فهرست مطالب

تحقیقات در ارولوژی - سال یکم شماره 1 (زمستان 1394)
 • سال یکم شماره 1 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی شمسا *، هادی سعید مدقق، امیرعباس اسدپور صفحه 1
  همانژیوم های گلنس پنیس ضایعات بسیار نادری هستند و تاکنون تنها چند مورد از همانژیوم های گلنس پنیس گزارش شده است. درمان های متفاوتی برای همانژیوم های گلنس پنیس مطرح شده است از جمله لیزر Nd:YAG، اسکلروتراپی و یا برداشت توسط جراحی. در تجربه ما یک مورد همانژیوم گلنس پنیس در یک مرد 26 ساله تشخیص داده شد که پس از ارزیابی با سونوگرافی کالر داپلر، ضایعه توسط اسکلروتراپی با کمک سدیم تترادسیل سولفات 3% اسکلروتراپی شد که نتایج آن رضایت بخش بود. هدف از گزارش مورد، ناشایع بودن ضایعه و نیز ارائه یک روش درمانی متفاوت است.
  کلیدواژگان: همانژیوم، گلنس پنیس، اسکلروتراپی
 • آرزو کرمپوریان، بهزاد ایمنی، سید حبیب الله موسوی بهار، مهزاد روستایی صفحه 2
  مقدمه
  درد بعد از عمل جراحی میتواند باعث بروز عوارض متعدد و عدم رضایت مندی بیمار گردد. هدف از این مطالعه مقایسه درک پرستار، بیمار و پزشک جراح از درد و ارتباط آن با میزان مسکن دریافتی در درد بعد از عمل جراحی پروستاتکتومی باز بود.
  روش کار
  با استفاده از پرسشنامه ی تهیه شده توسط پژوهشگر درک پرستاران، پزشکان و بیماران از درد سنجیده شد. لازم به ذکر است که روایی و پایایی پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد تایید قرار گرفته است. سپس با کمک معیار شدت درد دیداری (Visual Analog Scale)، نمره شدت درد توسط پرستار و بیمار بطور جداگانه اندازه گیری شد. نوع و میزان مسکن دریافتی بیمار هم توسط چک لیست ثبت گردید.
  یافته ها
  اکثریت پزشکان (2/72٪)، اکثریت پرستاران (3/72٪) و اکثریت بیماران (90٪) درک متوسطی از درد داشتند. اکثریت پرستاران (3/53٪) به درد بیمار نمره متوسط داده اند در حالی که اکثریت بیماران (3/83٪) درد خود را شدید عنوان نموده اند. اکثریت بیماران (7/76٪) داروی پتدین دریافت کردند. آزمون کای اسکور ارتباط معنی داری را بین درک بیمار از درد و شدت آن، درک پرستار و شدت درد در بیمار و بین درک بیمار از درد با میزان مسکن نشان داد (05/0 ≥ P). اما بین درک پرستار و درک پزشک از درد با میزان مسکن ارتباط معنادار نمی باشد.
  نتیجه گیری
  مدیریت درد بعد از عمل، کاهش عوارض آن و جلب رضایت مندی بیمار همواره مورد توجه صاحب نظران علوم پزشکی بوده است. این مهم نیازمند درک مناسب پزشک و پرستار از درد بیمار می باشد. پیشنهاد میگردد جهت ارتقای نمره درک آنها کلاس آموزش ضمن خدمت برگزار گردد.
  کلیدواژگان: شدت درد، درک درد، ضددرد(مسکن)، پرستار، پزشک، بیمار
 • ساسان محرابی، شهریار امیر حسنی*، علی اکبر ایلاتی، عبدالمجید ایلون کشکولی صفحه 3
  مقدمه
  هیپر پلازی خوش خیم پروستات یکی از مشکلات شایع و دردسرساز در مردان مسن است و از عوارض مهم آن میتوان به احتباس ادراری و سنگ های مثانه اشاره کرد. هدف این مطالعه بررسی فراوانی این عوارض در بیماران مبتلا به هیپر پلازی خوش خیم پروستات مراجعه کننده به درمانگاه ارولوژی بیمارستان بعثت همدان است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی مقطعی، بر اساس تشخیص بالینی و سونوگرافی، 105 بیمار مبتلا به هیپر پلازی خوش خیم پروستات از نظر سنگ مثانه و احتباس ادراری بررسی و اطلاعات به دست آمده تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 8/10±5/65 سال، میانگین حجم پروستات 24±9/67 سی سی، شیوع احتباس ادراری 8/44% و سنگ مثانه 3/14% بود. برخلاف سنگ مثانه، شیوع احتباس ادراری با افزایش سن افزایش معناداری را نشان داد (P<0.05). کاهش فشار و قطر ادرار با 1/78 % و قطره قطره آمدن ادرار با 3/54 % به ترتیب شایعترین علایم انسدادی و تکرر ادرار با 9/82 % شایعترین علامت تحریکی در بیماران بود.
  نتیجه گیری
  علایم هیپر پلازی خوش خیم پروستات با پیشرفت سن افزایش می یابد. بعلاوه، شیوع زیاد احتباس ادراری و سنگ مثانه در این مطالعه، نشانگر مراجعه تاخیری بیماران است که باعث افزایش بروز عوارض می شود.
  کلیدواژگان: هیپر پلازی، خوش خیم، پروستات، احتباس ادراری، سنگ مثانه
 • ساسان مهرابی، شهریار امیرحسنی*، فربد تهموری صفحه 4
  مقدمه
  جنسیت و رضایت عملکرد جنسی از جنبه های مهم سلامت کلی زنان و احساس خوب بودن می باشد. بررسی های مراقبت های اولیه پزشکی نشان داده است که کمتر از 50 درصد پزشکان از بیماران خود در مورد فعالیت های جنسی و نگرانی های مرتبط سوال می کنند. درک درست از پاسخ های نرمال سکشوال و ارزیابی و درمان اختلال عملکرد جنسی ملزم به ایجاد مراقبت های ژنیکولوژیک جامع می باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات عملکرد جنسی (شامل اختلال تمایل-برانگیختگی-ارگاسمیک-درد جنسی-رضایت جنسی) در زنان مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی بر روی 134 زن مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه در محدوده سنی 16 تا 53 سال که از نظر جنسی فعال بودند طی سال 1385 انجام گرفت. داده های پس از جمع آوری و ثبت در پرسشنامه IV-FSFI با نرم افزار SPSS ویرایش شانزدهم تجزیه و تحلیل آماری گردید.
  نتایج
  فراوانی کلی اختلالات عملکرد جنسی در زنان مورد مطالعه بدین ترتیب بود: فراوانی اختلال تمایل جنسی 6/83% اختلال برانگیختگی جنسی 8/88% اختلال ارگاسمیک 1/79% اختلال درد جنسی 2/58% و کاهش رضایت جنسی 5/51% می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها به نظر می رسد جنبه های مختلف اختلال عملکرد جنسی درکشور ما بسیار شایع است.
  کلیدواژگان: اختلال، عملکرد جنسی، تمایل جنسی، برانگیختگی جنسی، ارگاسمیک جنسی، درد جنسی، رضایت جنسی
 • سیاوش فلاحتکار*، علی روشنی، علی اکبر الله خواه، فریبرز صمدی صفحه 5
  زمینه و هدف
  PSA (Prostate Specific Antigen) یک تومور مارکر بسیار خوب است ولی اختصاصی سرطان پروستات نیست. در این پژوهش سعی شد PSA تعدیل شده TZ (Transitional) در بررسی تشخیصی سرطان پروستات با دانسیته PSA مقایسه گردد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه در 100 بیمار (50 بیمار مبتلا به سرطان پروستات و 50 بیمار مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات) با استفاده از سونوگرافی ترانس رکتال و مقادیر آزمایشگاهیPSA ، دانسیته PSA و PSA تعدیل شده برای TZ به دست آمد و با استفاده از نرم افزار SPSS-version 18 و آزمون آماری T-Test در بیماران مبتلا به سرطان پروستات و هیپرپلازی خوش خیم پروستات مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین PSA تعدیل شده TZ و دانسیته PSA در بیماران مبتلا به سرطان پروستات 21/0±17/1 و 17/0±91/0 و در بیمار مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات 14/0±65/0 و 064/0±34/0 بود. حساسیت و ویژگی PSA تعدیل شده برای TZ %6/26و 6/86% و حساسیت و ویژگی دانسیته PSA 30% و 3/93% بود.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن باشد که جهت تشخیص سرطان پروستات PSA تعدیل شده برای TZ و دانسیته PSA هیچکدام از نظر حساسیت و ویژگی برتری بر یکدیگر ندارند و همچنین به نظر می رسد که دانسیته PSA جهت افتراق هیپرپلازی خوش خیم پروستات و سرطان پروستات و پیشگیری از بیوپسی غیر ضروری از PSA تعدیل شده برای TZ تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند.
  کلیدواژگان: آنتی ژن اختصاصی پروستات، سرطان پروستات، هیپرپلازی خوش خیم پروستات
 • محمدعلی امیرزرگر، مسعود جعفری *، بهروز محمدی، عباس مرادی صفحه 6
  مقدمه
  بی اختیاری ادراری به معنی خارج شدن بدون کنترل ادرار از مثانه بوده و در میان انواع بی اختیاری ادراری شیوع بی اختیاری استرسی بیشتر از دیگر انواع بی اختیاری ادراری می باشد و این مسئله هزینه های اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. ما در این مطالعه به بررسی و مقایسه تاثیر تزریق ترانس یورترال پلاسمای غنی از پلاکت به همراه چربی اتولوگوس با تزریق چربی اتولوگوس در درمان بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار در درمانگاه بی اختیاری ادراری بیمارستان شهید بهشتی همدان می پردازیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تمام بیماران واجد شرایط از تاریخ 1/7/91 تا 29/12/91 که تعداد آن ها طبق آمار سال های قبل30 نفر تخمین زده می شد وارد شدند .در تمام بیماران بررسی محتوای چربی گردن مثانه توسطMRIانجام شد و ALPPتوسط مطالعات اورودینامیک اندازه گیری شد و میزان علایم بیماران با پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و در پایان کلیه تجزیه و تحلیل ها برای مقایسه نتایج در این دو گروه در سطح اطمینان 95 درصد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 16 و با استفاده از آزمون آماری Paired t-test انجام گردید. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  ضخامت قدامی - خلفی بافت چربی تزریق شده به همراه PRP در MRI و میزانALPP افزایش معنی دار یافت و علایم بیماران بر اساس یافته های پرسشنامه بهبود چشم گیر داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به جنبه های مختلف مطالعه ی ما از قبیل شدت بی اختیاری ادرار با توجه به پرسشنامه، تغییرات ضخامت بافت چربی با استفاده از MRIدر مقطع سا جیتال، تغییرات ALPP با استفاده از یورو دینامیک و عوارض ایجاد شده ی ناشی از درمان، نتایج بدست آمده امیدوار کننده بوده و به نظر می رسد که یکی از انتخابهای درمانی قابل پیشنهاد به بیماران باشد.
  کلیدواژگان: پلاسمای غنی از پلاکت، چربی اتولوگوس، نقطه نشت فشار شکمی، بی اختیاری استرسی
 • صفحه 7
|
 • Ali Shamsa *, Hadi Saeed Modaghegh, Amir Abas Asadpour Page 1
  Hemangiomas of the glans penis are very rare lesions. Only a few cases of glans penis hemangiomas have been reported. Different treatments for hemangiomas of the glans penis have been described such as Nd: YAG laser ablation, sclerotherapy or surgical excision. A case of hemangioma of the glans penis was diagnosed in a -26year-old man. After its evaluation with color Doppler, it was treated with sclerotherapy using % sodium tetradecyl sulfate with satisfactory result. The case is rare and different treatment methods such as using sodium tetradecyl sulfate were described.
  Keywords: Hemangioma Penis, Sclerotherapy
 • Arezoo Karampourian, Behzad Imani, Seyed Habibolah Mousavi-Bahar, Rostae Mahzad Page 2
  Introduction
  Post operative pain causes complications and dissatisfaction in patients. The aim of this study was to compare the perceprion of pain from the viewpoint of nurses, patients and surgeons and its relationship with analgesics at post open prostatectomy.
  Methods
  Perceprion of pain from the viewpoint of the nurses, doctors and patients was assessed by questionnaire. Validity and reliability has been approved by Faculty of Isfahan University of Medical Sciences. Pain intensity is measured by Visual analogue scale (VAS). The type and amount of analgesics were recorded by the cheek List.
  Results
  Results showed that most of physicians (%72.2), nurses (%72.3) and patients (%90), have moderate understanding to pain. The majority of nurses (%53.3) rated pain as moderate, while the majority of patients (%83.3) rated pain as severe. The majority of patients (%76.7) received Pethidine. Chi-square showed a significant difference between the Patient's perception of pain and intensity of pain (P ≤ 0.05) and significant difference between Nurse's perception of pain and intensity of pain (P ≤ 0.05).Chi square showed significant relationship between patient's perception of pain with analgesic but did not show any significant relationship between nurse 's perception of pain with analgesic and the doctor 's perception of pain with analgesic (P ≤ 0.05).
  Conclusions
  Postoperative pain control, reduction of pain and patient satisfaction were considered. The findings showed that nurse s’ and doctor 's perception of pain was moderate. Since most doctors and nurses haven’t studies about pain, it is recommended that training should be given to them.
  Keywords: Pain, Perception, Analgesics, Nurses, Physicians
 • Sasan Mehrabi, Shahriar Amirhassani *, Ali Akbar Ilati, Abdolmajid Iloon Kashkouli Page 3
  Backgrounds and
  Objectives
  Benign Prostate Hyperplasia is one of the most common medical problems in older men with high rate of morbidity. Urinary retention and bladder stone are two important complications of Benign Prostate Hyperplasia. The aim of this study was to evalute these complications in patients with Benign Prostate Hyperplasia who referred to outpatient urology department of Besat hospital of Hamadan.
  Materials And Methods
  In a descriptive cross- sectional study, for clinical diagnosis and ultrasonography, 105 patients with Benign Prostate Hyperplasia were enrolled to study.
  Results
  The mean age of patients was 69.5±10.8. The prevalence of urinary retention and bladder stone was 44.8% and 14.3%, respectively. Urinary retention significantly increased by age (p
  Conclusion
  Benign Prostate Hyperplasia symptoms are increased with age. In addition, the high frequency of urinary retention and bladder stone in patients showed that they referred when the diseases worsened and consequently the complications of disease increased.
  Keywords: Benign, prostate, hyperplasia, urinary retention, bladder stone
 • Sasan Mehrabi, Shahriar Amirhasani *, Farbod Tahmouri Page 4
  Introduction
  Gender and sexual satisfaction are important aspects of female health and well- being. Reviews from the primary medical care suggest that less than 50% of physicians ask questions about sexual behavior and sexual disorder from their patients. A true understanding of normal responses related to sexual relationship, evaluation and treatment of sexual dysfunctions requires providing General Gynecological. The main aim of this study was to evaluate the prevalence of FSD (desire, arousal, orgasm, and satisfaction and pain problems) in female who referred to Hamadan Fatemiye Hospital.
  Methods
  This cross sectional study consisted of 134 sexual active women between the ages of 16 and 53 years who referred to Fatemiye Hospital in 1385.We collected and recorded data in IV_FSFI questionnaire and analyzed them with SPSS16.
  Results
  the frequency of sexual dysfunction was detected in details as follows: frequency of Sexual desire disorder in 83.6% of women, arousal problem in 88.8%, orgasm problem in 79.1%, satisfaction problem in 51.5%, and pain problem in 58.2%.
  Conclusions
  On the basis of this study, it seems that the aspects of female sexual dysfunction are common in our country.
  Keywords: Sexual Behavior, Female, Prevalence
 • Siavash Falahatkar *, Ali Roshani, Ali Akbar Allahkhah, Fariborz Samadi Page 5
  Introduction
  Prostatic specific antigen (PSA) is an excellent tumor marker, but it is not specific for prostate cancer. We evaluated the accuracy of PSA adjusted for transition zone volume calculated by transrectal ultrasonography in predicting prostate cancer in men compared with PSA density.
  Material and
  Methods
  PSA adjusted for transition zone volume was obtained from 100 patients who underwent transrectal ultrasonographically guided biopsies (50 patients with prostate cancer and 50 patients with BPH). PSA density was calculated by through dividing total serum PSA by total prostate volume, and total serum PSA was divided by transition zone volume to yield PSA adjusted for transition zone volume. The PSA density and PSA adjusted for transition zone volume were compared and analyzed in patients with cancer of prostate and patient with BPH.
  Results
  50 fifty patients with BPH, 50 patients with prostate cancer were evaluated. Mean PSA adjusted for transition zone volume and PSA density were 1.17 ± 0.21 and 0.91 ± 0.17 in patients with prostate cancer and 0.65 ± 0.14 and 0.34 ± 0.064 in patients with BPH. PSA adjusted for transition zone volume had sensitivity of 26.6% and specificity of 86.6% and PSA density had sensitivity of 30% and specificity of 93.3% for prostate cancer.
  Conclusions
  PSA adjusted for transitional zone volume is not more accurate than PSA density in for distinguishing prostate cancer from BPH. Determination of transitional zone volume and total prostate volume by transrectal ultrasonography may be helpful for predicting the probability of positive prostate biopsy results.
  Keywords: Prostatic Hyperplasia, Prostatic Neoplasms, Prostate-Specific Antigen
 • Mohammad Ali Amirzargar, Masoud Jafari *, Behrooz Mohamadi, Abbas Moradi Page 6
  Introduction
  Urinary incontinence is any urine leakage without control from bladder that is classified into persistent incontinence, urge incontinence, overflow incontinence and stress incontinence. Stress incontinence is more prevalent than another types of incontinence and results in economy expenses and social costs. . In this study, we compared the transurethral platelet rich plasma combined with autologous fat injection versus autologous fat injection on abdominal leak point pressure in patients with stress urinary incontinence in Hamadan’s Beheshti Hospital.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, we studied female patients with stress urinary incontinence in Hamadan’s Beheshti hospital from September 2012 to March 2012. Platelet rich plasma combined with autologous fat were injected into the patient’s bladder neck as a bulking agent. Data were analyzed using SPSS 16. At the end, all analyses were compared at 95 percent level of confidence. Paired t-test statistical analysis was used. Significant level was considered less than 0.05.
  Results
  The interior – posterior thickness of injected fat tissue along with PRP in MRI and also the level of ALPP increased significantly and the symptoms in patients improved based on questionnaires data.
  Conclusions
  With regard to different aspects of our study such as the intensity of urinary incontinence in accordance with the questionnaire, changes of thickness in fat tissue using MRI in Sagittal sections, changes in ALPP using Urodynamic and complications resulting from the treatment, the obtained results were promising and its seems that this is one of the treatment options recommended to the patients. Its seems that PRPᐄ may be used as factors to treat females with stress urinary incontinence.
  Keywords: Platelet rich plasma, Autologous fat, Abdominal leak point pressure, Stress urinary incontinence