فهرست مطالب

علوم باغبانی ایران - سال چهل و هشتم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال چهل و هشتم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/30
 • تعداد عناوین: 25
|
 • مقاله کامل
 • مریم سپهوند، بهمن زاهدی*، عبدالله احتشام نیا صفحات 447-458
  در این پژوهش، شمار 21 نژادگان (ژنوتیپ) انار از چهار منطقه استان لرستان با استفاده از صفات ریخت شناختی (مورفولوژیک) و بیوشیمیایی ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، بیشتر صفات مورد بررسی به غیر از درصد پوست، pHو میزان مواد جامد محلول اختلاف معنی داری در بین نژادگان ها داشتند. در کل نژادگان ها، در بین صفات بیشترین تنوع به ترتیب 11/50، 06/46 و 22/32 درصد برای ویتامین ث، وزن میوه و میزان اسید به دست آمد. تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد، شش عامل اصلی که مقادیر ویژه آن ها بیشتر از یک بود، توانستند 60/97 درصد از واریانس کل را توجیه کنند. پراکنش نژادگان ها با استفاده از مولفه های اصلی نشان داد نژادگان A7ʻ(ʼسوزه تاج کوتاه شینه شاهʻ) که بالاترین وزن میوه را داشت، از نظر دو مولفه اصلی اول و دوم بالاترین ضریب های مثبت را داشت. صفات وزن تک دانه، وزن کل پوست، وزن ده دانه، نسبت طول به عرض برگ، درصد پوست در مولفه اول (PC1) و صفات طول تاج، اسیدیته، سطح برگ و طول میوه در مولفه دوم (PC2) قرار گرفتند. در تجزیه خوشه اینژادگان ها به روش وارد، در فاصله اقلیدوسی پنج، نژادگان های بررسی شده در شش خوشه اصلی دسته بندی شدند که نژادگان های یک منطقه در خوشه های مختلفی قرار گرفتند که ناشی از تفاوت نژادگان های درون هر منطقه و همخوانی نداشتن فاصله ژنتیکی و جغرافیایی است.
  کلیدواژگان: انار، تنوع ژنتیکی، تجزیه خوشه ای، تجزیه به مولفه های اصلی، صفات میوه
 • عزیزاله خندان میرکوهی*، حدیثه فیاض، علیرضا مشرفی عراقی صفحات 459-468
  این تحقیق با هدف ارزیابی رشد گیاه رعنا زیبا (Gaillardia grandiflora) و مارگریت (Leucanthemum × superbum) در بستر کشت با نسبت های حجمی متفاوت از خاک مزرعه با بافت رسی لومی و پیت ماس (نسبت پیت ماس به خاک: 100درصد پیت، 80درصد پیت + 20درصد خاک، 60درصد پیت + 40درصد خاک، 20درصد پیت + 80درصد خاک و 100درصد خاک) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای در گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران انجام گرفت. آبیاری بر پایه نیاز هر گیاه (به روش توزین) تا پایان آزمایش انجام شد و ارزیابی صفات با دو مرحله برداشت گیاه بین دو فاصله زمانی مشخص صورت گرفت. سرعت جذب آب، نیاز آبی، ویژگی های رویشی اندام های هوایی و ریشه ارزیابی شد. صفات ریشه در گیاه رعنا زیبا به طور معنی داری توسعه یافته تر از گیاه مارگریت بود و به همین ترتیب کارایی جذب آب آن نیز بیشتر بود. ترکیب 60-40درصد پیت با خاک مزرعه ضمن توسعه شبکه ریشه سبب افزایش معنی دار کارایی جذب آب و کاهش نیاز آبی گیاه شد. بنابراین، ترکیب پیت با خاک مزرعه به میزان دست کم 20درصد در تولید و پرورش نشاء گیاهان باغچه ای رعنا زیبا و مارگریت قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: خاک رسی، شبکه ریشه، فضای سبز، گیاهان باغچه ای
 • معظم حسن پور اصیل*، شنو امینی، عبدالرحمان رحیمی صفحات 469-477
  گلایل از گل های شاخه برید پیازی مهم با تنوع رنگ، شکل و اندازه بسیار متفادت می باشد. طول سنبله، تعداد گلچه در سنبله، ارتفاع گیاه و زمان گلدهی از جمله عوامل تعیین کننده کیفیت این گل است. در این پژوهش، اثر جیبرلیک اسید در غلظت های 0، 50، 100 و 150 پی پی ام و هیومیک اسید در غلظت های 0، 250 و 500 پی پی ام بر صفات کمی و کیفی گلایل رقم وایت پروسپرتی در یک آزمون فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور جیبرلیک اسید و هیومیک اسید در 3 تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که کاربرد جیبرلیک اسید در تمامی غلظت های اعمال شده به طور معنی داری ارتفاع بوته، طول گل آذین و تعداد گلچه در گل آذین را نسبت به تیمار شاهد (غلظت صفر) افزایش و زمان گلدهی را کاهش داد. جیبرلیک اسید همچنین در غلظت 50 پی پی ام تعداد کورملت در بوته و در غلظت های 100 و 150 پی پی ام تعداد برگ، وزن تک کورم و شاخص کلروفیل را به طور معنی داری افزایش داد. هیومیک اسید اثر معنی داری بر زمان گل دهی نداشت درحالی که ارتفاع بوته، طول گل آذین، تعداد کورملت در بوته و وزن تک کورم را در هر دو غلظت مورد استفاده و تعداد برگ، تعداد گلچه در گل آذین و شاخص کلروفیل را در غلظت 500 پی پی ام به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. در نهایت تیمار غلظت های 100 و 500 پی پی ام به ترتیب در جیبرلیک اسید و هیومیک اسید به علت اثرات بهتر بر رشد و کیفیت گل آذین در گل گلایل رقم وایت پروسپرتی پیشنهاد می گردند.
  کلیدواژگان: شاخص کلروفیل، طول گل آذین، گلایل، وزن تک کورم
 • بابک عدولی، ذبیح الله زمانی*، محمدرضا فتاحی مقدم، بهروز گلعین، کرامت الله رضایی صفحات 479-486
  بررسی الگوی تغییر فصلی محتوای کربوهیدراتی درخت بر گل انگیزی و تشکیل و نمو میوه موضوعی پراهمیت در فیزیولوژی باردهی و مدیریت باغ های میوه است. بنابراین و به منظور کنترل تناوب باردهی، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با درختان 24 ساله نارنگی انشو در شرایط دیم در شهرستان رامسر انجام شد. هدف های عمده این پژوهش شامل بررسی جزء بندی ذخایر کربوهیدراتی درخت در سال های آور و نیاور، ارزیابی رابطه اندوخته های قندی با تولید گل و میوه، همچنین، تعیین تاثیر محلول پاشی 2،4-D در سال آور بر الگوی تغییر قندها، فعالیت آنزیم های ریزشی، تعدیل تناوب باردهی و کمیت و کیفیت محصول بوده است. نتایج به دست آمده موید تاثیر بارز میزان بارآوری بر جزءبندی و نوسان فصلی کربوهیدرات ها بود و نشان داد، فعالیت آنزیم های ریزشی متاثر از سطح بارآوری است. نتایج همچنین نشان داد، 2،4-D ضمن تعدیل تناوب باردهی نارنگی انشو توانست سبب بهبود وزن میوه شود. بر پایه داده های به دست آمده، میزان نشاسته برگ در پایان ریزش جودرو را می توان به عنوان یک سنجه بیوشیمیایی برای پیشگویی وزن نهایی تک میوه در همان سال و نیز تراکم گل ها در سال بعد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تشکیل میوه، ریزش میوه، کربوهیدرات، مرکبات
 • محمد حسینی چنارستان علیا، مهدی حسینی فرهی*، عبدالحسین ابوطالبی صفحات 487-502
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر بسترهای مختلف کشت و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مهم رویشی و میزان جذب عنصرهای کانی فسفر و پتاسیم در برگ نهال پرتقال والنسیا پیوندشده روی پایه نارنج بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد. عامل اول اسید هیومیک در غلظت های 0، 5/2 ، 5 و 5/7 گرم در لیتر و عامل دوم هفت نوع بستر کاشت شامل: 1- خاک زراعی، 2- زئولیت، 3- خاک برگ، 4- خاک زراعی+ زئولیت (50-50)، 5- خاک زراعی+ ورمی کمپوست (50-50)، 6- خاک+ خاک برگ (50-50) و 7- خاک زراعی+ ورمی کمپوست + زئولیت (33-33-33) بود. بنابر نتایج، کاربرد اسید هیومیک، بستر کاشت و برهمکنش این دو بر همه صفات مورد بررسی نهال پرتقال والنسیا در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. بیشترین و کمترین ارتفاع نهال به میزان 81 و 50 سانتی متر به ترتیب در نهال های کاشته شده در بستر کاشت ورمی کمپوست + زئولیت+ خاک زراعی و 5 گرم در لیتر اسید هیومیک و نهال های کاشته شده در خاک بدون کاربرد اسید هیومیک مشاهده شد. بیشترین شمار برگ (97 عدد)، وزن تر و خشک برگ و ریشه، پتاسیم و فسفر برگ در نهال های تیمارشده با 5/7 گرم در لیتر اسید هیومیک و بستر کشت خاک+ زئولیت+ ورمی کمپوست به دست آمد. به طورکلی بنا بر نتایج این پژوهش، می توان کاربرد 5 تا 5/7 گرم در لیتر اسید هیومیک و بستر کشت ترکیبی خاک زراعی+ زئولیت+ ورمی کمپوست را به منظور بهبود ویژگی های کمی و کیفی نهال پیوندی پرتقال والنسیا روی پایه نارنج را پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: ارتفاع نهال، پتاسیم برگ، زئولیت، فسفر، ورمی کمپوست
 • سیروان منصوری، مصباح بابالار *، سیامک کلانتری، محمدعلی عسگری سرچشمه صفحات 503-515
  افزون بر شرایط انبار، عامل های پیش از برداشت از جمله تغذیه بر کیفیت تازه خوری و افزایش ماندگاری میوه دخالت دارد. در این پژوهش، تاثیر محلول پاشی آهن (سکوسترین 138) در سه سطح (0، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) و کاربرد خاکی نیتروژن به صورت نیترات آمونیوم در سه سطح (20، 40 و 60 میلی گرم در لیتر) روی برخی از ویژگی های کیفی میوه سیب رقم دلباراستیوال در زمان برداشت و در مدت انبارمانی آزمایش شده است. نتایج نشان داد، سطوح مختلف نیتروژن استفاده شده منجر به افزایش میزان فنول های کل و در سطوح بالا باعث افزایش درصد کاهش وزن میوه ها طی انبارمانی شد. سطوح آهن به کار برده شده نیز منجر به افزایش مواد جامد محلول (TSS)، محتوای فنولی و پاداکسنده (آنتی اکسیدان) های کل شد و درصد کاهش وزن در فرآیند انبارمانی را نیز کاهش داد. اثر متقابل تیمارهای آهن و نیتروژن موجب حفظ بیشتر ویتامین ث، افزایش میزان فنول کل، کاهش سفتی بافت میوه شده است. تاثیر انبارمانی بر برخی شاخص ها مانند سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول، ویتامین ث، محتوای فنولی و پاداکسنده های کل معنی دار بود و منجر به کاهش کلی کیفیت میوه ها شد، اما تغذیه مناسب موجب حفظ بهتر کیفیت پس از برداشت میوه ها شد. درمجموع، می توان غلظت 100 میلی گرم در لیتر آهن را برای بهبود ویژگی های کیفی این رقم مناسب دانست.
  کلیدواژگان: آهن، انبارمانی، سیب، کیفیت، نیتروژن
 • نسرین فرهادی، جابر پناهنده*، علیرضا مطلبی آذر، سعیده علیزاده سالطه صفحات 517-526
  در این پژوهش تاثیر ترکیبی از غلظت های مختلف بنزیل آمینو پورین (0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر) و نفتالین استیک اسید (0، 25/0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر) بر پیازچه زایی مستقیم و غیرمستقیم ریزنمونه های پیاز یعنی سوخ چهار بوم جور (اکوتیپ) موسیر (لرستان، زنجان، سنندج و اراک) در محیط کشت MS بررسی شد. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف هورمونی و بوم جور، زمان و درصد سوخک (Bulblet)زایی، شمار، طول و وزن سوخک های باززایی شده موسیر را تحت تاثیر قرار دادند. استفاده از بنزیل آمینو پورین (BAP) و نفتالین استیک اسید (NAA) باعث تسریع در سوخک زایی شد و در تیمار 5/1 میلی گرم در لیتر BAP همراه با 5/0 میلی گرم در لیتر NAA، بالاترین درصد سوخک زایی مستقیم (26/82%) با میانگین 13/14 عدد بیشترین شمار سوخک به دست آمد. سوخ های بوم جور اراک، درصد بالایی از سوخک زایی (61/64%) و شمار بیشتری سوخک باززایی شده از هر ریز نمونه (33/10) را نشان دادند. پینه (کالوس) زایی تنها در تیمار 2 میلی گرم در لیتر BAP به همراه 1 میلی گرم در لیتر NAA (05/73 درصد) و تیمار 1 میلی گرم در لیتر BAP به همراه 5/0 میلی گرم در لیتر NAA (67/23 درصد) مشاهده شد. ریشه زایی در محیط کشت بدون هورمون اکسین در زمان کمتری در مقایسه با دیگر تیمارها صورت گرفت و با درصد بالایی از ریشه زایی (92/79%) نیزهمراه بود. بنابر نتایج به دست آمده کشت سوخ های موسیر منطقه اراک در محیط کشت دارای 5/1 میلی گرم در لیتر BAP همراه با 5/0 میلی گرم در لیتر NAA برای تولید انبوه سوخک های درون شیشه ای موسیر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اکسین، بوم جور، سوخک زایی، سیتوکینین، موسیر
 • رضوان سادات کازرونیان، سپیده کلاته جاری، امیر موسوی، مسعود توحیدفر صفحات 527-534
  اهمیت اقتصادی گل داوودی در میان دیگر گونه های زینتی سبب انجام بررسی های متنوعی برای بهینه سازی کشت بافت این گیاه در سرتاسر جهان شده است. در این آزمایش، ریزنمونه های برگ، دمبرگ، گلبرگ و TCL ساقه از داوودی رقم Reagan Elite Salmon در محیط MS حاوی ترکیب ها و غلظت های متنوع NAA، BAP و TDZ کشت شدند. درصد باززایی، شمار گیاهچه باززاشده در هر ریزنمونه و چگونگی باززایی در هر تیمار بررسی شد. نتایج گویای برتری معنی دار درصد باززایی شاخساره از ریزنمونه دمبرگ (5/80 درصد) بود؛ درحالی که کمینه باززایی از ریزنمونه های گلبرگ به دست آمد (2/37 درصد). چگونگی باززایی شاخساره از ریزنمونه های مختلف در تیمارهای حاوی BAP به تنهایی، به صورت مستقیم و در تیمارهای حاوی TDZ و NAA به صورت غیرمستقیم بود. واکنش ریزنمونه های بررسی شده نسبت به تیمارهای تنظیم کننده رشد گیاهی از لحاظ درصد باززایی شاخساره و میانگین شمار شاخساره باززایی شده به ازای هر ریزنمونه بسیار متفاوت بود. به طوری که از میان تیمارهای حاوی ترکیبی از NAA و هر یک از دو سایتوکینین، در T12 (5/4 میلی گرم در لیتر BAP و 1 میلی گرم در لیتر NAA)، دمبرگ و گلبرگ، بیشترین درصد و شمار باززایی شاخساره و ریزنمونه های TCL ساقه، کمترین میزان باززایی را نشان دادند.
  کلیدواژگان: اندام زایی، پینه دهی، تنظیم کننده های رشد گیاهی، نوع ریزنمونه
 • بابک متشرع زاده*، میثم ضربی زاده، غلامرضا ثواقبی، مجتبی دلشاد، سیدمحسن حسینی، فرزانه بخردی صفحات 535-544
  این تحقیق به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر سطوح مختلف نیترات کلسیم بر پاسخ های تغذیه ای و صفات رشدی گیاه گوجه فرنگی رقم ویوا و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل T0: شاهد (بدون کاربرد کود شیمیایی)،T1 : توصیه کاربرد خاکی نیترات کلسیم 50 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفته تشکیل میوه به مدت 8 هفته و درمجموع 400 کیلوگرم، T2: کاربرد نیترات کلسیم بنابر نتایج آزمون خاک و نیاز گیاهان گوجه فرنگی، 40 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفته تشکیل میوه به مدت هشت هفته و درمجموع 320 کیلوگرم و T3: کاربرد خاکی همسان تیمار پیشین به همراه محلول پاشی نیترات کلسیم با غلظت 5 در هزار. نتایج نشان داد، در میوه گوجه فرنگی بین تیمارهای مورد بررسی ازنظر جذب نیتروژن، فسفر، کلسیم، منیزیم، ماده خشک، ویتامین ث، نیترات، جذب پتاسیم و سفتی میوه تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0P<). بیشترین عملکرد، میزان جذب نیتروژن و کلسیم مربوط به تیمار T1 و به ترتیب با افزایش 45، 85 و 65 درصدی نسبت به شاهد گزارش شد. ازنظر نیتروژن کل، جذب پتاسیم، منیزیم و اسیدیته بین تیمارهای T1، T2 و T3 اختلاف معنی داری مشاهده نشد. با توجه به تاثیر معنی دار تیمار T1 بر جذب بهتر کلسیم و نیتروژن نسبت به دیگر تیمارها، ضرورت دارد در مرحله داشت میزان 400 کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم (بسته به شرایط اقتصادی) استفاده شود تا بهترین عملکرد، کیفیت و جذب عنصرهای غذایی به دست آید.
  کلیدواژگان: تغذیه بهینه، توصیه کودی، عملکرد، کلسیم، ویژگی های کمی و کیفی
 • کبری سپهوند، عبدالحسین رضایی نژاد*، سیده زهرا حسینی صفحات 545-554
  به منظور بررسی تاثیر اسید آسکوربیک در کاهش تاثیر وجود کمبود آهن، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با شش تکرار در گیاه شمعدانی معطر انجام شد. عامل ها شامل میزان آهن با سه سطح (0، 20 و 40 میکرو مولار) و اسیدآسکوربیک با سه سطح (0، 1 و 2 میلی مولار) بود. قلمه های ریشه دار شده به صورت آبکشتی (هیدروپونیک) درون ماسه کاشت شده و پس از استقرار گیاهان تیمارهای آهن و اسید آسکوربیک به همراه محلول غذایی نیم هوگلند اعمال شد. نتایج نشان داد، با کاهش میزان آهن ویژگی های رشد مانند ارتفاع گیاه، قطر ساقه، شمار و طول شاخه های جانبی و سطح برگ در بوته کاهش یافت. با کاهش میزان آهن وزن تر و خشک برگ، ساقه و پیکر رویشی کاهش یافته ولی میزان اسانس افزایش یافت. واکنش گیاه به اسیدآسکوربیک در تغذیه با آهن 0 و 20 میکرومولار با هم متفاوت بود. اسیدآسکوربیک (به ویژه با غلظت 1 میلی مولار) باعث افزایش زیست توده (بیوماس) و میزان اسانس شد. با کاهش میزان آهن، عملکرد اسانس کاهش و با کاربرد اسید آسکوربیک افزایش یافت. کاهش آهن باعث کاهش سبزینه (کلروفیل) ها و کاروتنوئیدها و کاربرد اسیدآسکوربیک باعث بهبود این ویژگی ها شد. بنابر نتایج، کاربرد اسیدآسکوربیک توانست رشد و عملکرد گیاه شمعدانی معطر را در تیمار 20 میکرومولارآهن بهبود بخشد اما تاثیر آن در شرایط آهن 0 میکرومولار بسیار کمتر بود.
  کلیدواژگان: اسانس، تغذیه گیاه، کشت بدون خاک
 • پروین رستم پور، امین صالحی *، رضا امیری فهلیانی، امین میرشکاری صفحات 555-563
  به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی، آزمایشی صحرایی به صورت کرت های خردشده (اسپلیت پلات) در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار روی گیاه دارویی شمعدانی معطر (graveolensPelargonium) در منطقه فهلیان، شهرستان نورآباد ممسنی، از توابع استان فارس، اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون کاربرد کود و ورمی کمپوست)، 200 کیلوگرم نیتروژن، 4 تن ورمی کمپوست به همراه 160 کیلوگرم نیتروژن، 8 تن ورمی کمپوست به همراه 120 کیلوگرم نیتروژن، 12 تن ورمی کمپوست به همراه 80 کیلوگرم نیتروژن، 16 تن ورمی کمپوست به همراه 40 کیلوگرم نیتروژن و 20 تن ورمی کمپوست در هکتار بودند. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوته، شمار شاخه جانبی، عملکرد زیستی، عملکرد سرشاخه، درصد اسانس، عملکرد اسانس و شاخص برداشت بودند. نتایج نشان داد، تاثیر برداشت و کود برای همه صفات به جز شاخص برداشت معنی دار بود. اثر متقابل برداشت و کود تنها بر صفات عملکرد زیستی و عملکرد اسانس معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد، برداشت دوم از نظر همه صفات نسبت به برداشت اول برتری داشت و طی دو برداشت آزمایش، کاربرد ورمی کمپوست منجر به افزایش صفات مورد بررسی نسبت به شاهد شد. تیمار20 تن در هکتار ورمی کمپوست و پس از آن تیمار تلفیقی 16 تن در هکتار ورمی کمپوست به همراه 40 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیشترین تاثیر را در افزایش صفات مورد نظر داشتند.
  کلیدواژگان: اوره، برداشت، شمعدانی معطر، کودهای آلی، عنصرها (نیتروژن، فسفر و پتاسیم)
 • مهشید دریانی زاده، محمود قاسم نژاد*، عاطفه صبوری صفحات 565-574
  رنگ گیری ناقص پوست میوه سیب می تواند یکی از دلایل اصلی کاهش بازارپسندی رقم های قرمز باشد. در این پژوهش، همبستگی بین میزان آنتوسیانین کل و شاخص رنگ پوست میوه با میزان و نسبت عنصرهای کانی در بیست باغ سیب رقم ʼرد دلیشزʻ بررسی شد. برای این منظور، از هر باغ سه گروه بیست تایی میوه با سه رنگ قرمز تند، متوسط و ضعیف در مرحله بلوغ تجاری برداشت شدند. شاخص رنگ پوست میوه مانند زاویه هیو (h°)، روشنی (L*)، خلوص رنگ یا کروما (C)، قرمز- سبز (a*) و زرد- آبی (b*)، آنتوسیانین کل پوست و میزان N، P، K، Ca و Mg و نسبت بین عنصرهای میوه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد، بین آنتوسیانین کلبا شاخص L*، h° ، b*و C همبستگی منفی معنی داری، اما با a* همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین، همبستگی منفی معنی داری بین میزان N میوه با آنتوسیانین و a* مشاهده شد، اما با L*و h° همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. یک همبستگی منفی بین Ca میوه با L* و بین Mg با آنتوسیانین مشاهده شد. همچنین، همبستگی مثبت معنی داری بین نسبت N+K:Ca با شاخص های L*، h° و b* وجود داشت، اما نسبت Mg:Ca همبستگی منفی معنی داری با میزان آنتوسیانین، a* و همبستگی مثبت معنی داری با L*و h° وb* داشت. بین نسبت N:Ca همبستگی منفی معنی داری با میزان آنتوسیانین کل و a* و همبستگی مثبت معنی داری با شاخصL*،h° و b* مشاهده شد. درمجموع نتایج نشان داد، افزون بر عامل های آب و هوایی، تغذیه بهینه درختان به ویژه نیتروژن و کلسیم می تواند در رنگ گیری میوه سیب قرمز بسیار موثر باشد.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، عنصرهای کانی، ضریب همبستگی
 • فرزاد طاهری، مهدی دهمرده، محمد سالاری، رضا باقری صفحات 575-584
  امروزه کاربرد کیتوزان به عنوان یکی از هورمون های گیاهی در افزایش مقاومت گیاهان به تنش هایی همچون خشکی افزایش یافته است. به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیم های پاداکسنده (آنتی اکسیدان) در گیاه دارویی زنیان در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1393 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. خشکی به عنوان عامل اصلی در سه سطح (A1) 50 میلی متر تبخیر (شاهد)، (A2) 100 میلی متر تبخیر (تنش متوسط) و(A3) 150میلی متر تبخیر (تنش شدید) از تشتک تبخیر کلاس A و سطوح مختلف محلول پاشی کیتوزان (شاهد، 1/0، 5/0، 1، 2 گرم در لیتر) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. در این پژوهش با افزایش دور آبیاری بر میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز نیز افزوده گشت. تیمار شاهد و تنش متوسط در بیشتر فراسنجه (پارامتر)ها اختلاف معنی داری از نظر آماری نداشتند اما در سطح تنش شدید بیشترین فعالیت آنزیم ها مشاهده شد. استفاده از کیتوزان در سطوح مختلف باعث بهبود بخشیدن فعالیت آنزیم های پاداکسنده شد به طوری که اثر متقابل سطوح 5/0 گرم در لیتر کیتوزان و تنش خشکی شدید توانست بیشتر فراسنجه ها را نسبت به شاهد افزایش قابل توجه دهد.
  کلیدواژگان: آنزیم های پاداکسنده، تنش خشکی، زنیان، کیتوزان
 • نادر محمودی سوره، علیرضا فرخزاد*، حمید حسن پور صفحات 585-599
  افزایش کمی و کیفی میوه ها و ویژگی های تغذیه ای آن ها، نقش مهمی در بازارپسندی و درآمد باغداران دارد. سیلیکون و کلسیم از جمله عنصرهایی هستند که می توانند نقش موثری در بهبود کیفیت میوه های تولیدی داشته باشند. این پژوهش برای ارزیابی تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم (50،0، 100 و 200 میلی گرم در لیتر) بر برخی ویژگی های کمی و کیفی، محتوای پاداکسنده (آنتی اکسیدان) کل و میزان کلسیم میوه دو رقم توت فرنگی (ʼکاماروساʻ و ʼسلواʻ) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی با پنج تکرار انجام شد. نتایج نشان داد، طول میوه، نسبت طول به عرض میوه، وزن تر و خشک میوه و میزان ویتامین ث در رقم کاماروسا بیشتر از رقم سلوا بود. میزان سفتی،TA ، TSS، محتوای فنل و پاداکسنده کل، میزان کلسیم بافت میوه و میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در رقم سلوا به طور معنی داری بیشتر از رقم کاماروسا بود. با کاربرد سیلیکات کلسیم طول میوه، وزن تر و خشک میوه، میزان سفتی، میزان ویتامین ث، TSS، TA، محتوای فنل و پاداکسنده کل، میزان کلسیم میوه و فعالیت آنزیم کاتالاز افزایش یافت. یافته های این پژوهش نشان داد، محلول پاشی سیلیکات کلسیم در بالاترین غلظت مورد استفاده در این آزمایش (200 میلی گرم در لیتر)، بیشترین تاثیر را در بهبود ویژگی های کمی و کیفی میوه توت فرنگی داشت.
  کلیدواژگان: آنزیم کاتالاز، سلوا، فراسنجه های کیفی، کاماروسا، محلول پاشی
 • سحر حیدرزاده، شاهرخ قرنجیک*، علی دهستانی، داریوش شهریاری صفحات 601-611
  در این تحقیق تاثیر پنج سطح تیمار فسفیت پتاسیم (KH2PO3) روی القای مقاومت القایی فراگیر (سیستمیک) و فعالیت آنزیم های دفاعی و متابولیت های مرتبط در پنج زمان مختلف در گیاه خیار تلقیح شده با Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum در قالب آزمایش اسپلیت پلات در زمان بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. پس از القای تنش قارچی، فعالیت آنزیم های دفاعی شامل گایاکول پراکسیداز (GPX)، کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و همچنین میزان متابولیت هایی چون مالون د آلدئید (MDA) و پراکسید هیدروژن (H2O2) در یک بازه زمانی یازده روزه بررسی شد. نتایج نشان داد، در مقایسه با گیاهان شاهد، فعالیت همه آنزیم های دفاعی و متابولیت های مورد بررسی در نتیجه تیمارهای مختلف فسفیت پتاسیم و قارچ افزایش معنی داری یافته است. بیشترین میزان فعالیت آنزیم CAT (protein 1- U mg7/18) در تیمار 4 گرم بر لیتر فسفیت پتاسیم (KPhi4)در روز پنجم پس از تلقیح با قارچ مشاهده شد که افزایش 81/2 برابری در مقایسه با شاهد (گیاه بدون تیمار قارچ) داشت. همچنین بیشترین فعالیت آنزیم های GPX(protein 1- U mg233) و SOD (protein 1- U mg8/10) به ترتیب با 21/2 و 45/1 برابر افزایش نسبت به شاهد، در روز سوم پس از تلقیح با قارچ و در تیمار KPhi4 مشاهده شد. از سوی دیگر میزان فعالیت H2O2 در بافت ها و نیز زمان آن با آنزیم های دفاعی CAT، GPX و SOD همخوانی داشته و افزایش آن ها با هم متوازن بوده که می تواند بیانگر تولید H2O2به عنوان پیش زمینه سنتز آنزیم های دفاعی باشد. همچنین نتایج نشان داد، میزان فعالیت MDA در تیمار KPhi4کمتر از دیگر تیمارها بوده است که نشان دهنده کاهش آسیب بافتی و کنترل تقریبی بیماری است.
  کلیدواژگان: خیار، فسفیت پتاسیم، آنزیم های دفاعی، پوسیدگی فوزاریومی
 • سعید سرابی، فاطمه سفیدکن * صفحات 613-621
  گیاهZiziphora persica یا کاکوتی ایرانی، یک گونه معطر یک ساله از تیره نعناع سانان در ایران است که تاثیر ضدمیکروبی قوی دارد. در این تحقیق، سرشاخه گل دار این گیاه از شش رویشگاه مختلف گرد آوری شد. پس از تایید نام علمی گیاهان در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور (TARI)، در آغاز گیاهان در سایه و دمای محیط خشک شدند. آنگاه اسانس گیری از آن ها به روش تقطیر با آب انجام و بازده اسانس ها محاسبه شد. تجزیه اسانس ها با استفاده از دستگاه های GC و GC/MS صورت گرفت. نتایج نشان داد، بازده اسانس بر حسب وزن خشک گیاه از 11/0درصد (در نمونه مشکین شهر نودوز) تا 39/0درصد (در نمونه الموت قزوین) متغیر است. بین 17 تا 26 ترکیب در اسانس نمونه های مختلف شناسایی شد. ترکیب عمده در اسانس نمونه های گردآوری شده از منطقه الموت قزوین و خوی، منطقه قره تپه اسپاتولنول (به ترتیب 7/25درصد و 1/24درصد) بود. ترکیب عمده اسانس نمونه گردآوری شده از ارومیه بتا-بیسابولن (8/28درصد) بود. ترکیب عمده اسانس دیگر نمونه ها اپی-آلفا-مورولول بود که میزان آن در نمونه مشکین شهر نودوز (8/20درصد) بیشتر از نمونه قره چمن به طرف تبریز (1/17درصد) و میانه، پل دختر (4/14درصد) بود. البته سه ترکیب بالا تا حدودی در اسانس همه نمونه ها موجود بود ولی میزان آن در نمونه های مختلف تفاوت زیادی داشت. نتایج تجزیه اسانس گونه کاکوتی ایرانی از رویشگاه های مختلف نشان دهنده تفاوت اجزای اصلی اسانس این گونه با دیگر گونه های جنس Ziziphora است که اغلب پولگون ترکیب عمده تشکیل دهنده اسانس آن هاست.
  کلیدواژگان: Ziziphora persica Bunge، اسانس، اسپاتولنول، اپی-آلفا-مورولول، بیسابولن
 • شیوا بذل، فرشاد دشتی*، مجتبی دلشاد صفحات 623-633
  پیاز خوراکی ازجمله سبزی های پرمصرف در زنجیره غذایی مردم جامعه بوده و محققان همواره در تلاش هستند تا کیفیت غذایی آن را بهبود بخشند. این پژوهش برای بررسی تاثیر سطوح مختلف گوگرد (32، 64 و 128 میلی گرم در لیتر سولفات و سلنیوم (0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر سلنات) بر صفات رشدی و ویژگی های پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) پیاز (Allium cepa L.) رقم قرمز آذرشهر در شرایط آبکشتی (هیدروپونیک) انجام شد. نتایج نشان داد، غلظت های سولفات و سلنات و همچنین اثر متقابل این دو بر بیشتر صفات رویشی در سوخ معنی دار بود؛ به طوری که بالاترین وزن تر و قطر سوخ (70/35 گرم و 24/38 میلی متر) در تیمار 128 میلی گرم در لیتر سولفات در ترکیب با غلظت 2 میلی گرم در لیتر سلنات مشاهده شد. بین افزایش سلنات و سولفات رابطه مستقیم و مثبت با وزن تر و قطر سوخ به دست آمد. بیشترین درصد ماده خشک سوخ (16 درصد) در تیمار 64 میلی گرم در لیتر سولفات در ترکیب با تیمار 1 میلی گرم در لیتر سلنات به دست آمد. در همه غلظت های سولفات همزمان با افزایش سطح سلنات ارتفاع بلندترین برگ کاهش یافت. همچنین با افزایش غلظت سلنات در همه سطوح سولفات، تجمع سلنیوم در سوخ بیشتر شد. افزایش سلنیوم سبب افزایش خاصیت پاداکسندگی، فنول و فلاونوئید بافت سوخ، در شماری از تیمار های مورد آزمایش شد.
  کلیدواژگان: آبکشت، سلنات، سولفات، فلاونوئید، فنول، ویژگی پاداکسندگی
 • حسین میغانی*، محمود قاسم نژاد، میثم احمدی صفحات 635-644
  در سال های اخیر تقاضا برای محصولات ارگانیک به دلیل ارزش غذایی بالا و سالم تر بودن آن ها به سرعت در حال افزایش است. در این پژوهش تاثیر نظام مدیریت باغ به روش های ارگانیک، تلفیقی و متداول بر قابلیت انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم رباب شیراز طی 90 روز انبارداری در دمای 5 درجه سلسیوس بررسی شد. صفاتی مانند کاهش وزن، ویژگی های کیفی و بیوشیمیایی میوه انار در زمان برداشت، 45 و 90 روز پس از آغاز انبارداری ارزیابی شدند. نتایج نشان داد، درصد کاهش وزن میوه های ارگانیک به طور معنی داری کمتر از میوه های نظام مدیریت متداول و تلفیقی بود. میزان مواد جامد محلول (TSS) و اسید قابل عیارسنجی یا تیتراسیون (TA) در میوه های تولیدشده به روش متداول بیشتر و نسبت TSS/TA کمتر از میوه های ارگانیک بود. بالاترین نسبت TSS/TA از میوه های نظام مدیریت تلفیقی به دست آمد. درحالی که میزان فنل، فلاونوئید کل، آنتوسیانین کل و ظرفیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) در زمان برداشت و در مدت انبارداری در میوه های ارگانیک بیشتر بود. برخلاف ترکیب های فنلی، میزان آنتوسیانین در مدت انبارداری افزایش یافت. در کل، میوه های ارگانیک افزون بر داشتن ارزش غذایی بالاتر انبارمانی بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: انار، انبارمانی، پس از برداشت، ظرفیت پاداکسندگی، کاهش وزن، محصول ارگانیک
 • اعظم سیدی، محمود قاسم نژاد *، یوسف حمیداوغلی صفحات 645-653
  پسماند کارخانه های روغن کشی زیتون غنی از مواد آلی و عنصرهای غذایی است، که می توان از آن برای بهبود حاصل خیزی خاک پس از کمپوست سازی استفاده و مشکل بازیافت آن را نیز حل کرد. بدین منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در سال های 1392 تا 1394 در منطقه منجیل انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف کمپوست تفاله زیتون (12، 24 و 36 کیلوگرم به ازای هر درخت به همراه 15 کیلوگرم کود دامی به عنوان شاهد) که روی دو رقم زیتون ’زردʻ و ’روغنیʻ بررسی شد. نتایج نشان داد، بین سطوح مختلف کمپوست و شاهد از نظر درصد روغن اختلاف معنی داری در سال اول وجود نداشت، اما در سال دوم درختانی که با 36 کیلوگرم کمپوست تیمار شدند، با افزایش 71/5 درصد روغن، اختلاف معنی داری نسبت به شاهد نشان دادند. بین سطوح مختلف کمپوست و شاهد تفاوت معنی داری از نظر اسیدهای چرب آزاد و جذب در طول موج های فرابنفش (K232 و K270) روغن در هر دو سال وجود نداشت. در سال دوم، درختانی که با 24 و 36 کیلوگرم کمپوست تیمار شدند از نظر ارزش پراکسید کیفیت بهتری (میزان کمتری) نسبت به دیگر تیمارها داشتند. در سال دوم کیفیت روغن از نظر میزان فلاونوئید، درختانی که با کمپوست تیمار شدند با اختلاف معنی دار بهتر از شاهد بود. هرچند، در این سال میزان سبزینه (کلروفیل) و کاروتنوئید کل روغن در شاهد بالاتر بود، اما نسبت سبزینه به کاروتنوئید روغن در درختان تیمارشده با کمپوست و شاهد اختلاف معنی داری نداشتند. دو رقم زرد و روغنی اختلاف های معنی داری از نظر اسید چرب آزاد، ارزش پراکسید روغن، K232و K270، فنل، فلاونوئید، سبزینه و کاروتنوئید کل روغن نشان دادند. به طورکلی، کیفیت روغن هر دو رقم زیتون که با کود دامی و یا کمپوست تفاله زیتون تیمار شدند در طی دو سال بر پایه استانداردهای شورای بین المللی روغن زیتون در محدوده روغن زیتون طبیعی فوق ممتاز بود.
  کلیدواژگان: درصد روغن، فنل کل، فلاونوئید کل و ظرفیت پاداکسندگی
 • محسن پیرمرادیان، لطفعلی ناصری *، حمید عبدالهی، علی اصغر شهابی صفحات 655-668
  به منظور ارزیابی دقیق تحمل به تنش کمبود آهن برخی از پایه های رویشی سیب، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با هجده تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پایه در شش سطح (M9، M26، M7،M25 ، MM106، MM111) و آهن در سه سطح (محلول غذایی نصف غلظت هوگلند به عنوان شاهد، هوگلند بدون آهن، هوگلند افزون بر بی کربنات) انتخاب شدند. پایه های رویشی سیب در گلدان های20 لیتری حاوی پرلیت کشت شدند. به مدت دو ماه و نیم با محلول غذایی نصف غلظت هوگلند تغذیه شدند سپس تیمارهای بالا به مدت 8 هفته روی نهال ها اعمال شد. pH زهکش،فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشه، رشد شاخه، وزن تر و خشک برگ و ریشه، تورم ریشه های موئین، سبزینه (کلروفیل) کل برگ، غلظت آهن برگ و ریشه اندازه گیری شد. بنابر نتایج به دست آمده پایه های M9، M7 و M25 در مقایسه با پایه های M26،MM106 و MM111 میزان سبزروی (کلروزیس) برگ کمتری نشان دادند. میزان فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز تحت تاثیر تیمار 2 میکرو مول در لیتر آهن در پایه های M9، M7 و M25 از دیگر پایه ها بیشتر بود، افزون بر فعالیت بیشتر FCR پایه های M9، M7 و M25، آن ها تاثیر بیشتری در کاهش pH در محیط فراریشه (ریزوسفر) نسبت به سه پایه دیگر داشته اند. شاخص زیست توده (بیوماس) یعنی نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک شاخه در پایه های M9، M7 و M25 میزان های بیشتری را نشان دادند. بنابر نتایج این آزمایش به دلیل وجود همبستگی معنی دار بین روش اندازه گیری FCR با ریشه های جداشده و شاخص های سبزینگی برگ، کاهشpH ریزوسفر و زیست توده این روش، روش مناسبی برای غربالگری پایه های سیب متحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن نسبت به روش اندازه گیری FCR با ریشه های متصل به گیاه کامل است.
  کلیدواژگان: غربالگری پایه، کلروز آهن، pH ریزوسفر
 • فردین قنبری، محمد سیاری* صفحات 669-679
  دمای پایین منجر به آسیب های فیزیولوژیکی به یاخته در گیاهان حساس به سرمازدگی و از بین رفتن محصول در گیاهان مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری مانند گوجه فرنگی می شود. در این تحقیق امکان افزایش تحمل تنش سرمایی در نشاهای گوجه فرنگی به وسیله اعمال خشکی با 10 و 20 درصد پلی اتیلن گلیکول (PEG) ارزیابی شد. آزمایش در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار و در سال 1394 انجام شد. پس از اعمال تیمار تنش خشکی، نشاها به مدت شش ساعت در شش روز متوالی در دمای 3 درجه سلسیوس قرار گرفتند. نتایج نشان داد، پیش تیمار خشکی سبب حفظ رشد نشاهای گوجه فرنگی در شرایط تنش سرمایی و حفظ محتوای آب نسبی، محتوای سبزینه (کلروفیل) و فنل و همچنین سبزینه فلورسانس (Fv/Fm) آن ها در پایان دوره تنش شد. نتایج اثر متقابل نشان داد، بالاترین میزان وزن تر ریشه (25/2 گرم) و شاخساره (4/4 گرم)، محتوای آب نسبی (31/88 درصد)، Fv/Fm (834/0) و سبزینه کل (62/1 میلی گرم بر گرم وزن تر) در کاربرد 0 درصد PEG و بدون تنش سرما به دست آمد. همچنین بالاترین محتوای مالون دی آلدهید (46/1 میکروگرم بر گرم وزن تر) و فنل (86/10 میلی گرم بر گرم وزن تر) در کاربرد 20 درصد PEG و بدون تنش سرمایی مشاهده شد. به طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد، پیش تیمار خشکی می تواند به طور موثری برای حفاظت نشاهای گوجه فرنگی از آسیب ایجادشده به وسیله تنش دمای پایین در مراحل اولیه رشد استفاده شود.
  کلیدواژگان: پلی اتیلن گلیکول، درخشندگی سبزینه، مالون دی آلدهید، مقاوم سازی، نشت یونی
 • محمدرضا ایمانی، عبدالهادی حسین زاده*، محمدرضا حسندخت، محمدرضا نقوی، رجب چوکان صفحات 681-688
  یکی از اثرگذاری های تغییر اقلیم و گرم شدن هوا، بر تولید سبزی های برگی، گلدهی زودهنگام (بولتینگ) است. به منظور بررسی نحوه توارث این پدیده و زمان گلدهی، چهار رگه (لاین) از توده های محلی کاهو شامل شیرازی (دو رگه)، زیره ای و سیاه با زمان گلدهی متفاوت، تلاقی و نسل های F1، F2، BC1p1 و BC1p2 به دست آمد. نشاهای هر تلاقی در دو آزمایش جداگانه و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و صفات زمان گلدهی، وزن محصول (هد)، شمار برگ و طول بزرگ ترین برگ خارجی یادداشت برداری شد. نتایج تجزیه میانگین نسل ها نشان داد، در همه صفات مدل افزایشی-غالبیت کفایت نکرده و عامل های دیگری از جمله اثر متقابل غیرآللی (اپیستازی) در کنترل صفات موثر است. اثر افزایشی و غالبیت معنی دار، اما اثر غالبیت تاثیر بیشتری داشت. همچنین اثر اپیستازی افزایشی در افزایشی و غالبیت در غالبیت بر صفات موثر بوده است. برای تعیین شمار عامل های موثر در زمان گلدهی از نحوه تفرق صفت در نسل F2 استفاده و شمار دو ژن دخیل در کنترل زمان گلدهی تایید شد. نتایج نشان داد، رگه های دیرگلده به دست آمده از توده های سیاه و زیره ای محصول و سرهای با کیفیت و کمیت بهتری نسبت به رگه های زود گلده حاصل از توده شیرازی تولید کردند. به طورکلی با توجه به اینکه دیرگلدهی با صفات مهم شمار برگ و وزن محصول همبستگی بالایی دارند، انتظار می رود که نژادگان (ژنوتیپ)های انتخابی دیرگل دهنده ظرفیت خوبی از نظر بروز این صفات داشته و در برنامه های اصلاحی از آن ها استفاده شود.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، گلدهی زودهنگام، محرک گلدهی
 • ستار دریلی*، حمید حسن پور، علیرضا فرخزاد صفحات 689-700
  این پژوهش به منظور ارزیابی و مقایسه 20 نژادگان زالزالک از چهار گونه مختلف، برای شناسایی و معرفی نژادگان های برتر به لحاظ میوه شناختی در استان آذربایجان غربی انجام شد. صفاتی مانند رنگ و اندازه میوه، وزن میوه، طول دم میوه، طول و عرض برگ، طول دم برگ، وزن، طول و عرض بذر، سفتی میوه اندازه گیری شدند. بزرگ ترین میوه ها در گونه Crataegus azarolus و کوچک ترین میوه ها در گونه های
  C. monogyna و C. aplosangouaineaمشاهده شد. صفات مرتبط با برگ از جمله طول و عرض برگ همبستگی معنی داری با صفات مرتبط به میوه مانند وزن، اندازه میوه و طول و عرض بذر داشتند. پنج عامل اصلی بر پایه تجزیه به عامل ها، نزدیک به 11/89 درصد از واریانس کل را توجیه کردند. در تجزیه خوشه ایبه روش وارد (Ward)نژادگان های زالزالک به سه گروه اصلی تقسیم شدند. نژادگان های مربوط به گونه C. azarolus var azarolus و چندین نژادگان نیز از گونه C. aplosangouaineaدر گروه نخست قرار گرفتند که بالاترین سفتی میوه و شمار بذر بیشتری داشتند. در گروه دوم نژادگان های گونه C.azarolus قرار دارند که طول، عرض و وزن میوه بالاتری داشت. در گروه سوم نیز نژادگان های گونه C. monogyna و چندین نژادگان نیز از گونه C. aplosangouaineaجای گرفتند که صفات چگالی میوه، طول برگ و شاخص a* در جداسازی این گروه نقش مهمی داشتند. نتایج نشان داد، گروه بندی تا حدودی از الگوی توزیع گونه ای نژادگان ها پیروی می کند. نتایج به دست آمده را می توان در برنامه های بهنژادی و معرفی رقم در زالزالک به کار برد.
  کلیدواژگان: تجزیه به عامل ها، تجزیه خوشه ای، رنگ میوه، همبستگی صفات
 • نیره زنگنه، موسی رسولی * صفحات 701-714
  تولید انگور با کیفیت و دارای بافت محکم و ویژگی ماندگاری بالای میوه اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این پژوهش، تاثیر کاربرد برگی غلظت های مختلف (0، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) سولفات پتاسیم، نانو کلات پتاسیم و اسید هیومیک بر رنگیزه ها و فعالیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) انگور ’بیدانه سفید‘ در راستای بهبود کیفیت در قالب طرح کامل تصادفی در یک باغ تجاری انگور طی سال های 1395-1393 بود. بدین منظور تیمارهای محلول پاشی در سه نوبت شامل یک مرحله پیش از گلدهی، دو هفته پس از تشکیل میوه و یک ماه پس از مرحله دوم انجام شد. بنا بر نتایج به دست آمده تیمار سولفات پتاسیم با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش پتاسیم برگ، تیمار نانو کلات پتاسیم با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش سبزینه (کلروفیل) کل و آنتوسیانین های برگ و اسید هیومیک با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش غلظت فنول های برگ و فلاونوئیدهای برگ نسبت به شاهد شد. تیمار نانوکلات پتاسیم با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش آنتوسیانین های میوه و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز میوه، همچنین تیمار نانوکلات پتاسیم با غلظت 2000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش غلظت پتاسیم میوه و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز میوه، سولفات پتاسیم با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش غلظت فنول های میوه، پروتئین میوه و فعالیت آنزیم کاتالاز میوه و اسید هیومیک با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر موجب افزایش فلاونوئیدهای میوه و فعالیت آنزیم پراکسیداز میوه نسبت به شاهد شد. نتایج این بررسی تاییدکننده تاثیر چشمگیر تیمار ها، به ویژه نانوکلات پتاسیم و سولفات پتاسیم با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر بر افزایش فعالیت آنزیم ها بوده که در نتیجه آن موجب استحکام غشا و بافت میوه و در نتیجه افزایش کیفیت و ماندگاری بهتر می شود.
  کلیدواژگان: آنزیم، ترکیب های فنولی، سبزینه، نانوکلات پتاسیم
 • محمدحسن حیدری علمدارلو، حسین مرادی*، مهناز کریمی، ولی الله قاسمی عمران صفحات 715-722
  میخک یکی از مهم ترین گل های شاخه بریدنی جهان است. طول عمر کوتاه این گل باعث کاهش ارزش اقتصادی آن می شود. به کمک برخی از مواد می توان ماندگاری گل های بریدنی را افزایش داد. بنابراین آزمایشی برای افزایش عمر گل های بریدنی با استفاده از تیمار هورمونی سالیسیلیک اسید و عصاره گیاهی انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی با ده تیمار (غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید، عصاره مرزه و شاهدانه) و چهار تکرار با دو رقم گل بریدنی میخک مینیاتوری انجام شد. عامل هایی مانند عمر گلجایی، آنزیم پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) کاتالاز و میزان بیان نسبی ژن ACC اکسیداز (ACO) ارزیابی شد. نتایج به دست آمده نشان داد، اثر متقابل تیمار و رقم در عمر گلجایی موثر بوده و رقم spectro عمر گلجایی بیشتری نسبت به رقم pretty tessino داشت. در تیمار سالیسیلیک اسید ppm150 عمر گلجایی و فعالیت آنزیم کاتالاز بیشتر و بیان نسبی ژن ACO کمتر از دیگر تیمارها و شاهد بود. تیمارهای عصاره گیاهی مرزه و شاهدانه در غلظت های بالا افزون بر تاثیر مثبت در عمر گلجایی و فعالیت آنزیم کاتالاز، بیان شدن ژن ACO را کاهش داد. بنابراین به نظر می رسد استفاده از این تیمارها می تواند مکمل و یا جایگزین مناسبی برای تیمارهای شیمیایی دیگر باشد.
  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، عصاره شاهدانه، عصاره مرزه، عمرگلجایی
|
 • Maryam Sepahvand, Bahman Zahedi *, Abdollah Ehteshamnia Pages 447-458
  In this study, 21 pomegranate genotypes were collected from Lorestan province, and evaluated using morphological and biochemical characteristics. Results of variance analysis showed statistic significant differences between genotypes, except for percent of skin, pH, and soluble solids traits. The amount of variation in total genotypes, showed the highest coefficient of variation was 50.11, 46.06 and 32.22% for vitamin C, weight of fruit and amount of acid, respectively. Principal components analysis showed that four main factors could have denoted 98.91% of the total variation. Distribution of genotypes using Principal components analysis was performed and plot distribution of genotypes showed that A7 (‘Souze shine Shah Taj Kutah’) genotype had the highest fruit weight, the two main components of the first and second highest coefficient was positive. Traits such as single berry weight, the total weight of the skin, weight of 10 seeds, leaf length to width ratio, the percentage of skin in the first component (PC1) and crown length, acidity, leaf and fruit in the second component (PC2), was grouped respectively. Cluster analysis of genotypes was performed by Ward method and 21 genotypes in Euclidian distance 5 were classified into six clusters that genotypes collected from a region were located in different clusters. In this study, important factors in genotype grouping were weight and figure of fruit. These result obtained due to differences between genotypes in each region and no relation betwen genetic distance with geographical distance was found.
  Keywords: Cluster analysis, fruit characteristics, genetic diversity, Pomegranate, principal components analysis
 • Azizollah Khandan-Mirkohi *, Hadiseh Fayyaz, Alireza Moshrefi Eraqi Pages 459-468
  This study aimed to assess the water demand and growth traits of ornamental Gaillardia (Gaillardia grandiflora) and Marguerite (Leucanthemum × superbum) in peat-based substrates with different volume based ratios of field soil (Clay loam) and peat moss (100% peat, 80% peat 20% soil, 60% peat 40% soil, 20% peat 80% soil and 100% soil) in a randomized complete block design with three replications in a greenhouse at the horticulture Department, University of Tehran. Irrigation applied based on plant demand (by weight) up to the end of the experiment, but the evaluation of the harvest took place between two specified intervals. The amount of water consumed, growth characteristics, shoot and root dry weight and root development traits were evaluated. Overall study results showed the root system of Gaillardia was more developed than Marguerite, so it was also more efficient in water uptake. Combining 40-60% (v/v) of peat with field soil resulted in progress of the root system and significantly increased the efficiency of water absorption. Therefore, the combination of at least 20% of peat with field soil is recommended with in the production and cultivation of garden plants (Gaillardia and Marguerite).
  Keywords: Bedding plants, clay soil, landscape, root system
 • Moazzam Hassanpur-Asil *, Sheno Amini, Abdol Rahman Rahimi Pages 469-477
  Gladiolus is one of the bulbous cut flower with a variation in color, shape and size. Spike length, number of florets per spike, plant height and flowering time are the parameters that determine the quality of this flower. This study was carried out to evaluate the effect of gibberellic acid (0, 50, 100 and 150 ppm) and humic acid (0, 250 and 500 ppm) on quantitative and qualitative characteristics of Gladiolus grandiflorus L. cv. White prosperty. The experiment was laid out in a factorial arrangement based on randomized complete block design with two factors; gibberellic acid and humic acid, with 3 replications. Results showed that application of gibberellic acid at all used concentrations significantly increased plant height, inflorescence length and number of florets per inflorescence, compared to the control as well as reduced the time of flowering. Also, gibberellic acid at 50 ppm increased the number of cormlet per plant, and at 100 and 150 ppm enhanced the number of leaves, corm weight and chlorophyll index. Humic acid had no significant effect on flowering time, while significantly increased plant height, inflorescence length, number of cormlet per plant and cormlet weight at both used concentrations and number of leaves, number of florets per inflorescence and leaf chlorophyll index at 500 ppm compared to control.Finally, application of 100 ppm gibberellic acid and 500 ppm humic acid are suggested to improve growth and inflorescence quality in Gladiolus cv. White prosperty, respectively.
  Keywords: chlorophyll, corms weight, gladiolus, spike length
 • Babak Adouli, Zabihollah Zamani *, Mohammad Reza Fattahi Moghadam, Behrouz Golein, Karamatollah Rezaee Pages 479-486
  The effect of seasonal changes pattern of internal carbohydrates of trees on flowering, fruit set, and fruit development is an important subject for orchard management and physiology of fruit production. With the aim of alternate bearing control, a research was performed based on RCBD design under dry farming condition at Ramsar on 24 years old of Satsuma mandarin trees. Main purposes of this research were to investigate the partitioning of soluble and insoluble carbohydrates of trees during on and off years, evaluating the relation between carbohydrate reserves, flowering and fruit set, effect of 2,4-D foliar application on carbohydrate partitioning, abscission enzymes activity, control of alternate bearing and crop quantity and fruit quality. Results showed that bearing level had a meaningful effect on carbohydrate partitioning and its seasonal fluctuations. Activity of abscission enzymes were affected by crop load as well as exogenous 2,4-D application. Results also showed that 2,4-D could regulate alternate bearing of Satsuma mandarin trees and improve fruit weight. Based on obtained information, the leaf starch content at the end of June-drop is a reliable biochemical index for predicting of final individual fruit weight at the same year as well as the flower density in the next year.
  Keywords: Carbohydrate, citrus, fruit abscission, fruit set
 • Mohammad Hosseini Chenarestanolya, Mehdi Hosseini Farahi *, Abdolhosein Aboutalebi Pages 487-502
  The aim of this study was to investige the effect of different media cultures and humic Acid (HA) on some vegetative properties and absorption of Phosphorus (P) and Potassium (K) contents in leaf of orange seedling (Citrus sinensis) cv. Valencia grafted on sour orange (C. aurantium) rootstock. A factorial experiment was carried out based on randomized complete block design with three replications. The first factor was HA concenterations of 0, 2.5, 5 and 7.5 gl-1 and second factor was formed by seven different combinations of media culture including 1- soil, 2- zeolite, 3- leaf mold, 4- soil zeolite, 5- soil vermicompost 6- Soil leaf mold 7- soil vermicompost zeolite. Results showed that effect of HA, media culture and their interaction on all of the investigated traits of Valencia orange were significant (P
  Keywords: Phosphorus, potassium, seedling height, vermicompost, zeolite
 • Sirvan Mansouri, Mesbah Babalar *, Siamak Kalantari, Mohammad Ali Askary Sarcheshmeh Pages 503-515
  In addition to storage conditions, pre-harvest factors including nutrition is essential to increase the shelf life. In this experiment the effects of three different levels of iron foliar applications (0, 50 and 100 ppm) and nitrogen (20, 40 and 60 ppm) application in the soil were investigated in apple (Malus domestica cv. Delbar stival). Traits such as quality factors during storage period were measured. The factorial experiment was carried out based on randomized completely block design (RCBD) with three replications. According to the results of this study, iron application increased TSS, dry weight and total phenolic contents. Also, with increasing nitrogen concentration, the antioxidant level was increased. Effect of storage on some para meters such as firmness, dry matter, total phenolic content, vitamin C and total antioxidants was significant, leading to a decline in the quality of the fruits. It can be concluded that, iron application at 100 mg/l per tree was suitable for improving the quality indexes for this cultivar.
  Keywords: Apple, iron, nitrogen, quality, Storage
 • Nasrin Farhadi, Jaber Panahandeh *, Alireza Motallebi Azar, Saeideh Alizadeh Salteh Pages 517-526
  In the present study, the effects of different concentrations of benzylamino purine (0, 1, 1.5 and 2 mg l-1) and naphthalene acetic acid (0, 0.25, 0.5 and 1 mg l1-) on direct and indirect bulblet rejected set by user of basal plate explants of four ecotypes of Psersian shallot (Lorestan, Zanjan, Sanandaj and Arak) on MS medium were investigated. The results showed that different hormonal treatments and ecotypes affected the time and percent of bulblet regeneration as well as the number, length and weight of regenerated bulblets. Moreover, direct and indirect regeneration of bulblet were different among the treatments. Application of BAP and NAA accelerated the bulblet regeneration of Persian shallot explants and the highest bulblet regeneration (82.26%) and maximum bulbllets number (14.13) were obtained by 1.5 mg g-1 BAP with 0.5 mg l-1 NAA. The explants of Arak ecotype showed the highest percent of bulblet regeneration (64.61%) and bulblets number (10.33) per each explant. The callus induction was only observed in 2 mg l-1 BAP mg l-1 NAA (75.05%) and 1 mg l-1 BAP.5 mg l-1 NAA (23.67%) treatments. The rooting of bulblet in all the studied ecotypes was obtained in hormone-free medium in the shortest time (25 after culture) in comparison with other treatments that was also accompanied with the highest percent of rooting (79.917%). According to the results the culture of Arak ecotype bulbs in medium with 1.5 mg g-1 BAP and 0.5 mg l-1 NAA is advisable for invitro bulblets production of Persian shallot.
  Keywords: Auxin, bulblet regenerstion, cytokinin, ectype, mooseer
 • Rezvanolsadat Kazeroonian, Sepideh Kalatejari, Amir Mousavi, Masoud Tohidfar Pages 527-534
  Economic importance of Chrysanthemum among the other ornamental species has resulted in performing various investigations in tissue culture optimization of this plant, worldwide. In the current experiment, leaf, petiole, petal and stem TCL explants, from Chrysanthenum morifolium cv. Reagan Elite Salmon were cultured in MS medium supplemented with different combinations and concentrations of NAA, BAP and TDZ. Regeneration percentage,number of regenerated shoots per explants and regeneration type were investigated in each treatment. Results indicated significant superiority of shoot regeneration percentage from petiole explants (80.5 percent), while minimum regeneration was achieved from the petal explants (37.2 percent). Shoot regeneration type from different explants in the treatments containing only BAP, was direct and in the treatments containing TDZ and NAA was indirect. Reactions of the explants to the PGR treatments, considering shoot regeneration percentage and average number of regenerated shoots per explants, were so different. As among the treatments consisting combinations of NAA plus each of the cytokinins, in T12 (4.5 mg/l BAP 1 mg/l NAA), petioles and petals represented maximum shoot regeneration percentage and number, while stem TCLs showed minimum rates of regeneration.
  Keywords: Callogenesis, explant type, organogenesis, plant growth regulators (PGRs)
 • Babak Motesharezadeh *, Meysam Zarbizadeh, Gholam Reza Savaghebi, Mojtaba Delshad, Mohsen Hosseyni, Farzaneh Bekhradi Pages 535-544
  This study was arranged in a completely randomized block design to investigate effects of four levels of calcium nitrate on the nutrition responses and growth characteristics of tomato plants. Treatments includedT0: control; T1: recommendations of calcium nitrate by Yara International (Soil application), 50 kg/ha for 8 weeks since the first week of fruit set and a total of 400 kg/ha; T2: calcium nitrate consumption based on soil test results and the requirements of tomatoes: 40 kg/ha in the first week of fruit set and a total of 320 kg/ha; and T3: the same as the previous treatment plus foliar application of calcium nitrate at 0.5%. Results showed that there were significant differences between tomato fruits regarding uptakes of nitrogen, phosphorus, calcium, magnesium, dry matter, vitamin C, nitrate, potassium, and fruit firmness (P
  Keywords: Balanced nutrition, calcium, fertilizer recommendation, quality, quantity characteristics, yield
 • Kobra Sepahvand, Abdolhossein Rezaei Nejad *, Seyedeh Zahra Hosseini Pages 545-554
  In order to study the effect of ascorbic acid (AsA) on quantitative and qualitative characteristics of Pelargonium graveolens under iron (Fe) deficiency stress, a pot experiment was carried out. Three levels of Fe (0, 20 and 40 µM) and three levels of AsA (0, 1 and 2 mM) were combined factorially based on a completely randomized design with six replications. Uniform rooted cutting were planted in sand and grown hydroponically. After plant establishment, Fe and AsA treatments were applied through half-Hoagland nutrient solution. Results showed that as Fe in nutrient solution decreased, growth characters i.e. plant height, stem diameter, number and length of axillary shoots and leaf area decreased. Moreover, as Fe in nutrient solution decreased, leaf fresh and dry weight, stem fresh and dry weight, decreased, while, oil content increased. Growth responses to AsA was different in plants grown in nutrient solution with 0 µM Fe compared with those in plants grown in nutrient solution containing 20 µM Fe. Daily application of AsA (especially with 1 mM concentration in nutrient solution) increased biomass and oil content. Oil yield, Chlorophylls and carotenoids contents decreased with decreasing Fe, while, AsA increased them under Fe deficiency. Overall, AsA could improve growth and yield of geranium under 20 μM Fe nutrition, however, it was less effective at 0 μM Fe.
  Keywords: Essential oil, plant nutrition, soilless culture
 • Parvin Rostampour, Amin Salehi *, Reza Amiri Fahliani, Amin Mirshekari Pages 555-563
  In order to study the effect of organic and chemical fertilizers, a field experiment was carried outby using of split plot based on randomized complete block design with seven treatment and three replications ongeranium (Pelargonium graveolens), in Fahlian, Nourabad, Fars province territory. Treatments concluded control (no fertilizer and vermicompost), pure nitrogen (200 kgh-1), vermicompost 4 th-1 with 160 kgh-1 nitrogen, vermicompost 8 th-1 with 120 kgh-1 nitrogen, vermicompost 12 th-1 with 80 kgh-1 nitrogen, vermicompost 16 th-1 with 40 kgh-1 nitrogen and pure vermicompost (20 tonh-1). Traits assessed include: plant height, number of lateral branches, biologic yield, branches yield, essential oil percentage, essential oil yield and harvest time. Results indicated significant effect of fertilizer treatments and harvesting time on all traits except harvest time. Theintraction of harvesting time and fertilizer was only significant on biological yield and essential oil yield. The mean comparision showed that all traits were higher in the secend harvest compared to the first one. In two harvests organic fertilizer leading to increase studied traits compared to the control treatment. Application of 20 th-1 vermicompst and after that, treatment of 16 th-1 vermicompost with 40 kgh-1 nitrogen had the highest effect in increasing studied traits.
  Keywords: Element (N, P, K), geranium, harvest, organic fertilizer, urea
 • Mahshid Dorianizadeh, Mahmood Ghasemnezhad*, Atefeh Sabouri Pages 565-574
  Incomplete apple fruit skin pigmentation could be one of the main causes of decreasing marketability in red cultivars. In this study, the correlation between total anthocyanin and fruit skin color parameters with mineral nutrient content and ratios in 20 commercial apple orchards growing cv. red delicious was investigated. At each orchard, fruits were harvested at commercial maturity stage and categorized into three groups with 20 fruits, according to dark red, medium and light red color. Fruit peel colors parameters such as hue (°h), lightness (L*), chroma (C), green-red (a*), blue-yellow (b*) and total anthocyanin, and nitrogen, phosphorous, potassium, calcium and magnesium contents and mineral nutrient ratios were measured. Results showed that there were a negative correlation between anthocyanin with L*, h°, b* and C* and a positive correlation with a*. Furthermore, a negative significant correlation was found between fruit nitrogen content with anthocyanin and a* and a positive significant correlation with L* and h°. A negative correlation was observed between fruit calcium content with L* and magnesium content with anthocyanin. Furthermore, a positive significant correlation was found between N⯰ with L*, h° and b*, but a negative correlation between Mg/Ca with total anthocyanin and a* and a positive significant correlation with L*, h° and b* value. There was a negative significant correlation between N/Ca with anthocyanin and a* and a positive correlation was observed with L*, h° and b* value. Overall, results showed besides climate condition, optimum tree fertilization especially nitrogen and calcium can be important on apple fruit cv. Red Delicious pigmentation.
  Keywords: Anthocyanin, correlation coefficient, mineral elements
 • Farzad Taheri, Mehdi Dahmardeh, Mohammad Salari, Reza Bagheri Pages 575-584
  Today, the use of chitosan as one of plant hormones to increase plant resistance to stresses such as drought has been increased. In order to evaluate the effect of different levels of chitosan on antioxidant enzyme activities in Ajwain under drought stress, the experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design with Three replications in research farm of Zabol University in 2014. Drought as the main factor in three levels A1) 50 mm evaporation (control), A2) 100 mm evaporation (medium stress) and A3) 150 mm evaporation (severe stress) of pan evaporation class A and different levels of chitosan spray (control, 0.1, 0.5, 1, 2 g/L) were considered as Sub factor. In this study, by increasing period between two irrigations, the activities of Catalase, Peroxidase, Ascorbate Peroxidase, Gayacolperoxidase, and polyphenoixidase enzymes were increased. There was no significant difference between control and moderate stress for most parameters but maximum activities of Antioxidant Enzymes were observed in severe stress. Using different levels of chitosan caused to improve the activity of antioxidant enzymes, so that, the interaction effect of 0.5 g/l chitosan and drought stress had increased most parameters significantly than that for control.
  Keywords: Ajwain, antioxdinat enzyme, Chitosan, drought stress
 • Nader Mahmoudi Soureh, Alireza Farokhzad *, Hamid Hassanpour Pages 585-599
  Increasing of visual quality and nutraceutical properties of fruits plays an important role in fruit marketability and economic incomes of gardeners. Silicon and calcium can play an important role in fruits quality improvement. This study was conducted to evaluate the effect of foliar application with calcium silicate (0, 50, 100 and 200 mg/L) on some fruit quantitative and qualitative characteristics, total antioxidant and calcium content of two strawberry cultivars (‘Camarosa’ and ‘Selva’). The experiment was performed in a factorial based on randomized complete block design with 5 replications. Results showed that fruit length, fruit length to width ratio, fruit fresh and dry weight, vitamin C content in ‘Camarosa’ fruits were more than ‘Selva’ fruits, whereas fruit firmness, TA, TSS, total phenolic, antioxidant content, amount of calcium and catalase enzyme activity of ‘Selva’ fruits were significantly more than the ‘Camarosa’. With application of calcium silicate, fruit length, fruit fresh and dry weight, fruit firmness, the amount of vitamin C, TA, TSS, total phenolic, antioxidant, calcium content and catalase enzyme activity were increased. According to the results, foliar application of calcium silicate at 200 mg/L had the highest effect on improvement of quantitative and qualitative traits of strawberry fruits.
  Keywords: Camarosa, catalase enzyme, foliar spray, qualitative parameters, selva
 • Sahar Heidarzade, Shahrokh Gharanjik *, Ali Dehestani, Darioush Shahriari Pages 601-611
  In this study, we evaluated the effects of five levels of potassium phosphite (KH2PO3) on Induced Systemic Resistance (ISR), and also defense related enzymes and metabolites activities during different days in cucumber plants inoculated with Fusarium oxysporum. The experiment was designed as a split-plot in time based on a completely randomized design with three replications. The activity of defense-related enzymes including, catalase (CAT), guaiacol peroxidase (GPX), superoxide dismutase (SOD) and also the accumulation of secondary metabolites such as lipid peroxidation (MDA) and hydrogen peroxide (H2O2), were evaluated in a period of 11 days after pathogen inoculation. Results revealed that defense enzymes activities and metabolites accumulations were significantly increased in plants treated with potassium phosphite in comparison to control. The highest concentration of CAT enzyme (18.7 U mg-1 protein) was measured in plants treated with 4 gr l-1 potassium phosphite (KPhi4) and 5 days after inoculation, that showed 2.81 fold increase in comparison with control (no inoculate with the pathogen). Also the highest concentration of enzymes GPX (233 U mg-1 protein) and SOD (10.8 U mg-1 protein) were recorded at 3 days after inoculation in plants treated with KPhi4 in comparison with control plants. Results showed that accumulation of H2O2 in plant tissues and it's time was in accordance with increasing of defense enzymes CAT, GPX and SOD and it would indicate that the H2O2 production is the prerequisite for production of defense-related enzymes. It was also revealed that MDA accumulation in KPhi4 treatment was less than other treatments, indicating reduced tissue damage and alleviated disease symptoms.
  Keywords: Cucumber, defense enzymes, Fusarium oxysporum, potassium phosphite
 • Saeid Sarabi, Fatemeh Sefidkon* Pages 613-621
  Ziziphora persica or Iranian kakooti is an annual aromatic plant from Labiatea family that grows wild in Iran and has strong antimicrobial effects. In this research, the aerial parts of this plant were collected at full flowering stage from six habitats. After confirmation of scientific names of the plants by Herbarium of Research Institute of Forests and Rangelands (TARI), the plant materials were dried at shade. The essential oils were obtained by hydro-distillation, the yields were calculated based on dry weight and the oils were analyzed by GC and GC/MS. Results showed that oil yields varied from 0.11% (Meshkin Shahr, Nodooz) to 0.39% (Alamoot, Ghazvine) for different samples. Seventeen to twenty-six components were identified in the essential oils. The main compound in the essential oil of Alamout and Gharetape samples were spathulenol (25.7% and 24.1%, respectively). The major compound in the oil of Urmieh sample was beta-bisabolene (28.8%). The main compound in others oils was epi-alpha-muurolol that its percentage in the oil of Meshkinshahr sample (20.8%) was higher than Gharechaman (17.1%) and Miyaneh (14.4%). Of course the three above components were found in all oils, but their percentages were completely different. Results of this research showed the oil of Ziziphora persica in Iran is completely different with other species of Ziziphora that contain pulegone as main compound in their oils.
  Keywords: Ziziphora persica Bunge, spathulenol, epi-alpha-muurolol, bisabolene
 • Shiva Bazl, Farshad Dashti *, Mojtaba Delshad Pages 623-633
  Onion is one of the vegetables greatly consumed in the food chain of people and researchers are always trying to improve itsnutritional quality. This study was conducted to investigate the effect of different levels of sulfur (32, 64 and 128 mg L-1 sulfate) and selenium (0, 1 and 2 mg L-1 selenate) on the growth and antioxidant properties of red onion cv. Azarshahr. The study was performed under hydroponic conditions. Results showed that the concentrations of sulfate and selenate and the interaction of them had a significant effect on the most of growth characteristics of onion plants. The highest fresh weight and diameter of bulb (35.70 g and 38.24 mm) was observed in 128 mg L-1 sulfur in combination with 2 mg L-1 selenate. There was a positive correlation between selenate and sulfate with the bulb fresh weight and diameter of onion. The highest percentage of bulb dry matter content (16%) was obtained in 64 mg L-1 sulfate combined with 1 mg L-1 selenate. At all concentrations of sulfate, the plant height was reduced by increasing of selenate. In addition, selenium accumulation was increased in the onion by increasing selenate concentrations in all levels of sulfate. By increasing selenium, antioxidant activity and phenol and flavonoid contents of bulb tissue was increased.
  Keywords: Antioxidant activity, Flavonoid, Hydroponics, Phenol, Selenate, Sulfate
 • Hossein Meighani *, Mahmood Ghasemnezhad, Maisam Ahmadi Pages 635-644
  In recent years, demand for organic products because of their high nutritional value and healthier is rapidly increasing. In this research, the effects of organic, integrated and conventional garden management systems investigated on storage life and postharvest quality of pomegranate fruit cv. Rabbab -e-Shiraz at 5°C for 90 days. Characteristics such as weight loss, quality and biochemical parameters were analyzed at harvest, 45 and 90 days after storage. Results showed that the weight loss in organic fruits were significantly lower than conventional and integrated management system during storage. Total soluble solids (TSS) and titratable acidity (TA) content in fruits of conventional management system was higher and ratio of TSS/TA was lower than organic fruits. The highest TSS/TA ratio of pomegranate fruits was obtained from integrated management system. While, total phenolics and flavonoids content of organic fruits were higher at harvest and during storage, they were decreased in all fruits during storage time. Also, total anthocyanin content and antioxidant activity was higher in organic fruits, but contrary to phenolic compounds, anthocyanins content increased during storage. Overall, organic fruits showed higher nutritional value and more storage life.
  Keywords: Antioxidant activity, Organic product, Pomegranate, Postharvest, Storage, weight loss
 • Azam Seyedi, Mahmood Ghasemnezhad *, Yousef Hamidoghli Pages 645-653
  Olive mill solid waste is enriched from organic matter and mineral nutrient elements, which can be used after compostation for inproving soil fertility and solve its disposal problem. For this purpose, a factorial experiment was carried out during 2013 to 2015 in Manjil region. The treaments were different levels of composted olive mill solid (12, 24 and 36 kg per tree and followed by 15 kg per tree rotted sheep manure as a control) which used on two oilve cvs Zard and Roughany. The results showed that there was no significant difference for oil percent between control and different level of compost after first year, but on the second year, olive tree treated with 36 kg compost showed significantly 5.71 oil percent more than other treatments. There was no significant difference between different leveles of compost and control for oil free fatty acids and absorption in the ultraviolet wavelengths (K232 and K270) over two years. In the second year, the trees that had been treated by 24 and 36 kg of compost, had a better oil quality form which peroxide value was less as compered to other treatmentes. On the second year, oil quality from which flavonoid content in olive tree treated with compost was significantly better than control. However, on this year, oil chlorophyll and carotenoid content of coltrol was higher than compost treated tree, but no significant differenec was found between compost treated trees and control for the ratio of oil chlorophyll to carotenoids content. There was a significant difference between two olive cultivars, Roughani and Zard for oil free fatty acid, peroxide value, K232 and K270, phenols, flavonoids, chlorophyll carotenoids. Overall, the oil quality of both olive cultivars which treated with manure and compost was in the range of extra virgin olive oil, based on standards of the International Council of Olive Oil at two years.
  Keywords: Antioxidant capacity, oil percent, total phenol, total felavonoiedes
 • Mohsen Pirmoradian, Lotfali Naseri *, Hamid Abdollahi, Ali Asghar Shahabi Pages 655-668
  For precise evaluation of the sensitivity of some apple rootstocks to iron stress, an study with a factoreal approach was established based on a complete randomized design with 18 treatments and three replications. Experimental treatments included rootstocks in 6 levels (M9, M26, M7, M25, MM106, MM111) and iron was chosen in three levels(Half strength Hoagland solution as control, Half strength Hoagland without iron, Half strength Hoagland with Bicarbonate). Apple rootstocks were planted in 20 liter pots containing Perlite. Before beginning the experiment, the pots were supplied with half strength Hoagland solution for 2.5 months. After this period, the abovementioned treatments were applied on the rootstocks. Drainage pH was measured 5 times during the experiment. Root ferric chelate reductase activity (FCR) in separated roots and in the intact plant with connected roots was calculated. Then, plants were separated into shoots and roots in the laboratory. Ferric chelate reductase activity, shoot growth, dry and fresh weight of leaf and root, swelling of root tip, leaf chlorophyll (Chl) concentration and iron concentration of leaf and root were also measured. According to the achieved results, M9, M7 and M25 rootstocks in comparison with M26, MM106 and MM111, showed lower leaf chlorosis. Root Ferric chelate reductase activity for M9, M7 and M25 rootstocks treated with 2µM Fe was higher than other rootstocks. The rootstock M9 in this treatment increased 4.3 times in comparison to the control and the MM106 rootstock in 10 mM sodium bicarbonate treatment had the lowest FCR activity compared to the control. In addition to the FCR increase in M9, M7 and M25 rootstocks, they had more effect in the rhizosphere pH decrease than other rootstocks. Biomass indicator (root/shoot dry weight) in rootstocks of M9, M7 and M25 showed larger values. According to the result of this experiment, due to meaningful correlation between the measurement method of FCR with excised roots and chlorophyll index, this method is a suitable approach for screening of apple rootstocks with iron chlorosis in comparison with FCR measurement with intact plant.
  Keywords: Iron Chlorosis, rootstocks screening, rhizospher pH
 • Fardin Ghanbari, Mohammad Sayyari * Pages 669-679
  Low temperatures lead to numerous physiological disturbances in the cells of chilling-sensitive plants, resulted in chilling injuries and death of tropical and subtropical plants such as tomatoes. In this study, the possibility of cold stress tolerance enhancement of tomato seedlings byimposing drought stress with 10 or 20 percent of polyethylene glycol (PEG) for 10 days was investigated in the greenhouse of agricultural faculty of Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran. The layout was factorial experiment in CRD design with four replications. After drought pretreatment, the seedlings were subjected to chilling 6 h/day at 3°C for 6 days. Drought pretreatment improved growth rate of tomato seedlings subjected to chilling stress as well as RWC, phenol, chlorophyll content and chlorophyll fluorescence ratio (Fv/Fm) when compared with the controls un-chilled seedlings. Interaction effects showed that highest value of root (2.25 g) and shoot fresh (4.4 g) weight, RWC (88.31 %), Fv/Fm(0.834) and total chlorophyll (1.62 mg/g F.W) were obtained in 0 % PEG under the chilling control. In contrast, the highest amounts of MDA (1.46 µm/g F.W) and phenol (10.86 mg/g F.W) content were obtained from 20% PEG and non-chilling stress. In general, results indicated that drought pretreatment could be used effectively to protect tomato seedlings from damaging effects of low temperatures stress at the early stages of growth.
  Keywords: Chlorophyll fluorescence, electrolyte leakage, hardening, malondialdehyde, polyethylene glycol
 • Mohammad Reza Imani, Abdolhadi Hosseinzadeh *, Mohammad Reza Hasandokht, Mohammad Reza Naghavi, Rajab Choukan Pages 681-688
  One of the effects of climate change and global warming, on leafy vegetables production, is bolting. The four parental lines derived from Iranian lettuce landrace of Shirazi, Zeareei and Siah with difference in flowering time crosses between each pair and F1, F2, BC1p1 and BC1p2 generations were obtained. Transplants were planted in two separate experiments in a randomized complete block design with three replications and flowering time, head weight, number of leaves and leaf length of biggest outer leaf were recorded. Generation mean analysis showed that in all traits additive dominant model was inadequate and other factors such as epistasis is effective in controlling interested traits. The effect of additive is significant but the effect of dominance is much greater than it. The additive × additive effects and dominance× dominance effects on traits have been effective. To determine the number of effect factors at the flowering time of the F2 segregation and two genes involved in controlling flowering time were confirmed. Results showed that late flowering lines of the Siah and Zeareei landrace produced better quality and quantity head than early flowering lines of Shirazi landrace. Thus flowering time, leaf number and head weight had positive correlation. It is expected that selected genotypes with late flowering time had good potential for this important traits and should be used in breeding programs.
  Keywords: Bolting, climate change, flowering, flowering stimulating
 • Sattar Dirili *, Hamid Hassanpour, Alireza Farokhzad Pages 689-700
  This study was performed for evaluation and comparison of 20 hawthorn genotypes from four different species, to introduce superior genotypes in terms of pomology in West Azerbaijan Province. The different treats such as weight, length and width of fruit, peduncle length, length and width of leaf, petiole length, weight, length and width of seed, fruit firmness and fruit color parameters were measured. The largest fruit was observed in Crataegus azarolus species whereas, the smallest fruit was observed in C. monogyna and C. aplosangouainea species. Leaf length and Leaf width had significant correlation with fruit weight, fruit size, seed length and seed width. The five main factors based on factor analysis were explained approximately 89.11 percent of the total variance. According to cluster analysis based on Ward's method, genotypes were divided into three main groups. Genotypes related to C.azarolus var azarolus and several genotypes related to C. aplosangouainea located in group A which had the highest fruit firmness and seed number. In the second group, the genotypes belonging to C. azarolus were located and these genotypes had the highest fruit length, fruit width and fruit weight. In the third group, the genotypes belonging to C. monogyna and several genotypes related to C. aplosangouainea were located and the fruit density, leaf length and a* color index had a significant role in the separation of this group. Results showed that grouping followed species distribution pattern of genotypes. Results obtained might be helpful for breeding programs and introducing of cultivar in hawthorn.
  Keywords: Cluster analysis, correlation, factor analysis, fruit color
 • Nayereh Zangeneh, Mousa Rasouli * Pages 701-714
  Grape production with high quality, firm texture and suitable shelf life of the fruit is very important. The purpose of this study, the effect of foliar application of different concentrations (0, 1000 and 2000 mg/liter) of potassium sulfate, potassium nano chelated fertilizer and humic acid on the pigments and antioxidant activity in grape variety 'Bidaneh Sefid' were studied in order to improve the quality of grapes in a completely randomized design in a commercial orchard during 2013-2015. Foliar applications were employed three times, including one before flowering, at fruit set, two weeks after fruit set and one month after the second stage was carried out. Based on the results, potassium sulfate at a concentration of 2000 mg /liter increased the potassium concentrations of leaves, potassium nano chelated fertilizer at a concentration of 1000 mg/liter increased chlorophyll in leaves, anthocyanins in leaf and humic acid with a concentration of 1000 mg /liter increased the phenol concentration, and flavonoid in leaf compared to control. potassium nano chelated fertilizer at a concentration of 1000 mg/liter increased anthocyanins in fruit and superoxide dismutase and also, treatment of potassium nano chelated fertilizer at a concentration of 2000 mg/liter increased the potassium and activity of the enzyme ascorbate, potassium sulfate. Concentration of 1000 mg /liter potassium nano increased the phenol concentrations in fruit, protein and catalase activity. Humic acid at concentration of 1000 mg /liter increased the phenol concentration in leaf, flavonoids in fruit and peroxidase activity compared to control. Results of this study, confirmed a significant effect of treatments, especially potassium nano chelated fertilizer and potassium sulfate at a concentration of 1000 mg/liter on increased enzyme activity. As a result, it strengthens membranes and tissues and thus increased the quality of the fruit.
  Keywords: chlorophyll, enzaym, phenolic compounds, potassium nano chelated
 • Mohammad Hassan Heydari Alamdarlou, Hossein Moradi *, Mahnaz Karimi, Vali-Ollah Ghasemi Omran Pages 715-722
  Carnation is one of the most important cut flowers in the world. The flower is to reduce the economic value due to its short vase life. Some materials can be used to help increase the vase life of cut flowers. According to this, using salicylic acid hormone and plant extracts treatment increased the shelf life of cut flowers. Factorial experiment based on a completely randomized design was conducted with 10 treatments (Different concentrations of salicylic acid, Savory and hemp extracts) and four replications with two varieties of miniature carnation. Factors such as vase life, antioxidant enzymes catalase and the relative gene expression ACC oxidase (ACO) were evaluated. Results showed that the interaction of treatments and cultivars was effective in vase life. Spectro cultivar vase life was more than a pretty tessino cultivar. Salicylic acid at 150ppm increased vase life and catalase activity. In addition, this treatment decreased relative ACO gene expression more than the other treatments and control. Savory and hemp extract treatments at high concentrations increased vase life as well as catalase activity, but ACO expression decreased. So it seems that the use of these treatments can be complementary or good alternative to other chemical treatments.
  Keywords: Hemp extract, Savory extract, Salicylic acid, Vase life