فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال هشتم شماره 3 (1396)
 • سال هشتم شماره 3 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رحیم خدایاری زرنق، حمید رواقی، لیلا دشمنگیر صفحه 134
  زمینه و اهداف
  لازمه دستیابی به یک سیاست مطلوب کسب درک درست و بینش صحیح در خصوص فرایند سیاست گذاری است. این مطالعه با هدف تحلیل فرایند سیاست گذاری ایدز (تدوین، اجرا و ارزشیابی) در ایران صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه ای کیفی و اکتشافی است که با بهره گیری از مرور مستندات و مصاحبه و در سال های 94-95 انجام شده است. انتخاب اسناد با روش نظام مند و افراد مطلع کلیدی با روش های غیر احتمالی صورت گرفت. با استفاده از راهنمای مصاحبه، تعداد 32 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل چارچوبی با کمک نرم افزار MAXQDA استفاده شد.
  یافته ها
  تدوین سیاست ایدز در دو مسیر مشخص کارگروه کشوری در قالب برنامه ملی استراتژیک و کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد، اما بیشتر حالت جزیره ای داشته و هنوز به همگرایی مطلوبی نرسیده است. رویکرد کشور در اجرای سیاست ها از بالا به پایین است و وظیفه ارتقا تعامل بین سازمان های مختلف بر عهده کمیته کشوری و زیرکمیته های مربوطه و استانی است که با چالش هایی مواجه است. فرایند ارزشیابی نیز علیرغم داشتن ساختار مشخص از چالش هایی همچون نبود قدرت اجرایی لازم، عدم پیش بینی منابع، ضعف ارزشیابی سیستماتیک و همکاری ناکافی سازمان های شریک برنامه رنج می برد.
  نتیجه گیری
  سیاست گذاری کاملا دولتی و نادیده گرفتن نقش جامعه مدنی و سمن ها در فرایند سیاست گذاری کاملا مشهود است. به نظر می رسد اصلاح ساختار و فرایند سیاست گذاری ایدز می تواند بخش زیادی از مشکلات نظام اجرا، پایش و ارزشیابی را نیز مرتفع کند.
  کلیدواژگان: فرایند سیاست گذاری، اچ آی وی، ایدز، تحلیل سیاست، تدوین سیاست، اجرای سیاست، ارزشیابی سیاست
 • بهمن متین پور، رضوان نجفی، یگانه زریباف، علیرضا کریم پور وظیفه خورانی، رومینا حبیبی صفحه 145
  زمینه و اهداف
  این پژوهش باهدف بررسی ارتباط ذهن آگاهی زمینه ای و مسئولیت پذیری افراطی با تفکر خودکشی در افراد با گرایش های وسواس انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی،470 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و از بین آن ها 163 نفر که نمره ی وسواس آن ها بالاتر از خط برش بود، به عنوان افرادی که گرایش وسواس داشتند وارد پژوهش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های وسواس فکری-عملی ماد زلی، پرسش نامه ذهن آگاهی پنج وجهی، نگرش مسئولیت پذیری و مقیاس تفکر خودکشی بک استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان توسط نرم افزار SPSS ویرایش 21 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از بین مولفه های ذهن آگاهی مولفه های مشاهده (r=0.15 ، p<0.05)، عمل کردن با آگاهی (r=-0.87 ، p<0.01)، عدم قضاوت (r=0.86 ، p<0.01) و مولفه ی عدم واکنش به تجربه ی درونی (r=0.69 ، p<0.01) با تفکر خودکشی رابطه معنادار و معکوسی داشتند. همچنین مولفه ی مسئولیت پذیری با تفکر خودکشی رابطه ی مثبت و معناداری داشت (r=0.45 ، p<0.01). از بین مولفه های ذهن آگاهی، مولفه های عمل کردن با آگاهی و عدم قضاوت به ترتیب با ضرایب رگرسیونی (β=-0.33 ، β=-0.45) قادر به پیش بینی تفکر خودکشی در بین واحدهای پژوهش بودند (p<0.01). هم چنین متغیر مسئولیت پذیری با ضریب رگرسیون (β=0.35) قادر به پیش بینی تفکر خودکشی بود (p<0.01).
  نتیجه گیری
  مولفه ی های عمل کردن با آگاهی و عدم قضاوت و همچنین مسئولیت پذیری به عنوان تعیین گرهای اصلی در تفکر خودکشی در افراد با گرایش های وسواسی می باشند.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی، اجباری، تفکر خودکشی، ذهن آگاهی زمینه ای، مسئولیت پذیری افراطی، دانشجویان
 • علی جنتی، نائله فرورش، محمدرضا نریمانی، معصومه قلیزاده، ندا کبیری صفحه 153
  زمینه و اهداف
  برنامه های آموزشی به منظور تامین نیازهای آموزشی فراگیران طراحی می شوند. لذا اولین گام در برنامه ریزی برای آموزش، شناسایی نیاز است که منجر به افزایش مشارکت فراگیران در طراحی برنامه های آموزشی و ارتقاء سطح کیفی برنامه ها می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تطابق دوره های آموزشی ضمن خدمت پرستاران با نیازهای آموزشی آن ها در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393 اجرا شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد. از بین جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستانهای آموزشی درمانی تبریز، حجم نمونه به تعداد 324 نفر و نمونه ها به صورت تصادفی سیستماتیک از بین پرستارانی که شرایط ورود به مطالعه را داشته و تمایل به شرکت در پژوهش داشتند انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته دارای 3 سوال استفاده گردید. همچنین آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 324 پرستار از 10 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد بررسی قرار گرفتند که بیشترین تعداد پرستاران (%25.9) از بیمارستان امام رضا (ع) و کمترین تعداد (2.2%) از بیمارستان های علوی و طالقانی بودند. یافته های مطالعه نشان داد از کل دوره های برگزار شده 49.59% با نیازهای پرستاران تطابق داشت. بیمارستان سینا بیشترین میزان تطابق (68%) و بیمارستان طالقانی کمترین میزان (40%) را کسب کرده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه برگزاری دوره های آموزشی مطابق با نیاز پرستاران در بهبود کیفیت کاری آن ها تاثیر قابل توجهی دارد، در خصوص وجود شکاف بین دوره های آموزشی برگزار شده و دوره های آموزشی مورد نیاز پرستاران در مطالعه حاضر می توان پیشنهاد نمود؛ قبل از برگزاری این دوره ها نیازسنجی از پرستاران صورت گیرد تا بتوان شاهد بهبود کارایی و کیفیت در ارائه خدمات پرستاران بود. همچنین چگونگی انجام برنامه ریزی برای ارزیابی نیازهای آموزشی پرستاران نیز تاثیر مهمی بر بهبود نتایج دارند.
  کلیدواژگان: نیازهای آموزشی، کارکنان پرستاری، بیمارستانهای آموزشی
 • سمیه حسام، جواد بابایی، طاها رستمی صفحه 161
  زمینه و اهداف
  از سال 1393، برای رفع بخشی از مشکلات موجود در نظام سلامت ایران، طرحی به عنوان «طرح تحول نظام سلامت» طراحی و به مورد اجرا گذاشته شد. یکی از اهداف این طرح، کاهش پرداخت مستقیم توسط بیماران بستری بود. این پژوهش با هدف مقایسه هزینه پرداختی مستقیم توسط بیماران بستری، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در پژوهش تحلیلی - توصیفی و گذشته نگر حاضر، 1351 پرونده به صورت سرشماری انتخاب شدند. هزینه های پرداختی توسط این بیماران از
  پرونده ها استخراج و با استفاده از نرم افزار 19SPSS و آزمون یو من ویتنی مورد مقایسه قرار گرفته است.
  یافته ها
  میانگین پرداخت مستقیم بیماران بستری در قبل ازطرح تحول 704286 ریال و بعد از تحول 491815 ریال بود. بین اجرای طرح تحول و کاهش پرداختی بیماران رابطه آماری (P-Value<0.001 ) مشاهده شد. اجرای طرح تحول سلامت در مطالعه حاضر موجب کاهش پرداخت بیماران بستری شده است و به هزینه ای بیمارستانی تاثیر ندارد اما در جزئیات این کاهش مشاهده نمی شود.
  نتیجه گیری
  طرح تحول سلامت موجب کاهش صورتحساب بیماران بستری شده ولی در مقایسه جزء به جزء متغیر های پژوهش در بیماران بستری در مواردی با کاهش پرداختی همراه نبوده است و لازم است برای تداوم طرح، همکاری بین بخشی در بیمارستان ها وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: طرح تحول سلامت، صورتحساب بیماران، بیمار بستری، هزینه های مستقیم
 • مجید اسمعیلی، حسین بوداقی خواجه نوبر، محمد رحیم اسفیدانی، محمد حقیقی صفحه 169
  زمینه و اهداف
  امروزه تراکنش های الکترونیکی و در راستای آن سلامت الکترونیک نقش حیاتی را در ارتقا سلامت بیماران ایفا می کند. هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان اعتماد بیماران بستری در بیمارستان ها، و عوامل اثر گذار بر اعتماد آن ها به خدمات سلامت الکترونیکی می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که از طریق پرسشنامه و نظر سنجی شکل گرفته است. برای طراحی پرسشنامه ابتدا از طریق مطالعه استنادی مولفه های مهم شناسایی شد و در قالب پرسشنامه پیاده گردید. حجم نمونه 60 نفر و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS تحلیل شد. در روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.
  یافته ها
  اعتماد کلی بیماران به سلامت الکترونیکی با توجه به میانگین کلی 74.78 درصد در سطح خوب ارزیابی گردید. عامل بروز بودن وب سایت با میانگین رتبه 8.99 بیشترین تاثیر و ریسک درک شده از سلامت الکترونیک با میانگین رتبه2.31 کمترین تاثیر را در اعتماد به سلامت الکترونیکی دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر پاسخ دهندگان، هنگام تصمیم گیری در خصوص به کارگیری سلامت الکترونیکی، اعتماد نقش کلیدی دارد و عوامل پشتیبانی، تکنولوژی، وب سایت و عوامل سازمانی به ترتیب مد نظر قرار می گیرند. بنابراین ضروری است که برای جایگزینی سیستم سلامت الکترونیکی، سازه های مورد بحث، به دقت واکاوی گردند.
  کلیدواژگان: سلامت الکترونیک، فناوری اطلاعات، پزشکی از راه دور، اعتماد
 • محمد مسافری، پریسا فیروزی، مینا بارگر صفحه 177
  زمینه و اهداف
  در کنترل و ریشه کنی عوامل عفونت زا، کاربرد موثر و بهینه عوامل گندزدا، ضدعفونی کننده و استریل کننده نقش کلیدی ایفا می نماید. بیمارستان ها به دلیل داشتن شرایط خاص به عنوان مرکز انتقال عفونت نیز به شمار می روند. مطالعه حاضر با هدف بررسی وتحلیل انواع مواد گندزدای مورد استفاده در بیمارستان های شهر تبریز انجام گردید.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد. تعداد 7 بیمارستان مهم شهر تبریز در بهمن ماه سال 1395 انتخاب و پرسشنامه ی مربوطه تکمیل گردید. اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به واحدهای کنترل عفونت، بهداشت محیط، انبار مواد گندزدا و ضدعفونی کننده و بازدید از بخش های مختلف بیمارستانی و انجام مصاحبه با افراد مختلف جمع آوری و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در هر بیمارستان بنابر نوع خدمات تخصصی ارائه شده از انواع خاصی از گندزداها استفاده می گردد که البته تشابهاتی نیز در این خصوص وجود دارد. در حدود 57% از بیمارستان های مورد مطالعه تنها از گندزداهای تولید شده در داخل کشور و در مابقی از هر دو نوع وارداتی و تولید داخل استفاده به عمل می آید.آب ژاول، الکل، سایاسپت اچ پی، دکونکس 53 پلاس بیشترین گندزداهای مورد استفاده در بیمارستان های مورد مطالعه می باشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان داد که اگرچه در بیمارستان ها برگزاری دوره های آموزش اصول بهداشت محیط بیمارستان از برنامه های عملیاتی کمیته کنترل عفونت می باشد با این وجود به دلیل انجام عمل گندزدایی توسط پرسنل خدمات وکمک بهیاران، آگاه سازی هر چه بیشتر پرسنل درگیر در مورد بروز و شیوع عفونت های بیمارستانی، اهمیت، خطرات، خسارات جانی و مالی ناشی از این بیماری ها و نقش موثر این افراد در حذف مطلوب پاتوژن های محیطی و به دنبال آن کاهش احتمال عفونت بیمارستانی احساس می شود.
  کلیدواژگان: گندزدایی، بیمارستان، تبریز
 • جمال عیوضی ضیایی، فاطمه قطره سامانی، سعید دستگیری، امین باطنی، رویا دولتخواه صفحه 186
  زمینه و اهداف
  سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در ایران بوده که در درمان نوع پیشرفته آن از شیمی درمانی نئوادجوانت برای کاهش بار تومورال استفاده می گردد. هدف از این بررسی مطالعه مقادیر سونوگرافیک بیماران مبتلا به نوع پیشرفته بیماری با استفاده از دو روش درمانی شایع شامل داروهایTAC (Taxotere، Adriamycin،Cyclophosphamide) و AC (Adriamycin، Cyclophosphamide) می باشد.
  مواد و روش ها
  معاینات بالینی و داپلر سونوگرافی قبل و بعد از درمان انجام و اندازه تومور اولیه و واسکولاریزاسیون تومور و مقادیر سونوگرافیکResistivity Index (RI)، Pulsatility Index (PI)، Peak systolic Velocity (PSV) و وضعیت غدد لنفی زیربغل قبل و بعد از درمان و تاثیر دو روش درمانی متفاوت نیز در جواب به درمان مورد بررسی قرار گرفت. از نرم افزار آماری SPSS Statistics 17.0 برای بررسی معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای مورد نظر، با درجه اطمینان 95% و دقت 0.05P= استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 48.90 سال با انحراف معیار 10.58 سال بود. از این تعداد 8 بیمار در مرحله بعد از یائسگی و 9 بیمار قبل یائسگی بودند، و 3 بیمار وضعیت نامشخص داشتند. با توجه به نتایج حاصله تنها بین میزان PSV توده اصلی پستانی، قبل و بعد از شیمی درمانی تفاوت وجود داشت (p=0.04). تغییرات در سایر شاخص های توده پستانی و هم چنین در شاخص های توده های زیر بغل از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  سونوگرافی داپلر رنگی به نظر می رسد جایگزین امیدوار کننده ای به عنوان یک روش کاربردی مستقل و تکمیلی در ارزیابی پاسخ درمانی تومورهای پستانی به درمان پزشکی اولیه در سرطان پستان پیشرفته موضعی باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، اولترا سونوگرافی، داپلرشیمی درمانی
 • وحیده زارع گاوگانی صفحه 193
  زمینه و اهداف
  کتابداری مبتنی بر شواهد عبارت است از «به کارگیری بهترین شواهد به دست آمده از یافته های تحقیقات معتبر کیفی و کمی در ترکیب با تجربیات واقع گرایانه حاصل از کار کتابداری در عملکرد روزانه و تصمیم گیری های کتابداری». این که کتابداری مبتنی برشواهد ماهیتا با خدمات کتابداری سروکار دارد یا با حرفه کتابداری؟ و این که آموزش کتابداری مبتنی برشواهد مبتنی بر درس است یا رشته؟ در سایه ای از ابهام قرار دارد. لذا به منظور روشن کردن زوایای مبهم موضوع، هدف این پژوهشی مروری بر مفهوم کتابداری مبتنی بر شواهد و بررسی وضعیت جاری آموزش کتابدرای مبتنی بر شواهد در دنیا است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کتابخانه ای و استنادی در بین متون مرتبط و وب سایت ها انجام شد تا وضعیت آموزش دانشگاهی کتابداری مبتنی بر شواهد را از طریق مرور و مطالعه متون منتشر شده در یابد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که آموزش دانشگاهی کتابداری مبتنی بر شواهد در سطح تحصیلات تکمیلی فرا ارشد (معادل دکتری) و دوره کارشناسی ارشد وجود دارد. همچنین در رشته های مشابه مانند «رویکرد مبتنی برشواهد» و «پزشکی مبتنی بر شواهد» نیز در سطح تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری فلسفی در دانشگاه-های معتبر دنیا ارائه می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاریخچه رویکرد مبتنی بر شواهد، آموزش آن در دنیا و تحولات رشته کتابداری پیشنهاد می شود رشته/گرایش علم اطلاعات مبتنی بر شواهد و برنامه درسی آن توسعه یابد و به شورای برنامه ریزی درسی ارائه شود.
  کلیدواژگان: رویکرد مبتنی بر شواهد، کتابداری و اطلاع رسانی، کتابداری و کار اطلاعاتی مبتنی برشواهد، آموزش
|
 • Rahim Khodayari Zarnaq, Hamid Ravaghi, Leila Doshmangir Page 134
  Background And Objectives
  Achieving an appropriate policy needs an in-depth and comprehensive understanding of policy-making process. This study aimed to analyze HIV/AIDS policy-making process in Iran.
  Material and
  Methods
  This is a qualitative/exploratory study. Data were collected through document review and semi-structured interview. Non-probability sampling was used for selecting documents and research participants. We used framework analysis approach assisted by MAXQDA for analyzing qualitative data.
  Results
  AIDS policy is formulated in two specific ways within national work group in the format of national strategic plan and drug damage reduction committee. The main problem of the policy process is fragmentation and lack of comprehensiveness. Country approach of the policy implementation is top-down. The main duty of country committee and its sub-committees facing with some challenges is generating interaction between the relevant organizations. Despite the specific structure of evaluation process, it suffers from challenges such as lack of required implementation power, lack of resource anticipation, weakness in systematic and comprehensiveness evaluation and not-enough cooperation among plan’s stakeholders.
  Conclusion
  It is obvious that policy-making in this area is completely governmental and the role of non-governmental organizations and civil servants is neglected. It seems that reform in AIDS policy-making structure and process can solve most of the problems of implementation, monitoring and evaluation.
  Keywords: Policy Making, HIV, AIDSPolicy Analysis, Policy Formulation, Policy Implementation, Policy Evaluation
 • Bahman Matinpoor, Rezvan Najafi, Yeganeh Zaribaf, Alireza Alireza Karimpour-Vazifehkhorani, Romina Habibi Page 145
  Background And Objectives
  As regards that suicidal ideation is a common problem in people with obsessive- compulsive tendencies, studying its components is of particular important. The aim of the present study was to investigate suicidal ideation based on perfectionism and positive and negative effects in people with obsessive tendencies.
  Material and
  Methods
  In a descriptive-correlational and cross-sectional research approach, 470 students from Tabriz University were selected using multistage random cluster sampling. From this sample, 163 people with an obsession score higher than the cut-off point were chosen and labeled as people with obsessive tendencies. In order to collect the data, Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory, Five Facet Mindfulness Questionnaire, Responsivility Attitude Scale, and Beck Scale for Suicide Ideation were used. The data were analyzed using Pearson product-moment correlation and simultaneous multiple regression by SPSS v.21 software.
  Results
  The correlation results showed that, among the components of mindfulness; observation components (r=0.15; p
  Conclusion
  Based on these findings, it can be concluded that components, of consciousness-based act, non-judgment, and responsibility were the main determinants of suicidal ideation in people with obsessive tendencies.
  Keywords: Students, Inflated Responsibility, Dispositional Mindfulness, Suicidal Ideation, Obsessive-Compulsive Disorder
 • Somayeh Hessam, Javad Babaie, Taha Rostami Page 161
  Background And Objectives
  Since 2014, the "health system transformation plan" was designed and implemented in order to solve some of the problems in Iranian health system. One of the goals of this plan is to reduce direct payments by inpatients. This study aimed to compare the direct payments by inpatients, before and after implementing the transformation plan.
  Material and
  Methods
  In this analytical-descriptive study, 1351 cases were selected (all cases). Direct costs paid by the inpatients were extracted from medical records and then analyzed using SPSS v.19 software and applying Uman-Whitney test.
  Results
  The overall level of direct costs paid by inpatients before and after implementing the transformation plan has been decreased from 704 286 to 491815 Rials. A statistical relationship was observed between implementing the plan and the reduction of direct costs; but in detailed costs, there was no cange.
  Conclusion
  Health system transformation plan reduced the direct costs paid by inpatients; but in detailed costs, there was no reduction in some parts. Cooperation between hospitals is necessary to continue the plan.
  Keywords: Direct costs, Inpatient, Patients bill, Health transformation plan
 • Majid Esmaeli, Hossein Bodaghi Khajeh Noubar, Mohammad Rahim Esfidani, Mohammad Haghighi Page 169
  Background And Objectives
  Nowadays, electronic transactions and electronic health play a vital role in improving the health of patients. The purpose of this study was to determine the level of trust of hospitalized patients and factors affecting their trust in electronic health services.
  Material and
  Methods
  This was a cross-sectional study which was conducted through survey and questionnaire. A sample size of 60 people was randomly selected as a tool for collecting data in a Likert scale. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS software. The validity of the questionnaire was determined by content validity method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient test.
  Results
  The overall trust of patients in electronic health was evaluated with a mean of 74.78% at a good level. Website's visibility factor with a mean of 8.99 point had the highest effect and the perceived risk of electronic health with a mean of 2.31 had the least effect on e-health.
  Conclusion
  The results showed that from the perspective of the participants, when deciding to apply electronic health, trust plays a key role and supporting factors, website and organizational factors are considered, respectively. So, for replacing e-health system, it is required to analyze discussed structures carefully.
  Keywords: E-Health, Information Technology, Telemedicine, Trust
 • Mohammad Mosaferi, Parisa Firouzi, Mina Bargar Page 177
  Background And Objectives
  The efficient and optimum application of antiseptics, disinfectants and sterile supplies plays a key role in controlling and extirpation of infections. Hospitals are considered as a source of infection transmitting center because of their special situation. The current study was conducted to investigate all kinds of disinfectants used in Tabriz hospitals.
  Material and
  Methods
  This was a cross-sectional study, conducted on seven important hospitals of Tabriz in March 2017. A questionnaire about disinfectants was filled. By visiting infection controlling units, environmental health, disinfectants and antisepsis warehouse and different parts of the hospitals, and performing interviews, the required information was collected and analyzed.
  Results
  The results of this study demonstrated that each hospital used special kinds of antiseptics according to individual services; although there were some similarities. About 57% of the hospitals in this study used only domestic disinfectant products and others used both imported and domestic products. In the studied hospitals,Sodium Hypochlorite, Alcohol, Saya sept HP and Deconex 53 plus were the most common used disinfectants.
  Conclusion
  The results of this study showed that although holding environmental health training courses in hospitals is part of operational plans of the infection control committee, but since ward assistants and housekeepers perform disinfecting, increasing the awareness of the staff about the incidence and prevalence of nosocomial infections, the importance, dangers, human and financial losses related to these diseases and the effective role of these staff in proper removing of environmental pathogens and reducing nosocomial infections possibility are expected to be felt.
  Keywords: Disinfection, Hospital, Tabriz
 • Jamal Eyvazi-Ziaei, Fatemeh Ghatreh-Samani, Saeid Dastgiri, Amin Bateni, Roya Dolatkhah Page 186
  Background And Objectives
  Breast cancer is one of the most common cancers in Iran, which neo-adjuvant chemotherapy used to treat in advanced types to reduce tumor burden. The aim of this study was to evaluate the ultrasound scales of patients with advanced disease, using two common treatment methods include TACs (Taxotere, Adriamycin, and Cyclophosphamide) and AC (Adriamycin, Cyclophosphamide).
  Material and
  Methods
  Clinical examination and Doppler ultrasound were performed before and after treatment. Before and after the treatment, the size of the primary tumor and tumor vascularization, and the ultrasound Resistivity Index (RI), Pulsality Index (PI), Peak Systolic Velocity (PSV) and the condition of the anterior lymph nodes, and the effect of two different therapies were investigated in response to treatment. The SPSS statistical software 17.0 was used to evaluate the relationship between the variables with 95% confidence interval, and P≤ 0.05.
  Results
  The mean age of the patients was 48.90 (±10.58 SD) years. From these, 8 were postmenopausal and 9 were menopausal, and in 3 cases the situation was unknown. There was significant difference between the PSV levels of the main breast mass, pre and post chemotherapy (P=0.004). Changes in other indexes of breast mass and axillary mass were not statistical significant.
  Conclusion
  Color Doppler ultrasonography seems to be a promising alternative as an independent and complementary tool, to assess the response to treatment of breast masses to primary medical treatment in advanced breast cancers.
  Keywords: Chemotherapy, Doppler, Ultrasonography, Breast Cancer
 • Vahideh Zareh Gavgani Page 193
  Background And Objectives
  Evidence based librarianship (EBL) was defined as “use of best available evidence from qualitative and quantitative research results and rational experience and decisions acquired from the daily practice of library”. However there are controversies about if the nature of EBL deals with library services or professional practice and if it needs a formal education or informal continuing education is enough? To shed light on this ambiguity, the aim of this study was to find out the state-of-the-art of education of EBL in the world.
  Material and
  Methods
  The study utilized library and documentation methods to investigate the academic education of EBL through review of the available literature and websites.
  Results
  The findings of the study revealed that evidence based librarianship does have formal curriculum for academic education in post graduate levels (post master and master). It also revealed that “Evidence Based Approach” (EBA) and “Evidence Based Medicine” (EBM) were also similar courses that are offered in Master and PhD levels.
  Conclusion
  Based on the history and revolution of EBA, it is time to develop formal curriculum and field of study for Evidence Based Information Practice. This study suggests establishment of the academic field of Evidence Based and Information Science to overcome the problems and limitations that library science faces in practice.
  Keywords: Evidence Based Library, Information Practice, Library, Information Science, Evidence Based Approach