فهرست مطالب

 • پیاپی 42 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید قاسم زمانی*، علی آزاد دوین صفحات 7-40
  تامین اجتماعی به عنوان یک پدیده تاریخی واجتماعی حاصل فرآیند تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع، به ویژه جوامع پیشرفته صنعتی محسوب می شود که حسب ضرورت نیاز افراد انسانی به امنیت در مقابل مخاطرات اجتماعی مطرح گردید، ولی هنجارمندی حقوقی آن در قالب یک حق بشری مرهون توجه جامعه بین الملل با استناد به صدور اسناد و مقررات بین المللی می باشد که در این اسناد، حق برخورداری از تامین اجتماعی با گستره موضوعی متنوع آن به عنوان یک حق اساسی و بنیادی به منظور حفظ کرامت ذاتی بشر و تامین منافع آن در زندگی فردی و اجتماعی مورد شناسایی واقع شده است که در مقابل دولت ها نیز وظیفه اجرای تحقق این حق را عهده دار می باشند، هرچند دولت ها در اجرای این حق، فراخور امکانات و منابع مالی و سایر شرایط سیاسی و اجتماعی به طور یکسان عمل نمی نمایند، ولی آنچه مهم است این می باشد که حق برخورداری از تامین اجتماعی مورد شناسایی و پذیرش بین المللی و ملی قرار گرفته و از حقوق مکتسب انسان ها محسوب می شود که اجرای آن از سوی دولت ها می تواند آن ها را در برقراری عدالت و امنیت اجتماعی و اقتصادی یاری دهد و شاخص مناسبی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد. از این رو این مقاله درصدد پاسخ به سوالاتی از قبیل این که حق بر تامین اجتماعی چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر دارد؟ ارکان و مفهوم محتوایی این حق چیست؟ و انواع تعهد دولت ها در قبال این حق چه می باشد؟
  کلیدواژگان: اسناد بین المللی، تکلیف دولت ها، حقوق بشر، حق تامین اجتماعی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • فتح الله قربانی*، الهام رضایی صفحات 41-64
  باروری زوجه توسط اسپرم یا تخمک اهدایی یکی از شیوه های نوین باروری آزمایشگاهی محسوب می شود که متخصصین از آن جهت درمان ناباروری یکی از زوجین بهره می برند. در این تکنیک با نظارت پزشک زوجه نابارور توسط دریافت تخمک و یا اسپرم اهدایی قابلیت باروری پیدا می کند.
  درمان ناباروری زوجه توسط گامت بیگانه موجب عکس العمل و مخالفت هایی از سوی فقهای فریقین شده است، خصوصا این مخالفت در رابطه با باروری زوجه توسط اسپرم مرد بیگانه از صراحت بیشتری برخوردار است، به گونه ای که اکثر فقها این شق را مصداق زنا و مخالف با حفظ عفت زوجه تلقی نموده اند. با این استناد لازم است بررسی شود که آیا اهدای گامت به نحو مطلق حرام است؟ یا این که جواز آن نیز دور از تصور نیست؟ و به فرض جواز رعایت چه مسائلی در آن شرط است؟ آیا تجویز این روش دخالت در مقدرات الهی، وقوع زنا و هتک احتیاط در فروج را سبب نمی شود؟ لذا در این تحقیق ضمن پاسخ متقن به سوالات مذکور به اثبات رسانده ایم که بهره گیری از این تکنیک به نحو مشروط مجاز است.
  کلیدواژگان: اسپرم بیگانه، تخمک بیگانه، گامت، ناباروری، باروری آزمایشگاهی
 • محمدمهدی مقدادی *، مجتبی عینی صفحات 65-82
  احتمال ابتلای به بیماری یکی از مسائلی است که همواره موجب دغدغه و مایه نگرانی بسیاری از شهروندان است، به ویژه برای افرادی که به لحاظ شغلی یا به جهت روابط خطرناک و یا شرایط محیطی در معرض ابتلای به نوعی از بیماری قرار می گیرند. فرض مساله جایی است که فرد بالفعل مبتلای به هیچ بیماری تشخیص داده نشده است و در آینده نیز ابتلای وی مسلم و تخلف ناپذیر نیست، اما بر حسب غالب این احتمال وجود دارد که وی مبتلا به بیماری باشد، ولی به لحاظ دشواری بررسی و تشخیص و یا دوران نهفتگی، فعلا قابل تشخیص نباشد و احتمالا بیماری در آینده قوام خواهد گرفت و در هر حال واهمه ابتلا برای فرد وجود دارد. در این مقاله مساله فوق تحت عناوین افزایش خطر ابتلای به بیماری و ترس از ابتلای به بیماری در دو نظام حقوقی ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده شده است و معیارها و ضوابط جبران خسارات احتمالی در این دو نظام با توجه به قوانین و آرای قضایی مورد تحلیل قرار گرفته است. در حقوق ایران با توجه به قوانین موجود، احتمال ابتلای به بیماری به عنوان یک خسارت مادی سبب مسوولیت مدنی نمی شود، اگرچه که به عنوان زیان معنوی چه در قوانین موضوعه و چه در منابع فقهی می توان مبانی را برای مسوولیت مدنی در این خصوص پیدا نمود. در حقوق امریکا در باب احتمال ابتلای به بیماری آرای متعدد و متفاوتی صادر شده است، دادگاه های مختلف با اتخاذ معیارهای گوناگون برخی دعاوی را پذیرفته اند و برخی دعاوی هم رد شده است.
  کلیدواژگان: احتمال ابتلای به بیماری، افزایش خطر ابتلای به بیماری، احتمال غالب، اطمینان متعارف پزشکی، ترس از ابتلای به بیماری
 • نادر آقاخانی، روزیتا چراغی، عباس زارعی، وحید علی نژاد، نرگس نزیمی، نرگس رهبر، علی افتخاری*، نسیم اللهویردی صفحات 83-100
  زمینه و هدف
  علی رغم پیشرفت های فنی در تشخیص و درمان پزشکی، قصور کادر درمانی افزایش یافته که می تواند منجر به کاهش اعتماد مردم و استرس و اضطراب شود. این تحقیق جهت بررسی علل قصور کادر درمانی در پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی ارومیه طی سال های 1388 تا 1392 صورت گرفت.
  روش
  در این مطالعه توصیفی مقطعی گذشته نگر، 134 پرونده های دعاوی ارجاعی به پزشکی قانونی ارومیه، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده یک چک لیست پژوهشگر ساخته بود که مشخصات دموگرافیک بیماران و کادر درمان و محل رخ داد قصور، نوع قصورات پزشکی رخ داده شده، اشکال آسیب های واردشده از پرونده ها پس از استخراج، ثبت و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در طی چهار سال، از 134 پرونده ارجاعی، تعداد 101 نفر از شاکیان مرد و 33 نفر آنان زن بودند و میانگین سن شاکیان 3/19±1/35 سال و 3/37 درصد شکایات مربوط به پزشکان و 7/62 درصد مربوط به افراد غیر پزشک بود. در مورد علل قصور، بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به بی احتیاطی، عدم مهارت، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی بودند. همچنین پزشکان متخصص ارتوپدی (4/16 درصد)، زنان و زایمان (7/12 درصد)، جراحی عمومی (2/11 درصد) و گوش و حلق بینی (11 %) بیشترین مورد قصور را داشتند. 6/74 درصد موارد منجر به تبرئه و بقیه منجر به صدور محکومیت شد.
  بحث و نتیجه گیری
  هرچند در اکثر شکایات مطرح شده از سوی بیماران، افراد متشاکی تبرئه شده اند، با این توجه به مهارت های علمی، ارتباط مناسب با بیماران، کاهش عوارض احتمالی و و رعایت اخلاق پزشکی در بسیاری از موارد می تواند مانع طرح بسیاری از شکایت ها شود.
  کلیدواژگان: پرونده، شکایت، قصور، کادر درمانی، سازمان پزشکی قانونی، ارومیه
 • محمد باقر مقدسی*، جواد یزدانی صفحات 101-124
 • مهدی زاهدی *، محمدحسین عرفان منش صفحات 125-164
 • مصطفی بختیاروند *، شیوا جمالی نژاد صفحات 165-190
 • محمدرضا پروین*، علی سیدین صفحات 191-228
|
 • Seyed Ghasem Zamani*, Ali Azad Devin Pages 7-40
  Social security as a social and historical phenomenon, is being considered as the result of economic and social development process especially in developing industrial societies proposed as the individual security requirements against the social risks but its legal norms in the human right framework needs international community attention on the basis of issuing international documents, rules and regulations. In the documents, the social security right with all subject varieties is being recognized as the fundamental right to preserve human inherent dignity and supply its social and individual benefits indicating governments are in charge of human right fulfillment. Although all governments regarding, facilities financial resources and other political social conditions, do not fulfill all rights as the same, the right to social security as a fundamental right of every individual is being accepted nationally and internationally which assists governments to do justice and establish social security as well. The right to social security is also regarded as an appropriate indicator in international peace and security preservation. This paper seeks to answer the following questions,What is the position of social security on international system of human rights? What are the social security rights’ components and concepts? In addition, what is the government role for the social security right fulfillment?
  Keywords: International Documents, Government Role, Human Rights, Right of Social Security, Economic Social, Cultural Rights
 • Fathollah Ghorbani*, Elham Rezaee Pages 41-64
  Wife fertility by donation sperm or ovum is one of the new methods of laboratory fertility that experts benefit it to treat infertility of one of the spouses. In this technique, by supervision of doctor, wife will be able to fertility by getting donations sperm or ovum.
  Infertility treatment of wife by foreign gametes causes some reactions and oppositions from Shia and Sunni scholars, especially this opposition is more precisely considered in relationship with wife fertility by foreign man’s sperm in a way that more scholars treat this prick as adultery and oppose to maintaining chastity. By this citations, it is necessary to study if donation of gametes is unlawful? Or its permission is not out of mind? And by permission assumption, what compliance issues are its provisions? Is administration of this method interference in divine destiny, adultery and violation of caution in frvj? So, in this study, by firm answering to mentioned questions, we prove that benefiting this technique will be conditional lawful.
  Keywords: Foreign Sperm, Foreign Ovum, Gametes, Infertility, Laboratory Fertility
 • Mohammad Mahdi Meghdadi* Mojtaba Einy Pages 65-82
  The probability of infection of disease is an issue that may be a concern for many citizens, especially for people regarding to their jobs or by having dangerous relations and etc. are exposed to infection by this kind of disease. The assumption is where that person presently is not diagnosed with any disease and also in the future hisher infection is uncertain but often it is probable that the person is infected but because of latency and etc. is unable to be diagnosed or probably it will be formed in future. In this article, the subject mentioned above, by the titles of increased risk of disease and fear of disease in Iran and the United States law systems are considered and the effort was put to analyze the standards and norms for compensation of probable damages according to law and their judicial judgments. In Iran law system according to existing laws, probability of infection to a disease as a physical damage does not make any liability, although as a moral damage even in approved laws or jurisprudence sources, fundamentals for civil liability can be found about this subject. In the United States law, concerning infection to diseases many different judgments have been made that the courts, by adopting various standards, have accepted some actions, and some actions have been rejected.
  Keywords: Probability of Infection, Increased Risk of Disease, Reasonable Medical Certainty, Fear of Disease
 • Nader Aghakhani, Rozita Cheraghi, Abbas Zarei, Vahid Alinejad, Narges Nazimi, Narges Rahbar, Ali Eftekhari*, Nasim Allahverdi Pages 83-100
  Background And Aim
  In spite of scientific and technologic developments in medical diagnosis and treatment, health providers’ malpractices increased that can decrease confidence of the people to them and cause stress and anxiety. The study is carrued out to determine the compliant about health providers’ malpractices in records referred to forensic medicine organization in Urmia, during 2009-2013.
  Method
  In this descriptive cross-sectional study, 134 malpractices claim records registered in legal medicine organization were assessed. Demographic characteristics of the patients and health providers, the place and the kind of malpractices and the kind of injuries were gathered by a checklist and analyzed by SPSS 18.
  Findings: During these 4 years, 134 claimed documents had been studied. 101 (75.4%) of samples were men and the others were women (24.3%). Mean age of them were 35.1±19.2 years. Most of records were related to doctors’ malparctices (37.3%) and other health care providers (62.7%). The most of complaints were related to carelessness (39.5%), lack of skill (28.9%), negligence (26.3%) and non-compliance with government regulations (5.3%). Orthopedic surgeons (16.4%), gynecologists (12.7%) and general surgeons (11.2%) and ear nose and throat specialists (11%) had the highest malpractice cases. As a result of complaints cases referred to in (74.6%) resulted in acquittals and in (25.4%) cases resulted in a conviction.
  Conclusion
  Although most of the health care providers were acquitted, scientific skills and a good communication with patients about their treatments and reduction of possible side effects and paying attention to medical ethics can prevent many complaints.
  Keywords: Records, Compliant, Malpractices, Health Care Providers, Forensic Medicine Organization, Urmia