فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مهسا خاکساری، ولی الله بابایی زاد *، حشمت الله رحیمیان، فرید بیگی صفحه 1
  بیماری های گیاهی یکی از محدودیت های بزرگ در تولید محصولات کشاورزی به شمار می روند. بیماری بلاست مرکبات ازجمله بیماری های شایع در مناطق مرکبات خیز دنیا به استثنای مناطق گرمسیری است که عمدتا به وسیله Pseudomonas syringae pv. Syringae Van Hall 1902 (Pss) ایجاد می شود. گیاهان از طریق فعال کردن ژن های کدکننده پروتئین های دفاعی نسبت به بیمارگرهای باکتریایی واکنش نشان می دهد. توسعه مقاومت به بیماری در بسیاری از برهم کنش های گیاه - بیمارگر باکتریایی، با تجمع پروتئین های القایی در گیاه مرتبط است. تجمع پروتئین های مرتبط با بیماری زایی نظیر بتا 1 و 3 گلوکاناز، کیتیناز، فنیل آلانین آمونیالیاز و نیز فاکتور رونویسی WRKY 40 در اثر حمله بیمارگرهای گیاهی، یکی از مکانیسم های دفاعی گیاهان در مقابل عوامل بیماری زا است. به منظور بررسی و مقایسه میزان mRNA سه ژن بتا 1 و 3 گلوکاناز، کیتیناز، PAL و فاکتور RKY 40 در مراحل اولیه بیماری بلاست مرکبات (Pss) از روشReal Time RT-PCR استفاده شد. پس از آلوده نمودن برگ های مرکبات مختلف با باکتری (Pss) از طریق مایه زنی، در زمان های مختلف RNA کل استخراج و پس از سنتز cDNA، تغییرات سطح بیان ژن های مذکور اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد بیان سه ژن مذکور به ترتیب در رقم اوکیتسو، نارنج و دو رگ لایم کوآت کاهش می یابد و نتایج با مشاهدات باغی مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: بتا 1 و 3 گلوکاناز، بلاست مرکبات، بیان ژن، کیتیناز
 • آنالیز عملکردی QTLهای مرتبط با مقاومت میزبانی و غیر میزبانی در گیاه جو به قارچ های عامل زنگ برگی با استفاده از نشانگرهای SNP توالی یابی شده
  انسیه میرزاعلی بابایی *، حسین جعفری، محمدرضا عظیمی مقدم صفحه 10
  استفاده از گیاهان مقاوم، بهترین و موثرترین راه برای کنترل بیماری هایی مانند زنگ ها است. مقاومت میزبانی و غیرمیزبانی دو نوع از مقاومت ذاتی گیاهان در برابر عوامل بیماری زا است که به-ترتیب در مقابل پاتوژن های سازگار و ناسازگار بروز می یابد. یکی از راه های اطلاع از ماهیت ژن-های دخیل در این دو نوع مقاومت، استفاده از تجزیه عملکردی QTL های مقاومت می باشد. برای این منظور،QTL های مرتبط با مقاومت میزبانی و غیرمیزبانی در جو بر علیه تعدادی از قارچ های عامل زنگ برگی که در مطالعات قبلی در دو توده نقشه یابی Susptrit × VadaوSusptrit ×Cebada Capa مکان یابی شده بودند استخراج شد و هم وقوعی نشانگرهای مرتبط با هر یک از QTLها با نشانگرهای SNP بررسی شد. نشانگرهای SNP دارای هم وقوعی بالا به عنوان نشانگرهای مرتبط با مقاومت انتخاب و با استفاده از توالی هر یک از نشانگرها نسبت به بلاست آن ها در بانک های اطلاعاتی اقدام شد. با بررسی همولوژی توالی نشانگرهای SNP با ژن های موجود در بانک های اطلاعاتی، خصوصیات هر یک از ژن های با تشابه بالا از نظر عملکرد، دمین های حفاظت شده و ساختار ژن ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد بیش تر ژن های مقاومت میزبانی و غیرمیزبانی در فعالیت انتقال، هدایت پیام و رونویسی DNA مشارکت دارند و از نظر عملکرد مولکولی، مشابه اند. مشاهده شد، محصولات هر دو گروه ژن در محل غشای پلاسمایی، هسته و کلروپلاست، فعالیت دارند و فرایندهای رونویسی، متابولیک، پاسخ به تنش و پردازش RNA، مشابه اند. نتایج این تحقیق نشان داد که علاوه بر مکانیسم، احتمالا ژنتیک دو نوع مقاومت میزبانی و غیرمیزبانی شباهت های زیادی دارد.
 • حمیدرضا قطب الدینی، محمدرضا محمدآبادی *، حسین نظام آبادی پور صفحه 323
  هدف از این تحقیق کاربرد هوش مصنوعی برای برآورد ارزش اصلاحی مربوط به صفات رشد گوسفندکرمانی بود. برای این منظور از رکوردهای مربوط به 867 بره که شامل جنس دام، سن مادر، وزن تولد و وزن از شیرگیری (در سن 3 ماهگی) بود، استفاده شد. ابتدا این داده ها توسط نرم افزار ASReml بررسی شد و سپس برای استفاده در نرم افزار MATLAB مورد پیش پردازش قرار گرفت. پس از آزمایش های اولیه روی معماری مناسب برای شبکه های عصبی، مشخص شد که برای وزن تولد تعداد نرون های لایه ورودی 3 نرون و برای وزن 3 ماهگی 6 نرون بود. مدل به کار رفته در این تحقیق پرسپترون چند لایه (MLP) و الگوریتم مورد استفاده پس انتشار خطا بود که به دنبال حداقل سازی مربعات خطا است. از کل داده های مورد استفاده 70 درصد به عنوان آموزش، 15 درصد به عنوان اعتبارسنجی و 15 درصد برای تست در نظر گرفته شد تا آموزش به نحو مطلوب انجام شود. در طی فرآیند آموزش مرتبا میزان فراگیری شبکه توسط توابع هدف سنجیده و در نهایت شبکه ای مورد استفاده قرار گرفت که دارای کم ترین خطا و بیش ترین همبستگی بود. شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه با 3 متغیر ورودی و تعداد 8 نرون در لایه مخفی با ضریب همبستگی 73/0 توانایی پیش بینی ارزش اصلاحی وزن تولد و هم چنین شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه با 6 متغییر ورودی و تعداد 3 نرون در لایه با ضریب همبستگی 74/0 توانایی پیش بینی ارزش اصلاحی وزن 3 ماهگی گوسفند نژاد کرمانی را دارا است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شبکه عصبی مصنوعی توانایی خوبی برای پیش بینی صفات رشد در گوسفند کرمانی با سرعت و دقت قابل قبول دارد و می تواند برای برآورد ارزش های اصلاحی تمام صفات در حیوانات اهلی استفاده شود.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، صفات رشد، گوسفند کرمانی
 • اعظم طاهری شهرستانی، حمید عبداللهی *، باقر یخچالی، رحیم مهرابی، امید عینی گندمانی صفحه 333
  بیماری آتشک (Fire blight) مخرب ترین بیماری نکروزه آوندی درختان میوه دانه دار بوده و ترشح پروتئین های موثره باکتری شامل HrpN، HrpW و DspA/E از سلول باکتری به میزبان، مهم ترین مولفه بیماری زایی این باکتری محسوب می شود. به منظور بررسی اثر هر یک از پروتئین های موثره باکتری روی ارقام مختلف میزبان، اثر سه سویه جهش یافته شامل hrpN-، dspA/E- و hrpW- همراه با سویه شاهد غیر جهش یافته Ea273، روی ارقام مختلف درخت گلابی شامل ارقام بارتلت، هروسوئیت و درگزی بررسی شد. هم چنین با توجه به نقش کلروپلاست ها در این اثر متقابل، بررسی ها در دو شرایط زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی فعال و غیرفعال در شرایط درون شیشه انجام گرفت. ارزیابی نتایج با شاخص میزان پیشرفت نکروز در زمان های پس از آلوده سازی نشان داد که عدم تولید پروتئین HrpN و DspA/E به ترتیب در سویه hrpN- و dspA/E- سبب تاخیر در بروز اولین علائم نکروز و همچنین کاهش سرعت پیشرفت نکروز در مقایسه با سویه شاهد غیرجهش یافته در ارقام شد، اما شدت کاهش بیماری زایی در سویه dspA/E- بیش تر بود. هم چنین سویه hrpW-، کم ترین کاهش در شدت بیماری زایی را نسبت به سویه شاهد به همراه داشت. تاثیر سویه های جهش یافته روی شدت بیماری زایی و مقایسه آن در شرایط کلروپلاست فعال و غیرفعال بیانگر بیش ترین سهم بیماری زایی پروتئین های موثره به ترتیب توسط DspA/E، HrpN و HrpW بود، به صورتی که تاثیر HrpW روی بیماری زایی باکتری، ناچیز ارزیابی شد. نتایج هم چنین نشان داد که برای تاثیر پروتئین HrpN روی میزبان، وجود کلروپلاست های فعال ضروری بوده، که این نشان دهنده این است که از بین پروتئین های موثره باکتری، HrpN می تواند اصلی ترین مولفه اثر متقابل باکتری با کلروپلاست های میزبان باشد که با نقش های گزارش شده آن در مقاومت و تحریک سیستم دفاع اکتسابی سیستمیک نیز منطبق است.
  کلیدواژگان: آتشک، پروتئین های موثره، زنجیره انتقال الکترون، کلروپلاست، مقاومت اکتسابی سیستمیک
 • شیما تقی خانی، حسین رامشینی *، سید احمد سادات نوری، محمود لطفی، علی ایزدی دربندی، محمدرضا نقدی صفحه 347
  طالبی محصول مهمی است که به صورت گسترده در کشورهای مناطق معتدله رشد می کند. یکی از مهم ترین بیماری های این گیاه پژمردگی آوندی ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom) است. این قارچ سبب ضرر و زیان های مهم عملکردی و کاهش کیفیت میوه در طالبی در سراسر جهان می شود. اصلاح ژنتیکی گیاه موثرترین راه برای کنترل این بیماری است. تاکنون برای این قارچ چهار نژاد صفر، 1، 2 و 2/1 گزارش شده است که نژاد 1 از نظر اقتصادی ضررهای زیادی در کشور به ویژه در نیمه شمالی وارد می کند. ارقام محلی مهم از جمله ساوه، ریش بابا و تیل طرق به نژاد 1 حساس هستند. در این مطالعه ژن مقاومت از یک رقم خارجی به نام ایزابل به ارقام حساس یاده شده با کمک گزینش به کمک نشانگر انتقال داده شد. غربال گیاهان در نسل اول و دوم تلاقی برگشتی با روش مایه زنی گیاه چه ها انجام گرفت. تک ژن غالب Fom-2 باعث ایجاد مقاومت در برابر نژاد صفر و 1 می-شود. این ژن توالی یابی شده و تفاوت های موجود در توالی آلل های مقاوم و حساس شناسایی شده-است. به منظور تایید گیاهان مقاوم در نسل دوم تلاقی برگشتی پس از غربال با روش مایه زنی، از نشانگر SCAR مبتنی بر تفاوت توالی استفاده شد. مقاومت بیش تر گیاهان حاصل از غربال با روش مایه زنی با روش مولکولی نیز تایید شد اگر چه تعدادی گیاه حساس شناسایی شدند که بیانگر نقص در روش مایه-زنی و اعتبار بیش تر روش مولکولی در تعیین ژنوتیپ گیاهان بود. گیاهان تایید شده برای تولید نسل BC3F1 با سه والد تکراری تلاقی برگشتی داده شدند. با توجه به عملکرد و کیفیت والد بخشنده و نتایج ارزیابی نسل BC2F1 به نظر می رسد با خودگشنی گیاهان BC3F1 بتوان ارقام خالص مقاوم را معرفی کرد.
  کلیدواژگان: پژمردگی آوندی، تلاقی برگشتی، رقم ایزابل، ژن مقاومت Fom، 2
 • لیلا دانش مقدم، طاهر هرکی نژاد * صفحه 357
  پروتئین مورفوژنیک استخوان 15 (BMP15) یکی از ژن هایی است که با میزان باروری در گوسفند ارتباط دارد. این ژن بر روی کروموزوم X قرار دارد. در جنس ماده یکی از کروموزم های X به دلیل جبران دوز در مقایسه با جنس نر که تنها یک کروموزوم Xدارد، غیرفعال می شود. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن BMP15 روی کروموزوم X غیرفعال صورت گرفت. برای این منظور، نمونه های تخمدان از 22 میش غیر باردار، و هشت میش باردار تهیه شدDNA . و RNA از فولیکول و بافت تخمدان استخراج شد. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای DNA تیمار شده با بیسولفیت و نوع تیمار نشده، وضعیت متیلاسیون سیتوزین در ناحیه پروموتر بررسی و بیان این ژن در گروه باردار و غیر باردار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پروموتر BMP15 حتی در کروموزوم غیرفعال متیله نبوده و بر خلاف بسیاری از ژن ها در این کروموزوم از متیلاسیون فرارمی کند. این موضوع نشان می دهد که علیرغم غیرفعال شدن یکی از کروموزومهای X هردو الل این ژن در افراد هموزیگوت موتانت فعال بوده و از این لحاظ مانند ژن هایی که بر روی کروموزوم های اتوزوم قرار دارند عمل می کند. بیان ژن در مراحل مختلف فیزیولوژیکی (آبستن و غیر آبستن) نیز این مطلب را تایید می کند. نتایج نشان داد که میزان بیان mRNA ژن در میان گروه های باردار و غیر باردار تفاوت معنی داری نداشت. به نظر می رسد غیرفعال کردن دائمی یکی از آلل های جهش یافته از BMP15 در اوایل زندگی حیوانات می تواند باعث شود که افراد هموزیگوت جهش یافته نیز به طور طبیعی بارور باشند.
  کلیدواژگان: اپی ژنتیک، باروری، تولیدمثل، گوسفند، متیلاسیون
 • محمد ترکاشوند، حسن اکبری بیشه، امیرعباس تقی زاده، حمید عبداللهی * صفحه 365
  جنس ولیک (Crataegus) به دلیل سازگاری و هم چنین تحمل به شرایط نامساعد به عنوان پایه ای مناسب برای برخی درختان میوه دانه دار به ویژه درخت به قابل استفاده است، اما به دلیل پراکنش زیاد و تنوع ژنتیکی گسترده آن، طبقه بندی دقیقی از روابط ژنتیکی این گونه و کاربرد دقیق آن ها وجود ندارد. این تحقیق به منظور بررسی تنوع و رابطه ژنتیکی شماری از گونه های ولیک در رویشگاه ها و برخی از مراکز تنوع آن در ایران انجام شد. به این منظور 32 ژنوتیپ این جنس از 14 گونه و 10 زیر گونه مختلف با 32 جفت آغازگر اختصاصی SSR سیب و گلابی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر تکثیر مجموعا 422 باند در کلیه گونه ها، زیرگونه ها و ژنوتیپ های مورد بررسی بود و میانگین شاخص PIC برای جفت آغازگرها 77 درصد برآورد شد. ارزیابی فاصله ژنتیکی بین رویشگاه ها با استفاده از ضریب تشابه ژنتیکی نی (Nei) نشان دهنده بیش ترین فاصله بین دو رویشگاه استان کرمانشاه و مازندران و کم ترین فاصله بین دو رویشگاه آذربایجان شرقی و گیلان بود. تجزیه خوشه ایبا استفاده از ضریب تشابه جاکارد و روش UPGMA بیانگر شباهت اندک ژنتیکی بین ژنوتیپ ها و در نتیجه خوشه بندی با فاصله زیاد در ژنوتیپ های مورد بررسی بود که این امر می تواند به دلیل تنوع گونه ها و سطوح پلوئیدی متعدد آن ها باشد. در نهایت این بررسی نشان دهنده پراکندگی بالا و اختلاط شدید این ژنوتیپ ها در ایران بوده و بیانگر لزوم ارائه یک برنامه جامع جمع آوری و ارزیابی ژرم پلاسم به منظور کاربردهای بعدی گونه های این جنس می باشد.
  کلیدواژگان: پلوییدی، تجزیه خوشهای، رویشگاه، ژنوتیپ، نشانگر ریزماهواره
 • تورج رحیمی، علی نیازی *، سیدمحسن تقوی، اسماعیل ابراهیمی، شهاب آیت اللهی، طاهره دیهیمی صفحه 377
  باکتری گرم مثبتBacillus subtilis MJ01 از خاک آلوده به نفت میدان نفتی پازنان به منظور استخراج سورفکتین و بهره برداری از آن در فرآیند ازدیاد برداشت نفت جداسازی شد. جهت درک بهتر تفاوت های این نژاد با سایر باکتری های خویشاوند آن ، ژنوم این باکتری توالی یابی شد.تجزیه و تحلیل ژن 16SrRNA نژاد MJ01 را در کلاستر Bacillus subtilis قرار داد که با نژاد spizizenii TU-B-10 در یک گروه قرار می گیرد. نتایج حاصل از تایپینگ توالی چند لوکوسی (MLST) هفت ژن خانه دار در نژادهای B. subtilis چهار لوکوس ژنی جدید و در یک لوکوس وراونگی کامل را تایید نمود و نشان داد که این باکتری مشابهت زیادی با الگوی پروفایل MLST با زیرگونه spizizenii BGSC3A17 دارد. تجزیه میانگین یکسانی نوکلئوتید بر اساس BLAST (ANIb) با 12 نژاد دیگر از B. subtilis نشان داد که ارتباط نزدیکی با سه زیر گونه spizizenii شامل TU-B-10 (13/99 درصد)، NRS231 (52/96 درصد) و W23 (52/96 درصد) دارد. هم چنین بر اساس تجزیه انجام شده مشخص شد این باکتری ارتباط نزدیکی با باکتری Jeotglibacillus marinus DSM 1297 دارد. جهت پیش بینی لیپوپروتئین های غیرریبوزومی و ناحیه اپرانی سورفکتین و نواحی محافظت شده اطراف آن از ابزار آنلاین AntiSMASH استفاده شد. مقایسه این اپران و نواحی اطراف آن با ژنوم سایر نژادهای خویشاوند B. subtilis MJ01 مشخص کرد که این باکتری از نظر توالی اپران سورفکتین در گروه باکتری های زیر گونه spizizenii قرار می گیرد. به طور خلاصه، تجزیه تلفیقی فیلوژنی و همولوژی DNA با استفاده از ابزارهای ژنومیک مقایسه ای این فرضیه را که باکتری نژاد MJ01 علی رغم تفاوت های خاص نژاد عضوی از گروه باکتری های زیر گونه spizizenii باشد را تقویت نمود.
  کلیدواژگان: تجزیه فیلوژنی 16SrRNA، ژنوم، میانگین یکسانی نوکلئوتید) ANI)، Bacillus subtilis، MLST
 • زین العابدین شهادتی مقدم، نادعلی باقری *، نادعلی باباییان جلودار، غفار کیانی، سیدعباس حسینی نژاد صفحه 389
  نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne incognita) یکی از مهم ترین بیمارگرهای توتون محسوب می شود. تعیین رفتار ژنتیکی مقاومت می تواند در اصلاح توتون مقاوم به نماتد بسیار موثر باشد. این مطالعه جهت تعیین ترکیب پذیری و پارامترهای ژنتیکی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه در توتون با استفاده از تجزیه دی الل روش گریفینگ و با پنج ژنوتیپ والدینی انجام شد. سه والد مقاوم (KY9 و K17، Urmia3) و دو والد حساس (Ergo و Burley TMV4) بر اساس روش دی الل یک طرفه با هم تلاقی داده شدند. پانزده ژنوتیپ (والدین و هیبریدها) بر اساس طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در گلخانه کشت شده و پس از یک هفته با 2500 نماتد سن دوم مایه زنی شدند. بررسی صفات شاخص گال، تعداد توده تخم و میانگین تعداد تخم در هر توده تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها نشان داد. برای صفات شاخص گال و تعداد توده تخم در ژنوتیپ های مورد بررسی اهمیت ترکیب پذیری عمومی بیش تر از خصوصی بود. اثرات غالبیت در صفت میانگین تعداد تخم در توده و اثرات افزایشی در صفات شاخص گال و تعداد توده تخم نقش بیشتری داشتند. وراثت پذیری خصوصی برای شاخص گال 73/0، برای تعداد توده تخم 54/0 و برای میانگین تعداد تخم در توده 07/0 بود که نشان داد شاخص گال و تعداد توده تخم صفات مناسبی برای بررسی مقاومت به نماتد هستند. رقم KY9 بالاترین ترکیب پذیری عمومی را برای تمام صفات در جهت منفی (کاهش صفت) داشت لذا این ژنوتیپ می تواند به عنوان والد دهنده مقاومت استفاده شود.
  کلیدواژگان: توده تخم، دی الل، روش گریفینگ، شاخص گال، وراثت پذیری
 • لیدا فریدونی، علی اشرف مهرابی*، هوشمند صفری صفحه 397
  روابط بین چهار ژنوم D، S، U و A با استفاده از30 جمعیت از شش گونه دیپلوئید گندم و آژیلوپس بر اساس خصوصیات کاریوتیپی مورد بررسی قرار گرفت. برای هر جمعیت، کاریوتیپ پنج سلول متافازی تهیه و صفات کاریوتیپی ارزیابی شد. ژنوتیپ های مورد بررسی دارای کاریوتیپ تقریبا متقارنی بودند. صفات کاریوتیپی به خوبی تنوع بین گونه ای را نشان دادند. تنوع درون گونه ای در بین جمعیت های هر گونه مشاهده شد. تجزیه خوشه ایبرای گونه ها نشان داد که گونه ها تفکیک شدند، اما گونه های جنس Triticum از جنس Aegilops کاملا تفکیک نشد و گونه Ae. umbellulata فاصله زیادتری با دیگر گونه های جنس Aegilops نشان داد، هم چنین در نمودار تجزیه خوشه ایدو گونه جنس Triticum با گونه Ae. speltoides در فاصله نزدیک تری تفکیک شدند، تجزیه به مولفه ها نشان داد که تنوع بین گونه ای بیش تر بر اساس عدم تقارن درون کروموزومی و میزان کروماتین بود که بر این اساس گونه Ae. umbellulata دارای بیش ترین عدم تقارن درون کروموزومی و کم ترین میزان کروماتین بود. از طرف دیگر گونه های Ae. speltoides، T. urartu و T. boeticum دارای کم ترین عدم تقارن درون کروموزومی و بیش ترین میزان کروماتین بودند. طول کل کروموزوم و عدم تقارن بین کروموزومی عامل تنوع درون گونه ای بودند. در مجموع بر اساس خصوصیات کاریوتیپی ژنوم U دارای بیش ترین فاصله با ژنوم A و ژنوم S دارای بیش ترین شباهت با ژنوم A بودند ژنوم D نیز شباهت متوسطی با ژنوم A نشان داد.
  کلیدواژگان: ژنوم، سیتوژنتیک، گندم، گندم نیای وحشی
 • مریم ساکی انتظامی *، محمد جعفرآقایی، محمد علی ابراهیمی صفحه 431
  به منظور بررسی صفات کاریوتیپی و اندازه ژنوم گونه Ae. triuncialis جمع آوری شده از ایران، 209 جمعیت از کلکسیون موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران مورد مطالعه فلوسیتومتری و سیتوژنتیکی قرار گرفتند. جمعیت ها به روش فلوسیتومتری با استفاده از DAPI بررسی شدند. پیک فلوسیتومتری برای نمونه ها از 42 تا 95 با میانگین 74/63 و انحراف معیار 83/11 مشاهده شد. میانگین پیک نمونه شاهد گندم 67/120 با انحراف معیار 40/5 بود. نسبت محتوای DNA در نمونه های مورد بررسی به نمونه شاهد هگزاپلوئید بین 44/0 تا 57/0 با میانگین 53/0 بود. مطالعه کاریوتیپ نمونه ها، نشان داد که تمام نمونه های مورد بررسی تتراپلوئید و عدد پایه آن ها 7=x بود. کروموزوم های گونه Ae. triuncialis شامل پنج تا 10 جفت کروموزوم ساب متاسانتریک (sm) و چهار تا نه جفت کروموزوم متاسانتریک(m) بود. دو جفت ساتلیت در انتهای بازوهای کوتاه کروموزوم 8 و 12 مشاهده شد. میانگین طول بلندترین کروموزوم 87/14 و میانگین طول کوتاهترین کروموزوم 12/12 میکرومتر بود. نسبت طول بازوی بلند به کوتاه (AR) از 66/1 تا 03/2 و شاخص سانترومری (CI) از 35/0 تا 39/0 مشاهده شد. بنابراین این گونه در کلاس A2 جدول استبینز قرار گرفت. حداکثر شاخص درصد شکل کلی، 76/38 و حداقل آن، 63/34 درصد مشاهده شد. در مجموع این خصوصیات بیانگر تقارن نسبی کروموزوم ها بوده و به نظر می رسد که این گونه در مرحله اولیه تکامل خود قرار دارد.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، شاخصهای سیتوژنتیکی، فلوسیتومتری، Aegilops triuncialis
 • صدیقه فابریکی اورنگ *، مختار جلالی جواران، ابراهیم محمدی گل تپه، هوشنگ علیزاده، حسین هنری صفحه 441
  دیابت بیماری ای است که در اثر آن بدن نمی تواند انسولین تولید و یا به طور موثر از آن استفاده کند. اگرچه انسولین نوترکیب به طور تجاری در باکتری و یا مخمر تولید می شود، ولی نیاز به توسعه سیستم های جایگزین برای تولید انسولین وجود دارد. در این راستا قارچ خوراکی صدفی به عنوان میزبان برای تولید انسولین مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ناقل دوتایی pcambCTB-Pins حاوی زیر واحد B سم وبا که به ژن پروانسولین انسانی الحاق شده بود، تحت کنترل پیش برنده gpd ساخته شد و با استفاده از روش انتقال ژن مبتنی بر اگروباکتریوم (سویه GV3101 با غلظت 8/0 (OD600nm)) در دمای هم کشتی ̊C25 و محیط گزینشگر حاوی هیگرومایسین و سفوتاکسیم به بافت ژیل قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) جدایه ایرانی (Iran1649c) منتقل شد. پس از تائید اولیه قارچ های تراریخت با استفاده از آزمون PCR با آغازگرهای اختصاصی، درج پایدار ژن ترکیبی پروانسولین انسانی و زیر واحد B سم وبا (CTB) در ژنوم قارچ صدفی با آزمون لکه گذاری سادرن تایید شد. هم چنین بیان این ژن ترکیبی در سطح رونویسی و پروتئین با روش هایی نظیر RT-PCR، الایزا و ایمونوبلاتینگ مورد تائید واقع شد و در میسلیوم قارچ های تراریخت میزان پروتئین ترکیبی CTB و پروانسولین انسانی 04/0 درصد پروتئین محلول کل بهدست آمد. با توجه به نتایج این تحقیق و بیان موفق ژن های خارجی در قارچ تراریخت، می توان به توسعه و تولید داروهای زیستی در قارچ های خوراکی امیدوار بود.
  کلیدواژگان: انتقال ژن، پروانسولین انسانی، پروتئین ترکیبی، دیابت، قارچ صدفی، CTB
 • سحر سادات حسینی، سیده ساناز رمضانپور *، حسن سلطانلو، شهربانو وکیلی بسطام صفحه 451
  تنش خشکی از عوامل مهم محدود کننده عملکرد در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. تحمل به خشکی صفتی چندژنی است و در مراحل مختلف رشد و نمو ظاهر می شود. از آنجایی که ایجاد جهش روشی سریع و بی خطر می باشد، استفاده از آن به منظور تنوع بخشیدن به محتویات ژنتیکی با هدف ارتقای صفات کمی و کیفی در گیاهان زراعی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این بررسی، الگوی بیان ژن های دخیل در مسیر سنتز پرولین، برخی ژن های دخیل در مسیر مستقل از آبسزیک اسید در رقم طبسی ( حساس به خشکی) و لاین موتانت آن 8-58-65T ( محتمل به خشکی) تیمار شده با اشعه گاما به میزان 250 گری، در شرایط خشکی در مرحله گیاه بالغ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مطالعه بیان ژن های دخیل در تولید پرولین (P5CS، P5CR و P5CDH) و نیز اندازه گیری میزان پرولین در شرایط تنش خشکی و آبیاری مجدد، بذرهای دو ژنوتیپ در گلدان های 24 سانتی متری کشت شدند. در هنگام خروج اولین بساک آبیاری قطع شد و در فواصل زمانی، سه، چهار، پنج و شش روز پس از خروج برگ پرچم نمونه گیری انجام شد. نمونه گیری 12 ساعت پس از شروع آبیاری مجدد نیز در فواصل زمانی 12ساعت، سه، چهار و پنج روز صورت گرفت. هم زمان، از تیمار شاهد نیز نمونه گیری به عمل آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو تکرار بیولوژیکی انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی، بیان ژن P5CS در رقم طبسی بیش از لاین موتانت افزایش یافت، در حالی که بیان ژن P5CR در لاین موتانت بیش تر بود. بیان ژن P5CDH در لاین موتانت و رقم طبسی به ترتیب کاهش و افزایش یافت. پس از آبیاری مجدد بیان ژن های P5CS و P5CR در هر دو ژنوتیپ نسبت به شاهد کاهش نشان داد ولی بیان ژن P5CDH در لاین موتانت کاهش و در رقم طبسی افزایش یافت. هم چنین نتایج حاکی از افزایش بیش تر پرولین در لاین موتانت نسبت به رقم طبسی تحت تنش خشکی و کاهش آن در هر دو ژنوتیپ در اثر آبیاری مجدد می باشد. در کل، لاین موتانت 8-58-65 Tنسبت به رقم طبسی تحت تنش خشکی پاسخ های سازشی مناسبی را برای بیان ژن های دخیل در تولید پرولین در پیش گرفته تا از صدمات ناشی از آن محفوظ بماند و احتمال می رود مسیر اسمولیت تا حدی توسط اشعه گاما دستخوش تغییر شده باشد.
  کلیدواژگان: بیان ژن، پرولین، تنش خشکی، طبسی، لاین موتانت 8، 58، T65
 • الهام یونسی ملردی *، قربانعلی نعمت زاده، احسان شکری صفحه 463
  در پژوهش حاضر برای بررسی مکانیسم فتوسنتزی گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری، دوسطح بدون نمک (شاهد) و 600 میلی مولار نمک NaCl به مدت 10 روز اعمال شده سپس پاسخ های گیاه در سطوح فیزیولوژیک و مولکولی مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور توالی کدینگ این ژن برای اولین بار از گیاه آلوروپوس لیتورالیس جداسازی و بررسی های بیوانفورماتیک روی آن انجام شد. نتایج نشان داد که میزان کلروفیل، محتوای نشاسته و میزان سدیم خارج شده از برگ در غلظت 600 میلی مولار نمک نسبت به شاهد اختلاف معنی داری (P < 0.05) داشتند. توالی کدکننده ژنnadp-me پس از استخراج در پایگاه داده با شماره دسترسی KP122942.1 ثبت شد. نتایج بلاست نوکلئوتیدی و پروتئینی نشان داد که توالی جداسازی شده با توالی گونه شورزی Megathyrsus maximus بیش ترین همسانی دارد. هم چنین تجزیه توالی پروتئینی نیز تایید کرد که قطعه جداشده با طول 74 آمینواسید بخشی از دامین متصل شونده به NAD(P) می باشد. نتایج تجزیه بیان نسبی نشان داد که بیان ژن nadp-me در غلظت 600 میلی مولار نمک به میزان 19/2 برابر بیش تر از شاهد بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، می توان اظهار داشت که افزایش بیان ژن nadp-me می تواند نقش موثری در ایجاد تحمل در برابر تنش شوری در گیاه آلوروپوس لیتورالیس داشته باشد.
  کلیدواژگان: آلوروپوس لیتورالیس، بیان ژن، شاخص های فیزیولوژیک، NADP، ME
 • سیمین نصرتی *، حمیدرضا زمانی زاده، بهار مرید، گیلدا اسلامی صفحه 477
  خیار (Cucumis sativus) مهم ترین محصول گلخانه ای استان یزد می باشد. در سال های اخیر، بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و طوقه با عامل Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum مهم ترین بیماری خیار گلخانه ای در استان یزد بوده است. در سال های اخیر روش های مختلفی برای شناسایی جدایه های F. oxysporum ارایه شده است. به خاطر نواقص خصوصیات مورفولوژیکی برای تشخیص گونه ها و گروه های زیر جنس Fusarium sp.تحقیقاتی روی ابزارهای مولکولی برای تعیین و تشخیص روابط تکاملی تعدادی از گونه ها انجام گرفت. از آغازگرهای اختصاصیForcF1 و ForcR2 برای شناسایی جدایه های F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum مربوط به تکثیر ناحیه ژنومی OPB-07 استفاده شد. همه جدایه ها بعد از استفاده از آغازگرهای اختصاصی تولید باندهایی با وزن مولکولی bp277 نمودند. در مطالعه حاضر برای اولین بار در ایران با استفاده از آغازگرهای SCAR شناسایی مولکولی این فرم تخصص یافته انجام شد.
  کلیدواژگان: آغازگر، شناسایی مولکولی، F. oxysporum، SCAR
 • زهره مرادی *، احسان نظیفی، محسن مهرور صفحه 483
  پوتی ویروس ها متعلق به خانواده Potyviridae یکی از بزرگ ترین گروه های ویروس های گیاهی با بیش ترین اهمیت اقتصادی بوده و عامل 40 درصد بیماری های ویروسی در گیاهان مختلف می باشند. ویروس موزائیک ایرانی قیاق (IJMV) از پوتی ویروس های مهم غلات می باشد و یکی از عوامل مهم موزائیک ذرت در ایران به شمار می رود. به منظور بررسی این ویروس، طی سال های 1393-1392 تعداد 90 نمونه دارای علائم ویروسی از مزارع ذرت استان مازندران جمع آوری و با آزمون الایزای غیر مستقیم توسط آنتی سرم اختصاصی ویروس مذکور مورد بررسی قرار گرفت. RNA ویروس از نمونه های الایزا- مثبت استخراج شد، و در آزمون RT-PCR با استفاده از آغازگرهای دژنره مربوط به ناحیه ژنومی cylindrical inclusion (CI) اعضای جنس پوتی ویروس، قطعه ای به طول 680 جفت باز تکثیر شد. به منظور بررسی های تکمیلی، محصول PCR دو جدایه از شهرستان بابلسر پس از همسانه سازی در حامل پلاسمیدیpTG19-T ، توالی یابی شدند. نتایج داده های ترادف نوکلئوتیدی در BLASTn وجود IJMV را تایید نمود. با مقایسه و تجزیه توالی به دست آمده با جدایه های موجود در بانک ژن، مشخص شد که دو جدایه تعیین توالی شده بیش ترین شباهت را در سطح نوکلئوتیدی (2/84 درصد) و آمینو اسیدی (8/97 و 3/97 درصد) با جدایه شیراز (با شماره دسترسی JQ692088) که میزبان آن قیاق می باشد، دارند. اختلاف نوکلئوتیدی زیاد جدایه های به دست آمده از ذرت در مقایسه با جدایه به دست آمده از قیاق نشان-دهنده تنوع ژنتیکی بالای این ویروس است. نتایج این تحقیق، وقوع و گسترش IJMV در استان مازندران را با روش های سرولوژیکی، مولکولی و توالی یابی بخشی از ژن CI اثبات می کند.
  کلیدواژگان: آنالیز فیلوژنتیکی، الایزا، ژن CI، IJMV، RT، PCR
|
 • M. Khaksari, V. Babaeizad *, H. Rahimian, F. Beigi Page 1
  Plant diseases are the most critical limitation factors in agricultural products. Citrus bacterial blast disease caused by Pseudomonas syringae pv. syringae is one of the most common diseases in in citrus gardens except in tropical region of the world. Host plants interact to bacterial pathogenes by inducing of resistance genes. Accumulation of pathogenesis related proteins such as, chitinase, ß-1, 3 and some of the other genes like phenyl alanine ammonia lyase and transcriptional factor WRKY40 are among the defens mechanisms in challengins to pathogens. In this research, the transcript levels of PR2, PR3, PAL and WRKY40 genes were evaluated in sour orange, limequat and okitsu lines in stimulating with Pss using quantitative real time PCR technique at different time courses. After inoculation of citrus lines to Pss, total RNA were extracted from samples at different time courses. Complementary DNA were synthesized and the expression levels of mentioned genes evaluated. Result of this study showed that transcripts levels of PR2, PR3, PAL and WRKY40 genes increased faster and significantly higher in okitsu and sour orange than limequat.
 • Functional analyses of QTLs conferring host and non-host resistance of barley to leaf rust fungi using sequence- based SNP markers
  E. Mirza Ali Babaei *, H. Jafary, Mr Azimi Page 10
  Resistant cultivars are the best and the most effective solution for plants disease management Host and non- host, are to kinds of plant innate resistance. Functional analysis of mapped QTLs for resistance can be served as an important method to study the genetics of resistance for host and non-host plant pathogens. For this purpose, QTLs which were related to the rust resistance in the previous studies were collected from two mapping populations named Suspttit×Vada and Susptrit× cebadacab,. For both mapping population, a set of sequence- based SNP markers were developed in Wageningen University, The Netherlands,. The peak AFLP markers and Sequence based snp markers were used for estimation of correlation the peak markers related to each QTL with SNP markers. SNP markers with a high association were selected as candidate gene then used bioinformatics tools for investigation on their function. Functional analysis of genes in ontology terms showed that the most of host and non-host resistance genes involved in transferase activity, signal transduction and DNA transcription. Study on resistance gene ontology showed that in the molecular functionality, the most of the host and non- host resistance genes have similar behavior. The results of analysis for cellular components showed that plasma membrane, nuclear and chloroplast, are the three most common cell parts in which host and nonhost resistance genes were located. The activity of both genes in biological process, metabolic response to stress, RNA processing, were almost identical.
 • Hm Ghotbaldini, Mr Mohammadabadi *, H. Nezamabadi Pour Page 323
  The purpose of this study was applying artificial intelligence for estimating breeding values of growth traits in Kermani sheep. The records of 867 lambs including animal sex, maternal age, birth weight and weaning weight (3 months old) were used for this purpose. These data were firstly analyzed using ASReml software and then was pre-processed for applying by the MATLAB software. After initial experiments on appropriate architecture for neural networks, it was found that numbers of neurons for input layer were 3 neurons for birth weight and 6 neurons for 3 months weight. The used model in this study was multilayer perceptron (MLP) and applied algorithm was back-propagation to minimize the mean square error. From total data, 70% used as training, 15% for testing and 15% were considered as validation. During the training process, network learning rate was measured regularly by the objective functions and was used network having the minimum error and maximum accuracy. The MLP neural network with 3 input variables, 8 neurons in hidden layer and with correlation coefficient 0.73 has ability to predict breeding values of birth weight and also the MLP neural network with 6 input variables, 3 neurons in hidden layer and with correlation coefficient 0.74 has ability to predict breeding values of 3 months weight. It can be concluded that artificial neural network has a good ability to predict breeding values of growth traits in Kermani sheep with acceptable speed and accuracy and can be used to estimate breeding values for all traits in livestock.
 • A. Taheri Shahrestani, H. Abdollahi *, B. Yakhchali, R. Mehrabi, O. Eini Gandomani Page 333
  Fire blight is the most destructive vascular necrosis disease of pome fruits. Furthermore, secretion of bacterial effector proteins including HrpN, HrpW and DspA/E to host cells is the most important virulence factor of the bacterium. In order to study the role of these effector proteins on hosts, three mutant strains of pathogen including hrpN-, hrpW-,dspA/E- and wild type strain Ea 273 were used for inoculation of various pear cultivars including, Bartlett, Harrow Sweet and Dargazi. Due to the chloroplasts role in this interaction, all in vitro tests performed in two active and inactive chloroplast electron transport chain conditions. Evaluation of necrosis development index in post inoculation periods showed that the lack of the HrpN and DspA/E effector proteins, in hrpN- and dspA/E- mutant strains respectively, postponed the first necrosis triggering and decreased necrosis progress rate in comparison with the control strain. However the effects of dspA/E- mutant were more considerable. Moreover mutation in hrpW gene had the least decline in bacterial pathogenicity in comparison with the control strain. The effects of mutant strains on severity of pathogenicity and its comparison in two active and inactive chloroplastic conditions revealed that DspA/E, HrpN and HrpW had the most impact on pathogenicity of the bacteria respectively; likewise the effect of HrpW is inconsiderable. The results also revealed that active chloroplasts are necessary for HrpN impact on hosts. It demonstrates that HrpN can be the main factor for interaction of pathogen with host cell chloroplasts which is in accordance with its role on activation of systemic acquired resistance.
 • Sh Taghikhani, H. Ramshini *, Sa Sadat Noori, M. Lotfi, A. Izadi Darbandi, Mr Naghdi Page 347
  Melon is an important crop cultivated in moderate climate regions of the world. One of the most important diseases of this plant is vascular wilt caused by Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom). The infection of farm with this pathogen can result in huge loss of yield and fruit quality of melon around the world. Genetic improvement for resistance is the best way of control of this disease. Up to now four races of 0, 1, 2 and 1,2 have been reported among which race 1 is more versatile and dangerous than other races especially at the north part of the country. Land races such as Saveh, Rish-baba and Tile-torogh are susceptible to this race. In this research the resistance gene was transferred from Isabelle, a resistant cultivar to susceptible varieties via marker assisted backcrossing. The screening of plants in BC1F1 and BC2F1 generations was carried out using artificial inoculation. Single dominant gene of Fom-2 induces resistance toward race 0 and 1. This gene has been sequenced and there are differences between susceptible and resistant allele. In order to verify the resistant plants survived after artificial inoculation in BC2F1, the plants were genotyped by SCAR marker. The resistance of most plants was verified however there were some susceptible plants among them implying the shortcomings of artificial inoculation method and more strength of molecular method. The verified plants were crossed to recurrent parents to produce BC3F1 generation. Considering acceptable yield and fruit quality of donor cultivar and evaluation results of BC2F1 it seems that no more back crossing is needed and with the selfing of BC3F1 plants new homozygote resistant varieties will be produced.
  The screening of plants in BC1F1 and BC2F1 generations was carried out using artificial inoculation. Single dominant gene of Fom-2 induces resistance toward race 0 and 1. This gene has been sequenced and there are differences between susceptible and resistant allele. In order to verify the resistant plants survived after artificial inoculation in BC2F1, the plants were genotyped by SCAR marker. The resistance of most plants was verified however there were some susceptible plants among them implying the shortcomings of artificial inoculation method and more strength of molecular method. The verified plants were crossed to recurrent parents to produce BC3F1 generation. Considering acceptable yield and fruit quality of donor cultivar and evaluation results of BC2F1 it seems that no more back crossing is needed and with the selfing of BC3F1 plants new homozygote resistant varieties will be produced.
 • L. Daneshmoghadam, T. Harkinezhad * Page 357
  For economic reasons as well as animal breeding of farm animals, fertility rate is of particular importance. Bone morphogenetic protein15 (BMP15) is one of the genes that associated with fertility in sheep. BMP15 is located on the X chromosome and one of the X chromosomes is inactivated in female mammals because of dosage compensation comparing to males. This study aimed to evaluate the methylation status of BMP15 promoter on the inactive X chromosome. To do this, samples were taken from ovaries of 22 nonpregnant, and 8 pregnant ewes. DNA and RNA was extracted from the follicles. Using specific primers for the bisulfite converted DNA and wild type, DNA, the methylation status of the cytosine was investigated. Expression of this gene in pregnant and nonpregnant group was also studied. Results showed that promoter of BMP15 is not methylated even in inactive chromosome and unlike most genes in this chromosome escapes from methylation. This shows that despite the inactivation of one of the X chromosomes, both alleles of this gene in mutant homozygous individuals are active and this resemble the functional pattern of the genes that are located on autosomal chromosomes. Expression of the gene in different physiological steps supports this. Results showed that mRNA expression of the gene among pregnant and nonpregnant groups was not significantly different. It seems that, inactivating an allele of BMP15 in early life of animal permanently will make the mutant homozygotes to be fertile.
 • M. Torkashvand, H. Akbari Bisheh, Aa Taghizadeh, H. Abdollahi * Page 365
  Due to high adaptability and tolerance to stressful condition, genus hawthorn (Crataegus) is considered as useful rootstocks for several species of pome fruits. On the contrary, due to high genetic diversity of this genus little information is available on its genetic relatedness and accurate use of each species. This research was considered in order to evaluate genetic diversity of several species and sub-species of hawthorn species that have been collected from several habitats of this species in Iran. 32 hawthorn genotypes including 14 species and 10 sub-species were evaluated by 32 pairs of specific SSR primers of apples and pears. The results presented totally 422 amplified bands and mean PIC parameter was 77 percent for each individual primer pair. Evaluation of genetic distance between hawthorn habitats in Iran by matrix of Nei similarity showed the highest distance between Kermanshah and Mazandaran, while the least distance was observed between West Azarbaijan and Guilan habitats. Cluster analysis by using Jaccard`s coefficient and UPGMA method demonstrated low similarity of accumulated hawthorn genotypes and therefore high distance of clustering in hawthorn genotypes, that could be a consequence of numerous species and poloidy levels of evaluated genotypes. Finally this research demonstrated high dispersal and complexity of genetic diversity of this genus in Iran that presents necessity of a comprehensive program for collecting and evolution of hawthorn species in their habitats.
 • T. Rahimi, A. Niazi *, E. Ebrahimie, Sh Ayatollahi, Sh Ayatollahi, T. Deihimi Page 377
  A gram-positive bacterium Bacillus subtilis MJ01 strain was isolated from crude oil contaminated soil, Pazanan oil field in Khuzestan province, in order to produced surfactin and applied as microorganism enhanced oil recovery(MEOR). The primary research on this strain revealed that chemical and characteristics its surfactin was different among other surfactin variants. In the next step, whole genome sequencing of MJ01 strain was designed due to better understanding about variation of this strain and other close relative bacteria. The 16SrRNA genes analysis categorized MJ01 strain in Bacillus subtilis cluster close to spizizenii TU-B-10 strain in the same group. Multi-locus sequence typing(MLST) results was confirmed four of seven housekeeping genes in B. subtilis family were new mutant loci and one of them was inverted-competently in MJ01 genome. These results were shown that MJ01 MLST profile template have high similarity with spizizenii BGSC3A17 strain. ANIb (Average Nucleotide Identity based on BLAST) analysis with 12 close related genomes demonstrated that this strain has high identity to three spizizenii subspecies strains include TU-B-10 (99.13), NRS 231(96.52) and W23(96.52). Also based on ANI analysis revealed that it was closely related with Jeotglibacillus marinus DSM 1297. Non-ribosomal lipoprotein prediction online tools were used for located surfactin operon and flanking regions in MJ01 genome. Comparison of this operon and flanking region with other close related B. subtilis complete genome indicated that MJ01 placed in the spizizenii subspecies group. In summary, integrative phylogeny analysis and DNA homology using comparative genomics approaches supported that MJ01 to be included as a member of spizizenii subspecies group, although MJ01 have some specific strain differences.
 • Z. Shahadati Moghadam, N. Bagheri *, N. Babaeian, Gh Kiani, Sa Hosseininejad Page 389
  Root-knot nematode (RKN) [Meloidogyne incognita] is one of the main pests of tobacco. Determination of genetic behavior for RKN resistance can be useful to improve the resistance of tobacco against RKN. This study was conducted to determine the combining abilities and genetic parameters of RKN resistance in tobacco using a five-parent diallel analysis by Griffing’s method. Three resistant parents (Urmia3, KY9, K17) and two susceptible parents (Ergo, Burley TMV4) were crossed based on half diallel. Fifteen genotypes (Parents and F1s) were planted in the greenhouse based on completely randomized design with five replications and inoculated with 2500 J2 M. incognita race 2 one week after transplanting. Investigation of Gall Index (GI), Number of Egg Masses (NEM) and Average of Eggs per Mass (AEM) showed significant differences among genotypes. The general combining ability was more important than the specific combining ability in GI and NEM. Non-additive effects in AEM and additive effects in GI and NEM had more important role. Narrow-sense heritability was 0.73, 0.54 and 0.07 for GI, NEM and AEM, respectively, which revealed that GI and NEM are suitable traits for RKN resistance identification. KY9 had the highest negative GSA in all traits. So this genotype is appropriate donor parent for RKN resistance.
 • L. Feridooni, Aa Mehrabi *, H. Safari Page 397
  The relationships between D, S, U and A genomes were investigated using 30 populations from 6 diploid species of Triticum and Aegilops based on karyological characters. Karyotype was prepared for 5 metaphases cells and the karyotypic traits were calculated in each population. The studying genotypes had a symmetric karyotype. The karyotypic traits showed variation between species clearly. Intraspecific diversity of each species were observed between populations. The species were separated based on cluster analysis, but Triticum species dont completely separation from Aegilops species and Ae. umbellulata had the more distance with other Aegilops species, also, Triticum species were separated in closer distance with Ae. Speltoides based on cluster analysis graph. Principal components analysis showed that interspesific variation was further based on intrachromosomal asymmetry and chromatin value which Ae. umbellulata had the most intrachromosomal asymmetry and the lowest chromatin value. On the other hand, Ae. speltoides, T. urartu and T. boeticum had the lowest intrachromosomal asymmetry and the most chromatin value. The total length of chromosomes and interchromosomal asymmetry was causes of intraspecific diversity. In addition, the U genome had the most distance with A genome, the S genome had the most similarity with A genome and the D genome had a moderate similarity with A genome.
 • M. Saki Entezami *, M. Jafar Aghaei, M. Ali Ebrahimi Page 431
  To evaluate the karyotype and genome size of Ae. triuncialis of Iran, 209 accessions from the collection of National Plant Gene Bank of Iran were studied using flow cytometry and cytogenetic traits. Accessions were analyzed by flow cytometry using DAPI method. The flow cytometry peak for Aegilops samples were in the range of 42 to 95 with average of 63.74 and standard deviation was 11.83.The average Peaks for control sample of hexaploid wheat was 120.67 with standard deviation 5.40. The mean ratio of sample peaks to check peaks for all samples was 0.44 -0.57 with average of 0.53. Karyotype studies showed that all Aegilops accessions were tertaploied and number of their genome was x=7. Karyotype of Ae. triuncialis was include 5-10 pairs of sub metacentric and 4-9 metacentric chromosomes, classified according to Levan et al. (1964). Two Pairs of satellite observed on short arms of chromosome number 8 and 12. The average of tallest chromosomes in accessions was 14.87 and average of shortest was 12.12 micrometer. Ratio of long to short arms observed from 1.66-2.03 and centromer indices from 0.35 to 0.39. So, Ae. triunciallis is in A2 according to Stebins table. Total form percentage (TF %) observed from 34.63 to 38.76. So, these characteristics show a relative symmetry for chromosomes of Ae. triuncialis and suggested that this species is in early steps of its evolutions.
 • S. Fabriki-Ourang *, M. Jalali-Javaran, H. Alizadeh, H. Honari Page 441
  Diabetes is a disease in which the body does not produce or properly utilize insulin. Although insulin is predominantly made in bacteria or yeast for commercial production, there is a burgeoning need for alternative systems in the production of insulin. In this regard, edible oyster mushroom was studied as host for the production of insulin. Therefore, a binary vector pCAMBIACTB-INS was constructed containing the cholera toxin B subunit fused with human proinsulin gene under the control of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase as homologous promoter. Then it introduced into gill tissue of edible oyster mushroom, Pleurotus ostreatus isolate Iran1649c, via Agrobacterium Tumefaciens strain GV3101 (OD600nm) and co-cultivated with P. ostreatus at 25 °C on selective medium containing hygromycin and cefotaxime. After confirming Putative transformants by PCR using gene specific primers, stable integration of the CTB-proinsulin fusion gene into P. ostreatus genome was confirmed by Southern blotting analysis. Also, the expression of transgene was confirmed by RT-PCR, ELISA and immunoblotting methods and in transgenic mycelia the recombinant CTB-proinsulin showed an expression level by 0.04% of total soluble protein. In conclusion successful expression of foreign genes in transgenic mushrooms is promising for development of biopharmaceutical in edible mushrooms.
  medium containing hygromycin and cefotaxime. After confirming Putative transformants using PCR with specific primers, stable integration of the CTB-proinsulin fusion gene into P. ostreatus genome was confirmed by Southern blotting analysis. Also, the expression of transgene was confirmed by RT-PCR, ELISA and immunoblotting methods and in transgenic mycelia the recombinant CTB-proinsulin showed an expression level by 0.04% of total soluble protein. In conclusion successful expression of foreign genes in transgenic mushrooms is promising for development of biopharmaceutical in edible mushrooms.
 • Ss Hosseini, Ss Ramezanpour *, H. Soltanloo, Sh Vakili Bastam Page 451
  Drought stress is an important yield-restricting factor in arid and semi-arid areas. Drought tolerance is a multigenic character and it occurs in various stages of growth. Since the mutagenesis is a fast and safe method, it can be used to diversify genetic contents of plant with the purpose of enhancing quantitative and qualitative traits. In this research, expression pattern of some genes involved in ABA-independent pathway in Tabasi Cultivar (drought sensitive) and mutant line T65-58-8 (drought tolerant, treated with 250 gray gamma radiation) were evaluated under drought stress conditions at maturity stage. In order to study the expression of genes involved in production of proline (P5CS, P5CR and P5CDH) and measuring its amount under drought stress and re-irrigation condition, seeds of two genotypes mentioned above were cultured in 24 cm pots. At the anthesis stage, irrigation was stopped until wilting symptoms appeared, then sampling from flag leaf was done at appropriate intervals (two, three, four, five and six days after irrigation stoppage) and also 12 hours, three, four and five days after re-watering. The control treatment underwent sampling simultaneously. The study was conducted as a factorial experiment based on completely randomized design with two biological replicates. The results demonstrated that the increment of drought stress led to higher expression of P5CS gene in Tabasi cultivar compared to the mutant line, while P5CR gene was more expressed in the latter. The expression of P5CDH in mutant line decreased, while Tabasi cultivar showed an increase in this regard. After re-irrigation, the expression of P5CS and P5CR in both genotypes decreased compared to the control, whereas P5CDH gene was expressed less and more in mutant line and Tabasi cultivar, respectively. Also, the results indicated that proline concentration in the mutant line increases more than Tabasi cultivar under drought stress, while it decreases in both genotypes as a result of re-irrigation. In general, mutant line T-65-58-8 adopts better remedial responses for expression of genes involved in proline production compared to Tabasi cultivar so as to remain undamaged, and it is probable that the osmolyte pathway underwent some changes as result of exposure to gamma rays.
 • E. Younesi-Melerdi *, Gh Nematzadeh, E. Shokri Page 463
  In the present study in order to investigate the photosynthetic mechanism of this plant under salinity stress , and 600 mM NaCl were applied for 10 days then plant responses in physiological and molecular levels were assessed and compared to the control plants ( 0 mM NaCl). For this end, the coding sequence of this gene was isolated from Aeluropus littoralis for first time and the bioinformatic investigation were done. Results showed that the chlorophyll amount, the starch content and Sodium excretion of leaves in 600 mM NaCl were significantly (P
 • S. Nosrati *, Hm Zamani Zadeh, B. Morid, G. Eslami Page 477
  Cucumber (Cucumis sativus) is the most important greenhouse product in Iran,Yazd province. Fusarium crown and stem rot have been the major disease of greenhouse cucumber in Yazd Province. Recently various methods have been proposed to identify isolates of F. oxysporum. Due to defects of morphological characteristics to identify species and sub groups of Fusarium genus, research on molecular tools to determine evolutionary relationships of species have been studied. ForcF1 and ForcR2 specific primers to identify isolates of F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum were used to amplify genomic regions OPB-07. Bands with molecular weights of bp277 were amplified using gene specific primers for all isolates. This is the first report of using SCAR primers for molecular identification of this form of F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum.
 • Z. Moradi *, E. Nazifi, M. Mehrvar Page 483
  The genus Potyvirus is one of the largest and economically important groups of plant viruses, due to their effects on crops worldwide. Potyviruses are accounted for 40% of viral diseases of various plants. Iranian johnsongrass mosaic virus (IJMV) is one of the important potyviruses infecting cereal crops and one of the main causal agents of maize mosaic in Iran. In order to study the this virus, 90 samples showing virus-like symptoms were collected from different maize fields in Mazandaran province during 2013-2014 and evaluated with DAS-ELISA test using polyclonal specific antibody. RT-PCR assay with degenerate primers corresponding to the virus CI gene led to the amplification of the expected DNA fragment with a length of 680 bp in all ELISA-positive samples. Two fragments were cloned in a pTG19-T vector and sequenced. BLAST analysis of the sequenced data confirmed that the PCR-amplified fragments belonged to IJMV. Phylogenetic analysis based on partial sequences of CI gene showed that these two isolates of IJMV had the highest nucleotide (84.2%) and amino acid (97.3%, 97.8%) identities and a close phylogenetic relationship with another Iranian isolate of IJMV namely Shz (JQ692088) isolated from Johnsongrass and previously reported from Shiraz. High-nucleotide differences between the IJMV isolates obtained from maize and Shz isolate from johnsongrass indicating high nucleotide variability of this potyvirus. These results demonstrated the occurrence and spread of IJMV in the maize fields of Mazandaran province based on serological test, RT-PCR, and CI gene analyses.