فهرست مطالب

پژوهش های هستی شناختی - پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1396)
 • پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد سعیدی مهر صفحات 1-21
  اخیرا مساله سفر در زمان به صورت جدی در میان فیلسوفان و فیزیکدانان مطرح شده است. بر پایه تعریف دیوید لوئیس، سفر در زمان در صورتی اتفاق می افتد که زمان شخصی مربوط به مسافر مفروض با زمان خارجی، یعنی زمانی که در جهان پیرامون وی سپری شده است، متفاوت باشد. پاره ای از فیلسوفان ایده سفر در زمان را کاملا بحث انگیز دانسته و با نظر به برخی پارادوکس ها، که ظاهرا از پذیرش امکان چنین سفری زاده می شوند، آن را ممتنع دانسته اند. در مقابل برخی کوشیده اند پارادوکس های مذکور را حل کرده، با امتناع سفر در زمان مخالفت ورزند. در این جستار بخشی از مهمترین پارادوکس های سفر در زمان از جمله پارادوکس های «سفر بدون مقصد»، «تغایر زمان»، «علیت قهقرایی»، «تغییر گذشته»، «جبرگرایی»، و «پدربزرگ» بررسی می شود. در پایان نیز پارادوکس جدیدی به عنوان «پارادوکس اینهمانی» معرفی می شود. نتیجه نهایی این است که هر چند تلاش های خوبی در جهت حل این پارادوکس ها صورت گرفته، هنوز امکان سفر در زمان، به ویژه سفر به گذشته، به لحاظ فلسفی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
  کلیدواژگان: سفر در زمان، پارادوکس، علیت قهقرایی، جبرگرایی، دیوید لوئیس
 • مرتضی طباطباییان نیم آورد، مهدی امامی جمعه، نفیسه اهل سرمدی صفحات 23-38
  صدرالمتالهین در آغازین دوره های تفکر فلسفی اش متاثر از محقق دوانی است. کتاب مبدا و معاد او شاهدی بر این تاثیر است. او ابتدای بخش مبدا این کتاب را مطابق با اندیشه اصالت ماهیت و ذوق تاله نگاشته است. این مقاله در نظر دارد در چهار محوراصلی نظریه ذوق تاله را در کتاب مبدا و معاد صدرا نشان دهد. توحید واجب الوجود و نحوه مواجهه با شبهه ابن کمونه، نحوه موجودیت واجب و ممکنات، چگونگی انتزاع مفهوم واحد از امور متخالف از جمله محورهای مذکور است. مقایسه گام به گام عبارات صدرالمتالهین و محقق دوانی در بحث توحید واجب الوجود به خوبی نشان می دهد که صدرا هم در خود نظریه ذوق تاله و هم در بیان مقدمات آن تا چه اندازه از محقق دوانی بهره برده است. جالب اینجا ست که شارحان و مترجمان کتاب مبدا و معاد، هیچ یک نه از این تاثیر پذیری سخن گفته اند و نه از اینکه صدر المتالهین در زمان نگارش این کتاب، فیلسوفی ذوق التاله بوده است سخنی به میان آورده اند.
  کلیدواژگان: مبدا و معاد، ذوق تاله، اصالت ماهیت، ملاصدرا، دوانی
 • محمد اصغری صفحات 39-55
  این مقاله به بررسی جایگاه هستی شناسی در پدیدارشناسی رئالیستی رومن اینگاردن به ویژه در حوزه زیبایی شناسی می پردازد. رومن اینگاردن، پدیدارشناس لهستانی، از شاگردان معروف هوسرل بود که با رویکرد فلسفی استادش در دوره دوم فکری او یعنی ایده آلیسم استعلایی اش مخالفت کرد و معتقد بود که هوسرل در پژوهشهای منطقی رویکرد رئالیستی اتخاذ کرده است حال آنکه در ایده ها به سمت ایده آلیسم استعلایی گرایش می یابد. محتوای کتاب در باب انگیزه هایی که هوسرل را به ایده آلیسم استعلایی سوق دادند دقیقا همین مساله است. اینگاردن پدیدارشناسی رئالیستی خود را در مقابل پدیدارشناسی ایده آلیستی هوسرل مطرح کرد. مساله رئالیسم/ ایده آلیسم و توجه او به هستی شناسی دغدغه مهم اینگاردن در تمامی نوشته هایش است. به نظر او هستی شناسی(در قالب هستی شناسی صوری، مادی و وجودی یا اگزیستانسیال) با متافیزیک یکی نیست و تلقی او از وجود آثار هنری مثل اثر موسیقایی متفاوت است. اینگاردن وجود آثار هنری را از سنخ وجود قصدی(Intentional being) می داند. به عبارت دیگر، بر این باور است که هستی و وجود این آثار نه عینی اند نه کاملا ذهنی بلکه وجود یا هستی کاملا قصدی دارند و لذا از عینیت های قصدی(Intentional Objectivities) برخوردارند. برای مثال، اثر موسیقیایی اثری است که وجود قصدی دارد نه وجود واقعی. آنچه را که در این مقاله به مثابه نتیجه محصل به آن دست یافتیم این است که هستی شناسی اینگاردن از سنخ هستی شناسی سنتی نیست که از افلاطون تا هوسرل تداوم یافته و جان کلام وجود یا هستی مدنظر اینگاردن را باید در وجود قصدی یافت که مصادیق چنین وجودی را در آثار هنری تحلیل و بررسی کرده است.
  کلیدواژگان: هستی شناسی، رئالیسم، ایده آلیسم، وجود قصدی، اثر هنری، پدیدارشناسی و اینگاردن
 • موسی ملایری، فاطمه مرتجی صفحات 57-72
  مقاله حاضر به بررسی این مساله می پردازد که آیا مفهوم جوهر، جنس و مقوم انواع جوهری است یا آنکه مفهومی انتزاعی و غیر ماهوی است؟ غالب حکیمان مسلمان از جنسیت جوهر دفاع کرده اند و تعداد اندکی که فخر رازی در صدر آنهاست قائلند که جوهر جنس و مقوم انواع جوهری نیست. ملاصدرا مدافع جنس بودن جوهر است و ادله منکرین را به نحو گسترده مورد نقد قرار داده است. در این نوشته نخست اهم ادله منکرین جنسیت جوهر را گزارش می کنیم. سپس نقدهای صدرا بریکایک آنها را مورد بررسی قرارداده و نشان خواهیم داد که نقدهای حکیم نه تنها از قوت آن ادله نکاسته، بلکه در جای جای، ناخواسته مدعای منکرین را تقویت نموده است. در گام بعد دو دلیل بر اثبات جنسیت جوهر -یکی از صدرا و دیگری از علامه طباطبایی- گزارش شده آنگاه مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته اند، در نهایت بیان شده است که نظریه جنس بودن جوهر هیچ دلیل مستحکمی ندارد. حال آنکه بر نفی جنسیت جوهر ادله قابل اعتنایی وجود دارد. در پایان به این نکته پرداخته ایم که نفی جنسیت جوهر پیامد های فلسفی مثبتی خواهد داشت که سه مورد از آنها را مورد بررسی قرار داده ایم: الف- مقوله بندی جدید از جواهر. ب- رفع ابهام از جوهریت نفس وسایر بسائط. ج- رفع ابهام از جوهریت واجب تعالی.
  کلیدواژگان: جنس انگاری جوهر، ادله جنسیت جوهر، جوهریت بسائط، جوهریت واجب تعالی، تغییر عدد مقولات عشر
 • زهرا(سارا) نمایندگی، علی فتح طاهری صفحات 73-93
  آلن بدیو، فیلسوف معاصر فرانسوی، به تبیین گونه ای هستی شناسی مبتنی بر مفهوم نیستی پرداخته است، چارچوبی هستی شناسانه موسوم به هستی شناسی تفریقی که از کثرتی محض سخن می گوید. داعیه بنیادین این قسم هستی شناسی را تز«ریاضیات هستی شناسی است»، تشکیل می دهد که به باور بدیو تنها از طریق نظریه مجموعه ها قابل تبیین است. او می کوشد تا به یاری ریاضیات، مفهوم واحد را به طور کامل از هستی شناسی کنار گذارد. در این مقاله پس از معرفی عناصر کلیدی هستی شناسی تفریقی و بررسی اجمالی ارتباط اصول موضوعه نظریه مجموعه ها با نیستی، هستی شناسی مبتنی بر نیستی وکثرت محض مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: هستی شناسی تفریقی، نظریه مجموعه، وضعیت، واحد، کثرت محض، خلا
 • رمضان مهدوی آزادبنی، وحید داوری چهارده صفحات 95-111
  مرزبندی های فلسفی در مورد عالم حس و عالم غیر محسوس همواره یکی از تمایزات عمده میان فیلسوفان بوده است. نتیجه این مرزبندی قرار دادن دو دسته از فیلسوفان در دو صف جدای از یکدیگر است. در یک طرف فیلسوفان مادی گرا قرار دارند که شعاع عالم هستی را صرفا در عالم حس و ماده محدود می نمایند و در طرف دیگر صف فیلسوفانی قرار دارند که شعاع عالم هستی را فراتر از حس و ماده می دانند. آنچه ممکن است این تمایز را مضاعف نماید اختلاف در روش نشان دادن قلمرو عالم هستی است. یکی از رایج ترین شیوه ها در نشان دادن حد و مرز عالم هستی تامل و تفتیش در عالم حس است. هدف پژوهش حاضر این است که روش تفتیش در عالم حس به منظور نشان دادن قلمرو عالم هستی مورد تحلیل قرار داده شود. نتیجه ای که در این پژوهش نویسنده نشان خواهد داد این است که روش تفتیش در حس نزد افلاطون و ابن سینا مورد استفاده جدی قرار داشته است و هر دو اندیشمند از طریق تفتیش در عالم حس استنباط های فلسفی متناسب با نظام فلسفی خود استخراج نموده اند. زیرا ابن سینا اگر چه همانند افلاطون در یکی از روش ها در نشان دادن شعاع عالم هستی که آن را فراتر از علم حس می داند بر تفتیش در عالم حس تاکید دارد اما با وجود آن نتیجه این تفتیش نشان دادن امر واقعی است که از آن به طبیعت مشترکه تعبیر می نماید چیزی که نزد افلاطون به ایده تعبیر می شود.
  کلیدواژگان: افلاطون، ابن سینا، محسوس، کلیات، شناخت، ایده
 • مسروره مختاری، امیرحسین آریان صفحات 113-133
  شکل گیری مکتب ابن عربی در قرن هفتم تحول عظیمی در مبانی عرفان نظری ایجاد کرد. جهان بینی هستی شناسانه ابن عربی بر دو پایه: «خداوند» و «انسان» استوار است. شارحان نظریه های ابن عربی نقش مهمی در گسترش اندیشه های وی داشته اند. بزرگانی چون «شیخ محمود شبستری» به موازات عرفان عملی، در گسترش نظریه های ابن عربی همت گماشته اند. جستار حاضر بازتاب جهان بینی هستی شناسانه ابن عربی را در مثنوی گلشن راز با رویکرد تحلیلی توصیفی، حول سه محور اساسی: «خداشناسی»، «انسان شناسی»، و «وحدت شخصی وجود»، مطالعه کرده است. حاصل پژوهش نشان می دهد که در اندیشه شبستری تجلی نقش مهمی در انبساط و تفصیل وجود بر عهده دارد. رابطه خدا و هستی، رابطه ظاهر و مظهر است. «انسان کامل» در میان مظاهر کونین، آیینه تمام معانی اسماء و صفات حق، نسخه کامل کائنات و «کلمه فاصله جامعه» است. شیخ محمود مانند ابن عربی حقیقت محمدی را اولین حقیقت ظاهر، مبدا ظهور عالم و صورت اعظم و جامع اله، نقطه پایان ولایت و مظهر انسان کامل می داند که با ظهور او جمیع اسرار و حقایق اله آشکار می شود. به اعتقاد وی شناخت انسان کامل، نیل به مراتب دیگر از معرفت را تسهل می کند، و معرفت هستی با تکیه بر اندیشه وحدت وجود، و با استمداد از نیروی کشف و شهود، نیل به معرفت خداوند را امکان پذیر می سازد؛ اما تقدم و تاخر ذاتی بین ذات خداوند و تجلیات و تفردات او، و مطلقیت خداوند و محدودیت تفردات، مانع از شناخت ذات احدیت است.
  کلیدواژگان: ابن عربی، گلشن راز، شیخ محمود شبستری، خدا، انسان، جهان
 • روح الله مظفری پور صفحات 135-153
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اصالت در فلسفه اگزیستانس و ارائه مفهومی جدید از آن با استفاده از روش تحلیل تطبیقی می باشد. اندیشه کرکگور و هایدگر به عنوان دو نماینده مطرح فلسفه اگزیستانس مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که اصالت اگزیستانسی تنها مربوط به فردیت نبوده و دقیقا معادل آن نیست بلکه اصالت اگزیستانسی مفهومی چند بعدی است که نحوه زندگی انسان را نشان می دهد. کرکگور و هایدگر ضمن تاکید بر «فرد» و اهمیت آن در جامعه توده ای بر مولفه-های دیگری نیز در رابطه با اصالت اشاره می کنند که از جمله آنها ارتباط اصیل، دوری از سطحی نگری و میانمایگی، مسئولیت پذیری و توجه به اضطراب اگزیستانسی است. در واقع این مفاهیم و ویژگی ها در توصیف زندگی روزمره انسان و خصوصیات انسان نااصیل بیان شده است. اگر چه تفاوت هایی در اندیشه های دو فیلسوف به طور کلی وجود دارد می توان گفت در مورد مفهوم اصالت و مولفه های آن بیشتر اصطلاحات و نوشته های آن قابل تطبیق و یکسان است. در نهایت با توجه به مولفه های مورد بررسی مفهومی از اصالت اگزیستانسی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: اصالت، فلسفه هستی، کرکگور، هایدگر
|
 • Mohammad Saeedimehr Pages 1-21
  The problem of time travel has been recently dealt by philosophers as well as physicists. In the realm of philosophy, this problem is being discussed in metaphysics as well as the philosophy of action, the philosophy of language and ethics. According to Lewis’ definition, time travel will occur if the traveler’s personal time differs from the external time in magnitude. Some philosophers have found the idea of time travelling as impossible on the basis of some alleged paradoxes. In the contrast, some others have tried to solve these proposed paradoxes and endorsed the possibility of such a travel. In this paper, I examine a group of the most well-known paradoxes and their proposed solution. These paradoxes include the “nowhere paradox”, “the paradox of discrepancy”, “the paradox of backward causation”, “the paradox of changing the past” and so on. Eventually, I propose a new paradox as the paradox of identity. I conclude that in spite of some excellent theoretical efforts in order to solve these paradoxes, philosophers have much more to do to show the possibility of time travel.
  Keywords: Time Travel, Paradox, Backward Causation, Fatalism, David Lewis
 • Mortaza Tabatabaeian Nimavard, Seyyed Mahdi Imami Jomeh, Nafiseh Ahl Sarmadi Pages 23-38
  Mulla Sadra was greatly influenced by Allamah Davani during his early years of thought. The Al-Mabda’ wa Al-Ma‘ad , “the Beginning and the End” is a witness of this impact. Mulla Sadra has written the first section of the book according to principality of the quiddity and tasting theosophy. The present paper proposes to demonstrate the theory of tasting theosophy through four basic axes in Mulla Sadra’s al-Mabda’ wa’l-ma‘ad. oneness of the necessary being and the way of confronting the Ibn Kammuna doubt or the paradox of multiple necessary beings, entity of the necessary and the possibilities, along with abstracting a single concept from contradictory affairs are some of the principles which mentioned above. A systematic comparison between Mulla Sadra and Allamah Davani’s views on the unity of the necessary existence reveals that Sadra has been influenced by Allamah Davani in the theory of tasting theosophy and expressing its preliminaries. Interestingly, none of the interpreters and translators of the al-Mabda’ Wa’l-Ma‘ad, have mentioned this influence. They all have neglected the fact that, Mulla Sadra at the time of writing the book, was believing in the tasting theosophy.
  Keywords: al-Mabda wal-Maad, Tasting Theosophy, Principality of Quiddity, Mulla Sadra, Allamah Davani
 • Mohammad Asghari Pages 39-55
  This article considers the place of ontology in Ingarden’s realistic phenomenology. Roman Ingarden, Polish phenomenologist, was a well-known student of Husserl. Ingarden has criticized the transcendental idealism directly or indirectly determined the course of most of his later philosophical work. Ingarden clearly saw Husserl as turning from the realism of the Logical Investigations to a metaphysical form of transcendental idealism by the time the first volume of Ideas was published. Ingarden in On the Motives which led Husserl to Transcendental Idealism criticizes Husserl's idealistic approach, namely, transcendental idealism. Ingarden's body of work revolves not around aesthetics, but rather around the realism/idealism problem — an issue that was to dominate his thinking ever since, as a young man, he recoiled against Husserl's transcendental idealism. But we also consider ontology of musical work in Ingarden’s phenomenology. He believes that musical work has purely intentional objectivity not real objectivity.
  Keywords: Ontology, Realism, Idealism, Intentional Being, Phenomenology, Ingarden
 • Musa Malayeri, Fatemeh Mortaji Pages 57-72
  The present paper deals with the issue whether the concept of substance, can be considered as a genus and constituent of substantial species or it is an abstract and non- essential concept. Most of Muslim philosophers have defended the genus of substance, but some like Fakhr- e Razi maintain that substance is not a genus and constituent for substantial species, Mulla Sadra has advocated the substance as a genus and widely criticized the arguments which stated by the opponents. In this paper, first of all we will report the most important arguments of the opponents and then review Sadra's critics against them in detail to show that not only his criticism has not reduced the strength of its arguments, but also in many places, he has unconsciously strengthened the claims of the opponents. In the next step, two arguments supporting the genus of substance, one of them is demonstrated by Sadra and the other by Allameh Tabatabaeiare, are explained and then they put into assessment. finally, it is stated that the theory of regarding the substance as a genus has not been supported by any strong argument, whereas there are considerable arguments for denying that. As a result, we will survey that denying the genus of the substance will be led to the positive philosophical consequences, three of them will be discussed as following: a) new categorization of substances. b) removing ambiguity from substantiality of soul and the other simple things. c) eliminating the vagueness of substantiality of the Necessary being.
  Keywords: Genus of Substance, Arguments for the Genus of Substance, Genus of Simples, Substantiality of the Necessity Being, Reforming in Number of Ten Categories
 • Zahra (Sara) Namayandegi, Ali Fath Taheri Pages 73-93
  Alain Badiou, the French famous contemporary philosopher, considers ontology as identical with mathematics. He speaks about a kind of ontology entitled subtractive ontology which is based on pure multiplicity from which the one is subtracted. The fundamental claim of this ontology pertains to the mathematics of ontology. According to Badiou, this idea can be explained only by set theory. Within this ontological bed no reference is made to the meaning of being, nor sought to answer the question: “what is the nature of beings, as they are?” Instead, just like some great philosophers such as Leibnitz and Heidegger, in his philosophical struggle, he put the following question as his watchword: "why there are beings, instead of nonbeings?”. Undoubtedly, raising such question indicates the importance of nothingness in Badiou’s outlook. In this line, as void set plays a very important role in the set theory, nothingness is also important in subtractive ontology. In this paper, an attempt is made to study the notion of nothingness in Badiou’s ontology and highlight the importance of using mathematics to describe nothingness in this sort of ontology.
  Keywords: Subtractive Ontology, Set Theory, One, Multiple, Void
 • Ramezan Mahdavi Azadboni, Vahid Davari Pages 95-111
  Philosophical demarcation regarding sensible and non- sensible world was always a distinctive among philosophers since the inception of philosophy. The result of such demarcation was to build two different kinds of philosophical grouping. On the one hand, there were the materialist philosophers who considered the limit of existence up to sensible beings and on the other hand, there was philosophers who hold that the limit of existence is extended beyond the sensible world as well. A significant distinctive matter in this regard is the method by which the discussion is settled. The aim in this paper is to deal with the method by virtue of which the question about the limit of existence could be dealt with. The writers attempt to reveal that in Plato and Avicenna`s view the method of investigation into sensible being was a common feature. The result displays that both philosophers took the method of investigation into sensible world in action with different metaphysical implication. Plato reached to Ideas and the world of Forms while the Avicenna resulted in natural universal which shared its existence with particular things in sensible world.
  Keywords: Plato, Avicenna, Sensible Being, Universal, Form
 • Masroureh Mokhtari, Hossein Arian Pages 113-133
  The articulation of Ibn Arabi’s school in 7th century made a huge revolution in bases of theoretical Gnosticism. Ibn Arabi's ontological worldview is based on 'God' and 'human'. The interpreters of Ibn Arabi's theories played a main role in developing his thoughts. The scholars like 'Sheikh Mahmood Shabestari', in parallel with practical Gnosticism, tried to develop Ibn Arabi's doctrines. The present study is an attempt to investigate the reflection of Ibn Arabi's ontological worldview in 'Golshane Raz' Masnavi with analytic-descriptive approach orienting three main axes: 'theology', religious anthropology', and 'individual unity of being'. The results of the research indicate that in Shabestari's thought, the manifestation has important place in self disclosure of the being. The relationship between God and existence is the same as relationship between manifest and manifestation. Among all theophanies in both worlds, "The perfect human" is the mirror of all God's names, a universe prescription, and "comprehensive detailing word". Sheikh Mahmood like Ibn Arabi considers Mohammadi’s truth as the first manifest truth, origin of universe appearance, reflection of God's beauty, final point of the saints, and manifestation of perfect human and his appearance reveals all God's truth and secrets. He believes that the knowledge of perfect human facilitates achieving to the higher levels of mystical knowledge, and knowledge of being makes Knowledge of God relying on thought of oneness of being and intuition; but intrinsic priority and posteriority between God and His manifestations and individuations, God's absolutism, and limitations of individuations make it impossible to know oneness being.
  Keywords: Ontological Worldview, Ibn Arabi, Golshan-e-Raz, Sheikh Mahmood Shabestari
 • Rouh Allah Mozaffaripour Pages 135-153
  The aim of this paper is to study Existential principality proposing a new concept. Kierkegaard and Heidegger’s Ideas as two important philosophers of Existential philosophy have been studied. Existential authenticity in Kierkegaard and Heidegger’s doctrine has been investigated by using of comparative analytical method. The results show the authenticity is not exactly equivalent with individuality, but the existential authenticity is a multidimensional concept which indicates to the human lifestyle. Kierkegaard, Heidegger and other philosophers of existence in addition to emphasizing individuality and its importance in mass society, mention another components of authenticity including authentic communication, evading from formal orientation and mediocrity, Accountability and care about Existential angst. Although there are certain differences between them, but in the most cases the meaning of authenticity is the same. Finally, by studying the components of authenticity, a concept of existential philosophy has been proposed in this paper.
  Keywords: Principality, Kierkegaard, Heidegger, Existence Philosophy