فهرست مطالب

علوم دامی (پژوهش و سازندگی) - پیاپی 116 (پاییز 1396)
 • پیاپی 116 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/25
 • تعداد عناوین: 19
|
 • علی مهماندویی، محمود شمس شرق، سعید حسنی صفحات 3-16
  به منظور بررسی تاثیر ویتامین E و سلنیوم آلی به صورت تزریق داخل تخم مرغ و مکمل با جیره های غذایی بر عملکرد، درصد زنده مانی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی، در قالب دو آزمایش، به طوری که در آزمایش اول با استفاده از 800 تخم مرغ نطفه دار در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار (تیمار1: کنترل، تیمار2: حاوی محلول نمکی، تیمار 3، 4 و 5 به ترتیب حاوی سلنیوم، ویتامین E و سلنیوم و ویتامین E) و 4 تکرار و 40 عدد تخم مرغ در هر تکرار و در آزمایش دوم بصورت طرح کاملا تصادفی، با 10 تیمار (جوجه های آزمایش اول هر کدام با دو نوع جیره سطوح توصیه شده و بیشتر از توصیه شده سلنیوم و ویتامین E) و 3 تکرار و 15 قطعه جوجه که جمعا 450 قطعه جوجه حاصل از آزمایش اول اختصاص داده شد. در آزمایش اول نتایج حاصله نشان داد که تزریق داخل تخم مرغی ویتامین E و سلنیوم تاثیری بر درصد زنده مانی تخم مرغ ها نداشت. در ارتباط با آزمایش دوم نتایج نشان داد، که افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها تحت تاثیر سطوح مختلف سلنیوم و ویتامین E قرار نگرفتند. نتایج نشان داد که میزان مالون دی آلدئید (شاخص TBARS) و مدت زمان نگهداری در فریزر اختلاف آماری معنی داری را در بین تیمارهای مختلف ایجاد کرد (05/0>P). به طوری که با افزایش مدت زمان نگهداری گوشت ظرفیت نگهداری آب و میزان مالون دی آلدئید (شاخص TBARS) افزایش یافت (05/0>P).
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، درصد زنده مانی، سلنیوم آلی، کیفیت گوشت، ویتامین E
 • علیرضا شهدادی، محمد مهدی شریعتی، محمدرضا نصیری، سعید زره داران، داوودعلی ساقی صفحات 17-28
  این پژوهش به منظور آنالیز ژنتیکی طول عمر و صفات تولیدی (تولید شیر، چربی و پروتئین 305 روز) گاوهای هلشتاین ایران انجام شد. بنابراین از رکورد های متعلق به 90112 راس گاو شیری در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده های مذکور مربوط به 759 گله بوده که طی سال های 1375 تا 1392 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع آوری شده بود. برآورد مولفه های واریانس به روش حداکثر درست نمایی محدود شده براساس مدل دام با استفاده از نرم افزار ژنتیکی DMU انجام گردید. روند ژنتیکی و فنوتیپی به ترتیب از طریق تابعیت میانگین ارزش اصلاحی و میانگین فنوتیپی صفات بر سال زایش محاسبه گردید. وراثت پذیری طول عمر تولیدی، طول عمر عملکردی، تولید شیر، چربی و پروتئین شیر به ترتیب 04/0، 03/0، 23/0، 17/0 و 20/0 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی طول عمر تولیدی با صفات تولیدی به ترتیب در محدوده 11/0-02/0 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی تولید شیر با تولید چربی و پروتئین شیر به ترتیب 88/0 و 94/0 برآورد شد. روند ژنتیکی برای صفات طول عمر (تولیدی و عملکردی) به ترتیب 02/0- و 002/0 روز (05/0P) بود. با توجه به همبستگی ژنتیکی مثبت بین تولید شیر و طول عمر تولیدی، به نظر می رسد که انتخاب بر مبنای تولید شیر، موجب افزایش طول عمر شده است. بنابراین توصیه می شود این صفت در برنامه های اصلاحی گاوهای هلشتاین کشور گنجانده شود.
  کلیدواژگان: پارامترهای ژنتیکی، طول عمر تولیدی، تولید شیر، گاو هلشتاین ایران
 • حمیدرضا ناییجیان، حسن صادقی پناه، رضا مسعودی صفحات 29-40
  این تحقیق با هدف بررسی اثر آنتی اکسیدانی غلظت های مختلف زرده تخم مرغ (5، 10، 15 و 20 درصد) و لستین (1، 5/1 و 2درصد) بر فراسنجه های اسپرم بز مرخز پس از فرآیند انجماد- یخ گشایی انجام شد. نمونه های منی توسط واژن مصنوعی از 4 راس بز نر بالغ، هفته ای 2 بار جمع آوری شد. نمونه های منی رقیق شده در معرض بخار ازت منجمد و در تانک حاوی ازت مایع ذخیره شد و سپس یخ گشایی پایوت های حاوی اسپرم در آب گرم 37 درجه سانتی گراد انجام شد. تحرک کل و تحرک پیشرونده اسپرم با کمک سامانه آنالیز رایانه ای اسپرم اندازه گیری شد. سلامت غشا، درصد اسپرم های زنده، مورفولوژی اسپرم ها و غلظت مالون دی آلدهاید بعد از فرآیند یخ گشایی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که رقیق کننده حاوی 15 درصد زرده و 5/1 درصد لستین موجب بهبود در میزان تحرک، تحرک پیشرونده و اسپرم های زنده نسبت به سایر سطوح ها شد (05/0P<). سطوح مختلف زرده تخم مرغ و لستین اثر معنی داری روی سلامت غشاء، مورفولوژی، مالون دی آلدهاید و حالت اکروزومی اسپرم ها نداشتند (05/0P>). مطابق با نتایج این پژوهش به نظر می رسد که استفاده از 15 درصد زرده در رقیق کننده های بر پایه حیوانی و 5/1 درصد لستین در رقیق کننده های بر پایه گیاهی بز مرخز باعث بهبود معنی دار فراسنجه های اسپرم از جمله تحرک و درصد اسپرم های زنده می شود.
  کلیدواژگان: اسپرم، انجماد، لستین، زرده تخم مرغ
 • حیدر زرقی، سونیا زکی زاده، علی دهقان، علی زنگنه صفحات 41-54
  این آزمایش به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ آویشن به جیره های بر پایه گندم با سطح تراکم مواد مغذی پایین بر شاخصهای عملکرد رشد، وزن نسبی اندامهای گوارشی، ایمنی همورال و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 160 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه «راس 308» در یک طرح کاملا تصادفی بین چهار تیمار (افزودن سطوح صفر،0.4، 0.8 و 1.2 درصد پودر برگ خشک شده گیاه آویشن به جیره) با 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار به طور تصادفی تقسیم شدند. افزودن پودر برگ آویشن در سطح 0.4 درصد به جیره باعث افزایش معنیدار رشد (0.05>P) و بهبود معنیدار ضریب تبدیل غذایی در دوره سنی 18-1 روزگی شد (0.05>P) اما در دوره های سنی 30-19، 49-31 و 49-1 روزگی اثر معنی داری بر شاخصهای عملکرد رشد نداشت. افزودن پودر برگ آویشن به جیره مصرفی در سطوح 0.8 و 1.2 درصد باعث کاهش معنیدار وزن نسبی روده کوچک، در سطح 0.8 درصد باعث افزایش معنیدار غلظت تریگلیسرید و کلسترول کل سرم خون در سن 49 روزگی شد (0.05>P). افزودن پودر برگ آویشن تاثیر معنی داری بر تولید آنتی بادی بر علیه گلبولهای قرمز خون گوسفندی تزریق شده در سنین 18 و 25 روزگی نداشت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از پودر برگ آویشن در جیره بر پایه گندم جوجه های گوشتی تنها در دوره سنی آغازین (18-1 روزگی) به عنوان محرک رشد موثر است.
  کلیدواژگان: آویشن، ایمنی، جوجه گوشتی، عملکرد رشد، متابولیت های خون
 • محسن کاظمی، عبدالمنصور طهماسبی، رضا ولی زاده، عباسعلی ناصریان، آمنه اسکندری تربقان، یونس اسماعیل جامی صفحات 55-68
  آزمایشی با هدف تعیین اثر کاربرد بنتونیت سدیم برتولید، قابلیت هضم و مصرف خوراک گاوهای شیرده هلشتاین تغذیه شده با سیلاژ یونجه آلوده به آفت کش فوزالون، انجام شد. از 20 راس گاو شیرده هلشتاین (میانگین وزن 37±577 کیلوگرم) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با داده های تکرار شده در واحد زمان استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) شاهد: حاوی سیلاژ یونجه بدون آفت کش فوزالون و بنتونیت سدیم 2) شاهد + بنتونیت سدیم (تغذیه روزانه 330 گرم بنتونیت برای هر راس حیوان) 3) شاهد + سیلاژ یونجه آلوده به فوزالون و 4) شاهد + بنتونیت سدیم (330 گرم در روز) و سیلاژ یونجه آلوده به فوزالون بودند. مصرف ماده خشک و راندمان شیردهی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت ولی میزان تولید شیر، قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در تیمارهای حاوی بنتونیت سدیم نسبت به تیمار شاهد، بالاتر بود (05/0p<). مقدار مدفوع در تیمارهای حاوی بنتونیت سدیم به ویژه تیمار 4 کمترین بود (05/0>p). انتقال فوزالون از خوراک آلوده، به شیر مشهود بود بهطوریکه ضریب انتقال آن برای تیمارهای 3 و4 به ترتیب برابر با 35/1 و 79/0 درصد محاسبه گردید و بنتونیت سدیم توانست با اختلاف معنی داری از ورود فوزالون به شیر ممانعت نماید (05/0p<). همچنین دفع روزانه فوزالون از طریق ادرار و مدفوع به طور معنی داری در تیمار حاوی بنتونیت سدیم افزایش یافت (05/0>p). نتایج کلی نشان داد که فوزالون از طریق خوراک آلوده، به شیر انتقال می یابد و بنتونیت سدیم علاوه بر بهبود عملکرد دام ها می تواند مانع از ورود فوزالون به شیر گردد.
  کلیدواژگان: بنتونیت سدیم، گاوهای شیرده هلشتاین، آفت کش فوزالون، شیر
 • جواد رودباری، مهناز صالحی، اردشیر محیط، هدی جواهری بارفروشی صفحات 69-78
  برای تعیین اثر ملاتونین و بروموکریپتین بر رشد طولی، قطر کرک و مو و تولید بیده، 24 راس بز ماده رائینی(دو و سه ساله با میانگین وزن بدن 4/1±0/35 کیلوگرم) انتخاب شدند. بزها در قالب یک طرح کاملا تصادفی تحت چهار گروه آزمایشی شامل: 1)شاهد، 2) کاشت ملاتونین، 3) تزریق بروموکریپتین و 4) مصرف هم زمان ملاتونین و بروموکریپتین قرار گرفتند. در بزهای گروه دوم، یک قرص 18 میلی گرمی ملاتونین در زیر پوست کاشته شد و 40 روز بعد این عمل تکرار شد. در گروه سوم، نیم میلی گرم بروموکریپتین برای هر کیلوگرم وزن زنده طی سه نوبت در هفته تزریق شد. در گروه چهارم، ملاتونین و بروموکریپتین با یکدیگر مصرف شد. بزها به مدت دو ماه در شرایط طبیعی محیط با طول دوره کوتاه روشنائی و تغذیه یکسان، از اواسط بهمن تا اوایل فروردین پرورش داده شدند. میانگین وزن بیده بزهای گروه های برموکریپتین، ملاتونین+بروموکریپتین، ملاتونین و شاهد به ترتیب 4/607، 3/600، 3/523 و 3/471 گرم بود و بزهای گروه بروموکریپتین و ملاتونین+ بروموکریپتین بیده بیشتری نسبت به دو گروه دیگر داشتند (05/0.(P< طول الیاف کرک گروه هایی که هورمون دریافت کرده بودند (2/1 سانتی متر) با گروه شاهد (9/0 سانتی متر) اختلاف داشت (01/0P<). قطر الیاف کرک بزهای شاهد (7/21 میکرون) در مقایسه با گروه های ملاتونین، بروموکریپتین و ملاتونین+بروموکریپتین، به ترتیب با مقادیر 4/18، 4/18 و 2/19 میکرون اختلاف داشت (05/0 .(P<نتایج نشان داد، که کاشت ملاتونین و بروموکریپتین باعث افزایش طول الیاف و نهایتا تولید کرک بیش تر می شود.
  کلیدواژگان: طول کرک، قطر کرک، مو، وزن بیده، هورمون
 • ابوالقاسم کرمی، نعمت ضیایی، امیدعلی اسماعیلی پور صفحات 79-88
  به منظور مقایسه اثر صمغ آنغوزه وآنتی بیوتیک بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، پاسخ ایمنی و فراسنجه های خونی از 200 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و10 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه بدون هیچ ماده افزودنی 2- جیره پایه+02/0 درصدآنتی بیوتیک فلاوفسفولیپول -3جیره پایه + 05/0 درصد صمغ آنغوزه 4- جیره پایه + 1/0 درصد صمغ آنغوزه و 5- جیره پایه + 25/0 درصدصمغ آنغوزه بود. در پایان آزمایش از هر تکرار دو پرنده به منظور اندازه‏گیری فراسنجه های خونی از ورید بال خون گیری شد. نتایج نشان داد در دوره رشد و کل دوره پرورش اثر صمغ آنغوزه وآنتی بیوتیک برافزایش وزن روزانه معنی‏دار بود (05/0>P). استفاده از سطوح مختلف صمغ آنغوزه موجب کاهش سطح متابولیت های خونی یعنی گلوکز، HDL-کلسترول و کلسترول کل شد و این کاهش ازلحاظ آماری برای تری گلیسیرید و گلوکز معنی‏دار بود(05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن 1/0 درصد صمغ آنغوزه به جیره می‏تواند باعث کاهش گلوکز و تری گلیسرید خون جوجه های گوشتی شود.
  کلیدواژگان: آنغوزه، صمغ، جوجه گوشتی
 • رضا پرور، تقی قورچی، محمود شمس شرق صفحات 89-102
  ارزیابی اقتصادی عملکرد بره های پرواری تغذیه شده با منابع مختلف روغن براساس مدل تاپسیس با 35 راس بره نر در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. ارزیابی با 8 معیار شامل وزن اولیه، وزن نهایی، ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، وزن لاشه، ضریب تبدیل غذایی، قیمت خوراک مصرفی و هزینه افزایش وزن زنده و 7 تیمار شامل جیره های 1) شاهد (بدون افزودن روغن)، 2) 3 درصد روغن ماهی، 3) 3 درصد روغن کلزا، 4) 3 درصد روغن سویا، 5) 5/1 درصد روغن ماهی + 5/1 درصد روغن کلزا، 6) 5/1 درصد روغن ماهی + 5/1 درصد روغن سویا و 7) 5/1 درصد روغن کلزا + 5/1 درصد روغن سویا انجام شد. جیره با روغن کلزا بالاترین رتبه و جیره های شاهد، 3 درصد روغن سویا و مخلوط روغن ماهی و کلزا در رتبه های بعدی قرار داشتند. جیره های با روغن ماهی، با مخلوط روغن ماهی و روغن سویا و با روغن کلزا و روغن سویا کمترین رتبه داشتند. وزن اولیه، ماده خشک مصرفی و وزن لاشه به ترتیب بیشترین تاثیر اقتصادی را بر پرواربندی داشتند. نتایج نشان داد که افزودن 3 درصد روغن کلزا به جیره بره های پرواری بالاترین بازده اقتصادی را داشت، در حالی که مخلوط روغن های ماهی و سویا و مخلوط روغن های کلزا و سویا کمترین بازده اقتصادی را داشتند و افزودن این روغن ها به صورت مخلوط با هم (ترکیب دوتایی به نسبت مساوی) به جیره بره های پرواری توصیه نمی شود. بنابراین، استفاده از روغن های کلزا و سویا به میزان 3 درصد در جیره بره های پرواری پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: منبع روغن، پروار، عملکرد اقتصادی، مدل تاپسیس، بره
 • محسن باقری، مرتضی کرمی صفحات 103-114
  این مطالعه با هدف تعیین اثر استفاده ازویتامین ای در جیره فلاشینگ برعملکرد تولیدمثلی میشهای لری بختیاری انجام شد. دویست راس میش سالم و غیر شیرده لری بختیاری در دو سامانه روستایی و عشایری (در هر سامانه یک گله و 100 راس میش درهر گله) با میانگین وزن 57/5 کیلوگرم و سن 2 تا 7 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. میشهای هر گله به طور تصادفی به دو گروه مساوی برای دریافت یکی از دو جیره ذیل تقسیم شدند: جیره پایه بعلاوه 250 گرم دانه جو (به عنوان گروه شاهد (F)) و جیره پایه بعلاوه 250 گرم دانه جو بعلاوه 500 واحد ویتامین ای (تیمار FE). رژیم غذایی از دو هفته قبل از قوچ اندازی شروع وتا سه هفته پس از آن ادامه یافت. داده های مربوط به وزن و نمره وضعیت بدنی میشها قبل از جفتگیری، نرخ آبستنی، نرخ برهزایی و زادآوری جمع آوری و با رویه GLM نرم افزار SAS مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. نرخ آبستنی، نرخ برهزایی و نرخ زادآوری کل تحت تاثیر تیمار قرار نگرفت هر چند که از نظر عددی مقدار این صفات در تیمار FE بالاتر بود. نرخ آبستنی در 21 روز اول جفتگیری ها و نرخ برهزایی در 21 روز اول زایشها به طور معنی داری (0/01>P) در تیمار FE بالاتر از شاهد بود. نرخ زادآوری در 21 روز ابتدایی زایشها تحت تاثیر تیمار قرار نگرفت. نمره وضعیت بدنی میش تنها بر نرخ آبستنی کل اثر معنیدار داشت (0/05>P). استفاده از ویتامین ای در جیره فلاشینگ تاثیری بر عملکرد تولیدمثلی میشهای لری بختیاری ندارد.
  کلیدواژگان: میش، عملکرد، ویتامین ای، فلاشینگ
 • سیروس فراستی، محمد مهدی معینی، فردین هژبری، حسن فضائلی صفحات 115-126
  به منظور تعیین اثر 2 سطح فشار پرس هیدرولیک (200 و 220 بار) در ماشین ساخت بلوک های خوراک کامل (بلوک)، 3 سطح زمان توقف فشار (5، 17 و 30 ثانیه) و 2 سطح اندازه قطعات علوفه (10 میلی متر و 30 میلی متر) بر ویژگی های تراکم پذیری ترکیب علوفه-کنسانتره، آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار و 10 تکرار انجام شد. در هر بلوک نسبت علوفه، کنسانتره و ملاس به ترتیب 45: 45: 10 بود و بخش علوفه ای جیره شامل 29 درصد یونجه و 16 درصد کاه گندم بر اساس ماده خشک بود. با افزایش مقدار و زمان توقف فشار پرس هیدرولیک، میزان چگالی بلوک ها افزایش یافت (05/0p<). میانگین مقدار چگالی (Kg/m3) در بلوک های حاوی علوفه با قطعات بلند (36/4±03/457) کم تر از قطعات کوتاه (50/4±2 /478) بود (05/0p<). میانگین درصد انبساط پس از فشرده سازی (انبساط) بلوک ها 24 ساعت پس از تولید، در بلوک های حاوی علوفه با قطعات بلند (22/0± 50/2) بیش تر از قطعات کوتاه (20/0±56/1) بود (01/0p<). بیشترین درصد انبساط و کاهش چگالی بلوک ها، در 24 ساعت اول پس از تولید اتفاق افتاد (01/0p<). بین مقدار چگالی بلوک ها در زمان تولید و درصد انبساط آنها پس از 24 ساعت و یا پس از 100 روز ذخیره سازی، رابطه خطی وجود داشت (به ترتیب، 024/0p< و 001/0p<). بر اساس نتایج، استفاده از علوفه با میانگین 20 میلی متر، فشار پرس هیدرولیک 220 بار و زمان توقف فشار 5 ثانیه، در ساخت بلوک می تواند بهترین تراکم پذیری و پایداری را در بلوک تولید شده ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: انبساط پس از فشرده سازی، اندازه قطعات علوفه، چگالی، فشار
 • محمود وطن خواه، مرتضی کیخاصابر، مختارعلی عباسی، حسن بانه، سعید اسماعیل خانیان صفحات 127-138
  در این مطالعه به منظور برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو، از 429 واحد گاوداری کوچک در 44 روستای شهرستان زابل شامل 1728 راس گاو مولد و 3759 راس کل گله طی بهار 1394 تا بهار 1395 رکوردگیری شد. نحوه جمع آوری داده ها به صورت پرسش نامه ای و استفاده از اطلاعات یک سال گذشته گاودار، رکوردگیری مستقیم و مصاحبه با گاودار بود. با استفاده از منابع درآمد و هزینه برای هر راس گاو در هر گله تعداد 5 شاخص اقتصادی محاسبه شد. فرصت اقتصادی، مقدار درآمد اضافی است که اگر گاوداران بتوانند شاخص های بهره وری مختلف را تا حد اهداف قابل دسترس ارتقاء بدهند، عاید آن ها خواهد شد و از اختلاف بین متوسط گله و هدف واقع بینانه و ضرب آن در ارزش یک واحد تغییر در متغیر مربوطه برآورد گردید. مجموع فرصت های اقتصادی برآورد شده به ازای هر راس گاو در سال معادل 68/19 میلیون ریال به ترتیب شامل 13/8 میلیون ریال (73/37%) برای متوسط شیر تولیدی روزانه هر راس گاو، 47/6 میلیون ریال (51/32%) برای متوسط سن در اولین گوساله زایی، 58/3 میلیون ریال (58/20%) برای متوسط طول دوره شیردهی، 82/0 میلیون ریال (33/5%) برای متوسط فاصله گوساله زایی و 67/0 میلیون ریال (85/3%) برای متوسط تلفات گوساله بودند. تنوع قابل ملاحظه ای برای فرصت های اقتصادی پنج گانه، درصد آن ها از کل و مجموع آن ها، برای فصول مختلف، نوع نژاد، سیستم پرورش و اندازه گله های مختلف وجود داشت. این نتایج می توانند در برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد شاخص-های اقتصادی به منظور افزایش بهره وری و بازدهی اقتصادی در واحدهای گاوداری کوچک روستایی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: شاخص اقتصادی، فرصت اقتصادی، گاوداری های کوچک روستایی، زابل
 • سید اکبر شیری، مجتبی طهمورث پور، مختارعلی عباسی، محمد مهدی شریعتی، داوود علی ساقی صفحات 139-146
  به منظور بررسی تاثیر نقص شجره بر پیش بینی ارزش ارثی و روند ژنتیکی درجه پوست درگوسفند قره گل، از داده های جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره گل سرخس، طی سال های 1373 تا 1393، استفاده گردید. اطلاعات حاصل از 21 سال انتخاب و آمیزش در فایل جداگانه ذخیره شد و در فایل شجره شماره پدرها به میزان 25، 50، 75 و 100 درصد به روش تصادفی حذف گردید و فایل داده ها در حالت شجره کامل و ناقص تحت مدل حیوان آنالیز گردید. روند ژنتیکی صفت درجه پوست از طریق تابعیت میانگین ارزش ارثی برسال تولد برآورد شد. روند ژنتیکی برای درصدهای حذف صفر، 25، 50، 75 و 100 شماره پدر از شجره به ترتیب 0061/0±0420/0، 0056/0±0161/0، 031/0±0472/0-، 0056/0±0161/0 و 0056/0±0161/0 برآورد شد. مقدار وراثت پذیری برای درصدهای حذف مذکور به ترتیب019/0 ±74/0، 018/0±72/0، 016/0±71/0، 015/0±73/0 و 013/0±76/0 برآورد گردید. نتایج نشان دادکه افزایش درصد حذف پدر باعث کاهش وراثت پذیری مستقیم تا 75 درصد حذف شماره پدر، سپس افزایش وراثت پذیری مستقیم گردید. همچنین روند ژنتیکی صفت درجه پوست با افزایش درصد حذف شماره پدر کاهش یافت.
  کلیدواژگان: ارزش ارثی، درجه پوست، گوسفند قره گل، نقص شجره
 • رضا فیضی، عین الله عبدی قزلجه، محمود باصفا، غلامرضا نبوی نامقی صفحات 147-160
  این پژوهش برای بررسی میزان تولید، ارزش تغذیه ای و فرایند تخمیر سورگوم و ذرت علوفه ای انجام گردید. دو گیاه علوفه ای ذرت و سورگوم در پنج نسبت کشت مخلوط ردیفی شامل100 درصد ذرت علوفه ای، 75 : 25، 50 : 50، 25 : 75 و 100 درصد سورگوم علوفه ای، کشت و پس از برداشت در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار علوفه سیلو شده تهیه گردید. مقدار 200 میلی گرم از هر یک از علوفه های سیلو شده خشک شده توزین و در داخل ویال های شیشه ای مورد انکوباسیون قرار گرفت. نتایج نشان داد تیمارهای حاوی سورگوم علوفه ای در مقایسه با تیمار ذرت علوفه ای تولید علوفه تر و خشک بیشتری (05/0P<) در هر هکتار داشتند. با افزایش نسبت علوفه سورگوم مقادیر pH کاهش و مقدار اسید لاکتیک افزایش یافت(05/0P<). با افزایش نسبت سورگوم در علوفه سیلو شده مقادیر ماده خشک و کربوهیدرات غیرفیبری کاهش و مقادیر دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز افزایش یافت(05/0P<). نتایج آزمون تولید گاز نشان داد از نظر حجم تجمعی گاز، قابلیت هضم ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم اختلاف معنی داری (05/0P<) بین علوفه سیلو شده تیمارهای مختلف وجود داشت (05/0P<). افزایش نسبت علوفه سورگوم در کشت مخلوط باعث کاهش معنی داری در میزان حجم تجمعی گاز، ثابت نرخ تولید گاز، انرژی متابولیسمی و ماده آلی قابل هضم گردید (05/0P<). نتایج نشان داد کشت مخلوط سورگوم و ذرت علوفه ای سبب افزایش تولید علوفه در هر هکتار می گردد و تهیه علوفه سیلو شده از آنان سبب کاهش کیفیت علوفه سیلو شده نمی شود.
  کلیدواژگان: ذرت، سورگوم، کشت مخلوط، مواد سیلو شده، تولید گاز
 • الهام بهدانی، هدایت الله روشنفکر، مصطفی قادری زفره ای، جمال فیاضی، محمدرضا بختیاری زاده بختیاری زاده صفحات 161-176
  کاربرد مسیرهای ژنی موثر در بروز صفات مختلف در اصلاح نژاد به راحتی امکان پذیر نمی باشد، اما شناسایی مسیرهای ژنی بدست آمده از برهم کنش داده های ترانسکریپتومی تاثیرگذار بر یک فرآیند زیستی، می تواند گام مهمی در فهم بهتر سازوکارهای تنظیمی آن فرآیند باشد. در این پژوهش، چگونگی سازوکار مولکولی تقویت پاسخ ایمنی با در نظر گرفتن مسیرهای ژنی فعال شده در لوکوسیت ها، مورد بررسی قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف، پس از پیاده سازی داده های حاصل از تکنیک توالی یابی رونوشت ها (RNA-Seq) با شماره دسترسی GSE37447 از پایگاه داده NCBI، کنترل کیفیت داده ها با نرم افزار FastQC بررسی گردید. مکان یابی ژن ها و ایزوفرم ها با استفاده از نرم افزار TopHat2 انجام شد و تعیین میزان بیان هر ژن و ایزوفرم با نرم افراز HT-Seq انجام گرفت و نهایتا بررسی ژن های متفاوت بیان شده با edgeR انجام گرفت. آنالیز مسیرهای ژنی بر اساس ژن هایی که تفاوت بیان داشتند، با پایگاه اطلاعاتی DAVID صورت گرفت. آنالیز مسیرهای ژنی نشان داد، مسیرهای اسپلایسوزم و ترمیم اتصالات نادرست ژنوم در لوکوسیت ها فعال می شود. بنابراین، مسیرهای ژنی یاد شده می توانند چگونگی تقویت پاسخ ایمنی را تفسیر نمایند و به روشن شدن بهتر مسیرهای تنظیمی در این فرآیند بیولوژیکی کمک کنند. به نظر می رسد جهت بهبود سامانه ایمنی به کمک برنامه های اصلاح نژادی می توان از ژن ها، فاکتورهای رونویسی، میکرو ریبونوکلئیک اسیدها و یا کوفاکتورهای دخیل در این دو مسیر ژنی (مسیر ژنی اتصال جایگزین و مسیر ترمیم اتصالات نادرست) کمک گرفت، زیرا این دو مسیر ژنی به طور مستقیم در فعال سازی و تنظیم فعالیت سامانه ایمنی موثر هستند.
  کلیدواژگان: داده های RNA، Seq، مسیر ژنی اسپلایسوزم، مسیر ژنی ترمیم اتصالات نادرست ژنوم، تقویت پاسخ ایمنی
 • خدیجه نصاری، بهاره طاهری دزفولی، سید بابک اسدی صفحات 177-192
  رشد به عنوان تغییرات وزن زنده در واحد زمان تعریف می شود که می توان با مشاهده تغییر وزن در سنین مختلف و با استفاده از مدل های ریاضی توصیف کننده رشد آن را بررسی نمود. لذا، در این مطالعه به منظور بررسی منحنی رشد گاومیش های یک گله در استان خوزستان، از رکوردهای جمع آوری شده وزن از تولد تا پنج سالگی 37 راس گاومیش نر و 42 راس گاومیش ماده (2694 رکورد وزن بدن)، استفاده شد. توابع مورد بررسی، پنج مدل رشد گمپرتز، لجستیک، برودی، وان برتالانفی و ریچاردز بودند. برازش مدل ها با استفاده از رویه NLIN نرم افزار SAS 9.1 انجام شد. برای تعیین مناسب ترین مدل از معیارهای ضریب تعیین تصحیح شده، میانگین مربعات خطا، انحراف مطلق میانگین و معیار آکائیک تصحیح شده استفاده شد. نتایج نشان داد که در بین مدل ها، وان برتالانفی با ضریب تعیین تصحیح شده بالا و کمترین مقدار معیارهای خطا مناسب تر از سایر مدل ها بود. برازش مدل ها برای گاومیش های نر و ماده نتیجه یکسانی داشت و برای هر دو گروه، وان برتالانفی، ریچاردز، گمپرتز، برودی و لجستیک به ترتیب دارای رتبه های 1 تا 5 بودند. براساس مدل مناسب، وزن بلوغ و نرخ بلوغ برای گاومیش های ماده و نر به ترتیب 631 و 758 کیلوگرم، و 052/0 و 050/0 کیلوگرم در ماه برآورد شد. همبستگی بین پارامترهای وزن بلوغ و نرخ بلوغ نیز برای جنس نر و ماده به ترتیب 92/0- و 91/0- و سن گاومیش های ماده و نر در نقطه عطف منحنی رشد به ترتیب 62/11 و 42/12 ماهگی برآورد گردید. مدل پیشنهادی می تواند در پیش بینی رشد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: منحنی رشد، مدل گمپرتز، مدل وان برتالانفی، گاومیش خوزستان
 • سعید صابری، هادی سریر، سید جواد حسینی واشان صفحات 193-204
  برای ارزیابی اثر سطوح مختلف تفاله زرشک بر صفات تولیدی، فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی، آزمایشی با استفاده از 160 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 با 4 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. یک جیره پایه به عنوان شاهد و سطوح 5/2، 5 و 5/7 درصد تفاله زرشک به همراه جیره پایه (متعادل از نظر انرژی و پروتئین) به عنوان تیمارهای آزمایشی در نظر گرفته شدند. توزین جوجه ها و جمع آوری باقیمانده خوراک بصورت دوره ای و در پایان سه دوره آغازین، رشد و پایانی انجام گرفت. در دوره تنش گرمایی (29 تا 42 روزگی) روزانه به مدت 7 ساعت دمای 1±37 درجه سانتی گراد اعمال شد. نتایج نشان داد سطوح مختلف تفاله زرشک بر وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل و بر وزن نسبی اجزای لاشه و اندام های داخلی نظیر کبد، تیموس و قلب اثر معنی داری نداشت، بجز افزایش معنی دار وزن نسبی سینه و بورس فابرسیوس (05/0>P) بقیه فراسنجه های خونی یا فعالیت آنزیم های کبدی نیز تحت تاثیر قرار نگرفتند. تفاله زرشک در سطح 5/2 درثد باعث افزیش غلظت پروتئین تام گردید و غلظت گلوکز خون تا سطح 5/7 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد (05/0>P) اما بر عیار پادتن بر ضد گلبول قرمز گوسفندی اثر نداشتند. در کل استفاده از تفاله زرشک در جیره جوجه های گوشتی با توجه به عدم ایجاد آثار منفی بر صفات تولیدی و تا حدی بهبود فراسنجه های خونی و ارتقای وضعیت ایمنی تا سقف 5/7 درصد قابل استفاده می باشد.
  کلیدواژگان: انزیم کبدی، پاسخ ایمنی، تفاله زرشک، تنش گرمایی، صفات تولیدی
 • حمید اسماعیلی، سید ناصر موسوی، نیما ایلا، حامد محمدی صفحات 205-218
  به منظور بررسی نسبت های ایده آل آرژنین به لایزین قابل هضم با و بدون مکمل گوانیدینواستیک اسید بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های بوقلمون، تعداد 480 قطعه جوجه یک روزه بوقلمون نر (BUT6) به صورت فاکتوریل 2×4، به 8 تیمار، 6 تکرار و 10 قطعه در هر تکرار اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل 4 نسبت مختلف آرژنین به لایزین قابل هضم (85، 95، 105 و 115 درصد) و 2 سطح کرامینو به عنوان منبع گوانیدینواستیک اسید (GAA، صفر و 06/0 درصد) در دو دوره سنی آغازین (21-0 روزگی) و رشد (49-22روزگی) مورد استفاده قرار گرفتند. در پایان دوره از هر واحد آزمایشی دو پرنده به طور تصادفی انتخاب و کشتار شده و خصوصیات لاشه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تیمار با نسبت 85 درصد آرژنین به لایزین نسبت به تیمارهای 105 و115 درصد بدون مکمل GAA افزایش وزن کمتری داشتند و افزودن GAA آن را جبران کرد. استفاده از مکمل GAA، طی دوره ی رشد و کل دوره، به طور معنی داری باعث کاهش میزان خوراک مصرفی شد. گروه های با نسبت 85 درصد آرژنین به لایزین در مقایسه با نسبت های دیگر به طور معنی داری ضریب تبدیل خوراک بیشتری در دوره آغازین داشتند. در همه دوره ها سطح 06/0 درصد GAA به طور معنی داری ضریب تبدیل خوراک را کاهش داد. افزودن مکمل GAA درصد وزن لاشه، سینه و بال را به طور معنی داری افزایش داد. نتایج این آزمایش نشان داد، مکمل GAA می تواند اثرات کمبود سطوح پایین آرژنین در جیره بوقلمون های نر جوان را جبران و عملکرد را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: بازده لاشه، بوقلمون، عملکرد، گوانیدینو استیک اسید، نسبت آرژنین به لایزین
 • حسین غلامی، عباس گرامی، کامران رضایزدی، مرتضی رضایی صفحات 219-230
  هدف از این تحقیق، تولید و ارزیابی مدل های رگرسیونی به دست آمده از ترکیبات شیمیایی اسپرس مانند پروتیین خام، خاکستر خام، چربی خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی و عصاره عاری از نیتروژن به عنوان متغیر مستقل برای تخمین مقادیر انرژی قابل متابولیسم، خالص شیر دهی و نگهداری علوفه اسپرس در راستای تکمیل جداول ارزش غذایی خوراک های دام کشور بود. داده های ترکیبات شیمیایی مورد استفاده، از آزمایشگاه تغذیه دام موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و برخی از آزمایشگاه های مراکز آموزشی و پژوهشی کشور تهیه گردیدند. برای هر یک از ترکیبات شیمیایی فوق معادلات خطی، لگاریتمی، معکوس، درجه دوم، درجه سوم، تابع توان، تابع اس و تابع نمایی برازش و معادلات مشخص شدند. مقایسه جداول به دست آمده نشان داد که از 48 معادله رگرسیونی برازش شده برای تخمین انرژی، معادلات بر اساس پروتیین خام بهترین معادلات تخمین انرژی برای اسپرس ایران هستند. این معادلات علاوه بر اینکه معنی دار شده اند، ضریب تعیین بالای نیز دارند، بر این اساس مقدار کل مواد مغذی قابل هضم، انرژی قابل متابولیسم، خالص شیر دهی و نگهداری علوفه اسپرس به ترتیب برابر22/65 ، 43/2 ، 44/1 و 77/1 شد. هرچند که معادلات لگاریتمی، درجه دوم و سوم دارای ضریب تعیین برابری بودند ولی معادله خطی تولید شده را به سبب دقت بالا وکاربرد ساده تر می توان انتخاب کرد. در این معادله با انتخاب پروتئین خام به عنوان متغیر مستقل می توان تخمین دقیقی از مقدار انرژی قابل دسترس نشخوارکنندگان در اسپرس در ایران به دست آورد.
  کلیدواژگان: مدل های تخمین انرژی، علوفه اسپرس ایران، ترکیبات شیمیایی
 • علی جوانروح علی آباد، رسول واعظ ترشیزی، علی اکبر مسعودی، علیرضا احسانی صفحات 231-246
  ترکیبات لاشه جزء صفات مهم اقتصادی در جوجه های گوشتی محسوب می شود. به منظور شناسایی جایگاه ها و ژنهای مرتبط با صفات ترکیبات لاشه، مطالعه پویش کل ژنوم(GWAS) با استفاده از یک تراشه SNP ژنوم مرغ (SNP Beadchip (Illumnia 60k Chicken در یک جمعیت F2 حاصل از تلاقی دوطرفه مرغ بومی آذربایجان غربی و خط B سویه گوشتی آرین انجام شد. برای هر پرنده، صفات وزن لاشه، وزن سینه و وزن ران و درصدهای مربوطه مورد اندازه گیری قرار گرفت. با استفاده از دو مدل GLM و CMLM ارتباط هر یک SNP ها با این صفات مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع تعداد 22 نشانگر SNP برای صفات ترکیبات لاشه شناسایی شد. این نشانگرهای SNP شناسایی شده در داخل، ناحیه بالادست و یا در ناحیه پایین دست ژن های کاندیدا قرار داشتند. ژن های کاندیدای شناسایی شده عملکرد مولکولی مرتبط با هر یک از صفات مورد مطالعه را داشتند و لذا می توان از این ژن های کاندیدا در برنامه های اصلاحی طیور مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: مرغ، جمعیت F2، صفات ترکیبات لاشه، مطالعه پویش کل ژنومی، ژنهای کاندیدا
|
 • Effect Of Vitamin E., Organic Selenium In The Form Of In Ovo Injection On Performance, Livability, Meat Quality Of Broiler Chickens Pages 3-16
  To evaluate the effect of vitamin E and organic selenium by intra eggs injection method on performance, livability and meat quality of broilers, two tests Were conducted. in the first experiment using 800 Fertilized eggs in a completely randomized design with 5 treatments (treatment1: control, treatment2: In-ovo injection of saline, treatment 3,4 and 5 In-ovo injection of selenium, vitamin E and selenium vitamin E respectively) and 4 replicates and 40 eggs and in the second experiment, a completely randomized design, with 10 treatments (chicken of the first trial with two diet of recommended levels of selenium and vitamin E and more than the recommended levels) and 3 replicates per treatment and 15 one-day-old broiler chicks of the first experiment were allocated. In the first experiment results showed that intra egg injection of vitamin E and selenium had no significant effects on hatching eggs. In the second test results showed that weight gain, feed intake and feed conversion ratio of chickens were not affected using different levels of selenium and vitamin E. The results showed that the levels of malon di-aldehyde (index TBARS) and storage time in the freezer showed statistically significant difference between the different treatments (P
  Keywords: broiler, Livability, Meat quality, Organic selenium, Vitamin E
 • A.R. Shahdadi, Mohammad Mahdi Shariati, M.R. Nasiri, S. Zerehdararan, D. A. Saghi Pages 17-28
  The present research was performed to study the genetic analysis of length of productive life and production traits (milk yield, fat yield and protein yield) Iranian Holstein cows. Thus, the records of 90112 first lactation dairy cows were used. Data were collected from 759 herds during 1996 to 2013 by the Animal Breeding Center of Iran. Estimation of variance components was performed by restricted maximum likelihood method using DMU package. Genetic and phonotypic trends were computed as a linear regression of yearly means on calving year. The estimated heritabilities of length of productive life, functional productive life, milk yield, fat yield and protein yield were 0.04, 0.03, 0.23, 0.17 and 0.20, respectively. Genetic correlation of length of productive life, functional productive life with production traits ranged from 0.02-0.11. Estimated genetic correlation of milk yield with fat yield and protein yield was 0.88 and 0.94, respectively. Genetic trends for lifetime traits (productive and functional) were -0.02 and 0.002 d, respectively (P>0.05) and for milk yield, fat yield and protein yield were 5.46, 0.08 and 0.09 kg, respectively (P
  Keywords: Genetic parameters, Length of productive life, Milk yield, Iranian Holstein cows
 • Hamid Reza Naijian, H. Sadeghi Panah, R. Masoudi Pages 29-40
  This study was designed to investigate the effects of various concentrations of egg yolk (5, 10, 15 and 20%) and Lecithin (1, 1.5 and 2%) in the extenders based on tris (with 5% glycerol) on the Marghoz goat spermatozoa after freezing-thawing. Semen samples were collected by an artificial vagina, twice a week from four matured goat.The extender containing semen was frozen in liquid nitrogen and then was stored until using for assessment. Semen was thawed at 37◦C and then motility and progressive motility were assessed by CASA. Membrane integrity and viability,morphology were assessed as well and Malondialdehiyde (MDA) were were assessed as well. The results of this experiment showed that extender containing 15% egg yolk and 1.5% Lecithin significantly improved motility, progressivemotility and viability compare to other levels (P 0.05). It can be concluded that use of 15% egg yolk in animal extender and 1.5% Lecithin in vegetable extender is suitable for cryopreservation of Marghoz goat semen.
  Keywords: Sperm, Freezing, Lecithin, Egg yolk
 • Heydar Zarghi , Sonia Zakizadeh, Ali Dehghan, Ali Zanganeh Pages 41-54
  The current study was conducted to evaluate the effect of feed supplementation with Thyme-dried leaves (TDL) on growth performance, serum parameters, humoral immunity, and gastrointestinal tract (GIT) relative weight of broiler chickens fed on wheat-based diets with low nutrients density. One hundred and sixty day old meal “Ross 308” broiler chicks were arranged in a random completely design (CRD) with 4 treatments (zero, 0.4, 0.8 and 1.2% dietary supplemented with TDL), 4 replicates/treatment and 10 chicks per replicate. Compared with the control group, birds fed diets containing 0.4% TDL had a higher (P
  Keywords: Immune, Blood metabolites, Broiler chickens, Growth performance, Thyme
 • Mohsen Kazemi, Abdoul Mansour Tahmasbi, Reza Valizadeh, Abbas Ali Naserian, Ameneh Eskandary Torbaghan, Younes Esmaeil Jami Pages 55-68
  An experiment was conducted to evaluate the impact of sodium bentonite (SB) on milk yield, digestibility and feed intake of Holstein dairy cows fed phosalone pesticide-contaminated alfalfa silage. Twenty Holstein dairy cows (average weight 577±37 kg) were used as a completely randomized design with repeated measurements. Experimental treatments were 1) control: containing alfalfa silage without pesticide phosalone and SB, 2) control SB alone (330g SB/head/day), 3) control contaminated alfalfa with phosalone, and 4) control SB (330g/day) contaminated alfalfa with phosalone. Dry matter intake (DMI) and milk efficiency were not affected by the treatments, but the milk production, digestibility of DM and organic matter were higher in treatments containing SB compared to control (P
  Keywords: Sodium bentonite, Holstein dairy cows, phosalone pesticide, milk
 • M. Salehi, A. Mohit, Hoda Javaheri Barfourooshi, Javad Roodbari Pages 69-78
  Twenty-four Raeini cashmere goat females (2 and 3 years of age and 35.0±1.4 kg BW) were used to determine effects of melatonin implants and bromocryptine on fiber growth rate (length), cashmere and hair diameter and fleece production. A completely random design was carried out. Four groups were formed: 1) control, 2) melatonin implant, 3) bromocryptine injection and 4) melatonin implant bromocryptine injection. The experimental goats received melatonin implants subcutaneously 18 mg/kg BW at first and repeated after 40 days, group 2), bromocryptine ( 0.5 mg/kg BW per 3 days; group 3) and melatonin implant and with bromocryptine; group 4 ). All goats were fed a balanced diet under the same environmental and natural photoperiodic conditions in a 60-day, from February to March. Overall mean fleece weight were 607.4, 600.3, 523.3 and 471.3g, for bromocryptine, melatonin溺⚡쫲ꛘ, melatonin and control groups, respectively, being greater for bromocryptine and melatonin溺⚡쫲ꛘ than for the other groups (P
  Keywords: Cashmere diameter, Cashmere length, Fleece weight, Hair, Hormone
 • A. Karami, Nemat Ziaei, O.A. Esmaeili Pour Pages 79-88
  The present study conducted to investigate the comparative effects of different levels of Ferula Assafoetida gum (FAG) and antibiotic on the growth performance, immune response, and blood parameters of broiler chickens. In this respect, in a completely randomized design, a total of 200 1-day-old male broiler chickens (Ross 308) were exposed to 5 treatments with 4 replicates, 10 chicks each. The dietary treatments consisted of: basal diet (BD) with no additives, BD.02% Flavophospholipol, BD 0.05% FAG, BD 0.1% FAG and BD 0.25% FAG. The percentage of Flavophospholipol antibiotic was periodically measured. At the end of experiment, from each replication, two birds were exsanguinated from the wing vein to measure the blood parameters. The results indicated that during the growth period and overall the experiment, the effect of FAG and antibiotic on the daily weight gain was significant (P
  Keywords: stiking assa, gum, broiler
 • Reza Parvar, Taghi Ghoorchi, M. Shams Shargh Pages 89-102
  This study was carried out to investigate the effects of different of oil sources on economic performance in fattening lambs. Thirty-five male lambs were used in a completely randomized design. Evaluation of economic performance of fattening lambs is done by 8 indices included Initial weight, final weight, dry matter intake, daily weight gain, feed conversation ratio, price of of feed intake and the cost of one kg live weight gain and 7 treatments included: 1- control diet based (without oil), 2- diet with 3 % fish oil, 3- diet with 3 % canola oil, 4- diet with 3 % soybean oil 5- diet with 1.5 % fish oil 1.5 % canola oil, 6- diet with 1.5 % fish oil 1.5 % soybean oil, 7- diet with 1.5 % canola oil 1.5 % fish oil. The results showed that the treatment contain canola oil had the highest rank. Diets containing fish oil, blend of fish oil plus soybean oil and blend of canola oil plus soybean oil had the lowest rank among treatments. The indices of initial body weight, dry matter intake and carcass weight had the highest influences on economic performance respectively. The results showed that adding of canola oil at 3% in diet had the highest economic performance, while blend of fish oil plus soybean oil and blend of canola oil plus soybean oil had the lowest economic performance and incorporation binary-blend of these oils in equal proportion is not recommended in diets of fattening lambs.
  Keywords: oil source, fattening, economic performance, TOPSIS model, lamb
 • Mohsen Bagheri, Morteza Karami Pages 103-114
  The present study was conducted to evaluate the efficacy of using vitamin E in the flushing diet on reproductive performance of Lori-Bakhtiari ewes. Two hundred healthy and non-lactating Lori-Bakhtiari ewes with an average live body weight 57.5±6.7 kg and 2-7 years of age, reared in the rural (n=100) and the nomadic (n=100) system, were studied. Ewes in each flock were randomly assigned to two diets. Diets contained basal diet plus 250 g/ewe barley grains (control) or basal diet plus 250 g/ewe barley grains plus 500 IU vitamin E. The feeding regimens started from 2 weeks before lasted to 3 weeks after ram introduction. Data for weight and body condition score of ewes at mating; conception rate, lambing and prolificacy were collected and analyzed by GLM procedure of SAS. Treatments did not affect the overall conception, lambing and prolificacy rates (P>0.05); however, these traits for the vitamin E group were numerically higher than the control group. Conception rate during first 21 days after ram introduction, and the majority of the ewes which had lambed during the first 21 days, were significantly higher (P0.05). Overall conception rate was lower for ewes with 2.5 body condition score (P
  Keywords: Ewe_Performance_Vitamin E Flushing
 • Cyrus Ferasati, M. M. Moeini, F. Hozhabri, H. Fazaeli Pages 115-126
  An experiment was conducted to determine the effects of two pressure levels in the hydraulic press (200 and 220 bar) of complete feed blocks (CFBs) manufacturing machine, three levels of the pressure dwell time (5, 17 and 30 seconds) and two levels of forage particle size (10 and 30mm) on compressibility characteristics of CFBs in a completely randomized design with 12 treatments and 10 replications. In each CFB, forage, concentrate and molasses ratio was 45: 45: 10 and forage portion of the diet contains 29 percent of alfalfa hay and 16 percent of wheat straw, based on dry matter. By increasingin the hydraulic press pressure and the pressure dwell time, the density of CFBs were increased. The average of density (Kg/m3) in CFBs containing large forage particles (457.03 ± 4.36)were lower than CFBs containing small forage particles (478.28 ± 4.50, p
  Keywords: Density, Forage particle size, Post compression expansion, Pressure
 • M. Vatan Khah, M. Kikha Saber, M. A. Abbasi, H. Baneh, S. Esmaeil Khanian Pages 127-138
  In this study 429 smallholder dairy farms in 44 villages of the Zabol county included 1728 lactating cows and 3759 head of total herd during February 2015 to March 2016 were recorded to assess the estimate economic opportunities per cow. A questionnaire survey was used to collect data from last year information, direct recording during visit the farm and interview with the smallholder farmer. The number of 5 economic indices calculated using revenue and expense for each farm. The economic opportunity is the amount of additional revenue that could be obtained if farmers could improve various productivity indexes to meet reasonable targets. The economic opportunity estimated as the amount of difference between average herd and reasonable target multiplied by the value of one unit change in the variable in Rials. The sum of economic opportunities per cow per year estimated as 19.68 million Rails included 8.13 million Rails (37.73%) for average daily milk production per cow, 6.47 million Rails (32.51%) for average age at first calving, 3.58 million Rails (20.58%) for average lactation length, 0.82 million Rails (5.33%) for average calf production interval and 0.67 million Rails (3.85%) for average calf mortality, respectively. There was significant variation between different levels of season, breed, rearing system and herd size for the performance of economic opportunities indices. The results obtained in this study can be used in planning to improve the performance economic indices to improve productivity and economic efficiency in smallholder cattle farms.
  Keywords: Economic index, Economic opportunity, Smallholder cattle farm, Zabol
 • M. A. Abbasi Pages 139-146
  In order to evaluate the impact of the prediction Incomplete pedigree breeding value and genetic trends of Karakul sheep pelt, from real data collected at the Sarakhs of karakul sheep breeding station during the years 1995 to 2015 were used. Studied trait was: degree of Pelt that birth weight as auxiliary variables in the statistical model was used. For every trait, data from 21 years of selection and mating was saved in separate files. And the file of pedigree, sire’s number by 25% (from zero to one hundred percent) was removed randomly and data files for each trait in a state of complete and incomplete pedigree (removed 25, 50, 75 and 100% Number of Sires) under the animal model was used. Genetic trends of the pelt through regression of average breeding value on Birth year estimate that has to remove different percentages Numbers sire (0, 25, 50, 75 and 100 percent) from pedigree to were as follows: 0.0420 ± 0.0061, 0.0161 ± 0.0056, -0.0472 ± 0.031, 0.0161± 0.0056 and 0.0161 ± 0.0056. And heritability were, respectively: 0.74 ± 1.76, 0.72 ± 1.65, 0.71 ± 1.49, 0.73 ± 1.38 and 0.76 ± 1.25. The overall defect in pedigree by increasing percentage of elimination the number of sire, direct heritability reduced to 75% removal sire's number, then place the increase of heritability was the pelt as well as genetic trend by increasing the removal rate Sire Number fell.
  Keywords: breeding value, pelt, Karakul sheep, Incomplete pedigree
 • R. Feyzi, E. Abdi Ghezeljeh, M. Basafa, Gh. R. Nabavi Pages 147-160
  This experiment was carried out to study the forage yield, nutritional value and fermentation process of corn and sorghum silages. Agronomic and qualitative traits for corn and sorghum forages were evaluated in five row intercropping ratio, which were 100% corn, 75:25, 50:50, 25:75 and 100% sorghum. The experiment was done in a completely randomized design with five treatments and four replications. Approximately, 200 mg of each sample was weighed into a 120-ml serum vial and were incubated. There was significant differences (P
  Keywords: Maize, Sorghum, Intercropping, Silage, Gas production
 • E. Behdani, H. Roshanfekr, M. Ghaderi, J. Feyzi, M. R. Bakhtiyarizadeh Pages 161-176
  It is not easy to apply gene pathway in different traits in animal breeding, But identifying of gene pathways which obtain from transcriptomics data and influence a biological process could be an important step to better understanding the regulatory mechanisms of this process. In this study, leukocyte transcriptomics data was applied to evaluation of molecular mechanism related to improving the immune response by analysis of gene pathways. To achieve this, RNA-Seq data with accession number GSE37447 was downloaded from NCBI data bank and data quality control was done by FastQC software. Detection of genes and isoforms was performed by TopHat2 software and then level of genes’ and isoforms’ gene expression was conducted by HT-Seq. differentially gene expression was analyzed by edgeR. Analysis of gene pathways was done by online software DAVID based on genes which had differentially gene expression. Gene pathway analysis showed spliceosome and mismatch repair pathway were activated in leukocytes. Therefore, mentioned gene pathways could explain how to strengthen of the immune response and better clarify of regulatory pathways in this biological process. It seems genes, transcription factors, microRNA and/or cofactors which involve in these gene pathways (spliceosome and mismatch repair pathway) could be helped in order to improve the immune system by inbreeding programs because these gene pathways directly influence on the immune system activation and regulation of its functions.
  Keywords: RNA-Seq data, spliceosome gene pathway, mismatch repair gene pathway, improvement of the immune response
 • Bahareh Taheri Dezfuli Pages 177-192
  The growth is defined as the change of live weight per unit of time and can be studied by monitoring its changes at different ages, using mathematical describing growth models. So, in this research to study the growth curve, weight records of 37 male and 42 female buffaloes were collected from birth to five years in one herd of Khuzestan province (totally 2694 weight records) were used. Surveyed functions were included of five Gompertz, Logistic, Brody, VanBertalanfy and Richards growth models. Regression models were perfumed, using NLIN procedure of SAS 9.1 software. To determine the best model the criteria including of adjusted coefficient of determination, Mean Squared Error, Absolute Mean Residual Deviation and second order bias correction Akaike Information Criterion were used. The results showed that the VanBertalanfy, with high adjusted determination coefficient and the lowest error criteria, was more suitable than other models. Models fitted for both male and female buffaloes had the same results and Vanbrtalanfy, Richards, Gompertz, Brody and logistics were ranked from 1 to 5 for both groups, respectively. The maturity weight and the maturation rate based on appropriate model were 631 and 857 kg, and 0.052 and 0.050 kg per month for female and male buffaloes, respectively. Correlation between the maturity weight and the maturation rate was also obtained -0.92 and -0.91 for male and female buffalo. The age of female and male buffalo in inflection point were estimated 11.62 and 12.42 months, respectively. The proposed model can be used in prediction of the growth.
  Keywords: Growth curves, Gompertz model, VanBertalanfy model, Khuzestani buffalo
 • S. Saberi, H. Sarir, Seyyed Javad Hosseini-Vashan Pages 193-204
  To evaluate the effects of different of barberry pulp (BP) on production traits, blood parameters and immune system of broilers under heat stress, an experiment with 160 male Ross 308 chicks in a completely randomized design with 4 treatments, 4 replicates and 10 chicks each were done. A basal corn-soybean diet (Control) and three other treatments were diets contained the levels of 2.5, 5 and 7.5 percent barberry pulp treatment was fed. The experimental period was 42 days. The cyclic daily heat stress was done from 28 to 42 days. In this period, daily room temperature was increased from 21oC to 38±2°C during 10:00 until 17:00 hours. The treatments had no significant effects on body weight, feed conversion ratio, feed intake, carcass yield, heart, bursa of fabricius and liver. The relative weight of breasts and bursa of fabricus were increased when birds received 7.5 percent Barberry pulps (BP) compared to control. Serum concentration of cholesterol and HDL and liver enzymes (ALT and AST) and immune system were not affected by the levels of BP treatments. However the BP diets decreased the serum concentration of serum triglycerides and LDL. The blood concentration of glucose were increased by different levels of BP. The levels of 2.5% of BP increased the total protein as compared to control. Therefore, this findings were proposed since Barberry pulps had no any negative effects on production parameters and an improvement in the blood and immune system up to 7.5 %, it could be used in HS broilers.
  Keywords: Liver Enzyme, Barberry pulp, Heat stress, immune response, Production parameters
 • H. Esmaeili, S. N. Mosavi, N. Eila, H. Mohammadi Pages 205-218
  A total of 480 one-day-old male turkey (B.U.T.6) were assigned to eight treatments with six replicates and 10 birds in each replicate in a 4x2 factorial arrangement. Treatment groups were four ideal ratios of digestible Arg to Lys (85, 95, 105, and 115%) and two levels of CreAmino (0 and 0.06%) as a guanidino acetic acid (GAA) source. Body weight gains (BWG), feed conversion ratio (FCR) and feed intake (FI) were measured during two periods of starter (0-21d) and grower (22-49d). At the end of experiment (49 d) two birds per replicate were selected and slanghtered and their carcass traits were measured. The main effect of Arg:Lys on BWG was significant during starter period (P
  Keywords: Arg:Lys ratio, Carcass yield, Guanidino acetic acid, Performance, Turkey
 • Hossein Gholami, A. Gerami, K. Reza Yazi, M. Rezaei Pages 219-230
  In these models, chemical composition such as CP, Ash, EE, ADF, NDF and NFE used as an independent variable for estimation energetic value of Iranian sainfoin according to chemical composition and gas test method data to complete nutritive value the tables of Iranian feedstuff. The data were collected from animal nutrition laboratory of Animal Science Research Institute (ASRI) and some other labs of Educational and research centers of the IRAN. For each above Chemical composition fitted equations for Linear, logarithmic, inverse, quadratic, cubic, power, S, and exponential were done. Comparison the equations of tables showed that the fitted equations on the base of CP as independent variable are the best equations. Among the fitted equations of CP, the Quadratic for its precision was chosen. For ME estimation of sainfoin hay used CP as independent predictor and in this regard estimated TDN, metabolizable energy, net energy for lactation (NEL) and Net energy for maintenance(NEm) were equal 65.22,2.43,1.44 and 1.17 Mcal/Kg DM. receptively.
  Keywords: Iranian sainfoin, energetic value, prediction equations
 • Ali Javanrouh, R. Vaez Torshizi, Ali Akbar Masoudi, Alireza Ehsani Pages 231-246
  Body compositions in broiler are important economic traits. In order to identify loci associated with body composition traits, genome-wide association study (GWAS) was carried out in a chicken F2 population, derived from a reciprocal cross between Azerbaijan indigenous chickens and Aryan broiler line using Illumina 60K Chicken SNP Beadchip. For each bird, a total 6 traits including carcass weight, breast weight, drumstick and thigh weight and their percentage traits were recorded. The association between the identified SNPs and body composition traits was estimated by general linear model (GLM) and compressed mixed linear model (CMLM). A total of 22 SNPs were found in the genome-wide significance and suggestive levels. All detected SNPs were located in internal, upstream and/or downstream of candidate genes related to our studied traits. In conclusion, the identified candidate genes have molecular functions related to body composition traits. So, these candidate genes can be applied in the chicken breeding scheme.
  Keywords: Chicken, F2 population, body composition traits, GWAS, Candidate genes