فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال چهارم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن عامری شهرابی، اسماعیل کاووسی صفحه 11
  فرهنگ کیفیت نوعی جو سازمانی است که در آن گروه های کاری به منظور محقق شدن وظایف مشخص خودشان با همدیگر کار می کنند. فرهنگ کیفیت می تواند زمینه ساز، مبنا و ضمانت کننده تحقق کیفیت باشد. طراحی مدل فرهنگ کیفیت و شاخص های آن از جمله ابزار های مهم برای شناخت وضعیت علمی کنونی دانشگاه، ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای برنامه ها و فعالیت های علمی گذشته و نیز تعیین و ترسیم وضعیت علمی مطلوب دانشگاه در آینده می باشد.
  این پژوهش کیفی با هدف طراحی و ارائه مدل فرهنگ کیفیت در حوزه آموزش و با به کارگیری روش تحلیل محتوا با نظام مقوله ای انجام شده است. محقق برای دستیابی به لایه ها و ابعاد موضوع از شیوه تحلیل محتوای کیفی استفاده نموده و به شیوه اعمال استقرایی طبقه بندی ، با ارائه و مفروض گرفتن تعاریف مشخص قبل از شروع به تحقیق، به مطالعه متون تعیین شده پرداخته و با مقایسه تعاریف از پیش تعیین شده و متن های مورد تحلیل به داوری درباره عدم وجود یا وجود مصادیق آن تعریف در متن های مورد نظر پرداخته و در نهایت از هم دسته کردن کد مفهوم ها 90 شاخص شناسایی نموده که این 90 شاخص یا زیر مقوله ها در 20 مقوله یا مولفه و در قالب سه بعد (تم) اصلی روان شناختی-فرهنگی، ساختاری- مدیریتی و محیطی طبقه بندی شده اند.
  کلیدواژگان: فرهنگ کیفیت، بعد روان شناختی، فرهنگی، بعد ساختاری، مدیریتی، بعد محیطی
 • محمدعلی عامری صفحه 42
  تحقق مدیریت دانش، از الزامات اساسی و ابزار قدرتمند توسعه سازمان دانش محور محسوب می گردد. لذا ایجاد یک دید جامع در خصوص چالش ها و موانع استقرار مدیریت دانش در مراکز آموزش ناجا به عنوان پیش نیازی در رسیدن به اهداف دانش محوری در سطح نیروی انتظامی را ضروری می نماید.
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی موانع زیرساختی استقرار مدیریت دانش در سطح مراکز آموزش ناجا و ارائه الگوی بهبود آن می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از جنبه ماهیت توصیفی پیمایشی است.
  ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته شامل 37 سوال بوده که اعتبار محتوایی آن با استفاده از نظر اساتید مدیریت و کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع تائید، هم چنین برای محاسبه پایایی پرسش نامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده که مقدار آلفای کرونباخ برای تحقیق حاضر 89/0 است. جامعه آماری این تحقیق، فرماندهان، روسا و مدیران آموزشی، پژوهشی و مدرسین ممیزی شده گروه های علمی معاونت تربیت و آموزش ناجا شاغل در سه مرکز آموزش علمی تخصصی ناجا شامل مراکز آموزش شهید چمران کرج، شهید بهشتی اصفهان و ثامن الائمه (ع)مشهد بوده، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 96 نفر تعیین و از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای انتخاب نمونه استفاده وتجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.
  یافته های تحقیق نشان می دهد به ترتیب شاخص های منابع انسانی، فناوری، فرهنگ، رهبری و ساختار باید در اولویت برنامه ریزی برای پیاده سازی مدیریت دانش قرار گیرند.
  کلیدواژگان: دانش، مدیریت دانش، موانع مدیریت دانش، مراکز آموزش
 • محمد رضوی، پرویز امیری صفحه 70
  برای تدوین یک نظام آموزشی مناسب می بایست هرکدام از عناصر آموزش را جداگانه مورد بررسی وتاثیر آن را بر ارتقاء سطح کیفی آموزش های تخصصی سنجیده و بهترین روش های آموزشی را ارائه نمود. یکی از این مولفه های تاثیرگذار، روش های یاددهی (روش های تدریس) بوده که یکی ازمهم ترین عوامل ارتقاء سطح کیفی آموزش های تخصصی محسوب می گردد. این تحقیق ازنوع کاربردی و توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش میدانی و جامعه آماری شامل353 نفر با حجم نمونه تعداد129 نفر به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه، از بین کلیه فرماندهان پاسگاه ها، پایگاه ها و ناوگروه های شناوری ، اساتید و فراگیران انتخاب گردیده است ابزارگردآوری اطلاعات؛ پرسش نامه40 سوالی که توسط محقق صورت گرفته است، بامقیاس پنج گزینه ای لیکرت بوده که پس ازتایید روایی محتوایی آن با نظرمتخصصان،پایایی آن با استفاده ازضریب آلفای کرانباخ98/0 محاسبه شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های آماری این پژوهش نشان می دهد. الف: روش های تدریسی که درحال حاضرتوسط اساتید دروضعیت موجود مورد استفاده قرارگرفته وصحت آن نیز به صورت معنی داری توسط داده ها موردارزیابی قرارگرفته عبارتند از:1-روش تدریس سخنرانی 2- روش تدریس پرسش وپاسخ 3- روش تدریس حفظ وتکرار 4- روش تدریس حل مسئله 5- روش تدریس مختلط (چند حسی) ب: روش های تدریسی که دروضعیت مطلوب مورد نیاز بوده و می تواند باعث ارتقاء سطح کیفی آموزش های تخصصی دریایی شود عبارتند از: 1-روش تدریس کارگاهی 2- روش تدریس آزمایشی 3- روش تدریس مختلط (چند حسی) 4- روش تدریس تجربه علمی 5- روش تدریس گردش علمی6- روش تدریس نمایشی7- روش تدریس مشاهده 8- روش تدریس حل مسئله 9- روش تدریس حفظ وتکرار 10- روش تدریس پرسش و پاسخ. باتوجه به تجزیه وتحلیل مولفه هادردوسطح«وضعیت موجود ووضعیت مطلوب«نتایج نشان داد، که برای ارتقاءسطح کیفی آموزش های تخصصی دریایی ،( بافراهم آوردن زیرساخت های لازم مانند مکان ،منابع ،زمان و..) مربیان می بایست با استفاده بیشتراز روش های تدریس کارگاهی، آزمایشی، عملی، نمایشی، تجربی و مشاهده ای برابر سرفصل ها و برنامه های تفصیلی که قابلیت ارتقای سطح کیفی آموزش را داشته ومی تواند در ارتقاء کیفیت آموزشهای دریایی بسیار تاثیرگذار باشد استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: روش تدریس، آموزش های تخصصی دریایی، یاددهی، آموزش، مربی
 • حسین مومنی مهمویی، خدیجه جهاندار صفحه 106
  این پژوهش با هدف تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تربیت شهروندی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی، از طریق روش پژوهش شبه آزمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان فیض آباد استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 94-93 بوده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ایتعداد 50 نفر از دانش آموز از بین آنان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل(هر گروه 25 نفر) گمارده شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه تربیت شهروندی فتحی واجارگاه (1385) و سازگاری اجتماعی کلارک و همکاران(1953) صورت گرفته است. از روایی محتوایی برای بررسی اعتبار پرسش نامه تربیت شهروندی استفاده شد. روایی سازه پرسش نامه سازگاری اجتماعی از طریق همسانی درونی تایید شد. در این پژوهش پایایی پرسش نامه تربیت شهروندی با استفاده از آلفای کرانباخ 79/0گزارش شد. پایایی آزمون سازگاری اجتماعی، با استفاده از کودرریچاردسون 81/0 برآورد شد. از تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد . نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر تربیت شهروندی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، تربیت شهروندی، سازگاری اجتماعی
 • هوشنگ خزایی صفحه 135
  هدف این پژوهش، بررسی نقش ورزش صبحگاهی در ارتقای آمادگی جسمانی و رزمی کارکنان ستاد ناجا با رویکرد پدافند غیر عامل می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان ستاد ناجا بوده و با استفاده از فرمول محاسبه نمونه گیری کوکران حجم نمونه پژوهش 300 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. اعتبار و روایی پرسش نامه توسط 10 نفر از متخصصان و اساتید علوم ورزشی و تربیت بدنی تایید شد و پایائی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91 درصد بدست آمد. پس از گرد آوری اطلاعات و ورود به برنامه نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده و برای بررسی روابط بین فرضیه ها از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون r استفاده شد. نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها و یافته های پژوهش نشان داد با سطح معنا داری کمتر از5% بین انجام ورزش صبحگاهی کارکنان ستاد ناجا و پدافند غیر عامل رابطه معنا دار وجود دارد بدین معنی که ورزش صبحگاهی نقش موثری در ارتقای آمادگی جسمانی و رزمی کارکنان ستاد ناجا داشته و موجب ارتقای آستانه مقاومت و مصونیت بدن آنان در برابر تهدید بیماری ها و پیشگیری از امراض گردیده و بازدهی و بهره وری کارکنان را افزایش داده که منجر به کاهش هزینه های درمانی و پزشکی ناجا می شود که تحقق همه این موارد یعنی اهداف پدافند غیرعامل درحوزه مدیریت منابع انسانی، ارتقای آمادگی رزمی، صرفه جویی اقتصادی و ارتقای پایداری ملی کشور و ناجا محقق شده است. این مقاله بر آن است ضمن بررسی تاثیر ورزش صبحگاهی بر ارتقای آمادگی جسمانی و توان رزمی کارکنان ناجا ارتباط بین ورزش صبحگاهی و پدافند غیر عامل را بررسی و بیان کند.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، ستاد ناجا، کارکنان ناجا، ورزش صبحگاهی
 • یوسف گراوند، فرجام وهابی صفحه 167
  یکی از عواملی که می تواند در سازمان های امروزی، عملکرد موثر سازمان را بهبود بخشد، عزت نفس کارکنان است. عوامل زیادی از جمله هوش هیجانی، بر عزت نفس تاثیر دارد. به منظور تعیین تاثیر آموزش هوش هیجانی بر عزت نفس، پژوهشی به روش نیمه تجربی با هدف بهبود عملکرد پلیس امداد تهران بزرگ از طریق تقویت عزت نفس در میان کارکنان آن پلیس با جامه آماری 1500 نفر انجام شد. نمونه آماری مشتمل بر60 نفر بود، که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. برای گردآوری داده ها، از دو پرسش نامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و عزت نفس کوپراسمیت استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در قسمت آمار توصیفی داده های بدست آمده به صورت جداول و نمودارها، فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ارائه شد و در قسمت آمار استنباطی، از آزمون کوواریانس استفاده شد.نتایج نشان داد که: در مقایسه بین گروه شاهد و مداخله، آموزش هوش هیجانی بر عزت نفس در پلیس امداد تهران بزرگ تاثیر مثبتی داشته است. همچنین بین گروه شاهد و مداخله، آموزش مولفه های هوش هیجانی(خودآگاهی، خودانگیزی، خودکنترلی، همدلی، مهارت های اجتماعی) نیز تاثیر مثبتی بر عزت نفس در پلیس امداد تهران بزرگ نشان داد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، عزت نفس، پلیس امداد
|
 • Mohsen Amiri Shahrabi, Esmaeil Kavosi Page 11
  Quality Culture is Organizational Qtmospher That The groups Coordinate together to do their duties.
  It can be base in making quality. Designing model of quality culture and this index is necessary in knowing scientific situation of university. Performance assessment, doing plans, the last scientific activities and determing Ideal university Scientific situation in fiture.
  Keywords: Quality Culture, Cultural-Psycology chimension, Management- structure dimention, Enviorment dimention
 • Mohammad Ali Amery Page 42
  Context : Implementation of knowledge management, the basic requirements and the development of knowledge-based organization is considered a powerful tool . Therefore, a comprehensive view of the challenges and barriers of knowledge management in police training centers as a prerequisite to achieve the objectives of Knowledge at the level of law enforcement is needed .
  Aim: This study aimed to identify barriers infrastructure of knowledge management at the level of police training centers and its improved model . The purpose of this study and the descriptive nature .
  Method
  The data collection tool was a questionnaire consisting of 37 questions that Validity of the content using the supervision and management of relevant experts confirmed , The method for calculating reliability using Cronbach's alpha that Cronbach's alpha for this study is 0/89 . The population of this research , Officers, directors and managers of educational, research and scientific groups audited teachers trained police department , Police working in three centers specialized education is Contains scientific -Karaj training centers, martyr Beheshti and Samen in mashhad . Sample size was determined using a sample of 96 people and stratified random sampling to select samples and analyzing research data using SPSS software.
  Findings : The results show that Respectively, indicators of human resources, technology, culture, leadership and structure should be a priority investment for the implementation of knowledge management .
  Keywords: Knowledge, knowledge management, knowledge management barriers, training centers
 • Mohammad Razavi, Parviz Amiri Page 70
  To compile an appropriate training system¡ first each one of training elements should be investigated individually and their influence on promotion of the qualitative level of specialized training should be assessed. Then we can introduce best teaching methods. One of these influencing factors is the teaching method which is effective on promction of the qualitative level of specialized training courses.this thesis is applied¡ descriptive and analytical in nature :in which the data required has been qathered throuqh field stuady. the statistical society of this research includes 353persone out of when 129 person has been liked accidentally(as a sample). Who are commanders of border posts¡ naval bases ¡ professors and trainees.
  The required data has been gotherd through the researchers questionnaire with 40 questions and likerts 5choices index. After that ¡the validity and reliability of the information were assessed by the experts of the field.
  The kronbach reliability index was calculated 0/98. The information was analyzed by pearsons correlation index and SPSS software. The findings of this research show that the teaching methods which are used by the professors at the tim being and their validity has meaningfully been investigated ¡are:giving speech ¡qusetionning and answering ¡ memoring and repetition ¡ problem solving¡ multi senses.
  And the cptimal teaching methods required for promoting the qualitative level of specialized maritime training s are:Workshop teaching method¡ experimental ¡ multi senses ¡ scientific experiences ¡ scientific tours ¡ motion picture ¡ observation ¡ problem saving ¡ memorization and repetition and questioning –answering.
  THE analyz of difference factors in tow levels of "current situation and optimal situation "
  Shows that for improving the qualitative level of maritime training s (after providing the infrastructure like : place ¡ resources¡ time¡ etc).trainers should use the following methods more :workshop¡ experiment ¡ scientific ¡ motion picture ¡ experience and observation according to the related curriculum which must be promotable reqarding qualitative level of training and can be effective for improving .the quality of maritime training.
  Keywords: Teaching method, specialized maritime, training, teaching, trainer, trainings.
 • Hosein Momeni, Khadijeh Jahandar Page 106
  This study examines the impact of life skills training on citizenship education and social adjustment of female students Sixth grade elementary. This research was a quasi-experimental study. The population was all sixth grade girls from of the Feyzabad city from Khorasan Razavi province, in the 94-93 school year.
  Using a stratified random sample of 50 students selected from among those in the control and experimental groups (N = 25) were assigned. Data were collected using a questionnaire citizenship education fathi vajargah(1385) and social adjustment clark et al(1953) has been made. Content validity was used to assess the validity of questionnaire citizenship education. construct validity of questionnaire social adjustment Through internal consistency was confirmed.In this study, Cronbach's alpha reliability citizenship education using 0/79, respectively. Reliability questionnaire social adjustment, using the Kuder-Richardson formula were estimated 0/81. Analysis of covariance was used to analyze the data.
  The results showed that Life skills training on citizenship education and social adjustment of students affected.
  Keywords: life skills, Citizenship education, Social adjustment
 • Hoshang Khazaee Page 135
  The goal of this research is to study the role of morning exercises in enhancing Physical eduation & I.R.I Police,s Combat by dint of Passive defence the research method is descriptive and its goal is Qpplied. The statistical Population is personnel in I.R.I Ppolice headquarters and it was used cronbach,s alpha. The gathering data, it was used questionnal which designed by researcher.
  Keywords: Passive defence, I.R.I Police, headquarters, morning exercise
 • Yousef Gravand, Farjam Vahabi Page 167
  One of the factors that can be found in today's organizations, effective organization improve performance, self-esteem staff. Many factors such as emotional intelligence, self-esteem implications. To determine the effect of emotional intelligence on self-esteem, quasi-experimental study with the aim of improving police performance through improving self-esteem among the staff of Tehran's relief it was 1500 police statistics garment.
  The sample consisted of 60 students, selected through purposive sampling and were divided randomly into two groups To collect data, two questionnaires of emotional intelligence and self concept was used shearing Siberia Data using SPSS software and descriptive and inferential statistical analysis was .In the descriptive statistics obtained data in tables and graphs, frequency, mean, standard deviation, were presented at the statistics, ANCOVA was used.
  The results showed that: compared between the intervention and control groups, emotional intelligence training on self-esteem has a positive effect on Tehran's police assistance. Also between the intervention and control groups, training components of emotional intelligence (self-awareness, self-motivation, self-control, empathy, social skills) also had a positive impact on self-esteem in Greater Tehran police showed relief.
  Keywords: Emotional intelligence, self-esteem, rescue police