فهرست مطالب

دامپزشکی ایران - پیاپی 56 (پاییز 1396)
 • پیاپی 56 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • منصور احمدی، صدیقه منتیان*، علی نقی شکری صفحات 5-14
  این مطالعه جهت بررسی اثر استفاده از مکمل موننسین در جیره ی دارای دانه ی سویای اکسترود شده به عنوان منبع اصلی پروتئین روی مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر و پروفایل اسیدهای چرب شیر انجام گرفت. شش راس گاو هلشتاین سه بار زایش کرده با میانگین وزن (31±627) کیلوگرم و با میانگین روزهای شیردهی (20±81) در قالب طرح مربع لاتین چرخشی (گردان) 3×3 به سه جیره ی آزمایشی اختصاص داده شدند. هر دوره ی آزمایشی 21 روز طول کشید، 14 روز دوره ی سازش پذیری و 7 روز داده ها جمع آوری شد. جیره ی اول، جیره ی پایه به صورت TMR دارای 50 درصد علوفه و 50 درصد مخلوط کنسانتره بر پایه ی ماده ی خشک بود. جیره ی دوم شامل جیره ی پایه به اضافه ی 24 میلی گرم موننسین در کیلوگرم ماده ی خشک جیره بود و جیره ی سوم جیره ی پایه به اضافه ی 30 میلی گرم موننسین در کیلوگرم ماده ی خشک جیره بود. استفاده از موننسین در جیره ی دارای دانه ی سویای اکسترود شده اثر معنی داری روی DMI، FCM و پروتئین شیر نداشت (05/0P>). تولید شیر به وسیله ی تیمارها تحت تاثیر قرار گرفت (05/0>P). استفاده از موننسین غلظت اسید استئاریک (18:0) و اسیدهای چرب اشباع را کاهش داد (05/0>P) و غلظت 18:2n-6 و USFAs افزایش داد (05/0>P). تیمارهای آزمایشی اثری روی غلظت اسیدهای چرب کوتاه، متوسط و بلند زنجیر نداشتند (05/0P>). اگر چه استفاده از 24 میلی گرم موننسین در هر کیلوگرم ماده ی خشک جیره ی دارای دانه ی سویای اکسترود شده غلظت c9، t11- CLA را افزایش داد اما از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0P>).
  کلیدواژگان: پروفایل اسیدهای چرب شیر، موننسین، CLA
 • صفورا براتی زاده، رحیم پیغان*، محمد راضی جلالی صفحات 15-23
  آمونیاک و ترکیبات نیتروژنی مضر در سیستم پرورش آبزیان از تجزیه مواد دفعی و یا مواد غذایی باقی مانده در آب بوجود می آید. آمونیاک و متابولیت های آن فاکتورهای محدود کننده پرورش آبزیان بوده و تلاش جهت حذف این ترکیبات از آب به کمک فیلتراسیون صورت می گیرد. فیلترهای کربنی و زئولیتی نیز در آکواریوم ها به طور متداول مورد استفاده قرار می گیرند و در حذف مواد آلی و معدنی مختلف از آب نقش دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر این فیلترها در تراکم های مختلف نگهداری بر مواد نیتروژنی آب می باشد. بدین منظور تعداد 180 قطعه ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) در گروه های 10 تایی در آکواریوم-هایی با شرایط زیر منتقل گردیدند: آکواریوم با فیلتر کربنی، آکواریوم با فیلتر زئولیتی و آکواریوم با فیلتر معمولی بعنوان گروه شاهد در سه تراکم مختلف (5/1، 25/2، 3 گرم ماهی در هر لیتر آب). برای هر روش نگهداری سه تکرار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد میانگین مقادیر pH و غلظت نیترات آب میان فیلتراسیون زئولیتی و گروه شاهد و همچنین میان فیلتراسیون کربنی و گروه شاهد ارتباط معنی دار وجود داشت (05/0>P) اما میان فیلتراسیون زئولیتی و فیلتراسیون کربنی ارتباط معنی دار وجود نداشت (05/0 کلیدواژگان: فیلتراسیون، فیلتر کربن، زئولیت، ماهی ماکرو، مواد نیتروژنی، آکواریوم
 • سراج بیتا *، مهرزاد مصباح، علی شهریاری، مسعود قربانپور نجف آبادی صفحات 24-31
  ایمنوگلوبولین ها پروتئین های سرم هستند که توسط پلاسماسل ها تولید می شوند و جزء مهم پاسخ ایمنی همورال می باشند که به طور رایج به وسیله روش های سرم شناسی مخصوص اندازه گیری می-شوند. در این مطالعه ابتدا تولید نانوذرات نقره با روش زیستی خارج سلولی از جلبک سارگاسوم انجام شد، سپس تاثیر این نانوذرات بر میزان ایمنوگلوبولین کل با استفاده از دو روش کدورت سنجی و رسوبی در ماهی کپور ماهی در مواجهه با سه غلظت شامل 11/0، 13/1 وmg/L AgNP 67/5 به مدت 14 روز مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج طیف سنجی UV-Vis و TEM تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک مورد آزمایش تایید شد. طبق تصاویر به دست آمده از TEM، میانگین اندازه نانوذرات نقره تولید شده 54/32 نانومتر و کروی شکل بودند. حداکثر پیک جذبی نانوذرات در محدوده 406 نانومتر شناسایی شد. نتایج حاصل از سنجش ایمنوگلوبولین سرم با استفاده از دو روش کدورت-سنجی و رسوبی، نشان دهنده عدم اختلاف معنی دار در تیمارهای مختلف با تیمار شاهد می باشد (05/0p>). همچنین بین مقادیر ایمنوگلوبولین سرم در هر تیمار نیز در روزهای مختلف نمونه برداری اختلاف معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد (05/0p>). نتایج مطالعه ما نشان داد که نانوذرات نقره سنتزشده از جلبک سارگاسوم، بر میزان ایمنوگلوبولین کل سرم با هر دو روش اندازه گیری هیچ گونه اثرات مهار یا تحریک کنندگی نداشت.
  کلیدواژگان: ایمنوگلوبولین، تست کدورت سنجی و رسوبی، نانوذرات نقره، کپور معمولی
 • منیره خردادمهر، معین زهتاب، مهدی نام آوری *، عزیزاله خداکرم تفتی صفحات 32-42
  نئوسپورا کنینوم یک عامل بیماریزای مهم در گاو و سگ می باشد. امروزه به طور گسترده ای از کشت سلولی به منظور جداسازی و تکثیر نئوسپورا برای اهداف مختلفی استفاده می شود. در مطالعه حاضر، میزان یکسانی از تاکی زوئیت انگل در مجاورت میزان یکسانی از سل لاین های Vero (سلول اپیتلیال کلیه میمون سبز آفریقایی) و سل لاین TLI (لنفوسیت ترانسفورم شده با تیلریا) قرار گرفت و به مدت سه ماه پاساژ متوالی داده شدند. به منظور ارزیابی میزان حدت تاکی زوئیت های به دست آمده از هر سل لاین، دوزهای مختلف انگل (5000، 10000 و 15000 تاکی زوئیت در هر میکرولیتر)، به تخم مرغ جنین دار تزریق شد و میزان تلفات ثبت و از بافتهای مغز، قلب و کبد آنها جهت مطالعات هیستوپاتولوژی و مولکولی نمونه برداری انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که سل لاین TLI توان تکثیر مناسبی را برای نئوسپورا نسبت به سل لاین Vero دارد و اختلاف آماری معنی داری در تعداد تاکی زوئیت های رها شده از دو سل لاین مشاهده نشد (p> 0.05). نتایج میزان تلفات، مرگ و میر 100% در تخم مرغ های تلقیح شده به وسیله دوز های مختلف تاکی زوئیت های به دست آمده از هر دو سل لاین را نشان داد که البته این میزان تلفات، وابسته به دوز تلقیح شده بود؛ بدین صورت که در دوزهای بالاتر، تلفات زودتر مشاهده شد. بررسی های هیستوپاتولوژیک، هپاتیت و میوکاردیت غیرچرکی تک هسته ای را نشان داد. با مطالعات مولکولی و ایمنوهیستوشیمی حضور آنتی ژن و ژنوم نئوسپورا در بافت های مختلف تائید شد. یافته های این پژوهش، سل لاین مناسبی را جهت تکثیر و پاساژ متوالی نئوسپورا کنینوم معرفی می کند که می تواند در دستیابی به روش سریعتر و موثرتر جهت تهیه واکسن زنده و همچنین صرفه جویی در زمان و هزینه ها بسیار کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: نئوسپورا کنینوم، کشت سلول، سل لاین Vero، سل لاین TLI
 • طیبه دلفان، آناهیتا رضایی *، رضا آویزه صفحات 43-55
  هدف از تحقیق حاضر بررسی الگوهای هیستوپاتولوژی در ضایعات پوستی سگ های مراجعه نموده به بیمارستان دامپزشکی اهواز می باشد. این مطالعه بر روی ضایعات جلدی 40 قلاده سگ ارجاعی انجام شد. پس از انجام معاینه و بررسی کامل ماکروسکوپی و آرام‏بخشی حیوان، با استفاده از پانچ پوستی نمونه گیری انجام شد. از نمونه ها اسلایدهای رنگ-آمیزی شده به روش هماتوکسیلین و ائوزین تهیه شد. در بررسی ماکروسکوپی تمامی موارد موریختگی و کم موئی مشاهده شد. در 17 مورد (5/42 درصد) سبوره و 19 مورد (5/47 درصد) نیز دلمه پوستی و زخم مشاهده شد. در بررسی میکروسکوپی، الگوی درماتیت اطراف عروقی در 16 مورد (40 درصد) مشاهده شد. 12 مورد از آن‏ها درماتیت اطراف عروقی مزمن تلقی گردید. الگوی درماتیت ندولی و منتشر به ترتیب در یک و پنج مورد دیده شد. در دو مورد از درماتیت-های منتشر مقاطع جرب مشاهده گردید. الگوی درماتوز آتروفیک در 15 مورد (5/37 درصد) روئیت شد. الگوی پری‏فولیکولیت در 18 مورد (45 درصد) و فولیکولیت در هفت مورد (5/17 درصد) مشاهده گردید که پنج مورد از‏ آن ها لومینال و دو مورد لومینال و دیواره ای بود. فرونکولوز نیز در یک مورد (5/2 درصد) مشاهده شد. الگوی درماتیت فیبروزه در دو نمونه (5 درصد) تشخیص داده شد. درماتیت عروقی نیز در یک مورد (5/2 درصد) مشاهده گردید که با حضور سلول های التهابی در دیواره عروق درم همراه بود. در این مطالعه درماتیت اطراف عروقی دارای بیشترین فراوانی بود که می تواند در اثر عوامل مختلف ایجاد شود. درماتوز آتروفیک در رتبه دوم قرار داشته که سوء تغذیه به عنوان اولین کاندید مطرح می باشد. این مطالعه به عنوان اولین تلاش در خصوص بررسی هیستوپاتولوژی ضایعات جلدی در سگ های ارجاعی بوده و نتایج پژوهش حاضر بیانگر طیف گسترده ای از الگوهای میکروسکوپی بوده و اهمیت این روش را در کنار سایر روش های تشخیصی بیش از پیش نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ضایعات پوست، الگوهای هیستوپاتولوژی، سگ
 • سعید رزاقی خضرلو، عقیل شریف زاده *، مینو سلطانی، حجت الله شکری، علیرضا خسروی صفحات 56-66
  درماتوفیت ها یک گروه از قارچ ها با خواص کراتینوفیلیک هستند. آنها قادرند با تولید آنزیم های پروتئولیتیک مانند کراتیناز به اپیدرم به ویژه لایه شاخی تهاجم برند. ترایکوفایتون منتاگروفایتیس یک گونه درماتوفیتی شایع جهانی است. این گونه بر اساس ویژگی های ژنتیکی واریته های مختلفی دارد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 20 جدایه ی بالینی ترایکوفایتون منتاگروفایتیس و حساسیت آن ها به عصاره ی اتانولی گیاه بن سرخ ارزیابی شدند. تنوع ژنتیکی جدایه ها با روش RAPD – PCR با استفاده از 4 پرایمر OPN16، A08، OPD18 و R28 سنجش شد. سپس، حساسیت جدایه های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس به عصاره ی بن سرخ با روش استاندارد میکرودایلوشن براث تعیین شد. مقادیرMIC جدایه ها بین mg/ml 1/6 و mg/ml 3/49 بودند (میانگین MIC: mg/ml 3/20)، در حالی که مقادیر MFC جدایه ها بین mg/ml 6/24 و 3/49 بودند (میانگین MFC: mg/ml 6/40). 28 قطعه DNA تکثیر شده در واکنش RAPD-PCR به دست آمدند. بیشترین قطعات DNA تکثیر شده (9 باند) مربوط به پرایمر OPD18 بودند. پرایمر R28 کمترین قطعات DNA تکثیر شده (5 باند) را نشان داد. دندروگرام ترسیم شده 3 گروه اصلی را بین 20 جدایه ی ترایکوفایتون منتاگروفایتیس بر اساس تمام پرایمرها در فاصله ژنتیکی 65% شناسایی کرد. اکثر جدایه های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس (75%) در گروه 2 قرار گرفتند و 100% تشابه ژنتیکی فقط بین 2 جدایه مشاهده شد. چنین نتیجه گیری شد که تمام ژنوتیپ های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس حساس به بن سرخ بودند. ارتباط بین حساسیت ضدقارچی و ژنوتیپ ترایکوفایتون منتاگروفایتیس ممکن است از اهمیت بالقوه درمانی برخوردار باشد و مطالعات گسترده تری برای اثبات این یافته ضروری هستند.
  کلیدواژگان: درماتوفیت، ترایکوفایتون منتاگروفایتیس، حساسیت ضد قارچی، تنوع ژنتیکی، بنسرخ
 • فروغ طلازاده*، صفا ورناصری، منصور میاحی، داریوش غریبی، تکاور محمدیان صفحات 67-74
  مطالعات حاکی از آن است که مصرف گیاهان دارویی می تواند اثرات مفیدی بر میکروفلور دستگاه گوارش و بهبود ضریب تبدیل غذایی طیور گوشتی داشته باشد. به منظور مطالعه ی اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری های اسیدلاکتیک و تعداد لاکتوباسیل ها در روده و چینه دان جوجه های گوشتی، دویست قطعه جوجه ی یک روزه ی گوشتی سویه ی راس خریداری، از بیست جوجه برای تعیین پادتن مادر ی خون گیری و بقیه به طور تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند. هر گروه شامل 3 تکرار 20 قطعه ای بود. جوجه های گروه 1 و 2 داروی آنتی بیوفین را به ترتیب به میزان 1/0 درصد، و 2/0 درصد در آب آشامیدنی در طول دوره پرورش دریافت کردند. جوجه های گروه 3 به عنوان گروه کنترل، آنتی بیوفین را دریافت نکردند. به منظور تعیین جمعیت لاکتوباسیل ها و باکتری های اسید لاکتیک، در پایان دوره، 3 قطعه از هر تکرار (9پرنده از هر تیمار) به طور تصادفی انتخاب شدند و یک گرم از محتویات ناحیه ایلئوسکال و چینه دان آن ها برداشته شد و در محیط های کشت ام آر اس آگار ، تی اس آو استات آگار به ترتیب برای شمارش باکتری های اسید لاکتیک و شمارش کلی باکتری ها و تمایز لاکتوباسیل ها کشت داده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که که شمارش کلی باکتری های روده در گروه دریافت کننده ی داروی گیاهی آنتی بیوفین با غلظت 2/0 درصد به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل می باشد. در چینه دان شمارش کلی باکتری ها در گروه های مورد مطالعه اختلاف معنی داری را نشان نداد. دریافت آنتی بیوفین توانسته است در روده تعداد لاکتوباسیل ها و باکتری های اسید لاکتیک را به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش دهد. همچنین دریافت آنتی بیوفین با غلظت 1/0 و 2/0 درصد سبب افزایش تعداد باکتری های اسید لاکتیک در روده در مقایسه با چینه دان شد. بنابراین می توان اظهار داشت داروی آنتی بیوفین، میکروفلور مفید باکتریایی را در روده بیشتر از چینه دان تحت تاثیر قرار می دهد
  کلیدواژگان: آنتی بیوفین، عصاره ی آویشن، شمارش باکتریهای اسید لاکتیک، جوجه های گوشتی
 • داریوش غریبی *، مسعود قربانپور، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، زهره محمودی کوهی صفحات 75-85
  کلستریدیوم پرفرینجنس باکتری پاتوژن مهمی است که باعث بیماری های مختلفی در دام ها می-‏شود. این باکتری در 5 تیپ ‏A، ‏B، ‏C، ‏D‏ و ‏E‏ طبقه بندی می شود. تیپ ‏D‏ کلستریدیوم ‏پرفرینجنس عامل ایجاد بیماری آنتروتوکسمی در دام ها است. هدف از این مطالعه تعیین تیپ-‏های مختلف کلستریدیوم پرفرینجنس در منطقه ی اهواز بود. 369 نمونه مدفوع به صورت ‏تصادفی از گوسفندان این منطقه، جمع آوری گردید. پس از آماده سازی و کشت نمونه ها در ‏محیط آگار خون دار حاوی نئومایسین، باکتری های مظنون به کلستریدیوم پرفرینجنس با استفاده ‏از روش های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. درمجموع از 369 نمونه مدفوع ‏جمع آوری شده، با استفاده از روش های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی، تعداد 56 جدایه مظنون به ‏کلستریدیوم پرفرینجنس جداسازی و شناسایی گردید. برای تایید مولکولی جدایه ها، ‏DNA‏ این ‏جدایه ها استخراج و با استفاده از پرایمر های اختصاصی توکسین آلفا، تایید مولکولی جدایه ها با ‏PCR‏ صورت گرفت. نتایج نشان داد که از 56 جدایه کلستریدیوم پرفرینجنس، 54 جدایه به ‏عنوان کلستریدیوم پرفرینجنستایید ملکولی شدند. تعیین تیپ این جدایه ها با استفاده از ‏پرایمرهای اختصاصی اگزوتوکسین های پنج گانه ی تیپ های مختلف این باکتری صورت ‏پذیرفت. نتایج نشان داد که از مجموع 54 جدایه، به ترتیب 10 (52/18%)، 4 (41/7%)، 24 ‏‏(44/44%) و 16جدایه (63/29%)، تیپA، تیپB، تیپC و تیپD‏ می باشند. بنابراین شایع ترین ‏تیپ های این باکتری در این منطقه تیپ های ‏C‏ وD هستند. در این مطالعه، هیچ یک از جدایه ها ‏واجد ژن توکسین یوتا و نیز ژن آنتروتوکسین نبودند.‏
  کلیدواژگان: کلستریدیوم پرفرینجنس، ژنوتیپ، PCR، گوسفند، اهواز
 • هادی نداف*، عبدالواحد معربی، صالح اسماعیل زاده، هادی ایمانی راستابی، امیر حسین مودتی صفحات 86-96
  ضد التهاب های غیراستروئیدی و اپیوئید ها از دسته داروهایی هستند که به صورت وسیع جهت مدیریت درد پیرامون جراحی های ارتوپدی در انسان و دام مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه اثر دو داروی متامیزول و ترامادول بر روند ترمیم نقیصه ی استخوانی، در استخوان درشت نی خرگوش بوده است. در این مطالعه 30 سر خرگوش نر نیوزیلندی در دو گروه در نظر گرفته شد. یک نقیصه گرد با قطر 5 میلی متر در سطح داخلی ناحیه متافیز استخوان درشت نی پای راست هر خرگوش ایجاد شد. در یک گروه متامیزول با دوز mg/kg 5 و در گروه دیگر ترامادول با دوز mg/kg 4 در یک دوره درمانی 5 روزه هر 12 ساعت و در ادامه در یک دوره 3 روزه هر 24 ساعت تجویز زیر جلدی شد. ارزیابی ترمیم نقیصه ها با اخذ رادیوگراف در روز های 0، 7، 14، 21، 28، 35 و 42 صورت گرفت. هچنین ارزیابی هیستوپاتولوژی با رنگ آمیزی Goldner’s trichrome در روزهای 7، 21 و 45 انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در گروه متامیزول شروع روند تشکیل کالوس نسبت به گروه ترامادول دیرتر صورت گرفته به طوری که در تصویر روزهای 14، 28 و 35 اختلاف معنی داری در روند تشکیل کالوس وجود دارد. همچنین ارزیابی هیستوپاتولوژی بیانگر شروع سریعتر روند پر شدن نقیصه، متعاقب تجویز ترامادول نسبت به متامیزول می باشد. همچنین در پایان مطالعه، گروه ترامادول امتیاز بیشتری را در مقایسه با گروه متامیزول از نظر پرشدن نقیصه به خود اختصاص داده است. با توجه به نتایج، این تحقیق نشان داد که متامیزول نسبت به ترامادول تاثیر بیشتری در کند کردن روند ترمیم استخوان دارد.
  کلیدواژگان: ترامادول، متامیزول، رادیوگرافی، هیستوپاتولوژی، خرگوش
 • بهروز یاراحمدی، مرتضی چاجی*، محمد بوجارپور، خلیل میرزاده، مرتضی رضایی صفحات 97-114
  این آزمایش با هدف اثر اسپرس آبی و دیم عمل آوری شده با آب یا اوره بر جمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه های تولیدگاز و خصوصیات تخمیر برون تنی انجام شد.تیمارها شامل علوفه اسپرس عمل آوری شده (با آب یا اوره) و بدون عمل آوری بودند. داده های روش گاز در قالب طرح اندازه گیری های تکرارشونده و سایر داده ها در قالب طرح کامل تصادفی آنالیز شد. نتایج نشان داد عمل آوری با اوره و آب باعث کاهش درصد ماده خشک شد. بیشترین میزان درصد پروتئین خام مربوط به عمل آوری با اوره(25/14درصد) بود. اثر عمل آوری با آب و اوره بیشترین درصد کاهش ترکیبات فنولی، تانن کل و تانن متراکم را در اسپرس آبی داشت (05/0>P). نتایج نشان داد اسپرس آبی عمل آوری شده با آب و اوره دارای پتانسیل تولیدگاز و نرخ تولید گاز بالاتری بود. افزایش گاز تولیدی در تیمارهای عمل آوری اسپرس آبی با آب یا اوره نشان دهنده اثر تانن-زدایی عمل آوری با آب یا اوره بر اسپرس بود. بیشترین و کمترین میزان ماده آلی هضم شده واقعی مربوط به تیمارهای اسپرس آبی عمل آوری با آب و اسپرس دیم بدون عمل آوری (به ترتیب با 296 و 105میلی گرم) بود. در مورد فاکتور جداکننده تیماراسپرس آبی عمل آوری با آب (01/6 میلی لیتر بر میلی گرم) اختلاف معنی دار با دیگر تیمارها داشت(05/0>P). کمترین و بیشترین غلظت نیتروژن آمونیاکی به ترتیب مربوط به اسپرس دیم بدون عمل آوری و اسپرس آبی و دیم عمل آوری شده با اوره بود (05/0>P). اثر تیمارها بر جمعیت کل باکتری های شکمبه، باکتری های سلولولایتیک و پروتوزوآها معنی دار شد (05/0< P). تانن اسپرس موجب کاهش تولید گاز در کل فرآیند تخمیر شکمبه در پایان انکوباسیون شد. در مجموع، عمل آوری اسپرس با آب و اوره موجب تغییر جمیت باکتری های کل، سلولولیتیک، پروتوزوآها و در نهایت افزایش سنتز توده میکروبی شد. به طور کلی عمل آوری اسپرس با آب روش موفق و ارزان تری نسبت به روش استفاده از اوره بوده و قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: اسپرس، تولید گاز، جمعیت میکروبی، تانن، عمل آوری
 • راضیه واعظ، حمید محمدی آذرم *، سید محمد موسوی، ابراهیم رجب زاده صفحات 115-121
  در این تحقیق اثر پودر پیاز و مرزه به عنوان مکمل گیاهی و اینولین (پری بیوتیک) در تیمارهای مختلف، شامل گروه شاهد، تیمار یک درصد اینولین، تیمار یک درصد پودر گیاه مرزه، تیمار یک درصد پودر پیاز و تیمار یک درصد مخلوط پودر مرزه و پیاز (هر کدام به مقدار نیم درصد) بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی ماهیان جوان کپور معمولی در سه تکرار به مدت 45 روز مورد بررسی قرار گرفتند. در هر تکرار 10 عدد ماهی جوان کپور با میانگین وزن اولیه 08/0 ± 96/19 گرم در مخازن 300 لیتری آب ذخیره سازی شد. ماهیان مورد آزمایش به روش سیری و سه بار در روز تغذیه شدند. در پایان دوره ی آزمایشی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شامل سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز و مقدار مالون دی آلدئید به عنوان شاخص پراکسیداسیون چربی در پلاسمای خون ماهیان و همچنین مقدار هماتوکریت و هموگلوبین مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در تمامی تیمارها در مقایسه با شاهد بیشتر بوده که در تیمارهای مکملهای گیاهی معنی دار بوده است (P<0.05). از طرفی مقدار هموگلوبین و هماتوکریت در تیمارهای 1% مرزه و 1% اینولین بیشترین افزایش معنی دار را در مقایسه با شاهد داشته است (P<0.05). همچنین مقدار مالون دی آلدئید نیز در تیمارهای 1% مرزه و 1% اینولین بیشترین کاهش معنی دار را در مقایسه با شاهد داشته است (P<0.05). لذا با توجه به نتایج به دست آمده، به جهت کاهش پراکسیداسیون لیپید و بهبود شرایط فیزولوژیک ماهیان، استفاده از 1% پودر مرزه و یا 1% اینولین در جیره غذایی ماهیان جوان کپور توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مرزه، پیاز، اینولین، آنزیم های آنتی اکسیدانی، فاکتورهای خونی
 • مرتضی گرجی دوز، مرتضی عبداللهی*، مصطفی عبداللهی صفحات 122-130
  پیکا به معنای اشتهای غیر طبیعی است که دارای سبب شناسی های تغذیه ای متنوعی بوده و هر ساله خسارت های سنگینی را بر صنعت پرورش گاو تحمیل می نماید. یک شیوع طوفانی پیکا در گوساله های چند مزرعه ی گاو شیری اطراف ورامین سبب شکل گیری این پژوهش با هدف جستجوی علل، درمان، روش های کنترل و پیشگیری این اختلال گردید. این کارآزمایی بالینی بر روی 35 راس گوساله ی مبتلا و 30 راس گوساله ی غیر مبتلا به پیکا از نژاد هلشتاین انجام گرفت (30-50روزه). گوساله ها به گروه های کنترل یک (30 راس گوساله ی غیر مبتلا به پیکا)، تیمار یک (35 راس گوساله ی مبتلا به پیکا)، کنترل دو (گوساله های گروه کنترل یک بعد از انجام درمان) و تیمار دو (گوساله های گروه تیمار یک بعد از انجام درمان) تقسیم بندی شدند. قبل و بعد از انجام پروسه ی درمان (2 دز mg500 قطره ی آهن با فاصله یک هفته)، نمونه های خون از هر 65 گوساله اخذ گردید و برای تعیین CBC و سطح عناصر معدنی خون به آزمایشگاه ارسال شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری تکراری در سطح معنی داری 05/0>P مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج این پژوهش نشان دادند که گوساله های مبتلا به پیکا از کم خونی میکروسیتیک- نرموکرومیک ناشی از فقر آهن رنج می بردند و پس از دریافت آهن طی 2 هفته به صورت کامل بهبود یافتند. این پژوهش بروز پیکا ناشی از کمبود آهن شیر را در گوساله های شیرخوار نشان داد.
  کلیدواژگان: پیکا، کم خونی، کمبود آهن، گوساله های شیرخوار
 • |
  • Sedigheh Menatian * Pages 5-14
   This study was conducted to evaluate the effects of monensin supplementation in the diets of lactating dairy cows containing extruded whole soybeans seed, as the main source of protein on feed intake, milk production and composition and milk fatty acids profile. Three multiparous Holstein lactating dairy cows (third parity; 627±31 kg of weight; 81±20 days in milk; were assigned to a balanced 3×3 Latin square design. Each experimental period was 21 days with 14 days for adaptation and 7 days of data collection. The control diet was a total mixed ration (TMR) consisting of 50% forage and 50% concentrate mixture on dry matter (DM) basis. Cows were randomly assigned to one of the three dietary treatments as their main source of fatty acids (FA) with or without monensin. The first treatment was the control diet (1) of extruded whole soybeans seed without monensin. Second was control diet supplemented with 24 mg of monensin/kg of DM (2) and the third was control diet supplemented with 30 mg of monensin/kg of DM (3). Dietary supplementation with extruded whole soybeans seed with monensin had no effect on milk DMI, FCM and protein. Milk production were affected by the dietary treatments (P0.05). Although inclusion of 24 mg/Kg DM monensin in diet with extruded whole soybeans seed in the diet elevated the milk fat concentration of c9,t11- CLA but this effect was not significant (P>0.05).
   Keywords: Monensin, Milk Fatty acids profile, CLA
  • Rahim Peyghan * Pages 15-23
   Water physicochemical factors have an important role in the health of fish. In this study, the effect of filtration and density of Macro fish on water nitrogenous compounds was studied. For this purpose, the concentrations of water biochemical parameters (ammonia, nitrite, nitrate and pH) were measured at three densities and three filtration methods (carbon filteration, zeolite filteration, and control, simple filteration). Water samples collected in a period of one month and three days intervals and were immediately investigated. Data were compared using two-way ANOVA. The results showed that the average concentration of nitrate in the three types of filter in three densities had no significant difference. The average concentration of nitrate in comparison with filtration, between filtration of the zeolite group and control group was significantly different. Also, between filtration of the carbon group and control group was significantly different. In this regard, there was no significant difference between filtration of the carbon group and filtration of the zeolite group. The results showed that the average of pH level in the three types of filter in three densities had no significant difference. In comparison between the averages of pH level with filtration, between filtration of the zeolite group and control group and filtration of the carbon group and control group had significant difference. But there was no significant difference between filtration of the zeolite group and filtration of the carbon group. The counter effect of filtration and density, a significant relationship was not found and no difference in the average of other factors was observed in other groups.
   Keywords: Filtration, Carbon, Zeolite, Macro fish, Nitrogenous compounds
  • Seraj Bita * Pages 24-31
   Immunoglobulins are serum proteins that produced by the plasma and humoral immune responses are important components commonly by serological methods for the measurement. In this study, at first the synthesis of silver nanoparticles was performed using biological method with sargassum seaweed, then the impact of this nanoparticle on the total immunoglobulin of common carp using two different methods of turbidity and precipitation test The impact of nanoparticles on the total immunoglobulin using two
   Methods
   turbidity and sediment exposed to three concentration (0.11, 1.13, 5.67 mg/L AgNP) of this silver nanoparticles were studied for 14 days.. using were compared. Results obtained from UV-Vis spectroscopy and TEM confirmed biosynthesis of silver nanoparticles using this algae. The synthesized silver nanoparticles were predominately spherical shape and 32/54 nm size and maximum absorption peak were detected in the range of 406 nm. The results of the measurement of serum immunoglobulin using turbidity and precipitation tests indicating no significant differences in the treatments with control (p>0.05). As well as between the amount of serum immunoglobulin in each treatment sample at different days showed no statistically significant difference (p>0.05). In conclusion our results indicate that silver nanoparticles synthesized using Sargassum angustifolium, had no effect on total serum immunoglobulin levels measured by both methods inhibition or stimulation.
   Keywords: Immunoglobulin, turbidity, precipitation tests, Silver nanoparticles, common carp
  • Mehdi Namavari * Pages 32-42
   Neospora caninum causes major bovine abortions and neonatal mortality in cattle, sheep, goat and horse. Vero cells are the most frequently used cell line for culture of Neospora caninum but problems are with propagation and required level of nutritional components for the media persist. In this study the tachyzoite yields of N. caninum were compared in two cell lines: Vero (African Green Monkey Kidney) and suspension culture Theileria lestoquardi-infected lymphoblastoid (TLI) cell lines. Then, N. caninum were continuously passaged in these cell lines for 3 months and the effect of host cells on virulence of tachyzoites was assessed by broiler chicken embryonated eggs. Inoculation was performed in the chorioallantoic (CA) liquid of the embryonated eggs with different dilutions (0.5× 104, 1.0× 104, 1.5× 104) of tachtzoites isolated from these cell cultures. The mortality pattern and pathological changes of the dead embryos and hatched chickens were noted. Tissue samples of brain, liver and heart were examined by histopathological and detection of DNA of parasite by polymerase chain reaction (PCR). Also, consecutive sections of the tissues examined histologically were used for immunohistochemical (IHC) examination. Results of the present study did not show any significant differences in number of tachyzoites harvested from both cell line and also in mortality rate of inoculated embryonated eggs. Attenuation of virulence after 3 months continuous passages of suspension culture of TLI cell line was not different with Vero cell line which the results were confirmed by histopathology, IHC and PCR.Continuous passage of Neospora caninum in both cell lines were similar suggesting that TLI cells could be used for vaccine production.
   Keywords: Neospora caninum, cell culture, Vero cell line, TLI cell line
  • Tayebeh Delfan, Reza Avizeh, Anahita Rezaei * Pages 43-55
   The aim of this study is inspection of histopathologic patterns in skin lesions of referred dogs to Veterinary Hospital of Shahid Chamran University. This study carried out on 40 cases. After complete macroscopic examination and sedation, sampling was carried out and Haematoxylin and Eosin stained slides were prepared. In macroscopic examination all cases had alopecia and hypotrichosis and 30 (75%) cases had focal alopecia and 10 (25%) had diffuse alopecia. Seventeen cases (42.5%) had seborrhea and 19 (47.5%) had scale and wound. Microscopic examination revealed perivascular dermatitis pattern in 16 (40%) and 12 cases had chronic perivascular dermatitis. Nodular and diffuse dermatitis were seen in 1 and 5 respectively (15%). In two cases of diffuse dermatitis, mite sections were observed. Atrophic dermatitis was detected in 15 cases (37.5%). Perifolliculitis were seen in 18 (45%) and folliculitis were seen in 7 cases (17.5%) and 5 were luminal and 2 were luminal and mural. Furunculosis was seen in one dog (2.5%). Fibrosing dermatitis was detected in 2 (5%) samples. Vasculitis was seen in one dog (2.5%). In this study perivascular dermatitis had the most frequency and it may be due to different agents. Atrophic dermatoses are in second rank and malnutrition is first candidate cause. This study is the first attempt in the field of dermatopathology and the results of present research revealed different type of microscopic patterns.
   Keywords: Cutaneous lesions, Histopathologic pattern, Dog
  • Aghil Sharifzadeh * Pages 56-66
   Dermatophytes are a group of fungi with keratinophilic properties. They are able to invade epidermis, especially stratum corneum, by production of proteolytic enzymes such as keratinase. Trichophyton mentagrophytes (T. mentagrophytes) is a common cosmopolitan dermatophyte species. This species has different varieties based on genetic characteristics. In this study genetic diversity of 20 clinical isolates of T. mentagrophytes and their susceptibility to ethanolic extract of Allium jesdianum (A. jesdianum) were evaluated. Genetic diversity of the isolates was assessed by Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) method using 4 primers including OPN16, A08, OPD18 and R28. Then, susceptibility of T. mentagrophytes isolates to A. jesdianum extract was determined by standard microdilution broth method. The MIC values of the isolates were between 6.1 and 49.3 mg/ml (mean MIC: 20.3 mg/ml), whereas the MFC values of the isolates were between 24.6 and 49.3 mg/ml (mean MFC: 40.6 mg/ml). Twenty eight propagated DNA fragments were achieved in RAPD-PCR reaction. The most propagated DNA fragments (9 bands) were related to OPD18 primer. The R28 primer showed the least propagated DNA fragments (5 bands). Drawn dendrogram identified 3 main groups among 20 T. mentagrophytes isolates according to the all primers in 65% genetic distance. Most of T. mentagrophytes isolates (75%) were placed in group 2 and 100% genetical similarity was only seen between 2 isolates. It was concluded that all T. mentagrophytes genotypes were susceptible to A. jesdianum. The correlation between antifungal susceptibility and T. mentagrophytes genotype may be of potential therapeutic significance and larger studies are needed to prove this finding.
   Keywords: Dermatophyte, Trichophyton mentagrophytes, Antifungal susceptibility, Genetic variation, Allium jesdianum
  • Foroghtalazade * Pages 67-74
   Studies indicate that administration of medicinal plant may have beneficial effects on gastrointestinal microflora and improvement of feed conversion ratio in broilers. In order to study the effect of Antibiofin® on lactic acid bacteria (LAB) population and the Lactobacillus numbers in intestine and crop of broiler chickens, a total of 200 day-old broiler chicks, Ross strain, were purchased and 20 chicks randomly were bled for determination of maternal antibody and remaining chicks divided into 3 equal groups. Each group divided into 3 subgroup of 20 chicks. Chickens of groups 1 and 2 received 0.1% and 0.2% of Antibiofin® respectively, in drinking water throughout the period of experiment. Chickens of group 3 as control group did not receive Antibiofin®. For determination of Lactobacillus and lactic acid bacteria counts, at the end of the period, three birds of each subgroup (9 birds of each treatment) were chosen randomly. 1 gram of the crop and ileo-cecum content were taken and cultured on MRS, TSA and Acetate Agar for determination of lactic acid bacteria counts, total counts and Lactobacillus distinction, respectively.The results of this study showed that the total count of intestine in which group that received 0.2% of Antibiofin® was significantly more than control group, but the total count of crop did not have any significan difference among all groups. Receiving Antibiofin® could increase lactic acid bacteria and lactobacil counts of intestine compared to control group. r Adding 0.1% and 0.2% of Antibiofin® to drinking water could increase lactic acid bacteria of intestine compared to crop. So it could be concluded that Antibiofin® had beneficial effect on microflora population in intestine more than crop
   Keywords: Antibiofin®, thyme extrac, lactic acid bacteria counts, poultry chicks
  • Darioush Gharibi *, Masoud Ghorbanpoor, Mohammad Rahim Haji Hajikolaei, Zohre Mahmoudi Koohi Pages 75-85
   Clostridium perfringens is an important pathogen which causes numerous different ýdiseases in animals. This bacterium is classified into five different types; A, B, C, ýD and E. Clostridium perfringens type D cause entrotoxemia in animals.ý
   The aim of this study was to identify different types of Clostridium perfringens in ýsheep in Ahvaz. For this purpose 369 fecal samples were randomly collected from ýthe sheep from different area. After processing and culturing samples in blood ýagar containing neomycin, Clostridium perfringens suspected isolates were ýidentified morphologically and biochemically. According to biochemical tests, ýfrom 369 feces samples, 56 isolates obtained and identified as Clostridium ýperfringens. For molecular confirmation of the isolate, the DNA of the isolates ýwas extracted and the isolates were verified as Clostridium perfringens by PCR ýusing specific primers for alfa toxin. The results showed that 54 isolated from 56 ýisolated confirmed as Clostridium perfringens. Typing of these isolates was done ýby PCR using specific primers for 5 different exotoxins of this bacterium. The ýresults showed that 10 isolates (18/51%) were type A and 4 (7/4%), 24 (44/44%) ýand 16 isolates (29/62%) were type B, type C and type D respectively. Thus the ýmost prevalent types of Clostridium perfringens were type C and D. In the present ýstudy, all isolates were negative for iota toxin and enterotoxin gene. ý
   Keywords: Clostridium perfringens, Genotype, PCR, Sheep, Ahvaz
  • Abdolvahed Moarabi, Saleh Esmailzadeh, Hadi Imani Rastabi, Amir Hossein Mavadati, Hadi Nadaf * Pages 86-96
   Nonsteroidal anti-inflammatories and opioids are of drugs that have been widely used to manage the pain after orthopedic surgery in human and animals. The purpose of this study was to compare the inhibitory effects of metamizol and tramadol on bone defect healing in rabbit tibia. In this study, thirty male New Zealand white rabbits were divided into two groups. A 5 mm in diameter circular defect was created on the medial surface of the tibial metaphyseal region of the right foot of each rabbit. Respectively, in metamizole and tramadol groups, metamizole, 5 mg / kg and tramadol 4 mg/ kg were subcutaneously administrated In a 5-day course of treatment every 12 hours and then every 24 hours during a three-day. Defect healing was assessed by obtaining radiographs on 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 days after surgery. Also, histopathologic evaluation was done at 7, 21 and 45 days using Goldner’s trichrome staining. It also represents a faster start filling defect in the histopathological study, following administration of tramadol compared with metamizole. Also, at the end of the study, tramadol achived more filling defect points compared with metamizole. The results of this study showed that the beginning of the process of callus formation in metamizol was later than tramadol, so there was a significant difference between groups, in the formation of callus so that in the radiographs taken on 14, 28 and 35 days. The results of this study showed that in comparison with Tramadol, metamizol has more effects in slowing bone repair.
   Keywords: Tramadol, Metamizol, radiography, histopathology, rabbit
  • Behrouz Yarahmadi, Morteza Chaji*, Mohammad Boujarpour, Khalil Mirzadeh, Mortezai Rezaei Pages 97-114
   This experiment with aim to determine the effect of the tannins in dry land and irrigated sainfoin forage treated by water or urea on gas production (GP) parameters, in vitro fermentation characteristics and microbial population was carried out. Treatments were consist of untreated irrigated sainfoin (UNIS), untreated dry land sainfoin (UNDS), irrigated sainfoin by water (ISTW),dryland sainfoin treated by water (DSTW), irrigated sainfoin treated by urea (ISTU) and dry land sainfoin treated by urea (DSTU). Data of GP method were analyzed by Repeated Measurement and data other analyzed with CRD design. The results showed that treated by water or urea was due to reduce dry matter (DM). The most crude protein (CP) was relation to treated by urea (14.25%). The effect of treated by water or urea had the most decreasing of total phenolic compounds, total and condensed tannin in irrigated sainfoin (P
   Keywords: Gas production parameters, Microbial population, Tannin, Sainfoin, Treated
  • Hamid Mohamadi * Pages 115-121
   In this study, the effects of onion powder, savory and inulin (prebiotic) in different treatments containing control group, treatment of 1% inulin, treatment of 1% savory powder, treatment of 1% onion powder and treatment of 1% a mixture of savory and onion powder (each one in the amount of 0.5%) in triplicate on some activities of antioxidant enzymes and blood parameters of juvenile carp were examined for 45 days. In each 300 liter water tank 10 fish with initial average weight of 19.96 ± 0.08 gr were storage. Experimental fish were fed to satiation triple daily. At the end of the period, the activity of antioxidant enzymes (Superoxide dismutase, Glutathione peroxidase, Glutathione reductase), malondialdehyde (MDA) value as an indicator of lipid peroxidation in blood plasma of fish and blood factors (hematocrit, hemoglobin) were evaluated. The results showed that the activity of antioxidant enzymes increased in all treatments compared with control group which is significantly different in herbal treatments (p
   Keywords: Savory, Onion, Inulin, Antioxidant enzymes, Hematology factors
  • Morteza Gorjidooz, Morteza Abdollahi *, Mostafa Abdollahi Pages 122-130
   Pica refers to an abnormal appetite due to various nutrition causes that imposes heavy losses to the cattleculture industry every year. One outbreak of pica in the several marginal dairy farms of Varamin city made us to investigate and research about causes,treatment,control and prevention of this disorder. This Clinical trial was performed on 35 stricken and 30 healthy Holstein calves (30-50 days old). The calves were devided to groups include first control (30 calves without Pica), first Treatment (35 calves with Pica) , second control (the calves of first control group after treatment) and second treatment (the calves of first treatment group after treatment). Before and after the receiving treatment (2 dose of 500mg than iron drop with one week interval), blood samples were taken from every 65 calves and to determine the CBC and the levels of the blood mineral elements was sent to the laboratory. Datas were analyzed by SPSS statistical software, F test with the significant level of P
   Keywords: Pica, anemia, iron deficiency, suckling calves