فهرست مطالب

طب نظامی - سال نوزدهم شماره 5 (پیاپی 75، آذر و دی 1396)
 • سال نوزدهم شماره 5 (پیاپی 75، آذر و دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه درخشانی، سید مصطفی حسینی ذیجود * صفحات 410-422
  در سالهای گذشته تصور بر این بود که اپیدمی کمبود ویتامین D در جهان مهار شده است ولی مطالعات اخیر نشان می دهد که اپیدمی های جدیدی از کمبود این ویتامین در سراسر جهان بوجود آمده است.
  مطالعات گسترده ای در ایران و جهان در جوامع و اقشار مختلف به بررسی شیوع کمبود ویتامین D پرداخته اند و عمدتا هم، یافته های نگران کننده ای در این زمینه حاصل شده است. با این وجود، مطالعات بسیار محدودی در زمینه بررسی کمبود ویتامین D در افراد نظامی انجام شده است.
  شیوع کمبود ویتامین D در افراد نظامی عملیاتی در ایران مشخص نیست، با این وجود، با توجه به اینکه شیوع کمبود ویتامین D در افراد نظامی سایر نقاط جهان همچون ارتش امریکا، بیش از 50% گزارش شده است، لذا همین میزان شیوع کمبود ویتامین D در افراد نظامی عملیاتی در ایران احتمال می رود. از طرفی با توجه به اثراتی که کمبود ویتامین D در عملکرد بهینه افراد نظامی همچون اختلال در عملکرد فیزیکی و شناختی، افزایش خطر ابتلا به آسیب عضلانی یا استخوان، شکستگی های استرس، ضعف عضلانی و کاهش عملکرد عصبی عضلانی، پیامدهای ناگوار قلبی عروقی دارد، لذا پایش کمبود ویتامین D در این قشر جامعه ضروری می نماید.
  اطلاع از میزان شیوع کمبود ویتامین D در افراد نظامی، و همچنین تاثیر آن بر عملکرد رزمی و عملیاتی افراد نظامی می تواند، ارگانهای مربوطه بهداشت و درمان نظامی را در برنامه ریزی و اجرای مفیدتر برنامه های پیشگیری و همینطور سلامت افراد نظامی یاری رساند. مطالعه مروری حاضر به شیوع کمبود ویتامین D در افراد نظامی در ایران و جهان و اثرات آن بر عملکرد افراد نظامی می پردازد.
  کلیدواژگان: ویتامین D، شیوع، افراد نظامی
 • پوریا محمدی * صفحات 423-431
  اثر تراتوژنیک به تاثیر موادی گفته می شود که قادر به عبور از جفت بوده و ممکن است به رشد و تکوین جنین یا رویان آسیب جدی وارد کرده و منجر به ناهنجاری در جنین یا نوزاد شوند. هر مادر باردار ممکن است دچار بیماری هایی باشد که می تواند قبل از بارداری یا اینکه در حین بارداری به آن ها مبتلا شده باشد. بعضی از این بیماری های مادر و یا داروهای مصرف شده جهت درمان این بیماری ها ممکن است بر جنین اثرات تراتوژنیک داشته باشند و در مسیر رشد و تکوین جنین اختلال ایجاد کنند. بنابراین طبق مطالعات انجام شده کنترل بیماری های مادر و داروهای مصرفی و روش های درمانی قبل از اقدام به بارداری و در حین بارداری ضروری است. با توجه به اثرات زیان بار فاکتورهای تراتوژنیک بر جنین، در این مطالعه مروری به بررسی برخی از انواع تراتوژنها از قبیل اشعه، عوامل عفونی، شرایط مادری و داروهای تراتوژن و غیره می پردازیم.
  کلیدواژگان: تراتوژن، بیماری های مادر، بارداری، ناهنجاری، تکوین
 • حسن خانی، نرگس زمانی، مجتبی انصاری شهیدی، آمنه قربانی صفحات 432-439
  زمینه و هدف
  قطع عضو یکی از شایعترین معلولیت های حرکتی است که اختلالات جسمی، رفتاری و روانی پس از آن از مشکلات جدی آنها است. در این میان همواره اختلالات کلیه و مجاری ادراری یکی از شایعترین عوارض دراز مدت جانبازان قطع عضو بویژه قطع عضو اندام تحتانی است. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت بیماری های کلیه و مجاری ادراری در جانبازان قطع عضو در استان مازندران می باشد.
  روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر بر روی جانبازان قطع عضو در استان مازندران در سال 1392 انجام شد. همه شرکت کنندگان توسط پزشک نفرولوژیست معاینه بالینی شدند. داده های دموگرافیک ثبت و اطلاعات بالینی سیستم کلیه و مجاری ادراری همه جانبازان قطع عضو نیز ثبت گردید.
  یافته ها
  از 575 جانباز دارای قطع عضو مورد بررسی، (52/44 %) 256 نفر با میانگین سنی 6/2 ±44/46 سال و محدوده سنی 22 تا 70 سال تحت معاینه قرار گرفته و در آنالیز نهایی حضور داشتند. همه 256 جانباز قطع عضو، مرد بودند، 9/94 % (243 نفر) متاهل و 8/78 % آنها دیپلم و زیردیپلم بودند. 110 (43%) نفر از جانبازان قطع عضو دارای سابقه عفونت ادراری، همچنین (8/20 %) 53 نفر دارای سابقه سنگ کلیه و مجاری ادراری بودند. (5/3 %) 9 نفر از جانبازان مورد مطالعه به نارسایی کلیه مبتلا بودند. بر اساس نتایج این مطالعه، (7/38 %) 99 نفر از جانبازان دچار اختلالات میل جنسی بوده اند که از بین این تعداد (7/29 %) 76 نفر با کاهش میل جنسی مواجه شده بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع به نسبت بالای عوارض سیستم کلیوی و مجاری ادراری در جانبازان قطع عضو لزوم اجرای برنامه های منظم پیشگیری، آموزشی، درمانی و توانبخشی مرتبط با ارتقای سلامت جسمی بالاخص سیستم کلیوی و مجاری ادراری به منظور کاهش ایجاد این بیماری ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: جانبازان قطع عضو، کلیه و مجاری ادراری، ایران
 • بهروز گل محمدی*، ولی الله کاشانی، داود صفری محسن آباد صفحات 440-450
  زمینه و هدف
  شواهد علمی زیادی تاثیر تصویرسازی در افزایش یادگیری و اجرای بهتر مهارت های حرکتی و شناختی و نیز تعدیل هیجان ها و افکار مربوط به شرایط رقابتی را در افراد تایید می کند. بنابراین تصویرسازی نه تنها سبب تسهیل در عملکرد افراد در مهارت های مختلف حرکتی و شناختی می شود بلکه موجب تعدیل افکار و واکنش خلبان ها در زمان پرواز خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر استفاده از دستگاه شبیه ساز و تصویرسازی ذهنی حرکات فنون خلبانی بر عملکرد خلبانان پهپاد ورزشکار بود.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و در ردیف پژوهش های نیمه تجربی است که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را خلبانان پهپاد شهر تهران تشکیل می دادند که از میان آنان تعداد 20 نفر به روش نمونه گیری در دسترس با میانگین سنی 2/32 سال انتخاب و پس از همگن سازی نمونه ها به لحاظ قابلیت و توانایی تصویرسازی ذهنی، از طریق انتساب تصادفی به دو گروه کار با دستگاه شبیه ساز و انجام پروازهای واقعی و گروه شبیه ساز همراه با تصویرسازی ذهنی (پرواز واقعی و تصویرسازی ذهنی و استفاده از شبیه ساز) تقسیم و طی هشت هفته برنامه های تمرین فنون خلبانی پهپاد را دنبال کردند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن بود که پس از هشت هفته تمرین تخصصی آموزش فنون خلبانی پهپاد توسط خلبانان ورزشکار و انجام پروازهای واقعی، شبیه ساز می تواند بر عملکرد خلبانان پهپاد در انجام پروازهای واقعی و عملی تاثیر مثبتی داشته باشد. از طرف دیگر، استفاده از دستگاه شبیه ساز به همراه تصویرسازی ذهنی فنون خلبانی به صورت ترکیبی بر عملکرد خلبانان موثر بوده و باعث بهبود پروازهای عملی گردید. مقایسه دو روش تمرینی نشان داد که روش تمرین ترکیبی، بیش از روش تمرین واقعی و استفاده از شبیه ساز، منجر به بهبود عملکرد می شود.
  نتیجه گیری
  استفاده از روش تمرینی ترکیبی (شبیه ساز و تصویرسازی ذهنی) می تواند اثر مثبتی بر یادگیری فنون خلبانی داشته باشد و به عملکرد مطلوب خلبانان پهپاد کمک کند.
  کلیدواژگان: پهپاد، فنون خلبانی، خلبان، شبیه ساز، تصویرسازی ذهنی
 • احسان تیمورزاده، محمد کریم بهادری*، پریسا مهدی زاده، مریم یعقوبی صفحات 451-459
  زمینه و هدف
  رهبری اخلاقی به عنوان یکی از رویکردهای نوین رهبری دربرگیرنده روش های مدیریت و رهبری است که در آن حقوق و شان کارکنان به عنوان انسان مورد ارزش و احترام قرار می گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی و سبک های رهبری بر تعهد سازمانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی شهر تهران انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر در سال 1395 در شهر تهران انجام شد. جامعه پژوهش شامل کارکنان یک سازمان بهداشت و درمان نظامی بود که به روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مقیاس رهبری اخلاقی Brown (مدل سه بخشی کارکنان)، پرسشنامه رهبری چند عاملی Bass & Avolioو پرسشنامه تعهد سازمانی M‏eyer & Allen استفاده گردید. برای تحلیل داده های توصیفی از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS 16.0 و برای تحلیل رابطه مولفه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS 18.0 استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین تعهد سازمانی در افراد مورد مطالعه (تعداد کل 230 نفر، 146 مرد) برابر با 9/4 ±6/71 بوده است. همچنین بیشترین نمره تعهد سازمانی در کارکنان مورد مطالعه مربوط به بعد تعهد هنجاری بوده است. درخصوص سبک رهبری، نتایج نشان داد که سبک رهبری غالب به ترتیب سبک رهبری تحول آفرین و تبادلی بوده است. همچنین در خصوص رهبری اخلاقی، نتایج نشان داد میانگین نمره سبک رهبری اخلاقی مدیران از دید کارکنان مورد مطالعه 89/6 ±8/36 بوده است. نتایج برازش مدل نشان داد که متغیرهای مستقل 22 درصد از تغییرات متغیرهای وابسته تعهد سازمانی را پیش بینی کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به کسب نمره بالای تعهد سازمانی در دانشگاه نظامی مورد بررسی می توان نتیجه گرفت که بکارگیری رهبری اخلاقی و سبک رهبری تحول آفرین توانسته اثربخش بوده و اثر مستقیمی بر تعهد کارکنان داشته باشد. رهبری اخلاقی در این سازمان نظامی با برقراری ارتباطات اخلاقی (روابط بین فردی) و جدیت در توجه به اخلاقیات در سازمان توانسته بر وابستگی و تعهد کارکنان نسبت به سازمان بیافزاید. از این رو مدیران با آگاهی از میزان و نوع تعهد کارکنان می توانند در جهت بهبود و افزایش عملکرد کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی و اجتماعی و همچنین اهداف فردی کارکنان بهره برداری مناسبی را بعمل آورند.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، سبک رهبری، تعهد سازمانی، بهداشت و درمان، نظامی
 • سهراب محمدی پویا، حسن گودرزی، فاطمه رحمتی نجارکلایی*، هرمز سنایی نسب صفحات 460-467
  زمینه و هدف
  امروزه نحوه تدریس و تعاملات مدرسان در حوزه یاددهی – یادگیری اهمیت به سزایی پیدا کرده است. لذا، بررسی عوامل تخصصی تاثیر گذار در حوزه تدریس و رویکردهای انتخابی آنان در امر آموزش حائز اهمیت است. در واقع می توان نوع ایدئولوژی برنامه درسی و فلسفه ی آموزشی افراد را به مثابه ی عنصری حساس و نقش آفرین در حوزه آموزش و تدریس قلمداد نمود. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه ایدئولوژی برنامه درسی و فلسفه های آموزشی با رویکردهای تدریس اساتید علوم پزشکی (یکی از دانشگاه های علوم پزشکی نظامی تهران) صورت گرفته است.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه پژوهش حاضر اساتید یکی از دانشگاه های علوم پزشکی نظامی شهر تهران بود که با روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ایدئولوژی برنامه درسی، فلسفه آموزشی و رویکردهای تدریس بوده که اعتبار و روایی آن ها به تایید رسیده بود. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS 16 استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشانگر ارتباط معنی دار ایدئولوژی کارایی اجتماعی (05/0P<، 23/0 r=) و ایدئولوژی یادگیرنده محور (05/0P<، 25/0 r=) با فلسفه آموزشی وجودگرایی، ایدئولوژی کارایی اجتماعی با رویکرد تدریس استاد محور (05/0P<، 26/0 r=)، همچنین ایدئولوژی یادگیرنده محور با رویکرد دانشجو محور (05/0P<، 26/0 r=) بود. از دیگر نتایج پژوهش می توان به ارتباط معنی دار رویکرد تدریس استاد محور با پیشرفت گرایی (05/0P<، 23/0 r=)، پایدارگرایی (05/0P<، 25/0 r=)، بنیادگرایی (01/0P<، 30/0 r=) و وجودگرایی (05/0P<، 27/0 r=)، همچنین رابطه رویکرد تدریس دانشجو محور با فلسفه آموزشی پایدار گرایی (05/0P<، 26/0 r=) اشاره نمود.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که یافته ها بر ارتباط معنی دار ابعاد ایدئولوژی برنامه درسی و فلسفه های آموزشی با رویکردهای تدریس اساتید اشاره دارد، دانشگاه مورد مطالعه و دانشگاه ها مشابه می توانند آموزش و برنامه هایی را برای ارتقاء سطح کیفیت و آشنایی اساتید با جهت گیری ها برنامه درسی و فلسفه های حاکم بر حوزه تعلیم و تربیت طراحی نمایند.
  کلیدواژگان: ایدئولوژی برنامه درسی، فلسفه آموزشی، رویکردهای تدریس، اساتید علوم پزشکی
 • ایمان شیرین بک، سمیرا بصیرشبستری *، حماد مختاری صفحات 468-475
  زمینه و هدف
  سلامت دهان، یک جز اساسی از وضعیت سلامت عمومی می باشد که بر سلامت جسمی و روانی تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت سلامت دهان، مطالعات محدود در زمینه مشکلات دندانی جانبازان و تعداد بالای جانبازان شیمیائی لذا این مطالعه را باهدف تعیین شیوع نیازهای درمانی دندانپزشکی جانبازان شیمیائی استان زنجان انجام دادیم.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی با روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ایدر سال 1392 انجام شد. بدین نحو که پس از هماهنگی با بنیاد جانبازان، جانبازان شیمیائی که معیارهای مطالعه را داشتند به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی زنجان معرفی شدند و دهان و دندان آنها با ابزارهای معاینه توسط یک متخصص بیماری های دهان معاینه گردید. مشخصات فردی جانبازان، سابقه پزشکی و نیازهای درمانی دندانپزشکی کنونی آنها برحسب تعداد دندان و نیز نوع درمان، در پرسشنامه استاندارد HWO 2007 ثبت و توسط نرم افزار SPSS16 آنالیز آماری گردید.
  یافته ها
  این طرح روی 141 نفر جانبازشیمیایی با میانگین سنی 6/34±7/50 سال (حداکثر 79 و حداقل 42 سال) انجام پذیرفت. نیاز به درمانهای دندانپزشکی شامل درمان ریشه 78%، کشیدن دندان 8/73 %، ترمیمی 8/73 % و پروتز 8/34 % بود.
  نتیجه گیری
  تعداد زیادی از جانبازان شیمیائی نیازمند درمان های دندانپزشکی بودند، که عمده ترین آنها عصب کشی و جراحی دندان بود. این مسئله لزوم معاینات دوره ای و درمانهای دندانپزشکی آنها را تائید می نماید.
  کلیدواژگان: درمان دندانپزشکی، نیازسنجی، جانبازان
 • صابر ساعدموچشی*، پروین زارعیان، لطف الله ساعد، سونیا کریمی صفحات 476-484
  زمینه و هدف
  در طی دوران مقدس سربازی، سربازان دچار خستگی و کاهش انگیزه می شوند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر بارگیری طولانی مدت و کوتاه مدت مکمل بیکربنات سدیم به همراه فعالیت وامانده ساز بر شاخص های عملکردی و خستگی در سربازان می باشد.
  روش ها
  30 سرباز در یک طرح نیمه تجربی به دو گروه (کنترل، مداخله) تقسیم شدند. گروه کنترل محلول دکستروز (02/0 %) و گروه مداخله دو روش بارگیری طولانی مدت (5/0 g/kg) و کوتاه مدت (3/0 g/kg) مکمل بیکربنات سدیم را مصرف کردند. برای محاسبه متغیر های شیمیایی (لاکتات، بیکربنات، PH)، نمونه های خونی قبل و بعد از آزمون ورزشی و یک ساعت پس از آن اخذ گردید. آزمون ورزشی تست وینگیت برای ارزیابی آزمودنی ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مصرف بی کربنات سدیم در بارگیری طولانی مدت عملکرد افراد را نسبت به گروه کنترل و مداخله کوتاه مدت دیگر به طور معنی داری بهبود بخشید (P < 0/05). همچنین میزان اسیدیته خون با مصرف مکمل بیکربنات سدیم در حالت طولانی مدت به سمت قلیایی شدن میل کرد و سبب شد که اسیدیته شدن خون و میزان خستگی به تعویق بیفتد. نتایج نشان داد که مصرف بیکربنات در بارگیری کوتاه مدت وطولانی مدت بارگیری میزان دفع لاکتات را بهبود بخشید.
  نتیجه گیری
  با توجه به خاصیت بافری مکمل بیکربنات سدیم و به تاخیر انداختن زمان رسیدن به خستگی و بهبود عملکرد، می توان بارگیری طولانی مدت را برای فعالیت های کوتاه مدت و شدید در سربازان و حتی ورزشکاران توصیه کرد.
  کلیدواژگان: عملکرد اجرایی، لاکتات، بیکربنات سدیم، بیکربنات
 • فرشید رحیمی بشر، سید مصطفی حسینی ذیجود، آذر آوازه، معصوم خوش فطرت * صفحات 485-495
  زمینه و هدف
  شیوع و بروز بیماری عروق کرونری قلب به طور جدی تحت تاثیر شیوه زندگی ناسالم افراد قرار دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین تاثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی بر ابعاد چهارگانه سبک زندگی بیماران جراحی پیوند عروق کرونر می باشد.
  روش ها
  در کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سوکور حاضر، تعداد 80 نفر از بیمارانی که جراحی قلب داشتند بطور تصادفی در دو گروه مداخله (40 بیمار) و کنترل (40 بیمار) قرار گرفتند. در گروه مداخله بیماران آموزش دیده بودند و تمرینات تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی را انجام دادند اما گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. به منظور جمع آوری داده ها از فرم ثبت مشخصات فردی، چک لیست خودگزارش دهی انجام تمرینات تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی و پرسشنامه سبک زندگی در چهار بعد تغذیه (11 سئوال)، خواب (10)، فعالیت فیزیکی (5 سئوال) و دخانیات (3 سئوال) استفاده شد. در پایان داده های جمع آوری شده بین دو گروه مداخله و کنترل مقایسه گردید.
  یافته ها
  داده های مربوط به سن (126/0P=)، جنس (644/0P=)، تاهل (643/0P=) و شغل (746/0P=)، شاخص توده بدنی (728/0P=) و تعداد اعضاء خانواده (760/0P=) در دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی دار نداشت. آزمون آماری کوواریانس در مورد هر چهار بعد سبک زندگی شامل تغذیه، خواب، فعالیت فیزیکی و دخانیات به همراه نمره کلی سبک زندگی تفاوت معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل نشان داد (05/0>P). آزمون آماری آنوا با اندازه های تکراری در مورد هرچهار بعد سبک زندگی به همراه نمره کلی سبک زندگی برای مقایسه اثرات متقابل زمان و گروه تفاوت معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل نشان داد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  اجرای تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی بطور معنی داری سبب ارتقاء و بهبود ابعاد چهارگانه سبک زندگی شامل تغذیه، خواب، فعالیت فیزیکی و دخانیات در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل گردید.
  کلیدواژگان: جراحی پیوند عروق کرونر، سبک زندگی، آرام سازی پیشرونده عضلانی
 • محبوبه اسحاقی، پروین سپهر*، مجید معتمدزاده صفحات 496-504
  زمینه و هدف
  استرس گرمایی یکی از عوامل زیان آور محیط کار بوده که می تواند بر روی سلامت شغلی افراد تاثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین استفاده از راهکارهای مختلف از جمله روش های فنی و مدیریتی جهت کنترل استرس گرمایی حایز اهمیت می باشد. هدف این مطالعه، طراحی و ارزیابی عملکرد خنک کنندگی جلیقه یخ بر روی زمان ماند کارگران در محیط کاری گرم می باشد.
  روش ها
  جلیقه یخ در سه نوع جلیقه آلومینیومی نازک، ضخیم و نوع ساده همراه با 32 پکت آب طراحی و دوخته شده است. جهت ارزیابی عملکرد زمانی جلیقه یخ، فاکتورهای فیزیولوژیکی از جمله دمای دهانی، میانگین دمای پوست، ضربان قلب و در نهایت زمان ماند در افراد مورد مطالعه بررسی شد. این مطالعه در دو گروه کنترل و مداخله انجام گردید. گروه کنترل شامل افراد تطابق یافته و بدون استفاده از جلیقه یخ و افراد بدون تطابق می باشند. گروه مداخله شامل افراد تطابق یافته بوده و از جلیقه یخ شامل جلیقه ساده، آلومینیومی نازک و ضخیم استفاده نمودند.
  یافته ها
  میانگین زمان ماند افراد بدون تطابق، افراد تطابق یافته، آلومینیومی نازک، آلومینیومی ضخیم و جلیقه ساده به ترتیب 20، 35، 90، 70 و 60 دقیقه به دست آمد. از لحاظ آماری، اختلاف معنی داری بین یافته های فاکتورهای فیزیولوژیکی از جمله دمای دهانی، متوسط دمای پوست و زمان ماند وجود داشته (مقدار احتمال= کمتر از 05/0) و بین ضربان قلب گروه کنترل با گروه مداخله تفاوت معنا داری وجود نداشته است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد استفاده از جلیقه خنک کننده در افزایش زمان ماند موثر عمل نموده است و جلیقه آلومینیومی نازک در مقایسه با جلیقه نوع آلومینیومی ضخیم و جلیقه ساده از کارایی بیشتری برخوردار بوده است.
  کلیدواژگان: لباس خنک کننده، جلیقه یخ، زمان ماند
 • جمیله بیگم طاهری، مریم ایمان*، معصومه مهدیپور، صدیقه بختیاری، فاطمه نمازی، میلاد طاهری بیان، ندا زینلی صفحات 505-512
  زمینه و هدف
  عفونت های قارچی خصوصا گونه های کاندیدا شایعترین عفونت های فرصت طلب می باشند و درمان با داروهای شیمیایی دارای عوارض بسیاری است. امروزه گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) به لحاظ دارا بودن خواص ضدمیکروبی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این بررسی مقایسه اثر بخشی این گیاه بر روی گونه های کاندیدا آلبیکنس، گلابراتا و کروزوئی میباشد.
  روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، عصاره های آبی و اتانولی بادرنجبویه با روش خیساندن تهیه شدند. قطر هاله عدم رشد قارچ ها کاندیدا آلبیکنس، گلابراتا و کروزوئی با استفاده از روش میکرودایلیشن محاسبه گردید.
  یافته ها
  میانگین قطر هاله عدم رشد در اثر عصاره الکلی بر روی گونه کاندیدا آلبیکنس 83/17 میلی متر (در مقابل 75/5 میلی متر عصاره آبی) و میانگین قطر هاله عدم رشد در اثر عصاره آبی بر روی گونه کاندیدا گلابراتا و کاندیدا کروزوئی به ترتیب 5/15 و 10 میلی متر (در مقابل 66/13 و 7 میلی متر گونه الکلی) بود.
  نتیجه گیری
  تمامی عصاره ها تاثیری بر ایجاد هاله عدم رشد قارچی داشتند اما درمورد کاندیدا آلبیکنس عصاره الکلی و در مورد کاندیدا کروزوئی عصاره آبی موثرتر بود و تفاوتی میان تاثیر عصاره آبی و الکلی روی کاندیدا گلابراتا وجود نداشت.
  کلیدواژگان: بادرنجبویه، کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گلابراتا، کاندیدا کروزوئی، عفونت دهان و دندان
 • وجیهه میسمی، مهدی ابراهیم نیا *، محسن صابری اسفیدواجانی، کاظم خلجی صفحات 513-522
  زمینه و هدف
  رضایت آگاهانه بعنوان یکی از اصول حقوق بیمار فرایندی است که وی در مورد مداخله درمانی پس از دریافت اطلاعات کافی از تیم درمانگر تصمیم گیری می کند. این پژوهش با هدف تبیین کیفیت فرایند رضایت آگاهانه بیماران بستری در بخش های جراحی یک بیمارستان نظامی شهر تهران و ارائه راه کارهایی برای بهبود آن درسال 1395 انجام شد.
  روش ها
  مطالعه ترکیبی حاضر در دو فاز انجام شد. فاز کمی، مطالعه توصیفی با استفاده از پرسشنامه کیفیت رضایت آگاهانه بود که ابعاد 6 گانه رضایت را در قالب 19 سوال ارزیابی می کند. روایی محتوا و پایایی درونی پرسشنامه بررسی و مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 85/0 به دست آمد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای با حجم 120 نفر انجام شد و نتایج با نرم افزار SPSS17 تحلیل شد. در فاز کیفی که با روش تحلیل محتوای چهارچوبی منتج از نتایج فاز کمی انجام گرفت، 7 نفر از خبرگان به شیوه هدفمند انتخاب و با روش پنل خبرگان با آنها مصاحبه گروهی صورت گرفت. نتایج استخراجی مصاحبه ها در دو مرحله پس از تحلیل چهارچوبی و تایید مجدد خبرگان در قالب پیشنهادات اصلاحی ارائه شدند.
  یافته ها
  در بررسی کیفیت اخذ رضایت آگاهانه بیماران بستری دربخش های جراحی، میانگین نمره ابعاد «ارائه اطلاعات» با 93/18، «رعایت صلاحیت تصمیم گیری بیماران» با 48/7 و «نحوه اخذ رضایت کتبی» با 47/5، پایین تر از متوسط مورد انتظار و میانگین نمره ابعاد «میزان درک بیماران» با 77/9، «میزان داوطلبانه بودن» با 16/8 و « تعامل بین پزشک و بیمار» با 02/16 در حد قابل قبول بودند. خبرگان 15 پیشنهاد اجرایی بهبود فرایند ارائه کردند. «ارائه اطلاعات لازم به بیماران در کلینیک آماده سازی» و «اختصاص فرصت کافی به بیمار برای انتخاب روش درمانی» از جمله مهمترین آنها بودند.
  نتیجه گیری
  کیفیت ارائه اطلاعات و نحوه اخذ رضایت کتبی کمتر از حد انتظار بود. بنابراین توجه به نقش بیمار در فرایند رضایت آگاهانه، ارائه اطلاعات کافی به وی توسط پزشک مشاور درکلینیک آماده سازی، آموزش پزشکان معالج و ارائه فرصت کافی به بیمار برای انتخاب روش درمانی می تواند در بهبود کیفیت رضایت آگاهانه موثر باشد.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، رضایت آگاهانه، بیمار بستری
|
 • Fatemeh Derakhshani, Seyed-Mostafa Hosseini-Zijoud * Pages 410-422
  With all the medical advances of the century, vitamin D deficiency is still epidemic in the world, and recent studies have demonstrated new epidemics of vitamin D deficiency all over the world. Many studies have addressed a disturbingly high prevalence of vitamin D deficiency in many communities and sectors in Iran and all over the world. However, very limited studies have been conducted on military personnel.
  The prevalence of vitamin D deficiency in military personnel in Iran is unclear, however, given that the prevalence of vitamin D deficiency in military personnel in other parts of the world, such as the US military, has reported more than 50%, the same prevalence of vitamin D deficiency is possible in Iranian military personnel. On the other hand, due to the negative effects of vitamin D deficiency on the performance of military personnel, such as physical and cognitive impairment, increased risk of musculoskeletal or bone damage, stress fractures, muscle weakness and central nervous system fatigue, adverse cardiovascular consequences, therefore, vitamin D deficiency monitoring in this group is necessary.
  To determine the prevalence of vitamin D deficiency in military personnel, as well as its impact on operational performance of military personnel, can help the relevant health and medical organizations in planning and implementing more effective prevention programs for the health of military personnel. In the current review study, the prevalence of vitamin D deficiency in military personnel in Iran and the world and its effects on the performance of military personnel is considered.
  Keywords: Vitamin D, Prevalence, Military Personnel
 • Pouria Mohammadi * Pages 423-431
  The teratogenic effect is thought to be the effect of an agent that is able to cross the pair and may cause serious damages to the fetal or embryo development and will lead to abnormalities in the fetus or newborn. Each pregnant woman may have a condition that can be contracted in or during pregnancy. Some of these maternal diseases or medications which are used to treat these diseases may have teratogenic effects on the fetus and impair the development of the fetus. According to previews studies, control of maternal diseases before and during pregnancy is necessary. Regarding to the harmful effects of teratogenic factors on the fetus, in this review we studied some teratogenes such as radiations, infection agents, maternal conditions, teratogenic medications etc.
  Keywords: Teratogens, Maternal Disease, Pregnancy, Abnormality, Development
 • Hassan Khani, Narges Zamani, Mojtaba Ansari Shahidi, Amene Ghorbani Pages 432-439
  Background And Aim
  Amputation is known to be the most common movement disability. Physical, behavioral and mental disorders after that are the most serious problems of amputee veterans. The aim of current study was to determine the conditions of renal and urinary tracts complications in amputee's veterans in Mazandaran, north of Iran.
  Methods
  This is a cross-sectional study which conducted on amputee's veterans living on Mazandaran, north of Iran, in 2013. All precipitants were examined by a nephrologist. Demographic data was collected and renal and urinary tract complications data was recorded by standard questionnaire.
  Results
  256 (44.52%) of 575 amputee's veterans completed the study. The mean age of them was 46.44±2.6 years old, with the age range of 22-70 years. All of them were men, 94.9% (n=243) were married and 78.8% had graduated in diploma and under diploma. Also, 110 (43%) of the veterans had urinary infections and 53 (20.8%) had kidney and urinary tract stones. Among them 9 (3.5%) suffered from kidney failure. Also, results reveal that 99 (38.7%) of veteran's libido had changed and 76 (29.7%) of them were encountered with decreased libido.
  Conclusion
  Considering the high prevalence of the renal system complications in amputee's veterans, it seems necessary to run preventive, educational, treatment and rehabilitation programs.
  Keywords: Amputees Veterans, Renal, Urinary Tract Complications, Iran
 • Behrouz Golmohammadi *, Valiollah Kashani, Davood Safari Mohsenabad Pages 440-450
  Background And Aim
  Many scientific evidence confirms the impact of imagery on the enhancement of learning and performance of sports skills as well as the adjustment of athletes’ emotions and thoughts about the tournament. Therefore, imagination not only facilitates performance but also facilitates the athletes’ thoughts and reactions in the competitions. The purpose of this study was to compare the effect of using a simulator with that of imagery of movements in piloting techniques on the performance of UAV athlete pilots.
  Methods
  The present research belongs to the category of applied research and falls in the field of semi-experimental research. The statistical population of this study was Tehran's UAV pilots. Among them, 20 participants were selected by the available sampling method with a mean age of 32.2 years. After the homogenization of the samples based on their ability of mental imagery, they were randomly assigned into two groups, one using a simulator and the other using a simulator plus mental imagery. They were trained in piloting drones for eight weeks.
  Results
  The results of the study indicated that after eight weeks of specialized training in drone piloting and practicing real-time flights, the simulator had a positive effect on the performance of pilots in actual and practical flights. The use of the simulator in combination with the imagery techniques also had a positive effect on the performance of the pilots and improved their actual flying. A comparison of the two training methods showed that the effect of the combined training technique was significantly greater than the effect of the actual practice on the performance of pilots.
  Conclusion
  The use of combined training exercises (simulator plus mental imagery) has a positive effect on the learning of piloting techniques and better helps the optimal performance of UAV pilots.
  Keywords: UAV, Piloting Techniques, Pilot, Simulator, Imagery
 • Ehsan Teymourzadeh, Mohammadkarim Bahadori *, Parisa Mahdizadeh, Maryam Yaghoubi Pages 451-459
  Background And Aim
  Ethical leadership, as one of the new approaches to leadership, embraces management and leadership methods in which the rights and dignity of the employees are valued and respected as human beings. The aim of this study was to investigate the effect of ethical leadership and leadership styles on organizational commitment in a military health organization in Tehran.
  Methods
  This cross-sectional study is conducted in Tehran, Iran in 2016. The study population consisted of employees of a selected military health organization, selected by stratified and simple random sampling method. For data collection, the standard questionnaire of Brown's ethical leadership scale (three-part model of staff), Bass & Avolio’s multi-factor questionnaire and organizational commitment questionnaire of Meyer and Allen have been used. The descriptive data were analyzed using descriptive statistics and SPSS 16.0 software and for analyzing the relationship between components, structural equation modeling and AMOS 18.0 software were used.
  Results
  The results showed that the average organizational commitment in the sample was 71.6±4.9 at a high level. Also, the highest score of organizational commitment in the staff was related to the dimension of normative commitment. Regarding the leadership style, the results showed that the dominant leadership style was the transformational and transactional leadership style, respectively. In the case of ethical leadership, the results showed that the average score of leadership style of managers was 36.8±6.89 from the perspective of the employee. The fitting results of the model showed that the independent variables predicted 22 percent of the changes in the dependent variables of organizational commitment.
  Conclusion
  Considering the high score of organizational commitment at the university, it can be concluded that the use of ethical leadership and transformational leadership style has been effective and has a direct effect on employee's commitment. Ethical leadership in this organization, by establishing ethical relationships (interpersonal relationships) and seriousness in addressing ethics in the organization, has added to the organization's commitment. Therefore, managers with knowledge of the amount and type of commitment of employees can be used to improve and increase the performance of employees in order to achieve organizational and social goals as well as personal goals of the employees.
  Keywords: Ethical Leadership, Leadership Style, Organizational Commitment, Health, Military
 • Sohrab Mohammdipouya, Hassan Goodarzi, Fatemeh Rahmati -Najarkolaei *, Hormoz Sanaeinasab Pages 460-467
  Background And Aim
  Today, the teaching and teaching of teachers in the field of learning-learning has become very important. Therefore, it is important to study the influential factors in the field of teaching and their chosen approaches to education. In fact, the kind of curriculum ideology and educational philosophy can be considered as a critical and influential element in the field of teaching and teaching. Therefore, the present study aims to investigate the relationship between curriculum ideology and educational philosophy with the teaching methods of medical science professors (one of the military medical university of Tehran).
  Methods
  This is a descriptive-correlational study. The population of this study was a faculty member of one of the military medical sciences universities in Tehran who was selected by convenience sampling method. The data collection tools consisted of curriculum ideology questionnaire, educational philosophy and teaching approaches that validity and reliability of them had been confirmed. Pearson correlation was also used to analyze the information in SPSS v22 software.
  Results
  The findings of the study indicated a significant relationship between the social efficiency ideology (r = 0.23, p
  Conclusion
  Since the findings point to the significant relationship between the dimensions of the curriculum ideology and the educational philosophies with the teaching methods of the faculty, the universities studied and the similar universities can provide education and programs to raise the level of the quality and familiarity of the faculty with the orientations of the curriculum and the philosophies governing the field.
  Keywords: Curriculum Ideology, Educational Philosophy, Teaching Approaches, Medical Sciences Professors
 • Iman Shirinbak, Samira Basir Shabestari *, Hemad Mokhtari Pages 468-475
  Background And Aim
  Oral health is an essential component of general health status which has an impact on physical and psychological health. Due to the importance of oral health, limited study in the field of dental problems among veterans and also the high number of chemically injured veterans, this study was conducted in order to determine the prevalence of dental treatment needs in chemically injured veterans in Zanjan, Iran.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted using Cluster Random Sampling. After coordination with the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs the veterans who met the criteria were examined by an oral medicine specialist in the oral medicine ward of the Zanjan University of Medical Sciences with the aid of examination devices. Identification data for veterans, past medical history and their current treatment needs based on teeth number and type of dental treatment, were recorded in the questionnaire (standard WHO 2007) and were analyzed by SPSS 16.
  Results
  The project was done on 141 patients with the mean age of 50.7±34.6 years (maximum 79 and minimum 42 years). Dental treatment needs were as follow: root canal treatment 78%, filling 73.8%, extraction 73.8% and prosthesis 34.8%.
  Conclusion
  A large number of veterans were in need of dental treatment mainly root canal therapy and dental extractions. This fact emphasis the need of periodic checkups and dental care for them.
  Keywords: Dental Treatment, Need Assessment, Veterans
 • Saber Saedmocheshi *, Parvin Zareyan, Lotfollah Saed, Sonia Karimi Pages 476-484
  Background And Aim
  During the military service, soldiers suffer from fatigue and reduced motivation. The purpose of this study was to compare the effect of chronic and acute sodium bicarbonate supplementation loading along with exhaustive work on the performance and fatigue indicators of soldiers.
  Methods
  In this study, 30 soldiers were divided into a semi-experimental design into two groups (control, intervention). The control group received dextrose (% 0.02) and the intervention group consumed two methods of chronic loading (0.5 g/kg) and acute (0.3 g/kg) sodium bicarbonate supplementation. In order to calculate the chemical variables (bicarbonate, lactate, PH), blood samples were taken before and after the exercise test and one hour later. The exercise test for Wingate test was used to assess the subjects.
  Results
  Results reveal that the level of the acidity of the blood with chronic sodium bicarbonate supplementation has led to the alkalization of the blood and fatigue to be postponed. The results showed that the use of bicarbonate in the acute and chronic loading led to an improved excretion of the lactate.
  Conclusion
  Due to the buffering properties of sodium bicarbonate supplementation and delaying the time to fatigue and improve performances, chronic loading for short and severe activities in soldiers and even athletes can be recommended.
  Keywords: Performance, Lactate, Sodium Bicarbonate, Power
 • Farshid Rahimibashar, Seyed Mostafa Hosseini Zijoud, Azar Avazeh, Masoum Khosfetrat * Pages 485-495
  Background And Aim
  The prevalence and incidence of coronary artery disease is seriously affected by the unhealthy lifestyle of people. The aim of the current study was to determine the effect of progressive muscle relaxation on the four dimensions of lifestyle in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery.
  Methods
  In current randomized, triple blind clinical trial, 80 patients with coronary artery bypass graft surgery were randomly divided into two intervention (40 patients) and control (40 patients) groups. In the intervention group, the patients were trained and performed the progressive muscle relaxation technique, but the control group did not receive any intervention. Data collection was done by the demographic form, self-report checklist for performing of progressive muscle relaxation technique and the lifestyle questionnaire in four dimensions of nutrition (11 questions), sleep (10), physical activity (5 questions), and Tobacco (3 questions). At the end, the data were compared between the two intervention and control groups.
  Results
  The age (P=0.66), gender (P=0.664), marital status (P=0.643), occupation (P=746), BMI (P=728), and family members P=0.760) had no significant differences in the intervention and control groups. Covariance analysis showed a significant difference between two intervention and control groups (p
  Conclusion
  The implementation of progressive muscle relaxation technique significantly improved the four dimensions of lifestyle including nutrition, sleep, physical activity and tobacco in the intervention group compared to the control group.
  Keywords: Coronary Artery Bypasses Surgery, Lifestyle, Progressive Muscle Relaxation
 • Mahboobeh Es?haghi, Parvin Sepehr *, Majid Motamedzadeh Pages 496-504
  Background And Aim
  Heat stress is a work-related risk factor that could have a significant impact on occupational health. Therefore, the use of different approaches is important to control heat stress, including technical and management solutions. The aim of this study was to design and evaluate the performance of a cooling ice vest on the retention time of workers in hot environments.
  Methods
  The ice vest has been designed and sewn in three types of simple, thin and thick aluminum using 32 packets of water. To evaluate the temporal performance of ice vest, a number of physiological parameters, including oral temperature, mean skin temperature, heart rate and retention time have been studied. This study was conducted in two groups of intervention and control. The control group included adapted, non-adapted and no-vest subjects. The intervention group consisted of adapted subjects who used simple, thin and thick aluminum vests.
  Results
  The average retention time of non-adapted, adapted, thin and thick aluminum and simple vests was 20, 35, 90, 70 and 60 minutes, respectively. There was statistically significant differences among physiological factor results such as oral temperature, mean skin temperature and retention time (probability
  Conclusion
  The results showed that the use of cooling vest effectively increased the retention time, and the thin aluminum vest was more efficient than the thick aluminum and simple vests.
  Keywords: Cooling Clothing, Ice Vest, Retention Time
 • Jamileh Bigom Taheri, Maryam Iman *, Masomeh Mehdipour, Sedigheh Bakhtiari, Fatemeh Namazi, Milad Teheri Bayan, Neda Zeinali Pages 505-512
  Background And Aim
  Fungal infections, especially candida species, are the most common opportunistic fungal infections and the treatments with chemical drugs have many side effects. Melissa Officinalis has antimicrobial effects that has caused it to be considered in many microbial treatments. In this study, it has been tried to compare this herbal efficacy on Candida Albicans, Candida Glabrata and Candida Krusei.
  Methods
  Aqueous and ethanol extracts of Melissa Officinalis was obtained by drench method. The diameter of non- growing zone of Candida Albicans, Candida Glabrata and Candida Krusei was estimated by the micro dilution method.
  Results
  The mean diameter of the non-growing zone related to the extracts on Candida Albicans was 17.83 mm (versing 5.75 mm of aqueous extracts) and the mean diameter of the non-growing zone related to aqueous extracts on Candida Glabrata and Candida Krusei were 15.5 and 13.66 mm respectively (versing 10 and 7mm of ethanolic extracts).
  Conclusion
  All extracts had an effect on non- growing fungal zone, however ethanolic extract of Candida Albicans and aqueous extract of Candida Krusei were more effective rather than the others. Also, there was no difference between the effect of Aqueous and ethanolic extracts in Candida Glabrata.
  Keywords: Melissa Officinalis, Candida Albicans, Candida Glabrata, Candida Krusei, Oral infection
 • Vajiheh Meysami, Mehdi Ebrahimnia *, Mohsen Saberi Isfeedvajani, Kazem Khalagi Pages 513-522
  Background And Aim
  Getting an informed consent as one of the principles of patients’ rights, is a process that he (she) decides on therapeutic intervention after receiving adequate information from the therapist team. The aim of this study was to explain the quality of the informed consent process of patients in surgical wards of a military hospital in Tehran and to present some solutions to improve it at 2016.
  Methods
  The combined study was conducted in two phases. The quantitative phase was a cross-sectional descriptive study using the quality of an informed consent questionnaire that evaluated the six dimensions of informed consent with 19 questions. We evaluated the questionnaire’s content validity and its internal consistency. The Cronbach’s Alpha value of the whole questionnaire was 0.85. A stratified random sampling of 120 subjects was performed and the results were analyzed by SPSS 17 software. In the qualitative phase, which was based on the framework content analysis resulting from the results of quantitative phase, 7 experts were selected in a targeted manner and group interviews were conducted with the expert panel method. The results of the interviews were presented in two steps as: after a framework content analysis and re-approval of experts and were presented as improved suggestions.
  Results
  In accessing the quality of the informed consent, the average score in the dimension of "providing information" with 18.93, "compliance with patient's decision-making competence" with 7.48, and "how to get written consent" with 5.47, were lower than the expected average, and the average score of "patient comprehension" with 9.77, "Volunteerism" with 8.16 and "Interaction between physician and patient" with 16.02, were in an acceptable level. The experts provided 15 improvement suggestions. The most important were "providing information to patients in the preparation clinic” and giving patients enough time to choose a therapeutic approach”."
  Conclusion
  The quality of providing information and how to get a written consent was less than expected. Therefore, paying attention to patients’ role in the informed consent process, providing sufficient information to patients by a counseling physician in preparation clinic, training physicians and providing adequate opportunities to patients for choosing a therapeutic approach can be effective in improving the quality of informed consents.
  Keywords: Patient's rights, Informed Consent, Admitted Patients