فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهره موسوی کاشی، آرزو صیاد، ابوالفضل موفق صفحات 1-6
  تصمیم گیری در زندگی شخصی، اجتماعی و سازمانی اهمیت بسیاری دارد و امور فردی و سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع زندگی همه ی انسان ها زنجیره یی از تصمیم گیری ها است (1). در این زمینه، تصمیم گیری در مدیریت های کلان به ویژه در حوزه ی سلامت که با جان و سلامت جسم و روح انسان ها سروکار دارد، از اهمیت ویژه یی برخوردار است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، رویکرد اسلامی، مدیران حوزه ی سلامت
 • مقاله پژوهشی
 • محمد علی جمشیدی، ملیحه فدایی مقدم، سکینه قربانی، محمد فرهوش صفحات 7-32
  سابقه و هدف
  هوش معنوی در کاهش اضطراب امتحان که موجب کاهش عملکرد تحصیلی می شود، موثر است. کشف متغیرهای واسطه در رابطه ی هوش معنوی و اضطراب امتحان، زمینه ی تدوین بسته های آموزشی مناسب تر هوش معنوی را برای کاهش این اضطراب فراهم می کند. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و تاب آوری در رابطه ی هوش معنوی و اضطراب امتحان است.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است و جامعه ی آماری آن را تمامی دانش آموزان دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی 95 - 96 تشکیل می دهند. نمونه گیری پژوهش به روش خوشه یی تصادفی انجام شده است. بدین منظور سه مدرسه ی دخترانه و سه مدرسه ی پسرانه به طور تصادفی انتخاب؛ و 380 پرسش نامه در برخی کلاس ها توزیع شد که پس از جمع آوری آنها، 269 پرسش نامه (127 پسر و 142 دختر) پذیرفتنی بود. شرکت کنندگان پرسش نامه های اضطراب امتحان ساراسون، هوش معنوی عبدالله زاده، خودکارآمدی شرر و همچنین پرسش نامه ی تاب آوری کونور و دیویدسون را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر بر اساس مدل بارون و کنی استفاده شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داده که رابطه ی اضطراب امتحان با هوش معنوی (267/0)، خودکارآمدی (475/0-) و تاب آوری (330/0-) معنادار (01/0< P) است. علاوه براین، نتایج تحلیل مسیر بر اساس مدل بارون و کنی نشان داده که خودکارآمدی (17/0) و تاب آوری (09/0) رابطه ی اضطراب امتحان و هوش معنوی را به طور کامل میانجیگری می کند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، هوش معنوی از راه خودکارآمدی و تاب آوری موجب کاهش اضطراب امتحان می شود. ازاین رو، پیشنهاد می شود برای کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان، بسته های آموزشی هوش معنوی با تاکید بر افزایش خودکارآمدی و تاب آوری آنان تدوین شود.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، تاب آوری، خودکارآمدی، میانجیگری، هوش معنوی
 • مرادعلی زارعی پور، نوشین نرمایون، حسن محمودی، خیرمحمد جدگال، فاطمه زارع صفحات 22-33
  سابقه و هدف
  سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت است که می تواند موجب ایجاد معنا و مفهوم در زندگی و امید و آرامش درونی در فرد شود. هدف این مطالعه بررسی سلامت معنوی در زنان زندانی و ارتباط آن با نوع جرم است.
  روش کار
  این مطالعه ی توصیفی - تحلیلی روی 150 زن زندانی شهرستان ارومیه در سال 1395 صورت گرفته است. برای سنجش سلامت معنوی از پرسش نامه ی سلامت معنوی پالوتزین و الیسون و همچنین پرسش نامه ی دموگرافیک مشتمل بر اطلاعات دموگرافیکی، نوع جرم و مدت محکومیت استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون های کای دو و تحلیل واریانس یک طرفه و همچنین آزمون شفه تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داده که 27 نفر (18 درصد) از زنان زندانی سلامت معنوی ضعیف، 90 نفر (60 درصد) سلامت معنوی متوسط و 33 نفر (22 درصد) سلامت معنوی بالا داشتند. علاوه براین، مجرمان قتل و معاونت در قتل و همچنین زنان محکوم به اعدام، در پایین ترین سطح سلامت معنوی قرار داشتند؛ به طورکلی، از نظر آماری رابطه ی سلامت معنوی با نوع جرم و میزان محکومیت معنادار بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن سلامت معنوی زنان زندانی و ارتباط آن با شدت جرم، لازم است سیاست های ارتقای سلامت معنوی در زندانیان که منطبق بر شواهد نیز باشد، به کار گرفته شود تا بدین طریق هم دیگر ابعاد سلامت زندانیان ارتقا یابد و هم از وقوع دوباره ی جرم پیشگیری شود.
  کلیدواژگان: جرم، زنان زندانی، سلامت معنوی
 • غلامرضا محسنی، راضیه یوسفیان ملا صفحات 34-44
  سابقه و هدف
  افزایش سلامت اجتماعی در هر جامعه یی مهم ترین نگرانی محاکم قضایی محسوب می شود. ازآنجاکه تحقیقات صورت گرفته به طور دقیق به توافقی درباره ی تغییر میزان آسیب های مختلف در ماه مبارک رمضان نرسیده است، هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی ماه مبارک رمضان با میزان بروز تصادفات و دیگر آسیب ها و مقایسه ی آن در زنان و مردان پذیرش شده در اورژانس بیمارستان های شهر کرمانشاه در سال 1380 - 1387 است.
  روش کار
  این پژوهش ازنوع گذشته نگر و نیمه تجربی است. تمام بیماران زن و مرد 15 تا 45 ساله یی که به علت تصادفات رانندگی و سه نوع آسیب دیگر (نزاع و زد و خورد، پرتاب از ارتفاع و درگیری با سلاح گرم) در طول ماه مبارک رمضان و دیگر ماه های سال های 1380 تا 1387 به بخش اورژانس بیمارستان های طالقانی و امام رضای شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند با روش نمونه گیری در دسترس و با هدف مقایسه، در این پژوهش شرکت کردند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرونوف، تحلیل واریانس و آزمون T دو نمونه یی انجام شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها، میانگین آسیب ها در ماه های غیررمضان در هر دو گروه زنان و مردان، به طور جداگانه، بیشتر بود (001/0)؛ باوجوداین، هیچ تفاوت معناداری بین میزان بروز آسیب های مختلف در ماه های رمضان و غیررمضان در زنان و مردان مشاهده نشده است (به ترتیب 743/0 و 773/0)؛ اما در تمامی موارد میانگین مردان بالاتر از زنان بوده است (α≤05/0).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش، اگرچه میانگین میزان بروز تصادفات و دیگر آسیب ها و حوادث بین زنان و مردان در ماه های رمضان و غیررمضان دارای تفاوت معنادار نیست، میانگین این آسیب ها در ماه های غیررمضان بیشتر از ماه های رمضان است. همچنین مشاهده شد که میزان بروز آسیب ها در زنان نسبت به مردان هم در ماه مبارک رمضان و هم در ماه های غیررمضان کمتر است.
  کلیدواژگان: تصادف رانندگی، روزه داری، ماه رمضان
 • سیدرحمت الله موسوی مقدم، مریم اکبرزاده، مهران بابانژاد، سمیرا سلیمانی، سهیلا خیری ستار صفحات 45-54
  سابقه و هدف
  به کارگیری منابع معنوی می تواند در حل مسائل زندگی ازجمله احساس گناه، موثر واقع شود. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین هوش معنوی با احساس گناه جنسی در دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات شهرستان ایلام است.
  روش کار
  این پژوهش ازنوع توصیفی - همبستگی است که جامعه ی آماری آن را همه ی دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه علوم و تحقیقات شهرستان ایلام در سال تحصیلی 91 - 92 تشکیل می دهد. برای این منظور، با روش نمونه گیری در دسترس، نمونه یی به حجم 100 نفر، بر اساس جدول مورگان، انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های احساس گناه جنسی موشر و هوش معنوی کینگ استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش نیز با روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی صورت گرفته است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، بین هوش معنوی کل و احساس گناه جنسی رابطه وجود نداشت (192/0r=، 05/0p). علاوه براین، بین احساس گناه جنسی با سن دانشجویان رابطه وجود داشت؛ اما ارتباط آن با جنسیت دانشجویان معنادار نبود (204/0 = r، 05/0>p).
  نتیجه گیری
  اگرچه هوش معنوی به طور کل نقش مشخصی در میزان احساس گناه جنسی دانشجویان مورد مطالعه به دست نداد، پاره یی از اجزای تشکیل دهنده ی آن به ویژه با افزایش سن، می تواند نقش برجسته یی در درک و ابراز احساس گناه جنسی داشته باشد.
  کلیدواژگان: احساس گناه جنسی، ایلام، دانشجویان، هوش معنوی
 • آرام تیرگر، زهرا آقالری، داود فرج زاده آلان صفحات 55-65
  سابقه و هدف
  قرآن کریم کتابی در زمینه ی پزشکی و بهداشت قلمداد نمی شود، اما از بسیاری از آیات این کتاب الهی می توان در تبیین اهمیت سلامت و بهداشت و یا فهم ریشه ی برخی وقایع مرتبط با سلامت و بیماری سود جست. در کتاب شریف نهج البلاغه نیز می توان سرنخ های شگرفی از بهداشت و سلامتی یافت. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان بهره گیری از منابع یادشده در تدوین مقاله های علوم پزشکی کشور صورت گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش مقطعی و کاربردی به شیوه ی تحلیل استنادی و به صورت سرشماری روی مقاله های علمی - پژوهشی انگلیسی زبانی که دانشگاه های علوم پزشکی ایران طی سال 2014 میلادی منتشر کردند، انجام شده است. داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته یی متناسب با اهداف پژوهش و از طریق بررسی کلیه مقاله ها و منابع آنها گردآوری شده است. برای پردازش داده ها نیز از شاخص های آماری توصیفی استفاده شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته های حاصل از استخراج 201071 منبع از 7571 مقاله ی منتشرشده، در قالب 2258 شماره از مجلات علمی - پژوهشی انگلیسی زبان متعلق به 31 دانشگاه علوم پزشکی کشور نشان داده که استناد به قرآن کریم، 218 مرتبه (کمتر از 1 درصد) بوده است. همچنین در منابع هیچ مقاله یی از نهج البلاغه استفاده نشده است. پر استنادترین سوره های قرآن نیز به ترتیب سوره ی بقره و بعد از آن سوره های نساء، انعام و اسراء بوده است.
  نتیجه گیری
  گرچه یافته های پژوهش از استناد به قرآن کریم در مقاله های علوم پزشکی کشور حکایت می کند، اما میزان آن بسیار اندک به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: علوم پزشکی، قرآن، مجلات، مقاله های انگلیسی، نهج البلاغه
 • منصور خیرگو، حبیب دهقان صفحات 66-78
  سابقه و هدف
  بهداشت و سلامت در جوامع امروزی جزء اولویت های هر حکومتی است که از نتایج آن می توان به توان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برآمده از نیروی انسانی سالم اشاره کرد. این مقاله به بررسی مولفه ها و شاخص های بهداشت و سلامت و همچنین به معرفی الگوی مفهومی درباره ی آن از دیدگاه مقام معظم رهبری پرداخته است.
  روش کار
  این پژوهش به صورت کیفی و با روش تحلیل محتوا به منظور تبیین مفاهیم، شاخص ها و مولفه های بهداشت و سلامت در اندیشه های مقام معظم رهبری صورت گرفته است. جامعه ی آماری شامل تمامی بیانات حضرت آیت الله خامنه ای طی سال های 1380 تا 1395 است که با استفاده از داده های کتابخانه یی طبقه بندی شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  در شاخصه های بهداشت و سلامت از منظر مقام معظم رهبری 18 شاخص کلیدی به دست آمده که عبارت است از: تولید ملی، پیشروی کار، ابتکار علمی، توسعه و پیشرفت، حفظ گفتمان علمی، سرعت پیشرفت علمی، عمل به وظایف، خطرپذیری، اولویت گذاری، استعداد، مسائل فرهنگی، برخورد مناسب با بیمار، آینده نگری، نگرش درست، تجاری سازی، آموزش و پرورش، ورزش و سلامت همگانی.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، مولفه های بهداشت و سلامت از منظر مقام معظم رهبری، سه عنصر اصلی پویایی، خودکفایی و جهانی شدن را شامل می شود. با الهام گرفتن از این بیانات و سرلوحه ی کار قرار دادن آنها می توان در زمینه ی بهداشت و سلامت جامعه یی سالم تر، اقتصادی قوی تر، مردمی رضایتمندتر و در نهایت کشوری مقتدر و خودکفا و بی نیاز از دیگر کشورها ساخت.
  کلیدواژگان: بهداشت و سلامت، تحلیل محتوا، مقام معظم رهبری
 • رضا تاج آبادی، علی اصغر اصغرنژاد فربد صفحات 79-92
  سابقه و هدف
  جهت گیری مذهبی (درونی و بیرونی) یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار و شناخت است و نقش تعیین کننده یی در مولفه های هوش هیجانی دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین جهت گیری مذهبی با مولفه های هوش هیجانی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است. جامعه ی آماری آن را همه ی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 94 - 95 تشکیل می دهد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. بدین صورت که نمونه یی به حجم 63 نفر (32 دختر و 31 پسر) از دانشجویان در حال تحصیل از میان همه ی دانشجویان دانشکده ی پزشکی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه ی جهت گیری مذهبی آلپورت (ROS) و پرسش نامه ی هوش هیجانی بار-آن (EQ – I) بود. داده ها نیز با استفاده از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و تحلیل رگرسیون بررسی شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  51 درصد از نمونه های پژوهش زن و 49 درصد از آنان مرد بودند؛ 7/31 درصد در گروه سنی 18 تا 20 سال، 4/52 درصد 21 تا 23 سال و 9/15 درصد در گروه سنی 24 تا 29 سال قرار داشتند. همچنین 7/93 درصد از افراد نمونه مجرد و 3/6 درصد نیز متاهل بودند. یافته های پژوهش بیانگر این است که جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی بر مولفه های هوش هیجانی در سطح 5 درصد تاثیر معناداری دارد. علاوه براین، جهت گیری مذهبی دانشجویان توانایی پیش بینی 19 درصد از مولفه های هوش هیجانی را دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که جهت گیری مذهبی می تواند نقش موثری در پیش بینی هوش هیجانی دانشجویان ایفا کند. دانشجویانی که جهت گیری مذهبی بالایی دارند، دارای انعطاف پذیری، تحمل استرس و شادکامی بالایی نیز هستند و در موقعیت های اجتماعی مسولیت پذیری بالایی دارند.
  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، دانشجویان، هوش هیجانی
 • مقاله مروری
 • عطااله پورعباسی، صغری ابراهیمی قوام، محبوبه سادات ابراهیم نژاد شیروانی صفحات 93-103
  سابقه و هدف
  میل جنسی از مهم ترین غرایز انسانی است که پاسخ درخور و مناسب به آن، موجبات ارتقای سلامت روان را در فرد فراهم می کند. اما در سنین نوجوانی که آغاز تجربه ی این میل در انسان است، زمینه برای پاسخ مناسب به این میل فراهم نیست و از این مجرا لازم است نوجوان با برگزیدن راهبردهای مختلف، نسبت به مدیریت این میل اقدام کند. این مقاله با هدف برشماری راهبردهای جسمانی - رفتاری به منظور مدیریت میل و رفتار جنسی بر اساس آموزه های دینی و مطالعات تجربی انجام شده است.
  روش کار
  به منظور تحقق اهداف مطالعه، در منابع اسلامی (قرآن و روایات) و مطالعات تجربی جستجو شد. عوامل جسمانی - رفتاری موثر بر میل و رفتار جنسی از این منابع استخراج؛ و در قالب دو گروه کلی افزاینده و کاهنده ی میل و رفتار جنسی طبقه بندی شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  در مجموع 49 عامل جسمانی - رفتاری موثر بر میل و رفتار جنسی از منابع مورد مطالعه استخراج شد. عمده ی این عوامل مرتبط با غذا، دسته جات غذایی و رفتارهای تغذیه بود. دیگر عوامل مرتبط نیز شامل فعالیت فیزیکی، رفتارهای مرتبط با بهداشت فردی، رایحه ها و رنگ های مختلف بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مهم ترین راهبردهای جسمانی و رفتاری برای مدیریت میل و رفتار جنسی در نوجوانان پسر عبارت است از: تمرکز بر رفتارها، عادت های غذایی شامل کم خوری، کاهش دریافت انرژی، حذف اجزای غذایی افزاینده ی میل و رفتار جنسی در رژیم غذایی نوجوان، محدویت مصرف مکمل های غذایی، افزایش فعالیت فیزیکی و برخی ملاحظات در محیط آرایی فضاهای حضور نوجوانان.
  کلیدواژگان: آموزه ی دینی، میل و رفتار جنسی، نوجوان
 • مهدی فانی، مرتضی عبدالجباری، فروزان آتش زاده شوریده، مرضیه کرمخانی صفحات 104-117
  سابقه و هدف
  بحث سلامت در انسان به قرآن کریم بازمی گردد که نگاهی فراتر از سلامت جسمی به انسان دارد و سلامت معنوی را بخش مهمی از سلامت در انسان قلمداد می کند. هدف از این مقاله نشان دادن معیار انسان سالم از نگاه متون دینی است؛ ازاین رو تلاش شد معیار انسان سالم از منظر دین اسلام شناسایی و معرفی شود. در این راستا از نظر اندیشمندان دینی نیز بهره برده شد.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی، ازنوع تحلیل محتوا و با استناد به آیات قرآن و تفسیرهایی است که مفسران با توجه به آیات مطرح شده درباره ی سلامت انسان بیان کردند. در کنار آن با بررسی روایاتی که از اهل بیت (علیهم السلام) در راستای تفسیر آیات قرآن رسیده، تلاش شده است معیار و ملاک سلامت انسان به ویژه در بخش معنوی معرفی شود و برای تایید آن از سخنان صاحب نظران معاصر نیز بهره جسته شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت انسانی سالم است که هر دو جنبه ی سلامت (مادی و معنوی) را دارا باشد، ولی باید توجه داشت وجود یکی از این دو ملازم وجود دیگری نیست، بدین معنا که ممکن است انسانی از نظر جسمی سالم باشد ولی از نظر معنوی سالم نباشد و نیز ممکن است از نظر معنوی انسان سالمی باشد ولی به دلایلی جسم او سالم نباشد. آنچه در سعادت انسان ارزش بیشتری دارد، سلامت معنوی او است.
  نتیجه گیری
  همان گونه که صاحب نظران ابراز داشته اند، انسانیت به جنبه ی روحی انسان مربوط می شود نه به جنبه ی جسمی و مادی او؛ ازاین رو، سلامت روح انسان مهم تر از سلامت جسم او؛ و بیماری روح و دل انسان مهم تر از بیماری جسم او است. بنابراین، وقتی از انسان سالم سخن به میان می آید دو بعد از جنبه های سلامت به ذهن می رسد، یکی انسان سالم از نظر مادی و دیگری انسان سالم از نظر معنوی که در حوزه ی علم دین به آن توجه می شود.
  کلیدواژگان: انسان سالم، تعامل سالم، متون دینی، ملاک
|
 • Zohreh Mousavi Kashi, Arezou Sayad, Abolfazl Movafagh Pages 1-6
  Decision-making is of paramount importance in personal, social, and organizational life, influencing both personal and organizational affairs. Indeed, all human’s life is a chain of decisions made by him (1). In this regard, decision-making in major managements, particularly in health sector where lives of people as well as physical and spiritual health are involved, is of particular importance.
  Keywords: Decision-making, Healthcare managers, Islamic approach
 • Mohammad Ali Jamshidi, Malihe Fadaei Moghadam, Sakineh Ghorbani, Mohammad Farhoush Pages 7-32
  Background And Objective
  Spiritual intelligence is effective in reducing test anxiety which hinders academic performance. Discovering mediating variables in the relationship between spiritual intelligence and test anxiety paves the way for developing suitable training packages in order to reduce test anxiety. The aim of this study was to investigate the mediating role of self-efficacy and resilience in the relationship between spiritual intelligence and test anxiety.
  Method
  This descriptive study was of correlational type and its research population was all high school students in Qom in 1395 and 1396. Random cluster sampling was used. To do so, three female and three male schools were randomly selected and 380 questionnaires were distributed in some classes and then collected. 269 questionnaires (127 boys and 142 girls) were acceptable. The participants completed test anxiety questionnaire (Sarason, 1997), SQ (Abdollahzadeh, 2009) and Efficacy (Sherer, 1982) and Resiliency (Connor & Davidson, 2003). As for data analysis, Pearson correlation and path analysis based on Baron and Kenny model were used. In this study, the ethical issues were all considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  Pearson correlation analysis showed that test anxiety and spiritual intelligence (0/267), efficacy (-0/475) and resilience (-0/330) have a significant relationship (P
  Conclusion
  Based on the findings, spiritual intelligence reduces test anxiety through self-efficacy and resilience. Thus, it is proposed that spiritual intelligence training packages with an emphasis on raising student's self-efficacy and resilience be developed to reduce test anxiety.
  Keywords: Mediating, Resilience, Self-efficacy, Spiritual intelligence, Test anxiety
 • Moradali Zareipour, Noshin Narmayoun, Hassan Mahmoodi, Kheirmohammad Jadgal, Fatemeh Zare Pages 22-33
  For downloading the full-text of this article please click here.
  Background And Objective
  Spiritual health is an important aspect of health that can create hope and inner peace in individuals, giving meaning to life. The aim of this study was to evaluate spiritual health of female prisoners and its relation to the type of crime.
  Method
  This descriptive-analytical study was conducted on 150 female prisoners in 2016. To measure the spiritual health, the Palutzian and Ellison spiritual health questionnaire and a demographic questionnaire including demographic data, type of crime, and sentence length were used. The collected data were analyzed using Chi-square, ANOVA and Scheffe test. In this study, the ethical issues were all considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  The results indicated 27 participants (18%) with poor spiritual health, 90 (60%) with moderate spiritual health, and 33 (22%) with high spiritual health. The results also showed that convicts of murder and accomplices in murder and those sentenced to death were at the lowest level of spiritual health. Overall, spiritual health relationship to type of crime and sentence length was statistically significant (P
  Conclusion
  Given the low spiritual health of female prisoners and its relationship to the severity of the offense, it seems necessary that policies promoting spiritual health of the prisoners which are consistent with the evidence be taken so that not only other aspects of prisoner's health are improved but also crimes are prevented from recurring.
  Keywords: Crime, Spiritual health, Women prisoners
 • Gholamreza Mohseni, Razieh Yousefian Molla Pages 34-44
  Background And Objective
  Improving community health is the most important concerns of judicial authorities in every society. Previous research has yielded conflicting results in terms of changes in the rates of social harms in Ramadan (in comparison with the rest of the year). Therefore, the primary objective of this study was to investigate the relationship between Ramadan and the number of accidents or injuries reported by emergency wards of hospitals in Kermanshah, Iran, during a seven year period (2001 through 2008). The study also aimed at examining the possible differences between men and women in this regard.
  Method
  The current study had a retrospective, quasi-experimental nature. All male and female patients (whose age ranged from 15 to 45 years) who were admitted to emergency departments of Taleghani and Imam Reza hospitals of Kermanshah due to car accident injuries and three other injuries caused by gunshot, fighting, and fall from height during Ramadan and non-Ramadan months of the years 2001 through 2008 were included in our study. Convenient sampling was used for data collection. Kolmogorov-Smirnov test, paired samples t-test and ANOVA were exploited for data analysis. In this study, The ethical issues were all considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  For both males and females, a large number of accidents were generally recorded in non-Ramadan months compared with Ramadan (0.001). Nonetheless, no statistically significant differences were found between mean scores obtained for Ramadan and non-Ramadan months in either group (0.743 and 0.773 for women and men, respectively). On the other hand, the mean values of men’s injuries were higher than those of women’s in all cases (0.05 α≤).
  Conclusion
  The results of this study showed that, on average, the number of accidents and other injuries in non-Ramadan months is greater than that of Ramadan (though the difference is not statistically considerable). Furthermore, the number of injuries in women during Ramadan and other months of the studied years were lower than that of men.
  Keywords: Car accident, Fasting, Ramadan
 • Seyed Rahmatollah Mousavi Moghadam, Maryam Akbarzadeh, Mehran Babanejad, Samira Soleimani Soleimani, Soheila Kheiri Satar Pages 45-54
  Background And Objective
  The use of spiritual resources can be effective to solve the life-related problems including feeling guilty. Hence, the aim of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and sexual guilt among students of Ilam University of Science and Research.
  Method
  This study adopted a descriptive-correlational design. The population of the study included all students studying at Ilam University of Science and Research in 2012 - 2013. Using Morgan table, 100 students were selected through convenient sampling technique. Mosher’s Sexual Guilt Inventory and King’s Spiritual Intelligence Self-Report Inventory were utilized for data collection. Descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and linear regression were conducted for analyzing the gathered data. In this study, The ethical issues were all considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  Based on the obtained results, there was no significant association between the overall spiritual intelligence and sexual guilt scores (r=0.192; p>0.05). However, one of the subscales of spiritual intelligence (i.e. Conscious State Expansion) significantly predicted sexual guilt (r=0.401; p>0.01). Besides, there was a statistically measurable correlation between sexual guilt and students’ age. Nonetheless, no significant relationship was detected between students’ scores on the sexual guilt inventory and their gender (r=0.204; p>0.05).
  Conclusion
  Although no significant connection was observed between students’ spiritual intelligence and sexual guilt, one the subscales of spiritual intelligence had a significant role in understanding and expressing sexual guilt. This role was specifically considerable among older students.
  Keywords: Ilam, Sexual guilt, Spiritual guilt, University students
 • Aram Tirgar, Zahra Aghalari, Davood Farajzadeh Alan Pages 55-65
  Background And Objective
  The Quran Al-Karim is not a book in the field of medicine and public health; however, it contains many verses in relation to health and hygiene. It also explores the root of events relevant to health and disease. Nahjul-Balagha also contains brilliant clues of health and hygiene. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the degree to which these two guidebooks have been utilized in writing medical articles.
  Method
  The current applied, cross-sectional investigation was conducted by citation analysis; that is, frequency counts were obtained of original English language scientific articles which were published by Iranian universities of medical sciences in 2014. Data was collected using a researcher-made check-list through the survey of all scientific articles and their references. Descriptive statistical indicators were used for data analysis. In this study, The ethical issues were all considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  Of 201,071 studied references from 6,907 published articles and in 696 English language scientific journals belonging to 31 Iranian universities of medical sciences, Quran Al-Karim had been cited 218 times (less than 1%). Also, none of the articles had used Nahjul-Balagha as a reference. The most frequently cited Surahs of the holy Quran in published articles were Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Anaam, and Al-Isra, in that order.
  Conclusion
  Although the findings have shown that the Quran was cited as a reference among published articles in the field of medical sciences, its utilization rate seems to be inadequate.
  Keywords: English language articles, Journals, Medical sciences, Nahjul-Balagha, The Quran
 • Mansour Kheirgoo, Habib Dehghan Pages 66-78
  Background And Objective
  In today’s society, health is among the top priorities of every state. The importance of this concept can be observed in the economic, cultural and social potential of healthy human resources in each community. This article examines the components and indicators of health and also presents a conceptual model for it based on the supreme leader’s viewpoint.
  Method
  Content analysis was utilized in this qualitative study to illuminate the concepts, indicators and components of health and wellness based the supreme leader's ideas. The sample included all health-related statements mentioned by Ayatollah Khamenei in his speeches delivered between March, 2001 and March, 2017. These data were retrieved from library categorizations. In this study, the ethical issues were all observed. Additionally, the authors declared no conflict of interests.
  Results
  In total, 18 key health indicators were identified in the supreme leader’s speeches: national production, progress in work, scientific initiative, development and advancement, preservation of scientific discourse, speed of scientific progress, fulfillment of assigned tasks, risk taking, prioritizing, talent, cultural issues, proper treatment of patients, future-oriented vision, correct attitude, commercialization, education, sports and general health.
  Conclusion
  According to the findings of the study, from the supreme leaders’ perspective, thre three main elements of health-related subjects are dynamism, self-sufficiency and globalization. Inspired by these statements, we can build a healthier society, which is economically stronger and has a higher level of public satisfaction. Following the supreme leader’s health-related guidelines can eventually lead to having a more powerful and self-sufficient country.
  Keywords: Content analysis, Health, Supreme leader
 • Reza Tajabadi, Ali Asghar Asgharnejad Farbod Pages 79-92
  Background And Objective
  Religious orientation (internal and external) is one of the factors influencing behavior and cognition and plays a decisive role in the components of emotional intelligence. The main purpose of this study was to investigate the relationship between religious orientation and components of emotional intelligence among medical students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Method
  The method of this research is descriptive and correlational. The statistical population of this study consists of all medical students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (academic year 2016 – 2017). Simple random sampling was used for selecting the participants. More specifically, the sample size consisted of 63 students (32 females and 31 males) who were randomly selected from among all students of the faculty of medicine. The data collection tool was Alport Religious Orientation (ROS) questionnaire and Bar-EQ Intelligence Questionnaire (EQ-I). Data were analyzed by using descriptive statistical methods (mean and standard deviation) and regression analysis. In this research, confidentiality and all ethical principles were respected. Also, the authors of the article have not reported any conflicts of interest.
  Results
  In total, 51% of the respondents were females, while 49% were males. Also, 31.7% of the research population was in the age group of 18 to 20 years old, 52.4% had an age range of 21 to 23 years and 15.9% were 24-29 years old. Approximately, 93.7% of the participants were single, whereas 6.3% were married. The findings indicate that external and internal religious orientation has a significant effect on the components of emotional intelligence at the level of 5%. The findings showed that student's religious orientation can significantly predict 19% of the components of emotional intelligence.
  Conclusion
  The results of this study showed that religious orientation can play an effective role in predicting student's emotional intelligence. Students with stronger religious orientation are more flexible, more tolerant while facing stressful situations and generally happier. They also consider themselves more accountable in social situations.For downloading the full-text of this article please click here.
  Keywords: Emotional Intelligence, Religious orientation, Student
 • Ata Pourabbasi, Soqra Ebrahimi Qavam, Mahbubeh-Sadat Ebrahimnegad Shirvani Pages 93-103
  Background And Objective
  Sexual drive is one of the main human instincts whose proper management can lead to mental health improvement. Adolescents whose sexual drive is growing during their teenage years don’t find proper ways to fulfill their sexual desires. Therefore, they should manage this drive through selecting appropriate strategies. The current paper aimed to offer some religious health-related physical and behavioral strategies parallel to experimental evidences in order to help adolescents manage their sexual drive and behaviors.
  Method
  In line with the purpose of the study, Islamic resources (the Quran and Hadith) and experimental studies were systematically searched. Physical and behavioral factors related to sexual drive/ behavior were extracted and organized into two groups of sexual drive/behavior amplifiers or reducer. All ethical issues were taken into account. Furthermore, the authors declared no conflict of interests.
  Results
  In total, forty nine factors affecting sexual drive/behavior were collected from the studied resources. The main portion of these factors were relatred to nutrition, nutrients and nutritional behaviors. Physical activities, personal hygenic behaviors, smells and colours were the other affecting factors.
  Conclusion
  It seems focusing on nutritional behaviors such as calorie intake restriction, low food intake, reducing the intake of nutrients and nutritional supplements that boos the sexual drive, promoting invovleemt in psysical activities and some modifications in enviroments that are frequented by adolescents can help young adults manage the sexual derive/behavior.
 • Mahdi Fani, Morteza Abdoljabbari, Foroozan Atashzadeh-Shoorideh, Marzieh Karamkhani Pages 104-117
  Background And Objective
  The Holy Quran contains a lot of subjects on human health. In addition to physical health, the Quran considers mental health as another important dimension to human health. The current study aimed at identifying the criteria for recognizing a healthy human from the perspective of religious texts. In this regard, attempts were made to detect the criteria for identifying a healthy human from an Islamic viewpoint. To this end, ideas proposed by a number of religious figures, including Imam Khomeini, the Supreme Leader, and martyr Motahhari, were investigated.
  Method
  In this descriptive study, content analysis was used to examine verses of Quran and religious experts’ interpretations of these verses about human health. Additionally, the narratives related to the Quran-based interpretations of Prophet Mohammed’s Ahl al-Bayt, especially about the spiritual dimension of human health, were investigated. Furthermore, contemporary domain experts’ opinions were sought to confirm the extracted criteria. All ethical issues were observed in this study and the authors declared no conflict of interests.
  Results
  Based on the obtained results, a human can be regarded as healthy in two dimensions: materialistic and spiritual. It should be noted that these two are not interdependent. In other words, a human may be physically healthy, but spiritually unhealthy. On the contrary, a person may be spiritually healthy, but physically unhealthy. Spiritual health plays a more significant role in human happiness.
  Conclusion
  As argued by domain experts, humanity has to do with people’s spiritual aspect rather than their physical and materialistic one. Spiritual health is more important than physical health. Spiritual diseases are more significant than physical ones. Imam Ali (peace be upon him) says, ‘the piety of heart is superior to physical health.’ Therefore, a human is regarded as healthy in two dimensions. The subject of materialistic health falls within the domain of medicine, while the topic of spiritual health is categorized within the realm of religion.
  Keywords: Criterion, Healthy human, Healthy relationship, Religious texts