فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت بازرگانی - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 63، تابستان 1396)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 63، تابستان 1396)
 • بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/05/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابوالقاسم ابراهیمی، سید مسلم علوی صفحه 13
  در پژوهش کاربردی حاضر، با رویکرد پژوهش تجربی و در قالب اجرای طرح چهارگروهی سالومون، اثر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر ترجیح برند پگاه بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان برند پگاه از میان کارکنان اداره های شهرستان استهبان استان فارس هستند که با روش تصادفی ساده 200 نفر از آن ها در چهار گروه انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه با روش ظاهری تایید شده است؛ درحالی که در سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بر اساس آزمون پنج گانه روش سالومون به طورکل مسئولیت پذیری اجتماعی برند (ترکیب ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی) بر ترجیح برند پگاه اثرگذار است. یافته دیگر نشان داد که از میان ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی، بعد اقتصادی در مقایسه با دو بعد دیگر تاثیر کمتری بر ترجیح برند پگاه دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد محیط زیستی، ترجیح برند
 • سعید شیرکوند، امیر خانلری، مهسا حسینی صفحه 33
  امروزه شرکت ها به دنبال حفظ مشتریان هستند. تصویری که از شخصیت برند در ذهن مشتریان نقش می بندد از سازه های برجسته در شکل گیری وفاداری به برند یک سازمان است. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط شخصیت برند و وفاداری با توجه به متغیر میانجی تصویر برند است. با بررسی مبانی نظری پژوهش مشخص شد که ابعاد شخصیت برند دربرگیرنده پنج بعد ناهمواری، پیچیدگی، شایستگی، هیجان و صداقت بوده و وفاداری در دو بعد رفتاری و نگرشی تحلیل شده است. این پژوهش از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی - غیرآزمایشی است. جامعه آماری، خریداران «بیمه کارآفرین» در تهران هستند. حجم نمونه 197 نفر بود و آزمون کیزر - میر - اولکین برای سنجش کفایت نمونه گیری به کار رفت. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج بیشترین اثرگذاری بعد شایستگی بر تصویر برند و همچنین تاثیر بیشتر تصویر برند بر وفاداری نگرشی نسبت به وفاداری رفتاری را نشان می دهد. نقش تصویر برند به عنوان میانجی تایید شد. این نتایج نقش برجسته ای در تصمیم گیری مدیران بازاریابی و بیان ارزش شخصیت برند دارند.
  کلیدواژگان: شخصیت برند، تصویر برند، وفاداری رفتاری، وفاداری نگرشی، معادلات ساختاری
 • سیدابوالفضل ابوالفضلی، جمشید سالار، سیدجعفر زنوزی صفحه 49
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی و با لحاظ کردن بازارگرایی، به عنوان متغیر میانجی، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در میان نمونه ای متشکل از 292 نفر از مدیران شرکت های صنایع شیمیایی و فرآورده های نفتی ایران توزیع شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 80/8 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کارآفرینی سازمانی طبق الگوی تحلیل مسیر ارائه شده بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد؛ همچنین بازارگرایی، به عنوان متغیر میانجی، در ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی نقش ایفا می کند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی_بازارگرایی_عملکرد سازمانی_مدل معادلات ساختاری_شرکت های صنایع شیمیایی و فرآورده های نفتی ایران
 • هاشم آقازاده، ایمان احمدی صفحه 67
  با توجه به ضرورت مدیریت راهبردی، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت راهبردی برای یک سازمان مادر است. به منظور طراحی چنین مدلی چهار مرحله اصلی انجام شده است: بررسی مبانی مدیریت راهبردی؛ مطالعه تطبیقی سازمان های مشابه داخلی و خارجی؛ بررسی نتایج آسیب شناسی برنامه راهبردی پنج ساله نخست سازمان و بررسی ویژگی های سازمان موردمطالعه. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده اکتشافی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد منتخب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و گروه مشاوره است که درمجموع 36 نفر هستند. بر اساس نتایج، هیچ مدل جامعی برای همه سازمان ها وجود ندارد. نتیجه مطالعه تطبیقی، باعث شناسایی دو نوع سازمان شد که در طراحی مدل بر ویژگی های مثبت این سازمان ها تاکید و از ویژگی های منفی پرهیز شده است. ازآنجاکه در آسیب شناسی برنامه قبلی، کنترل و اجرا بیشترین شکاف را با وضع مطلوب داشته اند، در مدل نهایی لایه ای تحت عنوان عوامل زیرساختی که تضمین کننده اجرای موفق راهبردهای سازمان است، مدنظر قرار گرفت. پس از طراحی الگوی اولیه، برای مطابقت با سازمان، از جامعه آماری نظرسنجی صورت گرفت و پس از تحلیل و اعمال نظرها، الگوی نهایی باعنوان «الگوی مدیریت راهبردی سازمان مادر»، طراحی شد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، مدیریت راهبردی، سازمان مادر، الگوی مدیریت راهبردی سازمان مادر
 • محمدرضا کریمی علویجه، طیبه محمدامینی صفحه 87
  ارائه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات در بانک، تاثیر زیادی بر میزان رضایت مشتریان دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان «بانک ملت» در شهر تهران است. الگوی پژوهش نسخه ای توسعه یافته از پژوهش های کاسیم و اسیاه عبدالله (2010) و چنو همکاران (2012)، است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک ملت در شعبه های منطقه 3 شهر تهران است که از این جامعه آماری نمونه ای 400 نفره انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت مشتریان از بانک، سطح اعتماد و وفاداری آن ها از بانک رابطه دارد و از میان 13 فرضیه موجود، 10 فرضیه تایید شد. در این پژوهش متغیر کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با سطح اطمینان 99 درصد بیشترین تاثیر را بر درک از منصفانه بودن خدمات بانک داشته است و متغیر اعتماد مشتریان در سطح اطمینان 95 درصد کمترین رابطه با متغیر خدمات منصفانه را داشته است.
  کلیدواژگان: خدمات منصفانه، کیفیت خدمات، رضایت مشتری، اعتماد، وفاداری، تبلیغات توصیه ای
 • ابوالحسن حسینی، میثم شیر خدایی، احمد عباسی صفحه 107
  هدف پژوهش حاضر بررسی ترجیح نام تجاری سبز، اعتماد به برند سبز و ارزش ویژه برند سبز است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، پیمایشی - توصیفی است. جامعه آماری شامل دانشجویان «دانشگاه مازندران» بود که از طریق نمونه گیری تصادفی، اطلاعات از 370 نفر به صورت پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده و انجام تحلیل عاملی تاییدی و آزمون الگوی پژوهش، نرم افزار PLS 3.0 و به منظور بررسی پایایی و آمار توصیفی، نرم افزار SPSS21 به کار رفت. نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین تصویر نام تجاری سبز، رضایت از برند سبز و اعتماد به برند سبز با ترجیح برند سبز وجود دارد؛ همچنین ترجیح برند سبز با رفتار خرید مصرف کننده رابطه مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: تصویر برند سبز، رضایت از برند سبز، اعتماد به برند سبز، رفتار خرید مصرف کننده، ترجیح برند سبز
 • علی رضاییان، محمدرضا کاشی نیشابوری صفحه 125
  هدف از پژوهش حاضر، توسعه رویکردهای تعامل پذیر در صنایع خدماتی و سنجش خوشه های نظام سلامت کشور مبتنی بر شبیه سازی کارکردهای تعامل پذیر در مراکز بهداشتی و درمانی و تبیین روابط چند سطحی میان متغیرهای تعریف شده در سطوح مختلف است. الگو های عملیاتی تعامل پذیری در حوزه سلامت از سطوح و ابعاد متعددی برخوردار است که تبیین دقیق و صحیح سازوکارهای مربوط به آن ها، تسهیل کننده فرایندهای اجرایی ذی ربط خواهد بود. در همین راستا در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تبیین الگوی تعامل پذیری در این حوزه، رویکردهای رایج در این بخش استخراج و سپس مطابق با رویکرد شبیه سازی به کار رفته، چارچوب پیشنهادی برای تعامل پذیری دولت الکترونیکی در حوزه سلامت کشور ارائه شود. جامعه آماری موردمطالعه کارشناسان، مدیران و خبرگان حوزه سلامت، فناوری اطلاعات و مدیریت درمان بودند که با بهره گیری از الگوی نمونه گیری خوشه ای-تصادفی و با برگزاری جلسه های دلفی، مولفه ها و ابعاد موردنظر الگوی پیشنهادی اعتبارسنجی شد. درنهایت، چارچوب پیشنهادی با استفاده از نظرسنجی از خبرگان اعتبارسنجی و تبیین شد؛ به نحوی که با ضرایب نزدیکی مربوط به خوشه ها، رویکردهای بهینه تعامل پذیری بر حسب شاخص های هزینه ای، درآمدی، زمانی و کیفی ارائه شد.
  کلیدواژگان: تعامل پذیری، نظام سلامت، شبیه سازی پیوسته، خوشه بندی سلسله مراتبی
|
 • Abolghasem Ebrahimi, Sayed Moslem Alavi Page 13
  An applied-experimental study using Solomon four group design has investigated the effect of social responsibility on Pegah brand preferences. Statistical population encompasses all Pegah customers among governmental offices in Estahban city. Among the customers, 200 individuals are randomly selected and divided equally into four groups. Validity of the questionnaires is examined via face validity approach while reliability is tested using Cronbach's alpha. Findings obtained by 5-fold test methods of Salomon approach showed that brand social responsibility as a whole (encompassing economic, social and environmental dimensions) impacts on brand preferences. Other findings showed that among the dimensions of social responsibility, economic dimension compared to other two has less impact on brand preferences.
  Keywords: Social Responsibility, Economic Dimension, Social Dimension, Environment Dimension, Brand Preference
 • Saeed Shirkavand, Amir Khanlari, Mahsa Hosseini Page 33
  Nowadays companies are looking for keeping their customers. An important factor in developing brand loyalty is the brand image which is made by brand personality in customers’ minds.
  This thesis is trying to determine the relationship between brand personality and customer loyalty while the brand image is the mediator. By studying research literature, brand personality dimensions including five dimensions: ruggedness, sophistication, competence, excitement and sincerity were extracted and loyalty was analyzed in two dimensions including affective and action type. The method of data collection was classified as descriptive-survey. The population of this research is all purchaser of Karafarin Insurance in Tehran. The required sample size was 197 individuals and the Kaiser-Meyer-Olkin has been used to measure the adequacy of sampling. The data were collected through questionnaires and analyzed by structural equation modeling (SEM). The results revealed that the greatest impact on Brand image was related to competence amongst all aspects of the brand personality and also brand image has influenced affective loyalty more than action loyalty. The role of brand image as a mediator variable has been approved. The results of this research play influential role in making decision of marketing executives and explaining the importance of the brand personality.
  Keywords: Brand Personality, Brand Image, Action Loyalty, Affective Loyalty, Structural Equation Modeling (SEM)
 • Seyed Abolfazl Abolfazli, Jamshid Salar, Seyed Jafar Zonoozi Page 49
  The purpose of this study was to identify the impact of organizational entrepreneurship on organizational performance and considering market orientation as a mediator variable. This research is applied in terms of goal and descriptive- survey in terms of data collection method. To do this, a questionnaire was designed to measure variables. Validity and reliability of measurement instruments was tested by exploratory and confirmatory factor analysis. Questionnaire was distributed among the sample of 292 managers of Iran's chemical and oil products companies. To test the hypotheses, we used structural equation modeling with Lisrel 8.8. The results of the research showed that organizational entrepreneurship has a positive effect on the organizational performance according to the path analysis method. Also, market orientation plays a role as a mediator variable in the relationship between organizational entrepreneurship and organizational performance.
  Keywords: Organizational Entrepreneurship, Organizational Performance, Market Orientation, Structural Equation Modeling (SEM), Chemical, Oil Products Companies
 • Hashem Aghazadeh, Iman Ahmadi Page 67
  With respect to strategic management, strategic management model is designed for a purpose of this study is the parent organization. Such a model has been designed to perform four basic steps: Review the fundamentals of strategic management, comparative study of similar organizations at home and abroad, pathology review the results of the first 5-year strategic plan of the organization, and exploring the characteristics of the studied organizations. The purpose of this research in terms of applied and exploratory data analysis methods. The study consisted of senior managers of the administrative headquarters of the command of Imam Khomeini and the advice that a total of 36 persons. Based on the results, there is no comprehensive model for all organizations. Consequently, comparative study, it was identified two types of organizations in the design and emphasis on the virtues of these organizations is to avoid the negative features. Since the pathology planned, controlled and run by the ideal situation had the largest gap in the layer under the model infrastructure elements that ensure the successful implementation of the organization's strategy, was considered. After designing the prototype, to comply with the Organization, the population of the survey was conducted, followed by an analysis of the opinions, the final version as "strategic management model parent organization" was designed.
  Keywords: Strategic Planning, Strategic Management, Holding, Parent Organization Strategic Management Model
 • Mohammad Reza Karimi Alavijeh, Tayebeh Mohammad Amini Page 87
  Service and service quality in the bank have a great impact on customers’ satisfaction, trust and loyalty. The aim of this study is to investigate the relationship between service fairness and quality of service with customers’ satisfaction, trust and loyalty in Bank Mellat in Tehran. The model of this study was adopted from Kasim and Asiah Abdullah (2010) and Chen et al. (2012). The aim of this study is applied and the method of data collection, cross-survey correlation. The population of this research is customers in branches of Bank Mellat in Tehran. 400 customers were selected randomly as the sample. Data were collected through questionnaires. To test the hypotheses, structural equation modeling approach and software SPSS22 and PLS2 partial least squares was used. The results showed that, service Fairness and service quality impact on customers’ satisfaction, trust and loyalty. Among13existing hypotheses, 10 hypotheses were confirmed.
  Keywords: Service Fairness, Service Quality, Customer Satisfaction, Trust, Loyalty, Word of Mouth, Repurchase Intention
 • Aboalhassan Hosseini, Meysam Shirkhodaei, Ahmad Abbasi Page 107
  The aim of this study was to evaluate the effect of Green Brand Image, Green Satisfaction, Green Trust on Consumer Buying Behavior and role of Green Brand Preference as moderator variable. This is, based on purpose, an applied research, however, it is a descriptive survey in terms of data collection. In this study, a sample of students from the University of Mazandaran were selected by random sampling. A questionnaire was distributed among them and Finally, 370 usable questionnaires were considered to analyze confirmatory factor analysis and research model test by PLS software program. Likewise, SPSS software package was used to study reliability and exploratory factor analysis. The findings indicated that there is a positive significant relationship between Green Brand Image, Green Satisfaction, Green Trust with Green Brand Preference. Consumer Buying Behavior and also shows that it is a positive and significant relationship between Green Brand Preference and Consumer Buying Behavior.
  Keywords: Green Brand Image, Green Satisfaction, Green Trust, Green Brand Preference, Consumer Buying Behavior
 • Ali Rezaeian, Mohammadreza Kashfy Neyshabouri Page 125
  The purpose of this paper is to develop simulation-based healthcare system model in the indigenous interoperability functions in health centers and explain the multilevel relations between variables defined in different levels. Interoperability operational models and various aspects of health levels and accurate explanation of their mechanisms will facilitate relevant administrative processes. In this regard, in this paper an attempt is made to explain the pattern of interoperability in this area. In accordance with the simulation approach, common approaches in this section is extracted and the proposed framework for e-government interaction in the field of health-risk group used. Community groups, experts, managers and experts in the field of health, information technology and management were the population of this study and using cluster-randomized treatment by utilizing sampling pattern and holding meetings with Delphi, factors and dimensions of the proposed model was validated. Finally, the proposed framework and using expert's survey was explained in a way that is closely related to clusters coefficients, optimal interoperability areas in terms of indices, income, time and quality were presented.
  Keywords: Interoperability, Healthcare Systems, Continuous Simulation, Hierarchical Clustering