فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 39، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد محمودی *، مهدی کروبی، پیمان سیدی، علی خزایی صفحات 1-28
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی معادلات ساختاری تاثیر انگیزه ها بر میزان رضایت مندی با نقش میانجی امنیت در گردشگران ورزشی پیست های اسکی بود. شهر تهران با دارا بودن پیست های اسکی متعدد، فضای مناسبی برای گردشگران ورزشی علاقه مند فراهم آورده است و مقوله امنیت برای حضور گردشگران عاملی بسیار تاثیرگذار است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال اثرات امنیت به انگیزه و رضایتمندی گردشگران است.
  روش
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است که به تدوین الگوی معادلات ساختاری تاثیر انگیزه ها بر میزان رضایت مندی با نقش میانجی امنیت در گردشگران ورزشی پیست های اسکی به مرحله اجرا در آمده بود. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه پژوهش، از طریق فرمول حجم جامعه نامحدود کوکران 227 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه انگیزه ها و رضایت مندی گردشگران ورزشی وی (2008) و برای امنیت پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 11 تن از اساتید متخصص در حوزه گردشگری ورزشی تایید و روایی سازه هم با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) مورد بررسی و تایید قرار گرفت. داده ها جهت مدل یابی به روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش تایید کننده روابط ساختاری مفروض بود؛ به طوری که متغیر انگیزه ها هم به صوت مستقیم (69/0) و هم از طریق میانجی امنیت (98/0) بر میزان رضایت مندی گردشگران تاثیرگذار بود. همچنین، متغیر امنیت به صورت مستقیم بر رضایت مندی گردشگران تاثیر مثبت و معنادار دارد (57/0).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از ضرورت توجه هرچه بیشتر به موضوع امنیت گردشگران ورزشی حاضر در پیست های اسکی است. مهم ترین بعد امنیت در این پژوهش، امنیت روانی بوده و با اقداماتی می توان امنیت روانی گردشگران را در هنگام حضور در مقاصد گردشگری ورزشی افزایش داد که این اقدام در نهایت، باعث افزایش انگیزه حضور گردشگران در مقاصد گردشگری ورزشی خواهد گردید.
  نتیجه گیری
  وجود میزان چشمگیری از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنش های اجتماعی گشته و به مراتب احساس امنیت اجتماعی در بین زنان را بهتر و بالاتر خواهد برد.
  کلیدواژگان: امنیت، انگیزه، پیست اسکی، رضایت مندی، گردشگر ورزشی، معادلات ساختاری
 • حسین بجانی *، نورمحمد رضایی صفحات 29-48
  مقدمه
  پژوهش های زیادی در مورد رضایت شغلی کارکنان ناجا انجام شده و هر کدام موضوع را از یک بعد بررسی کرده اند؛ در عین حال یک نوع پراکندگی در این پژوهش ها وجود دارد. بنابراین یکی از روش های جاری برای استفاده از نتایج و مقایسه این پژوهش ها و در نتیجه، داشتن یک نظر کلی و جامع استفاده از روش فراتحلیل است.
  روش
  پژوهش حاضر با توجه به روش آن، از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. جامعه آماری شامل 61 طرح، پایان نامه و مقاله مرتبط با رضایت شغلی کارکنان ناجا (پژوهش های موجود در سامانه جامع اطلاعات پژوهشی و مقالات موجود در سامانه نشریات ناجا) می باشد. جهت نمونه گیری از جامعه یادشده، از روش نمونه گیری هدفمند استفاد شده است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس روش فراتحلیل است. بدین صورت که از نمودار قیفی و روش رگرسیونی خطی اگر، همبستگی رتبه ای بگ و مزومدار و N ایمن از خطا به بررسی خطای انتشار و با آزمون Q به بررسی ناهمگونی مطالعات پرداخته شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد بیشترین فراوانی پژوهش های انجام شده (43.59 درصد) مربوط به استان تهران است. مجموع حجم نمونه آماری 39 مطالعه مورد نظر برابر با 8889 نفر با میانگین 228 نفر برای هر مطالعه است. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از پژوهش ها، 129 متغیر از مجموع 39 پژوهش منتخب شناسایی، که 78 متغیر مربوط به سن، جنس، تحصیلات، شغل، میزان درآمد، ماهیت کار، ویژگی سرپرستان و... است که بالاترین اندازه اثر (91/0) مربوط به متغیرهای رهبری و میزان حقوق دریافتی و کمترین اندازه اثر (01/0) مربوط به متغیر سابقه خدمت است. نتایج نشان داد که از بین متغیرهایی نظیر سن، جنس، تحصیلات، شغل، میزان درآمد، ماهیت کار، ویژگی سرپرستان و... که با رضایت شغلی رابطه دارند، بالاترین درصد فراوانی (19 درصد) مرتبط با متغیر ویژگی های شغلی و کمترین درصد فراوانی (2 درصد) مرتبط با متغیر جنسیت است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش میتوان نتیجه گرفت که رضایت شغلی کارکنات تحت تاثیر نحوه رفتار مدیران با کارکنان، عوامل شغلی از جمله انگیزش درونی، معناداری شغل، استقلال کاری و در نهایت، دادن بازخورد به موقع را در بین پرسنل، تعهد سازمانی بالا، تاکید بر رفتار شهروند سازمانی، سابقه خدمت و... می باشد.
  کلیدواژگان: فرا تحلیل، رضایت شغلی، کارکنان ناجا
 • رضا بیگدلو *، مهرشاد طولابی نژاد، ابوذر پایدار صفحات 49-76
  مقدمه
  از مهمترین مسائل مربوط به مناطق مرزی، مسئله امنیت این مناطق میباشد. با توجه به شرایط موجود در روستاهای مرزی، بهترین شیوه ها برای تامین امنیت آنها، وجود نیروی انتظامی کارآمد میباشد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی عملکرد نیروی انتظامی در برقراری امنیت روستاهای مرزی پرداخته است.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه بوده است. پژوهش حاضر شامل دو جامعه آماری میباشد. جامعه آماری اول، شامل خانوارهای روستایی بوده که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی ساده 348 خانوار انتخاب شد. جامعه آماری دوم، شامل کارشناسان نیروی انتظامی می باشد که با استفاده از نمونهگیری هدفمند 20 کارشناس انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره، مدل تحلیل مسیر و آزمون t تکنمونهای استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان میدهد که شاخص ارائه خدمات انتظامی بیشترین تاثیر را در امنیت روستاها داشته و بیشترین عملکرد نیروی انتظامی در این زمینه مربوط به امنیت اجتماعی بوده است. همچنین بررسی میانگین ابعاد مختلف امنیت در مناطق روستایی نشان داد که میزان امنیت اجتماعی و امنیت نظامی نسبت به سایر ابعاد بیشتر بوده است.
  نتیجهگیری
  میتوان گفت که نیروی انتظامی به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش و عملکرد مثبتی در رسیدن به امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در منطقه مورد مطالعه داشته و لازم است با افزایش حوزه اختیارات این سازمان، ضمن برقراری امنیت، زمینه توسعه مناطق مرزی و داخلی کشور نیز فراهم گردد.
  کلیدواژگان: نیروی انتظامی، امنیت، مناطق مرزی، خانوارهای روستایی، شهرستان میرجاوه
 • ابراهیم میرزایی *، یعقوب احمدی، احمد بخارایی، هوشنگ نایبی صفحات 77-104
  مقدمه
  زندگی اجتماعی انسان ها به وسیله هنجارها و قوانین اداره می شود. قانون به عنوان مکانیسم کنترل اجتماعی نقش تنظیم، تعریف و تایید حقوق بر اموال است. جامعه ایران به طور کلی در شرایط فعلی گرفتار بی هنجاری، قانون گریزی و نظم گریزی است. سوال اصلی پژوهش این است که عوامل جامعه شناختی موثر بر شکل گیری قانون گریزی اداری و مالی در استان خوزستان کدامند؟
  روش
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تبیینی، روش غالب کمی- پیمایش و با ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوری گردیده است. روایی گویه ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تمام متغیرها از سطح بالایی برخوردار بودند. جامعه آماری شهروندان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب چندمرحله ای، ساکنان بالای 18 سال استان خوزستان بودند که با سطح اطمینان 96 درصد و خطای 4 درصد، حجم نمونه برابر با 613 نفر محاسبه شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از مدل تجربی پژوهش حاکی از تاثیر مستقیم متغیر احساس آنومی (بی هنجاری) برابر با 29/0، برای مشارکت اجتماعی برابر با 02/0، برای عدالت رویه ای برابر با 04/0، پیوند اجتماعی و احساس آزادی هر دو برابر با 10/0، پنداشت از قانون شکنی برابر با 61/0 است.
  نتیجه گیری
  هرچه افراد برخوردار از مشارکت اجتماعی، شبکه تعاملات و پیوند اجتماعی بیشتر و شاهد اجرای عدالت توام با بی طرفی، عدم تبعیض و احترام از سوی مجریان قانون و نیز احساس و درک بیشتر از وجود آزادی در جامعه داشته باشند، احساس بی هنجاری کمتر و هم زمان پنداشت عام تر و مثبت تر نسبت به قانون و قانون گرایی خواهند داشت؛ به صورتی که قانون شکنی به عنون یک امر فرهنگی و هنجاری منفی در نزد آنان تجلی می یابد.
  کلیدواژگان: نظم، قانون گریزی، اداری، مالی، خوزستان
 • شهامت حسینیان، عادل حاجی اسماعیلی * صفحات 105-128
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت کارشیفتگی در بین مدیران ستاد فرماندهی ناجا و تاثیر آن بر بهرهوری مدیران است. کارشیفتگی به معنای صرف میزان فراوانی از وقت در کار است و از آن جایی که مدیران و روسای ستاد فرماندهی بیش از سایر کارکنان در سازمان حضور دارند، مطالعه تاثیر این پدیده بر بهرهوری آنان ضروری به نظر می رسد.
  روش
  این پژوهش از نظر گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران و روسای با جایگاه شغلی 17 و 18 ستاد فرماندهی ناجا به تعداد 560 نفر بوده که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 233 نفر برآورد شده است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد کارشیفتگی اسپنس و رابینز و بهرهوری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت استفاده شده است. پرسشنامه ها در پژوهشهای گذشته استفاده شدهاند و روایی آنها توسط کارشناسان تایید شده است. برای بررسی پایایی آنها نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب 79/0 و 81/0 برای کارشیفتگی و بهرهوری نیروی انسانی محاسبه شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان میدهد که پدیده کارشیفتگی غیرمشتاقانه در بین مدیران ستاد فرماندهی ناجا وجود دارد و این پدیده بر بهرهوری آنان موثر است به نحوی که 40 درصد از تغییرات بهرهوری را پیش بینی میکند. نقش متغیر اشتیاق درونی به کار در تبیین متغیر وابسته، یعنی بهرهوری نیروی انسانی نسبت به سایر متغیرها بیشتر است؛ زیرا برای این متغیر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار اشتیاق درونی به کار، به اندازه 882/0 واحد در بهرهوری مدیران ستاد فرماندهی تغییر ایجاد میکند.
  نتیجهگیری
  براساس یافته ها پدیده کارشیفتگی در بین مدیران میبایست مدیریت شود و میتوان با تشخیص نیازهای متفاوت مدیران، تدوین نظام پاداش متناسب با نیازها و غنای شغلی باعث افزایش بهرهوری در بین مدیران شد.
  کلیدواژگان: کارشیفتگی، بهره وری، عجین شدن با کار، اشتیاق درونی به کار، لذت بردن از کار، ستاد فرماندهی ناجا
 • کیومرث نعیمی *، محمدرضا پورمحمدی صفحات 129-152
  مقدمه
  امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح است؛ اهمیت و ضرورت امنیت در پیوند ناگسستنی آن با زندگی است. زندگی در شهرهای مرزی به دلیل قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک دارای تفاوت بسیار زیادی با سایر شهرها می باشد و بی تردید عوامل گوناگونی در ایجاد احساس امنیت در شهرهای مرزی دخالت دارند که نبود آنها برقراری امنیت را کند یا مانع از تحقق آن می شود. یکی از این عوامل، اعتماد اجتماعی و مولفه های تشکیل دهنده آن می باشد و شرط ایجاد یک جامعه سالم، اعتماد اجتماعی متقابل بین اعضاء جامعه، و بین مردم و مسئولان است. در این راستا، در این پژوهش قصد داریم که به تبیین رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در شهر مرزی مریوان پرداخته شود.
  روش
  این پژوهش به روش پیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، افراد 20 سال و بالاتر شهر مریوان است. در این پژوهش از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است که بر این اساس نمونه مورد مطالعه 300 نفر بوده و با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده است. در نهایت، جهت تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که تاثیر متغیرهای مستقل (اعتماد به کشگران سیاسی و اعتماد تعمیم یافته) بر احساس امنیت معنا دار است و همچنین، در رگرسیون خطی چند متغیره نتایج نشان داد که اعتماد به کنشگران سیاسی با ضریب)(Beta)0/167 بیشترین میزان تاثیر را بر متغیر وابسته احساس امنیت دارد. اعتماد تعمیم یافته با ضریب 136/0 در مرتبه بعدی تاثیرگذاری قرار دارند و اعتماد شخصی با توجه به سطح معناداری هر دو آنها به ترتیب 004/0 و 028/0 رابطه معنا داری وجود دارد. اعتماد شخصی با توجه به سطح معنا داری آن 116/0 رابطه معنا داری با احساس امنیت ندارد. در نهایت، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت با ضریب همبستگی **177/0 و سطح معنا داری 002/0 رابطه معنا داری دارند.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که احساس امنیت در شهر مرزی مریوان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که در این راستا پائین بودن اعتماد اجتماعی به خصوص اعتماد به کنشگران سیاسی و اعتماد تعمیم یافته نشان داد که رابطه معنا داری با احساس امنیت دارد. از این رو، ترمیم و بازسازی این نوع از اعتماد تضعیف شده می تواند زمینه نظم و امنیت اجتماعی منفی و تضعیف نظام سیاسی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: احساس امنیت، اعتماد اجتماعی، مریوان، مرز
 • حسن بختیاری * صفحات 153-176
  مقدمه
  موضوع سلامت اداری نیروی انتظامی به دلیل آمیختگی ویژه ای که با همه شئون زندگی مردم دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بین بخش ها و واحدهای مختلف نیروی انتظامی، پلیس گذرنامه به واسطه تاثیری که در ورود و خروج شهروندان ایرانی و اتباع خارجی دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر دستیابی به وضعیت تجربه سلامت اداری شهروندان در مراجعه به واحدها و یا ماموران پلیس گذرنامه است.
  روش
  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مراجعه کننده به ادارات گذرنامه مراکز استان های کشور بوده اند. حجم نمونه در هر استان با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و برای هر استان حداقل 400 نفر و در کل کشور 16990 نفر پیش بینی شد. روش نمونه گیری هدفمند به صورت تصادفی و مراکز نمونه گیری هم درب ادارات گذرنامه و یا ایستگاه های گذرنامه در فرودگاه ها بوده است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی ابزار بر اساس نظر کارشناسان و محققان تایید شد و با اجرای آزمایشی 100 نسخه پرسشنامه، میزان پایایی سازه های تجربه شخصی و غیرشخصی بر اساس همسانی درونی (ضریب آلفا) مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین تجربه شخصی افراد از سلامت اداری پلیس گذرنامه 98/7 و میانگین تجربه شخصی آنان 54/7 در مقیاس10 بوده است.
  نتیجه گیری
  نمرات تجربه سلامت اداری شهروندان نشان داد کسانی که شخصا به واحدهای گذرنامه مراجعه و یا با ماموران آن مواجهه داشته اند، میزان سلامت اداری ماموران گذرنامه را بیشتر از آنچه که از دیگران شنیده اند، اظهار کرده اند. به عبارت دیگر، شنیده های درباره فساد اداری در پلیس گذرنامه بیشتر از واقعیت تجربه شده افراد بوده است.
  کلیدواژگان: سلامت اداری، پلیس گذرنامه، شهروندان، مراجعین
|
 • Ahmad Mahmoudi *, Mehdi Karoubi, peyman Seyyedi, Ali Khazaei Pages 1-28
  Introduction
  Security is one of the human basic needs, The importance and necessity of security has inseparable link with life. Living in border cities due to the strategic position is different form other cities. And undoubtedly various factors Interfere in creating feeling of security in the border cities The lack of mentioned factors slow or prevent its implementation establish security. One of these factors is social trust and its components. So the condition for creating a healthy community, social trust between community members, and between people and government. In this direction in the study we intend to analyze The relationship between social trust and feeling of security in the border city of Marivan be addressed.
  Methods
  The research collected through a questionnaire. Research population of people 20 years and older in Marivan city. In this study, the Cochrane formula is used to determine the sample size Tequals to 300 persons and has been selected by random sampling method. Finally, to analyze data the Simple linear regression and multivariate regression and Pearson correlation coefficient were used.
  Findings
  The results show that influence of independent variables of the dependent variable Feeling of security is significant And also in multivariate linear regression results show that Trust to political actors With a coefficient (Beta)of 0/167 has highest effect on the dependent variable of securirty feeling the feeling of security. Generalized trust with a coefficient 0/136 in next order is effective. Personal trust according to the significant level of 0/116 is not great with the feeling of security. Finally, social trust and feeling of security with a correlation coefficient 0/177 and significance level of 0/002 have a significant relationship.
  Conclusion
  This study showed that feeling of security in the border city of Marivan is Not in a good condition That In this regard, Low social trust Particularly trust in political actors And generalized trust showed a significant relationship with a feeling of security. Hence restoration and reconstruction of the kind of weakened trust Can Reduce the negative Social security and order and weaken the the political system.
  Keywords: feeling of security, social trust, Marivan, Border
 • hossein bejani *, Noormohammad rezaee Pages 29-48
  Introduction
  There is a lot of research on the job satisfaction of NAJA staff, each of them looking at the one component, while there is a kind of dispersal in the research. Therefore, one of the current methods for using the results and comparing the research and thus having a comprehensive overview is use of the meta-analysis method.
  Method
  The present study is applied and developed according to its method. The statistical population of this study consists of 61 designs, theses and articles related to job satisfaction of NAJA staff (researches in the comprehensive research information system and articles in the Naja periodicals system). For sampling from the community, a targeted sampling method was used. Data collection is a library and data analysis method based on CMA2 software. And from the funnel graph and linear regression method, if the correlation between rank and binary, and N-Secure and Error-free, are used to investigate the emission error, and with the Q-test, the heterogeneity of the studies is discussed.
  Findings
  The results show that the highest frequency of research (43.59%) is related to Tehran province. The total sample size of 39 studies is 8889 people with an average of 228 people per study. According to the data collected from the research, 129 variables were identified from a total of 39 selected studies, of which 78 variables were related to age, sex, education, occupation, income level, nature of work, supervisors' characteristics and ... the highest The effect size (0.91) was related to the leadership variables and the amount of received salary and the least effect size (0.01) was related to the service life variable. The results showed that among the variables such as age, gender, education, occupation, income, nature of work, the nature of supervisors, etc., which are related to job satisfaction, the highest percentage (19%) is related to the variables of job characteristics and the lowest percentage Frequency (2%) is related to the gender variable.
  Conclusion
  According to the results of the research, it can be concluded that job satisfaction among employees is affected by the behavior of managers with employees, job factors such as internal motivation, job significance, work autonomy, and finally giving timely feedback among staff, commitment high organizational, emphasis on organizational citizenship behavior, service history and more.
  Keywords: meta-analysis, Job satisfaction, NAJA Staff
 • reza bigdelou *, Mehrshad Toulabi nejad, Abuzar payedar Pages 49-76
  Introduction
  One of the most important issues in the border regions is the security of these areas. Given the conditions in the border villages, the best practices to ensure their security is the existence of a powerful and efficient law enforcement force. Therefore, the present study has investigated the performance of police forces in establishing border security villages.
  Method
  The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method. Data gathering tool was a questionnaire and interviews with local people and law enforcement experts. The present study consists of two statistical societies. The first population consists of rural households, which were selected via Cochran formula and simple random sampling of 348 households. The second population consists of law enforcement experts selected by targeted sampling of 20 experts. For data analysis, multivariate regression, path analysis, one-sample t-test and Spearman correlation coefficient were used.
  Findings
  The findings show that the index of providing law enforcement services has the most impact on the security of villages, and the highest performance of the law enforcement in this area was related to social security. In addition, the relationship between law enforcement performance and household security indicates a significant relationship between these two variables; as the law enforcement function in the security of households has increased security in many different dimensions.
  Conclusion
  It can be said that the police directly and indirectly played a positive role in achieving economic, Social, political and cultural security affairs in the study area and it is necessary to increase the scope of the authority of this organization while ensuring the national security of the development of the border areas of the country.
  Keywords: police force, Security, Border Regions, Rural Households, Mir Javeh City
 • ebrahim mirzae * Pages 77-104
  Introduction
  The social life of humans is governed by norms,rules and regulations.The law as the mechanism of social control is the regulation,definition and validation of property rights.Iran's society is in the current situation entangled with anomalies,escaping law and order.The main question of the research is that "what are the sociological factors affecting the formation of administrative and financial escaping law"?
  Method
  The present study is a descriptive-explanatory study and a quantitative testing method.The statistical population of the population was over 18 years old in Khuzestan province and the sample size was 613 people.
  Results
  The results of the experimental model of the research indicated that the direct effect of the anomy feeling variable was 0.29,for social participation equal to 0.02,For procedural justice equal to 0.04, the social bond and the feeling of freedom both equal to 10,the notion of breaking the law is equal to 0.61.
  Conclusion
  Whatever individuals are involved with social participation and the network of interactions and social bonding,and seeing justice implemented with impartiality, Non-discrimination and respect by law enforcement,as well as a greater sense of and understanding of the existence of freedom in the community;fewer anomy feelings and at the same time have a more general and positive view of law and law, In such a way that the breaking of the law manifests itself as a negative cultural and normative matter,and ultimately decreases the administrative escape rule.
  Keywords: Order, Escape rule, Administrative, Financial, Khuzestan
 • Shahamat Hosseinian, Adel Hadjiesmaeili * Pages 105-128
  Introduction
  This study aims to address the relationship between workaholism as a construct and its subscales(work involvement, feeling of being driven to work and work enjoyment) with NAJA’s headquarters managers’ productivity. Since managers are spending more time in the organization, this investigation seems legitimate.
  Methods
  This article is an applied research based on purpose and a descriptive data collection approach has been used. Research population consists of NAJA’s managers located in headquarters possessing positions ranked 17 and 18. A sample of 230 managers were tested with validated existing questionnaires of workaholism (Spence and Robbins, 1988) and achieve model ( Hesey and Goldsmith, 1980). The Cronbach’s alpha coefficient for workaholism and productivity has been calculated 0.79 and 0.81 respectively.
  Findings
  There is a meaningful correlation between workaholism and productivity. Furthermore, workaholism subscales; feeling of being driven to work, work enjoyment and work involvement have the strongest correlation with productivity respectively.
  Conclusion
  On the basis of findings we can conclude that workaholism can improve productivity between managers of NAJA and increasing feelings of being driven to work will result in productivity enhancement.
  Keywords: Workaholism, managers’ productivity, work involvement, feeling of being driven to work, work enjoyment, NAJA’s headquarters
 • kiomars naimi *, Mohammad Reza Pourmohammadi Pages 129-152
  Introduction
  Security is one of the human basic needs, The importance and necessity of security has inseparable link with life. Living in border cities due to the strategic position is different form other cities. And undoubtedly various factors Interfere in creating feeling of security in the border cities The lack of mentioned factors slow or prevent its implementation establish security. One of these factors is social trust and its components. So the condition for creating a healthy community, social trust between community members, and between people and government. In this direction in the study we intend to analyze The relationship between social trust and feeling of security in the border city of Marivan be addressed.
  Methods
  The research collected through a questionnaire. Research population of people 20 years and older in Marivan city. In this study, the Cochrane formula is used to determine the sample size Tequals to 300 persons and has been selected by random sampling method. Finally, to analyze data the Simple linear regression and multivariate regression and Pearson correlation coefficient were used.
  Findings
  The results show that influence of independent variables of the dependent variable Feeling of security is significant And also in multivariate linear regression results show that Trust to political actors With a coefficient (Beta)of 0/167 has highest effect on the dependent variable of securirty feeling the feeling of security. Generalized trust with a coefficient 0/136 in next order is effective. Personal trust according to the significant level of 0/116 is not great with the feeling of security. Finally, social trust and feeling of security with a correlation coefficient 0/177 and significance level of 0/002 have a significant relationship.
  Conclusion
  This study showed that feeling of security in the border city of Marivan is Not in a good condition That In this regard, Low social trust Particularly trust in political actors And generalized trust showed a significant relationship with a feeling of security. Hence restoration and reconstruction of the kind of weakened trust Can Reduce the negative Social security and order and weaken the the political system.
  Keywords: feeling of security, social trust, Marivan, and Border
 • Hassan Bakhtiari * Pages 153-176
  Introduction
  The issue of the administrative health of the police forces is of particular importance due to the special blend of all kinds of people's lives. Between all sections and units of the police force, passport police are of particular importance due to the impact that the entry and exit of Iranian citizens and foreigners has. The purpose of this study is to achieve the status of the administrative health experience of citizens in referring to the passport police units or officers.
  Method
  This is an applied research in terms of objective and in the method of collecting data, it is a descriptive survey. The statistical population of the study consisted of all the people referred to the passports offices of the provincial centers of the country. The sample size in each province was calculated using the Cochran formula, and for each province, at least 400 people and 16990 people in total were predicted. The sampling method was a targeted random sampling and, sampling centers were by the passport offices or passport stations at airports. A researcher-made questionnaire was used to collect the required data. The validity of the tool was confirmed by the experts and researchers. By carrying out a pilot test of 100 questionnaire, the reliability of the personal and impersonal experience structures was confirmed based on the internal consistency (alpha coefficient). To analyze the data, in addition to calculating central inclination and dispersion indices such as mean and standard deviation in the inferential analysis, independent t-test and dual-analysis variance analysis have been used.
  Findings
  The findings of the study showed that the average personal experience about administrative health of the passport police was 7.98 and the average personal experience was 7.54 on a scale of 10.
  Conclusion
  The scores of the administrative health experience showed that, those who personally referred to the passport units or faced with their agents stated the level of administrative health of the passport officers more than they had heard from others. In other words, hearings about administrative corruption in the police has been more than the experienced events by individuals.
  Keywords: Administrative health, passport police, Citizens, Clients