فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 10 (پیاپی 69، دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • راضیه بایراملو*، مهدی محمدزاده، فرین بابایی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  هیپوکامپ غنی از گیرنده های کورتیکوستروئیدی و سروتونرژیک است و نقش مهمی در حافظه و درک فضایی دارد. در این مطالعه به بررسی اثرات فلوکستین و سیپروهپتادین بر یادگیری و حافظه جهت یابی موش های صحرایی پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 30 راس موش صحرایی نر به 5 گروه شامل: کنترل، تحت استرس بی حرکتی، تیمار فلوکستین، تیمار سیپروهپتادین و فلوکستین+ سیپروهپتادین تقسیم شدند. اعمال استرس بی حرکتی به وسیله محدودکننده پلی اتیلنی انجام شد. فلوکستین 20 و سیپروهپتادین (دوز 4 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن) به صورت داخل صفاقی به مدت 2 هفته تزریق شد. در پایان دوره تیمار، یادگیری و حافظه جهت یابی حیوانات، با استفاده از آزمون های ماز شعاعی و صلیبی ارزیابی گردید. پس از اتمام آزمون های رفتاری، سطح سرمی کورتیکوسترون و مالون دی آلدئید بافت هیپوکامپ اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، استرس بی حرکتی سبب افزایش زمان یافتن غذا و کاهش درصد تناوب در مقایسه با گروه کنترل گردید. تجویز فلوکستین منجر به افزایش معنی دار زمان یافتن غذا و کاهش معنی دار درصد تناوب در مقایسه با گروه کنترل و بیمار شد. تجویز همزمان سیپروهپتادین با فلوکستین از اثرات این دارو جلوگیری کرد. در حیوانات تحت استرس نیز در مقایسه با کنترل، میزان MDA افزایش، اما غلظت کورتیکوسترون کاهش یافت؛ درحالی که تجویز فلوکستین یا سیپروهپتادین در مقایسه با گروه بیمار، کورتیکوسترون را افزایش و میزان MDA را کاهش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد استرس بی حرکتی منجر به تخریب یادگیری و حافظه جهت یابی، کاهش کورتیکوسترون و افزایش MDA می شود. با توجه به اثرات بازدارنده سیپروهپتادین بر عملکرد فلوکستین در تخریب یادگیری و حافظه جهت یابی، احتمالا داروی اخیر به واسطه سیستم سروتونرژیک این اثرات خود را اعمال می کند.
  کلیدواژگان: فلوکستین، سیپروهپتادین، یادگیری، حافظه، آنتاگونیست های گیرنده سروتونرژیک
 • فاطمه حسین زاده، اکرم عیدی *، پژمان مرتضوی، علی حائری روحانی صفحات 13-20
  زمینه و هدف
  ویتامینE ، یک ماده غذایی ضروری برای بدن می باشد. این ویتامین به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی، جاروکننده رادیکال های آزاد در غشاهای سلولی بوده و از اسیدهای چرب اشباع نشده در مقابل پراکسیداسیون لیپیدی محافظت می کند. در تحقیق حاضر، تاثیر ویتامین E بر نورودژنراتیو القاشده به وسیله تزریق درون بطنی استرپتوزوتوسین در موش های نر بالغ نژاد ویستار بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، موش ها به طور تصادفی به چهار گروه شامل: کنترل سالم، کنترل آلزایمری، ویتامین E (دوز 100 و 200 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن، روزانه به صورت خوراکی) همراه با استرپتوزوتوسین تقسیم شدند. حیوانات استرپتوزوتوسین را با دوز 3 میکرولیتر در هر کانولا و 75 میلی گرم برمیلی لیتر درون بطنی به صورت دوطرفه در روزهای یکم و سوم دریافت کردند. تیمار ویتامین E یک ساعت قبل از شروع اولین دوز استرپتوزوتوسین آغاز شد و تا روز چهاردهم ادامه داشت. حافظه و یادگیری با استفاده از آزمون یادگیری احترازی غیرفعال ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک عاملی تحلیل شدند.
  یافته ها
  تیمار استرپتوزوتوسین موجب کاهش تاخیر زمانی ورود به محفظه تاریک و افزایش مدت زمان قرارگیری در محفظه تاریک شد. همچنین تیمار ویتامین E منجر به تخفیف این تغییرات گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد تیمار ویتامین E به طور معنی داری موجب بهبود آسیب شناختی ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین می شود. بنابراین، ویتامین E می تواند در فراهم آوردن حفاظت از نقص حافظه پیری و آسیب نورونی ناشی از استرپتوزوتوسین موثر باشد.
  کلیدواژگان: حافظه، استروپتوزوتوسین، ویتامین E
 • الهام حویزی*، طیبه محمدی صفحات 21-29
  زمینه و هدف
  رده سلولی سرطانی بدخیم سر و گردن (HN-5)، مدل پیش کلینیکال مناسبی برای اهداف درمانی جدید برای این نوع سرطان محسوب می شود. برخلاف سایر سرطان ها، رده های سلولی متنوعی از حالت های اولیه و متاستازی HN5 در دسترس است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر ضدسرطانی نانواکسیدروی بر میزان بقای رده سلولی سرطانی HN5 بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، رده سلولی سرطان HN5 در محیط کشت DMEM (حاوی 10% سرم گاوی و پنی سیلین/استرپتومایسین) در دمای 37 درجه سانتیگراد کشت داده شد. سپس تاثیر رقت های مختلف Zno بر این سلول ها به روش های MTTو رنگ آمیزی DAPI بررسی گردید. نتایج با روش واریانس طرح بلوک های کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، برخی از غلظت های Zno بر مرگ سلول های سرطانی HN5، تاثیرگذار بود. همچنین غلظتی از ترکیب مورد بررسی که بیشترین درصد از حیات سلولی را کاهش میدهد مربوط به غلظت 300 میکروگرم برمیلی لیتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد Zno توانایی القای مرگ سلولی را بر روی سلول های سرطان HN5 در غلظت های بالاتر (در حد300 میکروگرم برمیلی لیتر) دارد که این یافته ها دیدگاه جدیدی را در زمینه استفاده از نانوذرات در شیمی درمانی سرطان فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: سرطان، اکسید روی، بقای سلولی، سرطان سر و گردن
 • مهدی مسعودی کرهرودی، حسین هنری *، محمد ابراهیم مینایی، مسعود عبدالهی صفحات 30-39
  زمینه و هدف
  باکتریB. pseudomallei عامل بیماری میلوئیدوزیس در انسان است و از راه خوراکی، استنشاقی و یا از طریق خراش پوستی به بدن بیماران منتقل می شود. این عامل در طبقه بندی عوامل بیولوژیک در گروه B قرار گرفته است. BLF1 به طور اختصاصی دآمیناسیون Gln339 از eIF4A را انجام می دهد. در این مطالعه، بیان ژن blf1 باکتری B. pseudomallei در E. coli و تولید آنتی بادی در موش بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، بیان ژن blf1 باکتری B. pseudomallei در E. coli صورت گرفت. ژن صناعی در پلاسمید pUC57 از شرکت ندای فن خریداری شد. پلاسمید pUC57 حاوی ژن blf1 با جایگاه های آنزیمی BamHI و SalI در وکتور بیانی pET28a(+) زیرهمسانه سازی شد و به باکتری E. coli سویه BL21(DE3)، تراریخت (ترانسفورم) گردید. بیان ژن blf1 تحت القایIPTG انجام گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، ژن blf1 کلون شده در وکتور بیانی pET28a(+) به وسیله PCR و آنالیز آنزیمی تایید شد. همچنین پروتئین نوترکیب تولیدشده به وسیله SDS-PAGE و لکه گذاری وسترن تایید گردید. سپس آنتی بادی تولیدشده از سرم موش، جداسازی و به وسیله تست ELISA مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه پروتئینBLF1 توانایی توقف پروتئین سازی را دارد و آنتی بادی تولیدشده به وسیله تست ELISA مورد تایید قرار گرفته است، از پروتئین نوترکیب BLF1 می توان برای درمان سرطان استفاده و به عنوان کاندیدای واکسن، علیه باکتری B. pseudomallei مطرح نمود.
  کلیدواژگان: بورخولدریاسودومالئی، سم بی ال اف 1، ای ال اف 4 آ، میلوئیدوزیس، زیرهمسانه سازی
 • فاروق رستمی ذلانی *، علیرضا فلاح، نادر رهنما صفحات 40-50
  زمینه و هدف
  سندرم کشککی - رانی یک اختلال ارتوپدیک شایع مفصل زانو بوده که موجب درد و اختلال در عملکرد می شود. این تحقیق با هدف مقایسه اثر سه روش تمرینات ترکیبی بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به درد کشککی - رانی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، از بین 65 مرد مبتلا به درد کشککی - رانی، 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی و مساوی در سه گروه تجربی اول، دوم و سوم قرار گرفتند. گروه ها به مدت 8 هفته تمرینات خاص خود را انجام دادند. قبل و بعد از تمرینات، درد و عملکرد با پرسشنامه درد (VAS) و عملکرد (WOMAC) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون واریانس ساده تحلیل شدند (05/0>p).
  یافته ها
  آزمون تحلیل واریانس، تفاوت معنی داری را در بین سه گروه از نظر درد (01/0>p، 8/47=(27و2)F) و عملکرد (01/0>p،3/44=(27و2)F) نشان داد. همچنین درخصوص درد و عمکرد، آزمون تعقیبی تفاوت معنی داری را بین گروه اول و دوم، گروه اول و سوم نشان داد (05/0>p)، اما بین گروه دوم و سوم، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، متعاقب این تمرینات در سه گروه، کاهش درد و بهبود عملکرد مشاهده گردید. همچنین با توجه به اینکه میزان بهبودی در گروه تجربی اول نسبت به سایر گروه ها بیشتر بوده است؛ بنابراین می توان این روش نوین را در درمان افراد مبتلا به درد کشککی - رانی معرفی کرد.
  کلیدواژگان: سندرم درد زانو، غضروف مفصلی، کندرومالاشی کشکک
 • امیر میرزایی *، علی اصغر باقری کشتلی، حسن نوربازرگان، سیدعطا الله شاندیز صفحات 51-63
  زمینه و هدف
  یکی از مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس، وجود پمپ افلاکس norA می باشد و یافتن ترکیبات طبیعی گیاهی با قابلیت مهار پمپ های افلاکس نیز یکی از چالش های اخیر است. هدف از این مطالعه، تعیین اثر مهاری عصاره گیاه درمنه از گونه Artemisia quttensis بر روی پمپ افلاکس norA در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس بود.
  روش بررسی
  ابتدا عصاره گیاه A. quttensis با استفاده حلال اتانولی تهیه گردید. سپس با استفاده از روشPCR ، وجود پمپ افلاکس norA در 10 سویه بالینی مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس مشخص شد. همچنین، میزان تاثیر ضدپمپ افلاکسی عصاره به وسیله روش اتیدیوم بروماید بررسی گردید. در نهایت، پس از تیمار سویه ها با غلظت زیرحدکشندگی (SubMIC) عصاره، میزان بیان ژن norA با روش Real Time PCR ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج PCR نشان داد تمامی سویه ها دارای پمپ افلاکس norA هستند و روش فنوتیپی اتیدیوم بروماید مشخص کرد عصاره گیاه A. quttensis بر روی تمامی سویه های مقاوم دارای پمپ افلاکس norA، اثر مهاری دارد. همچنین براساس نتایج Real Time PCR، در غلظت های زیر حد MIC عصاره، بیان ژن norA در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین کاهش داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثر ضدپمپ افلاکسی عصاره گیاه درمنه، به نظر می رسد این عصاره می تواند به عنوان گیاه بومی در کشور، پتانسیل استفاده در صنایع دارویی را داشته باشد.
  کلیدواژگان: گیاه درمنه، استافیلوکوکوس اورئوس، پمپ افلاکس NorA
 • سویار ساری* صفحات 64-69
  زمینه و هدف
  دیابت نوع 2 یکی از شایعترین بیماری های متابولیک است ویک اختلال پیچیده با زمینه ژنتیکی قوی میباشد که به طور موثری روی مرگ و میر تاثیر میگذارد. مجموعه ای از فاکتورها مانند عوامل محیطی و زمینه ژنتیکی در بروز بیماری دخیل می باشند. اخیرا یک ژن جدید مرتبط با دیابت نوع 2 کشف شده است. این ژن که GFPT2نام دارد و بر روی بازوی بلند کروموزم شماره 5 قرار دارد و موتاسیون های زیادی می توانند باعث تغییر عملکرد ژن GFPT2 شوند و زمینه را برای ایجاد بیماری دیابت فراهم کنند. هدف از این مطالعه بررسی.ارتباط چندشکلی ژن GFPT2 با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 می باشد.
  روش بررسی
  در مطالعه مورد - شاهدی 150 نفر بیمار دیابتی نوع 2 و 150 نفر فرد سالم به طور تصادفی از جمعیت مورد مطالعه انتخاب شدند. پلی مورفیسم ژن GFPT2با استفاده از روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین وجود تعادل یا عدم تعادل در 2 گروه مورد مطالعه و وجود ارتباط بین پلی مورفیسم و وقوع بیماری دیابت نوع 2 از آزمون مربع کای و نرم افزار SNPSTAT استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری در توزیع ژنوتیپی ژن GFPT2 در بیماران دیابتی نوع 2 در مقایسه با افراد سالم با مقدار P برابر با 041/0 و نسبت شانس 81/2 مشاهده شد (09/5-02/1 CI:95 درصد).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر بیانگر شواهدی مبنی بر ارتباط واریانت ژنتیکی ژن GFPT2 وبروز ابتلا به دیابت نوع 2 می باشد مطالعات بیشتر برای ارزیابی اهمیت واریانت ژنتیکی مطالعه شده در جمعیت های متفاوت مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: GFPT2، پلی مورفیسم، آنزیم برش گر Tsp5091و دیابت نوع2
 • مهدی رستمی راد، علی جوادی، طیبه اکبری، حیدرپور اعظم، میترا جمالی، رویا مهدوی، محمد خدادادمطلق* صفحات 70-76
  زمینه و هدف
  سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی است که توانایی ایجاد عفونت های فرصت طلب در بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی را دارد. شرایط و وضعیت بیمار، همچنین پاسخ سویه مولد عفونت نسبت به درمان می تواند در روند پیشرفت عفونت بسیار تاثیرگذار باشد؛ بدین شکل که روند عفونت زایی به سمت باکتریمی و سپسیس رفته و وضعیت دشواری ایجاد می کند. مقاومت روزافزون این باکتری باعث شده تا محققان در پی کشف ماده ای موثر در جهت سرکوب بیماری زایی این پاتوژن باشند. از زمان های دور تاکنون، از عصاره های گیاهی برای درمان عفونت های مختلف استفاده می شود. در این مطالعه اثر ضدمیکروبی عصاره های متانولی بومادران، سیر و مورد بر سودوموناس آئروژینوزا بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، اثر سه عصاره بومادران، مورد و سیر بر روی چهار سویه مختلف از سودوموناس آئروژینوزا بررسی شد و تاثیر هرکدام از این عصاره ها به روش رقت در آگار مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  از میان سه عصاره مورد بررسی، عصاره سیر بیشترین اثر ضدمیکروبی را نشان داد. همچنین مشاهدات، حاکی از تفاوت در حساسیت سویه های مورد بررسی نسبت به عصاره های مختلف بود که براساس خاستگاه و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی، واکنش های متفاوتی نسبت به هریک از عصاره ها نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، عصاره ها منابع طبیعی و ارزشمندی در جهت ساخت داروهای ضد میکروبی برعلیه سودوموناس ها و سایر باکتری های بیماری زای مقاوم می باشند.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژنیوزا، عصاره متانولی، بومادران، مورد، سیر
 • احمدرضا عسگری آشتیانی *، حسین انصاری، علی کبریایی، بهاره خدادادی بهلولی صفحات 77-87
  زمینه و هدف
  به منظور ارائه بهتر خدمات در مراکز فیزیوتراپی، عواملی همچون آگاهی از ادراک و انتظارات دریافت کنندگان خدمات این مراکز و تعیین شکاف موجود بین این دو مقوله، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت خدمات فیزیوتراپی ارائه شده در مراکز فیزیوتراپی دولتی و خصوصی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی، 480 نفر از مراجعین به کلینیک های فیزیوتراپی دولتی و خصوصی شهر زاهدان در سال 1394، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی، انتخاب و بررسی شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سروکوال استفاده گردید. داده ها به کمک آزمون های ویلکاکسون ، من ویتنی ، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در تمامی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات ارائه شده (شامل ابعاد ملموس یا فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی) در هر دو مراکز خصوصی و دولتی، شکاف منفی کیفیت وجود داشت. بیشترین میانگین شکاف کیفیت در کلینیک های دولتی در بعد ملموس یا فیزیکی (36/0±53/-) و در کلینیک های خصوصی در بعد همدلی (39/0±47/-)، و کمترین میانگین شکاف کیفیت در کلینیک های دولتی و خصوصی در بعد تضمین بود. بین سن، جنس و میزان تحصیلات مراجعین با شکاف کیفیت در هر دو کلینیک دولتی و خصوصی، رابطه معنی داری مشاهده نشد (05/0p>).
  نتیجه گیری
  انتظارات مراجعین در تمامی ابعاد کیفیت ارائه خدمات، بالاتر از ادراکات آنها بود. بنابراین، نیاز است کیفیت ارائه خدمات در هر دو مراکز دولتی و خصوصی در تمام ابعاد بهبود یابد.
  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت بهداشتی، فیزیوتراپی، سروکوال، زاهدان، ایران
 • مهرزاد صدرالدین امین، حسین گودرزی، علی هاشمی *، سمیرا تراشی، سرور عرفانی منش، عارف شریعتی، زهره قلاوند، شروین شکوهی، سعید شمس، ندا یوسفی نوجوکامبری صفحات 88-97
  زمینه و هدف
  مقاومت دارویی در سویه های سودوموناس آئروژینوزا، به مشکلی جهانی تبدیل شده و پمپ های ترشحی از مهم ترین مکانیسم های مقاومت در این باکتری است. این مطالعه با هدف شناسایی جهش در پمپ هایmexA ، mexB و بررسی میزان بیان پمپ mexA در ایزوله های بالینی جداشده از بیماران سوختگی انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی بر روی 100 سویه سودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری تهران طی سال های 1394-1393 انجام شد. تست های آنتی بیوگرام با استفاده از دیسک دیفیوژن (براساس رهنمودهای CLSI) صورت گرفت. اثر مهارکننده کربونیل سیانید 3-کلروفنیل هیدرازون (CCCP) به روش میکرودایلوشن براث بررسی شد. جهش در ژن های mexAو mexB با تکنیکPCR ، Sequencing و بیان پمپ mexA با تکنیک Real- time RT-PCR و فرمول 2−ΔΔCT سنجیده شد.
  یافته ها
  از مجموع 100 سویه سودوموناس آئروژینوزا، 95 سویه به ایمی پنم مقاوم بود. 16 سویه به اثر مهارکننده پاسخ داد و در نتایج MIC به همراه این مهارکننده، کاهش 4 برابری مشاهده گردید. در یک ایزوله، موقعیت 257 توالی پروتئینی mexB گلایسین، به اسید آسپارتیک تبدیل شد، ولی تغییری در MexA مشاهده نشد. 20% سویه ها، افزایش بیان در پمپ mexA داشتند.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، مقاومت درنتیجه افزایش بیان پمپ ترشحی، بسیار نگران کننده است. از این رو کنترل عفونت جهت جلوگیری از گسترش مقاومت، با مدیریت دقیق تجویز دارو و شناسایی ایزوله های مقاوم ضروری است.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت دارویی میکروبی، زمان واقعی واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • راییکا کلانتری، سامان مهدوی* صفحات 98-105
  زمینه و هدف
  باکتری سالمونلا ازجمله باکتری های بیماری زا است که در غذا و مواد اولیه یافت می شود. وجود این باکتری در مواد غذایی علاوه بر ایجاد بیماری می تواند باعث افت کیفیت تولید و کاهش رشد اقتصادی کشور شود. هدف از انجام این تحقیق جداسازی و تشخیص مولکولی سالمونلا از محصولات لبنی محلی شهرستان مراغه بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، در مجموع 100 نمونه از محصولات لبنی سنتی شامل: کشک، پنیر، کره، دوغ و بستنی (هرکدام 20 نمونه)، به روش تصادفی انتخاب شدند. ابتدا نمونه ها به روش استاندارد مورد کشت و آزمایش قرار گرفتند، سپس آزمایش های تکمیلی بیوشیمیایی و سروتایپینگ جهت شناسایی باکتری سالمونلا و آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با استفاده از پرایمرهای ژن hilA جهت تایید مولکولی جدایه های اخذ شده از محصولات لبنی سنتی انجام شد. تست آنتی بیوگرام بر روی جدایه های به دست آمده صورت گرفت.
  یافته ها
  در مجموع 3% از کل نمونه ها، آلودگی به باکتری سالمونلا داشتند. از 20 نمونه کشک محلی مورد آزمایش، 2 مورد (10%) سالمونلا شامل گروه های سرمی B، D و از 20 مورد پنیر محلی، 1 مورد (5%) سالمونلا از گروه سرمی C جدا شد. از نمونه های کره، دوغ و بستنی محلی، سالمونلا جدا نشد. در بین جدایه های به دست آمده، بیشترین حساسیت مربوط به آنتی بیوتیک تری متوپریم - سولفامتوکسازول و بیشترین مقاومت در برابر آنتی بیوتیک نیتروفورانتوئین بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد جهت جلوگیری از وقوع مسمومیت های ناشی از مصرف فرآورده های لبنی محلی، پاستوریزاسیون شیر و فرآورده های آن، رعایت بهداشت فردی و کنترل نظارت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع الزامی است.
  کلیدواژگان: سالمونلا، محصولات لبنی، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • پروانه دودمان* صفحات 106-114
  زمینه و هدف
  نظریه جهت گیری هدف، یکی از جدیدترین رویکردهایی است که در سه دهه اخیر به حیطه روانشناسی انگیزش وارد شده است. در پژوهش حاضر میزان پیش بینی انواع جهت گیری هدف شامل: تسلط - رویکردی، تسلط - اجتنابی، عملکرد - رویکردی و عملکرد – اجتنابی به وسیله ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده مانند بعد گفت و شنود و بعد همنوایی بررسی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی بر روی 300 دانشجو (150 دختر و 150 پسر)، از دانشگاه های مختلف شهرستان عسلویه انجام شد. برای سنجش جهت گیری هدف از مقیاس هدف گرایی Elliot and MacGregorو برای سنجش ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده از مقیاس ویرایش شده Koerner and Fitzpatrick (سال 2002) استفاده گردید. با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان، میزان پیش بینی هریک از انواع جهت گیری هدف به وسیله دو بعد گفت وشنود و همنوایی الگوهای ارتباطی خانواده بررسی شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، میانگین نمرات در الگوهای ارتباطی گفت وشنود و همنوایی خانواده به ترتیب برابر با 13/10±66/39 و 07/9±85/24 به دست آمد. همچنین میانگین نمرات در جهت گیری های تسلط - رویکردی، تسلط - اجتنابی، عملکرد - رویکردی و عملکرد اجتنابی به ترتیب برابر با 15/4±34/15، 87/3±79/12، 149/4±35/14 و 495/3±89/13 بود.
  گفت وشنود خانواده جهت گیری های هدف تسلط - رویکردی، عملکرد - رویکردی و عملکرد - اجتنابی و همنوایی خانواده جهت گیری های اهداف تسلط - اجتنابی، عملکرد - رویکردی و عملکرد-اجتنابی را پیش بینی کرد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد ارتقای گفت وشنود خانواده، پیش بینی کننده اهداف تسلط و عملکرد - رویکردی فرزندان است؛ در حالی که تاکید بر همنوایی در خانواده، اهداف اجتنابی و عملکرد - رویکردی را پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: روانشناسی بالینی، خانواده، دانشجویان، انضباط اجتماعی
|
 • Raziye Bayramlou*, Mahdi Mahdi Mohammadzadeh, Farrin Babaiebabaei Balderlou Pages 1-12
  Background And Objectives
  Hippocampus is full of corticosteroid and serotonergic receptors, and have an important role in memory and spatial perception. In this study, the effects of fluoxetine and cyproheptadine, were investigated on learning and orientation memory in rats.
  Methods
  In this study, 30 male adult rats, were divided into 5 groups, including control, under immobilization stress, treatment with fluoxetine, treatment with cyproheptadine and treatment with fluoxetine猪殢ឩ떧抝. Immobilization stress was applied by limiting polyethylene. Fluoxetine 20 and cyproheptadine (4 mg/kg bw, were injected intraperitoneally for 2 weeks. At the end of the tretment period, learning and orientation memory, were evaluated using radial arm maze and cross-maze tests. After finishing behavioral tests, serum levels of corticosterone and malondialdehyde (MDA), were measured in hippocampus tissue.
  Results
  In this study, immobilization stress increased the time to find food and decreased frequency percentage compared to the control group. Administration of fluoxetine significantly increased the time to find food and significantly reduced frequency percentage compared to control and patient groups. Co-administration of cyproheptadine and fluoxetine prevented the effects of this drug. Also, in the stressed animals, MDA level increased compared to the control group, but corticosterone level decreased. While, administration of fluoxetine or cyproheptadine increased corticosterone level and decreased MDA level compared to the patient group.
  Conclusion
  The results of this study showed that immobilization stress resulted in impaired learning and orientation memory, decreased corticosterone, and increased MDA. Considering the inhibitory effects of cyproheptadine on the function of fluoxetine in impairment of learning and orientation memory, this drug probably exerts its effects through the serotonergic system.
  Keywords: Fluoxetine, Cyproheptadine, Learning, Memory, Serotonin receptor agonists
 • Fatemeh Hosseinzadeh, Akram Eidi*, Pejman Mortazavi, Ali Haeri Rohani Pages 13-20
  Background And Objectives
  Vitamin E is a nutrient essential for the body. This vitamin as a natural antioxidant, scavenges free radicals in cell membranes and protects unsaturated fatty acids from lipid peroxidation. In the present study, the effect of vitamin E on neurodegeneration induced by intracerebroventricular (ICV) administration of streptozotocin (STZ), was investigated in mature adult male Wistar rats.
  Methods
  In this experimental study, the rats were randomly divided into 4 groups of normal control, Alzheimer control rats, and vitamin E (100 and 200mg/kg bw, oral daily) together with STZ. The animals received STZ at a dose of 3μl/cannula, 75mg/ml, ICV, bilaterally, on the 1st and 3rd days. Vitamin E treatment was started 1h before the first dose of STZ and continued for 14 days. Learning and memory behavior was evaluated using passive avoidance test. Data were analyzed by one-factor analysis of variance.
  Results
  STZ treatment decreased step-through latency and increased the time in the dark compartment. Moreover, vitamin E treatment attenuated these changes.
  Conclusion
  The results of this research showed that vitamin E treatment significantly improves STZ-induced cognitive impairment. Therefore, vitamin E can provide protection against aging-induced memory deficit and neuronal damage induced by STZ.
  Keywords: Memory, Streptozotocin, Vitamin E
 • Elham Hoveizi*, Tayebeh Mohammadi Pages 21-29
  Background And Objectives
  Head and neck cell carcinoma cell lines (HN-5) are considered as an appropriate preclinical model for new therapeutic purposes for this type of cancer. Unlike other cancers, Various primary and metastatic HN5 cell lines are available. The aim of this study was to investigate the anti-cancer effect of nano zinc oxide (ZnO) on viability of malignant HN5 cell line.
  Methods
  In this experimental study, HN5 cell line was cultured in DMEM medium (containing 10% FBS and penicillin/streptomycin) at 37°C. Then, the effect of different concentrations of ZnO on these cells, were assessed by MTT and DAPI staining. The results were evaluated with completely randomized block design ANOVA.
  Results
  In this study, some concentrations of ZnO were effective in cytotoxicity of HN5 cancer cells. Also, 300μg/ml was the concentration of the studied compound that reduced the highest percentage of cell viability.
  Conclusion
  The results of this study showed that ZnO has ability to induce cytotoxicity in HN5 cancer cell line in higher concentrations (about 300µg/ml), that these findings These findings provide a new perspective on the use nanoparticles in the cancer chemotherapy.
  Keywords: Neoplasms, Zinc oxide, Cell survival, Head, neck neoplasms
 • Mehdi Masoudi Kerahroudi, Hossien Honari, Mohammad Ebrahim Minaei, Masoud Abdollahi Pages 30-39
  Background And Objectives
  Burkholderia pseudomallei is the cause of the melioidosis disease in human, and is transmitted to patients through oral route, inhalation, or skin scratch. This agent is classified as a category B in the classification of biological agents. BLF1 specifically deaminates Gln339 from eIF4A. In this study, the expression of blf1 gene of B. pseudomallei in E. coli and antibody production in mouse, were assessed.
  Methods
  In this experimental study, blf1 gene of B. pseudomallei, was expressed in E. coli. The synthetic gene in pUC57 plasmid was purchased from Nedaye Fan COR. pUC57 plasmid containing blf1 gene with BamHI and SalI restriction enzyme sites, was subcloned in pET28a() expression vector and transformed into E. coli BL21(DE3). blf1 gene expression was induced by IPTG.
  Results
  In this study, blf1 gene in cloned pET28a() expression vector, was approved by PCR and enzymatic analysis. Also, the produced recombinant protein was confirmed by SDS-PAGE and Western blotting. Then, antibody produced from the mice serum, was isolated and confirmed by ELISA test.
  Conclusion
  Given that BLF1 protein has the ability to stop protein synthesis and the produced antibody was confirmed by ELISA, the BLF1 recombinant protein can be used to treat cancer and as a vaccine candidate against B. pseudomallei.
  Keywords: Burkholderia pseudomallei, BLF1 toxin, eIF4A, Melioidosis, Subcloning
 • Faroogh Rostami Zalani*, Alireza Falah, Nader Rahnama Pages 40-50
  Background And Objectives
  Patellofemoral pain syndrome is a common orthopedic disorder in knee joint, which causes pain and dysfunction. This study aimed to compare the effect of three combined training methods on pain and function in patients with patellofemoral pain syndrome.
  Methods
  In this semi-experimental study, 30 individuals were selected from 65 male patients with patellofemoral pain syndrome, and randomly and evenly divided into three groups of experimental group 1, experimental group 2, and experimental group 3. The groups performed their own exercise for 8 weeks. Before and after the trainings, pain and function were analyzed using pain (VAS) and function (WOMAC) questionnaires. Data were analyzed using simple analysis of variance test (p
  Results
  ANOVA revealed a significant difference among the three groups in terms of pain (F (2, 27)=47.8, p0.05).
  Conclusion
  Following these exercises, reduction in pain and improvement in function, were observed in the three groups. Also, recovery rate in the experimental group 1 was higher than other groups, therefore, this new method can be introduced for the treatment of patients with patellofemoral pain syndrome.
  Keywords: Patellofemoral pain syndrome, Articular cartilage, Chondromalacia patella
 • Amir Mirzaie, Ali Asghar Bagheri Kashtali, Hassan Noorbazargan, Seyed Ataollah Sadat Shandiz Pages 51-63
  Background And Objectives
  norA efflux pump is one of the mechanisms of ciprofloxacin resistance in Staphylococcus aureus strains, and finding natural herbal compounds with the ability to inhibit efflux pumps is one of the recent challenges. The aim of this study was to determine the inhibitory effect of Artemisa quttensis extract on norA efflux pump gene expression in ciprofloxacin resistant S. aureus strains.
  Methods
  At first, A. quttensis ethanolic extract, was prepared by ethanol solvent. Then, existence of norA efflux pump was detected in 10 ciprofloxacin resistant clinical strains of S. aureus using polymerase chain reaction (PCR) method. Moreover, anti-efflux activity of the extract was determined using ethidium bromide method. Finally, after treatment of isolates with Sub-MIC concentration of the extract, norA gene expression level, was evaluated using real-time PCR method.
  Results
  The PCR results showed that all of the strains had norA efflux pump, and and ethidium bromide method revealed that the A. quttensis extract had inhibitory effect on resistant strains that had norA efflux pump. Moreover, real-time PCR results showed that norA gene expression level was down-regulated by Sub-MIC concentrations of the extract in the ciprofloxacin resistant isolates.
  Conclusion
  Considering the anti-efflux pump effect of A. quttensis extract, it seems that this extract has the potential to be used as a native plant in pharmaceutical industries.
  Keywords: Artemisia quttensis, Staphylococcus aureus, NorA efflux pump
 • Soyar Sari* Pages 64-69
  Background And Objectives
  Type 2 diabetes is one of the most common metabolic diseases and a complex disorder with a strong genetic predisposition, which significantly affects mortality. A series of factors, such as environmental factors and genetic background are involved in the disease. Recently, a new gene associated with type 2 diabetes has been discovered, which is called GFPT2 and is located on the long arm of chromosome 5. Various mutations can alter GFPT2 function and provide risk for diabetes. In this study, the association of GFPT2 gene polymorphism and the risk of type 2 diabetes, was investigated.
  Methods
  In this case-control study, 150 type 2 diabetic patients and 150 healthy individuals, were randomly selected from the research population. GFPT2 gene polymorphism was investigated using PCR-RFLP method. Chi-square test was used to determine the balance or imbalance in the two studied groups, the association between polymorphism and incidence of type 2 diabetes.
  Results
  In this study, a significant difference was observed in the genotype distribution of GFPT2 gene in patients with type 2 diabetes in comparison with the healthy subjects [p= 0.041, (odds ratio: 2.81 (95%CI: 1.02-5.09)].
  Conclusion
  The results of the present study indicated that there is evidence that there is an association between genetic variant of GFPT2 gene and the incidence of type 2 diabetes. Therefore, further studies are necessary to evaluate the importance of genetic variant in different populations.
  Keywords: Human GFPT2 protein, Polymorphism, Genetic, DNA restriction enzymes, Diabetes mellitus
 • Mehdi Rostami Rad, Ali Javadi, Tayebeh Akbari, Azam Heidarpour, Mitra Jamali, Roya Mahdavi, Khodadad Motlagh Mohammad* Pages 70-76
  Background And Objectives
  Pseudomonas aeruginosa is a Gram-negative bacterium, which has the ability to cause opportunistic infections in patients with immunodeficiency. The conditions of the patient as well as the response of infection-producing strain to treatment, can be very effective in infection progression process, so that, infectivity process leads to bacteremia and sepsis, causing a difficult situation. Increasing resistance of this bacterium has prompted researchers to discover an effective agent to suppress the pathogenicity of this pathogen. Since ancient times, herbal extracts have been used to treat various infections. In this study, the antimicrobial effect of methanolic extracts of Achillea Wilhelmsii, Myrtus communis, and Allium sativum, was investigated on Pseudomonas aeruginosa.
  ◦In this study, the effect of Achillea Wilhelmsii, Myrtus communis, and Allium sativum extracts, was investigated on 4 strains of Pseudomonas aeruginosa, and the effect of each extract, was studied using agar dilution method.
  •Among these three extracts, the Allium sativum extract showed the highest antimicrobial activity. Also, observations were indicative of difference in the susceptibility of the studied strains to different extracts, which showed different reactions to each of the extracts based on the origin and antibiotic resistance level.
  •According to the results of this study, extracts are a natural and valuable sources to produce antimicrobial drugs against pseudomonas strains and other resistant pathogenic bacteria.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Methanolic extract, Achillea, Myrtus, Garlic
 • Ahmad Reza Asgari Ashtiani, Hossin Ansari, Ali Kebriaei, Bahareh Khodadadi Pages 77-87
  Background And Objectives
  In order to provide better services in physiotherapy centers, factors such as awareness of perception and expectations of service recipients, determination of the gap between these two categories, plays a very important role. This study was conducted with the objective of evaluating the quality of physiotherapy services provided in public and private physiotherapy centers of Zahedan city using SERVQUAL model.
  Methods
  In this analytical cross-sectional study, 480 individuals referred to public and private physiotherapy clinics of Zahedan city in 2015, were selected using stratified random sampling method. Data were collected using SERVQUAL standard questionnaie. Data were analyzed by Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Spearman correlation coefficient tests.
  Results
  There was a negative quality gap in all five dimensions of quality of services (including tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy) provided in both public and private centers. The highest mean quality gap in public clinic was in the tangibility or physical domain (-0.53±0.36) and in private clinic was in empathy domain (-0.47±0.39), and the lowest mean quality gap in both public and private clinics, was in assurance domain. There was no sinnificant relationship between age, sex, and education level with quality gap in both public and private clinics (p>0.05).
  Conclusion
  The clients’ expectations in all domains of quality of services was higher than their perceptions. Therefore, it is required to improve quality of services in all domains both private and public physiotherapy clinic.
  Keywords: Quality of health Care, Physical therapy, SERVQUAL, Zahedan, Iran
 • Mehrzad Sadredinamin, Hossein Goudarzi, Ali Hashemi*, Samira Tarashi, Soroor Erfanimanesh, Aref Shariati, Zohreh Ghalavand, Shervin Shokouhi, Saeed Shams, Neda Yousefi Nojookambari Pages 88-97
  Background And Objectives
  Drug resistance in Pseudomonas aeruginosa strains has become a worldwide problem, and efflux pumps are one of the major resistance mechanisms in this bacterium. The aim of this study was to identify the mutation in mexA and mexB pumps and to investigate the expression level of mexA pump in the isolates from burn patients.
  Methods
  This study was conducted as a descriptive study on 100 isolates of P. aeruginosa isolated from patients hospitalized in Shahid Motahari Hospital during 2014-2015. Antibiogram tests were performed using disc diffusion (according to CLSI guidelines). The inhibitory effect of carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone (CCCP), was assessed by broth microdilution method. Mutation in mexA and mexB genes, was detected by PCR and sequencing, and the expression level of mexA gene, was evaluated by real-time PCR and 2−ΔΔCT formula.
  Results
  Ninety-five out of 100 isolates of P. aeruginosa, were resistant to imipenem. Sixteen isolates had response to the inhibitory effect, and a 4-fold reduction was observed in MIC results at the presence of this inhibitor. In one isolate, glycine was replaced by aspartic acid at position 257 of mexB protein sequence, but no change was seen in MexA. All isolates had mexA and mexB genes. Twenty percent of the isolates showed overexpression in mexA gene.
  Conclusion
  According to the results of this study, the antibiotic resistance as a result of overexpression of efflux pump, is of great concern. Hence, infection control by accurate management of drug prescription and identification of resistant isolates, is essential to prevent the spread of resistance.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Microbial, Real-Time Polymerase Chain Reaction
 • Raeika Kalantary, Saman Mahdavi* Pages 98-105
  Background And Objectives
  Salmonella is one of the authentic bacteria found in food and raw materials. The existence of this bacterium in food, in addition to causing disease, can lead to drop in production quality and decrease in economic growth of the country. The aim of this research was to isolate and identify Salmonella spp. from local dairy products in Maragheh city.
  Methods
  In this cross sectional study, a total of 100 samples, were randomly selected from local dairy products, including curd, cheese, butter, dough, and ice cream (20 samples of each). First, the samples were cultured and tested by standard method, then, biochemical and serotyping complementary tests, were performed to detect Salmonella bacterium, and polymerase chain reaction (PCR) using hilA gene primers, was performed for molecular confirmation of the isolates from local dairy products. Antibiogram test was carried out on the obtained isolates.
  Results
  Overall, 3% of all samples, were contaminated with Salmonella. Two Salmonella cases (10%), including B and D serogroups were isolated from 20 local crud samples and 1 Salmonella case (5%) of C serogroup, was isolated from 20 local cheese. No Salmonella was isolated from local butter, dough, and ice cream samples. Among the obtained isolates, the highest susceptibility was related to trimethoprim-solfamethoxazole antibiotic, and the highest resistance was related to nitrofurantoin antibiotic.
  Conclusion
  The results of this study showed that in order to prevent poisoning from local dairy products, pasteurization of milk and its products, personal hygiene compliance, and control of health monitoring of production and distribution centers, are necessary.
  Keywords: Salmonella, Dairy products, Polymerase chain reaction
 • Parvaneh Doodman* Pages 106-114
  Background And Objectives
  The goal orientation theory is one of the newest approaches, which has been introduced to the field of motivation psychology in the recent three decades. In the present research, the prediction level of different types of goal orientation, including dominance-approach, dominance-avoidance, performance-approach, and performance-avoidance, was investigated using different dimensions of family communication patterns, such as dialogue and conformity domains.
  Methods
  This descriptive-correlational study, was conducted on 300 students (150 females and 150 males) from different universities in asaluyeh city. Elliot and McGregor's Goal Orientation Scale was used to assess goal orientation, and Koerner and Fitzpatrick revised scale (2002) was used to assess dimensions of family communication patterns. The predictive value of each type of goal orientation of two dimensions of dialogue and conformity of family communication patterns, was evaluated using simultaneous multiple regression analysis.
  Results
  In this study, the mean scores of communication patterns of family dialogue and conformity, were obtained 39.66±10.13 and 24.85±9.07. respectively. Also, the mean scores in orientations of dominance-approach, dominance-avoidance, performance-approach, and performance-avoidance, were 15.34±4.15, 12.79±3.87, 14.35±4.149 and 13.89±3.495, respectively. Family dialogue predicted the goal orientations of dominance-approach, performance-approach, and performance-avoidance; and family conformity predicted dominance-avoidance, performance-approach, and performance-avoidance.
  Conclusion
  Findings of this research indicated that improvement of family dialogue is predictive of the goals of dominance- and performance-approach in children; whereas, emphasis on family conformity predicts the goals avoidance- and performance-approach.
  Keywords: Clinical psychology, Family, Students, Social conformity