فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 28 (تابستان 1396)
 • پیاپی 28 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شناسایی صفات زیربنایی سوال های آزمون هوش وکسلر چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی دینا
  نوشیروان محمدی، علی دلاور، نورعلی فرخی *، اصغر مینایی، حمید علیزاده صفحات 1-32
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی صفات زیربنایی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار با توجه به توانایی های باریک نظریه کتل-هورن –کارول و با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی دینا بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان ابتدایی کشور بودند که به صورت تصادفی خوشه ای1222 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری نیز آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه 4 بود. نتایج تحلیل نشان داد که از بین نزدیک به 70 توانایی باریک که در مدل کتل –هورن-کارول به آنها اشاره شده است، 9 توانایی باریک شامل تصویر سازی، استقرا، حافظه فعال، اطلاعات عمومی کلامی، دانش واژگانی، انعطاف پذیری در مشابهت، فراخنای حافظه، رشد زبانی، استدلال عمومی زنجیره ای به عنوان صفت های زیر بنایی سوال های خرده مقیاس آزمون هوش وکسلر شناسایی شدند. همچنین از بین مدل های محدود در مدل عمومی، مدل LLM برای تحلیل داده ها با توجه به آماره والد انتخاب شد. بررسی میزان تسلط دانش آموزان در صفت های شناسایی شده نشان داد که بیشترین میزان تسلط در صفت دانش واژگانی و کمترین میزان تسلط نیز مربوط به انعطاف-پذیری در مشابهت بود. بررسی پارامترهای سوال نیز نشان داد که در سوال های آسان هر خرده مقیاس احتمال حدس بالا و در سوال های دشوار هر خرده مقیاس احتمال لغزش بالا بود.
  کلیدواژگان: هوش، آزمون هوش وکسلر، نظریه کتل، هورن، کارول، مدل های تشخیصی شناختی
 • سمیه کهدویی، محمدرضا فلسفی نژاد *، احمد برجعلی صفحات 33-64
  زمینه
  دستیابی به موفقیت در رشته تحصیلی مهم ترین غایت آموزشی و تعیین نقش ویژگی های فردی و عوامل محیطی بر این سازه به منظور تدوین نظام جامع و مدونی در زمینه هدایت تحصیلی از ضروریاتی است که سودمندی مشاوره تحصیلی با محوریت عوامل زیربنایی موفقیت تحصیلی را تضمین می کند.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی مدل علی موفقیت تحصیلی در دبیرستان براساس عوامل فردی و محیطی موثر بر موفقیت در رشته تحصیلی، تعیین سهم هر یک از این عوامل و مقایسه نوع و اهمیت آن ها به تفکیک رشته تحصیلی بود. جامعه آماری عبارت بودند از کلیه دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر یزدکه در رشته های علوم تجربی، انسانی، ریاضی-فیزیک وفنی/هنرستان مشغول به تحصیل بودند.
  روش
  طرح پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایاز جامعه مورد نظر تعداد 550 دانش آموز انتخاب شدند و پرسشنامه های موفقیت در رشته تحصیلی، رغبت سنج تحصیلی-شغلی استرانگ (صادقی، 1390)، سنخ نمای مایزر-بریگز (1962) و آزمون هوش چندگانه گاردنر (پاشا شریفی، 1384) را تکمیل کردند. تحلیل نتایج با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری صورت پذیرفت.
  یافته ها
  تحلیل نتایج براساس مدل های حاصله نشان داد اثرات مستقیم تمامی پارامترهای پنج گانه (هوش چندگانه، علایق، شخصیت، عملکرد تحصیلی و متغیرهای محیطی) در تمامی مدل ها معنادار بودند. در تمامی رشته های تحصیلی نقش علایق مهم ترین و متغیرهای محیطی و شرایط تحصیلی کم اهمیت ترین عوامل تلقی می شدند. همچنین در بین گروه های علوم تجربی و ریاضی نقش عامل عملکرد تحصیلی برجسته تر بود و پس از آن علایق و هوش چندگانه قرار داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  در ارائه راهکارهای تحصیلی به دانش آموزان از سوی مدیران، معلمان و مشاوران مدرسه باید به سهم گوناگون متغیرهای محیطی و فردی در رشته های گوناگون توجه خاصی مبذول داشت.
  کلیدواژگان: مدل علی، موفقیت تحصیلی، هدایت تحصیلی
 • مرتضی طاهری *، مجتبی طاهری صفحات 65-95
  هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری تاملی در مدارس بود. مرور پیشینه حاکی از آن است، هرچند یادگیری مبتنی بر تامل دانش جدیدی نیست اما رهبری تاملی رویکردی جدید در مدیریت و رهبری مدارس است و در معدود پژوهش های انجام شده در این زمینه ابزار معتبری برای آشکارسازی این مفهوم در مدارس طراحی نشده است. پس از بررسی ادبیات پژوهش، بر اساس مدل کستلی (2012) از رهبری تاملی ابعاد و گویه ها پرسشنامه رهبری تاملی مدیران مدارس طراحی و داده ها با مشارکت 327 نفر از معلمان دبیرستان دوره اول گردآوری شد. ضمن بررسی روایی صوری و محتوایی گویه ها و عوامل با مشارکت متخصصان مدیریت آموزشی، معلمان و اعمال نظرات آنها، در مطالعه مقدماتی علاوه بر اجرای پرسشنامه نظرات شرکت کنندگان در مورد ابهام سوالات، تکرار و ارتباط آنها با مفاهیم و ابعاد پرسشنامه دریافت و اصلاحات اعمال شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد 29 گویه در 5 عامل: احساس امنیت، گشودگی، هدف، به چالش کشیدن باورها و بازخورد ابزار سنجش رهبری تاملی را تشکیل می دهند. ضریب آلفای کرونباخ برای هر عامل محاسبه شد و ضریب پایایی کل مقیاس برابر با 97/0 محاسبه گردید. این مطالعه پژوهشی پیشگام در اندازه گیری رهبری تاملی مدیران در مدارس است. رهبری تاملی عاملی اساسی در جهت تغییر پارادایم اثبات گرایانه به تفسیری در مدارس ایران است. یافته های پژوهش برای متخصصان تعلیم و تربیت در سنجش و استقرار رهبری تاملی در مدارس مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: رهبری تاملی، رویه های تاملی، بازخورد، رهبری مدرسه
 • احمد قدسی، سیاوش طالع پسند *، علی محمد رضایی، محمد علی محمدی فر صفحات 97-120
  زمینه
  هزینه تکلیف و ابعاد آن در نظریه انتظار – ارزش،پیشایند مهمی برای رفتارهای پیشرفت است. هدف پژوهش حاضر رواسازی ابزاری برای اندازه گیری هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم بود.
  روش
  شرکت کنندگان 363 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم، پایه های دوم و سوم نظری بودند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس هزینه تکلیف فلاک و دیگران، پرسشنامه های ارزش تکلیف پنتریچ، انگیزه تحصیلی والراند و ارزش تکلیف سمنان را تکمیل کردند. داده ها با تحلیل عاملی تاییدی تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که یک ساختار چهار عاملی(هزینه تلاش درونی، هزینه از دست دادن فرصت های رقیب، هزینه هیجانی و هزینه تلاش بیرونی) با سازه هزینه تکلیف برازنده هستند.آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 97/. و برای خرده مقیاس هزینه تلاش درونی 87/. ، هزینه از دست دادن فرصت های رقیب 90/.، هزینه هیجانی 91/. و هزینه تلاش بیرونی 93/. به دست آمد.تحلیل همبستگی نشان داد که بین نمره خرده مقیاس های هزینه های تکلیف و ارزش تکلیف رابطه معنادار در دامنه 39/.- تا 48/.- وجود دارد. نمرات ارزش کسب ،ارزش علاقه درونی و ارزش علاقه بیرونی با مولفه های هزینه تکلیف رابطه معنادار دردامنه 35/.- تا 56/.- داشتند. خرده مقیاس های هزینه تکلیف و بی انگیزگی رابطه معنادار در دامنه بین 22/. تا 29/. نشان دادند.
  نتیجه
  نسخه فارسی مقیاس هزینه تکلیف در جامعه دانش آموزان از ویژگی های روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های مرتبط با انگیزه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مقیاس هزینه تکلیف، انگیزش، رواسازی، مدل انتظار، ارزش، تحلیل عاملی
 • محمد احمدی ده قطب الدینی *، ابراهیم خدایی، ولی الله فرزاد، علی مقدم زاده، مسعود کبیری صفحات 121-153
  این مطالعه با هدف بررسی بعدیت و کارکرد افتراقی سوال آزمون مبتنی بر متن پرلز 2011 ایران انجام گرفت. جهت تحلیل بعدیت از مدل های پاسخ مدرج شده و دو عاملی نظریه سوال-پاسخ با روش برآورد اطلاعات کامل بیشینه درست نمایی و جهت بررسی کارکرد افتراقی سوال از مدل دو عاملی چند گروهی کای و همکاران (2011) استفاده شد. نتایج بررسی بعدیت نشان داد مدل دو عاملی نسبت به مدل پاسخ مدرج شده برازش بهتری با داده ها هم در کل نمونه ایرانی و هم در گروه پسران و دختران دارد. نتایج واریانس اثر متن نشان داد اثر عوامل ثانوی بر عملکرد دانش آموزان ایرانی در دو متن مرتبط با درک مطلب ادبی موجب بعدیت در متن های پرلز ایران شده است. نتایج نشان داد بین متوسط عملکرد دانش آموزان پسر و دختر در صفت نهفته کلی درک مطلب تفاوت معناداری وجود ندارد اما در سه متن ادبی و سه متن اطلاعاتی بین متوسط کارآمدی خواندن پسران و دختران تفاوت معناداری به نفع دختران وجود دارد . نتایج کارکرد افتراقی سوالات بر مبنای مدل دو عاملی نیز نشان داد بیشتر سوالات دارای کارکرد افتراقی یکپارچه و غیر یکپارچه هستند و پسران بیشتر در سوالات چندگزینه ای و دختران بیشتر در سوالات پاسخ ساز عملکرد بهتری دارند. به طور کلی نتایج نشان داد در متن های پرلز 2011 ایران صفات مرتبط با دو متن درک مطلب ادبی در بین دانش آموزان پسر و دختر ایرانی به گونه متفاوتی ادراک می شوند و این دو متن در بین دختران وابستگی مکانی سوال بیشتری نسبت به پسران دارند. همچنین نتایج حاکی از تفاوت عملکرد دانش آموزان پسر و دختر ایرانی در سوالات آزمون شکل آمیخته پرلز است.
  کلیدواژگان: مدل پاسخ مدرج شده، مدل دو عاملی چندبعدی نظریه پاسخ، سوال، بعدیت، کارکرد افتراقی سوال، آزمون های مبتنی بر آزمونچه
 • علی نیک بخت، حمیدطاهر نشاط دوست *، حسینعلی مهرابی صفحات 155-179
  براساس مدل های شناختی اختلالات هیجانی، افراد مضطرب و افسرده، اطلاعات منفی را نسبت به اطلاعات مثبت و خنثی در اولویت قرار می دهند. آزمایش ها و درمان های طراحی شده برای اصلاح سوگیری تفسیری، از ابزارهای ساخته شده ی محدودی بهره می برند. آزمون سناریوهای مبهم(AST-D) یک آزمون عمل گرا برای سنجش سوگیری تفسیری در موقعیت های بالینی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون سناریوهای مبهم در جامعه ایرانی و آماده کردن آن برای استفاده در پژوهش های مربوط به سوگیری تفسیری در افسردگی بود. به همین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 240 نفر از دانشجویان(61 نفر پسر و 179 نفر دختر) دانشگاه هرمزگان جهت شرکت در آزمون انتخاب شدند. با استفاده از روش های تحلیل عامل اکتشافی، منحنی راک، بازآزمایی به فاصله دو هفته، محاسبه ی آلفای کرونباخ، همبستگی با خلق، تشخیص افراد دارای خلق بالا و پایین و همبستگی با نمرات پرسشنامه افکار ناکارامد، ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه بررسی شد. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه 78/0 و ضریب همبستگی بازآزمایی به فاصله دو هفته، 72/0 به دست آمد. همبستگی بین این پرسشنامه با پرسشنامه افکار ناکارآمد، 57/0- و ضریب همبستگی بین عضویت گروهی و آزمون سناریوهای مبهم، 38/0 بدست آمد.در مجموع نتایج نشان داد که این پرسشنامه از همسانی درونی و روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و توان جدا کردن افراد دارای سوگیری تفسیری منفی از افراد دارای سوگیری تفسیری مثبت را دارد.
  کلیدواژگان: افسردگی، سوگیری تفسیری، مقیاس سناریوهای مبهم، ویژگی های روان سنجی، تحلیل عاملی
 • علیرضا روحی، رضوان سادات جزایری *، مریم سادات فاتحی زاده، عذرا اعتمادی صفحات 181-205
  1دانشجوی دکتری رشته مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
  2استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
  3دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
  4دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،
  چکیده
  آسیب های تعاملی بین زن و شوهر مجموعه عواملی هستند که موجب ایجاد تعارض و اختلاف بین زوجین می شوند و از میزان سازگاری و رضایت آنها از ازدواج می کاهند. هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی های پرسشنامه ی آسیب های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی بود. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه متون مربوطه و با اجرای 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته در قالب پژوهش کیفی، مقوله های مربوط به ساخت آزمون مشخص شد و بر اساس آنها پرسشنامه ای تدوین گردید. سپس از بین مردان متاهلی که به مراکز مشاوره شهرکرد مراجعه کرده بودند، 200 نفر به صورت هدفمند انتخاب و پرسشنامه ساخته شده بر روی آنها اجرا گردید. جهت تعیین پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین اعتبار از پرسشنامه های تعارضات زناشویی و رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. داده های به دست آمده مورد تحلیل اکتشافی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون برابر با 96/0، ضریب اعتبار همگرای آن با پرسشنامه تعارضات زناشویی 78/. و ضریب اعتبار واگرا با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 85/. بود. نتیجه آنکه پرسشنامه پژوهشگرساخته دارای پایایی و اعتبار قابل قبولی است و توان شناسایی آسیب های تعاملی مردان اجتنابی را در پژوهش های بالینی و درمان های زوجی دارد. ارزش این پژوهش به طراحی پرسشنامه ای بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی برای تشخیص افراد دارای شخصیت اجتنابی است.
  کلیدواژگان: آسیب های تعاملی زناشویی، پرسشنامه، پایایی، اعتبار، مردان اجتنابی
 • لادن عراقی، آزاده طاهری، زهرا جزء رمضانی، افروز عباسپور، محمدحسین ضرغامی * صفحات 207-240
  زمینه
  تحلیل داده های شبکه ای می‏تواند در کاربست روش‏های روانسنجی که ماهیت شبکه‏ای دارند (مانند تحلیل سوالات)، استفاده شود.
  هدف
  هدف این پژوهش معرفی تحلیل داده های شبکه‏ای به عنوان یک تکنیک روانسنجی-ریاضیاتی، و استفاده از آن در فرآیند تحلیل سوالات پرسشنامه، می‏باشد. برای نمونه، نتایج تحلیل سوال از این روش با شاخص‏های روانسنجی مرسوم مقایسه می‏شود.
  روش
  داده ها، از اجرای پرسشنامه رغبت شغلی بدست آمده که مبتنی بر نظریه شخصیتی- شغلی هالند ساخته شده است. این پرسشنامه روی 1000 نفر از دانش آموزان دبیرستانی استان تهران اجرا شده است. دانش آموزان بر اساس نمونه‏گیری خوشه‏ای و با اخذ مجوز لازم از اداره آموزش و پرورش استان تهران، انتخاب شدند. این داده ها با هدف تحلیل سوالات پرسشنامه رغبت‏سنج و قبل از مرحله‏ی هنجاریابی پرسشنامه اتخاذ شدند. یافته ها: معرفی تکنیک تحلیل داده های شبکه‏ای و الگوریتم‏های مربوط به آن و استفاده از آنها به منظور فرآیند تحلیل سوال، یکی از دستاوردهای این مقاله است. مقایسه‏ی نتایج بدست‏آمده از بکار بردن تکنیک تحلیل داده های شبکه‏ای و روش‏های مرسوم روانسنجی (مانند ضریب پایایی، ضریب تمیز، مقدار آگاهی بر اساس نظریه سوال پاسخ و تحلیل عاملی سوالات) نشاندهنده‏ی انطباق و هماهنگی آنها در تحلیل سوالات پرسشنامه رغبت سنج است. به بیان دیگر، سوالاتی که با استفاده از شیوه های مرسوم تحلیل سوال، مناسب و یا نامناسب تشخیص داده می‏شوند، همان سوالاتی هستند که در گراف ترسیم شده از طریق تکنیک شبکه‏ای مناسب و یا نامناسب اند. بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می‏دهد که می‏توان از تکنیک تحلیل داده های شبکه‏ای به خوبی در حوزه‏ی تحلیل سوالات چه به صورت مستقل و چه در کنار شیوه های مرسوم تحلیل سوال استفاده نمود. مزایای کاربرد چنین تکنیکی علاوه و بر سادگی فهم، تفسیر و شناسایی سوالات مناسب و نامناسب، نقشه‏ی ارتباطی بین سوالات است که می‏تواند در تحلیل ابعاد زیر بنایی سوالات، مانند تکنیک مقیاس‏گذاری چند بعدی استفاده شود و تمام نتایج تحلیلی را به صورت یکپارچه و یکجا ارائه دهد.
  کلیدواژگان: تحلیل داده های شبکه ای، تحلیل سوال، ویژگی های روانسنجی، دیداری سازی، نقشه سوالات
 • گلاویژ علیزاده بوکانی *، مهران فرهادی، رسول کردنوقابی صفحات 241-255
  هدف بررسی حاضر بررسی ساختار عاملی مقیاس از خود فراروی بزرگسالان در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال 93 بودند که 300 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه ی پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی 18 سوالی از خود فراروی بزرگسالان لوینسون بود که در سال 1392 توسط کردنوقابی ترجمه شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون کرویت بارتلت، کفایت نمونه برداری ، چرخش واریماکس، تحلیل عاملی اکتشافی و آلفای کرونباخ با نرم افزارSPSS ویراست 18 و تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه با نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها نشان داد که پرسشنامه ی از خود فراروی بزرگسالان 3 عامل خود مستقل ؛ کی هان نگری و از خود بیگانگی را می-سنجد. ضریب پایایی درونی( آلفای کرونباخ) برای تمام مولفه ها 63/0 است که بر این اساس ابزار مناسبی است.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی پرسشنامه ی از خود فراروی بزرگسالان، روایی و پایایی، دانشجویان
|
 • Identification basic attributes of WISC-IV based on narrow abilities of CHC model by using cognitive diagnostic G-DINA model
  Nushravan Mohamadi, Ali Dalavar, Noorali Farrokhi, Asghar Minaei, Hamid Alizadeh Pages 1-32
  The aim of the research was identification of Wechsler intelligence scale for children (WISC-IV) basic attributes based on Cattle- Horn- Carrol (CHC) narrow abilities by using generalized DINA (G-DINA) cognitive diagnostic model. The population of the research was all of Iranian primary school students which randomly 1222 students selected. We use Wechsler intelligence scale for children (WISC-IV) for gathering data. Results show that from the nearly 70 CHC narrow abilities, 9 narrow ability (visualization, induction, working memory, general verbal information, lexical knowledge, flexibility of closure, memory span, language development, general sequential reasoning) Identified as basic attribute of WISC-IV. Also from the constrained models, the LLM model based on Wald statistics was chosen. Additionally, most of student mastered in lexical knowledge and the lowest rate of mastering belongs to flexibility of closure. finally, the probability of guessing parameter in easy items was high and probability of slipping in difficult items was high.
  Keywords: intelligence, wisc-iv, chc model, cognitive diagnostic model
 • Somayeh Kahdouei, Mohammadreza Falsafinejad Pages 33-64
  Background
  Educational success and determining the effects of personal and environmental factors on the construct is among the most important concerns of educational systems that guarantee the success of the educational consulting procedure.
  Aim: This study was aimed at designing and evaluating a model for educational success including personal and environmental factors, determining their importance and comparing them in terms of the student’s majors.
  Method
  The design of the study was ex post-facto and the population of the study consisted of all of the students studying at high schools of Yazd. Using random cluster sampling method 550 students were selected. The sample were administered Major Choice Success Questionnaire, Myers-Briggs Type Indicator, Strong Interest Inventory and Multiple Intelligence Test. Data Analysis was done using structural equation modelling.
  Results
  The results indicated that all five factors (interests, personality, intelligence, educational performance and environmental factors) had meaningful, direct impact on educational success. Interest played the most important role and environmental factors were the least important component. Moreover, educational background, interest and multiple intelligence were the most important factors in empirical science and mathematics major.
  Conclusions
  For counseling purposes the role of personal and environmental factors in each major should be considered.
  Keywords: causal model, educational counseling, educational success
 • Morteza Tahery, Mojtaba Taheri Pages 65-95
  The purpose of this study was to develop and validate the reflective leadership assessment instruments at schools. Literature review suggests, although reflective learning is not new knowledge, reflective leadership is a novel approach at school management and leadership, and in few studies in this field have not established valid tools for revealing this concept at schools. Extensive research literature review, the dimensions and statements of the principals’ reflective leadership scale were stablished based on Castelli’s (2012) reflective leadership model, and the data was compiled with the participation of 327 secondary teachers. Along with the face and content validity assessment of the itemsand dimensions by educational management practitioners, teachers and applying their views, participant's comments on the ambiguity, repetition, and relationship of the statements with the concepts and dimensions through the implementation of the scale in pilot study were applied. Results of exploratory and confirmatory factor analysis show that 29 items are in five factors: sense of safeness, openness, purpose, challenging beliefs and feedback provide reflective leadership measurement tools. Cronbach’s alpha coefficient was calculated for each factor and the total reliabilityy was estimated 0.97. This study is a pioneer research in measuring principals’ reflective leadership at schools. Reflective leadership is a fundamental factor in the positivist paradigm shift to interpretation at Iranian schools. Research findings for education practitioner will be useful in assessing and deploying reflective leadership at schools.
  Keywords: Keywords: reflective leadership, reflective practices, feedback, school leadership
 • Ahmad Ghodsi, Siavash Talepasand, Alimohammad Rezaei, Mohammadali Mohammadifar Pages 97-120
  Background
  Task cost and its dimensions in the theory of expectance-value are important antecedents to achievement behaviors. The present study aims to validate an instrument to measure the task cost in high school students.
  Method
  The participants were 363 high school students (172 Male, 191 Female) in second and third grades who were selected through random multistage sampling and completed task cost scale of Fluke et al, Pintrich's questionnaire of task value, Vallerand's Questionnaire of academic motivation, and Semnan's questionnaire of task value. Data were analyzed by confirmatory factor analysis.
  Results
  The results show that a four-factor structure (the inside effort cost, the loss of valued alternatives cost, emotional cost, and outside effort cost) fits the structure of cost task. Cronbach's alpha for the total scale was 0.97 and for the subscales of the inside effort cost 0.87, the loss of valued alternatives cost 0.90, emotional cost 0.91, and outside effort cost 0.93. Correlation analysis shows that there is a significant relationship between the scores of subscales of task costs and task value in the range of -0.39 to -0.48. The scores of achievement value, value of internal interest, and value of external interest have a significant relationship with components of task cost in the range of -0.35 to -0.56. Furthermore, the subscales of task cost and reluctance have a significant relationship in the range of 0.22 to 0.29.
  Conclusion
  The Persian version of the task cost scale has acceptable psychometric characteristics for the students and can be used as a valid instrument in psychological researches
  Keywords: task cost scale, motivation, validation, expectance, value model, Factor analysis
 • Mohammad Ahmadi Deh Qutbuddini, Ebrahim Khodai, Valiollah Farzad, Ali Moghadam Zadeh, Masoud Kabiri * Pages 121-153
  The present study has been done with the purpose of investigating the dimensionality and differential item functioning of the testlet-based test of Iran's PIRLS 2011. In order to analyze the dimensionality, graded response and bi-factor item-response theory models were used with full-information maximum likelihood estimation method and to analyze the differential item functioning multiple-group bi-factor model of Cai et al (2011) was applied. The results of the dimensionality investigation showed that the bi-factor model is better fitted to the data than the graded response model both in Iran's total sample and in boy and girl groups. The results of testlets effect variance showed that effects of second factors on Iranian student's performance in two testlet related to literal comprehension, has caused dimensionality in Iran's PIRLS testlets. The results showed that there was no significant difference in average student's performance of the boy and girl in general latent trait of reading comprehension, but the difference between the average reading proficiency of the boy and the girl in three literal and three informational testlet in favor of girls was significant. The result of differential items functioning based on the bifactor model showed that many items have an uniform and non-uniform differential item functioning, and boys in multiple-choice items and girls in constructed response items have better performances. In general, the results showed that in Iran's PIRLS 2011 testlets, the traits related to the two literal comprehension testlets were differently perceived between boy and girl students, and these two testlet had more local item dependence among girls than boys. Also, the results indicated a difference between the performance of Iranian boy and girl students in the mixed items format test of PIRLS.
  Keywords: graded response model, bi, factor multi, dimensional IRT model, dimensionality, differential item functioning, testlet, based tests
 • Óali Nikbakht, Hamid Nashtdoost Pages 155-179
  According to various cognitive models of emotional disorders, anxious and depressed individuals always give priority to negative information rather than positive and neutral ones. Moreover, tests and treatments designed to modify interpretation bias take advantage of limited tools developed in this respect. The Ambiguous Scenarios Test (AST) is also a pragmatic one to measure interpretation bias in clinical situations. Thus, the purpose of this study was to examine the psychometric properties of the Ambiguous Scenarios Test (AST) in Iranian society and formulate it for application in research on interpretation bias relevant to depression. To this end, a total number of 240 university students (61 boys and 179 girls) enrolled at the University of Hormozgan were selected using simple random sampling method. The psychometric properties of the test were similarly examined using exploratory factor analysis, ROC curve, test-retest method with two-week interval, calculation of Cronbach’s alpha coefficient, correlation with mood states, diagnosis of people with high and low moods, and correlation with scores of the Dysfunctional Thoughts Scale. Cronbach’s alpha coefficient for the entire test and the correlation coefficient for the test-retest method with two-week interval were 0.78 and 0.72; respectively. The correlation between the given test and the Dysfunctional Thoughts Scale was equal to -0.57 and the correlation coefficient between group membership and the Ambiguous Scenarios Test (AST) was 0.38. Overall, the results showed that the given test was endowed with proper internal consistency, validity, and reliability and it could also distinguish individuals with negative interpretation bias from those with positive one.
  Keywords: Depression, Interpretation bias, Ambiguous scenarios test, Psychometric properties, Factor analysis
 • Alireza Roohi, Rezvanosadat Jazayeri, Maryamsadat Fatehizade, Ozra Etemadi Pages 181-205
  Interactional pathologies between couples are those factors that cause conflict and discord between men and women and reduce their marital satisfaction and compatibility. The purpose of this study was constructing and finding the reliability and validity of the Questionnaire of Interactional Pathologies among men with the symptoms of avoidant personality. Therefore, after reviewing the relevant literature and implementing 14 semi-structured interviews, in a qualitative form, issues related to the construction of the questionnaire was revealed and the questionnaire was developed based on them. Then 200 people were selected purposefully among the married men who had referred to counseling centers and the questionnaire was administered on them. To determine the reliability of the questionnaire Cronbach's alpha, and to determine the validity of the questionnaire Marital Conflicts and Enrich Marital Satisfaction Questionnaires were used. The findings were analyzed using the SPSS software through exploratory and confirmatory factor analysis. The analysis showed that Cronbach's alpha coefficient for the total test was 0.96, its convergent validity with Marital Conflict Questionnaire was 0.78 and its divergent validity coefficient with Marital Satisfaction Questionnaire was 0.85. So, it was concluded that the researcher-made questionnaire has acceptable reliability and validity and it can diagnose the interactional pathology of avoidant men in clinical researches and couple therapies. Designing a questionnaire to identify people with avoidant personality, based on Iranian native culture, is the value of this research.
  Keywords: Marital Interactional Pathology, Questionnaire, Reliability, Validity, Avoidant Men
 • Ladan Araghi, Azadeh Taheri, Zahra Joz Ramazani, Afrooz Abas Pour, Mohammad Hossien Zarghami Pages 207-240
  Abstract: The foundation of network data analysis in psychometrics rests on particular theory, special ontological assumptions and particular methodology. Therefore it is possible to call network analysis as an independent paradigm with given techniques for data gathering and data analysis. This study introduces the analysis of network data as a psychometric-mathematical technique, and its use in questionnaire item analysis. To achieve this goal, data gathered from implementation of a self-made questionnaire on 1000 Tehran's high school students. The questionnaire was made based on occupational-personality Holland theory. Researchers analyzed questionnaire’s items according to conventional methods (classical test theory, item response theory and factor analysis) and proposed method (network data analysis). Comparison of the results shows that a complete conformity between conventional methods final outputs and the outputs from network data analysis. Therefore, psychometricians can use network data analysis independently or alongside conventional methods to analyze questionnaires items. Advantages of such a method are simplicity, accuracy, being virtually and integrity.
  Keywords: Network data analysis, item analysis, psychometrical properties, visualization, item map
 • Pages 241-255
  The aim of the present study was to investigate the Factor analysis of the Adult Self-Transcendence Inventory among students in Bu Ali Sina University . The population was all of students in Bu Ali Sina University in 2014-2015 academic years. Research sample was 300 girls and boys students which were selected by using simple random sampling method. The instruments were Adult Self-Transcendence Inventoryand scale. The data collected from the sample were put into SPSS- 18 and were analyzed using statistical methods, Bartlet’s test of sphericity, Kaiser-Olkin Measure, Varimax Method for rotations, exploratory and confirmatory factor analyses, Cronbach alpha coefficient. The factor analysis findings show that the test measures three factors named: self- independent, cosmic and alienation. The internal reliability coefficient (Cronbach's alpha) for total scale and all factors were high (0.63) and showed appropriate tool. Since wisdom is related to culture, so present study can be obtained factors for assesing the student's wisdom.
  Keywords: factor analysis Adult Self, Transcendence Inventory, validity, reliability, Students