فهرست مطالب

مدیریت سلامت - پیاپی 70 (زمستان 1396)
 • پیاپی 70 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسن اشرفی ریزی * صفحات 7-9
 • علی دواتی، سودابه وطن خواه، کیمیا شریفی * صفحات 10-21
  مقدمه
  این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های تابعه دانشگاه شاهد انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه به شکل توصیفی مقطعی در سال 1394 و با استفاه از پرسشنامه «پیمایش بیمارستان در مورد فرهنگ ایمنی بیمار» انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های تابعه دانشگاه شاهد بود. تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
  یافته ها
  تعداد 94 نفر از 120 پرستار در پژوهش مشارکت داشتند. نمرات ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار به ترتیب مربوط به بعد ایمنی بخش محل خدمت پرستاران (61/2)، ایمنی بیمار (39/2)، ایمنی بیمارستان (26/2)، ارتباطات (21/2)، تناوب گزارش دهی حوادث ناخواسته (14/2)، و کمترین میانگین مربوط به بعد سوپروایز واحد (85/1) بود. در کل میانگین نمرات ابعاد در سطح پایین (میانگین کمتر از 5/2) گزارش شده است. قوی ترین همبستگی بین بعد بخش محل کار و سوپروایزر وجود داشت (00/0، p=44/0r=).
  نتیجه گیری
  حمایت مدیریت ارشد از ایمنی بیمار، رویکرد کارگروهی، سنجش اثربخشی تغییرات ایمنی بیمار و برخورد محترمانه کارکنان با یکدیگر، از جمله نقاط قوت بیمارستان در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار بودند. همچنین وجود فرهنگ سرزنش، کمبود تعداد کارکنان، ساعت کار طولانی، عدم تشویق فرهنگ ایمنی بیمار، عدم توجه به پیشنهادهای کارکنان، نبود فرهنگ پیشگیری، هماهنگی ناکافی بخش ها و واحدهای بیمارستانی، از جمله نقاط ضعف تاثیرگذار بر کاهش ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار بودند. انجام چنین مطالعاتی می تواند راهگشایی برای بهبود فرهنگ ایمنی بیمار و در پی آن ارتقای کیفیت خدمات سلامت باشد.
  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی، خطای پزشکی، بیمارستان
 • نیلوفر محقق، یحیی حجتی زاده*، رعنا کوثری، نسترن فیاضی، زهرا سره بندی صفحات 22-39
  مقدمه
  دانش از عوامل اساسی ایجاد ثروت، توانایی و دانایی به شمار می آید که با تولید و انتشار، مدیریت و کاربست آن، توسعه ملی تحقق می یابد. مطالعه حاضر با روش مرور نظام مند، وضعیت استقرار و کاربست مولفه های مدیریت دانش را در کتابخانه های دانشگاهی ایران بررسی نموده است.
  روش کار
  همه مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی، با استفاده از کلیدواژه های استاندارد و حساس مرور شدند. سپس همه مقالاتی که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند، پس از کنترل کیفی وارد فرایند مرور نظام مند شده و پس از طبقه بندی مقالات، نتایج آنها به صورت توصیفی و در قالب جدول خلاصه سازی، جمع بندی و تفسیر شد.
  یافته ها
  در جستجوی اولیه، تعداد 860 مقاله استخراج شد که از میان این مقالات، 28 مقاله شرایط لازم برای شرکت در مطالعه را داشتند. مرور نظام مند مطالعات نشان داد در نیمی ازکتابخانه های دانشگاهی، وضعیت کاربست و استقرار مدیریت دانش پایین تر از حد متوسط و در وضعیت نامطلوبی است. همچنین وضعیت استقرار مدیریت دانش در کمتر از نیمی از کتابخانه ها در حد متوسط گزارش شد و در دو کتابخانه وضعیت کاربست مدیریت دانش بیشتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوبی قرار داشت.
  نتیجه گیری
  استقرار و کاربست مولفه های مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی، به طور کلی در وضعیت نسبتا نامطلوبی قرار دارد اما در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به سایر کتابخانه های دانشگاهی از وضعیت بهتری برخوردار است. آگاهی از وضعیت استقرار مدیریت دانش، اولین مرحله در بهبود و رفع موانع اجرای آن است و همچنین برنامه ریزی و سیاست گذاری هدفمند برای مدیریت دانش تولید شده در سطح ملی، به همراه ایجاد یکپارچگی در مدیریت دانش مانع هدر رفت سرمایه های فکری می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مولفه ها، کتابخانه های دانشگاهی، استقرار، مرورنظام مند
 • معصومه عرفانی خانقاهی، بهارک شیرزاد کبریا *، مریم صداقت صفحات 40-51
  مقدمه
  امروزه در مدیریت معاصر، مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش معنوی و سرمایه اجتماعی به عنوان دو متغیر مهم با کیفیت زندگی کاری کارکنان انجام گردید.
  روش کار
  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر کنترل متغیرها غیر آزمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 284 نفراز کارکنان دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی بودند. با توجه به جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه 162 نفر و با نمونه گیری تصادفی طبقه ای، بر حسب جنس انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی کینگ و کیفیت زندگی کاری والتون، سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوشال بود که روایی محتوایی داشته و پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89 درصد و82 درصد و 86 درصد محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین مولفه های هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان(70/0r= و سطح معناداری000/0=p) وبین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری(83/0 r=و سطح معناداری 000/0p=) رابطه معنادار وجود داشت و این دو متغیر می توانند پیش بینی کننده کیفیت زندگی کارکنان باشند.
  نتیجه گیری
  سهم هوش معنوی و سرمایه اجتماعی در پیش بینی کیفیت زندگی کارکنان متفاوت است. سرمایه اجتماعی64 درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاری و هوش معنوی 40 درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاری را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی کاری
 • صلاح الدین سفاری لافتی، سمیه حسام *، عباس یزدانپناه صفحات 52-67
  مقدمه
  بیمارستان ها از جمله مراکز بسیار مهم در زمان وقوع بلایا به شمار می روند. به منظور موفقیت در مواجهه با بلایا، آگاهی از عوامل تاثیرگذار مدیریت بلایا بسیار ضروری است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بلایا در بیمارستان های استان هرمزگان بوده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاریردی و از نوع توصیفی پیمایشی است که در سه مرحله و در سال 1395 انجام شد. شناسایی مولفه های اصلی مدیریت بلایا در بیمارستان ها با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای، شناسایی عوامل موثر با استفاده از روش دلفی و اولویت بندی عوامل موثر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت نمره دهی صورت پذیرفت. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روش قضاوت خبرگان استفاده و پایایی پرسشنامه با روش همبستگی پیرسون اندازه گیری شد (89/0).
  یافته ها
  مهمترین عوامل موثر در مرحله پیشگیری و کاهش اثرات، مرحله آمادگی، مرحله پاسخ و مرحله بازیابی به ترتیب استانداردسازی تسهیلات درمانی (وزن 02975/0)، تدوین برنامه راهبردی پاسخ در حوزه درمان استان (وزن 02895/0)، ایجاد منطقه درمان پیشرفته در محل حادثه (وزن 02834/0) و پیگیری بازسازی و نوسازی تسهیلات درمانی و ستادی نظام سلامت (وزن 02865/0) است.
  نتیجه گیری
  به منظور آمادگی بیشتر در برابر بلایا، بهتر است بیمارستان های استان هرمزگان تدوین برنامه راهبردی پاسخ را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. عوامل موثر شناسایی شده می تواند به عنوان راهنمایی مناسب در راستای آمادگی بهتر در برابر بلایا به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: بلایا، مدیریت بلایا، عوامل موثر، بیمارستان، استان هرمزگان
 • عباس شیخ طاهری، عایشه زارعی *، مریم احمدی صفحات 68-78
  مقدمه
  تحقق پرونده الکترونیک دندان پزشکی با مشکلات متعددی روبرواست. قابلیت های محدود نرم افزار های دندان پزشکی یکی از موانع استفاده از این سیستم ها می باشد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مقایسه قابلیت های پرونده الکترونیک دندان پزشکی تخصصی انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی-تطبیقی در سال 1395 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 140 سیستم پرونده الکترونیک دندان پزشکی از کشورهای مختلف بود که بر اساس متون شناسایی شد. به وب سایت این برنامه ها مراجعه شد. نرم افزارهایی که وب سایت فعال نداشتند یا سیستم مورد نظر برای استفاده در دندان پزشکی عمومی معرفی شده بود، از مطالعه حذف شدند. در نهایت 23 سیستم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. چک لیست مورد استفاده بر اساس بررسی متون طراحی شد و روایی آن، با دریافت نظرات متخصصین تایید شد. پژوهشگر نسخه آزمایشی و فهرست قابلیت های این نرم افزارها را در وب سایت آنها بررسی کرد. برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) استفاده شد.
  یافته ها
  رایج ترین قابلیت های سیستم های پرونده الکترونیک دندان پزشکی تخصصی عبارتند از: مدیریت قرارملاقات ها (9/73درصد)، رسم نمودارهای بالینی مختلف (9/60درصد)، ردیابی مسائل مالی مطب (5/56درصد)، یادآور برای امور اداری(5/43 درصد)، هشدارهای مختلف در موضوعات بالینی (8/34 درصد)، ایجاد گزارش های مختلف (4/30درصد)، پیگیری درخواست های بیمه ای (4/30 درصد)، ثبت تصویر دهان و دندان بیمار (26درصد) و مدیریت فرآیند پرداخت (7/23درصد).
  نتیجه گیری
  توجه نکردن به قابلیت های سیستم های پرونده الکترونیک دندان پزشکی موجب مشکلاتی در پذیرش این سیستم ها می شود. توجه به کارکردها و قابلیت ها بر اساس نیاز کاربران و ذینفعان این سیستم برای طراحان نرم افزار در راستای برطرف کردن مشکلات سیستم و تامین نیازهای مدیریتی و بالینی ضروری است.
  کلیدواژگان: پرونده الکترونیک دندان پزشکی، ویژگی، پرونده الکترونیک سلامت، قابلیت
 • اسماعیل وزیری*، نادر نقشینه، عبدالرضا نوروزی چاکلی، میترا دیلمقانی، شهرام توفیقی صفحات 79-93
  مقدمه
  اشتراک گذاری داده های پژوهشی باعث تسریع فعالیت های پژوهشی و پیشرفت علمی می شود و برای ذینفعان خود مزایای متعددی دارد. با وجود این مزایا، بیشتر پژوهشگران به دلایل متعددی از انجام آن خودداری می کنند. پژوهش حاضر به بررسی چالش هایی می پردازد که مانع از اشتراک گذاری داده های پژوهشی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران می شود.
  روش کار
  پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، به شناسایی چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران حوزه پزشکی کشور پرداخت. نمونه آماری این پژوهش 400 نفر از پژوهشگران حوزه های پزشکی بودند که در پایگاه وب آو ساینس (Web of Science) در سال 2016 دارای مقاله بوده اند. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و فریدمن) در این پژوهش استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس میانگین رتبه، نگرانی از سوء استفاده و سوء تفسیر از داده ها ( 02/9 )، امکان انتشار زود هنگام داده های اشتراکی توسط دیگران قبل از انتشار آنها توسط پژوهشگر اصلی (71/8) و نبود ساز و کارهای انگیزشی مناسب (60/8)، مهم ترین چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی از نظر پژوهشگران حوزه پزشکی بودند. در بین دو گروه مردان و زنان (003/.= P) و محققان بالینی و غیربالینی حوزه پزشکی ایران (014/. = P) از نظر میزان اشتراک گذاری، تفاوت معنا دار بود.
  نتیجه گیری
  چالش های اشتراک گذاری داده های پژوهشی لزوم توجه بیشتر به آموزش پژوهشگران به منظور آشنایی بیشتر آنها با قابلیت های داده ها و تغییر نگرش آنها به داده های پژوهشی را ایجاب می کند. شناخت قابلیت ها و مزایای اشتراک گذاری داده ها توسط پژوهشگران حرکت به سمت پژوهش های داده محور را تسهیل می کند.
  کلیدواژگان: اشتراک داده- اخلاق، قوانین، اشاعه اطلاعات، اشتراک اطلاعات
 • لیلا نعمتی انارکی، حامد آقاجانی*، محمدرضا علی بیک صفحات 94-106
  مقدمه
  در سال های اخیر با استقبال هرچه بیشتر جوامع علمی از ابزارهای وب2، استفاده از روش آلتمتریک به عنوان یکی از روش های علم سنجی، برای سنجش میزان تاثیرگذاری تولیدات علمی در رسانه های اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثرگذاری مقالات حوزه پزشکی کودکان ایران با استفاده از روش آلتمتریک انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضرکاربردی از نوع توصیفی-تحلیلی و روش پژوهش علم سنجی است. جامعه پژوهش شامل 1332 مقاله پژوهشی، مروری و خلاصه کنفرانس‏‏های منتشر شده کشور ایران در حوزه پزشکی کودکان در پایگاه آی. اس. آی طی سال های 2010 تا 2016 است که طی بررسی 256 عدد از آنها دارای نمره آلتمتریک بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار Webometric Analysis و افزونه کاربری Altmetric API استخراج و با روش های آمار توصیفی در نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند.
  یافته ها
  از میان 1332 مقاله مورد بررسی در حوزه پزشکی کودکان ایران، 256 مقاله دارای نمره آلتمتریک بودند. این مقالات رسانه های مندلی، سایت یولایک، رسانه های خبری، وبلاگ ها، توییتر، ردیت، فیس بوک، پینترست، فکالتی1000 و گوگل پلاس اشاره شده بودند. میانگین رتبه مقالات حوزه پزشکی کودکان ایران با در نظر گرفتن نمره آلتمتریک 43/0 بود.
  نتیجه گیری
  تعداد مقالات منتشر شده نسبتا مناسب بود، اما مقالات از نظر کیفی و نمرات آلتمتریک کسب شده ناهمگون بودند. نگارش مقالات بین المللی در افزایش تاثیرگذاری مقالات نقش بسزایی دارد. نویسندگان ایرانی این حوزه باید دقت بیشتری در انتخاب مجلات برای انتشار مقالات خود مبذول دارند.
  کلیدواژگان: علوم، انتشارات، پزشکی کودکان، رسانه های اجتماعی
 • حسین مطهری نژاد * صفحات 107-122
  مقدمه
  پذیرش و کاربرد موفقیت آمیز فن آوری اطلاعات کیفیت ارائه خدمات بهداشت و درمان را افزایش می دهد. هدف این مطالعه، بررسی نقش ظرفیت یادگیری سازمانی در پذیرش فن آوری اطلاعات توسط پرستاران بیمارستان های آموزشی بود.
  روش کار
  مدل پژوهش که براساس نظریه های پذیرش فن آوری تدوین شد در مطالعه ای مقطعی در سال 1394 مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری شامل پرستاران سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود (788=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 258 نفر برآورد گردید که 177 نفر از پرستاران در این پژوهش مشارکت کردند. برای گردآوری داده ها از مقیاس پذیرش فن آوری اطلاعات و مقیاس ظرفیت یادگیری سازمانی استفاده شد. ضریب همسانی درونی مقیاس ها 77/0 و 72/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده روایی سازه مقیاس ها بود. برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اثرات عملکرد مورد انتظار (01/0>p، 271/0=β)، تلاش مورد انتظار (05/0>p، 191/0=β) و نفوذ اجتماعی (01/0>p، 195/0=β) بر تمایل رفتاری برای کاربرد فن آوری اطلاعات مثبت و معنی دار بودند. ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد مورد انتظار (01/0>p، 378/0=β)، تلاش مورد انتظار (01/0>p، 389/0=β) و نفوذ اجتماعی (01/0>p، 267/0=β) اثر مثبت و معنی دار داشت؛ هر چند اثر مستقیم ظرفیت یادگیری سازمانی بر تمایل رفتاری برای کاربرد فن آوری اطلاعات (05/0
  نتیجه گیری
  ظرفیت یادگیری سازمانی می تواند بر تعیین کننده های اصلی تمایل رفتاری برای کاربرد سیستم های اطلاعات اثر بگذارد و از این طریق، زمینه پذیرش و کاربرد فن آوری اطلاعات بوسیله پرستاران بیمارستان های آموزشی را فراهم سازد.
  کلیدواژگان: فن آوری اطلاعات، سیستم های اطلاعات بهداشت و درمان، یادگیری، بیمارستان های آموزشی، پرستاران
|
 • H. Ashrafi-Rizi * Pages 7-9
 • A. Davati, S. Vatankhah, K. Sharifi * Pages 10-21
  Introduction
  this study aimed to determine and compare the viewpoints of nurses in the field of patient safety culture in the hospital Mostafa Khomeini in Tehran.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study in 1394 by using the questionnaire "Hospital Survey on Patient Safety Culture" was performed. The study population consisted of all nurses working in university hospitals control. Data analysis was conducted in two levels of descriptive and inferential statistics.
  Results
  94 of 120 nurses participated in the study. Dimension scores patient safety culture was related to the department of nurses (61/2), patient safety (39/2), safety Hospital (26/2), communications (21/2), the frequency of reporting of adverse events (14 / 2), and the lowest supervisor department (85/1), respectively. Overall, the mean scores of all dimensions at a low level (less than 5.2 average) have been reported. The strongest correlation was found between the department of nurses and supervisors (p=0.000, r=0.44).
  Conclusion
  Senior management support of patient safety, teamwork approach, measure the effectiveness of changes of patient safety, and personnel dealing respectfully with each were of the strengths of the hospital in the field of patient safety culture. Also according to the results Blame culture, lack of personnel, long working hours, lack of encouraging a culture of patient safety, lack of attention to personnel suggestions, the absence of a culture of prevention, inadequate coordination among hospital departments and units were weaknesses that affecting to reduce patient safety culture dimensions. Such studies can clear the way for improved patient safety culture and seeks to improve the quality of health services.
  Keywords: Patient Safety, Safety Culture, Medical Errors, Hospital 1
 • N. Mohaghegh, Y. Hojati Zadeh *, R. Kousari, N. Fayazi, Z. Sarebandi Pages 22-39
  Introduction
  Knowledge is the source of wealth, ability and wisdom, and can lead to national development when produced, published, managed and applied. This systematic review aimed to examin the establishment and implementation of knowledge management elements in academic libraries in Iran.
  Methods
  All indexed articles in national and international valid databases were reviewed using related keywords. Articles meeting the inclusion criteria then underwent an assessment for study quality; the selected articles were classified and the results were completely described.
  Results
  From the initially identified 860 articles, 28 met the initial inclusion criteria. Concerning the application and implementation of knowledge management, half of the libraries ranked below average while less than half ranked average. Only two libraries had a satisfoactory status and ranked above average.
  Conclusion
  Generally, the establishment and implementation of knowledge management elements in academic libraries in Iran are relatively poor, but medical libraries are in a better condition; therefore, knowledge management awareness is the first step towards improving and removing the barriers to its implementation. Knowledge management, if monitored and integrated at national level, can prevent the wate of intellectual capital resources.
  Keywords: Knowledge Management, Components, Academic Libraries. Establishment, Systematic review
 • M. Erfanikhanghahi, B. Shirzadkebrya *, M. Sedagat Pages 40-51
  Introduction
  The concept of quality of work life has currently changed into a major social issue. This study aimed to determine the relationship between two important variables, spiritual intelligence and social capital, and quality of work life.
  Methods
  The population of this applied, non-experimental study consisted of 284 employees of Islamic Azad University of Medical Sciences. Considering Morgan sample table, the sample size (162) was determined using stratified random sampling based on gender. The tools used for data collection consisted of King’s spiritual intelligence, Walton’s quality of work life, and Nahpyt and Ghoshal’s social capital questionnaires the content validity of which were confirmed and their reliability scores were 0. 89, 0. 82, and 0. 86%, respectively. Data were analyzed using Pearson correlation and regression.
  Results
  There was a significant relationship between spiritual intelligence and quality of work life (r=0. 70, p=0. 000), and between social capital and quality of work life (r=0. 83, p=0. 000). Therefore, these variables can predict the quality of work life.
  Conclusion
  Spiritual intelligence and social capital predict quality of life differently. According to the findings, social capital can predict 0. 64 of changes in the quality of work life while spiritual intelligence can predict 40% of those changes.
  Keywords: spiritual intelligence, social capital, quality of work life
 • S. Safari Lafti, S. Hessam *, A. Yazdanpanah Pages 52-67
  Introduction
  Hospitals are among the most important centers at the time of disasters. Knowing the factors affecting disaster management is essential to face with disasters successfully. The purpose of this study was to identify and prioritize effective factors of disaster management in Hormozgan province hospitals.
  Method
  This study is an applied descriptive survey conducted in three stages in 2016. In order to identify the main components of disaster management in hospitals, a literature review followed by a Delphi method were used to identify the factors affecting disaster management. The instrument of the study was a researcher-made questionnaire based on a 5-point Likert scale. The validity of the questionnaire was assessed by the expert judgment method and the reliability of the questionnaire was measured by Pearson correlation method (0. 89). Moreover, Analytical Hierarchy Process (AHP) method was used to prioritize the effective factors.
  Results
  The most important factors influencing in prevention, preparation, response, and the reconstruction stage were the standardization of medical facilities (weight 0. 02975), development of a strategic response plan in the treatment area of province (0. 02895(, creation of an advanced treatment area at the site of the accident (weight 0. 02834(, and the pursuit of staff and health facilities reconstruction and modernization (weight 0. 02865), respectively.
  Conclusion
  The findings of the study suggest to develop a strategic response plan in priority programs for further preparation and planning against disasters. The effective factors identified for this research can be used as a guide to achieve preparedness against disasters.
  Keywords: Disasters, Disaster Management, Effective Factors, Hospital, Hormozgan Province
 • A. Sheikhtaheri, A. Zarei *, M. Ahmadi Pages 68-78
  Introduction
  There are many problems to achieve the adoption of electronic dental record systems. Limited functionalities are one of the most important barriers to the use of electronic dental records. Therefore, this study aimed to identify and compare features and functionalities of specialized electronic dental record systems.
  Methods
  This descriptive-comparative study was conducted in 2016. Using previous published materials, 140 electronic dental record systems from different countries were identified. The websites of these systems were reviewed. The systems without a website or identified as software for general dental clinics were excluded from the study. Finally, 23 specialized electronic dental record systems were included. We developed a checklist based on a literature review. The content validity of the checklist was confirmed by experts. Using this checklist, researcher studied the features and functions of these systems based on the information available in websites and Demo versions of the systems. Descriptive statistics and comparative tables were used for data analysis.
  Results
  The most common features of the systems were: visiting management (73.9%), drawing different clinical charts (60.9%), tracking financial issues of the office (56.5%), providing reminders for administrative affairs (43.5%), providing various alerts for clinical issues (34.8%), generating various reports (30.4%), tracking the insurance claims electronically (30.4%), capturing patients’ oral images and radiographic studies (26%), and managing the payment and reimbursement processes (23.7%).
  Conclusion
  Lack of attention to features of electronic dental record systems may result in problems in the adoption of such systems by dentists. Developing appropriate functions and features based on the dentists’ needs is a must for software developers to resolve the systems issues and fulfill the administrative and clinical requirements.
  Keywords: Electronic Dental Records, Feature, Electronic Health Record, Functions
 • E. Vaziri *, N. Naghshineh, A. Noroozi Chakoli, M. Dilmaghani, Sh Tofighi Pages 79-93
  Introduction
  Data sharing accelerates research activities and production of science. It has numerous benefits for the stakeholders. However, researchers withhold it for different reasons. Accordingly, the present study examined the challenges refusing data sharing among Iranian researchers of medical sciences.
  Method
  The present survey study sought to identify data sharing challenges from the medical sciences researchers’ perspectives using a questionnaire. The sample population included 400 researchers in the field of medical sciences, who had published articles in WoS databases in 2016. Descriptive and analytical statistics (independent samples t-test, one-way ANOVA and Friedman test) were used in this study.
  Results
  Based on the mean ranks, concerns about the misuse and misinterpretation of the data (9.02), earlier publication of the shared data by others prior to their publication by the main researcher (8.71) and lack of appropriate motivational mechanisms (8.6) are the most important data sharing challenges from the viewpoints of Iranian researchers in Medical Sciences. There was a significant difference in data sharing rate between males and females (p= .003), on the one hand, and clinical and non-clinical groups of researchers in medical sciences (p= .014) on the other hand.
  Conclusion
  The findings indicate that it is essential to familiarize the researchers with data capabilities in order to change their attitudes toward data sharing. Knowing about the benefits of sharing data facilitates the movement toward data-based research studies.
  Keywords: Data sharing- Ethics, Data sharing- Legislation, Information dissemination, Information sharing
 • L. Nemati-Anaraki, H. Aghajani-Koupaei *, M. Alibeyg Pages 94-106
  Introduction
  Recent years has witnessed a great use of web2 tools in scientific societies, and Altmetrics method has received more attention by social media as a means of measuring the impact of scholarly documents. This study aims to explore the impact of Iranian pediatrics articles using Altmetrics method.
  Methods
  In this descriptive-analytic study, a scientometric analysis method was used. The study population consisted of 1332 research articles, review articles and conference abstracts published from Iran in the field of pediatrics at Science Citation Index Database, during 2010-2016, that 256 of them received Altmetric score. Altmetrics indicators of articles were collected using Webometric Analysis software and altmetric.com API, and the collected data were analyzed using SPSS19 software.
  Results
  According to the findings, 256 articles out of 1332 articles in the field of pediatrics from Iran, had altmetrics score and were mentioned in 10 social media, i.e. Mendeley, CiteULike, Weblogs, Mainstreams, Twitter, Reddit, Facebook, Pinterest, Google plus and Faculty1000. The average rank of Iranian pediatrics articles with regard to Altmetrics score was 0.43.
  Conclusion
  Although there were a good number of articles on pediatrics, they were heterogeneous concerning quality and Altmetrics score. Writing international articles has an important role in increasing the impact of articles. It seems that writers in this field should be more careful in selecting journals to publish their articles.
  Keywords: Science, Publications, Pediatrics, Social media
 • H. Motahhari Nejad * Pages 107-122
  Introduction
  Successful adoption and use of information technology increase the quality of healthcare delivery. This study aimed to investigate the role of organizational learning capability on acceptance of information technology by nurses of teaching hospitals.
  Methods
  A cross-sectional study was conducted in 2016, employing a research model based on technology acceptance theories. The study population included nurses in three teaching hospitals in Kerman University of Medical Sciences (N = 788). The sample size, 258 nurses, was estimated by using the Cochran's formula. The participants of the study were 177 nurses. The instruments used in this study included the user acceptance of information technology scale, and organizational learning capability scale. Internal consistency coefficients of .77 and .72 for scales were obtained, respectively. Confirmatory factor analysis demonstrated construct validity of scales, and path analysis was used to test the hypotheses.
  Results
  Results indicated that influences of performance expectancy (β=.271, p.05) was not significant.
  Conclusion
  The organizational learning capability can affect major determinants of behavioral intention to use information systems and, thereby providing the context to acceptance and use of information technology by nurses of teaching Hospitals.
  Keywords: Information Technology, Health Information Systems, Learning, Teaching Hospitals, Nurses 1