فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - پیاپی 50 (دی 1396)
 • پیاپی 50 (دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ابوالفضل حری* صفحات 1-27

  این مقاله دو برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیسیتی اثر مک هیل را ازمنظر رویکرد نقد و ارزیابی کیفیت ترجمه، به ویژه الگوی جولیان هاوس (1996)، بررسی می کند. ابتدا، کتاب اصلی معرفی می شود. سپس، الگوی جولیان هاوس معرفی و درضمن آن الگویی برساخته برای بررسی متن اصلی و ترجمه آن ارائه می شود و درنهایت، بخش هایی از کتاب اصلی و دو برگردان فارسی آن ازمنظر مولفه های رایج در ارزیابی نقد و کیفیت ترجمه در سطوح واژگانی، نحوی، و معنایی بررسی و تحلیل می شود. درپایان، جمع بندی می شود که یکی از برگردان های فارسی کتاب درمجموع به سبب پاره ای کژفهمی ها ترجمه ای چندان موفق از کار درنیامده است.

  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت ترجمه، الگوی هاوس، برگردان فارسی، داستان پسامدرنیستی
 • سید محمد حسین حسینی*، سوسن کشاورز صفحات 29-53

  اگرچه نقد زیربنای رشد، توسعه، و بالندگی فردی و اجتماعی است، اما این امر به فرهنگ مسلط و فرایند منطقی جامعه علمی تبدیل نشده است. چنین وضعیتی دلایل گوناگونی دارد. یکی از این دلایل مفروضات زیربنایی یا پارادایم حاکم بر جامعه علمی است. بنابراین، هدف از نگارش این مقاله تحلیل فرهنگ نقد و تبیین این فرهنگ براساس سه پارادایم مسلط علمی، یعنی مدرنیسم، پست مدرنسیم، و آشوب و پیچیدگی است. بنابراین، از روش پژوهش استدلال استنتاجی استفاده شد. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه کتاب ها، مقالات، مطالعات، و پژوهش های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن منابع به روش نمونه گیری هدف مند برای نمونه انتخاب شدند. اطلاعات ازطریق سیاهه یادداشت برداری گردآوری و سپس به روش کلامی و تحلیل محتوای کیفی تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که مدرنیسم فقط نقد به منزله قطعیت نظریه ای را ممکن می کند که برداشتی منفی، سطحی، و ناسازگار با روح نقد محسوب می شود. بنابراین، فرهنگ نقد در این پارادایم شکل نگرفته و نهادینه نخواهد شد. پست مدرنیسم نیز بستر یا فرصت چندانی برای نقد مهیا نمی کند. اما آشوب و پیچیدگی بستری بسیار مناسب برای شکل گیری، ترویج، و نهادینه شدن فرهنگ نقد است؛ زیرا، ویژگی ها و مفروضات آن تبیین مناسبی از مفهوم ویژگی ها و انواع سنت های نقد ارائه می کنند. بنابراین، شکل گیری، ترویج، و نهادینه سازی فرهنگ نقد نیازمند گذار پارادایمی از مدرنیسم و پست مدرنیسم به آشوب و پیچیدگی است.

  کلیدواژگان: نهادینه سازی، فرهنگ نقد، پارادایم، مدرنیسم، پست مدرنیسم، آشوب و پیچیدگی
 • مریم صانع پور* صفحات 55-76

  در این مقاله، کتاب درآمدی بر تصوف، طریق باطنی اسلام اثر اریک ژئوفروی معرفی، تحلیل، و نقد شده است. نسخه موردبررسی ترجمه انگلیسی راجر گائتانی از اصل فرانسوی آن است.
  ژئوفروی در این اثر معنویت باطنی اسلام را تبیین کرده است. او تصوف را از زوایای مختلف بررسی و ریشه های عرفان اسلامی را تا عصر حاضر بازنگری کرده و موردمداقه قرار داده است. نویسنده این کتاب تصوف را به منزله ذره بینی به کار برده و معنویت واحدی را که در باطن اشکال مختلف اسلام وجود دارد رصد کرده است.
  یکی از مزایای این کتاب نگاه تاریخی گسترده ای است که مهم ترین شیوخ صوفیه را از اولین روزهای شکل گیری تصوف تا عصر حاضر دربر می گیرد. ژئوفروی هم چنین مباحث، نظریه ها، و عملکردهایی را که موجب شکل گیری تصوف شده اند دقیق و منصفانه بررسی کرده است.
  در این کتاب، جنبه های وحدت بخش و جهانی تصوف که می تواند با فرقه گرایی های افراطی مقابله کند برجسته شده است. ژئوفروی تلاش کرده است تا میان عرفای اولیه اسلام مانند ابن عربی، رومی، حلاج، و... با عرفای معاصر تعادل برقرار کند.
  در این مقاله، بر مهم ترین مسائل کتاب تاکید و پس از تحلیل آن ها وجوه مثبت یا منفی شان نقد و بررسی شده است.

  کلیدواژگان: اسلام، تصوف، مرشد، مرید، معنویت
 • رضا طاهرخانی *، سید امیر افضلی میر، افشین مالمیر، آرش مسلسل، زهرا منتظری صفحات 77-91

  نقد و بررسی کتاب های آموزشی گامی مهم در برنامه درسی است. به همین منظور، پژوهش حاضر نقاط ضعف و قوت زبان انگلیسی پایه دهم را ارزیابی جامع کرده است. بدین منظور، 400 دانش آموز و 40 معلم زبان انگلیسی پایه دهم از شهرهای همدان، مشهد، رشت، و اهواز با تکمیل پرسش نامه عبدالوهاب (2013) در این پژوهش شرکت کردند. برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار پژوهش، ابتدا پرسش نامه یادشده به صورت آزمایشی در مقیاس محدود (100 دانش آموز و 30 معلم) به اجرا درآمد که ضریب هم سانی درونی پرسش نامه (آلفای کرونباخ برابر 86/0) و نیز روایی آن ازطریق تحلیل عاملی تایید شد. طبق نتایج دبیران کتاب را به لحاظ موضوع و محتوا مناسب و ازنظر جنبه های ظاهر و شرایط اجتماعی و فرهنگی نسبتا ضعیف ارزیابی کردند. دانش آموزان نیز این کتاب را ازلحاظ موضوع، محتوا، و جنبه های ظاهری مناسب ارزیابی کردند، اما ازلحاظ مهارت شنیداری و شرایط اجتماعی و فرهنگی نسبتا ضعیف ارزیابی کردند. می توان نتیجه گرفت که این کتاب به لحاظ ویژگی های ظاهری، کارآمدبودن، اختصاص اهداف، محتوا، و مهارت های زبانی موفق بوده و توانسته است تاحدودی نظر مثبت معلمان و دانش آموزان پایه دهم را به خود جلب کند.

  کلیدواژگان: نقد و بررسی کتاب، انگلیسی پایه دهم، معلمان، دانش آموزان
 • حمید عسکری رابری* صفحات 93-105

  پیوند ادبیات و موسیقی بیش از همه در حوزه های موسیقی آوازی و موسیقی شعر نمود پیدا کرده است. آثار مکتوب جدید در حوزه ادبی موسیقایی و پیوند شعر و موسیقی آوازی افزون بر «معادل یابی »های متریک و ریتمیک اوزان شعر فارسی با موضوع های جدیدی مواجه شده که نقد ادبی از بررسی آن ها دور مانده است. از سوی دیگر، «موسیقی شعر» با بن مایه فرمالیستی، در دهه های اخیر، معیارهای زیباشناسانه ای در نقد و بررسی شعر فارسی ارائه کرده و از اصطلاحات موسیقایی هم چون موزیکالیته، هارمونی، و ارکستراسیون بهره برده است. حال آن که، نقد موسیقی درباره آثار مکتوب «موسیقی شعر» تا حد بسیاری سکوت کرده است. پیچیدگی و کمبود منابع نظری نقد و موانع روان شناختی و جامعه شناختی آن از دلایل انفعال نقد ادبی و موسیقایی در این حوزه ها بوده است. یافته های این مقاله نشان می دهد لفظ موسیقی در موسیقی شعر با تعریف موسیقی شناسان مغایر است. این یافته ها هم چنین روشن می کند که بررسی آثار مکتوب «پیوند شعر و موسیقی آوازی» می تواند به رشد و توسعه دیدگاه های تازه عروضی در حوزه نقد ادبی کمک شایانی کند. نتایج پژوهش حاضر به منزله مطالعه ای بین رشته ای حاوی پیشنهادهایی برای شناخت و افزایش بهره های متقابل نقد ادبی و نقد موسیقایی است که مهم ترین آن پیشنهاد تشکیل گروه مطالعاتی و برگزاری همایش هایی با محوریت «نقد شعر و موسیقی» است.

  کلیدواژگان: نقد ادبی، شعر و موسیقی، نقد موسیقایی، موسیقی شعر، موسیقی ایرانی، نقد بین رشته ای
 • غلامرضا فدایی* صفحات 127-142

  نقد امری طبیعی و انسانی است و از میل انسان به آزادی نشئت می گیرد. فکر همان حرکت ذهنی از مبدا کاری به سوی نتیجه و برعکس آن است و خود همین سبب می شود که راه رفته یا عمل انجام شده ارزیابی شود. در ادوار گذشته، همه متفکران کار نقد انجام می دادند و همین کار موجب پیشرفت و رشد دانش شده است. خودانتقادی در حوزه های دینی و عرفانی هم جایگاه مهمی داشته است. درعین حال، تفکر انتقادی پدیده ای جدید است که به دنبال جزم گرایی در غرب و به طور ویژه پس از مارکسیسم رخ داد. آن چه در نقد مهم است این است که باید منتقد به مبانی تفکر نویسنده واقف باشد و نیز زمینه های فکری جامعه ای را که نویسنده در آن زندگی می کند بشناسد تا بتواند نقاد خوبی باشد. مکتب فرانکفورت درزمینه تفکر انتقادی مبتکر و صاحب نظر است و نویسندگان مشهور این حوزه صاحب نظران در این مکتب بوده اند. تفکر انتقادی بیش تر به نقادی درونی براساس اهدافی که متن یا موسسه دارد تکیه می کند. پیش فرض در نقادی هم بسیار مهم است. درمجموع، نقد معیار و معیار نقد دو شاخص عمده برای نقادی درست است.

  کلیدواژگان: محاسبه، معیار نقد، مکتب فرانکفورت، نظریه انتقادی، نقد درونی، نقد معیار
 • مجتبی مجرد* صفحات 143-155

  متون تاریخی و ادبی از لحظه گردآوری دست‏نویس‏ها تا انتشار اثر مراحل گوناگونی را پشت سر می‏گذارند. در این فرایند، مهم‏ترین و تاثیرگذارترین مرحله تصحیح متن است. در تصحیح، نخست دست‏نویس یا دست‏نویس‏های متن موردنظر ارزیابی می‏شود. این ارزیابی پایه اصلی فن تصحیح متن است و به میزانی که با روش‏های علمی و دقت‏نظر بیش‏تری توام باشد، متن تصحیح‏شده دقیق‏تر و اصیل‏تری عرضه خواهد شد. در این نوشته معیارهای سنجش اعتبار دست‏نویس‏های فارسی به‏اعتبار کاتبان، مویدان، زمان کتابت، تبار، و سبک دست‏نویس‏ها به پنج دسته کلی تقسیم‏ و هریک از این معیارها بازشناسی و سپس نقد و بررسی شده است. در پایان مشخص شده که هیچ‏یک از این معیارها به‏تنهایی نمی‏تواند معیار سنجش قرار گیرد و بهترین روش برای سنجش اعتبار دست‏نویس‏ها استفاده تلفیقی از دو یا چند معیار براساس کمیت و کیفیت دست‏نویس‏هاست.

  کلیدواژگان: تبارشناسی، تصحیح متن، دست نویس، سبک شناسی، کتابت
 • غلامرضا محمدی مهر، مجید توسلی رکن آبادی* صفحات 157-181

  در مقاله حاضر به بررسی نوشتارهای انتقادی مرتبط با مسائل سیاسی اجتماعی ایران پرداخته شده است. هدف تحقیق شناسایی میزان رعایت اصول نقد و ارزیابی علمی در مقالات انتقادی است. روش تحقیق تحلیل محتوا و جامعه آماری آن 123 مقاله، یعنی تمام مکتوبات انتقادی، است که در سه دهه گذشته در منابع مختلف به چاپ رسیده و برای پژوهش گران دردسترس بوده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در 7/56 درصد مقالات انتقادی هم به نقاط قوت و هم به نقاط ضعف آثار توجه شده است و در مابقی آن ها یا فقط نقاط قوت و یا صرفا نقاط ضعف مورد توجه بوده است. در 8/65 درصد مقالات نیز بیش تر به نقد مولف (مثبت یا منفی) پرداخته شده است. هم چنین فقط در 2/ 14 درصد مقالات برای رفع کاستی های مطالعات پیشنهاد و راه کار ارائه شده است. براین اساس می توان گفت تا رعایت شدن قواعد نقد علمی و بی طرفانه و پرهیز از قضاوت های جانب دارانه در نقد کتاب های مرتبط با تحولات سیاسی اجتماعی ایران و نیز در نقد سایر آثار هم چنان فاصله زیادی وجود دارد.

  کلیدواژگان: نقد، نقد کتاب، نقد مولف، نقد ارزیابانه، تحلیل محتوا، مقالات انتقادی
 • مسروره مختاری* صفحات 183-197

  روایت شناسی رویکردی نو در مطالعه ادبیات داستانی است و درپی یافتن دستور زبان داستان، کشف زبان روایت، نظام حاکم بر انواع روایی، و ساختار آن هاست. نظریه روایت در دهه اخیر در مطالعه انواع مختلف ادبی با اقبال قابل تاملی مواجه بوده است. جستار حاضر، با مطالعه موردی در الگوی ارائه شده در قالب 31 خویش کاری و هفت کنش گر ارائه شده در کتاب ریخت شناسی قصه های پریان اثر ولادیمیر پراپ، پژوهش های انجام شده را، اعم از پایان نامه و مقاله، با رویکرد تحلیلی بررسی کرده است و آسیب هایی را که از ره گذر کاربست این نظریه متوجه تحقیق ها و پژوهش های انجام شده بوده است، از نظرگاه تطابق یا عدم تطابق نظریه با متن، عدم درک درست از روایت، و... مطالعه کرده است. حاصل پژوهش نشان می دهد اگرچه نظریه پراپ در حوزه متون روایی با زیرساخت عامیانه (فولکلوریک) یکی از مهم ترین تلاش هایی است که تاکنون برای فهم کارکردها در ادبیات داستانی انجام گرفته است، لازم است متناسب با متن و با توجه به مقتضیات جامعه موردمطالعه جرح وتعدیل هایی در الگوی ارائه شده صورت گیرد. حاصل سخن این که بومی سازی این نظریه و نظریه های مشابه در حوزه روایت شناسی از ضروریات پژوهش در متون داستانی روایی است و بدون توجه به این امر بسیاری از تحقیقات و پژوهش های انجام شده ازنظر صحت یا سقم نتایج به دست آمده با تردید و ابهام های متعددی همراه خواهد بود.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی روایت، روایت شناسی، نقد روایی، ولادیمیر پراپ
 • جواد نظری مقدم* صفحات 199-217

  بسیاری از مکتوبات حوزه خلقیات ایرانیان، با تاکید بر تلازم میان ساختار استبدادی و ویژگی های خلقی جامعه ایرانی، معتقد است حاکمیت‏های استبدادی در طول تاریخ این سرزمین اسباب حاکمیت ارزش های خودمدار و شکل نگرفتن ویژگی های مقوم توسعه ازقبیل مسئولیت پذیری، مشارکت، روحیه جمعی، و دیگرخواهی را سبب شده ‏است. این پژوهش می کوشد دیدگاه رایج درحوزه متون مربوط به خلقیات ایرانیان را به نقد بکشد. برپایه یافته های تحقیق، به نظر می‏رسد باید به کارکرد نظریه های یادشده که حاکی از تلازم میان استبداد حاکمان و اخلاق ملت هاست به دیده تردید نگریست. نتایج حاصله می‏تواند دست مای های برای مطالعات حوزه فرهنگ و توسعه باشد.

  کلیدواژگان: استبداد، جامعه شناسی تاریخی، خلقیات ایرانیان، شرق شناسی
 • محمدرضا نیلی احمدآبادی، علی دانا* صفحات 219-233

  کتب درسی ویژگی ها و ابعاد گوناگونی دارد که داوری درباره کیفیت آن مستلزم ارزیابی همه جانبه و نقد و بررسی آن از جوانب مختلف است. درهمین راستا، مطالعه حاضر با هدف ارائه معیارهایی برای ارزیابی نقادانه کتب درسی دانشگاهی ازمنظر اصول طراحی پیام های آموزشی انجام شد. پژوهش حاضر با روش کیفی از نوع مطالعه کتاب خانه ای انجام شد که به صورت استقرایی منابع علمی، ازقبیل کتب و مقالات منتشرشده در موضوع موردبررسی، مطالعه و سپس موارد مطرح شده طبقه بندی و معیارهای جدید برای ارزیابی نقادانه کتب درسی ارائه شد. جامعه پژوهش حاضر را کلیه منابع اطلاعاتی، کتب، و مقالات نمایه شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی ای تشکیل می داد که در سال های 1380 تا 1396 و 2000 تا 2017 چاپ شده بودند. هم چنین نمونه گیری، در پژوهش حاضر، به روش غیرتصادفی از نوع هدف مند انجام شد. نتایج نشان داد که در نقد کتب درسی دانشگاهی علاوه بر توجه به بعد ظاهری، ساختاری، محتوایی، و نگارشی دو بعد دیگر وجود دارد که اهمیت بالایی دارد و آن عبارت است از بعد پژوهشی و بعد آموزشی. درنهایت، می توان نتیجه گرفت که اگر بعد آموزشی و پژوهشی در نقد کتب درسی دانشگاهی که نخستین هدف آن انتقال یک پیام آموزشی است نادیده گرفته شود نقد اثر موردنظر ابتر مانده و به غایت مقصود نرسیده است.

  کلیدواژگان: ارزیابی، پیام آموزشی، کتب دانشگاهی، محتوای آموزشی، نقد
 • مهرنوش هدایتی* صفحات 235-252

  ارزیابی انتقادی، به‏‏منزله فرایندی فعال و سازمان‏دهی‏شده، طی چند دهه اخیر، به فعالیتی ضروری برای درک بهتر متون علمی و شفاف‏سازی اهداف، نکات برجسته، و نتایج و هم‏چنین پویایی مطالعات بدل گشته‏ است. این فعالیت اما اغلب با خرده‏گیری، ایرادجویی های تلخ، و گاه سوگیری های تند هم راه می‏شود که تاثیرگذاری آن را تا حد زیادی کاهش می‏دهد. ارزیابی انتقادی یکی از مولفه ها یا کارکردهای تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی، بیش از آن‏که به‏معنای جست‏وجوی ایرادها باشد، درپی نگاه به موضوع از زاویه متفاوت است. متاسفانه، یکی از مشکلات رایج ارزیابی انتقادی تمرکز بیش از اندازه بر فرایندهای منطقی نقد و جداسازی منطق از عواطف است. در این مطالعه می‏کوشیم امکان ارائه رویکردی شناختی عاطفی به نقد را بررسی کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که در فعالیت شناختی و ناخوشایند نقد تا چه حد می‏توان مولفه های عاطفی را در نظر گرفت؟ ضرورت توجه به مولفه های عاطفی و ارزشی در حین فرایند نقد چیست؟ و در این میان چگونه می‏توان میان تفکر انتقادی و تفکر مراقبتی ارتباط برقرار کرد؟ در پاسخ به این سوالات، ضمن توصیف تفکر انتقادی و مراقبتی و مولفه های آن، ایده نقد مراقبتی را مطرح خواهیم ساخت.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، تفکر مراقبتی، نقد مراقبتی
|
 • Abolfazl Horri * Pages 1-27

  This paper examines two Persian translations of McHill’s book entitled The Postmodernist Fiction (1986) mostly from the dominant approach of “Translation Quality Assessment”, especially the one presented by J. House’s model (1996). Firstly, the original book is introduced. Secondly, House’s model is reviewed, and upon which a new, constructed model is introduced for assessing both the original and translated texts. Thirdly, the selected parts of the original book in comparison with its two Persian translations at lexical, syntactic, and semantic levels is studied and analyzed. Finally, it is concluded that one of the Persian translations of McHill’s book has not been truly successful due to some misunderstanding in the process of translation.

  Keywords: Postmodernist Fiction, Persian Translation, Translation Quality Assessment, House's Model
 • Seyyed Mohammad Hossein *, Sousan Keshavarz Pages 29-53

  Although critique is the basis of personal and social growth and development, this issue has not become a dominant culture and logical process of the scientific community. This situation has many reasons. One of these reasons is the underlying assumptions or paradigms governing the scientific community. Therefore, the purpose of this article was to analyze the culture of critique and explain this culture based on three dominant scientific paradigms: Modernism, Postmodernism, and Chaos-Complexity. Therefore, the deductive reasoning method was used. The statistical population include all the books, articles, studies and researches related to the subject, that the most possible sources were selected by purposive sampling method as samples. The information was collected by a checklist, and was analyzed by verbal and qualitative content analysis method. The findings show that Modernism only allows critique as a theoretical determination, which is a negative and superficial understanding, and incompatible with the nature of criticism. Thus, the culture of critique in this paradigm has not been formed and institutionalized. Postmodernism also does not provide an opportunity for critique. But Chaos-Complexity is a very suitable context for the formation, promotion, and institutionalization of the culture of critique. Because its features and assumptions provide a proper explanation for the concept, characteristics, and all conventions of criticism. Therefore, the formation, promotion and institutionalization of the culture of critique requires a paradigm shift from Modernism and Postmodernism to Chaos-Complexity.

  Keywords: Institutionalization, Culture of Critique, Paradigm, Modernism, Postmodernism, Chaos-Complexity
 • Maryam Saneapour * Pages 55-76

  This article introduces, analyzes, and criticizes the book titled: "An Introduction to Sufism, the Inner Path of Islam" written by Eric Geoffroy and translated from French to English by Roger Gaetani. Geoffroy, in this work, explains the inner spirituality of Islam. He has studied Sufism from many aspects and reviewed the origins of the Islamic Mysticism up to present. The author has used Sufism as a magnifier, and he has observed a unique spirituality which is existed in all the inner forms of Islam.
  One of the advantages of this book is its wide historical perspective which considers the most important Sufi dervishes from the early days of Sufism formation up to now. Moreover, Geoffroy has studied the discussions, theories, and practices which caused to form Sufism fairly and accurately. In this book, the global and unifying aspects of Sufism which can contrast with radical sectarianisms have been highlighted. Geoffroy has attempted to make a balance between the early Islamic mystics like special treatment of the subject balances the voices of long ago as Ibn Arabi, Rumi, Hallaj, etc. and the contemporary mystics.
  In this article, the most important issues of the book have been emphasized, and their positive or negative aspects have been reviewed.

  Keywords: Sufism, Spirituality, Islam, Mentor, Mentee
 • Reza Taherkhani *, Seyyed Amir Afzali Mir, Afshin Malmir, Arash Mosalsal, Zahra Montazeri Pages 77-91

  Study and review of textbooks is an essential step in any curriculum. Therefore, the present nationwide study evaluated the strengths and weaknesses of the book "English for 10th Degree of High School Students". So, 400 students and 40 teachers of the 10th degree from Hamedan, Mashhad, Rasht, and Ahvaz participated in this research by completing the questionnaire developed by Abdolvahab (2013). In order to confirm the validity and reliability of the research instrument, first, the mentioned questionnaire in the scale of 100 students and 30 teachers was tested so that the reliability or Cronbach's alpha was equal to 0.86, and its validity was proved by Factor Analysis. According to the results, teachers found the book appropriate regarding the themes and content; however, they regarded the appearance and the social and cultural aspects of the book weak. The students believed that the book is suitable in terms of its content, themes, and appearance. But, they believed the book is to some extent weak considering the listening skill and the social and cultural aspects. It can be concluded that, generally, the book is successful based on the appearance and application, in achieving its goals, content, and language skills, and it has attracted the attention of both teachers and students respectively.

  Keywords: Book Study, Review, English for 10th Degree Students, Teachers, Students
 • Hamid Askari Rabori * Pages 93-105

  The association between Literature and Music is represented mostly in Vocal Music and the music of poetry. It is notable that the new compiled written works in the literary-musical field of “poetry and vocal music association” has encountered new issues rather than finding equivalence for metric and rhythmic prosodic meters of Persian poetry which literary criticism has remained far from studying them. On the other hand, in recent decades, “Music of Poetry” concept with the formalist theme has suggested aesthetical criteria in studying and criticizing Persian poetry, and it has benefited from musical terms such as musicality, harmony, orchestration, etc. while musical critique has not presented any comment on written works of "music of poetry". Complexity and scarcity of theoretical sources of critique, its psychological and sociological obstacles are the reasons for the literary and musical criticism passivity in these areas. The findings of this article indicate that the term music in "Music of Poetry" is contrary to its definition by musicologists. They also represent that the study of written compiled works of “poetry and vocal music association” can considerably help to develop and extend new prosodical perspectives in the field of literary criticism. The results of this research as an interdisciplinary study include some suggestions for identifying and increasing the mutual interests of literary and musical criticisms that the most important of which is a proposition to form study groups and hold conferences on " Criticism of Poetry and Music".

  Keywords: Literary Criticism, Poetry, Music, Musical Criticism, Music of Poetry, Iranian Music, Interdisciplinary Criticism
 • Gholamreza Fadaie * Pages 127-142

  Criticism is a natural and humane phenomenon, and it originates from his willing to freedom. Thought is the mental moving from the base to the result and visa e versa. And this action is subject to evaluation and criticism. In the past, all the scholars have tried to criticize and it caused knowledge to develop and promote. Self-criticism in religious and mystic domains has had a high position. Anyway, Critical Thinking is a new phenomenon which appeared after Dogmatism in the West, especially after Marxism. What is important in criticism is that the critic must be familiar with the thinking principles of the writer, and also, he should discover the thinking domains of the society where the author lives so that he can be a good critic. Frankfurt School is well-known in the field of Critical Thinking, and most of the authors in this field were belonged to this school. In Critical Thinking, the most emphasis is on the internal criticism based on the objectives of the text or the institute. Presupposition is also very important. As a result, the criticism of standard and standard of criticism are two main criteria for critique.

  Keywords: Internal Criticism, Frankfurt School, Estimation, Critical Theory, the Criticism of Standard, the Standard of Criticism
 • Mojtaba Mojarrad Pages 143-155

  Historical and literary texts, pass various stages from the moment of collecting manuscripts to publishing. In this process, the most important and influential step is textual criticism. In this criticism, first, the concerning manuscript or manuscripts are evaluated. This evaluation is the basic foundation of textual criticism and to what extent this takes place scientific methods and more accuracy, the result will be presented more accurately and primarily. In this article, the criteria for evaluation the reliability of Persian manuscripts have been recognized and according to scribes, corroborants, date of calligraphy, Genealogy, and Stylistics have been divided to five main groups, and each one of these criteria has been studied, recognized, and reviewed. After reviewing the criteria, it has been shown that none of these criteria can be the only criterion for evaluation the reliability, and the best way for evaluating the manuscripts is using a combination of two or more criteria based on the quantity and quality of manuscripts.

  Keywords: Manuscript, Textual Criticism, Calligraphy, Genealogy, Stylistics
 • Qolamreza Mohammadi Mehr, Majid Tavassoli Rokn Abadi * Pages 157-181

  This article analyzed critical papers related to the political-social issues of Iran. The purpose of the research was to identify the observance level of the fundamentals of criticism and scientific evaluation in critical papers. The method was content analysis, and the statistical population consisted of 123 articles, all critical texts published in various sources over the past three decades and available to researchers. Findings of the research showed that in 56.7% of the critical papers both the strengths and weaknesses of the works have been considered, and in the rest of the papers, only strengths or weaknesses have been considered. Also, in 65.8 percent of the papers, it is focused on the author's critique (positive or negative). In addition, only 14.2% of the papers have been provided with suggestions and solutions to address the shortcomings of the studies. Accordingly, it should be argued that there is still a long way to follow the rules of scientific critique and impartiality and avoidance of biased judgments in the criticism of books related to the political-social changes in Iran and the criticism of other works.

  Keywords: Criticism, Book Review, Author's Critique, Evaluative Criticism, Content Analysis, Critical Articles
 • Masroureh Mokhtari * Pages 183-197

  Narratology is a new approach to study fiction, and it tries to find out the structure of the story, discover the narrative language, the system governing narrative types and their structures. In the recent decade, the Narration Theory has received a considerable attention in studying different kinds of literary genres. The present research is a case study with the suggested model in the form of 31 functions and 7 characters presented in the book named "Morphology of Fairy Tales" by Vladimir Propp; the conducted researches such as theses and articles with an analytic approach have been studied and those damages which have caused by using this theory to the conducted researches have been investigated considering the compatibility or incompatibility of the theory with the text, misunderstanding of narration, and so on. The result of the research indicates that although Propp's theory in the field of narrative texts holding Folkloric infrastructure has been one of the main attempts to understand the usage of functions in fiction, it is necessary to make some changes in the suggested model regarding the text and the requirements of studied society. It can be concluded that customizing this theory and other similar theories in Narratology is a necessity for doing researches on narrative fiction texts, and without taking these considerations into accounts, most of the conducted researches are ambiguous regarding the validity of their results.

  Keywords: Narration Pathology, Narratology, Narrative Criticism, Vladimir Propp
 • Javad Nazari Moghaddam* Pages 199-217

  Many texts on Iranian identities with an emphasis on the correlation between dictatorial structure and the mood characteristics of the Iranian society argue that despotisms through the history of this country have caused the governance of egocentric values and the non-formation of appraising features of development such as accountability, participation, morale, and altruism. This research attempts to criticize the existing viewpoint in the field of texts related to Iranian identities. Based on the results of the research, it seems that we should hesitate upon the functions of the mentioned theories suggesting the correlation between the ruler's autocracy and the identities of nations. The achieved results can be used as a wealth for the studies in the field of Development and Culture.

  Keywords: Historical Sociology, Orientalism, Iranian Identities, Autocracy
 • Mohammadreza Nili Ahmad Abadi, Ali Dana * Pages 219-233

  Textbooks have different features and dimensions that reviewing their quality requires study, criticism and evaluation from different perspectives. Therefore, this study aimed to provide some criteria for critical assessment of academic textbooks based on principles of educational messages. This is a qualitative library research in which the scientific resources such as books and articles have been studied inductively, and then, the topics were categorized and new criteria for critical assessment of textbooks presented. The research population of this study include all information resources, books, and indexed articles in the accredited domestic and foreign journals which published through 2001 to 2017. Moreover, the sampling method of this research is purposive non-random sampling. The results indicated that in the criticism of academic textbooks, other than regarding the formal, structural, content, and writing dimensions, there also exist two more dimensions of a high importance, i.e., the educational and research dimensions. Finally, it can be concluded that in the criticism of academic textbooks, in which the first purpose is the transmission of an educational message, if the educational and research dimensions ignored, the critique of the book would stay inapplicable and would not satisfy its goals.

  Keywords: Criticism, Assessment, Academic Textbooks, Educational Message, Educational Content
 • Mehrnoush Hedayati * Pages 235-252

  Critical assessment, as an active and organized process, has become an essential activity for a better understanding of scientific texts and clarifications of goals, highlights, and outcomes, as well as the dynamics of studies over the last few decades. This activity, however, is often accompanied by objection, and sometimes abrupt bias, which greatly reduces its effects. Critical assessment is one of the components or functions of Critical Thinking. Critical Thinking means something more than just looking for the problems; rather, it is tried to consider a subject from different aspects. Unfortunately, one of the common problems of critical assessment is the excessive focus on rational critique processes, and the separation of the logic from emotions. In this paper, we try to examine the possibility of presenting a Cognitive-emotional approach to critique and to answer the question of how much emotional components can be considered in this cognitive and maybe unpleasant activity. What is the requirement of paying attention to the value and emotional components during this process? And how can we relate Critical Thinking to Caring Thinking? In response to these questions, we will present the concept of Critical Care, while describing Critical Thinking and Caring Thinking and its components

  Keywords: Critical Thinking, Caring Thinking, Critical Care