فهرست مطالب

رشد فناوری - پیاپی 52 (پاییز 1396)
 • پیاپی 52 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زینب اسفندیاری، محمد جواد ناییجی صفحه 1
  در مبانی نظری مدیریت، شواهد متنوعی وجود دارد که گرایش راهبردی را به عنوان یکی از شاخصه های موفقیت توسعه محصول جدید معرفی می کند. با وجود این مطالعات متنوع درخصوص شناسایی عوامل موثر بر توسعه موفق محصولات جدید از منظر راهبردی، اهمیت روابط میان انواع مختلف گرایش راهبردی مانند گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار با توسعه محصول جدید نادیده گرفته شده است. از این رو، هدف این مقاله بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار با توسعه محصول جدید است. همچنین، مقاله حاضر با بررسی نقش میانجی سیستم های کنترل داخلی در رابطه گرایش های کارآفرینانه و بازار و توسعه محصول جدید، مطالعات پیشین را توسعه می دهد. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است و داده ها از 163نفر از بنیانگذاران شرکت های دانش بنیان گردآوری شده است. روش تحقیق توصیفی است و با توجه به هدف پژوهش که آزمودن تاثیر متغیرهاست، از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده پشتیبانی قابل توجهی از مدل تحقیق است. یافته های پژوهش بیانگر این است که گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی دو ارتباط کاملا غیرهمسو با میزان بهبود فعالیت های توسعه محصول جدید دارند. همچنین بهبود توسعه محصول جدید به صورت مثبت تحت تاثیر کنترل های شخصی و به صورت منفی تحت تاثیر کنترل های خروجی قرار دارد. بر این اساس، شرکت های دانش بنیان باید توجه داشته باشند که برای بهبود توسعه محصول جدید رویکرد کارآفرینی سودمندتر است و مدیران ارشد و اجرایی این شرکت ها باید خط مشی هایی برای بهبود کارآفرینی تدوین کنند. در این شرکت ها، برای بهبود توسعه محصول جدید، باید بیشتر بر کنترل های شخصی به جای کنترل های خروجی تاکید شود.
  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینانه، گرایش بازار، توسعه محصول جدید، شرکت های دانش بنیان، کنترل شخصی، کنترل خروجی
 • مصباح الهدی باقری، خلیل نوروزی، مهدی محمدی، جواد آزادی احمدآبادی صفحه 8
  با عبور از نسل اول و دوم دانشگاه ها که به ترتیب دانشگاه های آموزش محور و پژوهش محور نامیده می شوند، نسل سوم تحت عنوان دانشگاه کارآفرینی معرفی گردیده است. دانشگاه کارآفرین در این پژوهش، دانشگاهی دانست که سه وظیفه مهم حفاظت و نشر دانش بشری، پژوهش و بسترسازی برای نقش آفرینی دانشگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی را در محیط متلاطم خود بر عهده دارد و از این جهت، حرکت دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران به سوی چنین تحولی، امری بسیار مهم و حیاتی است. لذا در این پژوهش دو هدف دنبال می شود؛ ابتدا مولفه های کلیدی در ساختار دانشگاه کارآفرین شناسایی می گردد، و سپس این مولفه ها با توجه به نظام جمهوری اسلامی ایران اولویت بندی می شود. پژوهش حاضر به روش کیفی انجام گرفته است، پژوهشگران پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، با استفاده از روش دلفی در سه دور به شناسایی ابعاد ساختاری موثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین پرداختند، سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که یکی از مهم ترین روش های اولویت بندی است، مولفه ها رتبه بندی گردید. ابعاد ساختاری شناسایی شده پس از اجرای دلفی و رتبه بندی تحلیل سلسله مراتبی، به ترتیب عبارت اند از: ترکیب، استقلال، حرفه ای گرایی، پیچیدگی، تمرکز و رسمیت. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که به منظور تحقق دانشگاه کارآفرین، می بایست تغییرات ساختاری گسترده در نظام آموزش عالی به ویژه در ابعاد استقلال، ترکیب و حرفه ای گرایی صورت گیرد، زیرا محیط ساختاری دانشگاه کارآفرین باید مشوق فضای خلاقیت و هم افزایی باشد. همچنین نقش ترکیبی رهبر که از مولفه های ترکیب و استقلال محسوب می شوند، از جمله تاثیرگذارترین مولفه های موثر در ساختار مذکور هستند.
  کلیدواژگان: دانشگاه، دانشگاه کارآفرین، ابعاد ساختاری، روش دلفی، تحلیل سلسله مراتبی
 • محمد آزادنیا، شمس سادات زاهدی، عبدالرضا مجدالدین، محمدرضا پورعابدی صفحه 15
  در این مطالعه ابتدا به معرفی توسعه پایدار و شاخص های پایداری پرداخته شده است. پس از آن طرح جویشگر بومی، دستاوردها و پروژه های آن تشریح گردیده اند. طرح جویشگر مجموعه ای از پروژه ها است که از دستاوردهای خرد و کلان بسیاری را به دنبال دارد. طرح جویشگر، با توسعه مجموعه ای از ابزارها، درصدد ارائه خدمات متنوع و جذب بیشتر کاربران و تاثیر در زندگی آن ها می باشد تا از طریق تعامل با آنان در رایا فضا ضمن کسب درآمدهای بالا، موجبات تغییر سبک زندگی ایشان را فراهم آورد. ارائه خدمات جویش مبتنی بر فعالیت هایی همچون خزش در وب، جمع آوری اطلاعات، دسته بندی و شاخص گذاری، ذخیره سازی، بازیابی و... می باشد. توسعه پایدار، به توسعه ای گفته می شود که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینده در برآوردن احتیاجات خود تامین کند. این توسعه بر عدالت درون و بین نسلی و استفاده از منابع به نحوی که محیط زیست برای نسل های کنونی و آینده حفظ شود، توجه دارد. در سال های اولیه طرح توسعه پایدار حفاظت از محیط زیست در اولویت قرار گرفت ولی در سال های بعد به ارتقاء اقتصاد، اجتماع، سیاست و برخی موارد دیگر نیز مطرح شد. در این مقاله به بررسی و شناخت اثرات اجرای طرح جویشگر بومی بر ابعاد اصلی توسعه پایدار شامل اجتماع، اقتصاد و محیط زیست پرداخته شده است. برای اندازه گیری این اثرات، شاخص های پایداری تعریف شده توسط نهادهای معتبر بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است. نقاط نظر متخصصین این حوزه از طریق مصاحبه و پرسشنامه برای تعیین نحوه این اثرگذاری مبنای پژوهش بوده است. یکی از خروجی مهم این تحقیق مدل تحلیلی اثرگذاری اجرای طرح جویشگر بر توسعه پایدار و ابعاد آن می باشد. برای ارزیابی و اعتبارسنجی مدل علاوه بر اخذ نقاط نظر خبرگان و متخصصان این حوزه، از نتایج اجرای پرسشنامه ساخت یافته نیز بهره گرفته شده است.
  کلیدواژگان: مدل مفهومی، طرح جویشگر، توسعه پایدار، شاخص های پایداری
 • محمدمهدی مردانشاهی صفحه 24
  امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید غذا، ایجاد اشتغال و مبادلات تجاری دارد. از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان به عنوان گزینه ای کلیدی برای تولید ثروت در کشورهای درحال توسعه می باشند و نقش موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کسب و کارها، بیش از پیش آشکار شده است. از این رو هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی می باشد. تحقیق حاضر برحسب روش انجام کار توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر هدف مورد نظر، کاربردی می باشد. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن با کسب نظر اعضای هیات علمی و کارشناسان مربوطه تایید قرار گرفت. پایایی آن نیز از طریق ضریب آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار 793/0 برآورد گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران 24، کسب و کار دانش بنیان کشاورزی مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور طبرستان می باشد که به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS21 اقدام گردید. در این پژوهش 29 شاخص موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی در 5 بعد شامل: عوامل زیرساختی، حمایتی و پشتیبانی، روان شناختی، آموزشی و مهارتی، فنی و مشاوره ای دسته بندی گردید و سپس با توجه به میزان تاثیر آنها، هرکدام از شاخص ها و ابعاد اولویت بندی شده و اولویت هر کدام تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که عامل زیرساختی به عنوان اولویت دارترین مولفه در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و کامپیوتر و اینترنت به عنوان مهم ترین عامل زیرساختی، نقش اساسی در توسعه کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهای دانش بنیان دارند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه فناوری، کسب و کار دانش بنیان، کسب و کار کشاورزی، مرکز رشد
 • عباس خمسه، سعیده براتی صفحه 32
  امروزه با پیشرفت فناوری در سطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده از فناوری های مدرن، نیاز به ارزیابی فناوری بیش از پیش احساس می شود. ارزیابی فناوری در مفهوم کلی به فرایندی اطلاق می شود که طی آن به شیوه ای نظام مند تاثیرات حاصل از معرفی، توسعه، تغییر و اصلاح یک فناوری را در یک بنگاه اقتصادی و یا یک جامعه مورد بررسی و سنجش قرار می دهد. با بررسی میزان توانمندی های فناورانه، حوزه های ضعف و قوت در فناوری مورد نظر مشخص می شود و زمینه لازم برای تصمیم گیری در رابطه با توسعه توانمندی های فناورانه ایجاد می گردد. این مقاله سعی دارد به ارزیابی و اولویت بندی قابلیت های فناورانه در شرکت سایپا بپردازد. این پژوهش با مدل توسعه یافته ای در 8 عامل سطوح توانمندی فناورانه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و وضعیت شرکت را مشخص نموده است و شکاف موجود را برای تدوین پروژه های بهبود فناورانه ارایه نماید. پژوهش به روش توصیفی پیمایشی بوده و داده ها با پرسشنامه جمع آوری شده اند. برای رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی ها از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که میانگین توانمندی فناورانه شرکت سایپا در 8 عامل برابر 12/54 می باشد، لذا شرکت در رده شرکت های مبتدی راهبردی یا گروه C قرار می گیرد. همچنین در رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی های فناورانه، عامل وضعیت رقابت در صنعت بیشترین رتبه بندی را در بین عوامل موثر کسب نمود.
  کلیدواژگان: فناوری، ارزیابی فناوری، توانمندی های فناوری، سطوح توانمندی فناورانه، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • محسن اکبری، مصطفی ابراهیم پور ازبری، میثم مسعودی فر، صدیقه خیری صفحه 39
  یکی از انواع کالاهای لوکس که به سرعت در حال گسترش در بازارهای جهانی است، محصولات با فناوری بالای لوکس یا محصولات لوکس با فناوری بالا است. امروزه در بسیاری از مناطق، بازار محصولات لوکس با فناوری بالا به طرز بی سابقه ای در حال گسترش است. افرادی که تمایل زیادی به خرید کالای لوکس با فناوری بالا دارند، از ویژگی های شخصیتی و رفتاری خاصی برخوردارند که تا حدودی آنها را از دیگر افراد متمایز می نماید. از جمله ویژگی های خریداران این کالاهای لوکس با فناوری بالا، وجود برتری طلبی اجتماعی آن هاست. ما در این پژوهش به بررسی تاثیر ابعاد مختلف برتری طلبی اجتماعی مصرف کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با در نظر گرفتن درگیری ذهنی محصول پرداخته ایم. این پژوهش از لحاظ جهت گیری های پژوهش، کاربردی بوده و از لحاظ هدف پژوهش نیز توصیفی است. این پژوهش گوشی آیفون را به عنوان یک کالای با ویژگی های لوکس و فناوری بالا انتخاب کرده است. جامعه آماری این پژوهش، خریداران گوشی آیفون در فروشگاه پایتخت، عرضه کننده گوشی های هوشمند در تهران است. برای آزمون فرضیه ها، از روش همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری و به طور مشخص از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که رابطه بین زیاده خواهی و جاه طلبی با انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا معنادار است و همچنین درگیری ذهنی مصرف کننده درخصوص محصول، رابطه بین ابعاد برتری طلبی اجتماعی مصرف کنندگان و انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا را تعدیل نمی نماید.
  کلیدواژگان: جاه طلبی، کالای لوکس با فناوری بالا، درگیری ذهنی، برتری طلبی اجتماعی، زیاده خواهی
 • سینا لاله، احسانه نظری صفحه 46
  از آنجایی که درخصوص تمامی علوم، در ابتدای امر، می بایست درک و شناخت اولیه ای از پدیده های قابل مشاهده و مورد مطالعه بدست آورد، مفهوم نوآوری و سیاست نوآوری نیز از این مقوله مستثنا نیست و اگرچه در رابطه با نوآوری و تدوین سیاست های نوآوری مطالب بسیار متعددی توسط دانشمندان علم نوآوری بیان شده است، در این مقاله ابتدا تعاریف دیگری از نوآوری و خلاقیت و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر را ارائه نموده و سپس مفهوم «شناخت شناسی فناوری» و «شناخت مبتنی بر موقعیت» را به همراه عناصر اساسی مرتبط با آن بیان می کنیم. سپس، نوآوری را با توجه به این مفهوم و در کنار مفهوم سیستم های ارزش تعریف می نماییم. پس از آن، به بررسی اثرگذاری موقعیت و تغییر موقعیت بر میزان شناخت و درک تولیدکنندگان و پذیرندگان خلاقیت و نوآوری، بر سیستم های ارزش سازمان ها و پذیرندگان نوآوری با تمرکز بر شناخت شناسی فناوری می پردازیم. در ادامه پس از بیان تعاریف مربوط به حافظه ساختارمند و تاثیر ناشی از تعاملات بر آن، ضمن بررسی عوامل موثر بر تغییر سیستم های ارزش و ایجاد ارزش های اورژانسی و تاثیراتی که این تغییرات می توانند داشته باشند، مفهوم نوآوری و سیاست گذاری های نوآوری را شرح می دهیم. همچنین، با توجه به اینکه امروزه، رویکرد نوآوری بسته، کارایی خود را از دست داده و سازمان ها برای دستیابی به مزایای رقابتی باید خود را جهت بهره گیری از پارادایم نوآوری باز مهیا کنند، به الزامات گذر از رویکرد نوآوری بسته به باز اشاره شده است. سپس با توجه به اهمیت و ضرورت بحث هم پایانی در رویکرد تمرکززدایی در راستای ارتقای خلاقیت سازمان ها، به بیان نقش و ارتباط آن با ساختارها و فرایندهای سازمان پرداخته شده است. در نهایت، پس از معرفی روش FBS (برگرفته از سه لغت انگلیسی Function، Behavior و Structure که منظور از آنها به ترتیب: عملکرد سیستم، رفتار سیستم و ساختار آن است)، به عنوان یکی از راهکارهای شناخت نوآوری، مفهوم workbench (میزکار) را در قالب یک ابزار به منظور آزمون سیاست گذاری های نوآوری ارائه می نماییم.
  کلیدواژگان: شناخت شناسی فناوری، نوآوری، سیاست نوآوری، شناخت مبتنی برموقعیت، سیستم های ارزش، نوآوری باز
 • حسین عباسی اسفنجانی، ام البنین اسدی قربانی صفحه 58
  در بسیاری از کشورها، شرکت های کوچک و متوسط به ویژه شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری به عنوان موتور اقتصادی عمل می کنند و بازاریابی یک فعالیت مهم در این کسب و کارها می باشد. اما، درک بازاریابی، کارکردها، نقش و اهمیت آن از سوی مدیران/ مالکان این شرکت ها و نیز موانع موجود از سوالات و ابهاماتی است که باید بدان پاسخ داده شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از رویکرد کیفی و طرح سوال های باز با 10 نفر از مدیران/ مالکان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی در قالب مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، تا مرحله اشباع بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها، روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازاریابی به عنوان مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که در شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد، چندان در شرکت های مورد مطالعه درک نشده بود. اما، ارتباطات بازاریابی دهان به دهان، شناخت نیاز مشتریان و داشتن تعامل و روابط بلندمدت با مشتری از جمله مهم ترین فعالیت ها و اقدامات بازاریابی در این شرکت ها بود که بیشترین نقش را در رشد و بقای آن ها داشته است. تمرکز مصاحبه شوندگان بیشتر بر اجرای روزمره برخی وظایف بازاریابی محدود شده و در زمینه اجرای طرح بازاریابی به صورت جامع، از تخصص و منابع مالی کافی برخوردار نبودند.
  کلیدواژگان: تئوری بازاریابی، خود بازاریابی، خود برندیابی، شرکت های کوچک و متوسط، پارک علم و فناوری
|
 • Zeinab Esfandyari, Mohammad Javad Naeiji Page 1
  This article examines the relationship between company orientation(entrepreneurial orientation and market orientation), internal control systems and new product development. Different researches results provide valuable insights on the role of the company orientation in New Product development. Entrepreneurial orientation helps the companies to have personal control in order to have great improvement in new product development activities .on the other hand market orientation emphasis more in output control than personal control in new product development. Manages in firms that emphasize output controls are evaluated and rewarded on the basis of objective financial criteria. Personal control on the other hand, focuses on long-term performance rather than short term financial targets. Generally personal control requires more time and has a higher coordination cost than output control. In recent decades, companies consider new product as a source of competitive advantage and means of anticipating the competitors. Some marketing research have found the relationship between market orientation and new product development. The goal of market orientation is to satisfy current market needs, rather than to develop new products targeted at emerging new needs. Some researchers criticize market orientation ,They suggest that entrepreneurship orientation must replace with market orientation. Some researches focus on one of the orientation , on the other hand they ignore the role of internal control systems as a mediating variable . Therefore we survey this subject completely. This study in terms of methodology is descriptive correlation.
  Keywords: entrepreneurial orientation, market orientation, output control, personal control, new product development, Knowledge Based Companies
 • Mesbaholhoda Baqeri, Khalil Norouzi, Mahdi, Javad Azadi Ahmadabadi Page 8
  With the passing of the era of the first and second generation of university that training-oriented universities and research-oriented universities are called, the third generation as an entrepreneurial university has been introduced. The aim of present article is Identifying and ranking Entrepreneurial University's Structure Dimension. Entrepreneurial university appearance as a center which focus on humanity knowledge and publication of that, investigation, preparation and university attendance on development of economic and social with more operational system, can be known as one of the most important events in recent years. By attention to necessity of developing these kind of universities, must examine structure basis of that and Iran,s universities should be noticed to this kind of university. In this investigation, researchers after library considerations, proceed to recognition of effective structural dimensions on entrepreneurial university using Delphi method in three rounds. then they ranked this dimensions by using AHP. After recognizing dimensions by using Delphi method they ordered by using networking process: integration, independence, professionalism, complexity, centralization and formality. The result of present article shows that scientific system of country should notice to a lot of structural dimension's in the universities especially in independence and integration and professionalism. Because Entrepreneurial University's Structure should persuade creativity and synergy. The leading role, combination of the components of the composition and independence, is the one of the most influential factors that affecting on the structure.
  Keywords: University, Entrepreneurial university, Structural dimensions, Delphi Method, AHP
 • Mohammad Azadnia, Shamsossadat Zahedi, Abdorreza Majjeddin, Mohammadreza Pourabedi Page 15
  The concept of sustainable development has been introduced for the first time by the United Nations. In one of the UN meeting in 1972, emphasized on the fundamental human right to freedom, equality and adequate conditions of life in a healthy environment that allowed him to have a dignified and prosperous grant live. A set of tools has been developed in Search Engine project. These tools intended to provide a variety of services "such as Retrieving text, image, and map, Translation, Q&A, Social Network and so on", to attract more users and influence them in their lives and through their interaction with the cyber space, earn high incomes and provide a change in their lifestyle. This research is to study the effects of implementing search projects on the different aspects of sustainable development and presenting a conceptual model of this impact is another purpose.
  Keywords: Conceptual Model, Search Engine projects, Sustainable Development, Sustainability indices
 • Mohammad Mehdi Mardanshahi Page 24
  Today, in many of developed and developing countries, the agricultural sector plays an important role in food production, employment and trade. Furthermore knowledge- based companies are as a key option to produce wealth in developing countries and the effective role of information and communication technology in business development has become more evident. Therefore the purpose of this study was to Investigation of Factors Affecting Information and Communication Technology (ICT) Development in Agricultural Knowledge-Based business.This research is descriptive-survey based on the method of doing and in terms of target, is functional. The research instrument used was a questionnaire. Its validity was confirmed by a panel of experts and also its reliability was reported 0/793 (the Cronbach's alpha). The population of this study included 24 managers of Agricultural Knowledge-Based business, based at Tabarestan Technology Incubator. They were selected by Census method. Data analysis was carried out in two parts: a description and analysis was performed using the SPSS21 software. The results showed that Infrastructure factor is the most important component in the development of Information and Communication Technology. The Computers and Internet are the most important of Infrastructure factor and they have a fundamental role in developing business, especially agricultural knowledge-based businesses.
  Keywords: ICT, Technology development, Knowledge-Based Business, Agricultural business, Incubators
 • Abass Khamse, Saeideh Barati Page 32
  Nowadays, the need to technology evaluation is increasing with development of technology in different areas and also the necessity of using modern technologies. In a general sense, technology evaluation is referred to a process during which the effects from introduction, development, change and modification for a technology are investigated in a firm by a systematic method. The weaknesses and strengths in the intended technology is specified by investigating the level of technological capabilities, and the required context for decision making is created with regard to the development of technological capabilities. This paper aims to investigate and analyze the levels of technological capabilities in SAIPA group. This research evaluates the levels of technological capability in 8 factors by a developed model and specifies the situation of the company and presents the existing gap for codifying the projects of technological modification. This is a descriptive-survey research and the data are gathered using AHP questionnaire. Hierarchy analysis is used to rank the effective factors on the capabilities. The results show that the mean technological capability of SAIPA group in the 8 factors is equal to 54.12. Also, the factor of competition state in industry obtained the highest rank among the factors in the ranking of the effective factors on technological capabilities.
  Keywords: Technology, Technology Assessment, capabilities, Levels of Technological Capability
 • Mohsen Akbari, Mostafa Ebrahim Pour Azbary, Meysam Masoudifar, Sedigheh Kheiri Page 39
  One of the fastest growing luxury goods in markets in all over the world, is luxury high-tech products or high-tech luxury products. Today, in many areas, the market for luxury high-tech goods is growing at an unprecedented way, also researchers and marketers believe that buying high-tech luxury goods will grow up more in future. Usually high-tech products are also considered as luxury item. The characteristics of luxury high-tech goods buyers are very important in understanding their behavior and buying orientation. One of the common characteristics of these goods buyers is their social domination that is common between many of these people. In this study, we investigate the impact of consumer's social dominance dimensions on the choice of high-tech luxury goods with regard to product involvement. This research is practical in terms of research directions and is descriptive in terms of objective. Statistical population of this study is high-tech luxury goods buyers in Tehran's Paytakht store. To test the hypothesis of this research, we used correlation and structural equation modeling and in particular we used statistical software including SPSS 20 and Smart PLS 2. The results indicate that there is a significant relationship between social climbing and cupidity with luxury high-tech goods choice. And also, the results indicate that consumer’s involvement about high-tech luxury product has no moderating role in relationship between consumer's social dominance dimensions and luxury high-tech goods choice.
  Keywords: Social Climbing, high technology Goods, Mental involvement, Consumers, social dominance, Cupidity
 • Sina Laleh, Ehsaneh Nazari Page 46
  Like all sciences, initially, we have to achieve basic understanding and deep cognitive about that science..the artificial constructs must commence with the recognition that there are phenomena to be observed and studied and about which testable hypotheses need to be generated and tested. The innovation and innovation policy concepts are not Exception too, although in relation to innovation and innovation policy issues, there are highly expression by many scientists, this paper presents the view that one of the reasons for the current state is a lack of a sufficiently wide ambit in our understanding of the various phenomena that go to make up innovation and not simply immaturity. so we offer another definition of the concept of innovation and creativity and their separation from each other at first, then, express The concept of "situated cognition" with the basic elements are associated with it. After that, according to this concept and value systems we define the innovation and express the effect of situation and changing of the manufacturers and creativity and innovation adopters, based on value systems and organizations and innovation adopters. Then, after expressing the definition of a constructive memory and effects of its interaction on the change of value systems and creating the Emergence values, finally, we present the concept of innovation and innovation policy. At the end, we introduce the FBS ontology to describe the innovation, we offer a Workbench to Test Innovation Policies
  Keywords: creativity, innovation, innovation policy, situated cognition, value systems
 • Hossein Abbasi Esfanjani, Ommolbanin Asadi Ghorbani Page 58
  In many countries, small and medium sized enterprises (SMEs), especially enterprises in science and technology parks act as economic engine and marketing is an important activity in these businesses. But, understand marketing, functions, role and importance of it by managers / owners of these enterprises and also the questions raised barriers that must be answered to it. In this regard, the present study aimed to investigate the role of marketing in small and medium enterprises based in East Azarbaijan Province Science and Technology Park has been done. To achieve the research objectives of qualitative approach and case study method was used. The study population consisted of managers / owners of enterprises based in East Azarbaijan Province Science and Technology Park that is using purposive sampling method, 10 samples were selected. Initial data collected using semi-structured interviews and analyzed using the inductive method was used. The results indicate that marketing as a set of activities and measures that are used in large companies, particularly in the studied companies were not understood. However, word of mouth marketing communication, understanding customer needs and having long-term interaction and relationship with the customer was the most important marketing activities and actions that had the most significant role in the growth and survival of them. Most interviewees focus on the daily execution of some tasks limited marketing and implementation of a comprehensive marketing plan for, the expertise and financial resources were not sufficient.
  Keywords: Marketing theory, Self- marketing, Self- Branding, SMEs, Science, Technology Park