فهرست مطالب

ایرانشهر امروز - پیاپی 7 (تیر - امرداد و شهریور 1396)
 • پیاپی 7 (تیر - امرداد و شهریور 1396)
 • 200 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1396/10/15
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سرمقاله
 • دعوای ناشر و نویسنده
  سیدعلی آل داود صفحه 5
 • مطالعات ایرانی
 • سیاحتگر سوئدی در فراخنای کویر
  سیدعلی آل داود صفحه 10
 • ابن سینا و «اتفاق» در سماء طبیعی «شفاء»
  احسان موسوی خلخالی صفحه 17
 • در کنار چمن، یا آرامگاه عشق
  امید طبیب زاده صفحه 29
 • اندیشه و فرهنگ در جهان
 • قدرت اقتصادی، کار
  احمد سمیعی گیلانی صفحه 55
 • از تجربه نشر ژاپن چه می توان آموخت؟
  عبدالحسین آذرنگ صفحه 64
 • ادبیات معاصر
 • مرگ کدام نویسنده
  حسن میرعابدینی صفحه 79
 • عطا و لقاء مدرنیسم نیما
  سعید رضوانی صفحه 86
 • نقد کتاب
 • ضرورت حضور در میدان تحقیق
  علی بلوکباشی صفحه 97
 • جمال زاده، شهورند داستان
  بهناز علی پور گسکری صفحه 105
 • برگزیده ای دیگر از شاهنامه فردوسی
  سجاد آیدنلو صفحه 111
 • تاریخچه رمان پلیسی
  طهمورث ساجدی صفحه 134
 • علم دین
  حمیرا ارسنجانی صفحه 141
 • هخامنشیان و اورارتوها
  شیما جعفری دهقی صفحه 151
 • اسناد و نسخه های خطی
 • اندیشه نو و شعر متوسط
  سیدعلی آل داود صفحه 155
 • سرگذشت نامه خودنوشت
 • زندگی نامه خودنوشت آوبری
  مصطفی حسینی صفحه 165
 • یاد درگذشتگان
 • منش جزیره، نگاهی به زندگی و کارنامه عطاءالله بهمنش
  سیدفرید قاسمی صفحه 171
 • درگذشت بزرگ نادرزاد
  صفحه 175
 • درگذشت دکتر مریم میرزاخانی
  صفحه 176
 • در جهان دانش و هنر
 • در جهان دانش و هنر
  صفحه 179
 • معرفی کتاب های تازه
 • معرفی کتاب های تازه
  صفحه 189