فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال چهارم شماره 4 (زمستان 1395)
 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرتضی عسکرانی، مصطفی نیکنامی، نادرقلی قورچیان صفحه 11
  تغییر و تحولات مداوم محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت های گوناگون اجتناب ناپذیر می سازد. از طرف دیگر سازمان ها به جهت همسو شدن با تغییرات محیطی نیازمند بهبود و توسعه و گسترش عملیات اجرایی هستند. یکی از فرایندهایی که شایستگی های موجود در کارکنان را تقویت می نماید و منجر به ایجاد بالندگی در فرد می گردد، آموزش است. لذا با توجه به آنچه گفته شد، هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری شهر تهران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی-بنیادی و از نظر نوع داده آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شهرداری تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع ده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی مدیران شهرداری تهران (شهرداری تهران دارای 16 اداره کل و نه معاونت می باشد) به تعداد 740 نفر بودند که با استفاده از از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و فرمول کوکران 253 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به منظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمی نیز با توجه به سوال-های پژوهش از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودار) و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای) و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های ارتقای کیفیت آموزشی و بالندگی مدیران شهرداری عبارتند از فردی، آموزشی و سازمانی؛ با توجه به مولفه های پژوهش مدلی ارایه شد که برازش مطلوبی داشت.
  کلیدواژگان: ارتقا کیفیت آموزش، بالندگی مدیران شهرداری، مولفه آموزشی، مولفه فردی، مولفه سازمانی
 • مهدی خیراندیش، احمدعلی روح اللهی، عبدالعلی جلالی صفحه 54
  عملکرد کارکنان مراقبت پرواز به عنوان یکی از مشاغل حرفه ای تا حدود زیادی به اثربخشی آموزش های دانشگاهی بستگی دارد. این پژوهش به تحلیل شکاف آموزش های دانشگاهی دانشجویان مراقبت پرواز با نیازها و خواسته های محیط های عملیاتی می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی گردآوری داده ها، تحقیقی اکتشافی، از جنبه زمانی، مقطعی و از نظر نوع داده ها، پژوهشی کمی به شمار می رود. برای شناسایی شاخص های تحلیل شکاف، اسناد و ضمایم ایکائو، دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی نهاجا و سازمان هواپیمایی کشوری بررسی شدند. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی، 15 مولفه برای تحلیل شکاف شناسایی شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین مولفه های رعایت دستورالعمل های عملیاتی، اعمال مدیریت ترافیک هوایی، نحوه برخورد با شرایط اضطراری، دانش زبان انگلیسی و فعالیت های پژوهشی و الزامات محیط های عملیاتی شکاف معنی داری وجود دارد. همچنین کمترین و بیشترین شکاف به ترتیب به مولفه های برخورداری از دانش نظری و کسب دانش زبان انگلیسی مربوط بود.
  کلیدواژگان: تحلیل شکاف، هم راستایی آموزش، کیفیت آموزش، محیط عملیاتی و دانشجویان مراقبت پرواز
 • محمد شرفی، امین باقری کراچی صفحه 86
  به دلیل تغییر و تحولات سریع تکنولوژی و فناوری، زندگی و کار در دنیای پویای امروزی دچار تغییر و تحول گردیده و به روز رسانی مداوم دانش، مهارت و نگرش کارکنان سازمان ها به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. هدف این مقاله شناسایی آموزش های شغلی مورد نیاز مشاغل دانشگاهی و بررسی میزان ارائه این آموزش ها در دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.در این تحقیق از روش تحقیق آمیخته (طرح اکتشافی) استفاده شد. گروه نمونه در بخش کیفی 27 نفر بودند که به شکل هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری قسمت کمی شامل کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی بوده که 405 نفر از آنها به صورت طبقه ای نسبتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های کمی از 5 پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پایایی همه پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرانباخ برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگر چه میزان و کیفیت دوره های آموزشی برگزار شده برای تمامی رسته های شغلی، بالاتر از سطح متوسط است ولی تا رسیدن به سطح مطلوب هنوز فاصله دارد. دانشگاه علامه طباطبایی بایستی با نیازسنجی مداوم از کارکنان خود، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان خود نماید.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، نیازسنجی آموزشی، منابع انسانی، دانشگاه
 • علی دلاور، صغری ابراهیمی قوام، اسکندر مومنی، حسن رضا رفیعی، لیلا ذوقی صفحه 104
  کشورهای توسعه یافته توانسته اند با آموزش ایمنی تردد، ضمن حل مشکل ترافیک، تلفات ناشی از آن را تا حد قابل توجهی کاهش دهند. آموزش صحیح کودکان و ارتقای آگاهی های آنان به مقررات و چگونگی استفاده بهینه از وسیله نقلیه و جاده به ویژه برای کودکان و کسب هوشیاری و آشنایی با قوانین عبور و مرور بسیار موثر است و در کاهش حوادث ترافیکی نقش عمده ای دارد. هدف کلی این مطالعه آگاهی از اثربخشی آموزش بسته ترافیکی ارائه شده به کودکان دخترو پسر در پایه ششم ابتدایی می باشد. روش مطالعه این پژوهش، «شبه آزمایشی» و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کودکان (12ساله) پایه ششم ابتدایی (پسرانه و دخترانه) می باشد. حجم نمونه به تعداد 60 نفردرهر یک از دو گروه آزمایش (15 نفردختر و 15 نفر پسر) و گواه (15 نفردختر و 15 نفر پسر) است. نمونه گیری به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران بوده است. در مرحله بعد از بین مدارس ابتدایی این منطقه، 2 مدرسه دخترانه و پسرانه و از هر مدرسه (دخترانه و پسرانه) دو کلاس پایه ششم به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی یک کلاس در گروه آزمایشی و یک کلاس در گواه گمارده شدند.در این مطالعه به گروه آزمایش در 8 جلسه60 دقیقه ای بسته آموزش رفتار های ترافیکی ایمن آموزش داده شد. اما گروه گواه، مداخله ای دریافت نکرد ابزار تحقیق، پرسشنامه 35 سوالی می باشد که به منظور اندازه گیری میزان یادگیری رفتارهای ایمن ترافیکی و بر اساس قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در سه حوزه عابر پیاده دوچرخه سوار و سرنشین ماشین توسط پژوهشگر طراحی و تدوین شده است.که با استفاده از روش اعتبار صوری تعیین اعتبار گردیده و جهت تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (91 %)محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss22 و روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد با حذف اثر پیش آزمون، بین نمره های پس آزمون رفتار ایمن ترافیکی پسران و دختران تفاوت معناداری وجود ندارد. اما تفاوت بین نمره های پس آزمون رفتار ایمن ترافیکی گروه آزمایش و کنترل معنادار است. همچنین اثر تعاملی جنسیت و گروه بر نمره های پس آزمون رفتار ایمن ترافیکی معنادار نمی باشد. با توجه به نتایج آزمون تعقیبی، بعد از آموزش مقررات ترافیکی، رفتار ایمن ترافیکی گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر بوده و این اثر معنادار می باشد. این بدین معناست که آموزش اثرگذاری خوبی نشان داده است.این نتایج حاکی از آن است که پس از آموزش در هر دو جنسیت گروه آزمایش از گروه کنترل عملکرد بهتری داشته اند.
  نتیجه گیری
  بسته آموزشی رفتار ترافیکی بر میزان یادگیری از رفتار های ایمن ترافیکی در کودکان پایه ششم دختر و پسر مقطع ابتدایی (به عنوان عابر پیاده، دوچرخه سوار و سرنشین ماشین) از اثربخشی آموزشی خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: بسته آموزشی، رفتارهای ترافیکی، کودکان، یادگیری
 • مهدی صادقی، سارا یزدانفر صفحه 139
  پایداری در آموزش عالی یک حوزه نسبتا جدید و نوظهور در عرصه تحقیق محسوب می شود. پژوهش عمیق و انجام ارزیابی پایداری در آموزش عالی از طریق گسترش مطالعات موردی جامع، پژوهش مبتنی بر مسئله درباره نقش آموزش عالی و نیز پژوهش پایداری میان رشته ای به وسیله کاربرد در جهان واقعی می تواند در توسعه جامعه ای پایدار نقش ایفا نماید. این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری توصیفی – تحلیلی است، با هدف شناسایی مولفه ها و ارائه الگوی مناسب ارزیابی پایداری در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. بدین منظور ابتدا با مطالعه پیشینه بین المللی و ملی در این زمینه و نیز برنامه پنج ساله و سند چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی تعدادی مولفه استخراج شد و سپس دیدگاه صاحب نظران حوزه آموزش عالی و توسعه درباره مناسب بودن مولفه های مستخرج مورد بررسی قرار گرفت. این کار با استفاده از روش دلفی انجام شد و در نهایت مولفه ها نهایی شد.جامعه آماری، 30 نفر از متخصصین آموزش عالی و توسعه بودند. در نهایت14 مولفه اصلی و75 زیر مولفه تعیین شد و مبنایی برای طراحی ابزار ارزیابی پایداری در دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت. الگوی حاضر، در یکی از بزرگ ترین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به اجرا گذاشته شده است و نتایج تحقیق نشان دادکه وضعیت مولفه های1 تا 10 و مولفه 13 از دیدگاه پاسخدهندگان نامطلوب است و مولفه های 11 و 14 در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند.
  کلیدواژگان: دانشگاه پایدار، مولفه های دانشگاه پایدار، ارزیابی دانشگاه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی
 • سید علی اکبر افجه ای، حامد دهقانان، وحید خاشعی ورنامخواستی، سید محمود هاشمی صفحه 175
  تصویر سازی ازدانشگاه ها موضوع جدیدی است که توجه بسیاری از مراکز علمی را به خود جلب کرده است به طوری که افزایش رقابت میان دانشگاه ها بر سر جذب دانشجو، آنها را وادارکرده تا از طریق ایجاد مجموعه ای از ویژگی های مطلوب و منحصر به فرد برای جذب دانشجویان برای خودشان تصویر ایجاد کنند. این مقاله با هدف شناسایی موانع و چالش های ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه در دانشگاه علامه طباطبایی تهیه شده است. روش پژوهش مورد استفاده، گراندد تئوری است. روش گردآوری داده ها مصاحبه با اساتید دارای مرتبه استادیاری به بالا که دارای 5 سال سابقه اجرایی در دانشگاه بوده و نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شده است. داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده در این تحقیق با بهره گیری از سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل گردیدند. برای یافتن موانع و چالش های ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه از رویکرد کیفی، روش تحلیل تماتیک استفاده شد و برای ارائه مدل مفهومی از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده گردید با تحلیل های انجام شده 10 مانع و چالش ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه شامل موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع ارتباطی، موانع پژوهشی، موانع سیاسی، موانع امکاناتی، موانع راهبردی،موانع علمی و آموزشی، موانع مدیریتی، مشکلات اساتید و کارکنان و مشکلات سازمانی شناسایی گردیدند.
  کلیدواژگان: تصویر سازمانی، موانع و چالش ها، گراندد تئوری
|
 • Mohhamad Kheirandish, Ahmad Ali Rohoulahi, Abdol Ali Jalali Page 54
  The performance of Air Traffic Control personel as one of the sensitive professional jobs largely depend on the effectiveness of education of universities in this field.This research deal with Gap analysis of the Air Traffic Control students training based on the needs and demands of operating environments. The present research is applied by goal kind, and is explorative by the way gathering data, and is cross-sectional by time horizon, and is quantative resarch by data kind. In order to identify the indicators of gap analysis, documents, procedures and Annexes of ICAO, Air Force internal guidelines and the Civil Aviation Authority were investigated. Based on exploratory factor analysis, 15 factors were identified for gap analysis. The results of the data analysis by T-test showed that there is a significant gap between the components consist of comply with the Operating procedures, air traffic management applying, how to deal with emergency situations, knowledge of English and research activities and requirements of operating environments. Also, the minimum and maximum gap was associated respectively to components having the theoretical knowledge and knowledge of the English language.
  Keywords: Gap Analysis, Training Alignment, Training Quality, Operating Environment, Flight Care Students.
 • Mohammad Sharafi, Amin Bagheri Karachi Page 86
  working and living in the new word are changed because of fast changes in technology. Thus, updating knowledge, skills and attitude of personnel is urgent and undeniable need, especial for those organizations that struggling to response the customer needs in right way, right time and right quality. The aim of this study was identifying educational needs of universities jobs and review the situation of this educational courses in universities. the research method was mixed method research with focus on exploratory design and statistical population of study are employees of AllamehTabataba’i University. we used the purposeful sample method via semi-structured interviews with 27 employees for qualitative section of research and stratified sample contain 405 employees for quantitative section. questionnaire were used for data gathering for quantitative section. The research result indicates that, although the amount and quality of training courses for all job categories above average but still has gap to reach an optimum level. Allameh Tabatabai University should be a continuous needs assessment of its staff and Based on the needs of the extracted, Held training for its employees.
  Keywords: on the job training, need assessment, human resource, university
 • Mahdi Sadeghi, Sarab Yazdanfar Page 139
  Sustainability in higher education is a relatively new domain in research areas. This way, the researchers of the sustainability in higher education have been encouraged to have a closer examination of the innovations of sustainability in universities. This research, being practical in its aim and descriptive-analytic in methodology, was conducted in Islamic Azad University with the aim of recognizing the components and providing feasible patterns for sustainability examination. To this end, a certain number of components were initially obtained through an investigation of national and international experience, the five-year program and the Document of Future Perspective for Islamic Azad University and then the views of the experts were asked as to what extent the aforementioned components were appropriate. This was carried out through Delphi method and at last the components were finalized. The statistical population consisted of 30 individuals who were the experts of higher education and development. Consequently, 14 main components and 75 Sub-components were designed to be the groundwork for the examination means of sustainability which in turn was performed in form of questionnaires to investigate the present status of Islamic Azad University. The present study has been conducted in one of the major branches of Islamic Azad University and the results showed that the respondents were not satisfied with components number 1 to 10 and 13 and the components number 11 and 14 were relatively satisfactory.
  Keywords: sustainable university, the components of sustainable university, sustainability assessment of university, Islamic Azad University
 • Seyed Ali Akbar Afjee, Hamed Dehghanan, Vahid Khashei Varnamakhasti, Seyed Mahmood Hashemi Page 175
  Abstract
  The imaging of the universities is a new issue that has attracted the attention of many scientific centers, so that the increasing competition among universities over student recruitment has forced them to create a set of desirable and unique features for To attract students to create their own image. This paper aims to identify the obstacles and challenges of improving the organizational image of the university at Allameh Tabatabai University. The research method used is grounded theory. Data gathering method Interview with professors who have an associate professorship level up to 5 years of university experience and a snowball sampling has been done. The data from the interviews conducted in this study were analyzed using three stages of open source coding, axial coding and selective coding. A qualitative approach was used to find the barriers and challenges of organizational image enhancement. The method of analytic analysis was used and a conceptual model was used for interpretive structural modeling (ISM). The analysis of 10 obstacles and the challenge of improving the organizational image of the university include cultural and social barriers, communication barriers, research barriers, political barriers, barriers to facilities, strategic barriers, scientific and educational obstacles, management barriers, faculty and staff problems, and organizational issues. Identification They came.