فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات - سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1395)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی داوری *، ترانه فرخ منش صفحات 1-23
  اگر چه فعالیت های کارآفرینانه بوسیله نگرش ها یا انگیزه های فرد، مهارت ها و ویژگی های روانشناختی ایجاد می شوند؛ اما فعالیت کارآفرینانه در خلاء شکل نمی گیرد و بوسیله عوامل نهادی، دولت، محیط کسب و کار و شرایط اقتصاد کلان تحت تاثیر قرار می گیرند. لذا دولت ها به دنبال اجرای سیاست های کارآفرینی در حوزه های مختلف از جمله حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا فاوا هستند. این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر سیاست های کارآفرینی بر راه اندازی و توسعه کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) اجرا شده است. سیاست های منتخب شامل تدوین استراتژی ملی کارآفرینی، اصلاح و بهبود قوانین، ارتقای آموزش و مهارت های کارآفرینی، دسترسی به منابع مالی، حمایت از فناوری و نوآوری و ارتقای شبکه سازی و اطلاع رسانی بر اساس مدل آنکتاد است. این تحقیق توصیفی- همبستگی است. پرسشنامه پژوهش بین کارشناسان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان های تابعه مرتبط با حوزه های سیاستگذاری و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان فاوا توزیع و جمع آوری شده است. بر اساس یافته های این مطالعه فرضیات تحقیق مورد پذیرش قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، راه اندازی و توسعه کسب و کار، سیاست کارآفرینی
 • الهه براری*، ابوالقاسم عربیون، مرتضی اکبری صفحات 24-49
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل منابع اطلاعاتی، شیوه کسب اطلاعات و ویژگی های منابع مورد استفاده در فرایند رفتار اطلاع یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر درجه و میزان کنترل متغیرها غیر آزمایشی، از نظر گرد آوری داده ها پیمایشی بوده است و نیز به صورت توصیفی و همبستگی تحلیل گردید. جهت جمع آوری داده، نمونه ای به حجم 140 آزمودنی، بر اساس جدول کرجسی- مورگان از میان کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته بوده است که روایی محتوای این پرسشنامه توسط نخبگان و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ احراز گردید. برای تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزارهای SPSS20 و Lisrel 8.52 استفاده شده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش، محقق از ضریب تغییرات، آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده نموده است. در نهایت تحلیل های انجام شده نشان از این دارد که عوامل نوع منبع، معیار ارزیابی منبع و نحوه ی کسب اطلاعات، دو به دو دارای رابطه معناداری هستند و نیز عامل نوع منبع اطلاعات، بیشترین سهم تاثیرگذاری را بر رفتار اطلاع یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی دارد. همچنین کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی، نمایشگاه های تخصصی را به عنوان اولویت اول خود در استفاده از منبع دانسته اند و صحت و درستی اطلاعات کسب شده برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است و آنها برای کسب اطلاعات، رجوع به منابع اطلاعات شخصی خود را نسبت به شیوه های دیگر ترجیح می دهند. نتایج بدست آمده در این پژوهش به سیاست گذاران در طراحی نظام اطلاعاتی کارآمد و متناسب با نیاز کارآفرینان یاری می رساند.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، رفتار اطلاع یابی، کارآفرینی، منابع اطلاعاتی
 • مینا یمینی فیروز *، سید رضا نقیب سادات، علی اضغر کیا صفحات 50-73
  این پژوهش با هدف شناخت نقش بازی های رایانه ای در رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانشآموزان سوم راهنمایی شهر تهران انجام گرفته و با بهرهگیری از نظریه های بازی و نظریه یادگیری اجتماعی، به تبیین موضوع مورد بررسی پرداخته است. این پژوهش، با روش های پیمایش و مشاهده و با استفاده از تکنیک پرسشنامه در بین 450 نفر از دانشآموزان سوم راهنمایی شهر تهران، انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که: 1. بین نقش بازی های رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. 2. بین نقش بازی های رایانهای و افزایش مهارت (توانایی حل مسئله، افزایش خلاقیت، ترغیب به کار گروهی، افزایش حس رقابت، بهتر شدن سرعت عمل و واکنش، تصمیم گیری درباره اتفاقات آینده، احساس قدرت و تسلط بر رایانه) دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. 3. بین نقش بازی های رایانه ای و احساسات و نگرشهای (درک واژگان زبان، لذت بخش بودن واژگان زبان، به خاطرسپاری واژگان زبان، علاقه به درس زبان، علاقه به معلم زبان و فعال بودن در کلاس زبان) دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران در صورت رواج عناصر زبانی بیگانه رابطه معناداری وجود دارد. 4. بین نقش بازی های رایانه ای و فراگیری ابعاد عناصر زبانی بیگانه (افزایش دایره لغات، تقویت نوشتن، تقویت صحبت کردن، تقویت گوش کردن و بهبود مهارت های ارتباطی) در میان دانشآموزان سوم راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. 5. بین نقش بازی های رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه از لحاظ جنس دانشآموزان تفاوت معناداری وجود ندارد. 6. بین نقش بازی های رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه از لحاظ میزان تحصیلات پدر دانشآموزان تفاوت معناداری وجود ندارد.7. بین نقش بازی های رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه از لحاظ میزان تحصیلات مادر دانشآموزان تفاوت معناداری وجود دارد. 8. بین نقش بازی های رایانه ای و رواج عناصر زبانی بیگانه از لحاظ میزان درآمد خانواده دانشآموزان تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به یافته های به دست آمده در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که دانشآموزان از طریق انجام بازی های رایانه ای به طور غیر مستقیم و ناخودآگاه عناصر زبانی بیگانه را می آموزند.
  کلیدواژگان: بازی، بازی های رایانه ای، عناصر زبانی بیگانه، دانش آموزان
 • زهره سلطانی زرندی *، محمد باقر نگهبان، فاطمه مکی زاده صفحات 74-96
  بخش کشاورزی یکی از مهم ترین قطب های اقتصادی کشور محسوب میگردد و سرمایه گذاری و توجه ویژه به این بخش امری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با هدف تحلیل هم واژگانی مقالات فارسی حوزه کشاورزی کرمان در نمایه استنادی علوم ایران با رویکرد ترسیم نقشه علمی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی با رویکرد علم سنجی است و از طریق هم رخدادی واژگانی و با استفاده از فنون تحلیل شبکه های اجتماعی انجام شده است. جامعه موردمطالعه، مقالات فارسی حوزه کشاورزی کرمان نمایه شده در پایگاه استنادی علوم ایران در بازه زمانی 1378 تا 1394 هستند. برای ترسیم و تحلیل شبکه هم رخدادی واژگانی از نرم افزار «راور ماتریس»، «اس. پی. اس. اس» و «یو.سی.آی.نت (510/6)» و «نت دراو» استفاده شده و طبقه بندی موضوعات با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی «Ward linkage» صورت گرفته است. نتایج نشان می دهند که رشد تولیدات علمی در حوزه کشاورزی کرمان در بازه زمانی پژوهش سیر صعودی داشته و نشریات علوم آب وخاک و پژوهش و سازندگی، بیشترین سهم را در انتشار مقالات حوزه کشاورزی کرمان داشته اند. با استفاده از توزیع برادفورد 20 نویسنده به عنوان نویسندگان فعال این حوزه شناخته شدند. موضوعات منتسب به مدارک (کلیدواژه ها) با استفاده از نمودارهای سلسله مراتبی در 36 خوشه قرار گرفتند و پسته به عنوان فعال ترین زمینه پژوهشی این حوزه و پرکاربردترین کلیدواژه به کاررفته در مقالات، شناخته شد. در آخر باید گفت که تحلیل هم واژگانی می تواند از موضوعات پژوهشی، اصطلاحات مهم و رابطه بین آنها، تحلیل قابل قبولی ارائه دهد و به سیاست گذاران درجهت برنامه ریزی مناسب به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی یاری رساند.
  کلیدواژگان: تحلیل هم واژگانی، نقشه علمی، نمایه استنادی علوم ایران، کشاورزی، کرمان
 • مهدی رحمانی*، امیر رضا اصنافی، محمد امین عرفان منش صفحات 97-115
  هدف از پژوهش حاضر بررسی صحت استنادی پایان نامه های دفاع شده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393 است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها پیمایشی و جامعه آماری شامل 42 پایان نامه دفاع شده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393 بود. تعداد کل استنادهای 42 پایان نامه مورد بررسی به صورت تقریبی برابر با 1878 استناد بود که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان تعداد 320 استناد برای بررسی صحت استنادی و میزان مطابقت با شیوه نامه انجمن روان شناسی آمریکا (APA) انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها، مشاهده مستقیم و جستجوی استنادها از طریق پایگاه های اطلاعاتی و موتورهای جستجو بود. داده ها در سیاهه وارسی محقق ساخته براساس پژوهش آزاده، واعظ و قریب (1388) وارد و تحلیل شد.یافته های پژوهش نشان می دهند که از 262 استناد در مقاله های مورد بررسی، 58 استناد فاقد هر گونه خطای استنادی بودند. همچنین صحت استنادی پایان نامه ها براساس مولفه جنسیت تفاوت معناداری وجود نداشت. صحت استنادی دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد و منابع استنادی لاتین نسبت به منابع استنادی فارسی بیشتر بود. نتایج پژوهش نشان می دهدکه به صورت میانگین هر استناد دارای 53/2 خطای استنادی است و عوامل مختلفی را می توان در بروز وضعیت نامطلوب استناددهی در پایان نامه ها از جمله عدم آگاهی دانشجویان از اهمیت یک دستی استنادها در آثار علمی، عدم آشنایی پژوهشگران با نرم افزارهای مدیریت منابع و مآخذ مثل (اندنوت، پژوهیار و غیره) به منظور مدیریت بهینه استناددهی در پایان نامه ها و کپی برداری از استنادها، برشمرد.
  کلیدواژگان: صحت استنادی، پایان نامه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
 • محمد کریم بیات *، علیرضا اسفندیاری مقدم، مقصود امیری صفحات 116-143
  هدف اصلی پژوهش شناسایی مهم ترین شاخص های بکار رفته در ارزیابی کارایی کتابخانه های دانشگاهی است که در متون پیشین با رویکرد تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی پرداخته اند. این پژوهش از نوع توصیفی و به روش تحلیلی انجام گرفته است بدین معنی که برای این کار بیش از 40 پژوهش که با رویکرد تحلیل پوششی داده ها انجام شده بود مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت و شاخص هایی که آنها برای ارزیابی کارایی بکار برده بودند، پس از استخراج، با روش دلفی تایید و ارائه شد. پس از بررسی شاخص های بکار رفته در پژوهش های پیشین و مشخص شدن شاخص ها، 14 شاخص به عنوان شاخص های اصلی ورودی و 14 شاخص خروجی مشخص گردید. در نهایت با ادغام و یا حذف برخی از شاخص ها، ده شاخص ورودی و پنج شاخص خروجی مشخص شد. با توجه به کاربردی بودن رویکرد تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی و عدم پژوهش با این رویکرد برای ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی در کل کشور، این پژوهش از نوآوری و اصالت جدیدی برخوردار است.
  کلیدواژگان: شاخص های ارزیابی، کتابخانه های دانشگاهی، الگو، تحلیل پوششی داده ها
 • صفر بیگ زاده*، بهروز رسولی صفحات 144-168
  پایان نامه ها و رساله های دوره های تحصیلات تکمیلی از مهم ترین برآیندهای پژوهشی دانش آموختگان این دوره ها هستند. ایده اصلی در این آثار مربوط به دانشجو است، اما گروه راهنمایی و موسسه های آموزشی نیز در تکمیل اثر نقش دارند. با این حال، حقوق مادی و معنوی هریک از افراد یا نهادهایی که در تکمیل این آثار نقش دارند هنوز مشخص نیست. در این مطالعه سعی شده این مسئله در ایران با رویکرد حقوقی بررسی شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مطالعه تطبیقی متون قانونی مرتبط در ایران و دو کشور توسعه یافته، یعنی ایالات متحده و کانادا است. حقوق مالکیت فکری از زیرساخت های گردآوری، سازمان دهی و اشاعه پایان نامه ها و رساله های دانشجویی است و لذا ضرورت پژوهش در این زمینه اجتناب ناپذیر است. رویکرد پاسخگویی به پرسش های پژوهش، کیفی، و روش پژوهش «تحلیل اسناد» است. جامعه بررسی این پژوهش شامل مقررات مرتبط با کپی رایت، به ویژه درباره پایان نامه ها و رساله ها در کشورهای منتخب می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد توجه آیین نامه های دانشگاه های ایالات متحده و کانادا به مسائل مرتبط با کپی رایت پایان نامه ها و رساله ها بیش از موسسه های ایرانی است. علیرغم تاثیر اساتید راهنما، مشاور، و داور در پایان نامه، همواره شخص دانشجو مالک «اثر» و حقوق ناشی از آن به تعبیر قانون حمایت به شمار می آید.
  کلیدواژگان: حقوق مالکیت فکری، کپی رایت، حق مادی، حق معنوی، آموزش عالی، پایان نامه و رساله دانشجویی، ایران
|
 • Ali Davari * Pages 1-23
  Entrepreneurial activities are created by a person’s attitude or motivation, skills and psychological characteristics, But entrepreneurial activities do not form in vacuum and are affected by institutional factors, government, business environment and macroeconomic conditions .Therefore, the governments formulate entrepreneurship policies in different sections such as information & Communications technologies or ICT .
  The aim of this study is to identify the effect of entrepreneurship policies on the establishment and development of ICTs businesses selected policies include the formulating national entrepreneurship strategy, optimizing the regulatory environment, enhancing entrepreneurship education and skills, development, facilitating technology exchange and innovation, improving access to finance, promoting awareness and networking according to UNCTAD framwork. The research was descriptive-correlation. Questionnaire distributed among experts and managers in the Ministry of ICTs and affiliated organizations related to the field of policy making and development of knowledge-based ICTs businesses. Analysis proved 6 hypotheses.
  Keywords: Entrepreneurship Policy, ICTs, Business Establishment, Developme
 • Elahe Barari * Pages 24-49
  This research aims to identification and analysis informational sources, A method of obtaining information and Evaluation Criteria Sources that used in the information seeking behavior of entrepreneurs in medicinal plants industry process. This is descriptive and correlational research and quantitative research methods is used in this study. To collect data, according to Morgan - krejcie table Was selected a sample size of 140 subjects, the medicinal plant industry entrepreneurs selected by simple random sampling in Tehran city.A questionnaire developed by the researchers for this study, The Content validity of This questionnaire by elitesand and the Reliability by using the Cronbach's alpha was confirmed. For data analysis in this study used SPSS 20 and Lisrel 8.50l Software. And to answer the research questions, the researcherused of Pearson correlation and regression analysis and the coefficients of variation. Eventually The analyzes carried out shown that The type of source, a method of obtaining information and Evaluation Criteria Sources a significant Pairwise relationship.As well as The type of information source Factor is the greatest impac on information seeking behavior of entrepreneurs medicinal plants.also the medicinal plant industry entrepreneurs are considered the specialized exhibitions as their first priority in the usage of sources And for the for entrepreneurs, accuracy of the information is more important than the other existing criteria.And they prefered to Earn information from their personal sources to other ways. The results obtained in this research assist to policymakers in designing efficient and effective information system that tailored to entrepreneurs needs
  Keywords: Medicinal plants, Information seeking behavior, entrepreneurship, Informational resources
 • Mina Yaminifirooz * Pages 50-73
  This study aimed to understand the role of computer games in common of foreign languages elements among third grade middle school students in Tehran and with utilization of game theories and social learning theory has been investigated to explain this issue. This study, have been done with methods survey and observation and using of a questionnaire among 450 among third grade middle school students in Tehran. The results showed that: 1.There is a significant relationship within the role of computer games and common of foreign languages elements among third grade middle school students in Tehran. 2. There is a significant relationship within the role of computer games and enhancing the skills (problem-solving ability, enhance creativity, encourage to teamwork, enhance the sense of competition, improve the speed of action and reaction, decision-making about future events, a sense of power and control over the computer) of third grade middle school students in Tehran. 3. There is a significant relationship within the role of computer games and the feelings and attitudes (understand the vocabulary, enjoyable vocabulary, memorization the vocabulary, interest in language lessons, interest in language teacher and active in language classes) of third grade middle school students in Tehran if common foreign language elements. 4. Tehran there is a significant relationship within the role of computer games and learning of foreign language elements (enhance vocabulary, strengthen writing, strengthen speaking, strengthen listening and communication skills) third grade middle school students in Tehran. 5. There is no significant difference within the role of computer games and common of foreign language elements in terms of sex students. 6. There is no significant difference within the role of computer games and common of foreign language elements in terms of education student's father. 7. There is significant difference within the role of computer games and common of foreign language elements in terms of education student's mother. 8. There is no significant difference within the role of computer games and common of foreign language elements in terms of income student's families. According to the findings obtained in this study it can be concluded that students through computer games learn indirectly and unconsciously a foreign language element.
  Keywords: Game, Computer Games, Foreign Language Component, Students
 • Zohre Soltanizarandi * Pages 74-96
  The agricultural industry is a basic pillar for economic issues in the country which needs to related investment and should be noticed. This study was done with the aim of Co-Word Analysis of articles in related to Kerman Agriculture in Islamic World Science Citation (ISCI) According to an Approach of Scientific map.
  This research is a descriptive analytical study and systematically reviewed all Persian articles with agricultural subject in Islamic World Science Citation (ISCI). We focused on all studies which were done in Kerman province and published from 1999 to 2015.We used Co-word Analysis, hierarchical clustering and social network analysis by using Raver Matric software, SPSS, UC Net and Net drawer to design a related scientific map. The subjects were classified by Ward linkage method.
  The results showed a positive trend for articles related to the field of agriculture in Kerman and Most of articles related to agricultural issues in Kerman province were published in two Journals which were "Soil and Water Sciences" and "research and development". Bradford distribution determined 20 researchers who were on the top of the list in this field. Hierarchical charts were provided for related subjects and we had 36 clusters. Pistachio was the first subject for researches in Kerman. Our results showed that Co-word analysis could lead to acceptable analysis for research subjects, important terms and their relationships and also helps policy makers in order to increase the quantity and quality of scientific products.
  Keywords: Co-word Analysis, Scientific map, Islamic World Science Citation, Agriculture, Kerman
 • Mehdi Rahmani * Pages 97-115
  The aim of this study was to survey on citation accuracy of thesis was defended in spring 2014 to winter 2015 in Faculty of psychology and educational sciences in Shahid Beheshti University. Research
  Method
  it was an applied research and data gathering was survey. The study population consisted of 42 theses that were defended in spring 2014 to winter 2015. The total number of citations of the 42 theses cited approximately was 1878 citation and 320 citations to verify compliance with the APA style selected. Data, through direct observation and search in databases and search engines was mustered; the data on the checklist was introduced.
  Results
  The results indicate that 262 source documents reviewed a total of 663 citation errors that most errors were related to supervision, as well as not retaining the authenticity of female students than male students, survey on citation phd students than master students, Latin citation references to persian Citation references was a lot. Conclustion: The results showed that on average each citation a citation error is 53/2 to various Several factors can be found in happening of unfavorable situation in theses, including lack of student knowledge from the importance of integrated citations in academic text, lack of reasercher knowledge from references management software such as (End Note & pajoohyar). We can suggest some solution in order to optimize citiation management and copying in theses. such as allocating some part of thesis score in to validity of citiation provided, holding educational workshops of resource management and organizing unit in university to verify thesis citations.
 • Mohammad Karimbayat * Pages 116-143
  The aim of this study is to identify the most important indicators used in evaluating the performance of university libraries in the literature with the DEA to evaluate academic libraries have. Using descriptive method and reviewing 40 the literature related to data envelopment analysis to evaluate academic libraries, common assessment indicators of them were identified. Then, a model was developed based on the assessment indicators. After reviewing the indicators used in previous studies and identifying indicators, 14 input and 14 output indicators were identified as the main indicators. Finally, in order of priority, the ten input indicators and five output indicators was determined. Due to lack of research with the DEA and its applicability to evaluate the performance of academic libraries in the country, this research is a new innovation and originality.
  Keywords: Assessment indicators, Academic Libraries, Model, Data Envelopment Analysis (DEA)
 • Safar Beygzade * Pages 144-168
  Theses and dissertations are the main output of graduate students in universities and research institutions. Although the core idea in the theses or dissertations belongs to students, guidance team and institutions can have important role in completing these ideas and publishing theses or dissertations. But there still is the problem which is remained unaddressed, who owns economic and moral rights of these publications: students, guidance team, or even relative institutions? Current study is aiming to investigate mentioned problem through a legal approach. As intellectual property right is an important infrastructure for collecting, organizing, and disseminating theses and dissertations, establishing this study looks inevitable. The main objective of this research is to comparative investigating legal basics of economic and moral rights in student's theses and dissertations in Iran and some developed countries (the USA and Canada). Qualitative approach is selected to answer research questions, so that researchers are trying to adopt document analysis methodology for obtaining defined objective. Since writing theses and dissertations is essential for completing a postgraduate degree in the most of educational systems, research population including laws, rules, and regulations related to copyright, in particular those concerning theses and dissertations in Iran, the USA, and Canada. Findings show policies regarding to copyright of theses and dissertations in the USA and Canada are addressed, but in Iran these policies are not clear. While university professors including supervisor and advisor may have impact on completing theses and dissertations, the owner of the final work is the student.
  Keywords: Intellectual Property Rights, Copyright, Theses, Dissertations, Economic, Moral Rights, Higher Education, Iran