فهرست مطالب

نوآوری های آموزشی - پیاپی 64 (زمستان 1396)
 • پیاپی 64 (زمستان 1396)
 • 172 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/10/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سکینه اشرفی، حسن رضا زین آبادی صفحات 7-24
  پژوهش آمیخته حاضر باهدف شناسایی نشانگان عجین شدن با شغل معلمان و ارزیابی وضع موجود آن در میان معلمان مدارس شهر خرم آباد انجام شده است. در بخش کیفی با کاربست روش های نمونه گیری هدفمند، معلمان باتجربه، نمونه و مشهور که بنا بر گزارش والدین و مدیران می توان آن ها را عجین شده با شغل تلقی نمود، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. با استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری مصاحبه ها، 32 نشانگر در 5 بعد شناسایی شد. در بخش کمی این پژوهش با استفاده از نشانگرهای شناسایی شده پرسش نامه ای با روایی محتوایی تاییدشده و پایایی مناسب (آلفای کرونباخ 0/8) تدوین شد و توسط 325 معلم تکمیل گردید. از طریق تحلیل عاملی اکتشافی 25 نشانگر شناسایی شده در 5 بعد (عجین شدن فعالیت تدریس و آموزش، دانش افزایی، ویژگی های شخصیتی، همکاران و دانش آموزان) طبقه بندی شد. در مرحله بعد همان طور که نتایج آزمون (T تک نمونه ای) نشان داد معلمان عجین شدن با شغل معناداری را تجربه کرده اند و هر پنج عامل عجین شدن با شغل آن ها بالاتر از متوسط ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: عجین شدن با شغل، عجین شدن با فعالیت تدریس و آموزش، دانش افزایی، ویژگی های شخصیتی، روش آمیخته
 • محمد محمدی، محبوبه سادات فدوی، هادی فرهادی صفحات 25-56
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی، تطبیق و تحلیل مولفه های توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در ایران و پنج کشور موفق جهان صورت گرفته است. در این پژوهش از روش تطبیقی و عمدتا با تاکید بر روش چهار مرحله ای برودی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل ایران و همه کشورهایی بوده که در زمینه موضوع و مفهوم توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی فعالیت داشتند. کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، افریقای جنوبی و ژاپن (از هر قاره یک کشور) به عنوان نمونه آماری به صورت هدفمند و مبتنی بر دو عامل مهم کیفیت آموزش ابتدایی یکی بر اساس نتایج مطالعات و آزمون های بین المللی خصوصا آزمون تیمز ، دیگری سوابق علمی و مطالعاتی این کشورها در موضوع توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی، انتخاب شدند. در مجموع 50 مولفه توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در بین کشورهای منتخب و جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی، تطبیق و تحلیل قرار گرفت. تعداد مولفه های شناسایی شده کشور آمریکا 26 مورد، انگلستان 24 مورد، استرالیا 21 مورد، افریقای جنوبی 21 مورد، ژاپن 18 مورد و جمهوری اسلامی ایران 16 مورد بود. مولفه های مشترک زیادی بین کشورها وجود دارد که بیشترین مولفه متعلق به کشور آمریکا و کمترین مولفه متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. بین مولفه های توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب، شباهت کمی وجود دارد. در ایران خلا مولفه های مهمی چون بعد تخصصی و فنی، توانایی مدل سازی، ترسیم ماموریت و چشم انداز و... در توانمندسازی مدیران مدارس دیده می شود.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، توانمندسازی مدیران مدارس، آموزش ابتدایی، توسعه مدیریت مدرسه
 • گویا قدیمی مقدم، جواد مصرآبادی صفحات 57-76
  هدف پژوهش حاضر تعیین اندازه اثر پیامدهای برنامه های مداخله ای اصلاح رفتارهای بی انضباطی بر اساس پژوهش های داخل کشور به وسیله یک روند تحقیقی فراتحلیل است. جامعه آماری به تحقیقات در دسترس مرتبط، پیامدهای برنامه های مداخله ای اصلاح رفتاری انضباطی در داخل کشور مربوط می شود که پس از لحاظ ملاک های ورود و خروج در نهایت نتایج کمی 28 تحقیق تحلیل شدند. ترکیب اندازه اثرهای اختلاف فراگیران در میزان بی انضباطی، با و بدون تجربه شرکت در برنامه های مداخله ای از این تحقیقات نشان دادند که به صورت کلی عملکرد فراگیران شرکت کرده در برنامه های مداخله ای اصلاح رفتار برتر از فراگیرانی است که در این برنامه ها شرکت نکرده اند (ES، 0/74). این تفاوت در بیش از دو سوم اندازه اثر های تحقیقات اولیه مشاهده شد بااین وجود با تحلیل های دقیق تر مشخص شد از بین برنامه های مداخله ای مختلف به ترتیب برنامه های آموزش رفتاری (ES، 1/38)، دوره آموزش اجتماعی (ES، 1/13)، پیش دبستانی (ES، 0/90)، آموزش هیجانی (ES، 0/66)، آموزش شناختی (ES، 0/36) و آموزش شناختی-رفتاری (ES، 0/34) دارای بیشترین اندازه اثرهای می باشند که اندازه اثرهای برنامه های آموزش اجتماعی، آموزش هیجانی، آموزش شناختی و آموزش رفتاری از لحاظ آماری نیز معنادار می باشند، همچنین مشخص شد برنامه های مداخله ای بر روی دختران (ES، 0/92) دارای اندازه اثر بیشتری نسبت به پسران (ES، 0/87) است.
  کلیدواژگان: اصلاح رفتار، برنامه مداخله ای، بی انضباطی
 • حیدر قمری صفحات 77-100
  هدف این بررسی، ترسیم وضعیت مطلوب، یا ارائه الگوی پیشنهادی مطلوب، برای محتوای درس تاریخ ادبیات دوره دوم متوسطه، رشته ادبیات و علوم انسانی با توجه به دو مولفه «ساختار» و «جامعیت» بود. مطالعه از نوع الگوی «مبتنی بر نظر خبرگان» بود. درعین حال، برای دست یابی به اعتبار بیشتر و تکمیل داده های به دست آمده، از نظرات دبیران و دانش آموزان به عنوان کاربران و مخاطبان اصلی اثر نیز استفاده گردید. جمعیت آماری این پژوهش شامل متخصصان تاریخ ادبیات ایران و جهان، دبیران کتاب های تاریخ ادبیات دوره دوم متوسطه سراسر کشور، و نیز دانش آموزان پایه های دوم و سوم رشته علوم انسانی در سال تحصیلی 94 - 1393 بود و حجم نمونه پژوهش در مجموع به 1454 نفر رسید. برای اجرای پژوهش در سطح مدارس، 4 استان از طریق روش تحلیل خوشه ایچندمرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل فرم مصاحبه با متخصصان تاریخ ادبیات ایران، فرم مصاحبه با متخصصان تاریخ ادبیات جهان، پرسش نامه دبیران، و پرسش نامه دانش آموزان بود. روایی ابزارها بر اساس روایی محتوایی و با دریافت نظرات متخصصان درباره آن ها به دست آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که محتوای درسی مطلوب تاریخ ادبیات، باید از سویی دارای نظم تاریخی باشد؛ تا تاثیر و تاثرهای ادبی را نشان دهد و از دیگر سو، به روش ژانری تالیف گردد.
  کلیدواژگان: آموزش متوسطه، تاریخ ادبیات، دوره دوم، محتوای درسی مطلوب
 • شهرناز بخشعلی زاده، ناصر بروجردیان صفحات 101-126
  بدفهمی ها از عواملی هستند که منجر به بروز مشکلات جدی در یادگیری ریاضیات می شوند. شناخت بدفهمی ها و ریشه های ایجاد آن ها می تواند زمینه را برای بهبود یادگیری فراهم سازد. یکی از هدف های پژوهش حاضر شناسایی بدفهمی های رایج دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در هندسه و اندازه گیری و مقایسه عملکرد آن ها با میانگین عملکرد در سطح بین المللی بوده است. بدفهمی های مورد بررسی در آزمون تیمز سال های 2003، 2007 و 2011 از طریق تحلیل محتوا به روش تفسیر متن شناسایی شدند. سپس برای درک این مطلب که آیا بدفهمی های شناسایی شده خاص دانش آموزان ایرانی است یا خیر، مشابهت ها و تفاوت های عملکرد دانش آموزان در ایران و در سطح بین المللی از طریق تحلیل ثانویه و آمار توصیفی بررسی شد. میزان شیوع هر بدفهمی با عددی از 4-0 نمایش داده شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، سوالات مرتبط با حوزه هندسه و اندازه گیری در آزمون های تیمز 2003، 2007 و 2011 است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان ایرانی مشغول به تحصیل در کلاس چهارم دبستان در زمان اجرای آزمون های فوق و نمونه آماری مورد استفاده شامل دانش آموزان شرکت کننده در آزمون های تیمز در سال های ذکرشده است. بدفهمی های شناسایی شده در پژوهش های مختلف در جداول بدفهمی ارائه شده اند. نتایج نشانگر وجود بدفهمی های مختلف هم در بین دانش آموزان ایرانی و هم خارج از ایران بود؛ ولی میزان شیوع این بدفهمی ها در دانش آموزان ایران و دانش آموزان دیگر کشورها متفاوت بود. در متن مقاله تفاوت ها مشخص و تحلیل شده اند.
  کلیدواژگان: درک، بدفهمی، ارزشیابی تشخیصی
 • صفیه حاتمی صفحات 127-140
  ارائه پیام های آگاهی بخش در قالب هنر و رسانه گرافیک محیطی می تواند یکی از روش های موثر و متفاوت افزایش آگاهی در زندگی انسان امروزی باشد. در این پژوهش با استفاده از روش های میدانی به بررسی میزان اثربخشی آموزشی گرافیک محیطی در یادگیری فعال با مطالعه موردی افزایش دانش عمومی دانش آموزان دبستانی راجع به محیط زیست پرداخته شده است. ابزار پژوهش در این تحقیق پرسش نامه است و جامعه آماری موردنظر را کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر اصفهان در سه پایه چهارم، پنجم و ششم دبستان تشکیل می دادند. همچنین برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید و یکی از این مدارس به طور تصادفی به عنوان گروه هدف انتخاب شد. در این پژوهش بعد از بررسی روایی پرسش نامه ها، توسط کارشناسان علوم تربیتی و نیز اساتید دانشگاه، پایایی آن ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی سازه گرافیکی همراه با پیام های آگاهی بخش طراحی و در محیط مورد مطالعه نصب شد و جهت ارزیابی اثربخشی آن ها، پرسش نامه هایی توسط 230 نفر دانش آموز، قبل و بعد از نصب آن، تکمیل گردید. با مقایسه نتایج به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون در قالب شکل، علاوه بر اثبات اثربخشی آموزشی گرافیک محیطی تغییرات معنا داری مشاهده شد؛ به این معنا که سطح اطلاعات دانش آموزان، با ارتقای حدود چهل درصدی مواجه گردید. همچنین آنان این رسانه را در افزایش آگاهی خود نسبت به موضوع، موثرتر از سایر عوامل اثرگذار همچون کتاب ها و معلمان دانستند.
  کلیدواژگان: گرافیک محیطی، رسانه محیطی، اثربخشی آموزشی، یادگیری فعال، محیط زیست
 • رضا خیرآبادی صفحات 141-162
  الگوی تدریس کلاس معکوس رویکردی است نوآورانه و فراگیرمحور که در سالیان اخیر با استقبال معلمان و متخصصان آموزشی مواجه شده است. در این رویکرد، بخش ارائه تدریس در قالب فایل تصویری ضبط شده، در اختیار فراگیران قرار می گیرد؛ یعنی این مرحله آموزشی به بیرون از کلاس درس محول می شود. بنابراین، زمان محدود کلاس درس به فعالیت های سطح بالاتر هرم یادگیری که بیشتر شامل فعالیت های مبتنی بر آفرینش و ارزیابی و تجزیه وتحلیل است اختصاص پیدا می کند و یادگیری گروهی و فعالانه مجال بروز بیشتری می یابد. پژوهش حاضر به تاثیر کاربست این الگوی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی پرداخته است. روش پژوهش این گونه است که، در ماه های آبان و آدر 95، یک دبیر زبان انگلیسی باسابقه، در دو کلاس هم سطح از دانش آموزان دختر پایه دهم تحصیلی منطقه چهار شهر تهران، یک واحد درسی یکسان (بخش دستور زبان درس یک کتاب زبان پایه دهم تحصیلی) از کتاب زبان انگلیسی پایه دهم را به دو شیوه مرسوم و معکوس تدریس نمود، آنگاه داده ها در سه سطح الف. نتایج آزمون چندگزینه ای طراحی شده توسط پژوهشگر بر اساس محتوای تدریس شده، ب. بازخورد فراگیران از طریق پرسش نامه محقق ساخته و ج. نظر تخصصی معلم تدریس کننده از طریق مصاحبه نیمه ساختمند، جمع آوری گردید. بر طبق یافته های پژوهش در بخش نتایج آزمون که با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS تحلیل گردید، در عملکرد دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری مشاهده نگردید. اما در دو سطح دیگر، شاهد رضایتمندی، افزایش انگیزه دانش آموزان و بهینه سازی فرایند تدریس از نظر مدیریت زمان و پرهیز از روندهای تکراری و فرساینده بودیم. البته توجیه و هم افزایی گروه های تاثیرگذار در روند تدریس، به ویژه مدیران مدارس و والدین، در تحقق این راهبرد آموزشی حائز اهمیت است. یافته های این پژوهش علاوه بر دبیران درس زبان انگلیسی و سایر دروس، در سطح سیاست گذاری آموزشی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کلاس معکوس، یادگیری وارونه، زبان انگلیسی، آموزش فراگیرمحور
|
 • Sakine Ashrafi, Hassanrezā Zeinābadi Pages 7-24
  The present mixed methods research has been done with the aim of identifying the indicators of work engagement and evaluating the current status of khoramābād school teachers in terms of these indicators. In the qualitative section of the study, using purposeful and snow-ball sampling methods, some famous, experienced and distinguished teachers, who could be considered as enjoying work engagement, were selected and interviewed. 32 indicators and 5 dimensions were recognized using content analysis and coding of interviews. In the quantitative section of the study, based on the identified indicators and dimensions, a valid and reliable questionnaire (Cronbach’s alpha = 0.8) was developed and completed by325 teachers. Using exploratory factor analysis, 25 indicators were identified and classified into 5 dimensions (training and instruction activities engagement, enhancing knowledge, personality traits, colleagues and students). In the next phase, as the results of one-sample t-test indicated teachers had experienced significant work engagement and the five factors of work engagement were evaluated at moderate to high.
  Keywords: Work Engagement, Activities Engagement, Enhancing Knowledge, personality traits, Mixed Methods Research
 • Mohammad Mohammadi, Mahboubesā, Dā, T. Fadavi, Hā, Di Farhā, Di Pages 25-56
  The purpose of this study was to identify, analyze and compare the empowerment components of primary school principals in Iran with those of the five successful countries in the world. In this study, the comparative method was used, mainly with an emphasis on Bereday’s four stage approach. The research population included Iran and one country from each continent (United States, Britain, Australia, South Africa and Japan) active in the field of empowerment of primary school principals. The countries were selected intentionally as the sample, based on two important features: the quality of primary school education based on the international studies and tests, especially TIMSS, and the research background of these countries on empowerment of primary school principals. Totally, 50 components were identified, compared and analyzed between Islamic Republic of Iran and the other selected countries. The number of identified components for each country was as follows: America 26, England 24, Australia 21, South Africa 21, Japan 18 and Islamic Republic of Iran 16. There were many common components among these countries, the most of which belonged to the United States and the least to the Islamic Republic of Iran. There were few similarities between empowerment components of primary school principals in Islamic Republic of Iran and the selected countries. The lack of important components such as technical and professional dimension, modeling capacity, envisaging mission and vision, and etc. has been seen in the empowerment of primary school principals in Iran.
  Keywords: Empowerment, Empowering School Principals, Primary School Education, Development of School Management
 • Gooyā Ghadimi Moghaddam, Javād Mesrābādi Pages 57-76
  The purpose of this study was to determine the effect size of consequences of behavior modification interventional programs on indiscipline of nationwide researches through a Meta-analysis procedure. The research population of this study consisted of the available nationwide researches on the consequences of behavior modification interventional programs on indiscipline. In general, 28 researches were investigated as primary researches after considering the inclusion and exclusion criteria. Combination of the effect size of the learners’ differences in the rate of indiscipline behavior, or having no experience of participating in interventional programs showed that overall, the learners who participated in the interventional programs outperformed the learners who did not participated in such programs (ES =0/74). This difference was observed in more than two-thirds of the primary researches. However, more detailed analysis revealed that the interventional programs like behavioral education (ES¡ 1/38), social education (ES¡ 1/13), and preschool (ES¡ 0/90), emotional education (ES¡ 0/66), cognitive education (ES¡ 0/63) and cognitive-behavioral education (ES¡ 0/34) have the largest effect size, respectively. Also, the effect sizes of social education, emotional education, cognitive education behavioral education and preschool were also significant. It was also found that interventional programs on girls (ES¡ 0/92) have much more effect than boys (ES¡ 0/87).
  Keywords: Behavior Modification, Interventional Programs, Indiscipline, Meta-Analysis
 • Heydar Ghamari Pages 77-100
  The aim of this study was to demonstrate the ideal situation (or to present a proposed ideal model) for the content of history of literature subject, considering the two components of “structure” and “comprehensiveness” at 2nd cycle of high school of literature and humanities major. It was a study based on a connoisseurship model. Yet, for the sake of gaining more reliability and completion of the data, the teachers’ and students’ viewpoints were used as the main users and audiences of the textbook. The research population consisted of all the experts in the history of world and Iranian literature, teachers of history of literature textbooks at 2nd cycle of high schools of Iran, and their students in 2014-2015 academic year. The sample size was 1454 students and teachers of 4 provinces who were selected using cluster random sampling method. The research instruments included history of Iranian literature experts’ interview protocol, history of world literature experts’ interview protocol, teachers’ questionnaire and students’ questionnaire. The content validity of the instruments was checked through obtaining the experts’ viewpoints on them. Findings revealed that the content of the ideal history of literature textbook, on the one hand, should be historically-ordered to show the literary interactions, and on the other hand, should be developed by genre.
  Keywords: Secondary Education, History of Literature Textbook, 2nd Cycle of High School, the Ideal Content
 • Shahrnāz Bakhshalizādeh, Nāsser Broojerdiān Pages 101-126
  Misconceptions are among the factors which may lead to serious problems in learning mathematics. Understanding the misconceptions and their roots can enhance learning. The aim of this study was to identify the fourth grade students’ common misconceptions in geometry and measurement and to compare Iranian students’ achievement level with the international mean. Identifying Iranian students’ misconceptions has been done by secondary analysis and it was done using descriptive statistics. Misconceptions examined in TIMSS 2003, 2007 and 2011 were identified through content analysis, based on the interpretation of the text. The prevalence of any of the misconceptions was represented with number 0 - 4. The research instrument included the TIMSS 2003, 2007 and 2011 mathematics achievement tests on geometry and measurement. The research population included the Iranian students who were studying in the 4th grade at the time of running those tests and the research sample included the students who participated in the TIMSS tests of the mentioned years. Misconceptions in geometry and measurement identified from different researches were presented in tables titled as “misconceptions from international researches view”. The results of this study showed that though there are different misconceptions in both Iranian and foreign students, but the prevalence of these misconceptions in Iranian and students of other countries were different. These differences were identified and analyzed in this paper.
  Keywords: Understanding, Misconception, Diagnostic Assessment
 • Safieh Hātami Pages 127-140
  Presenting the informative messages through the art and environmental graphic media may serve as a novel and effective method in increasing knowledge of the modern life. But the real amount of the efficacy is unknown among other factors due to various reasons. Using the field research approaches, the present study tried to find the rate of efficacy of this media on transferring the pedagogic messages through a case study on the knowledge acquisition of primary school students about environment. To achieve this goal, the other intervening factors which may affect the transfer of information to the students were controlled.The research population included female students studying at 4th, 5th and 6th grade primary schools of Isfahān. One of these schools was randomly selected as the target group. Then, an environmental stand was designed and installed within the school. To evaluate the efficacy of the designs, a series of questionnaire was administered. After investigating the validity of the questionnaires by experts, the reliability of them was measured via Cronbach’s Alpha method and then they were filled by 244 students and staff at school prior to and following the installation of the stands. Comparing the results of pre and post-tests supports the educational efficacy of the environmental graphic media and a significant change was observed in the information of the students, meaning that the information and knowledge of the students has increased up to 40%. The students considered the environmental graphic media to have more effect on increasing their knowledge about the subject compared to other effective factors like books and teachers.
 • Rezā Kheirābādi Pages 141-162
  Flipped classroom model, as a new innovative teaching paradigm has been in the center of attention recently. In this teaching model, the presentation section of the instruction procedure is recorded by the teacher and the students have access to relevant file. Consequently, this section is transferred to the outside classroom environment, therefore the limited time of instruction is dedicated to higher stages of learning pyramid and much time could be devoted to active participation of the learners and group learning. This study scrutinizes the role of flipped learning in teaching English grammar. A highly experienced English teacher taught the same grammatical item of 10th grade English textbook in two public schools of the same English level with two different methods of traditional and filliped way and gathered data at three levels of a multiple choice post-test, students’ feedback questionnaire and teacher's reflection on her teaching experience by a semi-structured interview. The post-test results showed that adopting the flipped classroom strategy appeared to play no significant role in improving the students’ grammar performance. The students’ responses to a questionnaire and semi-structured interview with the teacher performing flipped classroom method indicated that their attitudes towards using the flipped classroom strategy in the English class were positive. The findings can be useful both for policy makers and English teachers.
  Keywords: Flipped Classroom, Inverted Learning, English Language, Learner-centered Learning