فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 68 (تابستان 1396)
 • پیاپی 68 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمیرا سیدآسیابان، غلامرضا منشئی *، پرویز عسگری صفحات 1-10
  هدف پژوهش مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و ذهن آگاهی بر راهبردهای سازگارانهتنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان مواد محرک بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعهآماریپژوهشبیمارانیبودندکهبرایترکمواد محرکبهمرکزترکاعتیادبیمارانسرپاییوابستهبه سازمانبهزیستیاهواز در سال 1393مراجعهنمودند. از میان آنها،60 نفر به شیوه نمونه گیریدر دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه جای داده شدند. گروه آزمایشی طرح واره درمانی در طی 10 جلسه 1 ساعته و گروه آزمایشی ذهن آگاهی در طی 8 جلسه 45دقیقه ای به صورت گروهی تحت درمان قرار گرفتند. آزمودنی ها به کمک پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان گارنفکسی و همکاران (2002)پیش از آغاز درمان، پایان جلسات درمان و همچنین مرحله پیگیری 3 ماهه پس از درمان گروهی ارزیابی شدند. گروه گواه بدون هیچ درمان گروهی بودند. با استفاده از آزمون مقایسه زوجی (LSD) نتایج نشان داد به کارگیری طرح واره درمانی و ذهن آگاهی در سوءمصرف مواد محرک موثر است.به عبارتی هر دو گروه آزمایشی به طور معنی داری نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون و پیگیری افزایش در راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان را در سطح (05/0>p) نشان دادند.همچنین هر دو با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند و گروه طرح واره درمانی تاثیر بیشتری از ذهن آگاهی داشته است.بر این اساس می توان چنین نتیجه گیری کرد که در پیشگیری از مصرف مواد محرک، تمرکز به رویکردهای طرح واره درمانی و ذهن آگاهی بر راهبردهای سازگارانهتنظیم شناختی هیجان موثر باشد.
  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، ذهن آگاهی، راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان، مصرف کنندگان مواد محرک
 • نرگس سادات مرتضوی، حمیدرضا عریضی * صفحات 11-21
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر پرخاشگری فیزیکی و روان شناختی در محیط کار با توجه به نقش تعدیلی خلق منفی در محیط کار انجام شد. طرح پژوهش از نوع رابطه ای بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت پلی اکریل ایران بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس،279 نفر از میان آنها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی (کالکیت،2001)، مقیاس خلق مرتبط با شغل (فاکس و اسپکتور،1999) و پرسشنامه پرخاشگری فیزیکی و روان شناختی (منارد و همکاران،2011) بودند. داده ها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل تعدیلی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد زمانی که در سازمان کارکنان بی عدالتی رویه ای را ادراک می کنند و دارای خلق منفی بالایی هستند، پرخاشگری فیزیکی و روان شناختی آنها افزایش می یابد؛ و همچنین تاثیر عدالت رویه ای بر پرخاشگری فیزیکی و روان شناختی در محیط کار با توجه به نقش تعدیلی خلق منفی تائید گردید (01/0>P).
  کلیدواژگان: خلق منفی، پرخاشگری فیزیکی و روان شناختی، عدالت رویه ای، کارکنان شرکت پلی اکریل ایران
 • پروین میرعنایت، محمدرضا عابدی *، راضیه ایزدی صفحات 22-36
  هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد (FAP) بر کیفیت زندگی و عزت نفس زنان روسپی بود. در این مطالعه از روش پژوهشی مورد منفرد A-B استفاده شد. پس از سه جلسه خط پایه، مداخله آغاز و 16 جلسه 45 دقیقه ای روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد دو بار در هفته برای شرکت کنندگان اجرا شد. دو هفته پس از مداخله، آزمودنی ها در دو جلسه به فاصله 15 روز تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان روسپی شهر اصفهان در سال 95 -1394 تشکیل می دهند که از میان آنها دو نفر شامل یک زن 27 ساله مطلقه و یک زن 27 ساله متاهل به عنوان نمونه با روش هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی 36SF- (ویر و شربون، 1992) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (کوپر اسمیت، 1967) استفاده شد. یافته های این پژوهش بر اساس تحلیل دیداری و شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و نتایج بر اساس بررسی میانه، میانگین، روند و PND نشان داد که مداخله مورد نظر بر افزایش کیفیت زندگی هر دو آزمودنی و افزایش عزت نفس آزمودنی دوم موثر بوده است. با توجه به پایین بودن کیفیت زندگی و عزت نفس زنان روسپی می توان از روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد به منظور افزایش کیفیت زندگی و عزت نفس این افراد بهره گرفت.
  کلیدواژگان: روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد، کیفیت زندگی، عزت نفس، زنان روسپی، پژوهش موردمنفرد
 • شهربانو نیروزاده، فریده یوسفی *، محبوبه فولادچنگ، مسعود حسین چاری صفحات 37-50
  هدف پژوهش ارزیابی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و دشواری در تنظیم هیجانی بود. پژوهش یک طرح آزمایشی با دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری را تمامی دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دوره اول شهر بوشهر در سال تحصیلی 96-95 تشکیل دادند. به منظور اجرای پژوهش از بین آنها با انتساب تصادفی 60 دانش آموز انتخاب شد. پس از اجرای پیش آزمون با پرسشنامه پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی مک اینرنی و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی گرتز-روئمر، تعداد 20 نفر دانش آموز در گروه مداخله با آموزه های نظریه رفتاردرمانی عقلانی هیجانی و تعداد 20 نفر به طور تصادفی تحت مداخله نظریه انتخاب و 20 نفر در گروه کنترل بدون هرگونه مداخله ای جایگزین شدند. گروه های آزمایشی به صورت جداگانه به مدت 10 جلسه (هر هفته 2 جلسه) تحت مداخله برنامه آموزشی قرار گرفتند. نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته نشان داد آموزش برنامه آموزش نظریه انتخاب و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری انگیزش پیشرفت تحصیلی را افزایش و دشواری در تنظیم هیجانی را کاهش داد و برنامه آموزش نظریه انتخاب بر افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی و آموزش برنامه رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر کاهش دشواری تنظیم هیجان بیشتر تاثیر داشت.
  کلیدواژگان: نظریه انتخاب، رفتاردرمانی عقلانی هیجانی، انگیزش پیشرفت تحصیلی، دشواری تنظیم هیجانی، نوجوانان
 • مریم مسلمی، حکیمه آقایی *، زهرا شعبانی صفحات 51-60
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد روایت درمانی گروهی بر الگوهای ارتباطی در زوجین دانشجو انجام گرفت. پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شاهرود در سه ماهه اول 1394 بودند. نمونه شامل 16زوج دانشجو (8 زوج گروه آزمایش و 8 زوج گروه کنترل، متغیر وابسته از مجموع نمرات زن و شوهر تشکیل شده است) بودند که به روش نمونه گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش در 9 جلسه روایت درمانی گروهی شرکت کردند، درحالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه الگوهای ارتباطی (کریستنسن و سالاوی، 1984) بود. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل روایت درمانی گروهی خرده مقیاس الگوی ارتباطی سازنده / متقابل زوجین دانشجو را در گروه آزمایش پس از اجرای متغیر مستقل به طور معناداری افزایش داد (01/0>P) و خرده مقیاس های الگوی ارتباطی اجتناب/ متقابل، توقع/کناره گیر، توقع مرد/ کناره گیر زن و توقع زن/ کناره گیر مرد زوجین دانشجو را در پس آزمون به طور معناداری کاهش داد (01/0>P). بر اساس یافته های این پژوهش، بررسی تاثیر روایت درمانی بر الگوهای ارتباطی زوجین می تواند نتایج ارزشمندی را در مورد سلامت روانی زوجین فراهم کند.
  کلیدواژگان: روایت درمانی گروهی، الگوهای ارتباطی، زوجین دانشجو
 • عذرا اعتمادی، نیره آریان فر * صفحات 61-71
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مدل زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر خودتنظیم گری-دلبستگی بر سازگاری زناشویی زوجین بود. روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری، زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بودند. برای این منظور از میان زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان، تعداد 30 زوج به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور مساوی در دو گروه زوج درمانی مبتنی بر خودتنظیمی-دلبستگی و گروه کنترل به شیوه تصادفی جایگزین شدند. پیش و پس از مداخله، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) توسط زوجین شرکت کننده تکمیل شد. سپس زوجین گروه آزمایش در برنامه زوج درمانی تلفیقی خودتنظیم گری-دلبستگی (8 جلسه) شرکت کردند. نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که پس از کنترل اثرات پیش آزمون، تفاوت میانگین گروه ها در متغیر وابسته، بر اساس جمع نمرات زوجین، معنادار است (001/0≥p) که بیانگر اثر عضویت گروهی بر متغیر وابسته است؛ بنابراین، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر خودتنظیم گری-دلبستگی بر میزان سازگاری زناشویی و ابعاد آن (رضایت زناشویی، همبستگی زناشویی، توافق زناشویی، ابراز محبت) موثر است.
  کلیدواژگان: سازگاری زناشویی، زوج درمانی دلبستگی، خودتنظیم گری، ازدواج
 • صادق جهانبخش گنجه *، علیرضا افشانی، سحر جهانبخش گنجه صفحات 72-81
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش تعهد سازمانی، حمایت اجتماعی، سلامت عمومی و رضایت شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلیدر بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد بود. روش این پژوهش رابطه ای بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان (302 نفر) سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391 بود. 184 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های تعهد سازمانی (آلن و مایر 1984)، رضایت شغلی (بری فیلد و روث 1951)، سلامت عمومی GHQ (گلدبرگ، 1972)، فرسودگی شغلی (مسلش و جکسون 1993) و حمایت اجتماعی (زیمت، داهلم، زیمت و فارلی،1988). تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای حمایت اجتماعی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و سلامت عمومی با فرسودگی شغلی رابطه منفی معناداری دارند (01/0>P) و به صورت منفی معناداری قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی هستند (05/0>P).
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، حمایت اجتماعی، رضایت شغلی، سلامت عمومی
 • مرضیه جمالی *، علیرضا کیامنش، فریبرز باقری صفحات 82-92
  بررسی تاثیر اهداف پیشرفت و فرسودگی تحصیلی بر تحصیلی دانشجویان با میانجی گری یادگیری خودنظم بخش در دانشکده های مهندسی و علوم پایه مورد بررسی داده است. از 2066 دانشجوی این دو دانشکده، تعداد 347 نفر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش از مقیاس اهداف پیشرفت میگلی وکاپلان و میدلتون (1998)، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990) ، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی تحت تاثیر متغیر های میانجی یادگیری خودنظم بخش قرار دارد به طوری که فرسودگی تحصیلی با اثرگذاری منفی بر یادگیری خودنظم بخش ، اثر منفی خود را بر پیشرفت تحصیلی افزایش می دهد و اهداف پیشرفت نیز از طریق یادگیری خودنظم بخش اثر مثبت خود بر پیشرفت تحصیلی را افزایش می دهد(01/0p<).
  کلیدواژگان: یادگیری خود نظم بخش، اهداف پیشرفت، فرسودگی تحصیلی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان دانشگاه
 • معصومه قاسمی پور کردمحله، مجتبی امیری مجد * صفحات 93-101
  هدف از پژوهش، بررسی نقش ابعاد کمال گرایی و سبک های دفاعی در افسردگی دانشجویان بود. بدین منظور،300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و مقیاس چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت، 1991) و پرسشنامه سبک های دفاعی (اندرز، سینگ و بوند، 1993) و پرسشنامه افسردگی (بک، 1961) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده های پژوهش از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه بعد کمال گرایی خودمدار، دیگرمدار، جامعه مدار در نشانه های افسردگی تاثیر دارند همچنین هر سه بعد کمال گرایی در سبک های دفاعی (رشدیافته، رشد نایافته، روان آزرده) نقش داشتند (p≤.0.05). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سبک های دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و روان آزرده می توانند میزان افسردگی را در دانشجویان پیش بینی کنند (p≤.0.05). از یافته های این پژوهش نتیجه گیری می شود که ابعاد کمال گرایی و سبک های دفاعی قادر به پیش بینی میزان افسردگی هستند.
  کلیدواژگان: کمال گرایی، سبک های دفاعی، افسردگی، دانشجویان
 • احسان عظیم پور *، جواد مصرآبادی، پیمان یارمحمدزاده صفحات 102-110
  این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس انگیزش شغلی خودتعیین گری بلیس در بین معلمان ابتدایی و متوسطه اول و دوم شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی انجام شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان ابتدایی و متوسطه اول و دوم شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی به تعداد 4478 نفر بود. نمونه پژوهش به شیوه نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای طبقه ای انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس انواع انگیزش شغلی خودتعیین گری بلیس (1994) بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی به شیوه آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، نشان دهنده این است که الگوی شش عاملی برازش قابل قبولی با داده ها دارد (001/0p≤). ضریب آلفای کرانباخ به میزان 85/0 نیز نشان داد که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی خودتعیین گری، ساختارعاملی، معلمان، ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم
 • سمیرا سلطانیان شیرازی، کاترین فکری * صفحات 111-120
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) شهرستان مرودشت بود. روش پژوهش حاضر دوگروهی و به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان سال سوم دبیرستان دخترانه هاجر شهرستان مرودشت بودند. از بین 200 نفر دانش آموزانی که در پرسشنامه رفتار کارآفرینانه (فکری، شفیع آبادی، نورانی پور و احقر، 1391) نمره کمتر از 10 (کمتر از میانگین) کسب کرده بودند به صورت تصادفی 30 نفر انتخاب و به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش بر اساس الگوی چند محوری آموزش دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت. پس آزمون اجرا شد و داده ها با استفاده آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش الگوی چند محوری بر رفتار کارآفرینانه و ابعاد آن (تصمیم گیری، شناخت فرصت ها، تعیین ساختار، تعیین منابع و شرایط و تعیین اهداف و راهبردها) تاثیر مثبت (معنی داری) (05/0 p<) دارند.
  کلیدواژگان: آموزش الگوی چند محوری شفیع آبادی، رفتار کارآفرینانه، دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه دوم (دبیرستان)
 • حسن حسینی دستجردی، نیرالسادات دانشور حسینی* صفحات 121-130
  پژوهش به بررسی تاثیر روایت درمانی بر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان پرداخته است. روش تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان پسر متوسطه دوره دوم منطقه جرقویه علیا در سال تحصیلی 95- 1394 به تعداد 356 نفر بود.40 نفر از دانش آموزان به روش تصادفی خوشه ایانتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. همه آزمودنی ها قبل از آغاز آموزش و پس از آن به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های خودکارآمدی شرر 1982 و انگیزه پیشرفت هرمنس 1970 بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss20 و با روش آماری تحلیل کواریانس تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل کووارانس نشان داد تفاوت معناداری بین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و گواه وجود دارد. نتایج تحلیل نشان داد بین روایت درمانی و خودکارآمدی (ابعاد میل به آغازگری، گسترش تلاش برای پیشرفت) دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه منطقه جرقویه علیا تاثیر وجود دارد و نمره خودکارآمدی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر بود (P<0.01) و همچنین تفاوت معناداری بین روایت درمانی و انگیزه پیشرفت (ابعاد روان شناسی، اقتصادی) دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه منطقه جرقویه علیا وجود دارد و نمره انگیزه پیشرفت گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر است (P<0.01).
  کلیدواژگان: روایت درمانی، خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت، دانش آموزان متوسطه دوره دوم
|
 • Samira Seyedasiaban, Gholamreza Manshaei, Parviz Askari Pages 1-10
  The aim of this study was to compare the effectiveness of schema therapy and mindfulness on cognitive regulation of emotion adaptive strategies in psychoactive drug users. The study was a Quasi-experimental research with pre-test and post-test with control group and a follow-up period of three months. The population consisted of patients who were used go to outpatient addiction treatment center affiliated with Welfare Organization in Ahvaz in 2014. From among this population, 60 were selected using accessibility sampling and were randomly divided into two experimental groups, schema therapy and mindfulness, and one control group. One experimental group received schema therapy for 10 sessions and each session lasted one hour and the second experimental group received mindfulness- based therapy for 8 sessions and sessiont lasted for 45-minute. The subjects were evaluated with Garnefski (2002) Cognitive Regulation of Emotion Questionnaire before the initiation of treatment,the end of therapy sessions and the follow-up stages 3 months after treatment. The control group had no treatment at all. using Compare couple test(LSD) results showed that the use of Schema Therapy and Mindfulness is effective in psychoactive drug abuse. In other words, both the experimental group compared to the control group was significantly increased post-test and follow-up in adaptive strategies cognitive regulation of emotion at the level of (p
  Keywords: schema therapy, mindfulness, cognitive regulation of emotion Adaptive strategies, family functioning, psychoactive drug users
 • Narges Sadat Mortazavi, Hamidreza Oreyzi Pages 11-21
  The purpose of this study was to determine the effect of procedural justice on physical and psychological aggression considering moderator role of negative affect in the workplace. The population was the employees of Iran's Polyacryl Company that 279 subjects were selected through accessible sampling. Research instruments consisted of The Organizational Justice Questionnaire (Colquitt,2001), Job Related Affects Scale (Fox & Spector,1999) and Physical and Psychological Aggression Questionnaire (Menard&et al,2011). The results of path analysis showed that when employees perceived procedural injustice in the organization and have high negative affect, their physical and psychological violence increasesed. The results also confirmed the effect of procedural justice on physical and psychological violence considering moderator role of negative affect(P
  Keywords: negative affect, physical, psychological violence, Procedural Justice, employees of Iran's Company Polyacryl
 • Parvin Mirenayat, Mohammadreza Abedi, Razieh Izadi Pages 22-36
  The aim of this research was to study the effect of functional analytic psychotherapy(FAP) on quality of life and self-esteem of prostitutes. Single-subject (A-B design) method was employed to collect the data from 3 baseline and 16 intervention sessions for 45 minutes twice a week. Two follow-up sessions were conducted 15 days and one month after the intervention. The statistical populations of this study included all prostitute women in Isfahan city in 2015- 16 that two women were selected by purposeful sampling including a married and a divorced one. Quality of life sf-36 questionnaire (Ware & Sherbourne, 1992) and Coopersmith self-esteem inventory (Coopersmith, 1967) were used to collect data. The findings of this study were analysed based on visual analysis and descriptive statistic indicators. Considering mean, median, trend and PND, the results demonstrated that the intervention was effective on increase of quality of life in both participants and increase of self-esteem in the second participant. Considering low quality of life and self-esteem among female prostitutes using Functional Analytic Psychotherapy to increase their quality of life and self-esteem is recommended.
  Keywords: functional analytic psychotherapy, quality of life, Self, esteem, prostitute, single, subject design
 • Shahrbano Nirouzadeh, Farideh Yousefi, Mahboobeh Fooladchang, Masoud Hosseinchari Pages 37-50
  The aim of this research was to determine the effect of education based on choice theory and rational emotive behavior therapy the academic achievement motivation and Difficulty in emotional regulation. The research design was experimental, with two experimental and one control groups in a pre-test, post-test, and two-month follow-up. The population of the study consisted of female high school students in first grades in Bushehr in the academic year of 2016-2017. In order to implement the research, 60 students were selected through random selection. After performing the pre-test with McInerney the academic achievement motivation questionnaire and Gertz-Roemer's emotional adjustment difficulty questionnaire, 20 students in the intervention group being taught the theory of rational emotive behavior therapy, and 20 subjects are randomly selected to be taught choice theory and 20 others are subjected as a control group without any intervention. Each experimental group is subjected to an intervention program for 10 sessions (2 sessions per week). The results of mixed analysis of variance showed that the two experimental groups assigned to the reality therapy and rational emotive behavior therapy programs in comparison to the control group significantly increased the academic achievement motivation and reduced the difficulty in emotional regulation and the experimental group receiving the choice theory program shows more increase in the academic achievement choice theory, rational emotive behavior therapy, the academic achievement motivation, difficulty adjusting emotionally, adolescents motivation. on the other hand, the experimental group receiving the rational emotive behavior therapy shows more decrease in difficulty in emotional regulation.
  Keywords: choice theory, rational emotive behavior therapy, the academic achievement motivation, difficulty adjusting emotionally, adolescents
 • Maryam Moslemi, Hakime Aghae, Zahra Shabani Pages 51-60
  This research examined the effectiveness of education training based on group narrative therapy on communicational patterns of students couples. this research, was a semi-experimental study, consisting of pre-test and post-test with control group. Statistical population of this study includes all Shahrood married university student who studies in the first three month of 2015. The sample include 16 couples (8 in control and 8 in experiment group) who were selected based on volunteer sampling. Experiment group passed a 9 sessioned narrative therapy based education, meanwhile the control group did not received any educational interventions. Two questionnaires used in this study were »Communication Patterns Questionnair Christensen & salavy, 1984 «. Mancovaanalysis was used as the statistical methods. results show that compared to control group, the experiment group experienced in element of mutual /constructive communicational pattern improved in the experiement group (P>0/01). Elements of mutual /avoidance communicational pattern, demand /withdraw communicational pattern, women demand / men withdraw communicational pattern, student couples men demand/women withdraw communicational pattern experienced the same decrease in experiemental group as well (P>0/01). On the basise of to find this investigation, could be concluded that narrative therapy has some unique results on the communicational patterns of the couples.
  Keywords: narrative therapy group, communicational pattern, academic couples students
 • Ozra Etemadi, Nayere Arianfar Pages 61-71
  This research was conducted to examine the efficacy of the integrated self regulation-attachment couple therpay on maritual adjustment.The research method was Semi experimental with Pretest, Posttest and a group cotrol.The statistical society were couples referred to counseling centers in Isfahan. For this purpose, 30 couples were selected on a voluntary basis from among couples who attended the counseling services centers in the City of Isfahan. Eight couples were then randomlly assigned to each of integrated self regulation-attachment couple therapy, and a control group. Before the programs began, the Dyadic Adjustment Scale (1976)was administered to all couples. Then couples of the experimental group participated in integrated self regulation-attachment couple therapy (8 sessions). Results of MANCOVA indicated that after the control of pretest effects, the difference between mean of groups in dependent variable and its dimentions(Marital satisfaction,Marital solidarity, Marital agreement, Expression of love)was significant in couples.Therfore, results of this research indicated the effect of integrated self regulation - attachment couple therapy on marital adjustment and its dimentions.
  Keywords: marital adjustment, integrated self regulation, attachment couple therpay, Marriage
 • Sadegh Jahanbakhshganjeh, Ahireza Afshani, Sahar Jahanbakhshganjeh Pages 72-81
  The aim of this study was examination of the role of organizational commitment, social support, general health and job satisfaction in predicting burnout among the staff of Social security organization at Kohgiluyeh and Boyer Ahmad.The method of this study was correlational. The statistic population was all staff of Social security organization (302 persons) at Kohgiluyeh and Boyer Ahmad in 2012. 184 persons of them were selected as sample using simple random sampling method.. The Research tool are organizational commitment questionnaire (Allen and Mayer, 1984), job satisfaction questionnaire (Brifield and Roth, 1951), general health questionnaire (Goldberg, 1972), Burnout questionnaire (Maclash and Jackson, 1993) and society support (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988). Data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression. The result of this research showed that variables such as social support, job satisfaction, organization commitment and general health had negative and significant relationship with Burnout (p
  Keywords: burnout, organization commitment, social support, job satisfaction, general health
 • Marzieh Jamali, Alireza . Kiamanesh, Fariborz Bagheri Pages 82-92
  The aim of present study is to investigate the the impact between achievement goals, and Burnout in Academic on Academic performance through the mediation of self-regulating learning of two faculties- Engineering and Basic sciences- of Kashan University. The sample included 347 persons out of the whole 2066 students of the two faculties (hijri). The sample was selected by a stratified sampling method. In order to assess variables, Migly, Kaplan and Midelton’s achievement goals Scale (1998), Pintrich and Digrot’s Motivational Strategies To Learning Questionnaire (1990), Berso Et Al’s Academic Burnout Scale (1997) were used. Structural equations model have been used for data analyzing. The results showed that association of academic burnout with achievement goals is affected by mediating variables such as self-regulating learning . Negative effect of academic burnout on achievement goals increases by negative effect on self-regulating. Also, achievement goals increase positive effect on academic progress by effecting on self-regulating.
  Keywords: self, regulating learning, outcome expectation, progress goals, academic burnout on progress
 • Masumeh Ghasemipoor Kordmahale, Mojtaba Amirimajd Pages 93-101
  The purpose of this study was to investigate the role of perfectionism dimensions and defensive styles in depression among Rasht Islamic Azad University student’s. 300 undergraduate university students were selected by cluster sampling and completed Multidimensional Perfectionism Scale (MPS, Hewitt & Felt, 1991) and Defense Style Questionnaire (DSQ-40, Andrews, Singh, & Bond, 1993) and Beck Depression Inventory (BDL-II, Beck, 1961). Data were analysis using regression analysis. The results showed that the three dimensions of perfectionism {egocentric, other-oriented, community-oriented} had a significant effect on symptoms of depression. Also, the three dimensions of perfectionism had a significant effect on defense style (mature defense mechanism, immature defense mechanism, neurotic defense mechanism) (p≤.0.05). Results of regression analyzes revealed that mature defense style, immature and neuroticism could predict depression level in university students (p≤.0.05). It can be concluded that dimensions of perfectionism and defense style predict depression severity.
  Keywords: perfectionism, defensive styles, depression, University students
 • Ehsan Azimpour, Javad Mesrabadi, Peyman Yarmohammadzadeh Pages 102-110

  This research was done to examine the factor structure of Blais Self-determination Work Motivation Inventory among primary and secondary first and second teachers of northern cities of west Azarbaijan. The research population consisted of 4478 primary and secondary first and second teachers The research sample was selected by stratified multistage cluster sampling method. Research inventory was Blais Self-determination Work Motivation Inventory(1994). Confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha reliability was sused to anlyze the data. The results of confirmatory factor analysis, indicated that the six-factor model reached an acceptable fit to the data (p≤0/001). The amount 0/85 for Cronbach's alpha coefficient showed that the questionnaire is reliable.
  Keywords: Job motivation self, determination, factor structure, teachers, elementary, secondary first, second
 • Samira Soltanianshirazi, Katrin Fekri Pages 111-120
  The purpose of this study was to examine the effectiveness of Shafiabady’s multi-axial pattern of vocational choice training on the entrepreneurial behavior of female students in the third year of secondary school (high school)of Marvdasht city. The research methodology included two groups; post-test and pre-test quasi-experimental group and control group. The statistical population included all the students in the third year of Hajar Female High School in Marvdasht. Of all the 200 students who obtained less than 10 (bellow average) in Entrepreneurial Behavior Questionnaire (Fekri, Shafiabady, Nouranipoor, and Ahghar, 2012) 30 students were randomly selected and assigned to the two control and experimental groups. The experimental group received 8 sessions of 5/1 hours training based on multi-axial pattern training while the control group received no intervention. The post-test was conducted and data were analyzed by inferential statistics (analysis of covariance). The results showed that multi-axial pattern training have a positive and meaningful effect on entrepreneurial behavior and its dimensions such as decision-making, identify opportunities, structure determination, determination of sources and terms, and determination of objectives and strategies (p
  Keywords: Shafiabady's multi, axial pattern training, entrepreneurial behavior, female students in the third year of secondary school (high school)
 • Hasan Hoseyni Dastjerdi, Nayeresadat Daneshvar Hoseyni Pages 121-130
  This study examined the effectiveness of narrative therapy on self-efficiency and achievement motivation in high school male students in the second period at Olia Jarquye.The study was semiexperimental that include experimental and control groups.the study community include all high school male students in the second period at Olia jarquye area. in educational year 2015-2016.40 students were selected by random sampling method then divided into experimental and control group by random assignment method. The hypothesis of study was effectiveness of narrative therapy on self-efficiency and achievement motivation in high school male students in the second period at Olia Jarquye area. The tool of research included a questionnaire the self-effiency and achievement motivation was Hermnes 1970and Sherer 1982. The independent variable (narrative therapy)was applied on experimental group in seven 45 -minute sessions. There are scores of post-test experimental and control groups. The results showed between narrative therapy and self-efficacy (dimensions desire to initiate, expand efforts to advance) at Olia Jarquye area secondary school students, and self-efficacy score was higher in the experimental group compared to the control group. (P
  Keywords: narrative therapy, self, effiency, achievement motivation, high school students in the second period