فهرست مطالب

مدیریت بهداشت و درمان - سال هشتم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدعلی جهانی تیجی، فاطمه زهرا اسکندری، شهربانو محمودجانلو، قهرمان محمودی * صفحات 7-16
  مقدمه
  شناسایی روند و علل مرگ و میر می تواند مبنای برنامه ریزی و سیاست گذاری بهداشتی و درمانی در جامعه باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین علل مرگ ومیر بیماران بستری در بیمارستان بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها بوده است.
  روش پژوهش: این مطالعه توصیفی - تحلیلی به صورت گذشته نگر انجام شد. جامعه آماری پژوهش بیماران بستری فوت شده در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی استان سمنان از سال 1390 لغایت 1394 بوده است. روش نمونه گیری سرشماری بوده، ابزار جمع آوری داده ها چک لیستی بود که از سامانه ثبت مرگ معاونت درمان دانشگاه ها استخراج گردید. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار20 SPSSوارد و سپس با استفاده از آزمون آماری در سطح معنی داری p≤0.05 تحلیل گردید.
  یافته ها
  تعداد مرگ ثبت شده 8270 مورد ، تعداد مرگ و میر شهرنشینان (76/3 %)6307 مورد، مردان (53/8 %)4450 مورد بوده است. بیشترین فراوانی مرگ و میربه ترتیب برای بیماری های دستگاه گردش خون (38/7%) 3201، سرطان ها (15/5%) 1278 و بیماری های دستگاه تنفسی (10/5%) 865 مورد بوده است. بین مرگ و میرها با جنسیت، محل سکونت و رده های سنی رابطه معنی داری وجود داشته است (p<0.001). بین فصول مختلف از لحاظ مرگ و میر ارتباط معنی داری وجود داشته است (p<0.001).
  نتیجه گیری
  بیماری های مزمن و غیرواگیر اصلی ترین عامل مرگ و میر شناخته شده اند که سیاست گذاران نظام سلامت می توانند از طریق برنامه های غربالگری، توانمندسازی مردم و وضع قوانین و مقررات در راستای ترویج شیوه زندگی سالم ، زمینه کاهش این بیماری ها را فراهم سازند.
  کلیدواژگان: بیمارستان ها، طبقه بندی بین المللی بیماری ها، مرگ و میر، بیماران
 • سارا معصوم زاده، مهدی شیرافکن * صفحات 17-28
  مقدمه
  بررسی اثر نواسانات نرخ ارز بر تراز پرداخت ها از اهمیت ویژه ای در ادبیات اقتصادی برخوردار است. یکی از زیر بخش های تراز پرداخت ها، تراز پرداخت دارویی می باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی ایران می باشد.
  روش پژوهش: برای بررسی موضوع حاضر از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده و به این منظور از داده های آماری طی سال های 1391-1371 استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود منحنی جی در تراز پرداخت این صنعت مورد تایید است. به طوری که با افزایش نرخ ارز، تراز پرداخت صنعت دارویی در دوره های ابتدایی رو به وخامت گذاشته و بعد از گذشت چند دوره، افزایش نرخ ارز، باعث افزایش درآمدهای صادرات کشور از این صنعت شده و تراز پرداخت بهبود می یابد. با توجه به نتایج تجزیه واریانس می توان اذعان نمود که تغییرات صادرات و واردات صنعت دارویی به صورت عمده ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده و به ترتیب0/19 و 0/016 تغییرات توابع مذکور ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده است. هم چنین تغییرات تراز پرداخت این صنعت ناشی از تغییرات درآمد خارج کشور می باشد و میزان اثر پذیری از تغییرات درآمد خارج 0/25 می باشد.
  نتیجه گیری
  افزایش نرخ ارز باعث بهتر شدن تراز تجاری صنعت دارویی کشور در دوره های پایانی شوک های ارزی شده است. هم‍ چنین تغییرات تولید ناخالص خارج از کشور بیشترین تاثیر را بر نوسان تراز تجاری دارویی ایران داشته است.
  کلیدواژگان: نرخ ارز، تراز پرداخت، صنعت دارویی، الگوی تصحیح خطای برداری و ایران
 • محمد جواد تقی پوریان*، ام البنین عینی میرحسینلو صفحات 29-40
  مقدمه
  در میان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت بخاطر افزایش هزینه های خدمات درمانی، پوشش محدود بیمه های درمانی، وجود گزینه های جایگزین متعدد با کیفیت بالا و هزینه مناسب برای بیماران اهمیت روزافزونی یافته است لذا هدف این تحقیق «بررسی تاثیر رضایت از مقصد بر تبلیغات دهان به دهان گردشگران خارجی سلامت در شهر تهران» است.
  روش پژوهش: بدین منظور بر اساس دو مدل کیتاپسی و همکاران و ارسلی و برادرانی به جمع آوری نظرات گردشگران خارجی سلامت در بیمارستان های شهر تهران که از کشورهایی از قبیل آمریکا، آذربایجان، عراق، سوریه، افغانستان و سایر کشورهای آسیایی و اروپایی بوده، پرداخته که در کل 391 پرسش نامه برای تحلیل جمع آوری شد. برای سنجش روایی از تحلیل عاملی تاییدی و AVE و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان از تایید دارد.
  یافته ها
  نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که برای گردشگران خارجی سلامت دو عامل پاسخ گویی (0/19) و اعتماد (0/30) از بین عوامل محیط داخلی و جذابیت های گردشگری (0/23) و عامل غذا و رستوران (0/16) از بین عوامل محیط خارجی بر رضایت از مقصد آنان تاثیر بسیار بالایی دارد.
  نتیجه گیری
  مدیریت بیمارستان ها برای جذب بیشتر گردشگران خارجی در حوزه سلامت باید هم بر عوامل محیط داخلی و هم بر عوامل محیط خارجی که سبب رضایت آنان از مقصد گردشگری سلامت می شود تاکید ویژه داشته تا از این طریق هر یک از گردشگران خارجی سلامت به عنوان یک تبلیغ کننده ی دهان به دهان ویژه ای برای بیمارستان های ارائه دهنده گردشگری سلامت شوند.
  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، رضایت، تبلیغات دهان به دهان، جذابیت های توریستی
 • پیوند باستانی*، حسام درستی، مهدیه سادات احمدزاده صفحات 41-49
  مقدمه
  داروخانه ها از جمله مراکز خدماتی ضروری و حیاتی می باشندکه مراجعه مردم و بیماران به آنها اهمیت زیادی دارد. در ایران، بخش عظیمی از منابع بهداشتی و درمانی به منظور تهیه و تدارک داروهای مورد نیاز جامعه مصرف می شود. این مطالعه به بررسی دیدگاه مراجعان به داروخانه های شیراز در مورد سیستم دارویی داروخانه ها می پردازد.
  روش پژوهش: این مطالعه به صورت پیمایش مقطعی، در سال1395 انجام شد. جامعه پژوهش مراجعه کنندگان به داروخانه های سطح شهر، داروخانه های دولتی، داروخانه هلال احمر و داروخانه ویژه بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 150 نفر در نظرگرفته شد. ابزار گردآوری داده ها فرم محقق ساخته بود که پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی88/0 و روایی آن ازطریق تایید متخصصان برآورد گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون های کروسکال والیس وفیشر انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس آزمون کروسکال والیس بین رضایت ازداروخانه ها و نوع داروخانه (p=0.046)، بین نوع داروخانه و مدت زمان انتظار بیمار (p<0.001) و بین نوع بیماری و میزان پرداخت از جیب بیماران (p<0.001) رابطه معناداری وجودداشت. هم چنین بین میزان مشاوره دارویی توسط داروساز و نوع داروخانه و نوع بیمه و میزان پرداخت از جیب رابطه معنادار مشاهده نشد. (p>0.05)
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد با استفاده از نتایج حاضر، مسئولان دانشگاه می بایست با سیاست گذاری صحیح در جهت کاهش هزینه پرداخت از جیب بیماران گام بردارند. هم چنین توجه به آموزش های عمومی در زمینه نحوه صحیح مصرف دارو و نیز توجه به برنامه های بازاریابی اجتماعی در راستای ارتقای سطح سواد سلامت و رضایت جامعه نسبت به داروخانه ها ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: سیستم دارویی، داروخانه، زمان انتظار، پرداخت از جیب
 • سید حبیب الله میرغفوری *، علی مروتی شریف آبادی، سلیم کریمی تکلو صفحات 51-64
  مقدمه
  با وجود اهمیت بخش خدمات و افزایش سهم آن در اقتصاد جهان، مطالعات در مورد زنجیره تامین بخش خدمات در مقایسه با بخش صنعت، به دلیل مشکلات ذاتی در توسعه مدل استاندارد زنجیره تامین و پیچیدگی فرایندهای طراحی و تحویل آنها، بسیار نادر و کمیاب است. در بین بخش های خدماتی، حوزه بهداشت و درمان به عنوان یکی از بزرگ ترین حوزها در بخش خدمات فرصت مناسبی برای تاثیرگذاری بر عملکرد پایدار دارد. هدف این مقاله در ابتدا شناسایی مفاهیم موثر بر زنجیره تامین پایدار بیمارستان ها و سپس طراحی مدل زنجیره تامین پایدار بیمارستان می باشد.
  روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و توسعه ای است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از مصاحبه عمیق با خبرگان بیمارستان، مفاهیم موثر بر زنجیره تامین پایدار بیمارستان استخراج گردید و سپس با روش دلفی مفاهیم در قالب 15 مفهوم اصلی قرار داده شدند و با روش نقشه شناختی فازی نوع 2 مدل زنجیره تامین پایدار طراحی گردید.
  یافته ها
  در این پژوهش 68 مفهوم موثر بر زنجیره تامین پایدار بیمارستان شناسایی و در قالب 15 مفهوم اصلی قرار گرفت. نتایج نشان داد از بین 15 مفهوم، مدیریت ارائه خدمات از جمله مفاهیمی می باشد که در بیمارستان ها دارای تاثیرپذیری و تاثیرگذاری بالایی است و با مدیریت کردن این مفهوم، می توان به زنجیره تامین پایدار موثرتری در بیمارستان رسید.
  نتیجه گیری
  با تمرکز بر روی مفاهیمی چون مدیریت ارائه خدمات و مدیریت ظرفیت و منابع که دارای مرکزیت بالایی دارند می توان به بهبود زنجیره تامین پایدار بیمارستان کمک زیادی نمود.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین خدمات، زنجیره تامین پایدار، بیمارستان، نقشه شناختی، فازی نوع 2
 • رضا مرادی، فهیمه ربانی خواه، کیومرث چلونگر، هیوا میرزایی، مریم شیروانی * صفحات 65-72
  مقدمه
  در حال حاضر با توجه به بحران عظیم بیکاری که فارغ التحصیلان دانشگاهی با آن روبرو هستند، ایجاد سیاست هایی در جهت اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی از جمله رسالت های اصلی نظام آموزش عالی کشور می باشد. از طرفی شرط لازم برای توسعه کارآفرینی، برخورداری دانشجویان از روحیه کارآفرینی است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید.
  روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی مقطعی است که در آن 78 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزارجمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای روا و پایا شامل 50 سوال مربوط به سنجش روحیه کارآفرینی با مقیاس لیکرت 5 درجه ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای،t مستقل، انالیز واریانس) انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که میانگین نمره روحیه کارآفرینی دانشجویان بالاتر از حد متوسط (3) است (0/42±0/70). هم چنین میانگین و انحراف معیار نمرات در حیطه های ریسک پذیری، استقلال طلبی، کنترل درونی، توفیق طلبی و خلاقیت به ترتیب 0/59±3/35، 0/60±3/76، 0/56±3/75، 0/47±4/02، 0/54±3/62 بود. میانگین نمره کارآفرینی برحسب جنسیت، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی اختلاف آماری معنادار داشت درحالیکه میانگین نمره کارآفرینی و تمام حیطه های آن برحسب مقطع و ترم تحصیلی تفاوت آماری معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  میانگین بالاتر از حد متوسط روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می تواند اجرا و پیشبرد برنامه های مربوط به توسعه و آموزش های کارآفرینی را میسر سازد.
  کلیدواژگان: روحیه کارآفرینی، دانشجویان علوم پزشکی، حیطه های کارآفرینی
 • عباس جهانگیری*، محمد جهانگیری، علی مصلی صفحات 73-84
  مقدمه
  توسعه یافتگی بخش بهداشت و درمان یک جامعه بر اساس وجود منابع مختلف بهداشتی و درمانی و سطح دسترسی افراد به آنان سنجیده می شود. هدف از پژوهش حاضر رتبه بندی استان های ایران از نظر وجود منابع بهداشتی و درمانی و سطح دسترسی افراد به آنان با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه بود.
  روش پژوهش: در این مطالعه موردی و مقطعی که داده های مورد نیاز با مراجعه به سامانه سالنامه آماری به دست آمده است، نمرات توسعه یافتگی 30 استان ایران با استفاده یکی از جدیدترین روش های تصمیم گیری چند شاخصه به نام «ارزیابی محصول جمع شده با وزن» با در نظرگیری 24 شاخص مهم بهداشتی و درمانی به کمک نرم افزار Excel 2010 مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از نظر وجود منابع بهداشتی و درمانی، استان تهران با اختلاف بسیار زیادی نسبت به سایر استان های کشور و با کسب نمره 0.9131 رتبه نخست و استان سمنان با کسب نمره 0.0603 رتبه آخر را به دست آورده اند در حالی که از نظر دسترسی افراد به آن منابع و توجه به جمعیت هر استان، استان ایلام با کسب نمره 0.1146 رتبه نخست و استان خوزستان با کسب نمره 0.0409 رتبه آخر را به دست آورده اند.
  نتیجه گیری
  استان های ایران از نظر وجود منابع بهداشتی و درمانی و هم چنین سطح دسترسی افراد به آنان با یکدیگر اختلاف دارند و منابع بخش سلامت به طور یکسان توزیع نشده است.
  کلیدواژگان: منابع بهداشتی و درمانی، تصمیم گیری چند شاخصه، توسعه یافتگی، دسترسی
 • فرشاد توکلی، امیر اشکان نصیری پور *، لیلا ریاحی، محمود محمودی مجدآباد صفحات 85-93
  مقدمه
  اهمیت نظام ارجاع در سیستم سلامت تا آنجاست که گفته شده 80 تا90 درصد بیماران در سطح اول مراقبت های بهداشتی درمانی قابل تشخیص و درمان هستند، لذا اصلاح سیستم ارجاع می تواند به میزان زیادی بار مراجعات تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان ها را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیاست گذاری نظام سلامت و ساختار بیمه سلامت بر نظام ارجاع برنامه پزشک خانواده شهری ایران در جهت بهبود و توسعه نظام مراقبت در سطوح اول، دوم و سوم نظام ارجاع بهداشت و درمان کشور انجام شده است.
  روش پژوهش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی - همبستگی بود. با شناسایی نظام مند نظام ارجاع پزشک خانواده در کشورهای مختلف سیاست گذاری ها، هم چنین قوانین نظام بیمه ای کشورهای مختلف استخراج و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس روش آماری تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی تاثیر این عوامل بر نظام ارجاع شناسایی شد. جامعه پژوهش شامل 400 نفر از صاحب نظران پزشک خانواده درسطح کشور بود. کفایت داده ها براساس آزمون بارتلت و کیسرمیرالکین ((KMO سنجیده شد. پایایی آزمون براساس آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) و هم چنین روایی آزمون براساس آزمون میانگین واریانس مشترک AVE)) محاسبه و تایید شد.
  یافته ها
  سیاست گذاری نظام سلامت و ساختار مناسب بیمه بر نظام ارجاع پزشک خانواده شهری موثر است. (به ترتیب با ضریب تاثیر 0/804و0/860) در عامل «سیاست گذاری نظام سلامت» مهم ترین متغیر گویه 9 «نظارت بر ارائه خدمات در سطح اول، دوم و سوم ارجاع» با بارعاملی 0/774 و در بعد ساختار بیمه، مهم ترین متغیر گویه 12 «اعمال محدودیت برای ارجاع بیماران در مطب ها» با بار عاملی 0/793 بود.
  نتیجه گیری
  سیاست گذاری نظام سلامت و ساختار نظام بیمه سلامت در پویایی و موفقیت نظام ارجاع پزشک خانواده شهری تاثیر به سزایی دارند و می توان با توجه به هر یک از این عوامل گام موثری در بهبود نظام ارجاع و سلامت جامعه برداشت.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری، بیمه سلامت، نظام سلامت، نظام ارجاع پزشک خانواده شهری
|
 • Mohammad Ali Jahani, Fateme Zahra Eskandari, Shahebano Mahmoudjanloo, Ghahreman Mahmoudi * Pages 7-16
  Introduction
  Identifying the trends and causes of mortality can be a base for health-care policy-making and planning in society. This study aimed at identifying the causes of the mortality of hospitalized patients based on International Classification of Diseases.
  Methods
  This retrospective study was a descriptive-analytical one. Research population included all inpatients died in hospitals under supervision of Semnan University of Medical Sciences during a 5-year period (2011-2016). Sampling was done as the senses and data were collected by a checklist extracted from death registration system of the Treatment Deputy of the university. Data were analyzed in SPSS by applying statistical approaches in the significant level of p≤ 0.05.
  Results
  8,270 hospital mortalities were registered during the period. 6,370 (76.3%) of dead patients were burghers and 4,450 (53.8%) were male. The most frequent causes of the mortality were cardiovascular diseases (3,201, 38.7%), cancers (1,287, 15.5%), and respiratory diseases (865, 10.5%). There were significant differences among the mortality rates according to patient's gender, residences, and age ranges (p
  Conclusion
  Chronic and non-communicable diseases were the main causes of the mortality. Health policy-makers can decrease in these diseases by applying screening programs, empowering people and endorsing regulations on safety life style and so on.
  Keywords: Hospitals, International Classification of Diseases (ICD10), Mortality, Patients, Iran
 • Sara Masoomzadeh, Mehdi Shirafkan * Pages 17-28
  Introduction
  The effect of exchange rate fluctuations on the balance of payments is very important in economic literature. Pharmaceutical is one of the sub-sections of the balance of payments.
  Methods
  By using vector error correction model, this paper seeks to identify the effect of exchange rate changes on the balance of payments by evaluation the existence of J-Curve in Pharmaceutical industry over the period of 1991 to 2012.
  Results
  The results show the existence of J curve in IransPharmaceutical industrybalance of payments. It means that exchange rate appreciation has reduced Pharmaceutical industrybalance of payments in the first period but after a period it has increased Pharmaceutical industry revenues and improved its balance of payments. According to the analysis of variances of export and import functions the pharmaceuticalindustryhas highly been affected bychanges in exchange rate. 0.19 And 0.016 Changes in these functions have been caused by exchange rate changesand the balance of payments is more sensitive to changes inforeign income.The rate of effectiveness of the income variation is 0.25.
  Conclusion
  The increase in the exchange rate has improved the pharmaceutical industry trade balance of the country in the last periods of shocks. Also, changes in gross domestic product have had the greatest impact on the fluctuation of Iran's pharmaceutical trade balance.
  Keywords: Exchange Rate, Balance of Payments, Pharmaceutical industry, Vector Error Correction, Iran
 • Mohammad Javad Taghipourian *, Umm Al-Banin Eyni Mirhassanlo Pages 29-40
  Introduction
  Today, the relationship between economic growths with the development of healthcare is well known. Tourist satisfaction of a destination is one of the important factors which effect on word of mouth. So, identifying the influencer factors on health tourist satisfaction of a destination and their word of mouth could help improving of Tehran competition position in the health tourism.
  Method
  For this purpose, based on the two models of Kitapci et al.(2014) and Araslı H, Baradarani (2014), was collected the views of health foreign tourists in Tehran, from countries such as the United States, Azerbaijan, Iraq, Syria, Afghanistan, and other Asian and European countries , A total of 391 questionnaires were collected for analysis. For Validity test was used from confirmatory factor analysis and AVE and for reliability was used Cronbach's alpha which results shown confirmation?
  Results
  Seven hypotheses have been approved but six hypotheses have been rejected that is the influence of empathy, knowledge, equipment and tangibility, accommodation equipment, environmental safety and transportation facilities on tourist satisfaction.
  Conclusion
  Following the investigation, it was concluded that two types of factors: internal environment and the external environment have effect on the Tehran's foreign health tourists’ destination satisfaction that factors affecting the internal environment include: accountability of medical environment personnel and trust of medical environment personnel and factors affecting the external environment include: tourist attraction and a food and restaurant factor.
  Keywords: health tourism, satisfaction, word of mouth advertising, tourist attractions
 • Peyvand Bastani *, Hesam Dorosti, Mahdiye Sadat Ahmad Zadeh Pages 41-49
  Introduction
  Pharmacies are considered as the necessary centers for public and patients. In Iran, a great deal of health sector resources is consumed for procurement of medicines. This survey is conducted to investigate pharmaceutical system of Shiraz pharmacies from the clients` view points.
  Methods
  This was a cross sectional survey that was conducted in 2016. The study population includes those who refer to community pharmacies, governmental and special pharmacies. The study sample was considered 150 according toCochranformula. A researcher made form was applied for data collection which its reliability was estimated 0.88 applying Pearson Correlation and the validity was approved through experts` views. SPSS22 was used for data analysis was applying Kruskal–Wallis one-way analysis of variance and Fisher`s exact test.
  Results
  According to Kruskal–Wallis a significant relationship was considered between patient satisfaction and pharmacy type(p=0.046), pharmacy type and waiting time(p0.05).
  Conclusion
  It seems that considering the present results, the university superiors must try to decrease out of pocket payment on medicines through correct policy making. At the same time, accordance with general educations about drug use and social marketing for improving health literacy they should try to increase satisfaction toward the pharmacies.
  Keywords: Pharmaceutical System, Pharmacy, waiting time, out of pocket payment
 • Seies Habib Allah Mirghafoori *, Ali Morovati Sharifabadi, Salim Karimi Takalo Pages 51-64
  Introduction
  Despite the importance of the service sector and its contribution to the world economy, studies on the supply chain of the service sector in comparison with the industrial sector are very rare The purpose of this paper are: identify effective concepts on the sustainable supply chain of hospitals, and design a sustainable supply chain model for the hospital.
  Methods
  This study is an applied descriptive survey. its nature is a type of qualitative and Delphi methods. At first, using deep interviews, effective concepts on the sustainable supply chain of the hospital were extracted. Then, using the Delphi method, the concepts were placed in the form of 15 main concepts. then, using of Type-2 fuzzy cognitive mapping method a causal model of sustainable supply chain were desined.
  Results
  Effective concepts on the sustainable supply chain include 68 concepts that are in the form of the 15 main concepts such as: demand management, resource and capacity management, customer relationship management, supplier relationship management, service management, information management, financial performance management, Attention to the environment, contamination, energy consumption, legal requirements, employees, community and stakeholders, social accountability and business ethics. Based 15 concepts, the mapping of the sustainable supply chain of the hospital was designed. The results indicate that service delivery management is highly central among other concepts.
  Conclusion
  By focusing on concepts such as service management and capacity and resources management that have a high level of focus, a sustained supply chain supply chain can be improved.
  Keywords: service Supply Chain, Sustainable Supply Chain, hospital, Type -2 Fuzzy Cognitive Map
 • Reza Moradi, Fahimeh Rabbani-Khah, Qmars Chelongar, Hiva Mirzaei, Maryam Shirvani * Pages 65-72
  Introduction
  Nowadays due to unemployment crisis that college graduated students are dealt with, developing policies for job creation and entrepreneurship promotion is of the main mission of the country higher education system. On the other hand, student's entrepreneurship spirit is the essential criterion for its development. Thus the aim of this study was to investigate the degree of entrepreneurship spirit among students at Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  In this cross-sectional study, 78 Bachelor's and Master's students in Health Care Management of Isfahan University of medical Sciences on 2015 were selected through census. Data gathering was done through a questionnaire with 50 item using 5 point Liker scale. Data were analyzed using descriptive statistic, t-test and ANOVA.
  Results
  The findings indicated that mean of entrepreneurship spirit for all the students (3/70± 0/42) was above theoretical average (3). Also the mean scores for its subscales were as follow: “risk-taking” (3/35 ± 0/59) “autonomy” (3/76 ±0/60) “internal control” (3/75 ± 0/56) “regard to achievement” (4/02 ± 0/47) “creativity” (3/62 ± 0/54). The mean of entrepreneurship score by gender, marital status and economic status had a statistically significant difference. While the average score of all fields of entrepreneurship in schools and educational terms were not significantly different.
  Conclusion
  The above average level of entrepreneurship spirit in Health Care Management students of Isfahan university of medical Sciences can provide Implementing and progressing the programs related to development and education of entrepreneurship.
  Keywords: Entrepreneurship Spirit, medical sciences students, fields of entrepreneurship
 • Abbas Jahangiri *, Mohammad Jahangiri, Ali Mosali Pages 73-84
  Introduction
  The development of healthcare sector in a society is measured by existence of healthcare resources and level of people's access to them. The purpose of this paper was ranking provinces of Iran in terms of existence of healthcare resources and level of people's access to them by using Multiple Attribute Decision Making (MADM).
  Methods
  In this sectional case study that data requirement has earned by referring to statistical yearbook system, development scores of 30 Provinces of Iran by using one of newest MADM methods named Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) with considering 24 important healthcare indicators were evaluated via Excel 2010 software.
  Results
  In terms of existence of healthcare resources, the province of Tehran with a great difference compared to other provinces of the country with a score of 0.9131 and the province of Semnan with a score of 0.0603 have earned the first and last rank respectively while in terms of level of people's access to them with attention to the population of each province, Ilam with a score of 0.1146 and Khuzestan with a score of 0.0409 have earned the first and last rank respectively.
  Conclusion
  Provinces of Iran in terms of existence of healthcare resources and level of people's access to them are different from each other and healthcare sector resources are not distributed equally.
  Keywords: Healthcare Resources, Multiple Attribute Decision Making (MADM), Development, Access
 • Farshad Tavakoli, Amirashkan Nasiripour *, Leila Riahi, Mahmood Mahmoodi Pages 85-93
  Introduction
  The importance of the referral system in the health system is very high so that it is stated that 80 to 90% of the first-level health care clients are diagnosable and treatable. Therefore, Referral system in the health system is very important so that it is mentioned that 80 to 90 percent of patients in the first level of health cares are recognizable and treatable. Therefore, modification of referral system can reduce greatly amount of specialist and supersonic referral of hospitals. The purpose of this paper is to investigate on the Effect of Health Policy and structure of health insurance on referral system in the Urban Family Physician Program in Iran in order to improve and develop the first, second, and third level services of the referral system in Iran.
  Methods
  The present study is a descriptive-correlation research. The policy makings conducted, as well as the status of the insurance system of different countries was extracted through systematic identification of the Urban Family Physician's referral system. Then the effects of these factors on the referral system were identified using a researcher-made questionnaire and statistical analysis of factor analysis and T test. Statistical population was included 400 subjects who were expert on family physicians at the national level. The Data Sufficiency was evaluated by the Kaiser-Meyer-Olkin’s (KMO) test. Reliability of test was calculated and confirmed according to Cronbach's Alpha and Combined Reliability (CR). Also, the validity of the test was calculated and confirmed according to the average variance extracted (AVE).
  Results
  The effect of proper health insurance structure and transparent financial rules on the referral system of the urban family physician and proper health system’s policy makings were proved through coefficients of 0.860 and 0.804, respectively. In the health policy factor, the most important variable is the question number 9 on supervision of the provision of services at first, second, and third level of referring in which factor loading is 0.774.also, in the insurance structure dimension , the most important variable is the question number 12 on applying restrictions in order to refer patients in the pharmacy clinic having in which factor loading is 0.793.
  Conclusion
  It can be calculated that proper health insurance structure and proper health system’s policy play important roles for success and improving referral system of urban family physician.
  Keywords: Health Policy, structure of health insurance, referral system in the Urban Family Physician Program