فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه رستمی*، محمد جواد عصاری، محسن علی آبادی، مریم فرهادیان صفحات 1-7
  مقدمه
  در شرایطی که پایش هوای محیط کار جهت تعیین میزان مواجهه کافی نباشد، اندازه گیری ترکیبات و برخی متابولیت ها در هوای بازدمی روش کاربردی جهت پایش بیولوژیکی محسوب می گردد. هدف از این تحقیق، تعیین ارتباط بین غلظت تتراکلرواتیلن در هوای بازدمی و میزان مواجهه فردی در شاغلین خشکشویی ها بود.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی که در سال 1396 انجام پذیرفت، علاوه بر جمع آوری نمونه های هوای بازدمی و مواجهه فردی 12 نفر از شاغلین، نمونه های هوای محیط کار خشکشویی ها نیز به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری تتراکلرواتیلن در هوای بازدمی از طریق تلفیق روش های 1003 و 3704 NIOSH و بعد از بهینه سازی پارامترهای تجزیه، با استفاده از دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به آشکارساز یونش شعله ای (FID) انجام گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، سطوح مواجهه فردی شاغلین بالاتر از حدود مجاز شغلی پیشنهادی (OEL-TWA )، و غلظت تتراکلرواتیلن در هوای بازدمی نیز از شاخص بیولوژیکی مواجهه (BEI) ملی کشور بیشتر بود. نتایج مطالعه نشان داد در سطح معنی داری 05/0، بین غلظت تتراکلرواتیلن در هوای بازدمی و میزان مواجهه فردی ارتباط معنی داری وجود دارد (0/046= p و 0/66=r). همچنین ارتباط معنی داری بین غلظت هوای محیطی با غلظت هوای بازدمی (0/003= p و 0/59=r) و سطوح مواجهه فردی (0/001= p و0/91=r) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که اندازه گیری تتراکلرواتیلن در هوای بازدمی، به عنوان یک نشانگر زیستی غیر تهاجمی جهت ارزیابی مواجهه شغلی در خشکشویی ها دارای اعتبار کافی است. همچنین در صورت بهینه سازی شرایط تجزیه ای دستگاه GC-FID و تلفیق روش های 1003 و 3704 NIOSH می توان غلظت تتراکلرواتیلن در هوای بازدمی را با حساسیت قابل قبولی اندازه گیری نمود.
  کلیدواژگان: تتراکلرواتیلن، خشکشویی، پایش بیولوژیک، هوای بازدم، نمونه برداری هوا
 • رسول یاراحمدی، ذبیح الله دمیری* صفحات 8-16
  مقدمه
  اتاق پاک محیطی کاملا محصور می باشد که در آن غلظت ذرات هوابرد تحت کنترل می باشد و یک محیط ضروری در صنعت داروسازی برای تولید محصولات با کیفیت می باشد . بنابراین هدف از این مطالعه شبیه سازی الگوی جریان و هم چنین ارزیابی و شبیه سازی پراکنش و ردیابی ذرات در اتاق پاک با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی در یک صنعت دارویی می باشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی کاربردی است که در سال 1394 در یک صنعت دارویی انجام شد. روش انجام کار در این مطالعه تعیین غلظت و تعداد ذرات در اتاق پاک بر اساس استاندارد 3-14644 ISO بود. هم چنین الگوی جریان و پراکنش ذرات در اتاق پاک با کلاس پاکیزگی C با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مسیر حرکت ذرات و چگونگی توزیع و پراکنش ذرات در اتاق پاک به طور کامل تابع شکل جریان و الگوی جریان هوا در اتاق پاک می باشد . همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی ذرات در اتاق پاک نشان داد که خروجی های دیواری راندمان بالای 70 درصد در حذف ذرات 0/5 و 5 میکرون دارد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که وجود ابزار و تجهیزات موجود در اتاق پاک بر الگوی جریان هوا و در نهایت بر راندمان حذف ذرات در اتاق پاک تاثیر می گذارد و در نهایت نتایج حاصل از شبیه سازی پراکنش ذرات در اتاق پاک نشان داد که الگوی جریان هوا بیشترین تاثیر را بر حدف ذرات در اتاق پاک دارد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، پراکنش ذرات، الگوی جریان. اتاق پاک
 • رضا طهماسبی، مهرداد عنبریان، صدف ترکاشوند، مجید معتمدزاده*، مریم فرهادیان صفحات 17-25
  مقدمه
  امروزه روش های مشاهده ای بر پایه فیلم برداری از فرآیند کار و تجزیه وتحلیل آن با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو هدف از این مطالعه ارزیابی پوسچر جوشکاران و آنالیز بیومکانیکی آن با استفاده از نرم افزار طراحی سه بعدی در محیط کامپیوتر (CATIA) می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی جوشکاران منطقه هفت عملیات انتقال گاز انجام شد. پوسچرهای مورد ارزیابی که شامل سه پوسچر بودند از طریق فیلم ها و عکس های گرفته شده از جوشکاران در هنگام کار تعیین شد. پس از تعیین پوسچرهای مورد ارزیابی، مدل دیجیتالی پوسچر فرد در محیط نرم افزار CATIA شیه سازی شد. سپس ارزیابی سریع اندام فوقانی (RULA) و آنالیز بیومکانیکی نیروها، بر روی مدل انسانی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تجزیه وتحلیل داده ها به طور مستقیم از نرم افزار CATIA جمع آوری شد. امتیاز نهایی سه پوسچر مورد ارزیابی با استفاده از روش RULA نشان داد که برای دو پوسچر نیاز به اقدام فوری و برای پوسچر دیگر تغییرات در آینده نزدیک لازم است. همچنین آنالیز بیومکانیکی نیروها نشان داد که در یکی از پوسچرها میزان نیروها بالاتر از حد توصیه شده توسط NIOSH بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با استفاده از نرم افزار CATIA می توان ارزیابی بهتری از شرایط کارگران در محیط کار انجام داد. تجزیه وتحلیل به روش RULA یک اقدام مهم در ارزیابی و طراحی مجدد ایستگاه های کاری است.
  کلیدواژگان: ارگونومی، مدل سازی دیجیتالی انسان، ارزیابی پوسچر، پوسچر جوشکاری، آنالیز بیومکانیکی
 • یدالله حمیدی، ناصر فیاضی*، علیرضا سلطانیان، غلامرضا حیدری، محمد احمد پناه، نسیم نظری، معصومه جواهری صفحات 26-32
  مقدمه
  از آنجا که نیروی انسانی وکارکنان ازمهمترین سرمایه های یک سازمان به شمار می روند بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با این منابع که می توانند بر عملکرد و استرس شغلی آنها موثر باشند از اهمیت روز افزونی برخوردار شده است بر این اساس پژوهش حاضربه بررسی رابطه استرس شغلی با عملکرد واحد های مختلف بهداشت و درمان پرداخته است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که جامعه مورد مطالعه آن کلیه کارمندان بهداشتی مراکز بهداشتی-درمانی شهری و روستایی شهرستان همدان بودند:که شامل 150 نفربوده وکلیه آنها مورد بررسی قرارگرفتند، پرسشنامه ها شامل پرسشنامه استرس آراس الیوت (1994) و چک لیست های سالیانه با وزرات بهداشت است که داده ها با آزمونهای پیرسون وتی مستقل وبا نرم افزار16 SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  میانگین سطح استرس و عملکرد به ترتیب 55.16 ،79.64 که به ترتیب واحد بهداشت خانواده 55.14، 78.21 واحد مبارزه با بیماری ها 57.06، 76.87 و واحد بهداشت محیط و حرفه ای 54.03 ،83.31 بود. نتایج نشان داد که سطح استرس کارکنان باعملکرد واحدها رابطه معنی دار و منفی (0.001p<) داشت و همچنین سن با عملکرد رابطه معنی دار مثبت (0.001p<)وبا استرس رابطه معنا دار منفی (0.001p<) داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به تائید رابطه سطح استرس وعملکرد کارکنان واینکه منابع انسانی عامل کلیدی تعیین کیفیت، دسترسی وهزینه مراقبت های بهداشتی و درمانی می باشند، توصیه می شود مدیران برای کاهش سطح استرس وبرای افزایش بهره وری برنامه ریزی واقدامات موثرانجام دهند .
  کلیدواژگان: استرس شغلی، عملکرد سازمان، کارکنان بهداشتی
 • محمد جواد عصاری *، اعظم کرمی مسافر، عبدالرحمن بهرامی، محمد ذوالحواریه صفحات 33-40
  مقدمه
  فرمالدئید به عنوان تثبیت کننده بافت در آزمایشگاه های آسیب شناسی و بافت شناسی استفاده می شود. فرمالدئید توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) در گروه 1A (سرطان زای انسانی) طبقه بندی شده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین غلظت های محیطی و مواجهات فردی میانگین وزنی-زمانی (TWA) و سقفی (Ceiling) فرمالدئید در بخش های پاتولوژی بود.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در نیمه دوم سال 1395 در چهار بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. بدین منظور به طور همزمان 28 نمونه TWA (با روش سرشماری)، 17 نمونه محیطی و 5 نمونه فردی Ceiling در پیک آلودگی جمع آوری گردید. جهت نمونه برداری و تجزیه نمونه های هوا از روش 3500 NIOSH استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت محیطی فرمالدئید ppm1/81 ± 1/67 بود. میزان سطوح مواجهه فردی در دو حالت TWA و Ceiling به ترتیب غلظت ppm0/40 ± 0/31 و ppm 2/34 ± 2/36 به دست آمد. سطوح TWA از حدود مجاز توصیه شده (REL) توسط NIOSH و سطوح Ceiling از حدود مجاز شغلی (OEL) ملی کشور بیشتر بود. در این مطالعه، بین غلظت های محیطی با سطوح مواجهه فردی TWA (0/0001= P و 0/82 = r) و Ceiling (01/ 0= P و 0/47 = r) ارتباط آماری معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به چالش های موجود در ارزیابی ریسک بهداشتی فرمالدئید، این مطالعه، علاوه بر اندازه گیری سطوح فردی Ceiling در پیک آلودگی، بر سنجش غلظت های محیطی و سطوح فردی TWA در بخش پاتولوژی بیمارستان ها تاکید دارد.
  کلیدواژگان: فرمالدئید، پاتولوژی، بیمارستان ها، مواجهه شغلی
 • رستم گلمحمدی، فروغ معزز *، محسن علی آبادی صفحات 41-48
  مقدمه
  کنترل آلودگی صدا در محیطهای بسته صنعتی اغلب مواجهه با محدودیتهای اجرایی و تامین منابع مالی است. اولویت بندی علمی یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت کنترل صدا در این اماکن می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین شاخص اولویت بندی کنترل آلودگی صدای واحدهای خط تولید یک شرکت تایر سازی بوده است.
  روش کار
  ارزیابی محیطی صدا به منظور تعیین توزیع تراز فشار صوت براساس استاندارد ISO 9612 در واحدهای تولیدی شرکت انجام شد. شاخصی با استفاده از 3 پارامتر تعداد افراد در معرض ، زمان مواجهه و فاکتور وزنی متناظر با تراز فشار صوت تعریف و فرمول محاسباتی برای آن شاخص تدوین گردید. توزیع تراز فشار صوت در واحد با اولویت اول کنترل صدا با استفاده از نرم افزار Surfer V.10 ترسیم گردید.
  یافته ها
  براساس نتایج اندازه گیری محیطی 9/22 % ایستگاه های اندازه گیری شده در ناحیه خطر و 1/77 % ناحیه احتیاط را شامل شده و هیچ محدوده ایمنی ثبت نگردید. محدوده تراز فشار صوت در واحدهای مورد بررسی dB(A) 7/104-9/69 بود. از بین 11 واحد مورد بررسی، واحد پخت با 20 نفر شاغل، بالاترین شاخص اولویت کنترل صدا (369/1 ) را به خود اختصاص داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق با استفاده از شاخص NCPI نشان داد که با استفاده از روش تلفیقی پارامترهای تاثیر گذار در آلودگی صدا می توان روش مطمئنی را برای اولویت بندی کنترل صدا در واحدهای مختلف یک مجموعه صنعتی ارائه نمود. نتایج این شاخص می تواند برای سایر مجموعه های صنعتی مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مواجهه با صدا، کنترل صدا، شاخص اولویت بندی، تایر سازی
 • مهناز میرزا ابراهیم طهرانی*، سعید ملماسی، فرهاد طاهرخانی صفحات 49-62
  مقدمه
  سازمان، شرکت های تولیدی و غیر تولیدی و واحدهای عمرانی همواره با بروز حوادث و لزوم انجام ارزیابی ریسک صحیح همراه هستند. یکی از این موارد فرآیند ساخت متروهای شهری می باشد که با توجه به ماهیت کاری آن نیازمند توجه ویژه ای می باشد و وقوع حوادث در آن همواره به چشم می خورد. اما همان طور که از تعریف ریسک آشکار می باشد، ریسک همواره با عدم قطعیت همراه است. بر همین اساس باید به این مهم توجه داشت که انجام محاسبات ارزیابی ریسک باید منطبق بر اصولی باشد که بتواند این عدم قطعیت را پوشش دهد. یکی از مهترین روش های موجود در این زمینه می تواند بهره گیری از محاسبات ریسک به روش منطق فازی باشد که می تواند پاسخ مناسبی را در صورتی که همراه با دریافت نظرات خبرگان باشد، به منظور برآورد ریسک احتمالی وقوع حوادث به همراه داشته باشد.
  روش بررسی
  در این مقاله ابتدا شناسایی خطرات شغلی موجود در ساخت پروژه های مترو انجام پذیرفت سپس اولویت بندی و رتبه بندی خطرات شناسایی شده بر اساس میزان درجه اهمیت به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام گرفت و در نهایت با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی بر روی ریسک های ایمنی ساخت مترو صورت گرفته است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که عمده ترین ریسک فاکتور های این عملیات به ترتیب اولویت شامل ریزش آوار در هنگام حفاری،تصادم ماشین آلات با نیروی انسانی خطرات مرتبط با عملیات شاتکریت ونشت آب های سطحی و زیر زمینی می باشد.
  نتیجه گیری
  در مقاله حاضر مدلی جدید برای محاسبه میزان احتمال وقوع رویداد فرموله گردید که تا کنون در مطالعات دیگر به آن پرداخته نشده بود. در نهایت جهت تقلیل میزان ریسک پروژه از طریق حذف ریسک فاکتورهای بالا میتوان اقدامات موثری را به انجام رساند.
  کلیدواژگان: خطر، ریسک، پروژه های ساخت مترو، تحلیل سلسه مراتبی، مدل فازی، آنتروپی
 • محمد براتچی، نبی الله منصوری، آیدا احمدی * صفحات 63-70
  مقدمه
  مدیریت دانش استفاده بهینه از دانش برای دستیابی به اهداف است . با توجه به نوع فعالیت سیستم های مراقبت بهداشتی درمانی که دارای ریسک بالایی از مخاطرات ایمنی و بهداشتی می باشند، ایجاد مدیریت دانش HSE، نه تنها با اشتراک دانش و اطلاعات به ایمنی بیمار و حفظ سلامتی او کمک می کند، بلکه با آگاه سازی پرسنل و استفاده از تجربیات دیگران می تواند باعث ارتقاء سلامت و ایمنی کارکنان شود.
  روش بررسی
  برای تدوین پرسشنامه در این مطالعه تعداد 11 سوال کلیدی مطرح گردید و روایی و پایایی پرسشنامه اولیه از روش توافق کلی و آلفای کرونباخ صورت پذیرفت و بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، از تست دو جمله ای بینم و نرم افزار SPSS نسخه 22 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  روایی مناسبت برابر با 92/72 درصد و شفافیت 91/18 درصد و ضریب آلفای کرونباخ 0/7 محاسبه گردید که نتایج قابل قبول هستند. نتایج تجزیه و تحلیل آزمون دو جمله ای بینم نشان داد که کلیه سوالات با میزان بیش از 75 درصد مورد پذیرش خبرگان قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  اگر چه مدیریت دانش یک روند نوپا در ایران است، باید از الگوهای جدید در همه جنبه های فعالیتهای مانند مدیریت HSE بهره گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده پرسشنامه ارائه شده از روایی و پایایی مناسبی جهت کاربرد در فرآیندهای کاری برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، روایی محتوا، پرسشنامه، ایمنی و بهداشت
|
 • Fatemeh Rostami *, Mohammad Javad Assari, Mohsen Aliabadi, Maryam Farhadian Pages 1-7
  Background
  When workplace air monitoring is not sufficient to determine the exposure levels, the determination of compounds and some metabolites in exhaled air and personal exposure levels is considered a practical method for biological monitoring. The aim of this study was to determine the relationship between the concentration of tetrachlorethylene in exhaled air and personal exposure levels in the dry cleaning workers
  Methods
  In this descriptive cross - sectional study was performed in 2017, in addition to the collecting samples of exhaled air and personal exposure of 12 workers, the ambient air samples of dry cleaning workplace were examined. Also the ambient air samples were studied simultaneously. Measurement of tetrachlorethylene in the exhaled air was performed using gas chromatograph equipped with flame ionization detector (FID) through an incorporation of 1003 and 3704 NIOSH methods and optimization of analysis parameters.
  Results
  In this study, the personal exposure levels were above the recommended national occupational exposure limits (OEL-TWA), and tetrachlorethylene concentration in exhaled air of workers were above the biological exposure index (BEI) respectively. The results showed that there is a significant relationship between the concentration of tetrachlorethylene in exhaled air and personal exposure levels (r=0.66, P=0.046). Also, was obtained the significant relationship between the concentration of ambient air with exhaled air concentrations (r=0.59, P=0.003), and personal exposure levels (r=0.91, P
  Conclusion
  The results indicated that tetrachlorethylene measuring in the exhaled air as a non-invasive biomarker is valid enough for assessing occupational exposure in the dry cleanings. And also tetrachlorethylene concentration in exhaled air can be measured with high sensitivity through optimizing of analytical conditions in GC-FID system and the integration of 1003 and 3704 NIOSH methods.
  Keywords: Tetrachlorethylene, Dry cleaning, Biological monitoring, Exhaled air, Air sampling
 • Rasoul Yarahmadi, Zabiolah Damiri * Pages 8-16
  Background
  clean room is an environment fully enclosed where parameters such as airborne particles under control and is requirement in the pharmaceutical industries to produce quality products. The aim of this study was to assessment and simulation of airflow and particle of clean room by CFD method in a pharmaceutical industry.
  Materials And Methods
  This study used an experimental study that was conducted at 2015 in the pharmaceutical industry. The methodology used in this study was to evaluate the level and number of particles in the clean room according to the standard ISO 14644 – 3. Also, air flow and particle in cleanroom with cleanness of class C was simulated with Computational Fluid Dynamics.
  Results
  The results showed that the path of particle movement and distribution of particles in the clean room completely depend on the shape of the flow and the pattern of air flow in the clean room. Furthermore, the results of the simulation showed that the particles in the clean room wall return particle removal efficiency of 70% at 0.5 and 5 microns.
  Conclusion
  There is equipment and a tool in a clean room effects on the airflow pattern. The results of simulation showed that the pattern of dispersion, air flow in the clean room is the most affected by the removal of particles.
  Keywords: Simulation, Airflow Pattern, Particle, Cleanroom
 • Reza Tahmasebi, Mehrdad Anbarian, Sadaf Torkashvand, Majid Motamedzade *, Maryam Farhadian Pages 17-25
  Introduction
  Nowadays, observational methods based on video recording of work processes and its analysis by using computers software are widely used. Therefore, the aim of this study is the assessment of welder’s posture and its biomechanical analysis by using CATIA software.
  Methods
  This research has been done on welders Iranian Gas Transmission Company. Evaluated postures, which include three postures were determined from photos and videos, which were recorded during the welding process. After determining the target postures, digital modeling of person posture was simulated in CATIA software. Then assessments using RULA method and biomechanical analysis of forces to human digital modeling were done.
  Results
  The analytical results are directly extracted by CATIA software. The final score of three postures evaluated using RULA method indicated that for two postures, we need immediate corrective action and for one posture, the corrective action should be taken in near future. Also, biomechanical analysis of forces in one of those postures revealed excessive force higher than recommended limit by NIOSH.
  Conclusion
  The results of this study show that we can provide a better assessment of workers conditions in workplaces using CATIA software. Analyzing according to RULA methods is a significant measure in evaluation and redesign of workstations.
  Keywords: Ergonomics, Digital human modeling, Posture Assessment, Welding Posture, Biomechanical Analysis
 • Yadollah Hamidi, Naser Fayazi *, Alireza Soltanian, Gholamreza Heidari, Mohammad Ahmadpanah, Nasim Nazari, Masoumeh Javaheri Pages 26-32
  Introduction
  Since human resources and employees are one of the most important assets of organization, identification of factors associated with these resources that can affect their performance and job stress is becoming increasingly important to study.The present study examined the relationship between job stress and the performance of different health units.
  Methods
  The present study is a cross-sectional study.All of the health care workers of urban and rural health centers in Hamadan city were included in this study.The study population included 150 people and all of them were examined.The questionnaires included the Stress Relief Elliot(1994)and an annual checklist provided by the Ministry of Health.The data analyzed in SPSS software with Pearson and independent –T test.
  Results
  The mean of stress level and performance were55.16, 79.64 which respectively was 55.14, 78.21in family Health unit, 57.06 and 76.87 in Disease control unit and 54.03, 83.31in Occupational and Environmental Health unit respectively.The results showed that the significant and negative relationship between employees stress and performance of units (p=0.001).The results also showed that age had a significant positive correlation with service history and performance (p =0.001) and negative significant relation with stress (p =0.001).
  Conclusion
  Regarding the confirmation of relationship between stress level and staff performance that shown in this study, and the fact that human resources are the key factor in determining the quality, accessibility and cost of health care, it is recommended that managers take effective actions for reducing stress and increasing productivity planning.
  Keywords: Job Stress, Organizational Performance, Health Staf
 • Mohammad Javad Assari *, Azam Karamimosafer, Abdolraman Bahrami, Mohammad Zolhavarieh Pages 33-40
  Background
  Formaldehyde used in the pathology and histology laboratories as a tissue fixation. Formaldehyde classified in group A1 (human carcinogen) by the International Agency for Research on Cancer (IARC). The aim of this study was the evaluation of relationship between ambient concentrations and time-weighted average or ceiling exposures of formaldehyde the pathology departments.
  Methods
  This descriptive analytical study was performed in the second half of year 1395 at four teaching hospitals in Hamadan university of Medical Sciences. For those purpose 28 TWA samples (by a census method), 17 environmental and, 5 ceiling samples in the peak of pollution were collected simultaneously. The NIOSH 3500 method was used to sampling and analysis of air samples.
  Result
  The mean ambient concentration of formaldehyde was 1.67±1.81 ppm. The mean personal exposure levels in both TWA and ceiling were obtained 0.31±0.40 ppm and 2.36±2.34 ppm respectively. TWA and ceiling levels were more than from NIOSH recommended exposure limits (REL) and Iran's national occupational exposure limit (OEL) respectively. In this study, there were a significant correlation between the personal concentrations with TWA (r= 0.82 , P=0.0001) and ceiling exposure levels (r=0.47 , P=0.01).
  Conclusion
  According to the exist challenges in the risk assessment of formaldehyde, this study in addition to measuring the ceiling exposure levels in the contaminant peak emphasized the simultaneously measure ambient concentrations and TWA exposure levels in order to informed of the staffs exposure levels to assurance effectiveness of control measures at the teaching hospitals.
  Keywords: Formaldehyde, Pathology, Hospitals, Occupational exposure
 • Rostam Golmohammadi, Forough Moazaz *, Mohsen Aliabadi Pages 41-48
  Introduction; controlling noise pollution in an indoor environment has always been faced with administrative and financial constraints. Prioritizing in a scientific manner is a useful approach in dealing with such problems. The aim of the present study was to determine the noise control prioritizing index (NCPI) in various units from a tire manufacturing company.
  Methods; the sound pressure levels in various units were determined in accordance with ISO 9612 standard. The index was a function of three parameters; the number of people exposed of the noise, exposure time, and a weighting factor corresponding to the sound pressure level. The distribution of noise levels on the unit with the highest priority was depicted using Surfer ver.10.
  Results; according to the environmental measurements, 22.9% of the investigated stations had a noise level in the danger zone and other 77.1% was in the caution zone. No station was in the safe zone. The sound pressure level had a range between 69.9-104.7 dB(A). Among the investigated units, the curing unit with 20 employees had the highest priority of noise control (NCPI=1.369).
  Conclusion; the results of the present study indicated that using an index resulted from a combination of various parameters affecting the noise pollution, we would be able to prioritize units for implementing noise pollution control confidently. The results of the present study are applicable to all similar industrial settings.
  Keywords: Noise exposure, Noise control, Prioritizing index, Tire manufacturing
 • Mahnaz Mirzaebrahim Tehrani *, Saeed Malmasi, Farhad Taherkhani Pages 49-62
  Introduction
  Organizations, manufacturing and non-manufacturing companies, and development units are always associated with incidents and the need for proper risk assessment. One of these is the process of constructing subwayways that, given its nature, require special attention and the occurrence of accidents is always there. But as risk definition is clear, risk is always associated with uncertainty. Accordingly, it should be noted that the performance of risk assessment calculations should be consistent with the principles that could cover this uncertainty. One of the most prominent methods in this field is the use of fuzzy logic fuzzy calculations that can provide an appropriate response, if accompanied by expert opinions, to estimate the probable risk of accidents.
  Methods
  In this paper, firstly, identification of the existing occupational hazards in the construction of subway projects was carried out. Then, prioritization and ranking of identified hazards were performed based on the degree of importance of the fuzzy hierarchy analysis method, and finally using the method of analysis and the fuzzy hierarchical analysis of ranking has been done on the safety risks of the subway construction.
  Results
  The results show that the main risk factors of these operations are priorities, including depletion during drilling, the collision of machinery with manpower is associated with hazards associated with shotcrete and surface water and groundwater operations.
  Conclusion
  In the present article, a new model was developed to calculate the probability of occurrence of the event, which so far has not been addressed in other studies. Finally, effective measures can be taken to reduce the risk of a project by eliminating the high risk factors.
  Keywords: Anthropy, Hazard, Risk, Fuzzy model, Underground projects
 • Mohammad Baratchi, Nabiollah Mansouri, Aida Ahmadi * Pages 63-70
  Background
  Knowledge management is the process of using knowledge to achieve intended purposes. Since there are extremely high health, safety and environmental risks in healthcare system, knowledge management not only helps the patient health, but also improves the health and safety of healthcare workers through using proper information and experiences.
  Methods
  In this study, a questionnaire with 11 key questions was developed, Then for the evaluation of validity and consistency of the primarily questionnaire, Inter Rate Agreement and Cronbach α coefficient were used. Finally based on information collected, data was done by the binominal test with SPSS-22 software.
  Results
  The relevancy (92.7%) and clarity (91.8%) were found to be acceptable, the questionnaire was internally consistent (α=0.7) and the results of binominal test showed that all questions were accepted (up to 75% for each) by the experts.
  Conclusion
  Although knowledge management is a new area in our country, it is important applying new and beneficial patterns in various aspects of activities like HSE management. Based on obtained results, in can be concluded that the introduced questionnaire is a valid and reliable tool for using in workplace processes.
  Keywords: Knowledge management, content validity, Questionnaire, Safety, Health