فهرست مطالب

fuzzy systems - Volume:14 Issue:6, 2000
 • Volume:14 Issue:6, 2000
 • تاریخ انتشار: 1378/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحات 1-13
  با هدف یافتن جوابهای عددی برخی از مسائل کلاسیک روشی بر مبنای فازی ارایه می دهیم.
  تبدیل را بکار می بریم. - F برای حل یک معادله دیفرانسیل معمولی از مرتبه دو و با شرایط مرزی ، تکنیک ما مسئله را به سیستم معادلات خطی تقلیل می دهیم وسعی می کنیم تا کاربردی بودن روش پیشنهادی را تبدیل نه تنها - F نشان دهیم. دقت روش پیشنهادی را ارزیابی می کنیم و نشان می دهیم که روش براساس مجموعه ی کاربردهایش را توسیع می دهد، بلکه در حل مسائل بدحالت دارای مزایایی می باشد.
 • راج میشرا * صفحات 41-63
  در نظریه مجموعه فازی ، اندازه های داده در موضوعات متعددی مانند تصمیم گیری، تشخیص ها ، اندازه تشابه براساس تابع کسینوس TFS الگو وغیره نقش برتری را ایفا می کند. در این مقاله برای واندازه های انتروپی بر اساس تابع لگاریتم پیشنهاد شده اند. بین تشابه پیشنهادی و اندازه های انتروپی با موارد موجود مقایسه هایی بعمل آمده است. نتایج عددی به وضوح حاکی از ارجحیت این اندازه ها بر یک اندازه وزن دار فازی شهودی ( MCDM) دیگران است. برای تصمیم گیری چند معیاره عدم قطعیت ها مستند به TFS معرفی گردیده تا گزینه ها را درجه بندی کند. این رویکرد برای Topsis با روش انتروپی و اندازه های تشابه وزن دار است. برای رتبه بندی چهار سازمان یک مستند سازی موردی تحت انتخاب ( Portfolio) بررسی قرار گرفته است. برای مقایسه رتبه بندی های مختلف یک پورت فولیو مسئله در نظر گرفته شده است. پورت فولیوهای متعددی ساخته شده وریسک وبازده آنها مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق به عمل آمده است که اگر با بکار بردن رتبه بندی بدست آمده با روش پیشنهادی پورت فولیو ها گسترش داده شوند، بازده با اندک نموی در ریسک افزایش می یابد
 • پنگ ژانگ * صفحات 65-86
  دراین مقاله، مسئله انتخاب سهام چند نوسانی با دستاورد فازی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. یک انتخاب سهام انحراف نیمه – مطلق چند نوسانی با میانگین قابل قبول با فاکتورهای حقیقی شامل هزینه های تراکنش ، محدودیت های عاریه ای ، محدودیت های انتروپی ، محدودیت های درگاه و کنترل ریسک ارایه می دهیم. در مدل پیشنهادی ، سرمایه گذاری برگشتی ویک ریسک مرتبط با میزان برگشتی یک سرمایه ریسکی توسط مقدار پیش بینی شده اعتبار آن و انحراف نیمه -مطلق را تعیین می کنیم. چون مدل پیشنهادی یک مسئله بهینه دینامیک غیرخطی با وابستگی مسیر است، برای حل آن یک روش برنامه ریزی دینامیک پیشرفته طراحی می کنیم. بالاخره، یک مثال عددی ارایه می کنیم تا اجرای الگوریتم طراحی شده و کاربرد روش پیشنهادی را نشان دهد.
 • صفحات 87-102
  هدف اصلی از این مقاله، اثبات انواع مختلف قضایای همگرایی برای توابع انتگرال پذیر Henstock فازی ، معرفی شده توسط Wu و Gong می باشد. در حقیقت ، قضیه همگرایی یکنواخت فازی، قضیه همگرایی برای توابع انتگرالپذیر Henstock یکنواخت فازی و قضیه همگرایی یکنواخت را ثابت کرده ایم. بالاخره، شرط لازم و کافی برای آنکه حد نقطه به نقطه یک دنباله از توابع Henstock فازی انتگرالپذیر Henstock فازی باشد اثبات شده است.
 • غلامرضا حسامیان * صفحات 103-117
  در این مقاله معیاری برای رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از نظریه اعتبار پیشنهاد م یشود. برای این منظور اعداد فازی بر مبنای مقدار هدف و اندازه اعتبار مورد مقایسه قرار می گیرند. همچنین ویژگی های معیار ارجحیت پیشنهادی در محیط فازی مورد بررسی قرار م یگیرند. سپس روش رتبه بندی پیشنهادی با استفاده از چند مثال عددی و کاربردی توضیح داده می شود. در نهایت، کارایی روش یشنهادی در مقایسه با روش های مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
 • محمد امینی * صفحات 119-134
  در این مقاله؛ مفاهیم وابستگی مثبت و به طور خطی وابسته ربعی مثبت برای متغیر های تصادفی فازی معرفی می شوند. همچنین یک نامساوی برای مجموع جزئی متغیرهای تصادفی فازی به طور طی وابسته ربعی مثبت بدست آمده است. علاوه بر این؛ یک قانون ضعیف اعداد بزرگ برای این متغیرهای تصادفی فازی اثبات شده است. تعمیم برخی نامساویهای شناخته شده احتمالاتی و اثبات یک قانون ضعیف اعداد بزرگ برای متغیر های تصادفی مستقل فازی از نتایج دیگر این مقاله می باشد.
 • صفحات 135-148
  این مقاله بر مسئله قطعیت روش استنتاج استلزام سه گانه برای استدلال فازی متمرکز است. اول از همه ، براساس استلزام منظم قوی، متریک منطقی وزن دار برای اندازه گیری فاصله بین دو مجموعه ازی پیشنهاد شده است. به علاوه، تحت این متریک ، برخی از نتایج قطعیت روش استلزام سه گانه بدست آمده اند ، که نشان می دهند روش استلزام سه گانه شامل یک رفتار خوب قطعیت است.
 • صفحات 149-164
  در این مقاله یک چارچوب مشترک برای فضاهای LM- همگرای طبقه بندی شده که اخیرا معرفی شده اند فراهم می آوریم. برای این منظور تعریف یک فضای برجی LMN- همگرای طبقه بندی شده را تا حدودی تعدیل کنیم. خواص رسته ای را به اختصار بررسی می کنیم و نشان می دهیم که رسته این فضاها یک رسته توپولوژیکی توسیعی وبسته دکارتی است. همچنین رابطه بین رسته ها و رسته فضاهای L- توپولوژیکی طبقه بندی شده و فضاهای توپولوژیکی LM- فازی غنی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
|
 • Irina Perfilieva *, Petra StevuliAkovA, Radek ValASek Pages 1-13
  We propose a fuzzy-based approach aiming at finding numerical solutions to some classical problems. We use the technique of F-transform to solve a second-order ordinary differential equation with boundary conditions. We reduce the problem to a system of linear equations and make experiments that demonstrate applicability of the proposed method. We estimate the order of accuracy of the proposed method. We show that the F-transform-based approach does not only extend the set of its applications, but has a certain advantage in the solution of ill-posed problems.
  Keywords: F, transform, Differential equation, Boundary value problem, Second order differential equation
 • Fouzia Boutaouche *, NacEra Benamrane Pages 15-40
  1laboraoire SIMPA, Departement dinformatique, Faculte des mathematiques et dinformatique, Universite des sciences et de la technologie dOran "Mohamed BOUDIAF", USTO-MB; BP 1505 El Mnaouer 31000, Oran, Algerie
  2laboratoire SIMPA, Departement dinformatique, Faculte des mathematiques et dinformatique, Universite des sciences et de la technologie dOran "Mohamed BOUDIAF", USTO-MB; BP 1505 El Mnaouer 31000, Oran, Algerie
  Abstract
  Breast cancer is one of the leading causes of death among women. Mammography remains today the best technology to detect breast cancer, early and efficiently, to distinguish between benign and malignant diseases. Several techniques in image processing and analysis have been developed to address this problem. In this paper, we propose a new solution to the problem of computer aided detection and interpretation for breast cancer. In the proposed approach, a Local Chan-Vese (LCV) model is used for the mass lesion segmentation step to isolate a suspected abnormality in a mammogram. In the classification step, we propose a two-step process: firstly, we use the hierarchical fuzzy partitioning (HFP) to construct fuzzy partitions from data, instead of using the only human information, available from expert knowledge, which are not sufficiently accurate and confronted to errors or inconsistencies. Secondly,fuzzy decision tree induction are proposed to extract classification knowledge from a set of feature-based examples. Fuzzy decision trees are first used to determine the class of the abnormality detected (well-defined mass, ill-defined mass, architectural distortion, or speculated masses), then, to identify the Severity of the abnormality, which can be benign or malignant. The proposed system is tested by using the images from Mammographic Image Analysis Society[MIAS] database. Experimental results show the efficiency of the proposed approach, resulting in an accuracy rate of 87, a sensitivity of 82.14\%, and good specificity of 91.42
  Keywords: Breast cancer, Mass segmentation, Local Chan, Vese model fuzzy decision tree, Fuzzy partitioning, Computer, aided detection
 • Arunodaya Raj Mishra *, Pratibha Rani Pages 41-63
  In the fuzzy set theory, information measures play a paramount role in several areas such as decision making, pattern recognition etc. In this paper, similarity measure based on cosine function and entropy measures based on logarithmic function for IFSs are proposed. Comparisons of proposed similarity and entropy measures with the existing ones are listed. Numerical results limpidly betoken the efficiency of these measures over others. An intuitionistic fuzzy weighted measures (IFWM) with TOPSIS method for multi-criteria decision making (MCDM) quandary is introduced to grade the alternatives. This approach is predicated on entropy and weighted similarity measures for IFSs. An authentic case study is discussed to rank the four organizations. To compare the different rankings, a portfolio selection problem is considered. Various portfolios have been constructed and analysed for their risk and return. It has been examined that if the portfolios are developed using the ranking obtained with proposed method, the return is increased with slight increment in risk.
  Keywords: Fuzzy set, Intuitionistic fuzzy set, Entropy, Similarity measure, TOPSIS, MCDM
 • Peng Zhang * Pages 65-86
  In this paper, we discuss a multiperiod portfolio selection problem with fuzzy returns. We present a new credibilitic multiperiod mean semi- absolute deviation portfolio selection with some real factors including transaction costs, borrowing constraints, entropy constraints, threshold constraints and risk control. In the proposed model, we quantify the investment return and risk associated with the return rate on a risky asset by its credibilitic expected value and semi- absolute deviation. Since the proposed model is a nonlinear dynamic optimization problem with path dependence, we design a novel forward dynamic programming method to solve it. Finally, we provide a numerical example to demonstrate the performance of the designed algorithm and the application of the proposed model.
  Keywords: Finance, Multiperiod portfolio selection, Mean semi, absolute deviation, Entropy constraints, The forward dynamic programming method
 • B. M. Uzzal Afsan * Pages 87-102
  The main purpose of this paper is to establish different types of convergence theorems for fuzzy Henstock integrable functions, introduced by Wu and Gong \cite{wu:hiff}. In fact, we have proved fuzzy uniform convergence theorem, convergence theorem for fuzzy uniform Henstock integrable functions and fuzzy monotone convergence theorem. Finally, a necessary and sufficient condition under which the point-wise limit of a sequence of fuzzy Henstock integrable functions is fuzzy Henstock integrable has been established.
  Keywords: Fuzzy number, Fuzzy number function, Fuzzy Henstock integral, Fuzzy monotone sequence
 • Gholamreza Hesamian *, Farid Bahrami Pages 103-117
  This paper suggests a novel approach for ranking the most applicable fuzzy numbers, i.e. $LR$-fuzzy numbers. Applying the $\alpha$-optimistic values of a fuzzy number, a preference criterion is proposed for ranking fuzzy numbers using the Credibility index. The main properties of the proposed preference criterion are also studied. Moreover, the proposed method is applied for ranking fuzzy numbers using target-rank-based methods. Some numerical examples are used to illustrate the proposed ranking procedure. The proposed preference criterion is also examined in order to compare with some common methods and the feasibility and effectiveness of the proposed ranking method is cleared via some numerical comparisons.
  Keywords: Credibility index, $alpha$, optimistic values, Robustness, Reciprocity, Fuzzy target
 • Hamed Ahmadzade, Mohammad Amini *, Seyed Mahmoud Taheri, Abolghasem Bozorgnia Pages 119-134
  In this paper, the concepts of positive dependence and linearly
  positive quadrant dependence are introduced for fuzzy random variables. Also,
  an inequality is obtained for partial sums of linearly positive quadrant depen-
  dent fuzzy random variables. Moreover, a weak law of large numbers is estab-
  lished for linearly positive quadrant dependent fuzzy random variables. We
  extend some well known inequalities to independent fuzzy random variables.
  Furthermore, a weak law of large numbers for independent fuzzy random vari-
  ables is stated and proved.
  Keywords: Fuzzy random variable, Linearly Positive Quadrant Dependence, Independence, Law of Large Numbers
 • Jun Li *, Chao Fu Pages 135-148
  This paper focuses on the robustness problem of full implication triple implication inference method for fuzzy reasoning. First of all, based on strong regular implication, the weighted logic metric for measuring distance between two fuzzy sets is proposed. Besides, under this metric, some robustness results of the triple implication method are obtained, which demonstrates that the triple implication method possesses a good behavior of robustness.
  Keywords: Robustness, Triple implication method, Weighted logic metric, Weighted logic similarity degree, Fuzzy reasoning
 • Gunther Jager * Pages 149-164
  In this paper we provide a common framework for different stratified $LM$-convergence spaces introduced recently. To this end, we slightly alter the definition of a stratified $LMN$-convergence tower space. We briefly discuss the categorical properties and show that the category of these spaces is a Cartesian closed and extensional topological category. We also study the relationship of our category to the categories of stratified $L$-topological spaces and of enriched $LM$-fuzzy topological spaces.
  Keywords: Lattice, valued convergence, $LM$, convergence space, Stratified $LMN$, convergence tower space, Stratified $LM$, filter, Stratified $L$, topological space, Enriched $LM$, fuzzy topological space