فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • تهمینه پیروی، هما یگانه وند *، مرضیه ابراهیمی صفحات 299-304
  زمینه و هدف
  بوسرلین یا آگونیست های هورمون آزاد کننده گنادوتروپین در مراکز نازایی برای به کنترل در آوردن ترشح هورمون های استروئیدی استفاده می شود هورمون آزادکننده گنادوتروپین دارای گیرنده در آندومتر رحم می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی آندومتر رحم و ترشح هورمونهای استروئیدی در موش های صحرایی نابالغ است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی مداخله ایی دوازده سر موش صحرایی نژاد ویستار ماده 30 روزه تهیه و به دو گروه آزمایش و کنترل)6 n= ) تقسیم شدند. موش های صحرایی گروه آزمایش μg/kg300 بوسرلین و گروه کنترل سرم فیزیولوژیک به همان میزان به مدت پنج روز به صورت زیر جلدی تجویز شد. 24 ساعت بعد، موش های صحرایی بیهوش ، تشریح و از قلب موش ها برای اندازه گیری هورمون های استروئیدی خون گیری شد سپس رحم خارج شد. نمونه های رحمی بعد از فیکساسیون ، پاساژ و مقطع گیری با PAS ،H&E رنگ آمیزی شدند. نتایج با آزمونهایU Mann-Whitney و T-testآنالیز شدند و سطح معنی داری p≤0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین ضخامت آندومتر در گروه آزمایش (23/349 ± 49/1240) و در گروه کنترل (65/304 ±27/899) میکرومتر و (001/0=P) است که از نظر آماری این اختلاف افزایش معنی دار بود. میانگین ارتفاع اپی تلیوم در گروه آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری را نشان ندادند. همچنین سطح استروژن و پروژسترون در پلاسمای خون دو گروه اختلاف معنی داری را نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  یافته های ما نشان داد که تزریق کوتاه مدت بوسرلین باعث افزایش ضخامت آندومتر رحم در موش های صحرایی نابالغ می شود.
  کلیدواژگان: آندومتر، رحم، بوسرلین، استروژن و پروژسترون، موش صحرایی نابالغ
 • حمید توکلی قوچانی، یحیی محمدی، منیره تابعی * صفحات 305-310
  مقدمه
  مهمترین منبع تامین عضو برای بیماران نیازمند، بیماران مرگ مغزی میباشند. با توجه به آمار بالای تصادفات در ایران و در مقابل آمار پایین اهدا عضو در کشور، پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی شهرستان فردوس نسبت به اهدای عضو انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی ) Cross- sectional ( در سال 03 - 04 روی دانشجویان دانشگاه های آزاد، پیراپزشکی و پیام نور شهرستان فردوس در رشته های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی انجام شد؛ حجم نمونه، 470 دانشجو برآورد شد. واحدهای مورد پژوهش به روش نمونه گیری غیر تصادفی مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه روا و پایا شده بود. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS نسخه 22 و با آزمونهای t مستقل و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که در نوع نگرش اختلاف معنا داری بین دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی وجود داشت ) 041 / 0 = P(. همچنین در زمینه آگاهی اختلاف معناداری ین دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی وجود نداشت ( 004 / 0 = P(. اما متغیرهای مربوط به میانگین سطح آگاهی در دانشجویان پزشکی ) 05 / 2 ± / 10 ( بالاتر از دانشجویان غیرپزشکی ) 04 / 4 ± 47 / 17 ( بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق مبنی بر پایین بودن آگاهی در مورد اهدا عضو، با افزایش آموزشهای عمومی در سطح جامعه میتوان به ایجاد نگرش مثبت در زمینه اهدا عضو و به تبع آن افزایش میزان پیوند کمک کرد..
  کلیدواژگان: اهدا عضو، آگاهی، نگرش، دانشجو
 • سید کاوه حجت، ناهید آریان پور، سید اسماعیل حاتمی، مینا نوروزی خلیلی، احمد رحیمی * صفحات 311-316
  مقدمه
  آموزش خودآگاهی هیجانی منجر به افزایش سلامت روانشناختی افراد می شود و میتواند زندگی افراد را در مسیر یک زندگی سالم هدایت کند در این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی هیجانی درکنترل خشم و اضطراب در مردان معتاد به متا آمفتامین مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش در چارچوب طرح شبه تجربی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش 55 نفر از معتادان به متامتافین که در مرکز ترک اعتیاد اقامتی در سال 3195 پذیرش شدهاند و تحت گروه درمانی قرار گرفتهاند میباشد ابزار گردآوری داده ها در برگیرنده پرسشنامه خشم اسپیلبرگر و پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر میباشد. جهت تجزیه تحلیل داده ها، از آزمون تی دو نمونهای و تی زوجی استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج مطالعه ما نشان داد که آموزش مهارت خودآگاهی هیجانی در کاهش بروز و کنترل خشم ) 553 / 5 = P ( و کاهش اضطراب ) 553 / 5 = P ( موثر بوده است..
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت خودآگاهی هیجانی منجر به کنترل خشم و اضطراب در مردان مقیم در مرکز اقامتی ترک مواد مخدر شده است و میتوان این آموزش را در برنامهای درمانی معتادان به مواد محرک و سایر مواد مخدر نیز بهره برد.
  کلیدواژگان: خودآگاهی هیجانی، خشم، اضطراب، متا آمفتامین
 • جعفر حسنی *، طیبه شاهمرادی فر صفحات 317-323
  مقدمه
  مطالعات انجام شده در زمینه بررسی نقش هیجان در حافظه کاری حاکی از این است که هیجاننقش مهمی در عملکرد حافظه کاری ایفا میکند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش نظمجویی فرایندی هیجانی در ظرفیت حافظه کاری کلامی و دیداری – فضایی بود.
  روش کار
  بدین منظور، 26 نفر ) 16 زن و 10 مرد( از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. افراد انتخاب شده بهصورت گروهی، ده جلسه تحت آموزش راهبردهای نظم جویی هیجان قرار گرفتند و همه افراد در سه مرحله )قبل از آموزش، میانه آموزش و بعد از آموزش( به وسیله نمایه حافظه فعال ) WMI ( ارزیابی شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج بیانگر این بود که آموزش نظمجویی فرایندی هیجان منجر به افزایش ظرفیت حافظه کاری کلامی و دیداری – فضایی شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، میتوان گفت نظمجویی هیجان با کاهش تاثیر هیجانهای که در اختلال عملکرد حافظه کاری نقش دارند منجر به حفظ اطلاعات و افزایش ظرفیت حافظه کاری کلامی و دیداری – فضایی میشود.
  کلیدواژگان: نظم جویی فرایندی هیجان، حافظه کاری کلامی، حافظه کاری دیداری- فضایی
 • عیسی خواهشی، امیر سینا شریفی، نگین یوسفی، محمدرضا نادریان، نگین نیک دوست، محمد علی اکبرزاده * صفحات 324-329
  مقدمه
  یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی در جهان از جمله ایران، بویژه در کلان شهرها، مشکل آلودگی هوا است. آلودگی هوا یک ریسک فاکتور مهم محیطی در مقابل سلامت عمومی محسوب میشود. هدف کلی از مطالعه حاضرتعیین ارتباط بین کیفیت هوا و میزان وقوع انفارکتوس حاد قلبی در شهر تهران میباشد.
  روش کار
  در این مطالعه از نوع مورد- متقاطع است، ارتباط بین ) AQI: Air Quality Index ( با انفارکتوس حاد قلبی از نوع ST Segment Elevation Myocardial Infarction در مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید مدرس تهران در یک دوره دوساله است. داده های روزانه آلودگی هوا از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اخذ شد. وضعیت آلودگی هوا در 23 ساعت قبل از STEMI به عنوان مورد و اطلاعات مربوطه به روز مشابه هفته در یک، دو و سه هفته قبل به عنوان شاهد و کنترل استخراج گردید. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت. با استفاده از روابط رگرسیون شرطی آلایندگی هوا در دوره های خطر و شاهد مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  دویست و هشت بیمار ساکن تهران با انفارکتوس حاد قلبی در طول دو سال بستری داشتند. ارتباط مثبت معنی داری بین انفارکتوس حاد قلبی و AQI بیست و چهار ساعته قبل حادثه یافت شد ) 111 / 1 - 11 / 1CI: 95% ؛ 116 / 1OR :(. به عبارتی به ازای هر 11 واحد افزایش در AQI ریسک STEMI برای هر فرد معادل / 1 % افزوده میشود. همچنین با افزایش AQI به صورت معنی داری ریسک STEMI را در مردان، افراد مساوی و بالاتر از 61 سال و بیماران دیابتی افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش آلاینده های هوا باعث افزایش خطر انفارکتوس حاد قلبی میشود. بنابراین، برای تعیین سطح ایمن و نیز کاهش تولید آلاینده های هوا، باید قوانین محدود کنندهای را اعمال کرد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، شاخص کیفیت هوا، انفارکتوس قلبی، مطالعه مورد- متقاطع
 • اسماعیل شجاع *، حسین ابراهیمیان، معصومه قرایی، مژگان مهری، حسین الهی، رضا ملایی صفحات 330-335
  مقدمه
  وجود انواع مختلف کوره ها و فرآیندهای داغ در صنعت فولاد میتواند زمینه ساز ایجاد پرتو فرابنفش و اثرات نامطلوب این پرتو بر سلامت شاغلین این صنعت گردد. این مطالعه با هدف بررسی و پهنه بندی اشعه فرابنفش و مقایسه آن با استانداردها در مجتمع صنعتی اسفراین انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی و مقطعی، کلیه بخش های کارگاهی مجتمع، مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازهگیری پرتو UV از دستگاه رادیومتر دیجیتالی سنجش UV مدل EC1 ساخت شرکت Hagner استفاده شد. به منظور پهنه بندی پرتوهای فرابنفش نیز از نرم افزار Surfer-v10 استفاده شد تا نقاط هم عیار در محدوده های مختلف شدت پرتو، بر روی نقشه کارگاه ها در رنگ های مختلف ترسیم شود.
  یافته ها
  نتایج حاصل از اندازهگیری در بخشهای مختلف کارگاهی نشان داد بیشترین مقادیر اشعه فرابنفش در واحد جوشکاری ) 3،32 mw/cm2 ( میباشد. مقایسه مقادیر بدست آمده از اندازهگیری پرتو فرابنفش با استانداردها نشان داد که کلیه مقادیر اندازه گیری شده در محدوده استاندارد قرار میگیرند. نقشه های کانتور و همچنین نقشه های وایرفریم سه بعدی حاصل از پهنه بندی پرتو فرابنفش نیز با استفاده از نرم افزار Surfer-v10 ترسیم شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها میتوان نتیجه گرفت طیف پرتوهای UV-A موجود در واحدهای مختلف کارگاهی در همه ایستگاه های مورد سنجش، در حد مجاز از لحاظ مواجهه شغلی می باشند. نقشه های ترسیم شده حاصل از اندازه گیری های این مطالعه به متولیان ایمنی و بهداشت کمک میکنند تا با مشخص کردن محدوده های ایمن، احتیاط و خطر از لحاظ تابش پرتوها، برنامه های دقیق تری را برای کاهش مواجهه با این پرتو تدوین نمایند.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، پرتو فرابنفش، صنعت فولاد، Surfer
 • مهدی غلامی بهنمیری، معصومه کاووسی جاجی آبادی، فاطمه توحیدی، علی طراوتی، امیر حسین اسماعیلی * صفحات 336-344
  مقدمه
  اثرات زیان بخش رادیکالهای آزاد بر بدن را میتوان با یک منبع غنی از آنتی اکسیدان ها کاهش داد. در این تحقیق برای اولین بار فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی همولیتیکی برگ گیاه کرفس سفید، یکی از گونه های خانواده چتریان، مطالعه گردید.
  روش کار
  نمونه ها از مناطق کوهستانی شهرستان یاسوج جمع آوری شدند. عصاره اتانولی برگ با روش خیساندن تهیه گردید. ترکیبات فیتوشیمیایی با دستگاه GC/MS سنجیده شد. محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی عصاره به ترتیب با روش های فولین-سیوکالتئو و رنگ سنجی اندازه گیری شدند. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره با روش های ) FRAP: Ferric Reducing Antioxidant Power ( به دام اندازی رادیکال های آزاد 2،2 -دی فنیل- 1 -پیکریل هیدرازیل ( DPPH ( و نیتریک اکساید و همچنین فعالیت آنتی همولیتیکی آن در برابر H2O2 در محیط برون تن ارزیابی شدند.
  یافته ها
  آنالیز عصاره اتانولی برگ با دستگاه GC/MS نشان داد که آسارون با 49،40 درصد مهمترین ترکیب سازنده فنولیک این گیاه میباشد. از طرفی، میزان ترکیبات فنولی عصاره mg/g 5،0 ± 6،39 بیشتر از ترکیبات فلاونوئیدی ( 1 / 1 ± 3 / 17 میلی گرم کوئرستین بر گرم عصاره( آن بود. میزان IC50 عصاره در مهار رادیکال DPPH و نیتریک اکساید به ترتیب، μg/mL 19/62 و μg/mL، 90/223 بود. فعالیت آنتی اکسیدانی تام و در نتیجه قدرت احیاءکنندگی عصاره متناسب با غلظت آن افزایش یافت. ولی، عصاره فعالیت آنتی همولیتیک ضعیفی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد عصاره اتانولی برگ کرفس سفید دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قوی می باشد. بنابراین، مطالعه بخش های مختلف این گیاه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فعالیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنتی همولیتیک، کرفس سفید
 • مهدی فرزادکیا، مهدی قربانیان، میترا غلامی، احسان ابویی مهریزی * صفحات 435-444
  مقدمه
  تولید مقادیر زیاد نفتاب در کشورهای نفت خیزی همانند ایران از معضلات مهم زیست محیطی می باشد که بدلیل داشتن مقادیر بالایی از آلودگی (هیدروکربن های آلیفاتیک و آروماتیک) لزوم تصفیه و مدیریت آن کاملا مشهود است. از آنجا که نفتاب حاوی مقادیر زیادی ترکیبات دیرتجزیه می باشد امروزه با استفاده از روش های شیمیایی به عنوان پیش تصفیه سیستم های ارزانتر برای تبدیل اولیه ترکیبات مقاوم به ترکیبات قائل تجزیه میانی به دلیل کاهش قائل ملاحظه در هزینه های بهره برداری دارای طرفداران زیادی می باشد.در این پژوهش راندمان حذف هیدروکربن های نفتی از نفتاب توسط فرایند شیمیایی ازن زنی بررسی شده است.
  روش کار
  مطالعه تجربی حاضر در مقیاس آزمایشگاهی در یک راکتور ایمپینجر انجام گردید. تاثیر عوامل موثر شامل زمان ازن زنی (10 تا40 دقیقه)، pH (12-6)، دوز ازن (mg/min10-1) و غلظت TPH(1/5-0/5g/l) بر راندمان حذف TPH مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 30 نمونه با استفاده از روش طراحی مرکب مرکزی در نظر گرفته شد و نتایج توسط روش سطح پاسخ و با استفاده از نرم افزار Design Expert7 و آزمون های آماری آنالیز واریانس و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود که در شرایط بهینه راندمان حذف TPH73/3 درصد بوده و و آزمون آنالیز واریانس و رگرسیون نشان داد مدل برازش شده تطابق بالایی با نتایج آزمایشگاهی دارد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که فرایند ازن زنی می تواند به عنوان یک تکنیک مناسب و موثر در تصفیه نفتاب ها بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: نفتاب، اکسیداسیون شیمیایی، هیدروکربنهای نفتی، طراحی مرکب مرکزی
 • سعید فروزنده، مهشید فروغان *، محمد علی حسینی، اکرم فرهادی، اکبر بیگلریان صفحات 445-452
  مقدمه
  با افزایش جمعیت سالمندان، شمار سالمندانی که به خدمات آسایشگاهی نیاز پیدا میکنند افزایش می یابد. دانش و نگرش مراقبین این سالمندان بر کیفیت مراقبت ارائه شده به آنها تاثیر گذار است. در این پژوهش به بررسی رابطه آگاهی مراقبان رسمی از حقایق دوران سالمندی و نگرش به پدیده سالمندی با سطح استرس شغلی این مراقبین در آسایشگاه های سالمندان شهر تهران پرداخته شد.
  روش کار
  این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی در تابستان 8504 و در استان تهران انجام شد. جامعه مورد پژوهش شامل همه مراقبین رسمی آسایشگاه های تحت پوشش بهزیستی شهر تهران بود که در نهایت نمونهای شامل 15 نفر در 88 مرکز به روش سر شماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی، پرسشنامه آگاهی پیرامون حقایق سالمندی پالمور و پرسشنامه نگرش به سالمندان کوگان استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 55 و با به کارگیری آزمونهای آماری کولموگراف اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. سطح معنی داری برای قبول یا رد فرضیه 94 / 9 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میزان آگاهی از حقایق دوران سالمندی در بین مراقبین نسبتا پایین ) 08 / 8 ± 81 / 1 ( و نگرش مراقبین به سالمندان نسبتا مثبت ) 51 / 89 ± 47 / 858 ( و میزان استرس شغلی در بین مراقبین ) 90 / 89 ± 74 / 895 ) بالاست. همچنین نتایج نشان داد ارتباط منفی معنی داری بین آگاهی و نگرش با استرس شغلی وجود دارد ) 94 / 9 > P .)
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد مراقبینی که آگاهی پایین و نگرش منفی به سالمندان دارند، استرس شغلی بیشتری را تجربه میکنند. با توجه به نتایج فوق توصیه می شود که به آموزش مراقبین در زمینه مسائل سالمندی و اصلاح نگرش آنان به سالمندان در قالب برنامه های آموزشی مدون توجه بیشتری مبذول شود تا کیفیت خدمات ارائه شده به سالمندان مقیم آسایشگاه بر اثر استرس و فرسودگی شغلی مراقبان به خطر نیفتد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، مراقب، سالمند، آسایشگاه، فرسودگی شغلی
 • حامد مرتضوی، ابراهیم گلمکانی، محمدرضا آرمات، محبوبه طباطبایی چهر، ابراهیم حسن زاده * صفحات 453-460
  مقدمه
  هوش معنوی یکی از ابعاد سلامت معنوی است که موجب می شود انسان با محیط پیرامون خود سازگاری پیدا کند. از آنجایی که باورها، آمیزه های فرهنگی و تعهدات معنوی با پیامدهای مثبتی مانند سلامت روانشناختی و جسمانی، رضایت از زندگی، عملکرد مطلوب بین فردی و کیفیت بهتر زندگی می تواند در ارتباط باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط هوش معنوی و کیفیت زندگی سالمندان انجام پذیرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر، مطالعه ای از نوع مقطعی می باشد که در آن تعداد 341 نفر از سالمندان واجد شرایط شهرستان کاشمر ساکن شهر و روستا به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون نسبت مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده، میانگین نمره هوش معنوی سالمندان شهرستان کاشمر ) 15 / 0 ± 73 / 113 ( در سطح مطلوب و و میانگین نمره کیفیت زندگی آنها ) 50 / 0 ± 33 / 52 ( در حد متوسط ارزیابی گردید. همچنین بین میانگین نمره سطح هوش معنوی و میانگین نمره کیفیت زندگی افراد سالمند شهرستان کاشمر، ارتباط معکوس معنی داری وجود داشت ( 123 / 1 = - r ، 01/0 = P .)
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش ما نشان داد که ارتباط معکوس و معنی دار هوش معنوی و کیفیت زندگی افراد سالمند شهرستان کاشمر وجود دارد، نتایج بدست آمده نیاز به بررسی بیشتر با تکرار مطالعه در سایر مناطق کشور با زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مختلف با توجه تاثیرات متقابل ارتباط هوش معنوی با کیفیت زندگی افراد سالمند به عنوان یک عامل تاثیرگذار برای پیامدهای مثبتی مانند سلامت جسم و روان، رضایت از زندگی، عملکرد مطلوب بین آنان احساس می شود.
  کلیدواژگان: سالمندی، هوش معنوی، کیفیت زندگی
 • زهرا مطلق، علیرضا حیدرنیا *، محمدحسین کاوه، جواد کجوری صفحات 461-466
  مقدمه
  برانگیختن افراد برای شرکت در فعالیت بدنی به ویژه افراد مبتلا به پرفشاری خون مشکل است. با توجه به نقش مدل فرانظریه ای در تعیین چگونگی تغییر رفتار و زمان آن، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سازه های مدل فرانظریه ای و فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی -مقطعی بر 411 بیمار مبتلا به پرفشاری خون با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مرتبط با سازه های مدل فرانظریه ای شامل مراحل تغییر، فرایندهای تغییر، تعادل تصمیم گیری، خودکارآمدی و پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی )فرم کوتاه( بود. داده ها توسط SPSS21 و آزمون های آماری آنالیز واریانس یکطرفه، کروسکال والیس، همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن افراد شرکت کننده در مطالعه 71 / 7 ± 53 بود. 8 / 44 % شرکت کنندگان در مرحله پیش تفکر، 1 / 11 % تفکر، 3 / 33 % آمادگی، 1 / 41 % عمل و 6 / 5 % در مرحله نگهداری قرار داشتند. ارتباط معناداری بین مراحل تغییر ) 114 / 1 > P ، 592/0 = r (، فرایندهای تغییر ) 148 / 1 > P ، 250/0 = r ( و خودکارآمدی ) 148 / 1 > P ، 258/0 = r ( با فعالیت بدنی وجود داشت. بین تعادل تصمیم گیری و فعالیت بدنی ارتباط معناداری مشاهده نشد ) 156 / 1 > P ، 082/0 = r .)
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط سازه های مدل فرانظریه ای با فعالیت بدنی، پیشنهاد می شود در مطالعات آینده از مدل فرانظریه ای در مداخلات ارتقاء دهنده فعالیت بدنی استفاده شود.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، پرفشاری خون، مدل فرانظریه ای
 • الیاس نیکوی کوپس، بهمن رحمانی، بیژن مقصودلو استرآبادی، سید جلال یونسی، شیوا زمانی نژاد * صفحات 467-473
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اضطراب وجودی و خودارزشیابی مرکزی در پیش بینی جهت گیری نسبت به زندگی دربیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
  روش کار
  روش تحقیق از نوع مقطعی است. 155 بیمار مبتلا به سرطان )پوست، پستان، معده( 25 تا 75 سال، مراجع کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. و به پرسشنامه اضطراب وجودی، خودارزشیابی مرکزی و جهت گیری زندگی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین اضطراب وجودی و تلقی بدبینانه نسبت به زندگی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد ) 51 / 5 > P(. و بین اضطراب وجودی و تلقی مثبت به زندگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد ) 51 / 5 > P ( و همچنین بین خودارزشیابی مرکزی با تلقی بدبینانه نسبت به زندگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد ) 51 / 5 > P ( و بین خودارزشیابی مرکزی با تلقی خوشبینانه نسبت به زندگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ) 51 / 5 > P .)
  نتیجه گیری
  همانطور که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد افرادی که به بیماری های مزمن دچار می شوند. علاوه بر اینکه به سلامت جسمانی و امور مرتبط با درمان پزشکی آنها باید توجه کرد، به سلامت روانی این افراد نیز باید توجه ویژهای مبذول داشت. زیرا بیماری مزمن مثل سرطان میتواند زندگی این افراد را به خطر بیندازد و یافته های این تحقیق نیز موید این امر می باشد که در کنار پیشرفت های پزشکی در درمان این بیماران، باید به سلامت روانی این افراد نیز با کمک متخصصان سلامت روان توجه شود.
  کلیدواژگان: اضطراب وجودی، خودارزشیابی مرکزی، جهت گیری زندگی، سرطان
 • عباس حیدری *، حسن شریفی صفحات 474-484
  مقدمه
  نتایج حاصل از کارآزمایی های تصادفی کنترل شده ) RCT ( تاثیر قابل توجهی در ارائه مراقبت پرستاری با کیفیت و پرستاری مبتنی بر شواهد دارد. با این حال، در مورد کیفیت گزارش کارآزمایی های منتشر شده در مجلات پرستاری ایران اطلاعاتی محدودی در دسترس میباشد. هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت گزارش کارآزمایی های تصادفی کنترل شده منتشر شده در مجلات پرستاری بر اساس معیارهای کنسورت میباشد.
  روش کار
  این مطالعه به روش توصیفی مقطعی در سطح کشور ایران طراحی شد که بین اردیبهشت 1395 تا مهرماه 1395 انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام مقالات از نوع کارآزمایی نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل نمایه نشریات پرستاری ایران ) nindex.ir (، بانک اطلاعات نشریات کشور ) magiran ( و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ) SID ( و پایگاه های بین المللی شامل پابمد ) Pubmed ( و اسکوپوس ) SCOPUS ( در محدوده زمانی 5 ساله بین فروردین ماه 1390 )مارچ 2011 ( تا پایان اسفند ماه 1394 )مارچ 2016 ( میباشد. به طور کلی از 28 مجله پرستاری 1309 کارآزمایی بازیابی شد. نمونهای به تعداد 150 مقاله به روش تصادفی طبقهای بر اساس معیارهای ورود انتخاب شد. آخرین ویرایش چک لیست کنسورت ابزار اصلی این پژوهش بود.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی کیفیت کارآزمایی ها بر اساس معیار کنسورت 87 / 3 ± 20 / 20 )حداقل 11 حداکثر 30 ) بود. میانگین قسمت روش اجرا و تصادفی سازی 81 / 1 ± 85 / 8 بود )حداقل 6 حداکثر 13 (. امتیاز کلی 50 درصد کارآزمایی ها کمتر از 20 بود و امتیاز روش شناسی 75 درصد کارآزمایی ها کمتر از 10 بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس هرم شواهد، کارآزمایی ها نقش ارزندهای در تولید دانش تخصصی پرستاری برای حیطه های آموزش، بالین و جامعه دارند. ولی این کارآزمایی ها نه تنها باید به درستی طراحی و اجرا شوند، بلکه باید در قالب الگوهای استاندارد جهانی گزارش شوند. در این مطالعه مشخص شد که چه قسمتهایی از گزارش کارآزمایی های پرستاری نیاز به توجه بیشتر دارد. همچنین برخی راه کارها برای بهبود کیفیت گزارش ارائه شد.
  کلیدواژگان: گزارش تحقیقات، گزارش داده ها، کارازمایی بالینی، کنسورت، پژوهش پرستاری
 • هادی خرسند زاک، حجت الله احتشام منش، شاهین مافی نژاد، علیرضا منعمی * صفحات 485-488
  سندرم ولفرام ) Wolfram syndrome « ( که با نام اختصاری DIDMOAD هم شناخته میشود، نوعی اختلال » ژنتیکی اتوزومال مغلوب است که در دوران کودکی ظهور میکند و با آتروفی عصب بینایی، دیابت تیپ 1 ، ناشنوایی، دیابت بی مزه و تعدادی اختلال دیگر همراه است.
  کلیدواژگان: گزارش موردی، سندرم ولفرام، سندرم دندی واکر
|
 • Tahmineh Peirouvi, Homa Yeganevand *, Marzieh Ebrahimi Pages 299-304
  Introduction
  Buserelin or gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRH agonist) is used to control steroidal hormone secretion in infertility centers. The GnRH receptors have been found to be expressed in rat endometrium. Thus, the present study aimed at examining the effects of GnRH-agonist administration on endometrium and steroidal hormone secretion in immature rat.
  Methods
  In this experimental intervention study, twelve 30-day-old Wistar rats were divided into two groups of experimental and control (n = 6). The study and control groups received 300 μg/kg GnRH agonist and normal saline, respectively, for 5 days subcutaneously. After 24 hours, the rats were anesthetized. Blood samples were obtained from the rats’ hearts for the assessment of steroidal hormones and then uterus was removed. After tissue processing and sectioning, the sections were stained by hematoxylin and eosin and Periodic Acid-Schiff. Data were analyzed using Mann-Whitney U test and t test by the SPSS 20 software. P ≤ 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  The mean of endometrium thickness was increased from 899.27 ± 304.65 μm in the control group to 1240.49 ± 349.23 μm in the experimental group; this difference was statistically significant (P ≤ 0. 001). There was no statistically significant difference in the mean of epithelium height between the two groups. Also, the results showed no significant difference in 17 B- stradiol and progesteron plasma levels between the two groups.
  Conclusions
  The findings of the present study suggest that short-term administration of Buserelin can increase thickness of endometrium in prepubertal female rats.
  Keywords: Endometrium, Uterus, Buserelin, 17 B- stradiol, progesterone, Prepubertal Rat
 • Hamid Tavakolighuchani, Yahya Mohammadi, Monireh Tabei * Pages 305-310
  Introduction
  The most important source of organ donation for patients in need is the brain dead patients. Regarding the high accident rate in Iran and the low donation rate in the country, the present study was conducted to compare the knowledge and attitude of the students of medical sciences and non-medical sciences in Ferdows city regarding organ donation.
  Methods
  In this cross-sectional study, 480 students of medical and non-medical sciences were selected from Islamic Azad University, Universities of Paramedical Sciences and Payame Noor in Ferdows City using the non-random sampling method during 2015-2016. The data were collected using a valid and reliable questionnaire. Then, the data were analyzed using independent t-test and ANOVA by the SPSS 22 software.
  Results
  The results of this study showed that there was a significant difference in the variable of attitude between medical and non-medical students (P = 0.041). Also, there was no significant difference in the variable of knowledge between medical and non-medical students (P = 0.094). However, the mean of the knowledge variable in medical students (19.08 ± 2.93) was higher than non-medical students (18.48 ± 4.74).
  Conclusions
  According to the results of this study, the knowledge about organ donation is low; so, public education at the community level should be increased to improve the positive attitude towards the organ donation and, consequently, to increase the rate of transplantation.
  Keywords: Organ Donation, Knowledge, Attitude, Students
 • Seyed Kaveh Hojjat, Nahid Arianpour, Seyed Esmaeil Hatami, Mina Norozi Khalili, Ahmad Rahimi * Pages 311-316
  Introduction
  Self-awareness skill's training can improve the individual's psychological functioning, and promote a healthy life. So, the present study aimed at investigating the effect of self-awareness skill training on anger and anxiety in men diagnosed with methamphetamine dependency.
  Methods
  This quasi-experimental study with a pretest/posttest design and control group was conducted on 50 patients with methamphetamine dependency admitted to an addiction center and treated by the group therapy in 2017. Data were collected using the Spielberger's anxiety and anger scales. To analyze the data, paired-samples t-test and paired t test were used.
  Results
  The results of the present study showed that self-awareness skill training was effective in reducing the incidence of anger (P = 0.001), and anxiety disorders (P = 0.001).
  Conclusions
  The emotional self-awareness skill training can help control both anxiety and anger in the substance-dependent men and can be used in treatment programs of methamphetamine and other drug dependency
  Keywords: Emotional Self- Awareness, Anger, Anxiety, Methamphetamine
 • Jafar Hasani *, Tayyebeh Shahmoradifar Pages 317-323
  Introduction
  Previous studies investigating the role of emotion in working memory suggest that emotion plays an important role in working memory. The present research aimed at investigating the effectiveness of process emotion regulation training in visual-spatial and verbal working memory.
  Methods
  Therefore, 26 students of Kharazmi University (16 females and 10 males) were selected through volunteer sampling and underwent the of Process Emotion regulation strategies training. All individuals were evaluated during three stages of training (prior, meanwhile and subsequent to the training) using the Working Memory Index. Variance analysis with repeated measurement and Bonferroni post-hoc test were used in for analyzing the results.
  Results
  The results indicated that Process Emotion regulation training increases the visual-spatial and verbal working memory capacities.
  Conclusions
  With regards to the results of the present research, it could be concluded that emotion regulation might lead to information preservation and boost the verbal and visual-spatial capacity of working memory by the means of decreasing the impact of emotions influencing the deficit in working memory function.
  Keywords: Process Emotion, Regulation, Verbal Working Memory, Visual-spatial Working, Memory
 • Isa Khaheshi, Amirsina Sharifi, Negin Yousefi, Mohammadreza Naderian, Negin Nickdoost, Mohammad Ali Akbarzadeh* Pages 324-329
  Introduction
  Air pollution is one of the most important environmental health threats of our time worldwide, including Iran. Air pollution is a major risk factor threating public health. The overall aim of this study was to determine the relationship between air quality and the incidence of acute myocardial infarction in Tehran.
  Methods
  In this case crossover study, the association between Air Quality Index (AQI) of Tehran and the risk of developing ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) in patients referring to Tehran Modarres Hospital was investigated during 2 years. Data regarding air quality index were gathered from the Tehran meteorological organization. Air quality index during the 24 hours before STEMI was gathered as case periods and data of air pollutions on one, two and three weeks before the event was collected as control periods. Data analysis was performed using SPSS statistical software. Logistic regression was used to compare air pollutants exposure during case and control periods.
  Results
  The current study included 208 patients admitted with a diagnosis of STEMI. A positive correlation was detected between average AQI in 24 hours before infarction and STEMI (OR: 1.006; CI: 95%; 1.011-1.001). In other words, for each 10-fold increase in AQI, the risk of STEMI increases by 0.6% for each person. Furthermore, STEMI was increased more significantly in male, people over the age of 60, and diabetic patients according to increase of AQI.
  Conclusions
  The results of this study showed that air pollution increases the risk of acute myocardial infarction. Thus, more restrictive legislations should be applied to define a safe level of air pollutant production
  Keywords: Air Pollution, Air Quality Index, ST Elevation Myocardial, Infarction, Crossover Study
 • Esmaeil Shoja *, Hossein Ebrahimian, Masoumeh Gharaee, Mojgan Mehri, Hossein Elahi, Reza Mollaei Pages 330-335
  Introduction
  There are different types of furnaces and hot processes in steel industries that may create UV radiation and its adverse effects on the health of the workers. This study aimed at assessing and mapping ultraviolet radiation and comparing it with standards at the Esfarayen industrial complex.
  Methods
  In this cross-sectional study, all parts of the plant complexes were studied. Ultraviolet digital radiometer (model: EC1 Hagner) was used to measure UV radiation. For zoning and drawing a contour map of ultraviolet radiations, the Surfer-v10 software was used.
  Results
  The results of measurements in different parts of the workshop showed that the highest levels of ultraviolet radiation is in the welding unit (0.32 mw / cm2). Comparison of the values obtained from ultra violet ray measurement with standards showed that all measured values were within the standard range. Contour maps and three-dimensional Wireframe maps of ultraviolet radiation were drawn using the Surfer-v10 software.
  Conclusions
  According to the obtained results, UV-A radiation in different units of measure in the workshop at all stations are allowed. The results of the measurements are drawn maps to help health and safety officials determine the limits of safety, caution and danger of radiation exposure to reduce exposure by planning for more accurate programs.
  Keywords: Mapping, Ultraviolet Radiation, Steel Industry, Surfer
 • Mehdi Gholami Bahnemiri, Masomeh Kavosi Hajiabadi, Fatemeh Tohidi, Ali Taravati, Amir Hossein Esmaeili * Pages 336-344
  Introduction
  Detrimental effect of free radicals in the body could be reduced using rich source of antioxidants. In this research, for the first time, antioxidant and antihemolytic activities of Haussknechtia elymatica leaf extract, as a strain of the Apiaceae family, were studied.
  Methods
  Samples were collected from mountain areas of Yasooj city. Leaf ethanolic extract was prepared by the soaking method. Phytochemical compounds was evaluated by GC/MS. Total phenolic and flavonoid contents were measured by folin-ciocalteu and colorimetric methods, respectively. The methods of Ferric-Reducing Antioxidant Power (FRAP), scavenging of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radicals, and nitric oxide were used to evaluate antioxidant activity of the extract, and in vitro antihemolytic activity against H2O2 was also measured.
  Results
  The analysis of ethanolic extract by GC/MS showed that asarone at 49.40% is the most important phenolic component of this plant. In addition, the phenolic content of extract (39.6 ± 0.5 mg/g) was higher than the flavonoid content (17.3 ± 1.1 mg/g). The IC50 value of the extract in scavenging of DPPH and Nitric oxide radicals was 62.19 μg/mL and 223.90 μg/mL, respectively. The total antioxidant activity and consequently reducing power of extract increased proportional to its concentration. However, the extract showed weak antihemolytic activity.
  Conclusions
  The results showed that ethanolic leaf extract of Haussknechtia elymatica had strong antioxidant activity. Thus, it seems necessary to study different parts of this plant.
  Keywords: Antioxidant Activity, Antihemolytic Activity, Haussknechtia Elymatica
 • Mahdi Farzadkia, Mahdi Ghorbanian, Mitra Gholami, Ehsan Abouee Mehrizi * Pages 435-444
  Introduction
  : Large amounts of oilfield water production in oil reserves of countries, such as Iran, is one of the most important environmental predicaments, and since this water contains large quantities of pollutants (aliphatic and aromatic hydrocarbons), its treatment is necessity. The produced waters contain great amounts of refractory substances. Nowadays, using chemical methods for pretreatments and primary conversion of resistant compounds to degradable compounds is more acceptable due to significant lower operational costs. The aim of this study was to survey the efficiency of ozone oxidant removal of oil hydrocarbons of water.
  Methods
  This experimental study was done in an impinger reactor in a laboratory scale. The impact of effective variables including reaction time (10 to 40 minutes), pH (6 to 12), ozone concentration (1 to 10 mg/minute) and initial total petroleum hydrocarbons concentration (0.5 to 1.5g/l) on TPH removal efficiency was studied. Thirty samples were taken with regards to the Central Composite Design (CCD) and results were analyzed by Response Surface Methodology (RSM) and Design Expert 7 software and statistical tests including an analysis of variance and regression.
  Results
  Results showed that under optimized conditions, total petroleum hydrocarbons removal efficiency was 73.3% according to statistical tests (ANOVA and regression) and showed that the model had a high accordance with lab results.
  Conclusions
  This study showed that ozonation process is an efficient way for removing total petroleum hydrocarbons from produced waters.
  Keywords: Produced Waters, Ozonation, Total Petroleum, Hydrocarbons, Central Composite Design
 • Saeed Frouzandeh, Mahshid Foroughan *, Mohammad Ali Hosseini, Akram Farhadi, Akbar Biglarian Pages 445-452
  Introduction
  The more the number of elderlies, the higher the number of them will be who need to be cared in nursing homes. Most of this care is delivered by formal caregivers working in nursing homes; so, investigating the factors related to quality care is critical. This study was conducted to assess how caregivers’ attitude towards aged people and their awareness about aging are related to their job stress.
  Methods
  This cross-sectional correlational study was implemented during 2015 in all residential care homes of Tehran, were working under Welfare Organization supervision. A total of 83 elderly caregivers in 11 centers who met the inclusion criteria entered the study. Demographic checklist, Health and Safety Executive (HSE), Kogan's Attitudes Toward Older People Scale, and Facts on aging quiz (FAQI) were applied to collect data. The gathered data was analyzed using SPSS-22. Kolmogorov-Smirnov and Spearman tests were used to test the hypotheses.
  Results
  Findings showed the low awareness levels in regards with the facts of aging (8.18 ± 1.61) and relatively positive attitude towards older adults (121.57 ± 10.28), accompanied by high levels of job stress among the caregivers (102.75 ± 10.09). Job stress showed negative but statistically significant relationship with both awareness and attitude (P
  Conclusions
  Based on the results, low levels of awareness and negative attitude toward aging in the formal caregivers was related to high levels of job stress. Therefore, more attention toward training of formal caregivers to increase their knowledge and correct their attitudes is recommended with the aim of avoiding job stress and preserving the quality care.
  Keywords: Awareness, Attitude, Caregiver, Elderly, Nursing Homes, Burnout
 • Hamed Mortazavi, Ebrahim Golmakani, Mohammadreza Armat, Mahbubeh Tabatabaeichehr, Ebrahim Hasanzadeh* Pages 453-460
  Introduction
  Spiritual intelligence is a dimension of spiritual health, which facilitates human adaptation to his/her environment. Since beliefs, culture and spiritual commitments can be associated with positive outcomes such as physical and psychological health, satisfaction with life, favorable interpersonal performance and better quality of life, the present study was conducted to determine the relationship between spiritual intelligence and quality of life of older people covered by health centers in the city of Kashmar in 2015-16.
  Methods
  This was a cross-sectional study in which 430 eligible elderlies living in urban and rural areas of the city of Kashmar were selected through stratified random sampling. Research instruments were spiritual intelligence questionnaires of Abdullah Zadeh et al. and quality of life questionnaire LEIPAD. For data analysis, test and Spearman's correlation coefficient were used.
  Results
  According to the results, the average score of elderlies’ spiritual intelligence in Kashmar city (114.79 ± 6.15) was at an optimum level and the qualities of their lives (52.94 ± 6.56) were assessed as medium. In addition, there was a significant negative correlation between the mean score of spiritual intelligence level and the quality of life among elderlies in Kashmar city (P = 0.01, r = -124).
  Conclusions
  The present study results showed that despite the inverse and significant relationship found between the mean score of spiritual intelligence and the mean score of quality of life in elderlies of Kashmar, the results obtained showed the need for further studies in other parts of the country with different cultural, economic and social backgrounds, and with different sample sizes (smaller or larger), given the mutual effects of spiritual intelligence and quality of life of elderlies as a factor affecting positive outcomes such as physical and mental health, satisfaction with life and favorable performance among them.
  Keywords: Elderly, Spiritual Intelligence, Quality of Life
 • Alireza Heydarniya * Pages 461-466
  Introduction
  Motivating people to participate in physical activities is challenging, especially in patients with hypertension. According to the role of trans-theoretical model in determining behavioral change and to time it, this study conducted with the aim of determining the relationships between constructs of trans-theoretical model and physical activity in patients with hypertension.
  Methods
  This cross-sectional descriptive survey was conducted on 144 patients with hypertension using purposive sampling method. Data was collected by a questionnaire related to constructs of trans-theoretical model including stages of change, self efficacy, decisional balance, processes of change and International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) short form. Data was analyzed by SPSS 21 and tests of one way analysis of variance (ANOVA), Kruskal–Wallis, Pearson’s, and Spearman’s correlation coefficients.
  Results
  The mean age of participants was 53 ± 7.70 years; 11.8% of the participants were in the pre-contemplation stage, 29.9% in contemplation, 33.3% in preparation, 19.4% in action, and 5.6% in maintenance. Significant relationships were found in the PA with stages of change (r = 0.592, P
  Conclusions
  According to the relationship of constructs of trans-theoretical model with physical activity behavior, it is suggested to be used in designing interventions for improving physical activity behaviors.
  Keywords: Physical Activity, Hypertension, Trans-Theoretical Model
 • Elyas Nikooy Kupas, Bahman Rahmani, Bijan Maghsoodlou Esterabadi, Seyed Jalal Younesi, Shiva Zamaninejad * Pages 467-473
  Introduction
  The aim of the current research was to investigate the existence of any possible relationship between existential anxiety and core self-Evaluation (CSE), in predicting life orientation of patients with cancer.
  Methods
  The study employed a correlational research design. One hundred patients with cancer (skin, breast, and stomach), 20 to 40 years of age, referring to hospitals in Ardabil were selected by purposeful sampling. The selected individuals completed existential anxiety, core self-evaluation and life orientation questionnaires. To analyze the data, stepwise regression analysis was used.
  Results
  The findings of the study showed that, there was a meaningful and positive relationship between existential anxiety and predicting pessimistic attitude towards life (P
  Conclusions
  In regards with patients with chronic disease, in addition to physical health and medical treatments, special attention should be paid to their mental health because chronic diseases such as cancer could endanger their lives. The results also demonstrated that with medical advances in the treatment of these patients, their mental health should also be considered with the help of mental health professionals
  Keywords: Existential Anxiety, Core Self-Evaluations, Optimism, Cancer
 • Abbas Heydari *, Hassan Sharifi Pages 474-484
  Introduction
  The results of randomized controlled trials (RCTs) have a significant impact on providing high-quality evidence-based nursing care. However, little is known about the quality of RCT reports in Iranian nursing journals. The aim of this study was to assess the quality of RCT reports published in nursing journal based on the CONSORT statement from 2011 to 2016.
  Methods
  This national cross-sectional study was conducted between May 2016 and October 2016. The study population consisted of all nursing trials indexed in domestic databases including Iranian Nursing Publications Index (nindex.ir), Magiran, Scientific Information Database (SID), as well as international databases including Pubmed and SCOPUS in a five-year period between March 2011 and March 2016. A sample of 150 papers was selected using stratified random sampling based on the inclusion criteria. The CONSORT checklist was used as the study main instrument.
  Results
  The overall mean quality of trials based on CONSORT was 20.20 ± 3.87 (11-30). The mean of method and randomization section was 8.85 ± 1.85 (6-3); 50% of trials had an overall score less than 20, and the methodology score of 75% of trials was less than 10.
  Conclusions
  Based on the evidence-based pyramid, trials play an important role in the production of specialized knowledge in the fields of nursing practice, education and community. However, these trials must be not only properly designed and implemented, but reported in the standard form. The present study determined what parts of the reports of nursing trials need a critical attention. In addition, several solutions were offered to improve the quality of these reports
  Keywords: Research Report, Data Reporting, Clinical Trial, CONSORT, Nursing Research
 • Hadi Khorsand Zak, Hojjatolla Ehtesham Manesh, Shahin Mafinezhad, Alireza Monemi * Pages 485-488
  The Wolfram syndrome, also called DIDMOAD, is a rare autosomal-recessive genetic disorder that causes childhood-onset diabetes mellitus type 1, optic atrophy, diabetes insipidus, deafness and other possible various disorders.
  Keywords: Case report, Wolfram Syndrome, Dandy-Walker Syndrome