فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علی نوری زاده، محمود گودرزی، ابراهیم علی دوست قهفرخی، مرتضی همایون نیا فیروزجاه صفحات 9-20
  هدف از این تحقیق، بررسی نقش حمایت مالی (تبلیغات روی پیراهن) در نگرش طرفداران تیم های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش این تحقیق توصیفی و با توجه به هدف از نوع کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه هواداران بالای 18 سال تیم های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال (استقلال، تراکتورسازی و پرسپولیس) در سال 92-91 بود. از آنجا که حجم جامعه آماری بیش از 100 هزار نفر بود، بر اساس جدول نمونه گیری مورگان، تعداد نمونه ها حداقل باید 384 نفر باشد که با احتمال بیست درصد ریزش 500 پرسشنامه توزیع شد. از این تعداد پرسشنامه پخش شده، تعداد 424 پرسشنامه کامل با نرخ پاسخگویی 95% به درستی برگشت داده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که نقش حمایت مالی بر نگرش هواداران را در پنج مولفه شامل نگرش هواداران به دلایل حضور حامی مالی، آگاهی و علاقه به نام و نشان تجاری حامیان، ارتقاء تصویر حامیان مالی، قصد خرید و وفاداری می سنجید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد. . برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تک متغیره) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که حمایت مالی(تبلیغات روی پیراهن) به ترتیب بیشترین نقش را در افزایش آگاهی و علاقه، نگرش مثبت به حضور حامیان مالی، ارتقای تصویر حامیان مالی، وفاداری هواداران به محصولات حامیان مالی و افزایش قصد خرید هواداران از محصولات آنها داشته است. در نهایت با توجه به نقش مثبت حمایت مالی در کلیه عوامل، سازمان ها و شرکت های تجاری می توانند با در نظر گرفتن کمیت و هویت هواداران، حمایت مالی ورزشی در فوتبال را به عنوان یکی از راهکارهای موثر ترویج محصولات و خدمات خود در نظر بگیرند.
  کلیدواژگان: حمایت مالی، هوادار، قصد خرید، وفاداری، لیگ برتر، فوتبال
 • علی اکبرنژاد، علی رجبی، مرتضی یاری، الهه ممشلی صفحات 21-33
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرمصرف زعفران و تمرینهوازی تناوبی بر شاخص های اسپیرومتری، فیزیولوژیکی و فشار خون پسران غیر ورزشکار بود. بدین منظور در یک مطالعه ی نیمه تجربی دو سویه کور، 40 دانشجوی پسر غیر ورزشکار داوطلب و سالم دانشگاه محقق اردبیلی با دامنه سنی 43/3±91/19 سال به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طورتصادفی در4 گروه 10 نفری ورزش- دارونما، ورزش-مکمل، مکمل و دارونما تقسیم شدند. گروه مکمل و مکمل-ورزش به مدت سه ماه، روزانه یک عدد کپسول حاوی 30 میلی گرمی پودر سرگل زعفران مصرف و گروه دارونما، دارونما دریافت کردند. یک روز قبل از شروع دوره مصرف مکمل و دارونما و پس از دوره، اسپیرومتری انجام شد. همچنین SBP، DBP، تعداد ضربان قلب، میانگین فشار سرخرگی (AMP)، فشار نبض و (تعداد تنفس طی یک دقیقه) اخذ و داده ها ثبت گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی وابسته برای مقایسه درون گروهی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه دلتای بین گروه ها (ANOVA) در سطح معنی داری (05/0P≤) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مصرف سه ماهه زعفران و تمرین هوازی تناوبی باعث افزایش حجم ها و ظرفیت های ریوی (001/0P<) و کاهش فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس طی یک دقیقه، (001/0P<) گردید. همچنین نتایج نشان دهنده عدم اختلاف معنی دار بین گروه های ورزش – زعفران و زعفران در مواردFVC ، PEF، FEV1، FIV1 و گروه های ورزش- زعفران و ورزش – دارونما نیز در موارد MVV، PIF، بود. طبق یافته های این پژوهش احتمالا مصرف مکمل سرگل گیاه زعفران و فعالیت ورزشی می توانند اثرات سودمندی به جهت کاربردهای بالینی در درمان و پیشگیری از بیمارهای تنفسی و فشارخون داشته باشند.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی تناوبی، زعفران، فشار خون، حجم ها و ظرفیت های ریوی
 • محمدرسول خدادادی، ابوالفضل فراهانی، حمید قاسمی، حبیب هنری صفحات 35-49
  هدف این پژوهش عوامل موثر بر وفاداری به ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(FBBE) در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و بصورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری هواداران باشگاه های فوتبال حاضر در لیگ سیزدهم برتر فوتبال ایران بود و نمونه آماری880 نفراز این جامعه که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و خوشه ایانتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته(FBBE) با 45 گویه در مقیاس هفت مرتبه ای لیکرت می باشد که روایی محتوای کل پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصان فن(91/0 CVI =)، بوده و پایایی در مطالعه مقدماتی با دو روش پایایی آزمون- بازآزمون (89/0ICC =) و با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ 81/0 بدست آمده است. داده های تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه همزمان در محیط نرم افزار Spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از بالا بودن مقدار عددی ضریب تعیین و قوی تر بودن رابطه مدل است. آزمون دوربین-واتسن نشان از نبود خود همبستگی و خطاهای مستقل از هم در متغیر ملاک بود.با توجه به آزمون F بین متغیرهای ملاک و پیش بین رابطه خطی معنی داری وجود دارد. ویژگی های تداعی برند، نگرشهای تداعی برند و هویت تداعی برند بر وفاداری دارای تاثیر معنی داری می باشند (001/0p<). منافع تداعی برند بر وفاداری دارای تاثیر معنی داری نمی باشد (05/0p>). میزان تاثیر نگرشهای تداعی برند با ضریب استاندارد شده 552/0 بیشترین تاثیر را بر وفاداری دارد.
  کلیدواژگان: تداعیات برند، هویت برند، وفاداری برند، هواداران، فوتبال
 • لطفعلی بلبلی، همن میرزایی، نوید لطفی صفحات 51-60
  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دماهای محیطی مختلف بر آسیب سلولی متعاقب تمرین شبیه سازی شده کشتی در کشتی گیران نوجوان بود. از بین کشتی گیران نوجوان استان کردستان که در سال 1394 در مسابقات استانی حائز مقام شده بودند، 21 نفر (سن:8/0 ±04/15 سال، وزن: 67/12±20/59 کیلوگرم، قد: 39/7±47/163 سانتی متر، درصد چربی بدن: 39/3±03/10 درصد) بر اساس معیارهای ورود به مطالعه به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. سپس، بر اساس ویژگی های فردی، آزمودنی ها به سه گروه دمای بالا، دمای طبیعی و دمای پایین تقسیم شدند. پس از ایجاد شرایط دمایی موردنظر (دمای 30، 18 و 10 درجه سانتی گراد) آزمودنی ها پروتکل تمرینی مبتنی بر فنون کشتی (شامل 8 ایستگاه به صورت دایره ای) را انجام دادند. نمونه های خونی در زمان های قبل از فعالیت، بلافاصله و 30 دقیقه بعد از فعالیت جمع آوری شدند. از آزمون های ANOVA با اندازه گیری مکرر و ANOVA یک طرفه به ترتیب برای بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح آنزیم های آسپارتات ترانس آمیناز (AST) و آلانین ترانس آمیناز (ALT) در هر سه گروه افزایش داشته است؛ اما این افزایش در هیچ یک از گروه ها از نظر آماری معنی دار نبود (05/0 کلیدواژگان: آسیب عضلانی، فعالیت بی هوازی، آنزیم های کبدی، محیط، کشتی گیر نوجوان
 • حسن اسیوند، سید محمدحسین رضوی، آرام مرادی، عباس اسیوند صفحات 61-73
  هدف از انجام تحقیق حاضر، تدوین و تبیین برنامه راهبردی ورزش شنای استان چهارمحال و بختیاری از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی ورزش شنای این استانبوده است. این تحقیق از نوع زمینه یابی بوده که به روش توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی انجام گرفت. نمونه آماری این تحقیق را 34 نفرازخبرگان شنای استان تشکیل می دهند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که در چهار بعد قوت، ضعف، فرصت و تهدید طراحی گردید. روایی صوری این پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و خبرگان شنای استان و همچنینپایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرون باخ با میزان 76/0 مورد تایید واقع شد. برای استخراج استراتژی ها از تحلیل SWOT وبری رتبه بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ورزش شنای استان در وضعیت کنونی دارای 5 قوت،8 ضعف،9 فرصت و 7 تهدید است. در بخش قوت، گویه وجود مربیان و مدرسین ملی در استان، در بخش ضعف نبود استخرهای ویژه تمرین و مسابقات واترپلو و شیرجه بالاترین میزان اهمیت را دارا می باشند. همچنین نتایج بیانگر این است که موقعیت استراتژیک ورزش شنای استان در ماتریس داخلی و خارجی در وضعیت تهاجمی قرارداد. با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOT،5 استراتژی SO،4 استراتژیST، 4 استراتژیWOو 4 استراتژیWT و 10 راهبرد ترکیبیSWOT جهت تبدیل نقاط ضعف به قوت و تهدید به فرصت، همچنین با کاهش اثر نقاط ضعف و تهدید و افزایش اثر نقاط قوت و فرصت برای توسعه ورزش شنای استان تدوین شده است.
  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، ورزش شنا، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب، تحلیل سوات، استان چهارمحال و بختیاری
 • بهمن طیبی، زین العابدین فلاح صفحات 75-83
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی آسیب شناسی آموزش های سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه معاونان و مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان در سال 1395 به تعداد 185 نفر بود که بر حسب جدول مورگان، 116 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که پس از توزیع پرسش نامه ها در نهایت 103 پرسش نامه عودت گردید. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسش نامه آسیب شناسی آموزش محمودی (1394) استفاده شد. روایی پرسش نامه به تایید متخصصان رسید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 84 صدم بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که آسیب های آموزشی هر سه حوزه ساختاری، رفتاری، محیطی در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بیش از حد متوسط است. آسیب های حوزه محیطی نیز نسبت به دو حوزه رفتاری و ساختاری شرایط بحرانی تر را از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی آموزش، ادارات ورزش و جوانان، عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل محیطی
 • امین رشیدلمیر، محمد خبیری، محمود گودرزی، مجید جلالی فراهانی صفحات 85-99
  هدف از این پژوهش الگوسازی عوامل درون سازمانی موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش کشتی بود. روش انجام پژوهش روش آمیخته کیفی و کمی بود. در بخش کیفی، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه، فهرستی مقدماتی از عوامل جذب تهیه شد. سپس با توجه به این فهرست به اجرای مصاحبه های کیفی با نخبگان آگاه از موضوع پژوهش تا حد رسیدن به اشباع نظری پرداخته شد و فهرست نهایی عوامل جذب حامیان مالی در کشتی استخراج گردید. در بخش کمی، بر اساس اطلاعات بدست آمده از مرحله مصاحبه و با توجه به الگوی محیط سازمانی اعرابی و همکاران (1385)، هر یک از مولفه های جذب حامیان مالی، با توجه به شباهت مفهومی، در یکی از
  بخش های این الگو قرار گرفتند. از مجموع متغیرهای اکتشافی، عوامل مرتبط با محیط داخلی (48 عامل در قالب 7 خرده مقیاس)، که از لحاظ تعداد، بیشترین تکرار و تاکید را در مقالات و مصاحبه ها داشتند، به عنوان سوالات پرسشنامه انتخاب شدند. به منظور الگوسازی عوامل موثر بر جذب حامیان مالی از روش تحلیل سلسله مراتبی داده ها (AHP) استفاده شد که در نهایت در بررسی عوامل درون سازمانی مشخص شد که عوامل سیستم بازاریابی، منابع مالی، تولید/عملیات، عوامل مدیریتی، منابع انسانی، سیستم اطلاعات و تحقیق و توسعه به ترتیب بیشترین نقش را در جذب حامیان مالی در کشتی داشتند.
  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، صنعت ورزش، حمایت مالی، حامی مالی، کشتی
 • حمزه عبدی نژاد، ارسلان دمیرچی، ریحانه سریری صفحات 101-113
  فعالیت های بدنی نقش مهمی در پیشگیری، به تاخیر انداختن و درمان مشکلات ناشی از فرآیند پیری و بهبود کیفیت زندگی دارند. هدف از این تحقیق، اندازه گیری شاخص های سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و ایمونولوژیکی برای درک اثر فعالیت ورزشی هوازی بود. 12 ورزشکار مرد (سن 95/4±7/51 سال، وزن 51/4±5/67 کیلوگرم، شاخص توده بدن 92/0±93/23 کیلوگرم بر مترمربع) و 12 غیرورزشکار مرد (سن 28/3±91/52 سال، وزن 12/5±35/72 کیلوگرم، شاخص توده بدن 89/0±58/25 کیلوگرم بر مترمربع)، به صورت تصادفی هدفمند انتخاب شدند. آزمون تعدیل شده 20 متر شاتل ران برای فعالیت هوازی وامانده ساز مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت آنزیم های سوپراکسیداز دیسموتاز(SOD) ، کاتالاز (CAT)، پراکسیداز (POD) و همچنین ایمونوگلوبولین A بزاقی قبل، بلافاصله بعد و یک ساعت بعد ازتمرین هوازی بیشینه اندازه گیری شد. بر اساس نتایج، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در هر دو گروه بلافاصله بعد از فعالیت و هم چنین یک ساعت بعد از فعالیت، افزایش معناداری نسبت به قبل از فعالیت داشت. از طرفی، در هر دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار، تفاوت معنا دار بین مقدار ایمونوگلوبولین A قبل و بعد از تمرین ملاحظه نشد. در حالت ریکاوری نیز فعالیت آنزیم های CAT و SOD در گروه ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار افزایش معناداری نشان دادند. به نظر می رسد که سابقه فعالیت ورزشی منظم در افراد ورزشکار می تواند باعث سازگاری بهینه و افزایش توان سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی در مقابله با فشار اکسایشی گردد.
  کلیدواژگان: فعالیت هوازی، آنزیم های آنتی اکسیدانی، بزاق، ایمونوگلوبولین A، میانسالی
 • جواد عاشوری، مهرداد محرم زاده، محبوبه میری صفحات 115-130
  رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت‏ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان از یک سو و از سویی دیگراعتماد سازمانی به عنوان یکی از منابع مهم مزیت رقابتی نقش بسزایی در تشویق و توسعه ی رفتار شهروندی سازمانی دارد. هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین عدالت ادراک شده و اعتماد با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی بوده است. به این منظور از میان نظریه ها و مدل‏های مرتبط با موضوع و تحقیقات پیشین، مدل مفهومی اولیه استخراج شده و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که 3 عامل عدالت ادراک شده، اعتماد سازمانی و همچنین تعهد سازمانی به صورت مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار هستند و از بین این عوامل، اعتماد سازمانی با ضریب تخمین استاندارد برابر 80/0 دارای قوی‏ترین اثر بر متغیر مستقل پژوهش بوده است.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، عدالت ادراک شده، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، وفاداری سازمانی
 • محمدرضا اسد، محمد فشمی صفحات 131-140
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و تناوبی شدیدبر بیان ژن های MEF2A و MEF2D در موش های صحرایی ویستار نر چاق بود.بدین منظور در ابتدا 27 سر موش صحرایی نژاد ویستار 35 تا 45 روزه با میانگین وزنی 10±110 گرم به 3 گروه کنترل چاق بدون مداخله (5 سر)، گروه استقامتی (8 سر) و گروه تمرین تناوبی شدید (8 سر) تقسیم شدند.از 6 موش صحرایی در همان ابتدای شروع پژوهش نمونه برداری و 21 موش صحرایی تحت رژیم پرچرب به مدت 8 هفته قرار گرفتند.وقتی وزن موش های صحرایی بر اساس شاخص لی به بیشتر از 310 گرم رسید، حیوانات جهت انجام پروتکل ورزشی استقامتی و تناوبی شدیدآماده شدند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین که موش صحرایی ها به مدت 8 ساعت ناشتا بودند از عضله دوقلوی آنها بافت برداری صورت گرفت و در دمای 80- درجه سانتیگراد فریز شدند. بیان ژن های MEF2A و MEF2D با استفاده از روش PCR-Real Time و بوسیله آمار توصیفی شامل میانگین ± انحراف استاندارد همراه با روش آماری آنوای یک طرفه و تی مستقل پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف در سطح آلفای 05/0>Pمورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین استقامتی و تمرین تناوبی شدیدبر بیان ژن MEF2A در عضله دوقلوی موش صحرایی های چاق تاثیر معنی داری نداشت (068/0=P) ولی 8 هفته تمرین تمرین تناوبی شدید باعث افزایش معنادار بیان ژن MEF2D در عضله دوقلو ی موش صحرایی های چاق شد (042/0=P). به نظر می رسد پروتکل تمرین تناوبی شدیددر موش هایصحرایی نر چاق می تواند تاثیر مفیدی را برروی نیمرخ گلوکز در شرایط دیابتی داشته باشد که می تواند بوسیله متخصصان ورزشی و بالینی برای جمعیت بیماران دیابتی به عنوان بخشی از برنامه درمان این بیماران مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: عامل تقویت کننده، 2، عامل تقویت کننده، 2 نوع D، تمرین استقامتی، تمرین تناوبی شدید، چاقی
 • آزیتا شهپر توفیق، ابراهیم دلدار صفحات 141-156
  هدفاز انجام این پژوهش مهندسی مجدد در ادارات کل ورزش وجوانان استان های منتخب کشور: مقایسه وضعیت موجود و مطلوب بود.این پژوهش،ازنوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان کشورمی باشد. به دلیل گستردگی جامعه آماری تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایاستفاده شد. از این رو کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل پنج استان به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند(118=n). اساتید مدیریت ورزشی، روایی پرسشنامه را تایید کرده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد.آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع داده ها را تایید کرد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین،فراوانی،درصدفراوانی) و آمار استنباطی (آزمون آنالیز واریانس (05/0P<) و آزمون تعقیبی، آزمون تحلیل واریانس عاملی و همچنین آزمون تی زوجی) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد در وضعیت موجود و مطلوب، مولفه های مهندسی مجدد دارای تفاوت معنی داری می-باشند (به غیر از مولفه ی تکنولوژی اطلاعات در وضعیت مطلوب) و همچنین وضعیت موجود و مطلوب استان آذربایجان غربی با سایر استان ها متفاوت می باشد.
  کلیدواژگان: تغییر، تکنولوژی، رضایت مشتریان، کیفیت کاری، استان
 • سید مرتضی طیبی، علیرضا قنبری صفحات 157-168
  تاثیر تمرین مقاومتی صرفا با انقباضات برونگرا با پیامد آسیب و التهاب عضلانی بر ویسکوزیته پلاسما کاملا روشن نیست. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی برونگرا بر ویسکوزیته پلاسما، نیمرخ چربی و لیپوپروتئین پلاسمای دانشجویان پسر غیرفعال بود. تعداد 12 دانشجوی داوطلب غیرفعال به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی تمرین بازگشت کنترل شده (اکستنشن) از حرکت فلکشن آرنج را که دربردارنده یک انقباض برونگراست، اجرا کردند. زمانهای خونگیری به منظور اندازه گیری عوامل انعقادی شامل 30 دقیقه پیش، بلافاصله، 2 و24ساعت پس از آزمون بود.اگرچه مقادیر لیپوپروتئین پرچگالی، لیپوپروتئین کم چگالی، تری گلیسرید و کلسترول تام تغییرات معناداری نیافت؛ اما، ویسکوزیته پلاسما افزایش معنی داری در پاسخ به تمرین و کاهش معناداری در دوره ریکاوری یافت شد(047/0 = p)؛مقادیرحجم پلاسماکاهش معنی داری در پاسخ به تمرین و افزایش معناداری در دوره ریکاوری داشت(007/0 = p). اگرچه نتایج نامناسبی (کاهش حجم پلاسما و افزایش چسبندگی پلاسما) در اثر تمرین مقاومتی حاد و شدید برونگرا یافت شد، اما طی 2 الی 24 ساعت دوره ریکاوری، تغییرات کاملا برعکس شده و ویسکوزیته پلاسما، در اثر افزایش حجم پلاسما به سطحی بالاتر از سطح اولیه، به زیر مقادیر پایه بازگشت کرد. به عبارت دیگر پاسخ بدن برای مقابله با اثر حاد تمرینیک حالت فراجبرانی بود.
  کلیدواژگان: حجم پلاسما، ویسکوزیته پلاسما، تمرین برونگرا، تمرین مقاومتی، فراجبرانی
 • سیدصلاح الدین نقشبندی، بهرام یوسفی، شیرین زردشتیان صفحات 169-181
  بهره وری و توسعه هر سازمانی تا حد زیادی به کاربرد صحیح منابع انسانی در سازمان وابسته است . هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر سکوت سازمانی کارمندان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور است. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بودند. جامعه اماری به دلیل کم بودن تعداد به صورت تمام شمار به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی کوونن و همکاران (2006) و پرسشنامه نگرش سکوت سازمانی وکولا و بوراداس (2005) استفاده بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط اساتید صاحب نظر دانشگاهی بررسی و تایید شد و در یک مطالعه موردی و با استفاده از ضریب همبستگی آلفایکرونباخ مقدار پایایی برای محاسبه گردید که پایایی سکوت سازمانی برابر 90/0 و سرمایه اجتماعی 86/0 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی ارتباط معناداری با سکوت سازمانی دارد و تاثیر سرمایه اجتماعی بر سکوت سازمانی معکوس می باشد یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی، سکوت سازمانی کمتر می شود. در مجموع، مدلی از رابطه سرمایه اجتماعی و سکوت سازمانی ارائه شد که مدل مناسبی است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سکوت سازمانی، کارمند، ادارات ورزش و جوانان، غرب کشور
 • هیوا بهرام فر، نصرالله سجادی، همیلا تکلی صفحات 183-195
  هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر وفاداری تماشاچیان به بر ند باشگاه های پرطرفدار تهرانی لیگ برتر فوتبال می باشد. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. تعداد 325 نفر از تماشاچیانی که در یکی از بازی های خانگی تیم های استقلال و پرسپولیس بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفته اند پرسشنامه محقق ساخته ایی با 41 سوال را تکمیل کردند. پایایی درونی سوالات با استفاده از روش آلفای کرونباخ 841/0 محاسبه گردید. جهت توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تماشاچیان از آمار توصیفی و برای نرمال بودن داده های جمع آوری شده آزمون کلموگروف- اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفت. جهت تعیین عوامل تاثیر گذار بر وفاداری تماشاچیان تحلیل عامل اکتشافی انجام شد. پنج عامل مالی- رفاهی، مدیریت ورزشگاه، عاطفی، کیفیت فنی، ارتباطات - اطلاعات شناسایی گردید. به منظور اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری تماشاچی و حضور مجدد ایشان در ورزشگاه واریانس تبیین شده هر عامل (ارزش ویژه) مورد بررسی قرار گرفت و به ترتیب عوامل مالی- رفاهی ، مدیریت ورزشگاه، عاطفی، کیفیت فنی، ارتباطات - اطلاعات در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: تماشاچیان، وفاداری، لیگ برتر فوتبال، باشگاه، برند