فهرست مطالب

راهور - پیاپی 39 (پاییز 1396)
 • پیاپی 39 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود مدانلوجویباری*، مسعود صفائی پور صفحات 9-36
  پژوهش حاضر به بررسی اثرات آب وهوا بر تصادفات جاده ای در محور قزوین - رشت پرداخته است. محور قزوین - رشت به طول 81/170 کیلومتر ازجمله راه های اصلی و مخاطره آمیز استان قزوین و گیلان می باشد. در این بررسی، نقشه پراکندگی تصادفات و احتمال خطر تصادف در هریک از شرایط اقلیمی (برفی، یخبندان، بارانی، مه آلود و آفتابی) تهیه گردید. داده های تصادف در دوره آماری 4 ساله (1389-1392) در لایه راه مورداستفاده قرار گرفت. سپس با توجه به فراوانی تصادفات در شرایط جوی و محور ارتباطی، طبقه بندی و نقاط مخاطره آمیز مشخص گردیدند. فراوانی درصد تصادفات در هوای برفی 43 درصد، فراوانی درصد تصادفات در شرایط یخبندان 21 درصد، فراوانی درصد تصادفات در هوای بارانی 16 درصد، فراوانی درصد تصادفات در هوای مه آلود 11 درصد، فراوانی درصد تصادفات در شرایط هوای صاف 9 درصد و در تمامی شرایط جوی، فراوانی وقوع تصادفات 493 مورد بوده و محور کوهین تا لوشان دارای حداکثر فراوانی تصادفات است که از این لحاظ ازجمله نقاط خطرناک محسوب می شود. درنهایت با استفاده از نقشه های احتمال خطر تصادف و با استفاده از ضریب اهمیت در هریک از عناصر اقلیمی، شدت تصادفات و تلفات در افزایش روزهای بارانی و برفی مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: تصادفات جاده ای، مخاطرات اقلیمی، نقاط مخاطره آمیز، جاده قزوین- رشت
 • شعبان اولادی*، رضا اسماعیلی صفحات 37-71
  امروزه حق یا ناحق، خوب یا بد، «ماشین» در مفهوم عام و خاص آن بر زندگی بشر، سایه افکنده و در کلیه شئون حیات انسانی، رخنه کرده است. تخلفات رانندگی، یکی از صور مسائل اجتماعی و یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی در بحث کنترل ترافیک درون شهری و برون شهری محسوب می شود که موجب بروز آسیب های زیادی به نهاد خانواده و جامعه می شود. هدف از این پژوهش، بررسی علل تخلفات رانندگی، بهبود وضعیت عبورومرور، تسهیل، تسریع در رفت وآمد وسایل نقلیه، کاهش تخلفات رانندگی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات ترافیکی شهر اراک می باشد. پژوهش ازلحاظ ماهیت و هدف از نوع پژوهش کاربردی است و از روش کنونی و فناوری توصیفی - تحلیلی و روش پیمایشی برای گردآوری اطلاعات و با تهیه پرسشنامه و مطالعه میدانی و مشاهده مشارکت آمیز و فنون تکمیلی مثل فنون اسنادی و کتابخانه‏ای نیز بهره گرفته شد. جامعه ‏آماری، رانندگان شهرستان اراک است که به منظور همگن سازی درصد فراوانی ها، نمونه‏گیری به طریق تصادفی و جامعه نمونه با استفاده از جدول تاکمن محاسبه و از طریق فرمول کوکران حدود 100 نفر انتخاب شده است. در این پژوهش از نظریه دورکیم، مرتن، ساترلند و والتررلکس برای تبیین گرایش به تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی و برای اطمینان از روایی ابزار گردآوری دادها، از نظرات اساتید و متخصصان راهور و همچنین تعدادی از تکمیل کنندگان پرسشنامه (رانندگان) بهره گرفته شد. پرسشنامه برحسب مقیاس نگرش سنج لیکرت به 5 سطح (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) تقسیم گردیده و از آزمون کای اسکور 2X به ترتیب به عنوان ابزار و آزمون فرضیه استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که بین همه فرضیات مطرح شده از قبیل سن (75/29 درصد سنین 35-25 سال)، جنس (92 درصد مردان)، سطح سواد و تحصیلات (26/93 درصد تا مقطع متوسطه)، ناآگاهی مردم و رانندگان (62 درصد) و عدم مشارکت اجتماعی مردم (87 درصد) به عنوان متغیرهای مستقل و تخلفات رانندگی به عنوان متغیر وابسته، رابطه مستقیم وجود دارد.
  کلیدواژگان: تخلفات رانندگی، ترافیک، وسیله نقلیه، انسان، محیط، شهرستان اراک
 • یوسف محمدی مقدم*، علی سیاح پور، فاطمه همتیان صفحات 73-93
  با توجه به اهمیت مجلات علمی در تولید علوم جدید، ارزیابی اعتبار علمی این نشریات فرایندی است که توسط وزارت علوم و مسئولان این نشریات به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف آن ها صورت می گیرد. به همین منظور می توان از تحلیل محتوای مقالات در راستای ارزیابی مجلات بهره جست. به منظور بررسی جریان دانش در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات پژوهشی راهور طی سال های 93، 94 و 95، مطابق با اطلاعات جمع آوری شده از پایگاه اینترنتی فصلنامه، به ارائه اطلاعاتی نظیر تعداد مقالات، رتبه علمی پژوهشگران، وابستگی سازمانی آن ها، تعداد منابع مورداستفاده و حوزه های پژوهشی پرتمرکز پرداخته شده است. نهایتا، شمایی کلی از جریان دانشی فصلنامه در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان داد که بیشتر پژوهشگران این فصلنامه، نویسندگان مرد بوده اند، دانشگاه ها بیشترین سهم در انتشار مقالات فصلنامه را داشته اند که در این میان دانشگاه علوم انتظامی امین، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. یافته های بررسی محتوایی فصلنامه نیز نشان می دهد که تمرکز موضوعی مقالات مربوط به حوادث، خطرات، سوانح و تصادفات بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مراودات علمی این فصلنامه با پژوهشگرانی است که از اعضای هیئت علمی، دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه های برتر کشور همانند دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشگاه علامه طباطبائی هستند. همچنین، از تحلیل های صورت گرفته چنین برمی آید که تمرکز موضوعی فصلنامه بیشتر بر حوادث، خطرات، سوانح و تصادفات است
  کلیدواژگان: فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، ویژگی های محتوایی، جریان دانشی، مدیریت ترافیک، حمل و نقل
 • زهرا یادگارزائی، رضاعلی محسنی*، محمد مهدی لبیبی صفحات 95-128

  امروزه تصادفات و رفتارهای پرخطر رانندگی، یکی از عوامل اصلی مرگ ومیر و مصدومیت در جهان به شمار می آید که البته این میزان در کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. ازآنجاکه رفتار پرخطر رانندگی، رفتاری پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر رفتار رانندگی و نیز با کمک توضیح و تفسیری که خود رانندگان از تجربه زیسته شان درباره رفتار رانندگی دارند، انجام شده است.

  روش

  این پژوهش از نوع ترکیبی است که در آن، روش کمی و کیفی در کنار هم و به طور هم زمان استفاده شده است. بخش اول با روش کمی و پیمایش مبتنی بر پرسشنامه بود. پژوهشگر سعی داشته است در بخش دوم پژوهش که با روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناختی انجام شده، از توضیح و تفاسیری که خود کنشگران (رانندگان) از رفتارهای پرخطر رانندگی انجام می دهند، به درک بهتری از پدیده موردنظر برسد. به این منظور با 18 نفر از رانندگان شهر تهران که حداقل 2 سال سابقه رانندگی در تهران را داشته اند و نیز در سال های اخیر به طور مرتب به فعالیت رانندگی مشغول بوده اند، مصاحبه عمیق و نیمه استاندارد و به صورت حضوری انجام شد. مدت مصاحبه نیز بین 40 تا 60 دقیقه در نظر گرفته شد.
  روش تجزیه وتحلیل داده ها: در بخش کمی پژوهش از طریق نرم افزار spss و در بخش کیفی نیز با کمک روش شش مرحله ای اسمیت، به تجزیه وتحلیل داده های کیفی پرداختیم. یافته های پژوهش در بخش کمی حاکی از آن است که عوامل اجتماعی به میزان 46 درصد، عوامل محیطی- روان شناختی مربوط به کلان شهر به میزان 3/45 درصد و عوامل فرهنگی به میزان 9 درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته (رفتارهای پرخطر رانندگی) را تبیین می کند و نیز در این پژوهش مشخص شد که عوامل دموگرافیک (سن، جنس و...) تاثیری بر بروز رفتارهای پرخطر رانندگی نداشته است. در بخش کیفی نیز پس از تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، 3 مقوله به عنوان مقوله های اساسی انتخاب شدند: نقص در فرایند یادگیری اجتماعی، بسترهای عینی (عوامل محیطی - فنی) و نگرش به قوانین و پلیس. ترکیب یافته های کمی و کیفی نشانگر آن است که این یافته ها همگرا هستند و همدیگر را تایید می کنند.
  نتیجه گیری: رفتار رانندگی، رفتاری پیچیده و چندبعدی است و اگرچه در این میان، نقش راننده در کنترل رفتار رانندگی بسیارمهم است؛ اما برای شکل گیری رفتار صحیح رانندگی، علاوه بر نقش راننده (عاملیت)، فراهم بودن سایر بسترهای اجتماعی، محیطی، فرهنگی، ساختاری و می تواند از بسیاری از رفتارهای پرخطر رانندگی جلوگیری کند

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، رفتار رانندگی پرخطر، روش ترکیبی، فرهنگ عینی و ذهنی، نابرابری اجتماعی - اقتصادی، یادگیری اجتماعی، نگرش ها
 • سیدسعید کشفی*، هویدا تزار، علی نجفی صفحات 129-161

  نبود ایمنی راه ها در حوزه های مختلف می تواند خسارات و مشکلات جبران ناپذیری در جامعه به بار آورد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل مدیریتی موثر بر ارتقای سطح ایمنی راه های استان لرستان است. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است و حجم نمونه آماری آن تعداد 100 نفر از کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی است که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار سنجش پژوهش حاضر شامل پرسشنامه 45 سوالی به منظور ارتقای سطح ایمنی راه ها است که توسط همکاران کارشناس پلیس راهور تکمیل شده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ تایید شد که مقدار آلفای پرسشنامه کارشناسان راهور 9130/0 می باشد. روایی پرسشنامه ها به وسیله روایی صوری به دست آمده است. تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه پژوهشگرساخته این مطالعه در دو سطح توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است؛ از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و از آمار استنباطی برای آزمون روابط بین متغیرها استفاده شده است که به مدد آزمون های آماری موسوم به آنالیز واریانس یک راهه و رگرسیون موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. از دیدگاه جامعه آماری پژوهش بین عوامل مدیریتی شامل آموزش کاربران، کنترل و اعمال قانون، به کارگیری تجهیزات و شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز (متغیرهای مستقل) با ارتقای سطح ایمنی راه ها (متغیر وابسته) رابطه معناداری با سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد؛ همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که متغیرهای مستقل موردمطالعه در این پژوهش در پرسشنامه کارشناسان راهور حدودا 77 درصد تاثیر بر متغیر وابسته را پوشش می دهند.

  کلیدواژگان: مدیریت، عوامل مدیریتی، ایمنی، ایمنی راه ها
 • وحید یادگاری، مهدی قلی زاده صفحات 163-181
  ازجمله چالش های مهم در زمینه خواندن پلاک خودرو، وضعیت های نامناسبی همچون وجود لکه یا کثیفی هایی روی پلاک، کج شدگی پلاک و پرچ میخ در پلاک است که خواندن پلاک خودرو را دچار مشکل می کند. دودویی کردن تصویر، یکی از مراحل مهم در خواندن پلاک خودرو است و کیفیت انجام آن، کارایی کل سیستم تشخیص پلاک خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از خطاهای موجود در خواندن پلاک خودرو به دلیل خطاهای مرحله دودویی کردن تصویر به وجود می آیند. باوجوداینکه روش های آستانه یابی متنوعی پیشنهاد شده است، این روش ها برای دودویی کردن تصاویر پلاک های مختشش خودرو فاقد کارایی لازم هستند و دودویی کردن این نوع تصاویر، یکی از چالش های بزرگ در زمینه خواندن پلاک های مختشش خودرو است. در این مقاله سعی بر این است که با تلفیقی از روش های اتسو و نایبلک به عنوان دو روش مناسب در حوزه دودویی سازی تصویر، روشی ارائه شود که نتیجه آن از هریک از دو روش بهتر بوده و درمجموع، تصویر دودویی با کیفیت مناسب تری حاصل گردد. روش پیشنهادی روی 100 تصویر پلاک کثیف خودرو که با دوربین 15/3 مگاپیکسل و 2048x1536 پیکسل تهیه گشته، اجرا شده و در آخر، کیفیت تصاویر روش های موجود و روش ارائه شده به صورت کیفی موردارزیابی قرار گرفته است
  کلیدواژگان: دودویی سازی، آستانه گذاری، ماتریس اطمینان، اتسو، نایبلک
|
 • Masoud Modanlou *, Masoud Saphai Pour Pages 9-36
  The present study studies the effects of climate on road accidents in Qazvin-Rasht
  road. Road accidents are one of the most important factors in property and life loss.
  Important factors such as traffic safety, environmental variables and unfavorable
  climatic conditions play role in this end. In this research, Rasht-Qazvin axis on long
  of 170.81 km, which is one of the most important and at the same time hazardous
  roads of Qazvin-Gilan provinces, has been studied as a map of Accident dispersal
  and accident risk probability in each of the climatic condition (snowy, icy, rainy,
  foggy and sunny). Accident data was used in the road layer during a 4-year
  statistical period (2010-2013). Then, according to the frequency of accidents in
  atmospheric conditions and the communication axis were determined. classification
  and hazardous points . In rainy weather, the frequency of accidents was 16%, in
  foggy weather, the frequency of accidental accidents was 11%, in the conditions of
  airy weather, the frequency of accidents% 9% and in all atmospheric conditions, the
  frequency of accidents was 493 and the Kohin-loshan axis has the maximum
  frequency Accidents are among the most dangerous points in this regard In this end,
  the severity of accidents and life loss in rainy&snowy days was observed using
  accident probability maps as well as importance coefficient of each climatic
  condition.
  Keywords: road accidents, Climatic hazards, Hazardous places, Rasht-Qazvin road
 • Shaban Oladi *, Reza Esmaili Pages 37-71
  The field and
  purpose
  Today, right or wrong, good or bad, the "machine" has
  shone in its general and specific sense of human life, and has penetrated all aspects
  of human life. Driving violations is one of the main issues of social and one of the
  most important concerns of today's societies in the context of intra-urban and
  suburban traffic control that causes a great deal of damage to the family and
  community institutions. The purpose of this study was to investigate the causes of
  driving violations, to control the traffic situation, facilitate, accelerate the movement
  of vehicles, reduce traffic violations and suggest suitable solutions to solve traffic
  problems in Arak city. This research based on the nature and purpose is in terms of
  the practical research and the current methodology and the descriptive, analytical
  and research method for collecting information and by providing a questionnaire and
  field study and participatory observation and complementary techniques such as
  library and documentary techniques. It was also used.
  Method
  The statistical population of the drivers of Arak city was calculated by
  random sampling for sampling of percentages of frequencies and sample population
  using the Takman table and about 100 people were selected through the Cochran
  formula. In this study, Durkheim, Merton, Sutherland and WalterRelex theory were
  used to explain the tendency to violate traffic laws and to ensure the validity of the
  data collection tool, the opinions of the experts of the traffic police and some of the
  completers of the questionnaire (drivers) . The questionnaire is divided into 5 levels
  (very high, high, moderate, low and very low) according to Likert scale. Chi-square
  test is used as a tool and hypothesis test, respectively.
  Results
  The results of the study showed that among all the hypotheses such as age
  (29.75% of the ages (25-35 years), gender (92% of men), level of education and
  literacy (93.26% up to high school), unawareness of people (62%) and lack of social
  participation (87%) There is a direct relationship between as independent variables
  and driving violations as dependent variable.
  Keywords: Driving violations, traffic, vehicles, Human, Environment, Arak city
 • Yusef Mohammadi Moghaddam *, Ali Sayyahpoor, Fatemeh Hematiyan Pages 73-93
  The field and
  purpose
  Due to the importance of scientific journals in the
  production of new sciences, the evaluation of the scientific credibility of these
  publications is a process that is being conducted by the Ministry of Science and the
  Authorities in these publications in order to examine their strengths and weaknesses.
  For this purpose, we can analyze the content of the articles in order to evaluate the
  journals.
  Method
  In order to investigate the flow of knowledge in the traffic police quarerly
  Journal of Research in the years 93, 94 and 95, according to the information
  gathered from the Quarterly website, they provide information such as the number
  of articles, the scientific rank of researchers, their organizational affiliation, the
  number of resources used and the areas of research focused. Finally, a
  comprehensive overview of the quarterly's knowledge flow is available to
  researchers.
  Findings
  The findings of the research showed that most researchers in this
  quarterly were male writers, universities had the largest share in the publication of
  Quarterly articles, among which Amin police University received the largest share.
  The findings of the content review of the Quarterly also show that the Thematic
  focus of the articles was on accidents, dangers, accidents and accidents.
  Conclusion
  The results of the research indicate that the scientific interactions of this
  quarterly is with the researchers who are faculty members, senior students and Ph.D.
  in the top universities of the country, such as Tarbiat Modares University, Amin
  police University, and Allameh Tabataba'i University. Also, from the analysis made
  are as follows, the Thematic focus of the Quarterly is more on incidents, dangers,
  accidents and accidents
  Keywords: Traffic police Quarterly Journal of Research, Content Features, Knowledge Flow, Traffic Management, Transportation
 • Zahra Yadegarzaei, Reza Ali Mohseni *, Mohamad Mehdi Labibi Pages 95-128

  The field and

  purpose

  Today, driving accidents and risky behaviors are consider
  as one of the main causes of death and injury in the world. Of course, this amount is
  much higher in developing countries than developed countries. Since the driving
  high-risk behaviors are complex behaviors and have different dimensions, so this
  study aimed to investigate the sociological factors affecting on driving behavior and
  have conducted by assisting the interpretation and explanation which drivers have
  from their lived experience about their driving behavior.

  Methods

  This study is a mixed research where quantitative and qualitative

  method

  were used together concurrently. The first part or quantitative method and the survey
  was based on questionnaire.. Researcher have been trying to reach a better
  understanding of desired phenomenon in the second part of research which was
  done using qualitative method and phenomenological approach and the explanations
  that the actors (drivers) have done from driving risky behaviors. For this purpose,
  some interviews were done with 18 drivers in Tehran, with at least 2 years
  experience of driving in Tehran and in recent years, regularly they have been busy
  by driving in semi-standard and depth form, and personally. Interviews time were
  considered between 40 and 60 minutes.
  Data analysis

  method

  In the quantitative part of research, through SPSS software
  and in qualitative part, we have analysed the qualitative data by helping the

  method

  of Smith's sixth stage.

  Findings

  Research findings in the quantitative part suggest that the social factors
  (46%), environmental-psychological factors related to Metropolis(45/3%) and
  cultural factors (9%) will explain changes related to the dependent variable (Risky
  Driving Behaviors) and the study also revealed that the demographic factors (age,
  gender, etc.) have no impact on risky behaviors of driving. In the qualitative part,
  after analyzing data obtained from interviews, and after developing the basic
  concepts. Which among these 10 categories, based on the abundance and the variety
  of concepts used by participants, three categories were selected as basic categories:Defects in the process of social learning, objective contexts (environmentaltechnical
  factors) and the attitude of the police and law.. The combination of
  qualitative and quantitative findings indicate that these findings are converging and
  verify each other.

  Conclusion

  driving behavior, is a complex and multi-dimensional behavior and
  however, in this meantime, the role of driver in controlling driving behavior is so
  important; but for the formation of correct driving behavior, in addition to driver role
  (agency), the availability of other social, environmental, cultural and structural
  substrates can prevent many of the risky behaviors of driving

  Keywords: phenomenology, high-risk driving behavior, mixed methods, objective, subjective culture, socio-economic inequality, social learning, attitudes
 • Seyyed Saeed Kashfi *, Hovida Tezar, Ali Najafi Pages 129-161

  Lack of safety of roads in different areas can create irreparable damage and
  problems in the society The purpose of this study was to investigate the effective
  management factors on improving the safety level of roads in Lorestan province.
  This research is descriptive-survey and the sample size of the statistical population is
  100 traffic driving experts who are selected by simple random sampling method.
  The instrument for measuring the present research include a questionnaire of 45
  questions for improving the level of safety of roads, which was completed by the
  police co-workers. The credibility of the questionnaire was confirmed by using the
  Cronbach's alpha formula, which the alpha value of the questionnaire of the experts
  in the hallway is 0/9130. The validity of the questionnaires was obtained by formal
  validity Analysis of the data from the researcher-made questionnaire of this study
  has been done in two descriptive and analytical levels. Descriptive statistics were
  used to describe the data and inferential statistics were used to test the relationships
  between variables, which have been analyzed by statistical tests called one-way
  analysis of variance and regression. The results of this research are as follows. From
  the perspective of the statistical society, there is a significant relationship with the
  reliability level of 99% with the management factors including user training, control
  and enforcement, the use of equipment, and the identification and resolution of
  accidental points (independent variables) by improving the level of safety of roads
  (dependent variable). Also, the calculated coefficient of determination indicates that
  the independent variables studied in this study in the traffic experts questionnaire
  cover about 77% of the impact on the dependent variable

  Keywords: management, Management factors, Safety, Road Safety
 • Vahid Yadegari, Mahdi Gholizadeh Pages 163-181
  Among the important challenges in reading the car number plate are inappropriate
  conditions such as the presence of spots or dirt on the plaque, plaque crown and nail
  pliers which makes it difficult to read the car number plate. binarization is one of the
  most important steps in reading a car number plate and the quality of it can have
  strong impact on the whole car number plate recognition process. Many of the errors
  found in readings in car number plate are because of mistakes in binarization
  process. Although, several threshold detection has been presented, all of them are
  not feasible for binarization of car number plates with defacing. In this article, the
  authors tried to present a compound procedure based on otsu and niblack
  methods
  which are proper ways for binarization to have high quality binary image. The
  presented method has been tested on 100 photos which has been taken by a 3.15
  Megapixel camera with 2048*1536-pixel resolution and Finally, the quality of the
  images of the existing methods and the proposed method is evaluated qualitatively
  Keywords: Binarization, threshold detection, Confidence matrix, otsu, niblack