فهرست مطالب

یافته - سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 73، پاییز 1396)
 • سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 73، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهناز صمدبیک، مرضیه صارمیان، حشمت الله اسدی، علی گراوند * صفحات 1-10
  مقدمه
  باتوجه به اهمیت تحلیل محتوایی و استنادی مجلات در شناخت کیفیت علمی مجلات، هدف از مطالعه حاضر تحلیل محتوایی و استنادی مجله علمی-پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال های 1390 تا 1394 بوده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه طولی گذشته نگر است که در سال 1395 انجام شد، مقالات منتشر شده در بین سال های 1390 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از یک چک لیست محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که 8/95 درصد از مقالات چاپ شده به صورت اصیل بوده اند و بیشترین وابستگی سازمانی نویسندگان مسئول، مربوط به دانشگاه علوم پزشکی لرستان (8/53 درصد) بوده است. در طی پنج سال اخیر 262 مقاله در مجله یافته چاپ شده است. نیمه عمر منابع 38/8 سال بوده و بیشترین شماره در سال های 91 و 92 چاپ شده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که مسئولین مجله در جهت برقراری تعادل در وابستگی سازمانی مقالات منتشر شده، اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین با تعیین محدودیت هایی، نویسندگان را به استفاده از منابع جدیدتر ترغیب نمایند.
  کلیدواژگان: کتاب سنجی، تحلیل محتوایی، تحلیل استنادی
 • بهمن حسنوند *، رحمان سوری، سیروس چوبینه، علی اکبرنژاد صفحات 11-21
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرینات استقامتی و تناوبی شدید بر بیان ژن گیرنده های کبدی در رت های نر نژاد ویستار انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق تجربی بوده و به همین منظور تعداد 24 سر رت نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 20±200 گرم و سن هشت هفته، تهیه و به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی زیر بیشینه تقسیم شدند. پروتکل تمرینی خیلی شدید؛ 30 دقیقه دویدن تناوبی (هر تناوب شامل 4 دقیقه دویدن با شدت 90-85 درصد VO2max و 2 دقیقه بازیافت فعال با شدت 60-50 درصد VO2max) پنج روز در هفته و به مدت 8 هفته اجرا شد. همچنین گروه تمرین تداومی زیر بیشینه نیز شدت فعالیتی معادل 50 تا 55 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی موش ها بود.
  یافته ها
  بیان ژن LXR آلفا، در تمرین تناوبی شدید افزایش معناداری به نسبت گروه کنترل داشت (004/0P=). همچنین اختلاف معناداری بین 3 گروه در میزان بیان ژن LXR بتا وجود ندارد (001/0P=). هرچند نتایج نشان از افزایش جزئی در گروه های تمرین تناوبی و تداومی بود اما این افزایش اندک منجر به ایجاد تفاوت معنادار نشده است.
  بحث و نتیجه گیری
  تمرین تناوبی شدید به نسبت تمرینات تداومی زیر بیشینه از طریق افزایش بیان ژن گیرنده مهم کبدی و همچنین عامل اصلی خروج کلسترول از کبد و درنهایت گیرنده HDL می تواند نقش مهمی در کاهش بیماری های قلبی-عروقی مانند آترواسکلروزیس داشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرین تداومی زیر بیشینه، تمرین تناوبی شدید، گیرنده های ایکس کبدی، LXR
 • شیرین قاضی *، صبا حسنوندی، عزت الله قدم پور صفحات 22-31
  مقدمه
  هدف این مطالعه پیش بینی اضطراب امتحان و خود ناتوان سازی تحصیلی براساس الکسی تایمیا در دانش آموزان با ناتوانی خواندن بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی دانش آموزان با ناتوانی خواندن شهرستان خرم آباد در سال 94-95 بود. به منظور برآورد حجم نمونه از روش پیشنهادی کوهن استفاده شد و از میان دانش آموزان ارجاع داده شده به هسته آموزش و پرورش خرم آباد براساس تشخیص متخصصان این حوزه، در مجموع 112 نفر واجد ملاک های شرکت در مطالعه بودند. دانش آموزان پرسشنامه های اضطراب امتحان، خود ناتوان سازی و الکسی تایمیا را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 18 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد همبستگی بین متغیرهای پژوهش معنادار بود (p>0.001). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد الکسی تایمیا قادر به پیش بینی 54/. از کل واریانس اضطراب امتحان و خودناتوان سازی تحصیلی است(001/0>P).
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، خودناتوان سازی تحصیلی، الکسی تایمیا، دانش آموزان
 • محمد خوشرو *، مهدی شکرابی، محمد ابراهیم خمسه، ناصر کلهر، لیلا نوین، زهرا شیری، محمد خازنی، مهدی یوسفی صفحات 32-40
  مقدمه
  دیابت پنهان اتوایمیون بزرگسالی (Latent autoimmune diabetes of adults) نوعی دیابت است که پیشرفت کندی داشته و قبل از نیازمندی به انسولین با رژیم غذایی و داروهای کاهنده قند خوراکی کنترل می شود. از سنجش اتوآنتی بادی ها جهت تشخیص افتراقی LADA و دیابت نوع2 استفاده می شود. هدف طرح بررسی فراوانی بیماران LADA در بین مبتلایان به دیابت نوع 2 با استفاده از سنجش اتوآنتی بادی های ضد جزیره و ارزیابی ویژگی های کلینیکی و بیوشیمیایی آنها بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی – مقطعی 86 بیمار دیابت نوع 2 با محدوده سنی 28 تا 67 سال جهت بررسی حضور اتوانتی بادی های ضد جزیره با روش الایزا ارزیابی شدند. برای تشخیص افراد LADA آنتی بادی های ضد گلوتامیک اسید دکربوکسیلاز، سلول های جزیره و انسولینوما آنتی ژن2 ارزیابی شدند.
  یافته ها
  از 86 بیمار با فنوتیپ دیابت نوع 2 تعداد 35 نفر (70/40درصد) از نظر آنتی بادی مثبت و 51 نفر (30/59 درصد) برای هر نوع آنتی بادی منفی بودند. بین دو گروه از نظر سن در هنگام مطالعه، درمان با انسولین، سطوح پپتید C و سابقه بیماری های خودایمنی اختلاف معنی داری مشاهده شد. از طرفی اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر سایر فاکتورهای خطر وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  در بین بیماران دیابت نوع 2، تعداد بیماران دیابت پنهان خودایمن بالا بوده و همچنین تعداد افرادی که آنتی بادی چندگانه دارند شیوع بالایی دارد.
  کلیدواژگان: دیابت پنهان خودایمن بزرگسالی، اتوآنتی بادی، دیابت ملیتوس
 • امیر خسروی *، فاطمه امید علی، بهرام رسولیان، سیروس چوبینه صفحات 41-56
  مقدمه
  نتایج برخی داده های علمی تاثیرات مثبت آنتی اکسیدان های طبیعی را بر تعدیل شاخص های ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و آسیب عضلانی گزارش کرده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مکمل سازی کوتاه مدت آب گریپ فروت بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و برخی شاخص های آسیب عضلانی مردان جوان متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی نیمه تجربی دو سویه کور، تعداد 20 دانشجو پسر انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه، دارونما و مصرف کننده آب گریپ فروت قرار گرفتند. آزمودنی ها پس از دوره ی مکمل سازی یک وهله فعالیت حاد مقاومتی با شدت 85 درصد یک تکرار بیشینه را انجام دادند. تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، مالون دی آلدئید، کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز طی سه مرحله اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر مشاهده شد که تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدئید پلاسمای گروه مصرف کننده آب گریپ فروت پس از فعالیت مقاومتی بر خلاف گروه دارونما معنی دار نبود. همچنین غلظت کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پلاسمای هر دو گروه پس از فعالیت مقاومتی افزایش معنی داری نشان داد.
  نتیجه گیری
  مصرف آب گریپ فروت ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما را ارتقاء داده و از افزایش معنی دار مالون دی آلدئید پلاسما متعاقب فعالیت مقاومتی جلوگیری کرده و منجر به تعدیل افزایش سطوح کراتین کیناز تام و لاکتات دهیدروژناز می شود.
  کلیدواژگان: پراکسیداسیون لیپیدی، آب گریپ فروت، فعالیت مقاومتی، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز
 • محمدرضا ناظر، حسن سواریان *، محمد درویشی صفحات 57-67
  مقدمه
  هپاتیت E نوع بیماری عفونی ویروسی است که کبد را درگیر می کند و می تواند از یک عفونت ساده بدون علامت تا یک بیماری برق آسا و کشنده بخصوص در زنان باردار، متغیر باشد. هدف مطالعه اخیر بررسی سطح آگاهی پزشکان عمومی شهر خرم آباد در مورد بیماری هپاتیت E بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی است که سطح آگاهی پزشکان عمومی در دسترس شهر خرم آباد در مورد بیماری هپاتیت E مورد ارزیابی قرار می گیرد. اطلاعات مورد نظر در قالب پرسشنامه گردآوری و با روش های آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی، جداول توافقی، میانگین ، انحراف معیار و نسبت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر 100 پزشک عمومی مورد بررسی قرار گرفتند که 62 نفر را مردان و 38 نفر را زنان تشکیل می دهند. در مطالعه ما برای بررسی سطح آگاهی پزشکان عمومی شهر خرم آباد در مورد بیماری هپاتیت E یک پرسشنامه ی 14 سوالی طراحی گردید. میزان آگاهی در خصوص راه های انتقال بیماری و میزان شیوع بیماری ضعیف اما در سایر جنبه های بیماری متوسط بود. تفاوت آماری معنی داری بین سطح آگاهی پزشکان زن و پزشکان مرد نبود. اما در حیطه راه های کنترل و پیشگیری نمره اخذ شده توسط پزشکان زن بالاتر بود. نمره کلی آگاهی در پزشکان با سابقه کاری زیر پنج سال تفاوت آماری معناداری نسبت به پزشکان با سابقه کاری بالای 15 سال داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  سطح آگاهی کلی پزشکان عمومی شهر خرم آباد در مورد بیماری هپاتیت E متوسط می باشد که با توجه به شیوع حدود 8 درصدی در شهر خرم آباد و میزان مرگ و میر بالا در زنان باردار و جوانان، آموزش بیشتر مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: هپاتیت E، سطح آگاهی، مرگ و میر ?پزشکان عمومی
 • رحیم احمدی، مرتضی سقرجوقی فراهانی *، رویا آزادخواه صفحات 68-75
  مقدمه
  مطالعات نشان می دهند که داروها بر روی سلول های نرمال بدن اثرگذار هستند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات دیکلوفناک و ایبوپروفن بر زنده مانی سلول های نرمال کلیویHEK در محیط کشت انتخابی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی سلول های HEK به طور تصادفی به گروه شاهد و گروه های تحت تاثیر دوزهای 001/0، 01/0، 1/0، 1، 10 میلی گرم بر میلی لیتر داروهای دیکلوفناک و ایبوپروفن، تقسیم شدند. سپس مقدار اثر سمیت داروها با استفاده از سنجش MTT مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش آماری آزمونی واریانس یک طرفه بین گروه ها مقایسه شدند.
  یافته ها
  زنده مانی سلول های HEK در معرض دوزهای 001/0، 01/0، 1/0 میلی گرم/ میلی لیتر داروی ایبوپروفن در مقایسه با گروه شاهد دچار افزایش غیر معنادار شده است و زنده مانی سلول های HEK در گروه های دریافت کننده دوزهای 001/0، 01/0، 1/0، 1، 10 میلی گرم بر میلی لیتر از داروی دیکلوفناک در مقایسه با گروه شاهد دچار کاهش معنا دارشده است. (به ترتیب 01/0P<، 05/0P<، 01/0P<، 01/0P<، 01/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  دارو های دیکلوفناک و ایبوپروفن در دوزهای بالا باعث از بین رفتن سلول های HEK می شوند. بنابراین استفاده از این دارو ها در دوزهای بالا نامناسب است.
  کلیدواژگان: دیکلوفناک، ایبوپروفن، HEK، زنده مانی
 • هدایت نظری، زهرا طاهری *، کتایون بختیار، رضا حسین آبادی صفحات 76-87
  مقدمه
  گسترش سریع رسانه های جمعی و به ویژه فضای مجازی باعث تغییر در شیوه ی زندگی مردم شده است. شیوه ی زندگی متاثر از فضای مجازی از عواملی هست که بر سلامتی افراد تاثیرگذار می باشد. لذا در این مطالعه به بررسی شیوه ی زندگی متاثر از فضای مجازی و تاثیر آن بر سلامت روان پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی از نوع هدف کاربردی می باشد جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 95-1394 می باشد. برای نمونه گیری با فرمول کوکران، 361 نفر با نمونه گیری تصادفی طبق ای انتخاب گردید. داده ها با پرسشنامه مشتمل بر سه بخش مشخصات جمعیت شناختی، شیوه ی زندگی متاثر از فضای مجازی طاهری و سلامت روان گلدبرگ، جمع آوری گردید. تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS19 و Amos انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره شیوه ی زندگی متاثر از فضای مجازی بر حسب جنسیت، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و وضعیت تاهل متفاوت نبود. همچنین رابطه معنادار و مستقیم بین شیوه ی زندگی متاثر از فضای مجازی و سلامت روان وجود داشت. مدل معادله ساختاری نیز، حاکی از تایید داده های گردآوری شده با چارچوب نظری بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط بین شیوه ی زندگی متاثر از فضای مجازی و سلامت روان، توصیه می شود که مسئولین برنامه هایی را اتخاذ نمایند که موجب تقویت، گسترش و مدیریت رسانه های جمعی نوین شوند و به این ترتیب در افزایش سلامت روان دانشجویان تاثیر گذار باشند.
  کلیدواژگان: فضای مجازی، شیوه ی زندگی، شیوه ی زندگی متاثر از فضای مجازی، سلامت روان
 • علی اوصالی *، حسین مصطفوی صفحات 88-101
  مقدمه
  افزایش سن، عوامل التهابی و سندروم متابولیک از عوامل موثر در کاهش BDNF و عملکرد شناختی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری 6 ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح BDNF، IL-6و حافظه کوتاه مدت زنان 65-50 ساله مبتلا به سندروم متابولیک می باشد.
  مواد و روش ها
  24 زن مبتلا به سندروم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه 12 نفره ی مبتلا به سندروم متابولیک تمرین (ME) و کنترل (MC) تقسیم شدند. گروه تمرین، در یک برنامه تمرینی هوازی شش ماهه که هر هفته سه جلسه، هرجلسه شامل سه ست تمرینی و دو ست استراحت بود شرکت کردند. در ابتدا مدت زمان ست تمرینی 8 دقیقه بود که با سپری شدن هر هفته تا هفته دوازدهم، یک دقیقه به مدت زمات ست های تمرینی افزوده می شد. خونگیری در دو مرحله پیش و پس آزمون جهت اندازه گیری سطوح BDNF و IL-6 انجام شد. میزان سطوح BDNF و IL-6 توسط رادیوایمونواسی و میزان حافظه کوتاه مدت نیز توسط آزمون یادداری عددی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  BDNF و حافظه کوتاه مدت پس از 6 ماه تمرین هوازی نسبت به پیش آزمون افزایش معنی داری کردند (05/0P˂). همچنین IL-6 پس از 6 ماه تمرین هوازی نسبت به پیش آزمون کاهش معنی داری داشت (05/0P˂).
  بحث و نتیجه گیری
  در اثر تمرین هوازی 6 ماهه با شدت متوسط، میزان سطوح IL-6 کاهش و BDNF افزایش یافت که در نتیجه این فرایند موجب بهبود حافظه کوتاه مدت گردید.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، BDNF، IL، 6، حافظه ی کوتاه مدت، سندروم متابولیک
 • محمود نجفیان *، محمد جواد نوروزنژاد، امیر آراسته، زهرا نجفیان، بهاره نجفیان صفحات 102-112
  مقدمه
  ایبوپروفن از خانواده داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی و مسکن درد است. در عین حال این دارو دارای اثرات ثابت شده ای مانند تولید رادیکالهای آزاد و تداخل با وقایع سلولی می باشد. بنابراین یافتن آنتی اکسیدان های مناسب به منظور کاهش عوارض جانبی این دارو ضروری است. در این تحقیق اثر آنتی اکسیدانی عصاره دارچین بر مهار آسیب کبدی ناشی از ایبوپروفن بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  48 رت در 6 گروه، گروه S نرمال سالین دریافت کردند، گروه C200 عصاره دارچین با دوز 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (mg/kg200)، گروه Iایبوپروفنmg/kg 400، گروه IC50ایبوپروفن به همراه عصاره دارچین mg/kg 50، گروه IC100 ایبوپروفن به همراه عصاره دارچین mg/kg 100 و گروه IC200 ایبوپروفن همراه عصاره دارچین mg/kg 200 بصورت داخل صفاقی دریافت کردند. در پایان دوره فعالیت آنزیم های کبدی اندازه گیری شد. از کبدها نمونه بافتی تهیه شد و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین - ائوزین، مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  فعالیت آنزیم های پیروات ترانس آمیناز، اگزالواستات ترانس آمیناز و آلکالین فسفاتاز در گروه Iنسبت به گروه S بطور معناداری افزایش داشتند. در گروه های IC50،IC100 و IC200 تقریبا متناسب با دوز عصاره دارچین نسبت به گروه I میزان فعالیت آنزیم ها کاهش داشتند. مطالعه برش بافتی کبد حاکی از تخریب بافتی ناشی از ایبوپروفن بود که مصرف دارچین تخریب بافتی را کاهش داده بود.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره دارچین باخواص آنتی اکسیدانی خود آسیب کبدی ناشی از مصرف ایبوپروفن را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: ایبوپروفن، دارچین، پیروات ترانس آمیناز، اگزالواستات ترانس آمیناز، آلکالین فسفاتاز
 • عاطفه بهرامی نژاد، افسانه بیرانوند *، سودابه زارع، معصومه ارنواز صفحات 113-120
  مقدمه
  هوش هیجانی نوعی پردازش هیجانی اطلاعات است که می تواند باعث محافظت فرد در برابر مصرف مواد شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی–تحلیلی تعداد 223 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند.اطلاعات از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک ، گرایش به اعتیاد (APS) و هوش هیجانی (berry-graves)جمع آوری و با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس، آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین امتیاز گرایش به مصرف مواد در دانشجویان 47/28 و میانگین امتیاز هوش هیجانی 72/81 بود.یافته های این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و گرایش به اعتیاد ارتباط منفی معناداری وجود دارد(05/0P<). همچنین بر اساس نتایج پیرسون، بین گرایش به اعتیاد و خرده آزمون های خودآگاهی ،خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه ،ارتباط معناداری وجود دارد(05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  افراد با هوش هیجانی پایین تر ،تمایل بیشتری به سوء مصرف مواد دارند. برنامه های آموزش هوش هیجانی می تواند عامل پیش گیرنده در اعتیاد محسوب شود.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، گرایش به اعتیاد، دانشجویان، سوء مصرف مواد
 • رجب رشیدی *، زهرا غلامی هابیل، منصوره سالمی، محمد الماسیان صفحات 121-128
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی- عضلانی عامل اصلی از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و آسیب های انسانی است. لذا بررسی شیوع این اختلالات در بین کارکنان اداری با توجه به مدت زمان کار با کامپیوتر و چگونگی استقرار آنها در پشت میز کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش بصورت مقطعی بر روی کارمندان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی شهرخرم آباد انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات علاوه بر مشخصات فردی و اطلاعات دموگرافیک و سوالاتی در مورد متوسط مدت زمان استفاده از کامپیوتر در طول روز، ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی کارکنان با استفاده از پرسشنامه استاندارد نوردیک صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای محاسبه میزان، میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرهای تحقیق و برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون استقلال مجذور کای استفاده شد. کلیه آنالیزها به کمک نرم افزار 21SPSS انجام گرفته است.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین شیوع علائم اختلالات اسکلتی–عضلانی به ترتیب در نواحی کمر (60 درصد)، گردن (4/59 درصد)، شانه (50 درصد) بوده و زانو (4/49 درصد)، پشت (1/47 درصد)، مچ دست (4/42 درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند. بین سابقه کار و شیوع علائم در نواحی شانه ، زانو ، ران، قوزک پا و گردن در نمونه های مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0P < ). اما در نواحی آرنج، مچ دست، پشت و کمر، رابطه معناداری مشاهده نشد. بین سن کارکنان و شیوع اختلال در ناحیه آرنج رابطه معنی داری وجود داشت (05/0P < )، به گونه ای که با افزایش سن فقط شیوع اختلال در این ناحیه افزایش یافته است و در سایر نواحی بدن اختلالی مشاهده نشده است.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، اختلالات اسکلتی– عضلانی دارای فراوانی بالایی در بین کارکنان اداری است. در این راستا انجام برنامه های مداخله ای ارگونومی در محیط کار امری ضروری بنظر می رسد. که می توان به آموزش کاربران در رابطه با اصول ارگونومیک کار با کامپیوتر، طراحی ایستگاه کار و نوبت کاری را به عنوان اجزا این برنامه ذکر کرد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، کارمندان، خرم آباد
 • فضل الله فتح الهی شورابه، محمد فرامرزی *، روح الله همتی، رضا نوری صفحات 129-139
  مقدمه
  سرطان پروستات دومین سرطان در مردان و هشتمین علت مرگ در ایران می باشد. در شرایط پاتولوژیک رگزایی باعث افزایش متاستاز و گسترش این سرطان می شود. هدف این تحقیق بررسی تآثیر ده هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل آنژیوژنز در مردان مبتلا به سرطان پروستات بود.
  مواد و روش ها
  20 مرد مبتلا به سرطان پروستات با دامنه سنی 55 تا 62 سال انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه کنترل ( 10 نفر) و مقاومتی(10 نفر)تقسیم شدند.گروه تجربی به مدت 10 هفته تمرین و هر هفته سه جلسه تمرین مقاومتی را انجام دادند. هر تمرین سه دور با دوازده تکرار و با شدت 50 تا 65 درصد یک تکرار بیشینه انجام شد. 48 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از اجرای پروتکل تمرین و پس از 12 ساعت ناشتا نمونه خونی جهت اندازه گیری عامل رشد اندوتلیالی عروق (VEGF )، عامل رشد فیبروبلاست (FGF ) و نیتریک اکساید (NO ) گرفته شد. تغییرات درون گروهی و بین گروهی به ترتیب با استفاده از آزمون تی وابسته و تی مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد انجام 10 هفته تمرین مقاومتی باعث افزایش معنی داری در سطوح VEGF(0001/0P=)، FGF (0001/0P=) و NO (0003/0P=)، در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در مردان مبتلا به سرطان پروستات شد.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد 10 هفته تمرین مقاومتی باعث افزایش عوامل آنژیوژنز، قدرت و توده عضلانی و کاهش خستگی در بیماران مبتلا به سرطان پروستات می گردد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، سرطان پروستات، آنژیوژنز
|
 • Mahnaz Samadbeik, Marzie Saremian, Heshmatollah Asadi, Ali Garavand * Pages 1-10
  Background
  Considering the importance of content and citation analysis in understanding the needs and improving journals’ scientific quality, the objective of the present study was to content and citation analysis of published articles in Lorestan University of Medical Sciences Journal (Yafte) during 2011 to 2015.
  Materials And Methods
  This study is a prospective longitudinal study conducted in 2016. Published articles during 2011 to 2015 were studied. Data were collected by a researcher-made checklist and analyzed by SPSS version 21 and descriptive statistics.
  Results
  Results showed that 95.8 percent of the articles were original and most of organizational affiliations of authors were related to Lorestan University of Medical Sciences (53.8). Over the past five years, 262 articles have been published in the Yafte Journal, half-life of resources were 8.38 years and the highest number of articles were published in the years 2013 and 2012.
  Conclusion
  Considering the results of this study, it is suggested that the journal authorities should take necessary steps to balance organizational affiliations of published articles. It is also suggested that authors should be encouraged to use newer sources by setting some restrictions.
  Keywords: Bibliometric, Content Analysis, Citation Analysis
 • Bahman Hasanvand *, Rahman Soori, Sirous Choobine, Ali Akbarnejed Pages 11-21
  Background
  This study aimed to investigate the effect of eight weeks of interval training on gene expression of liver X receptors (LXR) in Wistar male rats.
  Materials And Methods
  In this study, 24 male wistar rats (200-250 g) were randomly used to three groups for this purpose, 24 male Wistar rats were prepared and divided into three groups: control (8 = n), high intensity intermittent exercise (8 = n) and continuous submaximal exercise (8 = n), respectively. The treadmill exercise program was performed for eight weeks, three days a week for 40 minutes. High intense exercise protocol, 30 minutes running periodic (every period of four minutes and two minutes running with 90-85% of VO2 max intensity active recovery with 60-50% of VO2 max) three days a week for eight weeks. Also, the continuous training group under maximum was an exercise intensity equivalent to 50 to 55 percent of maximum oxygen consumption of the mice.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between the four groups in the gene expression level, after data analysis and test research hypotheses, findings of this study show that the expression of LXR alpha gene, apolipoprotein 1, ABCG1 a significant increase in intensity interval exercise than the control group (p = 0.004). The results also showed a significant difference between the three groups in the expression of LXR beta and apolipoprotein 2, SR-BI does not exist. Although the results showed a slight increase in groups of periodic training and continuing slight increase, but this has not led to a significant difference.
  Conclusion
  Overall results indicated the superiority of intense interval training than submaximal exercise in reverse cholesterol transport is continuous. Intense interval training by increasing hepatic expression of the receptor gene as well as the main cause of the liver and eventually out HDL receptors can play an important role in reducing cardiovascular diseases such as atherosclerosis.
  Keywords: Endurance Training_High Intensity Interval training_liver X receptors
 • Shirin Ghazi *, Saba Hasanvandi, Ezato Lah Ghadampour Pages 22-31
  Background
  The aim of this study was to predict the test anxiety and academic self-handicapping based on alexithymia in students with reading learning disorder.
  Materials And Methods
  This study is a correlational study. The population included all of students with reading disorder in Khorramabad city in 2015-2016. Cohen’s Proposed Method was used for determining the size of the sample,and among the students who referred to education center in Kohrramabad, based on specialist's diagnosis in this field, in sum 112 students carried criteria for participating in this study. The students completed the test anxiety, self handicapping and alexithymia questionnaires. Regression analysis was used for analyzing data. The data were analyzed by statistical SPSS software version 18.
  Results
  The results showed that the correlation between study variables were significant (p>0.001). Also, The results of regression analysis showed that alexithymia was able to predict ( 54/. P
  Conclusion
  The results can help to counsolers and workers in the education field for effective interventions in test anxiety and academic self-handicapping.
  Keywords: Test anxiety, Academic self-handicapping, Alexithymia, Students
 • Mohammad Khoshroo *, Mehdi Shekarabi, Mohammad Ebrahim Khamseh, Naser Kalhor, Leila Novin, Zahra Shiri, Mohammad Khazeni, Mehdi Yousefi Pages 32-40
  Background
  Latent autoimmune diabetes of adults (LADA) is a slowly progressive form of diabetes managed with diet and oral hypoglycemic agents before becoming insulin requiring. Islet autoantibodies are used for differential diagnosis between LADA and Type 2 diabetes mellitus. The aims of this study were to investigate the frequency of LADA using islet autontibodies in population with T2DM and characterize clinical and biochemical characteristics of them.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 86 T2DM patients aged between 28-67 years were tested for the presence of autoantibodies by ELISA technique. The Glutamic acid decarboxylase antibody, Islet Cell Antibody and Insulinoma Antigen2 Antibody were evaluated for diagnosis of LADA patients.
  Results
  Of 86 T2DM, 35 (40.70%) were antibody positive and 51 (59.30%) persons were negative for any antibody. A significant difference was found between groups in age at study, insulin therapy, C- peptide levels and family history of autoimmune diseases. On the other hand, no significant difference was found between the two groups in other risk factors.
  Conclusions
  Among our T2DM subjects, the number of LADA patients were not high. Also, multiple autoantibodies were more frequent than single autoantibodies in LADA patients
  Keywords: LADA, Autoantibody, Diabetes Mellitus
 • Amir Khosravi *, Fatemeh Omidali, Bahram Rasoulian, Sirous Choobineh Pages 41-56
  Background
  Some scientific data have been reported the positive effects of natural antioxidants on modulating the Total Antioxidant Capacity and muscular damage indicators.
  The aim of this research was to examine the effects of Short-Term Grapefruite juice Supplementation on Lipid Peroxidation and Total Antioxidant Capacity and some muscular damage indicators in young men following a session of intensive an resistanceactivity.
  Materials And Methods
  In a randomized double-blind study twenty young men students were randomly divided into two equal groups of experimental, and control. After supplementation period, subjects performed a session of intensive resistance activity at 85% of one repetition maximum. Changes in the Total Antioxidant Capacity and malondialdehyde and muscular damage indicators (Lactate dehydrogenase and Creatine Kinase) were determined in three phases.
  Results
  The results showed that changes in the Total Antioxidant Capacity and malondialdehyde after exercise not significantly in the supplementation group, but significantly in the control group. Also, changes in plasma Lactate dehydrogenase and Creatine Kinase after activity were significantly in the control and supplementation groups.
  Conclusion
  It seems that Short-Term Grapefruit juice supplementation will be useful for improving levels of plasma Total Antioxidant Capacity and thereby inhibiting exercise-induced lipid peroxidation and modification in plasma increased Lactate dehydrogenase and Creatine Kinase after intensive resistance training.
  Keywords: Lipid peroxidation, Grapefruit juice, Resistance training, Muscular damage indicators
 • Mohammad Reza Nazer, Hasan Savarian *, Mohammad Darvishi Pages 57-67
  Background
  Type E hepatitis is a viral infectious disease, which affects the liver and can vary from an asymptomatic simple infection to a sudden-onset fatal disease, especially among pregnant women. The objective of the present study was to survey awareness and knowledge of general physicians working inKhorramabad in 2012.
  Materials And Methods
  This is an epidemiological and descriptive study, which assesses physicians’ awareness of hepatitis E. The desired data were collected using questionnaires and the collected data were analyzed by descriptive statistical methods, such as tables of frequency distribution, cross-tabulations, means, standard variances, and ratios.
  Results
  In the present study, 100 general physicians were surveyed, from among whom 62 physicians were male and 38 physicians were female.To assess the knowledge and awareness level of general physicians working in Khorramabad regarding hepatitis E, a 14-item questionnaire was designed. Their awareness and knowledge about the ways the disease is spread and about its prevalence levels was rather poor, but their knowledge regarding other aspects of the disease was moderate. No statistically significant difference was found between knowledge levels among male and female physicians. But, female physicians scored higher in items measuring awareness of prevention methods. The total knowledge score for physicians having practiced for less than 5 years was significantly different from physicians having more than 15 years of practice experience.
  Conclusion
  General awareness level of general physicians working in Khorramabad regarding hepatitis E is moderate. Given an 8 percent prevalence level of this disease in Khorramabad and the high mortality rates due to the disease, especially among pregnant women and young people, more training is needed for generalphysicians .
  Keywords: Hepatitis E Awareness level_Mortality_General physicians
 • Rahim Ahmadi, Morteza Sagharjoghi Farahani *, Roya Azadkhah Pages 68-75
  Background
  The studies show that the Diclofenac and Ibuprofen drugs influence cancer cells proliferation. The main aim of this study was to investigate the effects of Diclofenac and Ibuprofen on the viability of HEK cells in cell culture.
  Materials And Methods
  In this laboratory experimental study, HEK cells were randomly divided into control group and groups exposed doses to 0.001,0/01,0/1,10,1 mg/ml of Ibuprofen and Diclofenac. The toxic effect of drugs was measured using the MTT assay method. The data were statistically analyzed between groups using ANOVA.
  Results
  The viability of HEK cells exposed to 0.1, 0.01, 0.001 mg/ml of Ibuprofenwas not significant increase in compared with control group . And the viability of HEK cells exposed to 1, 10, 0.1, 0.01, 0.001 mg/ml of Diclofenac significantly decreased compared to control group. (Classification P
  Conclusion
  Diclofenac and Ibuprofen in high doses destroy the HEK cells. Therefore, the use of these drugs in high doses is inappropriate.
  Keywords: Diclofenac, Ibuprofen, HEK, Viability
 • Hedayat Nazari, Zahra Taheri *, Katayon Bakhtiar, Reza Hosseinabadi Pages 76-87
  Background
  The rapid expansion of mass media, and in particular cyberspace, is one of the factors affecting people s health. Therefore, in this study, we investigated the life style affected by cyberspace and its effect on mental health.
  Materials And Methods
  The method of the following study is a descriptive survey with purpose. The statistic groups are the university students of medical university of Lorestan between 2015 and 2016. To take samples we used the Cochran formula and the numbers of participants is 361 in a random order. In this study, to analysis the data, we use the descriptive statistics in two ways. The first part is descriptive statistics and in second part the analysis is done by inferential descriptive statistics. Data analysis was done by SPSS19 and Amos software.
  Results
  The findings of this study are as follows: mean score of lifestyle influenced by the virtual space was not the same among sex, social-economic and marital status. There was also significant relationship between lifestyle and mental health is affected by the virtual space. The Structural Equation Model study was also approved the data is collected with the theoretical framework.
  Conclusion
  Regarding the relationship between lifestyle and cyberspace and mental health it is recommended that authorities adopt programs that promote, expand and manage new mass media and thus enhance the mental health of students.
  Keywords: Cyberspace, Lifestyle, Lifestyle influenced by the virtual space, Mental health
 • Ali Osali *, Hosein Mostafavi Pages 88-101
  Background
  The aim of this research was to investigate the effect of six months aerobic exercise with moderate intensity on BDNF, IL-6, and short-term memory in 50-65 years old women with syndrome metabolic.
  Materials And Methods
  24 women with metabolic syndrome (MetS) took part voluntarily and divided in tow groups MetS exercise (ME), MetS control (MC). ME group participated in an aerobic exercise training (AT) program (six months), tree session per week, each session containing tree performing part and tow rest part (five minutes). Initially, the duration of aerobic exercise in each session was eight minutes. One minute added each week to the duration of aerobic exercise till twelve weeks. Also, blood samples were conducted before and after six months training for evaluating levels of BDNF and IL-6. Short-term memory measured by Digit span memory test, BDNF, and IL-6 measured by Radioimmunoassay before and after six months aerobic training. Data were analyzed using Pearson coefficient, Pried-sample T-Test, and independent samples T-Test.
  Results
  BDNF and short-term memory after six months aerobic exercise significantly increased (P˃0.05). IL-6 after six months aerobic exercise significantly decreased (P˃0.05).
  Conclusion
  Findings show that six months aerobic exercises induce to decrease IL-6 and increase BDNF level, so this trend trepan ameliorate short-term memory score.
  Keywords: Aerobic exercise, BDNF, IL-6, Short-term memory, Metabolic syndrome
 • Mahmood Najafian *, Mohammad Javad Nowroznejhad, Amir Arasteh, Zahra Najafian, Bahareh Najafian Pages 102-112
  Background
  Ibuprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory medication of drugs that is used for relieving pain. However, this drug has proven effects, such as the production of free radicals and interfering with cellular events. Thus, it is necessary to find suitable antioxidants to reduce the side effects of this drug. In this study the antioxidant effects of cinnamon extract on the inhibition induced hepatoxicity of ibuprofen has been investigated.
  Materials And Methods
  48 rats in six groups, S group received saline solution, C200 group received cinnamon extract 200mg per kg body weight (200mg/kg b.w), I group ibuprofen 400mg/kg b.w, IC50 group ibuprofen together with cinnamon extract 50mg/kg b.w, IC100 group ibuprofen together with cinnamon extract 100mg/kg b.w, IC200 group ibuprofen together with cinnamon extract 200mg/kg b.w intraperitoneally. The activity of liver enzymes were measured in the end of the experimental period. Liver tissue sample was prepared and after staining with hematoxylin-eosin, was studied.
  Results
  The activity of Pyruvate transaminase, oxaloacetate transaminase and alkaline phosphatase in I group in comparison with S group were significantly increased. The activity of these enzymes in IC50, IC100 and IC200 groups in comparison with I group were significantly decreased nearly in a dose dependent manner. Examining the liver tissue indicate tissue damage caused by ibuprofen, and cinnamon consumption was reduced tissue destruction.
  Conclusion
  Cinnamon extract has antioxidant properties and reduces the ibuprofen induced hepatoxicity.
  Keywords: Ibuprofen, Cinnamon, Pyruvate transaminase, Oxaloacetate transaminase, Alkaline phosphatase
 • Atefeh Bahraminezhad, Afsaneh Beiranvand *, Sodabeh Zare, Masomeh Arnavaz Pages 113-120
  Background
  Emotional intelligence is a kind of emotional information processing which can protect individuals against substance abuse. The aim of this study was to investigate relation between emotional intelligence and addiction tendency.
  Materials And Methods
  In this descriptive–analytic study, 240 students of Lorestan University of Medical Sciences, chosen based on the stage cluster sampling. Data was collected by demographic information and emotional intelligence (Brad Berry–Graves) questionnaire and addiction potential scale (APS) and were analyzed using Pearson regression, t-test and one-way ANOVA.
  Results
  Mean score of addiction tendency was 28.47 and mean score of emotional intelligence (EQ) was 81.72. Findings of the research showed that there is a significant negative relationship between emotional intelligence and addiction tendency. In addition, based on Pearson analysis, there is a significant relationship between addiction tendency , self-awareness, social consciousness, self managementand relationship management subscales.
  Conclusion
  people with a lower EQ have the higher tendency to substances abuse. EQ training programs can be used as a preventive factor for addiction.
  Keywords: Trans fatty acids, Ghee, Tail sheep, Gas chromatography
 • Rajab Rashidi *, Zahra Gholami Habil, Mansoreh Salemi, Mohammad Almasian Pages 121-128
  Background
  Musculoskeletal disorders are the main cause of loss of work time, increases in costs, and human injuries. Therefore, the investigation of the prevalence of these disorders among administrative employees needs to receive attention, given the long hours they work with computers and the way they sit at their desks.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on the administrative employees of the Lorestan University of Medical Sciences working in Khorramabad, Iran. In addition to collecting the personal characteristics and demographic data of the participants, questions were asked about the meantime of using computers during the day, and the standard Nordic questionnaire was used to assess the prevalence of musculoskeletal disorders among the employees. To analyze the data, descriptive statistics were used to calculate the mean and standard deviation of each of the study variables. To analyze the relationships among the variables, the chi-squared test was used. All analyses were conducted using SPSS version 21.
  Results
  The results of the study showed that the parts of the body most affected by the symptoms of musculoskeletal disorders were the upper back (60%), neck (59.4%), shoulders (50%), knees (49.4%), low back (47.1%), and wrist (42.4%) in order of prevalence. There were significant relationships between work experience with the prevalence of the symptoms in the shoulders, knees, thighs, ankles, and neck in the studied participants (p
  Conclusion
  Based on the results of the present study, musculoskeletal disorders are very frequently observed among administrative employees. In this regard, the implementation of ergonomic interventional programs in the work environment seems crucial. Some of the components of such a program can include training the users of computers regarding the ergonomic principles of working with computers, designing better workstations, and work shifts.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Employees, Khorramabad
 • Faz Lah Fathollahi Shoorabeh, Masomeh Faramarzi *, Roh Lah Hemmati, Reza Nuri Pages 129-139
  Background
  Prostate cancer is the second most prevalent canceramong men and the eighth leading cause of death in Iran. In pathological conditions, angiogenesis increases the chance of metastasis and thus spreads cancer. The aim of the present study was to examine the effects of 10 weeks of resistance training on some angiogenesis factors among men affected by prostate cancer.
  Materials And Methods
  Twenty men with prostate cancer aged between 55 and 62 were selected and randomly divided into control (n=10) and resistance training groups (n=10). The experimental group performed 10 weeks of resistance training, three sessions per week. Each exercise includes three sets of twelve repetitions with the intensity of 50-65 percent of 1RM. In order to measurement of NO, FGF and VEGF, blood samples were taken from the participants after 12 hours fasting state 24 hours before and 48 after the last training. For comparison of means between and within group's independent and dependent T test were used, respectively.
  Results
  The results showed that ten weeks of resistance training significantly increase the levels of VEGF ( P=0.0001), FGF (P=0.0001) and NO (P=0.0003) in men suffering from prostate cancer.
  Conclusion
  It appears 10 weeks of resistance training cause increase the level of angiogenesis factors, muscular strength and mass and decrease fatigue in men affected by prostate cancer.
  Keywords: Resistance Training, Prostate Cancer, Angiogenesis