع گونه ای به شدت دچار تغییر شد. بیش ترین میانگین فراوانی در فصل تابستان و در ایستگاه 1 به میزان 1362/1 فرد در متر مکعب به دست آمد و در ایستگاه 6 زمستان نیز تقریبا هیچ گونه روتیفری مشاهده نشد. بیش ترین میزان شاخص تنوع زیستی شانون- وینر در فصل تابستان به میزان 1/52 و بیش ترین شاخص غالبیت سیمپسون در فصل زمستان به مقدار 0/4 محاسبه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شوری موثرترین فاکتور بر تنوع و تراکم رودخانه بهمنشیر است.
  کلیدواژگان: روتیفر، زئوپلانکتون، تنوع زیستی، شوری، مصب رودخانه بهمنشیر
 • حسنا متقی دارابی، مریم شاپوری *، بابک مقدسی صفحات 411-416
  هدف این مطالعه ارزیابی ساختار و تنوع ماکروبنتوز در رودخانه گاماسیاب و بیستون بود. رودخانه گاماسیاب و رودخانه بیستون هر دو در استان کرمانشاه جاری هستند،که دارای فون بسیار خوبی از آبزیان به ویژه ماکروبنتوز می باشند. در این بررسی روند الگوی پراکنش و تاثیرات رودخانه بیستون بر روند کیفیت آب رودخانه گاماسیاب مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 3 ایستگاه در مسیر رودخانه انتخاب و از ماکروبنتوز آن به صورت ماهانه در طی یک سال توسط نمونه بردار سوربر و با سه تکرار نمونه برداری شد. نمونه های جمع آوری شده و با فرمالین 4 درصد تثبیت و در آزمایشگاه جداسازی و شمارش گردید. نتایج به دست آمده از شاخص هیلسنهوف نشان داد که رودخانه بیستون روند بهتری از نظر کیفی آب نسبت به رودخانه گاماسیاب دارد. بیش ترین تنوع شاخص سیمپسون در ایستگاه دوم مشاهده گردید که نتایج شاخص هیلسنهوف موید این قضیه است. در این بررسی تعداد 5492 عدد ماکروبنتوز مورد بررسی قرار گرفت که بیش ترین فراوانی را راسته Diptera (دوبالان) داشته است. پس از راسته دوبالان به ترتیب راسته های Gastropoda (شکم پایان) ، Ephemeroptera (یک روزه ها) و Amphipoda (جورپایان) ، بیش ترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. در این پژوهش تنها 7 راسته (Diptera، Ephemeroptera، Trichoptera، Coleoptera، Pulmonata، Amphipoda،Clitellata) و11خانواده (Chironomidae، Simuliidae، Tipulidae، Baetidae، Heptageniidae، Hydroptilidae، Elmidae، Planorbidae، Physidae، Gammaridae، Lumbricidae) شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: ماکروبنتوز، گاماسیاب، بیستون، رودخانه، شاخص بیولوژیکی
 • سیدعباس حسینی *، عیسی کمالی صفحات 417-426
  در این تحقیق، کارایی صید ماهی سارم معمولی درچشمه تورهای گوشگیر شناورسطحی، میان آبی وکف از طریق منحنی های توزیع احتمال تجمعی گیرکردن دور بدن ماهی درآب های ساحلی استان هرمزگان درسال های 94-1393 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور داده های ریختی عرضی در سه نقطه از دوربدن ماهی شامل دوربرانش (OP) ، دوربدن درابتدای اولین باله پشتی 1 D و دوربدن درابتدای دومین باله پشتی 2 D و هم چنین داده های طول چنگالی برای 4 نوع چشمه تور با اندازه های کشیده 101، 114، 165 و 171 میلی متر جمع آوری گردید. نتایج حاصل ازآنالیز کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که دوربدن در ابتدای دومین باله پشتی به عنوان حداکثر دور بدن این گونه باید درنظرگرفته شود (0/05>P). نحوه گیرکردن ماهی در تور بسته به چشمه متفاوت بوده است. برخلاف چشمه تورهای 165 و 171 میلی متر، در چشمه تورهای 101 و 114 میلی متر امکان برازش منحنی های انتخاب پذیری بر توزیع فراوانی طولی وجود نداشته است. براساس منحنی انتخاب پذیری، طول بهینه صید ماهی سارم معمولی برای تورهای 101، 114، 165 و 171 میلی متر به ترتیب 44، 52، 66 و 76 سانتی متر تخمین زده شده است. به نظر می رسد که چشمه تورهای 165 و 171 میلی متر برای برداشت از ذخائر ماهی سارم معمولی با هدف صید ماهیان بالغ مناسب می باشند، درصورتی که این نتیجه گیری برای چشمه تورهای 101 و 114 میلی متر نیاز به بررسی مجدد میدانی دارد.
  کلیدواژگان: ماهی سارم معمولی، Scomberoides commersonnianus، انتخاب پذیری، دور بدن، طول بهینه صید
 • سید یوسف پیغمبری *، محمد درویشی، رسول قربانی، فرهاد کیمرام صفحات 427-434
  به منظور برداشت پویا از ذخایر ماهی هوور لازم است اندازه چشمه به نحوی تعیین گردد که فرصت حداقل یک بار تخم ریزی برای آنان فراهم آید. این تحقیق در آب های شمال خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان) انجام شد و پنج بندر صیادی تخلیه عمده صید شامل بندر جاسک، بندر سیریک، بندرعباس، بندرکنگ و بندرپارسیان (جوادالائمه) برای نمونه برداری انتخاب شدند. مدت زمان نمونه برداری دوره یک ساله 1394بود و در مجموع 2082 عدد ماهی هوور مورد نمونه برداری قرار گرفتند. در این بررسی علاوه بر چشمه تور اصلی صید این ماهی (140 میلی متر به صورت کشیده) ، چشمه تورهای 114 و 132 میلی متری نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. نسبت ماهیان نابالغ این گونه در تورهای با اندازه چشمه 114، 132 و 140 میلی متر به ترتیب 97، 84 و78 % بودند. روابط طول چنگالی با طول دور سر (در محل پیش برانش) ، طول دور آبشش، طول دور بدن (در محل باله پشتی اول) و طول دور بدن (در محل باله پشتی دوم) به ترتیب 0/48FL+0/83=HP ، 2/35+0/51FL=GP ، 0/87+0/60FL=BP و 0/49FL+3/89=SDP به دست آمدند. روابط یاد شده تفاوت معنی داری داشته و ابتدای باله پشتی اول به عنوان حداکثر دور بدن تشخیص داده شد. درصد نسبت کشیدگی در دوربدن (ابتدای باله پشتی اول) برابر با 24 و در دور سر و دور برانش 19 درصد محاسبه شد. مناسب ترین چشمه تور استاندارد براساس رابطه طول چنگالی با دور بدن و طول اولین بلوغ جنسی ماهی هوور، 170 میلی متر به صورت کشیده محاسبه شد.
  کلیدواژگان: ماهی هوور، استانداردسازی تور گوشگیر، خلیج فارس و دریای عمان
 • |
  • Mohammad Reza Ashrafzadeh, Mohammad Kaboli *, Mohammad Ali Adibi, Omid Yousefi, Mohsen Amiri, Mohammad Reza Masoud Pages 1-8
   The brown bear populations, contrary to other mobile carnivores, exhibit a worldwide genetic structure in several mitochondrial lineages. Populations of the Middle Eastern brown bear, including Iran, are at risk of local extinction. Genetic relationships between the Iranian brown bear and others in the world are still unclear. We sequenced a 614 base pair fragment of the mtDNA control region for 50 brown bears from Iran. The Iranian brown bear presents considerable haplotype diversity (50 individuals, 22 new haplotypes). Mitochondrial sequence analyses revealed one new major mtDNA lineage within Iranian brown bears, comprising 2–3 subclades: (i) Alborz, which includes bears from the Alborz and the Arasbaran Mountains; (ii) Zagros, including individuals from south of East Azerbaijan province to the Southern Zagros Mountains (Kazeroun, Fars province); and (iii) Fars, which comprises bears living in the Southeastern Zagros Mountains (Marvdasht-Eqlid, Fars province). The results of fixation index (FST) and analysis of molecular variance (AMOVA) demonstrate significant genetic structure among the Iranian subclades. Overall, the Iranian brown bears show significant geographic structuring, in addition to the remarkable haplotype diversity.
   Keywords: Brown bear, Haplotype diversity, Subclade, Alborz, Zagros
  • Navid Zamani *, Mojtaba Ghandali Pages 9-16
   Detecting parameters influencing habitat suitability is crucial for conserving and managing rare and valuable species. Suitable habitats play prominent role in survival and reproduction of species, therefore they are considered in wildlife conservation. In this study presence data of Iranian Cheetah (Acinonyxjubatusvenaticus) as a critically endangered species, which had been collected in Naybandan wildlife refuges ince autumn 2009 until autumn 2011; were scrutinized via Ecological Niche Factor Analysis approach in Biomapper software in order to mapping habitat sustainability and recognizing habitat requirements. After generating maps by means of Biomapper and Idrisi software, layers of habitat parameters including elevation, slope and aspect, vegetation cover, distance from water sources and distance from ranger stations were imported in Biomapper. The output scores obtained from the analysis shows that Iranian Cheetah prefers mountainous areas with more topographical features for camouflage in order to hunting preys; likewise northern aspects with more humidity, denser vegetation cover and more preys is most preferred. According to our results Iranian cheetah has medium niche width in Naybandan wildlife refuge and favours marginal habitats.
   Keywords: Biomapper, Habitat Sustainability Model, Marginal Habitats, ENFA, Iranian Cheetah
  • Reza Seyedsharifi *, Qumars Karrari Niri, Nemat Hedayat Evrigh, Jamal Seifdavati, Mehdi Bohlouli Pages 17-26
   In this study, records of 7 herd first lactation dairy cows were used. Data was collected from 2003 to 2013 by Aria Delta gene and during this study were evaluated. Traits in this study included production (milk, fat, protein yield), type (body depth, angularity, support udder, , fore udder attachment, udder depth) and reproductive (open days and age at first calving) and length of productive life traits. Data analysis was performed by restricted maximum likelihood procedure using wombat software. Heritability estimates of milk, fat, protein yield, , 0.28, 0.49, 0.42 and heritability of age at first calving and open days 0.69, 0.07 and heritability of body depth, angularity, support udder, fore udder attachment, udder depth, respectively, 0.27, 0.25, 0.12, 0.05 and 0.36 respectively and heritability was estimated length of productive life 0.2. . Genetic correlations were between milk and fat yield and genetic correlation between milk and protein yield 0.12 and 0.05 respectively. Genetic correlations between of open days and age at first calving traits 0.21 respectively. Genetic correlations among type traits in the range of -0.51 to 0.72 and phenotypic correlation between type traits in the range of -0.19 to 0.22, respectively. The greatest positive genetic correlation was estimated between body depth and angularity 0.7 and the highest negative genetic correlation between the body depth and udder depth -0.51. The estimated genetic correlations between production, reproductive and length of productive life traits ranged from -0.51 (length of productive life traits and protein yeild) to 0.63 (age at first calving and fat yield). Considering negative genetic correlation between production and reproduction traits, planning of selection programs in dairy cows based on a combination of production and reproduction traits is recommendable. Genetic correlations variable among type traits and longevity in the range 0.01 to 0.39.
   Keywords: Dairy cow, Production traits, Reproduction traits, Type trait, Longevity, Genetic parameters
  • Farzad Amiri Nasab, Kamran Zand*, Kazem Karimi Pages 27-34
   A present study was carried out to determine the effects of replacing guar meal with soybean on blood parameters and milk production factors of Holstein dairy cow. Experiments were conducted in two stages to compare the nutritional quality of guar meal with soybean meal in diets of Holstein cows. In the first stage chemical composition were evaluated for two this meals. In the second stage meal effect were examined on the parameters of feeding behavior, and blood metabolites and milk production of lactating Holstein cows. Eight Holstein cows were selected based on milk production of 305 days ago, parturition and the expected date of birth for the second step of test and randomly divided into two groups, 4 cows in each group. Selected cows were fed with feed containing protein and energy the same treatment containing 15% soybean meal (without the use of guar meal) and two treatments with 15% guar meal (without the use of soybean meal) from 5 to 56 days postpartum. Crude protein, crude fat and ash guar meal was lower than soybean meal, but the ADF and NDF in soybean meal was higher than guar meal. Based on results, there was not observed significant difference between plasma glucose cattle (0.05
   Keywords: Guar meal, Holstein dairy cow, Blood metabolites, Milk production
  • Shirin Aghanajafizadeh *, Leila Salari Pages 35-40
   Habitat selection of Mountain Gazelle (Gazella gazella) in Faror Island, Spring 2014, was studied. Habitat variables such as, percentage cover and height of grass, Height and diameter of Acacia sp, Distance to the nearest plant patch, rock and slope percent in plots around pellet group (present points) was measured and compared with absent plots. The results showed significant difference between present and absent area in some habitat variables (P
   Keywords: Habitat variables, Mountain Gazelle, Faror Island, Persian Gulf
  • Naeem Kaveh Pishghadam, Mansoureh Malekian *, Roya Adavodi Pages 41-48
   Captive breeding is conducted to increase the populations of a species and to re-introduce them to the wild, it is also of importance for species conservation. Here, we aimed to assess the taxonomic status and genetic diversity of the sheep population in Chadegan recreation village, using a fragment of 688 base pairs of Cytochrome b gene. Results showed that the captive bred population of Chadegan recreation village belonged to O.vignei and the subspecies of O.vignei laristanica. Three new haplotypes were identified in the current study and added to the previous 67 haplotypes, which show a relatively high genetic variation in the Chadegan population. The genetic divergence within and between O.vignei, O. orientalis, O. canadensis and O. ammon was calculated using K2P method. Minimum and maximum intra-specific genetic distance within O. vignei were obtained from 0.013 to 0.015 while the inter-specific genetic distance between O. vignei and O. canadensis ranged from 0.086 to 0.088 and the distance between O. vignei and O. orientalis varied from 0.021 to 0.24. The lowest intra-species genetic distance was observed between subspecies of O. canadensis and O. orientalis while the maximum value was obtained in O. vignei subspecies. Considering the genetic distances that exist between the subspecies, transferring individuals between populations should be performed with adequate care to preserve the intra-specific diversity of wild sheep.
   Keywords: Wild sheep, Captive breeding, Phylogy, Chadegan, Cytochrome b, Genetic diversity
  • Mahdi Khodaei *, Mohammad Hossein Moradi Pages 49-56
   This experiment was conducted to study the effect of different dietary Pistachio hull supplement on blood metabolites in Farahani sheep breed lambs. This study was conducted at the research farm of the department of Animal Science, Faculty of Agricultural and Natural Resources of Arak University. Fifteen rams were used in a completely randomized design (CRD) with 3 groups consisting control and two other treatments. Wet pistachio hull first were completely dried in the sun and then were ground. Sundried pistachio by-product contained twigs, skins, bony shells and leaves. These groups contained 0, 12.5(T1) and 25(T2) percent dietary supplemented with pistachio hull respectively. The results showed that no significant differences were observed between treatments and control group for glucose, total protein, ALT, ALK,. AST, albumin and total protein were significant between control and treatments) P
   Keywords: Pistachio hull, Blood parameters, Farahani breed lamb
  • Omid Tabiee *, Mohsen Gerami Pages 57-64
   The aim of this research is to determine the willingness to pay (WTP) of local communities in Fars province for the protection of Caracal(Caracal caracal, Schreber, 1776), rare species. In this study, 198 local people in Fars province were near the Bakhtegan wildlife refuge and Bahram-e-Gur protect are as a one habitat of Caracal, chosen via the simple random sampling and interviews face to face. A questionnaire comprising items about the people’s demographics as well as their awareness and willingness to pay for protection of Caracal. Subsequently, analysis of gathering data was carried out with applying a Logit model under maximum likelihood procedure by using SPSS (version 21) and Eviews (8) Software. Result showed that, 57.6 percent of the local people had positive willingness to pay for protection of Caracal. The average payment of WTP for the monthly and annual protection value of Caracal was estimated 50747.93 RLs (1.66 $) and 608975.14 RLs (19.97 $) respectively. Furthermore, the result showed that the literacy level, membership in environmental organization, species recognize and bid have statistical significant effects on willingness to pay for Caracal rare species protection.
   Keywords: Willingness to pay, Protection, Rare species, Caracal, Fars province
  • Vahid Akmali * Pages 65-72
   The mouse-tailed bats genus Rhinopoma traditionally are considered as one of the most ancient living microchiropteran clade. The species of this genus inhabiting arid and subtropical regions of the Old World including North-western Africa, Middle East, Levant, Iraq, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, Thailand and Sumatra. Mitochondrial D-loop gene was used for phylogenetic relationship in this genus. In this study we collected 36 samples from different localities for DNA analysis. After amplification and sequencing of sightly fragment, the sequence lengths were 577 bp and the mean base composition was: A (35.23%), C (24.16%), T (28.60%), and G (12.01%). From 577 sites, 168 polymorphic sites were recorded that 148 from one were parsimony informative. Results showed that genus Rhinopoma in Iran includes three species (eg. R. microphyllum, R. muscatellum and R. hardwickei). Also, phylogenetic survey showed that the sister status of the R. microphyllum and R. muscatellum phylogroups contradicts with traditional arrangements of the family where R. hardwickii and R. muscatellum are considered as the most closely related taxa based on similarities in narial morphology and body size.
   Keywords: Microchiroptera, Phylogeny, Mouse-tailed bat, Echolocation, Control region
  • Zahra Alishah, Malieh Salimi, Homayoun Khazali*, Fariba Mahmoudi Pages 73-78
   Ghrelin exerts inhibitory effects on hypothalamus- pituitary- gonadal(HPG) axis. Aromatase is a key enzyme in the steroidogenesis pathway and it converts testosterone to the estradiol in the brain. In the present study the effects of the injection of ghrelin was investigated on aromatase gene expression in the hypothalamus of androgenized female rats. Twenty female Wistar rats were androgenized on the third day after birth by subcutaneous injection of 50 microgram testosterone propionate. Adult androgenized animals received third cerebral injection of saline, 2, 4 or 8 microgram ghrelin respectively. Also, five adult non-androgenized rats received third cerebral injection of saline as control group. The hypothalamic level of aromatase gene expression was determined using semi-quantitative PCR. Mean aromatase gene expression increased significantly in the hypothalamus of the androgenized rats compared to controls. Ghrelin decreased significantly aromatase gene expression compared to the androgenized rats. Ghrelin may inhibit the expression of genes involved in the steroidogenesis.
   Keywords: Ghrelin, Hypothalamic aromatase, Androgenized
  • Vahid Hasanvand, Namdar Yousefvand * Pages 79-84
   Zinc has beneficial effects in diabetic animals. The positive effects of garlic in lowering blood sugar and side effects of diabetes have been reported.The aim of this study was to investigate the therapeutic effect of zinc sulfate combined with garlic flower extract on serum glucose and insulin levels in diabetic rats induction by streptozotocin (STZ). 21 adult male Wistar rats were divided into 3 groups (n=7), Normal control group, which received regular food and water during 45 days and on 15th day were injected normal saline, the positive control group (diabetic by STZ at a dose 40mg/kg on the fifteenth day), and treatment group, receiving combined of flowers garlic extract at a dose 360mg/Lit and zinc sulfate at a dose 36mg/lit in drinking water during 45-days treatment period after induced diabetes. STZ (40mg/kg intraperitoneally) was injected after treatment. The insulin hormone measured by radioimmunoassay with special kits and blood glucose measured by using enzymatic colorimetric methods. Serum level of insulin in the treatment group increased significantly (p<0.001), compared to the control group respectively.Blood sugar levels in treatment groups showed a significant decreasing (p<0.001) compared to the control group. The results showed that a combination of garlic flowers extract and zinc sulfate as therapeutic agents in induced diabetes give rise to increasing of insulin and decreasing of blood glucose.
  • Ronak Kohzadi*, Vahid Nejati, Mazdak Razi, Gholamreza Najafi Pages 85-92
   Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorders that affects approximately 5-10% women in their reproductive age. It is characterized by endocrine anovulation, hyperandrogenism and insulinresistance. Nigella sativa (NS) grain has a rich medical and religious history and consists of powerful chemical compounds that can have many effects on human health. In this study the effect of Hydro-alcoholic extract of Nigella sativa on antioxidant properties of the ovary tissue in a rat model of PCOS has been investigated. For this purpose, 32 mature female rats were randomly divided into 4 groups as: Control, PCOS-induced (received 4mg estradiol valerate, IM), PCOS+NS (200 mg/kg B.W-1)-treated and PCOS+NS (600 mg/kg B.W-1)-treated. Animals received NS orally by gavages for 63 days. After 63 days, the animals were sacrificed in the estrous phase and MDA and TAC were measured in ovary tissue. This study showed that Nigella sativa compared to the PCOS-induced group thereby increasing the TAC and decreasing MDA. And from the used doses the dose of 600mg/kg/bw had the most positive impact. So Nigella sativa has marked antioxidant activity; therefore, it can reduce the amount of stressoxidative.
   Keywords: Nigella sativa, PCOS, Antioxidant, Ovary, Rat
  • Behrouz Behrouzi, Rad*, Simin Jamee Pages 93-102
   The House sparrow (Passer domesticus, Pallas 1811) is a widely distributed bird species found throughout the Iran. In the southern provinces of the country has nutritional value. That's why the success rate of breeding of the species was studied by direct observation from March to May 2016 in Kian Abad in Ahvaz in green spaces. Green spaces of Kian Abad covered by zizphus spinachrist, Eucalyptus camaldulensis, Albizia lebbeck and Cenocarpus sp. A total of 125 nests were counted on the trees which 50 nest on Eucalyptus camaldulensis, 40 nests on Albizia lebbeck and 35 nests on by zizphus spinachrist trees. Start Nest making: 18 March, the peak laying period 25 to 28 March, 15 to 25 April peak hatching time and the chicks fledged on 22 May after 54 days. View 125 nests and 500 eggs into nests dimensions were measured. Average clutch size per nest 4, the average large diameter of the eggs 2.20±0.12 cm, the average small diameter of eggs 1.61 ±0.12 cm, The average size of the eggs 2.86 ± 0.45 cubic meters, the average weight of the eggs 2.30 ± 0.34 gr, mean hatching period 14.19 ± 0.91 days, the average nest weight 145.46 ± 10.4grams, the average length of nests 19.23± 5.94 cm, width average of nest 12.53±2.25 cm, the average entrance of nests 8.76±2.25 cm and the average height of the nests from the ground 4.68 ± 1.2 m, were determined. Breeding success rate were 54 percent and mortality was 46 percent.
   Keywords: House Sparrow, Chick Survival, Kian Abad, Ahvaz
  • Meysam Ghasemi, Saber Ghasemi * Pages 103-116
   This study was carried out to investigate the waterbird community parameters, such as abundance and diversity indices at Hormozgan province eastern wetlands in 2015. In order to perform this study, bird observations at 22 wetland sites were conducted and categorized using direct observation and totally count method by binocular and bird watching telescopes. Furthermore, species diversity, evenness and richness indices were calculated using the Shannon-Wiener’s H, Simpson’s D,Margalef's D, Pielou J′, Brillouin (E), McIntosh (E), and Species Abundance (N)indices. A total of 44582 individuals representing 68 overwintering species from 17 families were recorded. The Cormorant (Phalacrocorax carbo) and Dunlin (Calidris alpine) were the most abundant species with 20.71 and 11.13% individual observation, respectively. The results of observations showed that the estuaries of Tyab and Meydani hosts the largest number of waterbirds overwintering with 15.26 and 13.66% totally observations, respectively. The highest species diversity were observed in the Mudflats of Bandar Abbas (3.07) and Surgalm (3.03), while Jask Bay (1.64) and Behel coast (1.3) had the lowest number of species diversity. Moreover, the highest species richness were obtained at Khour-e-Namaki (5.44) and Mudflats of Bandar Abbas (5.19). While, the lowest species richness were obtained at Nakhl-e-Ebrahimi (1.49) and Abd-Sedij coast (1.42). Surveys show that the use of both habitats including mudflats and mangrove forest, plays an important role for bird habitat selection. In terms of total species diversity of wetland areas in the east of Hormozgan province, Shannon-Wiener, Simpson and Margalef indices were calculated to be 3.12, 13.20 and 6.26, respectively. Moreover, for total species evenness, Pielou, Brillouin and McIntosh indices were calculated 0.74, 0.74 and 0.82, respectively. At the end, the study showed that due to the importance of eastern wetlands of Hormozgan province for wintering of waterbirds, wise development strategy seem to be inevitable.
   Keywords: Rrelative abundance, Biodiversity, Species diversity, Waterbirds, waders, Hormozgan province
  • Raziyeh Morshed, Hossein Varasteh Moradi * Pages 117-126
   The aim of this study was to investigate the density, diversity, and distribution of birds in canopy closed and gaps areas of the forest in Golestan National Park in 2015. Birds and environmental variables were recorded within a 25 m radius of each of 122 sampling points. To determine the bird species density and association between environmental variables and bird community, distance sampling method and Redundancy analysis was performed, respectively. To determine the association of bird diversity indices with environmental variables, the Redundancy analysis (RDA) was performed. In the period of the study a total of 216 birds, 14 species, were recorded. In gap area, Great tit (Parus major) , Blue tit (Parus caeruleus), and Robin (Erithacus rubecula) had the highest density, and Black woodpecker (Dryocopos martius), Wren (Troglodytes troglodyte), and Spotted flycatcher (Muscicapa striata) had the lowest density. In canopy closed area Great tit, Blue tit, and Robin had the highest density, and Blackbird (Turdus merula), Coal tit (Parus ater) and Spotted flycatcher had the lowest density. The values of 2, 0.5, and 0.6 were respectively recorded for the number of dominant species (N2), Shannon diversity index and Camargo evenness index. These indices had the highest values in canopy closed areas. The results of this study highlighted the importance of canopy closed areas for conserving and enhancing of birds especially in Golestan National Park.
   Keywords: Birds, Canopy closed, gap, Golestan National Park
  • Abdulhossein Ghanbarnejad* , Hamid Reza Rezaei, Saber Ghasemi Pages 127-134
   The Study of changes in species diversity and abundance of wetland bird populations, as the most important and most vulnerable environmental resources of the world, is a suitable biological agent to explain the quality and health trend of these ecosystems. The objective of this research was determining the areas in the deltas of Rud- e- Shur, Rud- e- Shirin and Rud- e- Minab International Wetland, which have diversity and richness of waterbirds; by using echelon software based on the spatial structure analysis. For this purpose, In January 2013 and 2014, three observers identified and recorded the location of birds with a GPS device, and for counting and determining the population size of birds used Swarovski and Zeiss binoculars (20x60 zoom eyepiece) and a counter was used to count large populations easily.
   Then the area was divided into cells with areas of 9 and 36 km2 and for each cell the number of observed species was recorded. The calculation of richness was done based on species, genus and family to consider phylogenetic preferences in the area richness too. In this study the total number of migratory birds was recorded 36741 individuals, include 80 species, 45 genera and 23 families. Based on the net which had 9 km2 cells, 12 cells with an area of 10800 ha and 46 cells with an area of 41400 ha were defined as safe zone and second zone, respectively; and providing the net had cells with an area of 36 km2, 7 cells equivalent of 25200 ha and 20 cells equivalent of 72000 ha identified as safe zone and second zone, respectively. The comparison between two methods showed that the nets which had cells with smaller area, had higher accuracy in separation of high species richness of areas; while the nets which had cells with bigger area, provided an appropriate general view of areas for us.
   Keywords: Spatial Structure Analysis, International Wetland of Deltas of Rud-e-Shur, Rud-e-Shirin, Rud-e-Minab, Birds, Species Richness
  • Zohreh Nasiri, Seyed Mahmoud Ghasempouri*, Mansour Aliabadian Pages 135-140
   Birds as a vertebrate which showed a high variety of sounds have a specialized organ sound production, the syrinx. Muscicapidea as one group of Songbirds of Passeriformes are seen in the diverse habitats which have a high ability not only in learning but also in imitating sounds. Surely acoustic studies beside the molecular studies would be useful for clarifying the phylogenetic relationship among the members of this problematic family. In this study, we analyzed the Song of 40 species of this family using Raven Pro version 1.5 software. For this dataset seven vocal characters were defined and finally the NJ and UPGMA were constructed using the Phylip 3.60 and PAUP 4.0 software respectively. The results almost demonstrated total incongruence between vocal and molecular phylogeny. In general, we find 62 and 45 percent congruence between constructed tree of NJ and UPGMA and accepted molecular phylogeny respectively.
   Keywords: Vocals, Muscicapidae, Vocal phylogeny, Molecular phylogeny
  • Hossein Attarchi*, Mojtaba Tahmoorespur, Mojtaba Ahani azari, Mohammad hadi Sekhavati, Mokhtar Mohajer Pages 141-146
   This investigation was aimed to study polymorphism of PIT1 and STAT5B genes and their association with growth and carcass traits in Mazandaran native fowl. For this purpose, 200 sexed male chicks of Mazandaran native fowls reared in the same conditions and all were slaughtered at 12 weeks of age. Traits before and after slaughter including live weight at 4, 8 and 12 weeks of age, body weight, heart, liver, gizzard, spleen, abdominal fat, meat pH, water holding capacity of the meat and intramuscular fat were measured and recorded. Before the destruction of all birds, blood samples were collected and extraction of DNA from samples were performed by Cinnagen kit. Then, the desired locus of each gene was amplified using specific primers and genotyped using PCR-RFLP method by specific enzymes. The frequency of each allele (+) and (-) were determined 0.715 and 0.285 in PIT1 locus and 0.355 and 0.645 in STAT5B gene locus, respectively. Phenotypic and genotypic data analysis using SAS9.12 statistical software showed a significant association between PIT1 genotypes and live weights at 12 weeks of age, carcass weight and liver weight and also STAT5B genotypes with live weights at 8 weeks of age and abdominal fat (P <0.05). Therefore, it can be concluded that PIT1 and STAT5B genes can be used as candidate genes for growth and carcass traits in Mazandaran native fowls breeding programs.
   Keywords: PIT1, STAT5B, Polymorphism, Economic traits, Native fowl
  • Forough Talazadeh *, Mansour Mayahi, Sara Rahanjam Pages 147-150
   The aim of this study is investigating the effect of Antibiofin® on feed intake, weight gain and feed conversion ratio (FCR) in broiler chickens. A total of 200 day-old broiler chicks, Ross strain, were purchased and 20 chicks randomly were bled for determination of vaccination time and remaining chicks divided into 3 equal groups and each group divided into 3 subgroup of 20 chicks. Chickens of groups A and B received 0.1% and 0.2% of Antibiofin® respectively in drinking water .Chickens of group C were kept as control group and did not receive Antibiofin®. All groups were vaccinated with live Newcastle vaccine (B1 strain) intraocularly and AI-ND killed vaccine (subtype H9N2) subcutaneously of neck back. Mean feed intake, weight gains, and feed conversion ratio (FCR) of 3 groups were determined at 21, and 42 days.The results of this study showed that receiving of Antibiofin® at 0.1% and 0.2% had no effect on feed intake, weight gain and FCR.
   Keywords: Antibiofin®, thyme extract, Feed conversion ratio, poultry chicks
  • Fereshteh Madani *, Kazem Karimi, Seyed Naser Mousavi Pages 151-156
   The experiment to investigate the effect of different ratios of copper and zinc in the diet on the performance of quails was conducted under heat stress. A total of 144 chicks of 10 days from the Japanese race were reared for 47 days. The experiment in a completely randomized design with 6 treatments and 4 replications of 6 broilers each category. . Treatments, normal control groups under stress (Cu 1.5 to 88), copper lower than control (0.75 and 88), more copper than controls (3 and 88), on less than controls (1.5 and 44) on more than controls (1.5, 176), respectively. The results show that the control group and the less stress from witnessing the highest weight gain than the control group was normal and of course, between these two groups, control stress better effects as weight gain was higher (p<0.01). The intake of more copper than the control group compared to the control group was normal (p<0.05). The feed efficiency of the Group of copper is higher than the normal control group compared to controls (p<0.01). Among the traits of carcass traits only have significant heart (p<0.05) were higher than the control group than the control group with the lowest weight of the heart is normal. In conclusion, we have better effects than the control group, and as Copper was the best treatment.
   Keywords: Heat stress, zinc, copper, Quail
  • Nasrin Feili, Ahmad Gharzi*, Eskandar Rastegar Pouyani Pages 157-164
   The county of Mehran is located in one of the main plains of Ilam Province and possesses a semi-saharan, dry and relatively hot environment. In order to study the lizard fauna and assess symbiotic species and biologic adaptations of these retiles this research was conducted through an extensive field and laboratory works during April 2010 to August 2011. In this assay we collected and identified 11 species of lizards belonging to 11 genera and six families from this region. The family Gekkonidae with four taxa including Cyrtopodion scabrum, Mediodactylus heteropholis, Bunopus tuberculatus and Microgecko helena was represented as the most frequent family in this area whereas the families Eublepharidae, Scincidae, Phyllodactylidae were introduced each with only one species of Eublepharis angramainu, Trachylepis septentaeniataand Asaccus elisa, respectively. The family Lacertidae with two species Ophisops elegans and Acanthodactylus boskianus and the family Agamidae also with two taxa Laudakia nupta and Trapelus lessonae occur here. The most common lizard in this region is the snake-eyed lizard, Ophisops elegans.
   Keywords: Lizard, Fauna, Systematics, Mehran, Ilam province
  • Ali Hassanzadeh yamchi, Shahrokh Pashaei Rad *, Rasoul Karamiani Pages 165-172
   The aim of the present study pertains to faunistic investigation and morphological characteristics of Lizard species (Sub-order: Sauria) in southeastern part of Tehran Province. During the years 2011-2012 and according to variable ecological conditions 35 specimens from different stations were collected and then were fixed by injecting 10% Formalin to different parts of the body. 7 species belong to 5 genera and 4 families were identified by using a valid keys to the lizards of Iran.
   The identified specimens consist of: Trapelus agilis and Phrynocephalus maculates fromAgamidae family, Teratoscincus bedriagai from Sphaerodactylidae family, Cyrtopodion scabrum fromGekkonidae family, Eremias andersoni, Eremias persica and Eremias velox fromLacertidae family.
   Keywords: Faunistic, lizards, Tehran
  • Vida Hojati*, Fatemeh Mojibi, Nazanin Jahed Haghshenas Pages 173-178
   Sexual dimorphism (SD) is changes in body shape or size between the two sexes. SD is a common phenomenon in lizards, even observed among populations of the same species occupying different habitats. The Bedriaga’s Skink Gecko, Teratoscincus bedriagai, belonging to the family Sphaerodactylidae, is a nocturnal species which has been distributed in northern and eastern desert basins of the Central Plateau of Iran. A total number of 30 adult specimens (15 males and 15 females) of T. bedriagai were collected from April to August 2013 from four stations in southern parts of Damghan County, Semnan Province. All the specimens were collected at night using a torch, transferred to Zoological laboratory of Damghan Branch, Islamic Azad University. After anesthetizing the specimens, ten metric and meristic characters were measured. Statistical analyses were done using SPSS 18. The results of present study show that males and females of T. bedriagai are not significantly different (p < 0.01) in metric (body weight and length, tail length, head length, head width) and meristic (right and left supralabial and infralabial scales, and scales around the mid-body) characters.
   Keywords: Gekkonidae, Sexual dimorphism, Teratoscincus bedriagai, Damghan
  • Sara Aminifar, Haji Gholi Kami *, Najmeh Okhli Okhli Pages 179-184
   Order Anura are about 6200 species and consists of 49 families. Family Ranidae includes two genera and three species in Iran. Hircanian Wood Frog or Iranian wood frog, Rana pseudodalmatina Eiselt&Schmidtler, 1971 is endemic to Iran. Totally 70 specimens (51 males, 19 females) of Rana pseudodalmatina were studied from Zoological Museum of Golestan University (ZMGU) to determine the Morphologic and morphometric characters. 25 morphometric characters of fixed specimens were measured by a digital caliper (accuracy 0.01 mm). Males have callosity on the first finger. This species has an unclear dorsal points or stains, with no clear tape nuts, temporal spots on the sides of the head, hind limbs with a little swimming membrane, lean and stretched hind limbs. Sex ratio of males to females was 3 to 1. L/L.c: 3.12-3.13 (mean 3.125±0.007), Lt.p/Sp.p: 1.06-1.11 (mean 1.085±0.87), L.o/L.tym: 1.48-1.65 (mean 1.565±0.120), F/T: 0.85-0.87 (mean 0.86±0.014), D.p/C.int: 2.16-2.39 (mean 2.27±0.162).The longest specimens studied (69.42 mm) from the previous sizes 52 to 58 (57.60 type specimens) is a record.
   Keywords: Morphological, Morphometric, Iranian wood frog, Rana pseudodalmatina, Golestan province
  • Homyoun Hosseinzadeh *, Parisa Amaninejad, Mahdi Soltani Pages 185-194
   Estrogenic effect of 4 - nonylphenol on plasma vitellogenin and sex steroid hormones (17 – β-estradiol ,testosterone and progesterone ) were studied in immature Koi carp . In order to, fish for over three weeks Received Intraperitoneal injection of 10 , 50 and 100 microgram per gram of 4 -nonylphenol and 2 microgram per gram of 17- β-estradiol per body weight . Fish samples were taken on days 0 and 22. The concentration of sex hormones in plasma measured by radioimmunoassay and Plasma vitellogenin levels were measured by ELISAThe results showed that amount of vitellogenin protein and estradiol hormne one at concentration 50 micrograms of 4- nonylphenol (51/66± 21/3) and 2 micrograms of 17 β-estradiol (58±6/02) in males and females increased significantly compared with the control group(P <0.05).But the changes in vitellogenin and 17- β-estradiol at a concentration of 100 micrograms nonylphenol showed significantly reduced compared with concentrations of 10 and 50 micrograms of nonylphenol (P <0.05). In the case of progesterone in all the groups that were treated with nonylphenol ,the effect was not showed statistically significant,and only at concentrations of 2 micrograms 17-β-estradiol showed significant decrease(P> 0.05),Also testosterone levels,except in group 2 microgram 17-β-estradiol treated group had no significan difference(P >0.05). These results indicate harmful effects of 4- nonylphenol using hormonal markers and assess the susceptibility of immature Koi Carp are against these compounds .
   Keywords: 4-nonylphenol, Vitellogenine, Steroid hormones, koi carp
  • Mohsen Rakhshan , Mojdeh Chelemal * Pages 195-202
   The effects of plant essential oils (Myrtus Communis L.) on growth performance and safety of rainbow trout were studied. 60-day trial period and growth parameters obtained fish contained mass index specific growth rate, FCR and a status indicator in days (beginning, middle period, end of period) was measured. Blood tests at the end of the caudal vein was cut, and hematology parameters including total count globulin red, white, hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), cell hemoglobin concentration (MCHC), the cell hemoglobin (MCH) , total protein, albumin, globulin, glucose, cholesterol, Triglyceride measured. The results showed that plant essential oils in three significant effects on growth parameters were rainbow trout. But the results show significant differences between treatments hematological parameters among all parameters with the exception of blood hemoglobin, cell hemoglobin concentration (MCHC) and cell hemoglobin (MCH) was observed. In general it can be concluded that plant essential oils to improve the safety performance salmon in the fish farming ponds and the best result was 3 kg.
   Keywords: rainbow trout, Essential oils, Plant (Myrtus Communis L.), Immune, hematological parameters
  • Roghieh Safari *, Shabnam Nejadmoghaddam, Seyed Hossein Hosseinifar, Ali Jafarnodeh Pages 203-210
   The aim of this study was to investigate the effects of Sodium propionate on some hematological parameters (white and red blood cell count, hemoglobin, hematocrit, MCHC, MCV and MCH) and biochemical indices (glucose, cholesterol, albumin and total protein) in common carp. Fish with an average weight of 25.99 ± 4.43 gr divided in 3 treated groups, fed 0.5, 1 and 2% of Sodium propionate supplementation and the control group (in 3 replicates). According to the result adminestration of diet with Sodium propionate showed no significant increase in hemoglobin, hematocrite, MCHC and MCV in some treatments, however MCH, red cells and white cells showed significant increase in fish fed supplementation of 1%, 2% and 0.5 and 1% (p<0.05). Result also showed a non significant decrease in Cholesterol levels (p>0.05). A significant difference was seen in glucose level among treatments. The lowest level of glucose was seen in 2% propionate. Fish were fed with supplementation of Sodium propionate didn’t show significant difference compare with control group (P>0.5). It appears that supplementation of food with Sodium propionate could improve immune parameters in common carp.
   Keywords: Sodium propionate, Common carp, Hematological, biochemical parameters
  • Ali Khosravanizadeh , Mohammad Sudagar *, Hasan Salehi, Alireza Alishahi, Seyed Mehdi Jafari Pages 211-218
   Exogenous proteolytic enzyme supplementations can eliminate the effects of antinutritional factors and to improve fish growth performance. The purpose of this study was to investigate the utilizing porcine trypsin in the diet and its effects on growth factors, body composition, some blood biochemical parameters and activity of intestinal trypsin in great sturgeon (Huso huso). The experiment was conducted in completely randomized design with 3 treatments and 3 replications and trypsin at 3 levels of 0, 0.01% and 0.02% was added to the diet and given the experimental diets to fishes for 45 days and growth factors, Weight growth percent (WGP), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), Condition factor (CF), Protein efficiency ratio (PER), Hepato-somatic index were studied. Blood biochemical factors glucose, BUN, total protein, albumin, globulin and A: G ratio were measured and evaluated. Different treatments of (CF) were not significantly different from each other (P> 0.05), But (WGP), (SGR), (FCR) and (PER), the enzyme levels of 0.01% and 0.02 were significantly different from control group (P <0.05). HSI and activity of intestinal trypsin in enzyme levels of 0.02% was significantly different from control group (P <0.05). Body composition and blood biochemical parameters were not significantly different between enzyme levels (P> 0.05).
   Keywords: Trypsin, Great sturgeon (Huso huso), Growth Factors, blood biochemical factors
  • Shahla Khorshidi, Hosein Khara *, Mohaddeseh Ahmadnezhad Pages 219-232
   Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) has great importance in terms of meat quality, easy reproduction and sport hunting and is the most important species of salmonides in freshwater. This research was carried out to determine the effect of thermal stresses on some hematological factors and gill tissue in rainbow trout on 300 fish. For this purpose, fishes that have weight of 30 gr selected randomly and were in 5 treatments (Each treatment has three replicates) and these were treatment 1 (control): 14 °C, treatment 2: 28 °C, treatment 3: 25 °C, treatment 4: 20 °C and treatment 5: 5 °C. This action did for 24 hours. The results showed that the highest number of RBC, the highest number of WBC, the highest number of hemoglobin and hematocrit and the lowest levels of glucose and cortisol were in treatment 1 (control), treatment 5, treatment 1 (control) and treatment 1 (control) (P< 0.05). There were no significant differences in other hematological factors (MCV, MCH, MCHC, neutrophils, lymphocytes, monocytes, and eosinophils, respectively (P> 0.05). As well as there were symptoms such as mortality, severe bleeding, chloride cell destruction, hypertrophy or epithelial cell edema, break downing Pilar, break downing epithelial cell, cell necrosis and aneurysm or telangiectasia. In a general conclusion, it can be said that the temperature of 14 °C is more suitable for rainbow trout, because the highest number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit, and the lowest levels of cortisol and glucose were observed in the control group.
   Keywords: Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss), Thermal stresses, Stress indexes, Hematological factors, Gill tissue
  • Reza Changizi*, Zahra Ghiasvand, Seyed Mohammad Hosseini, Sepideh Mirzababania, Mahshid Shamloofar Pages 233-238
   The effects of many herbs such as tarragon, fish is unknown.This study evaluated the effect of tarragon extract (Artemisia dracunculus) on changes of histological parameters of ovarian and 11-ketotestosterone, and estradiol-17 beta in Three Spot Gourami (Trichopodus trichopterus).The study was designed by four treatments of tarragon extracts including 0, 500, 1000 and 2000 mg per kg body weight of fish.At the end of the experiment, fish were blood and levels of sex hormone were measured. Then, for histological studies, the ovarian tissue of fish was sampled and tested.Results showed that the amount of 11-ketotestosterone, and estradiol-17 beta hormones is highest in control and lowest in 2000 mg/kg. There was significant different between treatment groups (p<0.05).The histology studies were shown the negative impact of tarragon extract on ovarian tissue of three spot Gourami.
   Keywords: Three spotted gourami, tarragon extract, sex hormone, ovary histology
  • Abasali Hajibeglou *, Valialah Jafari Pages 239-244
   Prebiotics are non-digestible ingredients that by stimulating the growth and activity of bacteria in the intestines have beneficial effects for the host. However, few studies on the effect of prebiotics on reproduction and growth factors in ornamental fish were done. In this experiment, the fish was 20 weeks old. Tests carried out in the form of 4 treatments and 3 repetitions. Four diets, including treatment 1 (control), 2, 3 and 4 respectively containing 0, 0.5, 1 and 1.5 percent Imonoval was prepared. Fish were fed 3 times daily for 5 percent of body weight for 26 weeks. Results showed that the final weight and length were not significantly different in different groups. Relative fecundity, gonadosomatic index, length and weight of larvae were significantly lower in control group compared to group 3 and 4 (P<0.01). Results also showed that Imonoval has no effect on sex ratios. In this experiment, according to the results of the growth and reproductive factors, dietary 4 showed better performance than other treatments. In general, the use of prebiotic Imonoval in Mollies fish diet is recommended.
   Keywords: Prebiotic Imonoval, Poecilia butleri, Reproduction
  • Mahdiye Fadaei Rayaeni*, Ehsan Ahmadifar, Tayebeh Enayat Gholampour Pages 245-252
   According to the importance of prebiotic inulin on sexual maturation in fish, this study changing the chemical composition (fat, protein, moisture and ash) in various stages of maturation muscle tissue in the zebra fish. Therefore, zebrafish larvae were fed with experimental diets containing (0, 1, 2 and 3 gr/kg diet) of inulin and two-stage sampling (45 days and 90 days after the active feeding) took place at every stage in the chemical composition (lipid, protein, moisture and ash) muscle tissue (based on the percentage dry weight) in fish muscle were measured. In the first sampling stage, fat and muscle protein was significantly higher than the second sampling stage (P<0.05). Given that the second stage fish were full sexual maturity, the amount of fat in muscle decreased (P<0.05). Moisture and ash levels were significantly (P<0.05) higher in the second stage sampling than the first stage. Overall, our results showed that different stage of living affected on muscle chemical composition muscle in Zebrafish.
   Keywords: Chemical composition, Maturation, Inuline Prebiotic, Danio rerio
  • Azadeh sadat Hosseyni *, Ali Shabani, Hadis Kashiri Pages 253-258
   Common carp (Cyprinus carpio) is one of the most important native bony fish species with high economic value . Stock rebuilding the fish is done through artificial reproduction and release of baby fish, that can cause disturb genetic diversity of this valuable species. The aim of this study was to evaluate genetic diversity of common carp in the river Gharehsou, Gorgan Gulf and also Gomishan wetland,That to do the work of 90 fish samples and DNA was extracted. The PCR was used by five pairs of microsatellite loci (MFW20, MFW2, MFW17, MFW7, MFW16), which All of them were polymorphic. The number of alleles, observed and expected heterozygosity in the range of 17-7, 0/87-0/14 and 0/90-0/76, respectively. Fst average as an indicator of genetic differentiation obtained, 0/05. In reviewing Hardy - Weinberg equilibrium test of the 15 studied 14 samples showed significant deviations from equilibrium. The results of the draw cluster analysis showed that the samples studied belong to populations.
   Keywords: genetic diversity, population, Microsatellite, Carp
  • Zeinab Saeedi *, Asghar Abdoli, Bahram Hasanzadeh Kiabi, Sina Zarrini Pages 259-268
   In recent decades, coastal artificial structures have been increased in response to increment of storms, and coastal settlement. Round goby belong to family Gobiidae, one of the most important fish families in the Caspian Sea because of their abundance. In this study, we compared the feeding strategy and species diversity diet of the round goby, Neogobius melanostomus between artificial shores (Riprap structures) and natural shores including gravel and stony shores. According to the results, overall ten prey items consist of Xanthidae, Palaemonidae, Gammaridae, Amphibalanus improvisus, Ostracoda, Nereis diversicolor, Bivalvia, Foraminifera, fish remains and fish eggs were observed in the diet of round gobies. In artificial, gravel and stony shores, A.improvisus (%19.37), Ostracoda (%78.44) and N.diversicolor (%1.42) were most abundant food items. Analysis of the digestive tract contents revealed that round gobies consume wide spectrum of distinct food items in different shores. individuals of the fish have more specialized on distinct prey items at the artificial rocky shores in comparison with the other shores. At the artificial shores, round gobies are specialized on fish eggs, Ostracoda, Palaemonidae, Amphibalanus improvisus, Nereis diversicolor, Foraminifera and Xanthidae. 10, 8 and 6 prey items were observed in the diet of round gobies at the artificial rocky, gravel and sandy shores, respectively. Comparison of the species diversity in the gut contents of round goby showed higher value (1.94) at the artificial rocky shores than the gravel (1.62) and sandy (1.55) shores but, there was no significant difference in shannon index between artificial and natural shores.
   Keywords: Round goby, riprap structures, natural shores, feeding strategy, Species diversity
  • Shiva Kamali, Mina Ramzani*, Issa kamali Pages 269-274
   Study of behavioral and biological characteristics of each fish can be used for Proliferation, breeding industry, maintaining, and restocking. Study reproduction in Lujanus lutjanus was conducted in the Persian Gulf and Sea of Oman from December 2014 to November 2015. Sampling was conducted at 14 stations using trawl and trap monthly. In this study, the total number of samples was 247, which were 133 females, 97 males and 17 immature and the ratio of female to male was 1.37. Measuring of samples such as length (total, fork) and weight were taken. Minimum and maximum length of fish during different months was between 13 and 26 cm. Length-weight relationship was indicated Y = 0.002X 2.966, therefore, the fish had an isometric growth.Maximum and Minimum absolute fecundity were 102841 and 9870 eggs in May and November respectively. Maximum and Minimum relative fecundity were 581.02 and 73.69 eggs per gram in May and November respectively. Monthly average of GSI calculated 1.185. Maximum and Minimum of GSI were 2.304 and 0.474 in June and October 2014 respectively. Size maturity (Lm50) was 17.5 cm.
   Keywords: Reproduction, Lutjanus lutjanus, GSI, Persian Gulf, Oman Sea
  • Alireza Rastgoo *, Seyed Mohammad Reza Fatemi, Tooraj Valinassab , Mohammad sedigh Mortazavi Pages 275-284
   The aims of the current study were feeding ecology, trophic interactions and trophic level estimation of three stingrays (Elasmobranchii; Dasyatidae) including Himantura imbricata, H. randalli and Pastinachus sephen in the Oman Sea. A total of 191 individuals belonging to three species were obtained and studied using VI, %FO, index of relative importance (%IRI), trophic level analysis and Pianka index. Results showed that H. imbricata had very specialized diet, consuming mainly on Crustacean. While H. randalli had moderate niche breadth and crustaceans, followed by polychaeta were the most important prey category in its stomach contents. Finally, P. sephen had the greatest niche breadth, with a varied diet divided among items such as Bivalve, Echinodermata and Polychaeta. An analysis of similarity showed significant differences among three species in their diet, indicating a partitioning of food resources between them. It also represented the minimum of food competition between the three species, facilitating coexistence within a habitat. The trophic levels of the stingrays are less than 4, a position shared them as intermediate food webs.
   Keywords: Stingray, Dasyatidae, Feeding ecology, Trophic level, Trophic interactions, Oman Sea
  • Cobra Haidari, Olyagholi Khalilipour*, Homeyra Aghah, Hossein Zolgharnein, Seyyed Mehdi Hosseini Pages 285-290
   In order to study of morphological variations on mudskipper populations (Boleophthalmus dussumieri), we collected 31, 26, 23 and 13 fishes from Bahrekan fishing port, Bandar Imam Khomeini, Arvankenar fishing port and Abadan fishing port respectively. Totally, six variations (Four measurable trait belonged to different organs using a digital caliper with 0.01 mm precision, total length with 1 mm precision and total weight using a digital scale with 0.01 gr precision) were measured. Morphometric trait standardized before analyzing to reduce the errors caused by dissimilar growth. PCA and CVA used for surveys of morphometric differentiation among populations. The results showed that there were no significant differences due to close relationship and the relative similarity among populations habitat. PCA result revealed that morphological traits of Bahrekan, Emam Khomaini Port and Arvandkenar fish Port with 70 percent variance variation placed in the same group. Instead, Abadan fish port showed week significant differentiation with 20 percent variance variation with others.
   Keywords: morphometry, Boleophthalmus dussumieri, PCA, CVA, Khuzestan coastal area
  • Farzad Hoshyar, Hamid Reza Rezaei, Mahvash Seyfali, Sahar Rezaei * Pages 291-304
   Spirlin Alburnoides eichwaldi(De Filippi) a small fish of the Cyprinidae, Bentoplagic Anadromous, which lives in freshwater and brackish and can bear pH range 7-8. Mainly in distributed in shallow area and mountain streams with hard beds and prefer clean and well oxygenated. The importance Spirlin in the fishery, usually as bait for recreational fishing and the aquarium is maintained. Due to the small size and economic value of sport fishing and fisheries, but considering the beautiful colors on the body is an aesthetic value. In These study, Phylogenetic and genetic diversity of Spirlin fish (Alburnoides eichwaldi) using cytochrome b sequencing in five rivers Zringl, Madarsoo, Safarood, Klisiyan, Zalki of the Northern Areas in Iran. Total of 26 specimens of spirlin collected and transported to the laboratory and DNA was extracted from the tissue. The results of the nucleotide sequences specimens showed Haplotype diversity is good, and 17 haplotypes was identify which Indicated the high genetic diversity These fish in rivers. Also based on Phylogeny analysis are three clades of spirlin in rivers. The present mitochondrial DNA data suggest that the southwestern populations in the Sefidrud drainage basin includes rivers and Zalki and Safarood (clade I) may be considered as A. eichwaldii, whereas the kelisiyan river populations (clade II) might be a distinct taxon of Alburnoides sp1. The clade of eastern populations (Gorganrud drainage basin, clade III) namely, Madarsoo and Gorganrud, are clearly separated from that of the kelisiyan (clade II) and Sefidrud (clade I) drainage basins, making a distinct species (Alburnoides sp2).
   Keywords: Spirlin, genetic diversity, Haplotype, PCR, sequencing, phylogenetic tree
  • Katayoon Karimzadeh *, Asgar Zahmatkesh Pages 305-314
   Recently the use of natural bioactive compounds have been increased due to the importance of them in the prevention of cardiovascular diseases as well as cancers. This study, was carried out on 220 prawn samples which collected from the Caspian Sea in spring 2015. The hemolymph of both genders of prawn separately collected from the abdomen using insulin syringe. After extraction of proteins, anti-bacterial activity of them were evaluated by the Agar disc Diffusion method against the five different bacteria. In addition antioxidant properties of hemolymph were measured with some antioxidant indexes such as radicals scavenging DPPH, hydroxyl, hydrogen peroxide and reducing power.
   Highest and lowest inhibition zone diameters 18.27 ± 0.2 and 10 ±0.14 mm against Vibrio cholera and Escherichia coli, respectively. The prawn hemolymph proteins showed significant bactericidal effect against the bacteria (p<0.05). The highest inhibitory activities of DPPH radical, hydroxyl radical and reducing power were recorded 88.2% 57.6% and 29.2% respectively at concentration of 100 µg/ml in male hemolymph. There was significant difference in the inhibitory activities in DPPH scavenge ring and reducing power among genders (p<0.05). The results showed that the prawn hemolymph proteins have bactericidal potential as well as anti-radical scavenging .So it can be used for medical purposes, food supplements after the clinical experiment.
   Keywords: Hemolymph, Disc diffusion, Radical DPPH, Reduction power
  • Hamid Ramezani*, Mahmoud Ghaneai Tehrani, Siamak Yousefi Siahkalroodi Pages 315-320
   The main goal of the current study is to evaluate the impact of dietary herbal appetizer on the growth performance of growth out shrimp. This project was conducted at Caspian Sea research institute of ecology from 2014 to 2016. Totally 180shrimps with an average weight of 2 g were randomly distributed to 9 fiberglass tanks with area and depth of 1m2 and of 0.6 m. The experiment lasted for eight weeks and the shrimp were fed by three different diets as follows: 1. Commercial pellet contained no herbal additive (control diet) 2. Commercial pellet contained 1% herbal appetizer and 3. Commercial pellet contained 2% herbal appetizer. The results showed that prawn weight gains for diet 1, 2 and 3 were 6.28, 5.68 and 6.07 respectively. The estimated growth rate was 2.34g for control diet, 2.22g for 1% inclusion of the additive and 2.28g for 2% inclusion of the additive. Results also showed that inclusion of the additive did not change statistically average final weight (p>0.05). A larger weight gain was observed at 0% additive inclusion although this was not statistically different with other treatments. In conclusion, with regard to the observed results, herbal appetizer administration cannot improve growth, feed conversion rate and weight gain in common carps.
   Keywords: Pellet.white leg shrimp. Dietary herbal. Growth
  • Soheila Omidi*, Mohsen Noorinezhad Pages 321-330
   To identify the safe chemical substance against red tide in coastal waters wetlands such as Litopenaeus vannamei shrimp ponds, concentration effects of 0.01 mg/l, 0.04 mg/l, 0.4 mg/l, 1 mg/l and 1 gr/l Magnesium Hydroxide, Poly Aluminum Chloride (PAC), Aluminum Sulfate, Sodium Hypochlorite, Calcium Carbonate, Ferrous Sulfate, Starch on Laboratory cultures of Cochlodinium polykrikoides (100000 cell/l) and Litopenaeus vannamei have been studied in Iranian Shrimp research center. Cochlodinium polykrikoides were cultured under a cool white fluorescent light of 2000 lux intensity with a 12:12 h light: dark cycle. Temperature and salinity were controlled 28 °C and of 30 g/l (ppt), respectively.
   Finding show that, all concentration of above substance, completely disintegrated of cultured Cochlodinium polykrikoides. Also except 1 g/l Sodium Hypochlorite (96h LC50), in other concentrations of studied substances, there weren’t seen shrimp mortality after 96h. Among studied substance, starch have limit effects on the shrimp health and environment also it is used as a carbon source for biofloc production in shrimp ponds; therefore it can be suitable for controlling of Cochlodinium polykrikoides in shrimp farms.
   Keywords: Chemical control, Cochlodinium polykrikoides, Litopenaeus vannamei, Red tide phytoplankton
  • Ahmadreza Kohan, Ali Nasrolahi *, Khosrow Aienjamshid, Bahram Hasanzadeh Kiabi Pages 331-336
   Aquaculture industry has substantially grown during the last decades. The remarkable growth of aquaculture in general and shrimp culture in particular has resulted in introduction of high load of organic and inorganic pollutants to the ecosystems adjacent to culture sites. In the present study, impacts of the shrimp culture in Shif shrimp culture site, in Bushehr province, on water quality and some biological characteristics of Amphibalanus amphitrite and Saccostrea cucullata were studied during culture season in 2016. Shrimp culture process caused significant changes in temperature, salinity, total ammonia nitrogen, total nitrogen, total phosphorus and chlorophyll a concentration. The high concentration of nutrients and thus food availability has, apparently, caused an increase in A. amphitrite density and the average length and weight of both A. amphitrite and S. cucullata that were exposed to the farm effluents. Management strategies such as bioremediation should be applied to reduce the adverse environmental effects of shrimp culture sites on their adjacent ecosystems.
   Keywords: Shrimp culture, Effluent, Oyster, Barnacle, Persian Gulf
  • Sajjad pourmozaffar*, Abdol Majid Hajimoradloo, Hamidreza Ahmadniaye motlagh, Reza Godarzi Pages 337-346
   The objectives of this study, was to evaluate the effect of dietary supplementation of Apple cider vinegar and propionic acid on histology of the hepatopancreas, total hemocyte count and intestinal microbiota of the Litopenaeus vannamei. In this study two hundred twenty-five Litopenaeus vannamei with an average initial weight of 10.2 ± 0.04 g, that they were fed diets supplemented with of Apple cider vingar and propionic acid after 60 days. Treatments included levels of 0, 1% Apple cider vinegar and 0.5% propionic acid diets. Shrimp were randomly sampled at the end of the experiment. The results indicated that, shrimp fed supplemental diets had significantly higher total hemocyte count (p < 0.05). no significant differences in blister cells were observed among treatments (p > 0.05), whereas the number of the resorptive cells significantly decreased in shrimp fed a diets containing Apple cider vinegar and propionic acid and a dramatic decrease was observed in Apple cider vinegar treatment (p < 0.05). The results indicated the tubule diameter in the hepatopancreas was significantly decreased in shrimp fed diet propionic acid. Total viable bacterial counts in the intestine of shrimp fed Apple cider vinegar and propionic acid diets were significantly lower compared to control group (p < 0.05). These findings indicate that the Apple cider vinegar was introducing suitable organic acid alternative and also it has the greatest potential for use as a diet supplement for L. vannamei.
   Keywords: Apple cider vinegar, Litopenaeus vannamei, Intestinal microbiota, hepatopancreas, Total hemocyte count
  • Vahid Afsharhezarkhani, Ramin Manaffar *, Hadi Bazrafshan, Haleh Khalilpur, Mehran Habibirezaei, Aliakbar Musavai movahedi Pages 347-356
   Due to limitations in the exploitation of cline water resources, aquaculture cannot meet the growing demand of populations. Artemia is known as one of the important model organisms in researches and the most important live food in the aquaculture industry. In order to investigate the possibility or rearing and quality of cultured Artemia in present study, four different populations of A. urmiana, harvested from different areas of Urmia Lake, were reared in 75g/l salinity in two treatments of fresh water and chlorinated (3 ppm) waste water. The animals were fed with a combination of single-celled algae and single-celled yeast according to standard protocols. The growth and survival of the Artemia were measured on the third, seventh, eleventh, fifteenth and twentieth day of culture. At the end of the period, resistance to high temperatures of 35 and 38 centigrade and high salinities 360, 280, 240, 180, 120ppt were examined by adult Artemia. This study showed there are significant differences in the growth and resistance to environmental stresses (p<0.05) between different populations of A. urmiana obtained from different areas of the Lake. According to the results, rearing by the waste water was very effective in all growth factors, survival and resistance to environmental stresses compared to fresh water (p <0.05). The results of present study revealed that the chlorinated municipal wastewater is suitable for artificial rearing of Artemia which could produce a biomass with better growth rate and resistant to environmental conditions.
   Keywords: Artemia, Stress, survival, Waste water, growth
  • Farid Farmahini Farahani, Maryam Eidi *, Arya Ashja Ardalan Pages 357-362
   Aim of the present study was to identify the barnacles from the inter-tidal areas of Kharg Island by scanning electron microscope (SEM). Sampling was done from five stations in inter-tidal areas of Kharg Island in winter 2015 and spring 2016 (once in each season). The samples were freeze and transferred to laboratory. After morphometric study, the samples were prepared for study by SEM. Three species were identified in this research and their most existence were in high and mid areas of inter-tidal zone. All founded species belonged to superorder Thoracica, order Sessilia, suborder Balanomorpha and families of Tetraclitidae, Balanidae and Chthamalidae. The shell of Amphibalanus amphitrite has six calcareous separate plates with smooth outer surface. The shell of Chthamalus barnesi has six calcareous plates and growth lines were observed. The shell of Tetraclita rufotincta has four calcareous plates without any obvious suture and also radial decorations and growth lines were observed. Evaluation of barnacles by Scanning Electron Microscope could be an appropriate method for more exact identification of barnacles.
   Keywords: Barnacle, Inter-tidal area, Kharg Island, Persian Gulf, Scanning Electron Microscope
  • Masoumeh Akbari, Alireza Shayestehfar *, Mahdi Khodaei Motlagh, Mahdi Talebi, Alireza Pesarakloo Pages 363-370
   From the point of the pathogen agents' transmission, Ticks are the most important ectoparasites which cause heavy economic losses to livestock worldwide. The purpose of this study is evaluating the frequency and diversity of ticks in all age groups of both sexes in the natural habitat of domestic ruminants contains cattle, sheep and goats in Mashhad Mighan in the Markazi province. Samplings were carried out monthly (A total of 1081 ruminants from 20 flocks) from April 2015 to March 2016. Ticks were collected from all parts of the body and as well were collected from stables (animal shelters, floors and other places), a total number of 599 ticks from two families (Argasidae and Ixodidae) were collected. Ticks were identified using valid identification keys. A total numbers of 599 ticks from two families (Argasidae and Ixodidae) were collected. Ticks from the Argasidae family totaled 186 and belonged to 2 genera: Argas and Ornithodorus. The proportions of different species were as follows: Argas persicus (28.21%), A. reflexes (1%) and Ornithodorus lahorensis(1.84%). Ixodidae family collected in the area totaled 413 and belonged to 3 genera and Included 5 species: Rhipicephalus sanguines (27.71%), Rh. turanicus (24.21%), Hyalomma anatolicom(9.18%), Hy. Asiaticum(8.35%), Haemaphysalis sulcata with (0.5%), the results show that hard tick and soft tick species diversity are high in the area.
   Keywords: Ixodidae, Argasidae, Species diversity, Mashhad Mighan
  • Hassan Ghahari * Pages 371-378
   The wasps of the superfamily Ichneumonoidea (including, two families Braconidae and Ichneumonidae) are one of the most efficient parasitoids in almost agroecosystems which have effective role in control of various agricultureal and forest pests. The species diversity of these beneficial insects was studied in some regions of Mazandaran province, especially in rice fields and surrounding areas. In total 29 species, which Braconidae with 15 species within 8 subfamilies Brachistinae (single species), Braconinae (4 species from single genus), Cheloninae (5 species from 3 genera), Doryctinae (single species), Euphorinae (single species), Helconinae (single species), Microgastrinae (single species), Sigalphinae (single species), and Ichneumonidae with 14 species from 2 subfamilies Campopleginae (7 species from 6 genera) and Tryphoninae (7 species from 4 genera) were collected and identified. Four species of Ichneumonidae, Diadegma consumptor Gravenhorst, 1829, Diadegma fenestralis (Holmgren, 1860), Hyposoter ebeninus (Gravenhorst, 1829) and Netelia (Netelia) rufescens (Tosquinet, 1896) are new records for the fauna of Iran.
   Keywords: Mazandaran, Species diversity, Ichneumonoidea, Ichneumonidae, Braconidae
  • Ziba Moghadasi * Pages 379-384
   Carpet anemone, Stichodactyla haddoni is an ocean resident sedentary animal. The venom of sea anemones could be a potential source of bioactive pharmaceutical compounds. The main goal of this research was to study the killing effects of the methanol extract tentacles from the Persian Gulf sea anemone, S. haddoni against Brain and colon cell lines in vitro using tetrazolium salt. The specimens were collected from coastal waters of Lark, island Persian Gulf (south of Iran). From tentacles methanol extract was performed. These cells were exposing in presence of different Serial dilution 100 to 0.78 μg of venom extract in during 24 hour. In this study statistical analysis showed that activity was similar to in almost all doses (Pvalue <0.001).The extraction induced more lethality on brain cell line than the other cancer cell lines. IC50 of crude venom against brain and colon cell lines was observed at 6.58, 31.54µg respectively during of 24 hour. Therefore, Stichodactyla crude can be considered as a strong agent of growth inhibitor against cancer cell lines especially brain cancer.
   Keywords: Stichodactyla haddoni, Cytotoxic effect, Crude venom, Venomous marine animals
  • Parvane Shoukat *, Laleh Mosavi dehmordi, Fariba Noedoost, Mehdi Banaee, Seyyed Mohammad Bagher Nabavi, Mohammad Mohiseni, Behzad Nematdoust haghi Pages 385-394
   This study was carried out to identify macrobenthic fauna and to assess ecological status of Bahrekan coast in Persian Gulf, by using AMBI, H`& Bentix indices. Seasonal sampling was done in 15 stations from Summer 2014 to Spring 2015 by using Van veen grab (0/027 m2). In this study 53 families and 77 genus/species of macrobenthos were identified. According to the sensitivity to an increasing stress gradient, macrobenthos are classified into 5 ecological groups. The maximum and minimum density has been observed during winter and summer respectively.The highest number of individuals belonged to gastropoda (65 %), bivalvia (13 %) and polychaeta (9 %) respectively. In present study Pyrgohydrobia sp. was dominant in all seasons and also due to the presence of dominant species such as Pyrgohydrobia sp. , Tornatina sp. , Eulima sp. and Melanela sp. diversity index was low. According to the results of annual mean of different indices used in present study, Bahrekan coast are classified as slightly to moderately polluted.
   Keywords: Bahrekan coast, Ecological status, AMBI & Benthix indices, Macrobenthos
  • Mahnaz Rabbaniha, Fatemeh Mohsenizadeh *, Fereidoon Owfi Pages 395-400
   During a research cruise in the waters of Bushehr province in 2008, Prorocentrum was sampled as dominant group which was collected from 15 selected stations in Bushehr waters of Persian Gulf. Samples were taken seasonally from surface layers (Prorocentrum changes with the hydrological factors on non- normal data. Among the hydrological factors measured (temperature, salinity, dissolved oxygen, silicate, phosphate and nitrate) the results were shown salinity was affected on Prorocentrum in surface layers (p<0.05). High density of Prorocentrum genus was in warm season than cold period it was 110808.7±28632.7 individual /10m2 . In comparing of spatial distribution of Prorocentrum, This genus was more in southern part of area in border of Hormuzgan province than others (368800± 434635 individual /10m2 ). There were not significant differences between stations in the base of ANOVA analyses.
  • Kosar Khafaeizadeh, Nasrin Sakhaei *, Babak Doustshenas, Kamal Ghanemi, Hossein Zolgharnein Pages 401-410
   The present study aimed at evaluating the biodiversity of planktonic rotifers in a horizontal salinity gradient in both summer and winter 2014 at the Bahmanshir river estuary. Planktonic rotifers were sampled using 100 μm mesh size plankton net from six stations with three replications. In this study, 14 species of rotifers belong to 6 genera and 3 families were identified. The species Brachionus rotundiformis and B. plicatilis were dominant at all stations. Environmental factors such as temperature, salinity and dissolved oxygen were also measured. The results of Spearman correlation test showed that the highest negative relationship between electrical conductivity and salinity with -0.94 and -0.93 correlation coefficient respectively with abundance of rotifers (P<0/05). So along the salinity gradient toward the stuary mouth species structure was changed and speceies richness decreased. Results indicate that differences in salinity between stations of the river account for differences in the species composition and diversity. The highest abundance of rotifers was found in summer and in station 1 (1362.1 per cubic meter) and In the winter there were no rotifers observed in station 6. Maximum amounts of Shannon- Weaner index of diversity in summer and dominance index of Simpson were estimated in summer and winter with amount of 1.52 and 0.4 respectively. The results of this study showed that salinity is the most influential factor on the diversity and density of rotifers in the Bahmanshir river.
   Keywords: Rotifera, zooplankton, Salinity, Biodiversity, Bahmanshir river estuary
  • Hosna Motaghi Darabi, Maryam Shapoori*, Babak Moghaddasi Pages 411-416
   The present research attempts to examine the quality of Gamasiab River and one of its main branches Bistoon ponds and also the impacts of such branch on the main river (Gamasiab) by using Hilsenhoff and Simpson index indices. The present study was conducted in a period of one year since 2014-2015 in 12 time periods in three stations. Benthic invertebrates were collected using Surber quantitative sampler, then fixed (Formalin %4) in laboratory and separated in laboratory using separation loop, and they were identified at the family level. In addition, while conducting sampling over benthic invertebrates variables at each station were measured as well. The greatest Simpson's Diversity Index was observed in the second station. Overall, 11 families of benthic invertebrates (totally, 5492), were identified in Gamasiab and Bistoon, which the highest the highest rate of density was related to Diptera present in all seasons at each three stations. Other orders (Gastropoda, Ephemeroptera, Amphipoda), were most frequencies in River. In this research 7 order (Diptera, Ephemeroptera,Trichoptera, Coleoptera, Pulmonata, Amphipoda, Clitellata) and 11 Famylies (Chironomida, Simuliidae, Tipulidae, Baetidae, Heptageniidae, Hydroptilidae, Elmidae, Planorbidae, Physidae, Gammaridae, Lumbricidae) were identified in Gamasiab and Bistoon Rivers.
   Keywords: Macrobenthos, Gamasiab, Bistoon, River, Biological index
  • Seyed Abbas Hossaini *, Eissa kamali Pages 417-426
   In this study, the catch efficiency of Talang queenfish (Scomberoides commersonnianus) was examined for the surface, mid-water and bottom drift gillnets using cumulative probability distributions of retention in coastal waters of Bandar Abbas and in the western part of Hormozgan province during the years 2014-2015. For this, the transverse morphometric data for girths in three positions of the fish body such as Opercular girth (OP), girth at the beginning of first dorsal fin (D1) and girth at the beginning of second dorsal fin (D2) along with fork length have been collected for four gillnets in different stretched mesh sizes of 101, 114, 165 and 171 mm. Results from the analysis of covariance (ANCOVA) showed that girth at D1 is considered to be the maximum girth of the species (P<0.05). Fish were tangled in the nets depending on meh size. Unlike the 165 and 171 mm nets, in mesh sizes of 101 and 114 mm the selectivity curves were not fitted to the length frequency distribution. Base on the selectivity curve, the optimal length of S. commersonnianus for the nets of 101, 114, 165 and 171 mm was obtained as 44, 52, 66 and 76 cm respectively. It seems that nets with meshes of 165 and 171 mm are suitable to harvest S. commersonnianus stocks aimed at capturing mature fish in order to approach to sustainable exploitation level, whereas it is needed to do further study on filed for any suggestion on the nets of 101 and 114 mm.
   Keywords: Talang queenfish, Scomberoides commersonnianus, Selectivity, Girth measurements, optimal length
  • Seyed yousef Paighambari *, Mohammad Darvishi, Rasul Ghorbani, Farhad Kaymaram Pages 427-434
   In order to come up with the sustainable fishing pattern of longtail tuna, there was a need to the gillnet mesh size designed to allows immature fishes escape and provide an opportunity for them to spawn at least once. In this review original gillnet mesh size (140 mm stretched), 114 and 132 mm mesh size nets were examined. The percentage of immature species in 140, 132 and 140 mm nets were 97%, 84% and 78% respectively. The linear relationships between fork length and head (in pre gill), gill, body (in first dorsal fin) and second dorsal fin perimeters were (HP=0.48FL+0.83), (GP=0.51FL+2.35), (BP=0.60FL+0.87) and (SDP=0.49FL+3.89) respectively. There was significant coefficient between linear equations and perimeter in first dorsal fin was maximum body perimeter. The elastic ratio were 24% in first dorsal fin and 19% in head and gill. The optimum standard gillnet mesh size based on relationship between fork length - body and length at first maturity was 170 mm stretched.
   Keywords: Thunnus tonggol(Longtail tuna), Standardization gillnet, Persian Gulf, Oman Sea