فهرست مطالب

زیست شناسی جانوری تجربی - سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز 1396)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/09
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فردین شالویی*، مژگان اکرامی، روح الله رحیمی، گودرز هاشمی صفحات 1-8
  حشره کش های مصنوعی پیروتروئید به طور گسترده به جای حشره کش های آلی کلره، فسفره و کاربامات ها برای کنترل انواع مختلف آفات استفاده می شوند و به عنوان قوی ترین حشره کش ها شناخته شده اند. به دلیل استفاده زیاد از سموم دلتامترین و فن والریت در مزارع استان چهارمحال و بختیاری در مرکز ایران، این مطالعه برای تعیین غلظت نیم کشنده (LC50)، غلظت بی اثر (NOEC)، حداکثر غلظت مجاز (MAC) و حداقل غلظت موثر (LOEC) این سموم و تاثیر آن ها بر تغییرات رفتاری و علائم بالینی در ماهی گورخری چهارمحال بختیاری (Aphanius vladykovi) انجام گرفت. برای این منظور برای هر تیمار 7 قطعه ماهی گورخری با سه تکرار درون آکواریوم های 20 لیتری در معرض غلظت های مختلف دلتامترین (5/2%) و فن والریت (20%) به مدت 96 ساعت قرار گرفتند و میزان تلفات ماهیان هر 24 ساعت جمع آوری و ثبت شد. در طول آزمایش واکنش و رفتار ماهیان در معرض مواد سمی به دقت زیر نظر قرار گرفت. مقادیر LC50 96 ساعته، NOEC، LOEC و MAC سم دلتامترین برای ماهی گورخری به ترتیب 015/0، 0001/0، 0005/0 و 0002/0 میکروگرم در لیتر محاسبه شد. همچنین مقادیر LC50 96 ساعته، NOEC، LOEC و MAC سم فن والریت برای ماهی گورخری به ترتیب 021/0، 0005/0، 001/0 و 0007/0 میکروگرم در لیتر بود. اولین تغییرات رفتاری بعد از 15 دقیقه در معرض قرارگیری با غلظت های بالای سم دلتامترین (01/0، 1/0 و 1 میکروگرم در لیتر) مشاهده شد. همچنین ماهیان بعد از 3 ساعت در معرض غلظت های 01/0، 1/0، 1 و 10 میکروگرم در لیتر فن والریت رفتار غیرعادی از خود نشان دادند. بر اساس نتایج این تحقیق سموم دلتامترین و فن والریت ازنظر درجه سمیت در دسته سموم فوق العاده سمی و کشنده برای ماهی گورخری چهارمحال و بختیاری قرار می گیرند. برای حفاظت از این گونه ارزشمند استفاده از مبارزه بیولوژیک با آفات به جای آفت کش ها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: حشره کش، تغییرات رفتاری، سمیت حاد، ماهی گورخری چهارمحال و بختیاری
 • محبوبه طاهر خانی * صفحات 9-15
  سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع خانم ها در سراسر جهان است. تاکنون گیاهان زیادی با خاصیت ضد سرطانی شناسایی شده اند. جنس Jurinea (قبیله Cynareae، زیر شاخه Carduinae) دارای 250 گونه می باشد. در این تحقیق گیاه Jurinea leptoloba DC. از خانوادهCompositae در مرداد ماه سال 1391 از جنوب شیراز جمع آوری و عصاره چربی زدایی شده آن از نظر محتوای فلاونوئیدی کل و خواص سمیت سلولی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان محتوای فلاونوئیدی عصاره از طریق اسپکتروفوتومتری و معادل با کاتچین به عنوان استاندارد اندازه گیری شد. محتوای فلاونوئیدی عصاره برابر با مقدار 74/7 ± 81/98 میلی گرم معادل کاتچین بر گرم عصاره خشک به دست آمد. سمیت سلولی عصاره نیز به روش MTT بر روی دو رده سلول های سرطانی هلا و سلول های تک هسته ای لنفوسیت خون مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان سمیت برای هر دو نوع سلول وابسته به دوز عصاره می باشد. غلظت 50% کشنده (LD50) عصاره مذکور بر علیه سلول های هلا و خون محیطی توسط دستگاه قرائت گر الایزا ارزیابی و به ترتیب برابر با 12/11 و 64/6068 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. نتایج حاصل از آزمایش سمیت نشان داد که مقدار عصاره مورد نیاز برای اثر کشندگی بر روی سلول های طبیعی بسیار بیشتر از سلول های سرطانی می باشد. این نتیجه نشان دهنده این است که عصاره گیاه J. leptoloba در برابر سلول های سرطانی از سمیت بیشتری برخوردار است در صورتی که به سلول های طبیعی و سالم آسیب چندانی وارد نمی کند.
  کلیدواژگان: Jurinea leptoloba، محتوای فلاونوئیدی کل، سمیت سلولی، سلولهای سرطانی هلا و لنفوسیت
 • پروین صادقی*، نغینع کسلخه صفحات 17-24
  هدف از انجام این تحقیق بررسی غلظت کشندگی متوسط کلرید روی (ZnCl2) و اثرات رفتاری ناشی از سمیت حاد آن در ماهی کفال خاکستری بود. برای انجام این آزمایش، ماهی کفال خاکستری با میانگین وزنی 42/7 گرم و طول کل 51/6 سانتی متر از خلیج چابهار صید گردید. برای پیدا کردن محدوده کشندگی کلرید روی (Rang Finding Test) ماهیان در معرض دوزهای انتخابی از کلرید روی (25/0، 5/0، 1، 5، 10، 15، 20، 30 و 40 میلی گرم بر لیتر) قرار گرفتند. براساس آزمون محدوده کشندگی، برای تعیین LC50-96h ماهیان به مدت 96 ساعت در معرض 4 دوز 16، 17، 18و 19 میلی گرم بر لیتر کلرید روی قرار گرفتند. آزمایش با سه تکرار و 21 قطعه ماهی در هر تیمار انجام پذیرفت. در طول آزمایش خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب اندازه گیری شدند که میانگین دما، pH، اکسیژن محلول و شوری به ترتیب برابر با 30 درجه سانتی گراد، 75/7، 25/8 میلی گرم بر لیتر و 38 ppt بود. تعداد مرگ و میر ماهیان در 24، 48، 72 و 96 ساعت بعد از در معرض گذاری و همچنین تغییرات رفتاری ماهیان ثبت گردید. تغییرات رفتاری مشاهده شده در ماهیان طی دوره آزمایش شامل واژگونی، شنا در سطح آب، تظاهرات عصبی، بلعیدن هوا از سطح آب، باز و بسته شدن سریع سرپو ش های آبششی، پرخونی و خونریزی ناحیه دهان، آبشش ها و باله های ماهی، حرکت آهسته، تغییر رنگ بدن و افزایش ترشح موکوس بود. مقدار LC50 کلرید روی برای ماهی کفال خاکستری در شرایط ایستا و آزمایشگاهی با استفاده از برنامه SPSS Probit Analysis محاسبه و میزان آن 33/17 میلی گرم بر لیتر تعیین گردید.
  کلیدواژگان: کلرید روی، کفال خاکستری، رفتار، LC 50
 • محمد خلیل پذیر*، نرگس جواد زاده پورشالکوهی، علی روحانی صفحات 25-34
  از آنجایی که که متیل فندیت با نام تجاری ریتالین از سال ها پیش در درمان بیش فعالی و نقص توجه مورد استفاده قرار می گیرد و در مورد اثرات آن بر روی سلول های سیستم عصبی مرکزی مطالعه جامعی صورت نگرفته است هدف ازاین تحقیق، مطالعه اثرات ریتالین بر روی مغزمی باشد. در این مطالعه تجربی 16 سر موش سوری ماده با وزن اولیه 38-32 گرم، به طور تصادفی به 3 گروه تجربی و 1 گروه شاهد تقسیم شدند. در گروه های تجربی از ریتالین به مقدار 5/0، 5، 50 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن و گروه شاهد نیز آب مقطر به صورت گاواژ به مدت 21 روز استفاده شد. در پایان آزمایش ها، ابتدا حیوانات بیهوش شده و سپس مغز آنها استخراج شد. بعد از استخراج مغز از آنها برش هایی با ضخامت حداکثر 5/0 سانتی متر تهیه شد و در فرمالین 10% قرار داده شد. سپس تغییرات بافتی مشاهده و ثبت گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در مقاطع بافتی مربوط به موش های سوری تیمار شده با متیل فندیت به میزان 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نسبت به گروه شاهد تغییراتی از قبیل پرخونی در رگ های مغز، کاهش اندازه سلول های عصبی و افزایش میزان هتروکروماتین در این سلول ها مشاهده می شود. بر اساس نتایج این تحقیق، مصرف ریتالین می تواند اختلالات ساختاری در بافت مغز ایجاد کند؛ بنابراین تجویز آن بایستی با احتیاط صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: گیاه سیر، میگوی سفید غربی، شاخص رشد، بازماندگی
 • علی لویی منفرد * صفحات 35-43
  از آنجایی که که متیل فندیت با نام تجاری ریتالین از سال ها پیش در درمان بیش فعالی و نقص توجه مورد استفاده قرار می گیرد و در مورد اثرات آن بر روی سلول های سیستم عصبی مرکزی مطالعه جامعی صورت نگرفته است هدف ازاین تحقیق، مطالعه اثرات ریتالین بر روی مغزمی باشد. در این مطالعه تجربی 16 سر موش سوری ماده با وزن اولیه 38-32 گرم، به طور تصادفی به 3 گروه تجربی و 1 گروه شاهد تقسیم شدند. در گروه های تجربی از ریتالین به مقدار 5/0، 5، 50 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن و گروه شاهد نیز آب مقطر به صورت گاواژ به مدت 21 روز استفاده شد. در پایان آزمایش ها، ابتدا حیوانات بیهوش شده و سپس مغز آنها استخراج شد. بعد از استخراج مغز از آنها برش هایی با ضخامت حداکثر 5/0 سانتی متر تهیه شد و در فرمالین 10% قرار داده شد. سپس تغییرات بافتی مشاهده و ثبت گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در مقاطع بافتی مربوط به موش های سوری تیمار شده با متیل فندیت به میزان 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نسبت به گروه شاهد تغییراتی از قبیل پرخونی در رگ های مغز، کاهش اندازه سلول های عصبی و افزایش میزان هتروکروماتین در این سلول ها مشاهده می شود. بر اساس نتایج این تحقیق، مصرف ریتالین می تواند اختلالات ساختاری در بافت مغز ایجاد کند؛ بنابراین تجویز آن بایستی با احتیاط صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، ریتالین، مغز، موش سوری
 • ویدا حجتی*، مهسا ملک محمدی کلهرودی، سهیلا رحمانی صفحات 45-53
  آگامای سر وزغی دم سیاه (Phrynocephalus maculatus maculatus) از مارمولک های کمیاب روز فعال خانواده آگامیده است که در نواحی بیابانی و دشت های ماسه ای مرکز و جنوب شرقی ایران انتشار یافته است. این تحقیق به منظور بررسی دی مورفیسم جنسی در این گونه از فروردین تا مرداد 1392 انجام شد. در مجموع، 30 نمونه بالغ شامل 15 نر و 15 ماده از چهار ایستگاه حسن آباد، صالح آباد، علیان و یزدان آباد در مناطق جنوبی شهرستان دامغان جمع آوری و از نظر چند صفت مورفومتریک و مریستیک مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد نرها و ماده های این گونه تفاوت معنی داری در وزن بدن، طول بدن، طول دم، طول سر، عرض سر، فلس های لب بالا و پایین در سمت راست و چپ و فلس های دور میانه بدن ندارند (01/0 > p). همچنین تفاوت خاصی در رنگ بندی یا فلس بندی دو جنس مشاهده نشد. بنابراین هیچ دوشکلی جنسی در آگامای سر وزغی دم سیاه در صفات و در منطقه مورد مطالعه مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: مارمولک های، آگامیده، Phrynocephalus maculatus، تفاوت جنسی
 • هاجر دلاور شیدا جلالی، حمیدرضا جمالزاده، غلامرضا حسینی خاله جیر، حاجی قلی کمی * صفحات 55-63
  چند ریختی الگوی رنگ بیشتر ارثی و حاصل انتخاب است. بسیاری از گونه های دوزیستان بطور قابل توجهی چند ریختی الگوی پشتی یا رنگی نشان می دهند، به همین دلیل یک سیستم عالی برای مطالعه سوالات مربوط به تکامل و حفظ چند ریختی فراهم می کنند. 25 گونه از دوزیستان بی دم معرفی شده اند که در آنها چند ریختی رنگی دیده شده است و در این میان جنس (Pelophylax)-Rana بیشتر ین تنوع را دارد. در بیشتر دوزیستان بی دم، چند ریختی به واسطه حضور یا عدم حضور لکه در پشت بدن آنها ایجاد می شود، که این تنوع رنگی می تواند شامل پوست کل بدن یا بخشی از آن باشد. در این پژوهش برای مطالعه چند ریختی قورباغه مردابی Pelophylax ridibundus، تعداد 200 نمونه، طی شش ماه کار میدانی در منطقه نمونه گیری (از فروردین تا شهریورماه سال 1391) از شش ایستگاه (آستانه اشرفیه، لاهیجان، لنگرود، رودسر، املش و سیاهکل) در شرق استان گیلان با استفاده از تور دسته بلند جمع آوری و نمونه ها بطور زنده به آزمایشگاه جانور شناسی دانشگاه آزاد واحد تنکابن منتقل گردید. سپس ریخت های مختلف و ویژگی های آنها ثبت گردید. بر اساس تعداد و محل قرارگیری خال ها، وجود و عدم وجود خط مهره ای و نیز میزان رنگ سبز در سطح پشتی بدن، 25 ریخت شناسایی شد، که این تنوع در ریخت می تواند به دلیل عوامل اکولوژیکی، برای استتار از صیاد یا برای صید کردن و یا به دلیل عوامل ژنتیکی باشد.
  کلیدواژگان: قورباغه مردابی، چند رنگی، استان گیلان
 • زهرا غیاثوند*، رضا چنگیزی، مهشید شاملوفر، میترا پارسافر صفحات 65-74
  در این مطالعه تاثیر سطوح مختلف پودر سیر (Allium sativum) بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس شوری در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) انجام شد. آزمایش با استفاده از طرح کاملا تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/0 ، 1 و 5/1درصد سیر در قالب چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد.آزمایش درون مخازن پلاستیکی 40 لیتری انجام پذیرفت. تعداد 360 عدد بچه ماهی سفید با وزن متوسط 376±10/6 میلیگرم با تراکم 30 عدد در مخازن توزیع و به مدت 45 روز به میزان 4 تا 6 درصد وزن بدن تغذیه شدند. نتایج تحقیق نشان داد بهترین عملکرد رشد و تغذیه در تیمار 1درصد پودر سیر مشاهده شد (05/0>P). در نرخ بازماندگی نیز تیمار (1 درصد) پودر سیر از نظر عددی بالاترین درصد را نشان داد با تیمار شاهد اختلاف معنی دار مشاهده گردید (05/0>P). نتایج آنالیز لاشه حاکی از تفاوت معنی دار بین برخی تیمارها بود . بیشترین میزان پروتئین و کمترین میزان چربی لاشه در سطح 1 درصد پودر سیر به دست آمد (05/0>P). همچنین بیشترین میزان مقاومت در برابر استرس شوری (15 گرم در لیتر) در تیمار (1 درصد) پودر سیر به دست آمد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان می دهد سطح 1 درصد پودر سیر در بهبود رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر استرس شوری در بچه ماهی سفید موثر بود.
  کلیدواژگان: Allium sativum، رشد، پودر سیر، ترکیب بدن، بچه ماهی سفید، . Rutilus frisii kutum
 • علیرضا گلچین منشادی*، حسین پورباقر صفحات 75-83
  به منظور مطالعه و شناسایی فون ماکروبنتوزهای چشمه دادین کازرون واقع در جنوب غربی فارس در ایران از فروردین تا اسفند سال 1393، نمونه گیری از پنج ایستگاه مختلف چشمه شامل مرکز، شمال، جنوب، غرب و شرق چشمه انجام گردید. نمونه برداری از رسوبات با استفاده از گرب مدل ون وین انجام شدند. پس از شستشوی رسوبات برای جلوگیری از فساد موجودات زنده با استفاده از فرمالین یک درصد تثبیت و سپس شناسایی ماکروبنتوزها بر اساس کلید شناسایی صورت گرفت. نتایج نشان داد سه شاخه از ماکروبنتوزها در چشمه دادین شناسایی گردید که این سه شاخه عبارتند از سخت پوستان شامل هفت جنس Epitheca sp.، Argia sp.، Chironomus sp.، Chysops sp.، Hydropsyche sp. Potamon sp، Caridina sp.، کرم های حلقوی شامل دو جنس Uncinais sp. و Lumbriculus sp. و نرمتنان شامل چهار جنس Theodoxus sp.، Monacha sp.، Melanopsis sp. و Melanoides sp.. نرمتنان غالبیت ماکروبنتوزها با فراوانی 48 درصد به خود اختصاص دادند و کرم های حلقوی با فراوانی 5/15 از حداقل فراوانی برخوردار بودند. گرچه سخت پوستان فراوانی کمتری از نرمتنان داشتند (75/36) اما تنوع سخت پوستان از بقیه بیشتر بود. آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد بین درصد فراوانی نمونه های جمع آوری شده و فصل نمونه گیری رابطه معنی داری وجود دارد (05/0P≤) در حالی که بین درصد فراوانی نمونه های جمع آوری شده و ایستگاه نمونه گیری چنین رابطه ای مشاهده نشد (05/0P>).
  کلیدواژگان: ماکروبنتوز، ترکیب، چشمه دادین، کازرون
 • نبی الله خیرآبادی* صفحات 85-96
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تعیین فراوانی صدف های شکم پای اشغال شده توسط خرچنگ های منزوی ناحیه جزر و مدی در هشت ایستگاه انتخابی در جنوب جزیره قشم و انجام گرفت. بدین منظور، نمونه برداری از ایستگاه های مورد نظر در آذر ماه 1392 انجام پذیرفت. تعدادی از نمونه ها به منظور شناسایی در اتانول 70 درصد تثبیت و به آزمایشگاه انتقال یافتند. در این نمونه برداری، تعداد 605 نمونه خرچنگ منزوی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس تعداد هشت گونه خرچنگ منزوی Clibanarius signatus، Clibanarius virescens، Diogenes avarus، Diogenes planimanus، Dardanus tinctor، Areopaguristes perspicax، Pagurus kulkarnii و Coenobita scaevola در ناحیه جزر و مدی جنوب این جزیره شناسایی شدند. نتایج نشان داد این گونه ها به ترتیب از 28، 17، 24، 10، 4، 18، 4 و 3 گونه صدف شکم پا به منظور حفاظت از بخش شکمی خود استفاده می کنند. در مجموع نیز 50 گونه صدف شکم پا، مورد استفاده این هشت گونه خرچنگ منزوی قرار گرفته بود. بیشترین صدف اشغال شده متعلق به خرچنگ منزوی C. signatus با 28 گونه بود. صدف شکم پای Thais lacera با 89/13 درصد از کل صدف های اشغال شده بیشترین میزان اشغال شدن را به خود اختصاص داد. در ایستگاه پنج (جنگل دست کاشت حرا) نیز بیشترین فراوانی خرچنگ های منزوی و بیشترین تعداد صدف اشغال شده مشاهده شد.
  کلیدواژگان: خرچنگ منزوی، صدف شکم پایان، شناساییی، جزیره قشم، خلیج فارس
 • مسعود یوسفی*، علی خانی، صیاد شیخی ئیلانلو، الهام نورانی، انوشه کفاش صفحات 97-107
  وضعیت و توزیع پرندگان زادآور در ایران مخصوصا در شمال شرق کشور نسبتا ناشناخته مانده است. در مقاله حاضر فهرست پرندگان زادآور استان خراسان رضوی (شهرستان های سبزوار، مشهد، قوچان، تربت حیدریه، درگز و سرخس) بر اساس بازدیدهای میدانی سال های 1387 تا 1395 ارائه می گردد. نتایج نشان می دهد که 54 گونه پرنده در محدوده مطالعاتی زاد آوری دارند. تعداد گونه های زادآور در استان خراسان رضوی احتمالا بیشتر از این است اما در مقاله حاضر تنها فهرست گونه هایی ارائه می گردد که شواهد قطعی از زادآوری آنها به دست آمده است. در میان گونه های زادآور استان، بالابان و کرکس مصری در سطح بین المللی در خطر انقراض، هوبره آسیب پذیر و سبزقبا نزدیک به تهدید است. به دلیل اهمیت ثبت اطلاعات پرندگان زادآور نگارندگان فرمی برای ثبت اطلاعات پرندگان با توجه به حداقل اطلاعات مورد نیاز، تهیه و به عنوان فرم ثبت اطلاعات پرندگان زادآور در ایران پیشنهاد می دهند.
  کلیدواژگان: پرندگان، زادآوری، تولید مثل، حفاظت
 • امید طبیعی*، عبدلاه یوسفی صفحات 109-116
  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی دانش و تمایل مردم خوزستان در ارتباط با شناخت و حفاظت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی ((Brooke، 1875) Dama dama mesopotamica) به منظور بهره گیری از یک رویکرد حمایتی، در بهبود مدیریت و حفاظت از این گونه بوده است. در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 600 نفر از مردم استان خوزستان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داد ه ها، پرسشنامه ای شامل سوالاتی در زمینه مشخصات جمعیت شناسی، آگاهی و تمایل در مورد حمایت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی بود. اعتبار پرسشنامه قبل از انجام مطالعه تعیین شد (78/0). با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و با بهره گیری از آمار توصیفی و آزمون های کای دو (X2)، من-ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که 67 درصد از افراد، از میزان آگاهی ضعیفی در مورد شناخت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی برخوردار بودند و 8/82 درصد تمایلی در حمایت از حفاظت از این گونه ندارند. همچنین نتایج نشان داد، بین جنسیت و آگاهی، تحصیلات و آگاهی و همچنین گروه سنی و آگاهی، ارتباط معنی داری از نظر آماری وجود دارد (05/0P<). در نتیجه، با توجه به پایین بودن سطح دانش و تمایل مردم در ارتباط با شناخت و حمایت از این گونه، برنامه های منظم و سیستماتیک آموزشی و روش صحیح حفاظت، جهت افزایش آگاهی مردم در مورد حمایت و حفاظت از این گونه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، وضعیت حفاظتی، زوج سمان، آموزش
 • ذوالفقار لطفی، محمد فضیلتی، امیر آراسته *، حبیب الله ناظم صفحات 117-127
  رشته های آمیلوئیدی دسته ای از نانو رشته های پروتئینی هستند که در آن پروتئین طبیعی به رشته های متراکم تبدیل شده اند. تجمع می تواند بیماریزا و یا غیر بیماریزا باشد. اخیرا این رشته ها با توجه به ساختار منحصر به فردی که دارند، برای تولید نانومواد زیستی مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه از آلبومین سرم گاوی به عنوان یک پروتئین مدل برای بهینه سازی فرایند فیبریل زایی استفاده شد. غلظت های 2-10 میلی گرم بر میلی لیتر در بافر با pHهای مختلف 3-7 تهیه شده و برای دوره های صفر تا 48 ساعت در دمای 30-70 درجه سانتی گراد قرار گرفتند و میزان تولید رشته های آمیلوئیدی با روش اسپکتروفوتومتری، فلوریمتری و دورنگ نمایی دورانی بررسی شد. طیف های حاصل از روش جذب سنجی کنگورد بر اساس میزان طول موج ماکزیمم و جذب در طول موج ماکزیمم با نمونه حاوی رنگ کنگورد مقایسه شد. غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر از پروتئین که برای 48 ساعت در بافر با 4pH= و در دمای 50 درجه سانتی گراد قرار داشتند، بیشترین میزان آمیلوئید را تولید کردند. شرایط بهینه با روش فلورسانس ThT و دورنگ نمایی در غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر، 4pH=، دمای 70 درجه سانتی گراد و زمان 48 ساعت به دست آمد. حضور رشته ها با تصاویر میکرسکوپ الکترونی گذاره تایید شد. ساختار نامحلول و ابعاد رشته های آمیلوئیدی آنها را به عنوان نانو مواد زیستی جدید معرفی می کند. بهینه سازی تولید این ساختارها، مجال تولید آنها را در مقیاس های بالاتر فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: آلبرمین سرم گاوی، بهینه سازی، فیبرپل زایی، آمیلوئید، نانو ماده زیستی
|
 • Fardin Shaluei*, Mozhgan Ekrami, Ruhollah Rahimi, Goodarz Hashemi Pages 1-8
  Synthetic pyrethroid insecticides are widely used in place of organochlorine, organophosphorus insecticides and carbamates to control various types of pests and are among the most potent insecticides known. Due to the extensive application of deltamethrin and fenvalerate in the agricultural lands of the Chaharmahal and Bakhtiari province in central Iran, this investigation was conducted to determine LC50, NOEC, MAC and LOEC of these pyrethroid insecticides and their effects on behavioral responses and clinical signs of Zagros pupfish, Aphanius vladykovi. For this, groups of seven A. vladykovi in three replicates were exposed to different concentrations of deltamethrin (EC 2.5%) and fenvalerate (EC 20%) for 96 h within the 20 L glass aquaria and cumulative mortality of fish was calculated in 24-h interval. During experiments reaction and behavior of the fish to toxin were observed carefully. The 96h LC50, NOEC, LOEC, MAC values of deltamethrin for A. vladykovi were estimated at 0.015, 0.0001, 0.0005 and 0.0002 ppb, respectively. The 96h LC50, NOEC, LOEC, MAC values of fenvalerate for Zagros pupfish were estimated at 0.021, 0.0005, 0.001 and 0.0007 ppb, respectively. First changes in behavior were observed 15min after exposure to the three highest deltamethrin concentrations (0.01, 0.1, and 1ppb). The changes in behavioral responses started in the 3 h after dosing of fenvalerate (0.01, 0.1, 1 and 10 ppb). Based on the results, deltamethrin and fenvalerate were classified as super toxic pesticide for Zagros pupfish and this fact should be taken into consideration when these insecticides were used in agriculture. Biological methods could be used for controlling pets instead of pesticides in order to protect this valuable species.
  Keywords: Acute toxicity, A. vladykovi, Behavioral Changes, Insecticide
 • Mahboubeh Taherkhani * Pages 9-15
  Cervical cancer is the second most common cancer in women in the world. So far, many natural products have been identified as potent anti-cancer agents. The large Eurasion genus Jurinea (tribe Cynareae, subtribe Carduinae) has 250 species. In this study, the aerial parts of Jurinea leptoloba DC., from Compositae were collected from south of Shiraz in August 2012. Defatted extract of J. leptoloba was investigated for total flavonoid content and cytotoxic properties. Total flavonoid content was determined as mg catechin equivalents (CE) / g dried extract using spectrophotometer methods. Total flavonoid content (TFC) of the extract of J. leptoloba was determined to be 98.81±7.74 mg catechin equivalent/g sample. Cytotoxicity was measured using a modified MTT assay on normal human lymphocytes and tumor HeLa cells. The results indicated that the extract of J. leptoloba exhibited a dose-dependent cytotoxicity against HeLa and lymphocyte cells. The LD50 values for HeLa and lymphocyte cells were obtained to be 11.12 µg/ml and 6068.64 µg/ml, respectively The LD50 shows that the cytotoxicity of the extract of J. leptoloba on human cancer cell lines is much higher than that observed in normal lymphocytes. The results obtained suggest that J. leptoloba extract may be exploited as a natural anti-oxidant and anti-cancer agent with low adverse side effects.
  Keywords: Cytotoxicity, Jurinea leptoloba, HeLa, Lymphocyte cells, Total flavonoid content
 • Parvin Sadeghi *, Naghimeh Kesalkhe Pages 17-24
  The aim of the present study was investigated the evaluation of the Median Lethal Concentration (LC50) Toxicity of Zinc Chloride (ZnCl2) and its effect on behavioral responses of gray mullet (Mugil cephalus). For this experiment, healthy of gray mullet with mean weight 7.42 g and mean length 6.51cm were captured from the Chabahar Bay. At the first, fish were exposed to ZnCl2 at several selected concentrations 0.25, 0.5, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40 ppm for rang finding test, then fish exposed to four concentrations 16, 17, 18 1nd 19 mg/L of Zncl2 for LC50-96h. Experiment was carried out in triplicate and 21 fish per each treatment. Physicochemical properties of water were measured continuously throughout the experiment. The temperature, pH, dissolved oxygen and salinity were 30 ◦C, 7.75, 8.25 mgO2 L-1 and 38 ppt respectively. Number of mortality and behavioral responses of fish were recorded after 24, 48, 72 and 96 h. The behavioral changes observed in fish at the experiment period included reversal, swimming on water surface, nervous manifestations, swallowing air, rapid opening and closing of the operculum, congestion and bleeding of mouth, gills and fish fins and slow down motility change of body coloration and increased of mucus secretion. LC50 of zinc chloride value was calculated with spss and probit analysis and was determined to be 17.33 mg/L in a static bioassay test system.
  Keywords: Behavior, Gray Mullet, LC50, Zinc Chloride
 • Mohammad Khalil Pazir *, Nages Javadzadeh Pourshalkohi, Ali Rohani Pages 25-34
  Garlic plant due to organophosphorus compounds can be used as growth promoters and immune system of shrimp. In this study the effect of diets containing 0, 0.5, 1 and 2% powder of garlic (Allium sativum) were evaluated on the weight rate, length rate, specific growth rate (SGR), feed conservation rate (FCR), feed conversion efficiency (FCE) and survival rate of Litopenaeus vannamei with weight average 8.64 gr for 60 days. The results indicated weight, length average and SGR of shrimp fed diet 2% (15.42 g, 16.2 cm and 237.368 %, respectively) were significantly higher than other treatment (P0.05). Also, FCE of shrimp fed diet 2 % was significantly increased and FCR of them were significantly lower than other treatments (P
  Keywords: Garlic, growth index, Litopenaeus vannamei, survival
 • Ali Louei Monfared * Pages 35-43
  Since Methylphenidate or Ritalin is used as a treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Also there is not a comprehensive study in the literature about its side effects on the nerve system structure; in the present survey the effect of methylphenidate on the brain tissue was studied. In this study a total of 16 female mice with primary weight of 32-38 g were randomly divided into four groups including one control and three experimental groups. In experimental groups Ritalin was used in the doses of 0.5, 5 or 50 mg/kg by gavages method for 21 days. At the end of the period and after animal's euthanasia; the brain specimens were removed and structural alterations were studied using a light microscope. There is congestion in the brain vessels, decrease in the perikarion size and increase in the heterochromatin levels in the nerve cells of treated animals with Ritalin at 50 mg/kg/BW when compared with the control group. It could be concluded that treatment of Ritalin maybe induces structural disorders in the brain tissue and its prescribing must be reconsidered.
  Keywords: Brain, Histology, Mouse, Ritalin
 • Vida Hojati *, Mahsa Malekmohammadi Kalahroudi, Soheila Rahmani Pages 45-53
  Black-tailed toad agama (Phrynocephalus maculatus maculatus) is one of the rare diurnal lizards belonging to Agamidae family that have been distributed in deserts and sandy areas in central and southern parts of Iran. This research was conducted in order to the study of sexual dimorphism in this species from April to August, 2013. Totally, 30 adult specimens including 15 males and 15 females were collected from four stations: Hasan Abad, Aliyan, Saleh Abad and Yazdan Abad in southern parts of Damghan County in daily patrols by hand. Results of present study showed that males and females of this species are not significantly different in body weight, body length, tail length, head length, head width, right and left supralabial and infralabial scales, and scales around the mid- body (p
  Keywords: Agamidae, Lizards, Phrynocephalus maculatus, sexual dimorphism
 • Hajar Selavar Sheyda Jalali, Hamidreza Jamalzadeh, Gholamreza Hosseini Khaleh Jir, Haji Gholi Kami * Pages 55-63
  Colour pattern polymorphism is more hereditary and subject to selection. Most of anuran species showed significantly colour or dorsal pattern polymorphisms, thus provide a very good system in which to survey questions pertaining to the evolution and maintenance of polymorphisms. 25 species of anuran amphibians presented that they have been seen in color polymorphism and Rana (Pelophylax) genus have the most variety. In most anurans, polymorphism is caused by the presence or absence of spots on the back of their bodies. Color variations can include skin of the whole body or part of It,s. In this research for the survey of polymorphism marsh frog Pelophylax ridibundus, dring six month of field work in the sampling areas (since March 2013 to August 2013), 200 specimens were collected from six stations (Astaneashrafiye, Siyahkal, Lahijan, Langerood, Roodsar and Amlash) in east of Guilan province. Sampling carried out using the handle tour. Samples were transferred alive to the zoology lab of Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Then different morphs and their characteristics were recorded, based on the number and location of spots, presence or absence of the mid dorsal stripe and the amount of green in the back, out of 25 morph were identified, That it variety could be due to ecological factors, to escape from the hunter or the prey or due to genetic factors.
  Keywords: Color polymorphism, Guilan province, Marsh frog
 • Zahra Ghiasvand*, Reza Changizi, Mahshid Shamloofar, Mitra Parsafar Pages 65-74
  Present study was conducted the effects of Allium sativum on growth, survival, body composition and salinity tolerance of (Rutilus frisii kutum). In this experiment, 4 diet (each triplicate) were supplemented with 0(control), 0.5, 1, 1.5 percent of garlic powder. The experiment carried out in 40 liters tanks. 360 Fry, initially weighing an average of 376±10.6m g, were distributed at a stocking density of 30 fish per tank and fed 4 to 6 percent body weights for 45 days. The results showed that the best performance of growth were seen in treatment 1% garlic powder (P
  Keywords: Allium sativum, body composition, fry, garlic powder, Growth, Rutilus frisii kutum
 • Alireza Golchin Manshadi*, Hossein Pourbagher Pages 75-83
  In order to study and identify macrobenthic invertebrates’ fauna of Dadin Spring in Kezerun, Fars south-west, Iran was conducted from April, 2014 to March, 2015. Benthic samples were collected from five different stations of spring including: center, north, south, west and east. Sediment was performed by using Van Veen Grab. After washing the sediment to avoid spoilage, organisms were fixed with 1% formalin and then macrobenthic invertebrates were identified based on key identification. The results showed that three phyla of macrobenthic invertebrates were diagnosed in the Dadin spring which these three phyla including Arthropoda, represented by seven genera: Epitheca sp., Argia sp., Chironomus sp., Chysops sp., Hydropsyche sp., Potamon sp., Caridina sp.. Annelida represented by two genera, Uncinais sp. and Lumbriculus sp. and Mollusca represented by four genera of gastropods including Theodoxus sp., Monacha sp., Melanopsis sp. and Melanoides sp.. Mollusca dominated the macrobenthic invertebrates with a total abundance of 48% and Annelida were the least abundant, 15.5% by number. Although the abundant of Arthropoda was less than Mollusca (36.75%),but the diversity of Arthropoda was more than others. One-way Aonwa showed that there was significant relationship between collected samples and season (P≤0.05) while this relationship was not seen between collected samples and sampling station(P>0.05).
  Keywords: Benthic macroinvertebrates, composition, dadin spring, Kazerun
 • Nabiallah Kheirabadi* Pages 85-96
  This study was conducted to identification and abundance of shell occupied by hermit crabs in 8 selected stations located in the intertidal zones of southern Qeshm Island. Sampling was conducted during the Dec. 2013. Some of samples of each station were separately fixed in 70% ethanol and were transported to the laboratory. In this study 605 samples of hermit crabs was surveyed. According to our results eight hermit crab species (Clibanarius signatus, Clibanarius virescens, Diogenes avarus, Diogenes planimanus, Dardanus tinctor, Areopaguristes perspicax, Pagurus kulkarniii and Coenobita scaevola) were identified in the intertidal zones of southern Qeshm Island. Our results showed these hermit crabs were occupied with 28, 17, 24, 10, 4, 18, 4 and 3 species of gastropods respectively for protecting their abdominal section. In general 50 gastropod shell species occupied by 8 hermit crabs species. Highest shell occupied by Clibanarius signatus with 28 gastropod shell species. Thais lacera with 13/89% occupations of all the shells was the highest frequent occupied shells. Station 5 (Mangrove forest) had the highest abundance of the hermit crabs and shell occupation.
  Keywords: Gastropod Shells, Hermit crab, Identification, Qeshm Island, Persian Gulf
 • Masoud Yousefi *, Ali Khani, Sayad Sheykhi Inanlou, Elham Nourani, Anousheh Kaffash Pages 97-107
  Status and distribution of breeding birds in Iran is poorly known, especially in the north-east of Iran. In this study we present the result of our long-term field observations of breeding birds in northeastern Iran, Khorasan-e-Razavi province (Mashhad County, Sabzevar County, Sarakhs County, Dargaz County, Quchan County, Torbat-e Heydarieh County) since 2008. We confirmed the breeding status of 54 bird species, some of which, namely Egyptian Vulture Neophron percnopterus, Saker Falcon Falco cherrug, Asian Houbara Bustard Chlamydotis macqueenii and European roller Coracias garrulus are threatened. We believe that the number of breeding birds in Khorasan-e-Razavi province is much higher than reported here, but further observations and evidence is required to confirm the exact number. Due to the importance of uniform data collection and monitoring of breeding birds, we provide a framework for recording these data within Iran.
  Keywords: Birds, breeding, Iran, Khorasan-eRazavi province
 • Omid Tabiee *, Abdulah Yousefi Pages 109-116
  The objective of this study was to determine the level of Khuzestan people’s knowledge and willingness to pay towards the protection of the Persian Follow Deer (Dama dama mesopotamica (Brooke, 1875)) as endangered species, to recommend solutions that can improve management and protection of this species. In this descriptive and analytical study, 600 people from Khuzestan province were chosen via the clustered random sampling. Data was collected by a questionnaire with a reliability of 0.78, consisting of questions about the people’s demographics as well as their knowledge and practice regarding conservation of Persian Follow Deer was completed for all the study population through interviews. Subsequently, descriptive statistics, x2, and Mann-Whitney test and kruscal-wallis test were employed for analysis using SPSS Software (version 21). The findings of this study showed that, 67 percent of the people had poor awareness about endangered species of Persian Follow Deer and 82.8% of people were not interested in supporting the preservation of this species. On the other hand, there was a significant correlation between knowledge and sex, awareness and levels of education and knowledge and age (P
  Keywords: Conservation Status, even-toed ungulates, knowledge, training
 • Zolfaghar Lotfi, Mohammad Fazilati, Amir Arasteh*, Habibollah Nazem Pages 117-127
  Amyloid fibrils are a class of protein nanoparticles in which native proteins are converted into dense fibers. The aggregation can be pathogenic or nonpathogenic. Recently, these fibrils have been considered for the production of Bio– nanomaterials due to their unique structure. In this study, Bovine serum albumin was used as a model protein to optimize the fibrillation process. Concentrations of 2-10 mg/ml were prepared in buffer at different pH values of 3-7 and placed at 0-70 ºC for 0 to 48 hours, and the amounts of produced amyloid fibrils were analyzed by spectrophotometry, fluorimetry and circular dichroism. The spectra obtained from the Congo red absorption method were compared on the basis of the maximum wavelength and absorption at maximum wavelengths with a sample containing Congo red. The concentration of 10 mg/ml of protein, which was 48 hours in buffer at pH = 4 at 50 ºC, produced the highest amounts of amyloid. Optimum conditions were obtained by ThT fluorescence and circular dichroism at a concentration of 10 mg/ml, pH = 4, 70 ºC and 48 hours. The presence of the fibers was confirmed by transmission electron microscope images. The insoluble structure and dimensions of amyloid fibrils can be describe them as new Bio– nanomaterials. Optimizing the production of these structures allows them to be produced at higher scales.
  Keywords: Amyloid, Bio–nanomaterial, Bovine serum albumin, fibrillation, optimization