فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 5 (آذر و دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/30
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مهندس مریم فیض عارفی، محمد جواد زارع سخویدی، مهندس فاطمه کارگر *، مهرداد مستغاثی، مهندس قاسم زارع، زهرا مقصودی، مهندس فریبا زارع صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  کارکنان خدماتی بیمارستان به سبب شغل خود روزانه با مواد ضدعفونی کننده و شوینده مواجهه دارند که تماس با این مواد سبب بروز درماتیت می گردد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و ریسک ابتلا به درماتیت در کارکنان خدماتی بیمارستان های یزد در اثر مواجهه مداوم با مواد شوینده و ضدعفونی کننده بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی 170 نفر از کارکنان خدماتی در دو بیمارستان آموزشی یزد موردبررسی قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه استاندارد پوستی شغلی نوردیک اطلاعات مربوط به فراوانی علائم درماتیت شامل قرمزی، تورم، تاول های ریز آبدار، پوسته پوسته شدن و خارش در دست ها، ساعد و یا بین انگشتان در این شاغلین جمع آوری شد و آنالیز داده ها با استفاده از برنامه SPSS نسخه 16 صورت گرفت.
  یافته ها
  در مطالعه ی حاضر شیوع کلی درماتیت دست در بین کارکنان خدماتی 8/36 درصد بود. شایع ترین علامت درماتیت، پوسته پوسته شدن دست ها، ساعد و یا انگشتان به همراه ترک خوردن آن ها بود (5/25 درصد). از بین علائم درماتیت، قرمزی و پوسته پوسته شدن دست ها، ساعد یا انگشتان و ترک خوردن پوست آن ها در زنان بیشتر از مردان بود و علائم پوستی قرمزی و خارش پوست دست ها، ساعد و یا انگشتان به همراه ترک خوردن پوست آن ها در افراد باسابقه کار کمتر بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه ارتباط قوی بین مواجهه در محیط کار و درماتیت را در میان کارکنان خدماتی بیمارستان نشان می دهد. جهت کاهش مواجهه با مواد شوینده و ضدعفونی کننده و کاهش شیوع علائم درماتیت، استفاده از دستکش های مناسب و آموزش صحیح در مورد لزوم به کارگیری آن ها پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: درماتیت، کارکنان خدماتی بیمارستان، مواد شوینده، پرسشنامه پوستی شغلی نوردیک
 • هادی مختاری * صفحات 13-24
  زمینه و هدف
  ایمنی شغلی، یکی از جنبه های ضروری بهره وری در مدیریت منابع انسانی هر سازمانی به شمار می رود و اگر سازمان ها بتوانند نرخ حوادث شغلی و استرس نامطلوب را کاهش دهند، عملکرد نیروی کار اثربخش تر خواهد بود. در این میان، گردش شغلی به اندازه یک استراحت خوب می تواند منجر به افزایش بهره وری شود. هدف از این مطالعه طراحی یک سیستم گردش شغلی مناسب در راستای کاهش مخاطرات شغلی بر اساس خطر ارگونومیک مشاغل است.
  روش بررسی
  این تحقیق با یک رویکرد مدلسازی ریاضی به دنبال طراحی سیستم گردش شغلی است که علاوه بر تامین نیازمندی های کارفرمایان، خطر ارگونومیک مشاغل را کاهش دهد. روش تحقیق در این پژوهش از حیث هدف از نوع کاربردی و از حیث روش از نوع توصیفی ریاضی شامل مراحل: (1) استخراج مساله، (2) مدلسازی، (3) حل مدل، (4) اعتبارسنجی مدل و (5) پیاده سازی مدل، می باشد. هدف این است که مجموعه خطر هایAWT IMAGE به نحوی به n عضو نیروی کار تخصیص داده شود که حداکثر خطر اعضای نیروی کار کمینه شود (استخراج مساله). متناظر با شرایط و محدودیت های سیستم شغلی، مساله در قالب یک مدل برنامه ریزی خطی، مدلسازی ریاضی شده است. اجزای این مدلسازی ریاضی شامل تابع هدف کمینه سازی حداکثر خطر شغلی نیروی کار، محدودیت های ساختاری مساله (هر شغل در هر بازه ی زمانی می بایست به یک نیروی کار تخصیص داده شود و همچنین هر نیروی کار در هر بازه ی زمانی می بایست مشغول انجام تنها یک شغل باشد)، پارامترها (تعداد n نیروی کار، n شغل در T بازه ی زمانی، خطر های مشاغلAWT IMAGE) و متغیرها (تخصیص شغل در بازه های زمانی به نیروی کار) است (مدلسازی). از آنجاییکه مدل یک مدل برنامه ریزی خطی است از نرم افزار بهینه سازی Lingo و کدنویسی در آن جهت حل بهینه استفاده شد (حل مدل و اعتبارسنجی).
  یافته ها
  مدل گردش شغلی پیشنهادی در یک کارگاه نیمه صنعتی که در آن نارضایتی نیروی کار ناشی از مشکلات ارگونومیکی گزارش شده است، بررسی شد و مدلسازی ریاضی برای کارگاه مدنظر انجام شد (پیاده سازی مدل). این مدل ریاضی خطی شامل 144 متغیر تصمیم، 54 محدودیت و یک تابعه هدف ساخته شد. مدل توسط نرم افزار Lingo اجرا شد و نتایج شامل 138 متغیر با مقدار بهینه ی صفر و 6 متغیر با مقدار بهینه ی یک است. این نتایج، ترتیبی بهینه از تخصیص و گردش شغلی نیروی کار را در اختیار قرار می دهد که اگر تخصیص شغلی با این ترتیب انجام شود، نیروی کار در متعادل ترین حالت ریسک شغلی قرار می گیرد و ریسک شغلی بین همه به نسبت منطقی تقسیم می شود. همچنین تخصیص بهینه مشاغل به افراد حاکی از کاهش خطر شغلی همه افراد (مقدار محاسبه شده برای تابع هدف بهینه) به سطح 1.25 می باشد.
  نتیجه گیری
  خروجی اصلی این تحقیق یک برنامه بهینه جهت تخصیص مشاغل در برنامه ی کاری یک سیستم تولیدی است که نه تنها ملاحظات شغلی را لحاظ می کند بلکه خطر ارگونومیک مشاغل را کمینه نموده و به رضایت شغلی ناشی از تعدیل ریسک شغلی هم می انجامد. نتایج نشان دهنده ی تاثیر برجسته ی گردش شغلی بر تنظیم خطر شغلی بین نیروی کار در سطح مناسب و بهبود رضایتمندی نیروی کار دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، گردش شغلی، عوامل خطر ارگونومیک، بهره وری، رضایتمندی نیروی کار
 • آرش شهبازیان خونیق *، جواد مصرآبادی، ناهید افتخاری فر صفحات 25-34
  زمینه و هدف
  فرسودگی شغلی نوعی واکنش فرد به عوامل فشارزای میان فردی در محیط کار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان شهر اهر اجرا شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی بر روی 126 نفر از کارکنان بیمارستان که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های انگیزش شغلی کارکنان، اهمال کاری شغلی کارکنان و فرسودگی شغلی مسلش استفاده گردید. داده های به دست آمده به وسیله آزمون های آماری توصیفی و آزمون های استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  بین انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معناداری مشاهده شد (05/0P<) و بین اهمال کاری شغلی و فرسودگی شغلی نیز رابطه مثبت معنادار مشاهده شد (05/0P<). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که نمرات انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی می توانند تقریبا بخش متوسطی از واریانس نمرات فرسودگی شغلی را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  انگیزش شغلی ، اهمال کاری شغلی و فرسودگی شغلی در سازمان ها و ادارات مختلف موضوعی مهم و تاثیرگذار است. با توجه به ارتباط نزدیک این سه مشخصه باهم در هرگونه برنامه ریزی برای پژوهش و اصلاح امور، لازم است این رابطه در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، اهمال کاری شغلی، فرسودگی شغلی
 • رضا خانی جزنی، امیر کاوسی دولانقر، سید محمد سید مهدی، محمد مقیسه، احمد جلیلی * صفحات 35-43
  زمینه و هدف
  کفاش ها نیاز به کار ماهیچه ای دارند ، ظرفیت قلبی- تنفسی آنان عامل تعیین کننده ی عملکرد و بهره وری وظایف روزانه می باشد و با توجه به شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی و همچنین وجود بارکاری سنگین در کارگران صنف تولید کنندگان کفش ما را برآن داشت که تا به مطالعه بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی-عضلانی با شاخص استرین شغلی(SI) وتوانایی کار جسمیکارگران صنف تولید کنندگان کفش بازار تهرانبپردازیم
  روش بررسی
  در این مطالعه، صنف تولید کفش به 5 وظیفه برشکاری، رویه سازی، پیشکاری، چسب زنی و کارجمع کن (بسته بندی و...)تقسیم شد.از پرسشنامه استاندارد نوردیک جهت دستیابی به نرخ شیوع اختلالات اسکلتی –عضلانی و با استفاده از روش تست پله Tuxworth & Shahnavaz جهت ظرفیت هوازی و از شاخص استرین شغلی جهت برآورد ارگونومیکی و سپس داده های مورد نیاز، از نرم افزار SPSS20جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  تعداد کل نمونه 235 مورد، بین استرین شغلی با اختلالات اسکلتی عضلانی بخش انتهائی اندام فوقانی (سمت راست ، سمت چپ ) با استفاده ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معنادار یافت شد اما نتایج حاصل از بررسی ارتباط امتیاز شاخصVo2max کارگران صنف تولید کفش با اختلالات اسکلتی عضلانی شانه، آرنج مچ دست و پا ران، ستون فقرات و کمر و به عبارتی با کلیه اندام ها معنی دار نداشت
  نتیجه گیری
  اختلالات اسکلتی – عضلانی بخش انتهائی اندام فوقانی ( مچ دست، شانه و آرنج) همبستگی قوی با استرین شغلی دارد. برنامه ریزی مناسب برای کاهش استرین شغلی می تواند به کاهش اختلالات عضلانی و اسکلتی اندام فوقانی در کفاشان می باشد
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، استرین شغلی، وتوانایی کار جسمی، ارگونومی
 • زهرا سبزی، زهرا رویانی *، حمیده منچری، علی اکبر آقایی نژاد، قربان محمد کوچکی، سهیلا کلانتری، مریم چهره گشا صفحات 44-52
  زمینه و هدف
  پرستاران نقش محوری را در سیستم مراقبت های بهداشتی بازی می کنند و به دلیل ماهیت شغلی استرس بالایی را تجربه می کنند که غفلت از شناخت و مقابله با این استرس ها سبب عوارض جبران ناپذیری خواهد شد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تعیین متغییر های پیش بین استرس شغلی در پرستاران بخش های ویژه گرگان انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی به روش همبستگی است که در سال 1393انجام شد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه های: اطلاعات دموگرافیک و استرس شغلی پرستاران (ENSS)Expanded Nursing Stress Scale[1] بود. محیط پژوهش شامل بخش های ویژه بیمارستان های دانشگاهی گرگان بود. 74 پرستار با روش نمونه گیری سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. داده های آماری در محیط (16SPSS=ver) با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری 05/0 p< تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان در مطالعه (33/6±39/33) سال بود. بیشترین موقعیت استرس زا درگیری با سوپروایزر(59/0±65/2) بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان داد که عامل جنسیت(57/21 =β و014/0P= ) و کار دربخش دیالیز (08/27=β و001/0 (P ≤ ) پیش بینی کننده خوبی برای استرس شغلی است .
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن برخی ابعاد استرس در پرستاران مانند درگیری با سوپروایزر و همچنین وجود ارتباط بین استرس شغلی و عواملی چون کار در بخش دیالیز و جنسیت لازم است مدیران پرستاری تمهیداتی درجهت پیشگیری وکاهش استرس و حمایت کافی از پرسنل بکار بندند.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، بخش مراقبت ویژه، پرستار
 • مجید معتمدزاده، مسعود شفیعی مطلق، وحیده ابوالحسن نژاد، طالب عسکری پور، علی محمد عباسی، حامد آقایی * صفحات 53-64
  زمینه و هدف
  رانندگان تاکسی گروه بزرگی از رانندگان حرفه ای هستند که زمان زیادی از فعالیت روزانه خود را به رانندگی مشغول هستند. نظر به اهمیت تصادفات رانندگی به عنوان یکی از معضلات سیستم ایمنی ترافیک کشور، اصلاح رفتارهای غلط رانندگی این گروه می تواند تاثیر زیادی بر کاهش تصادفات داشته باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 245 نفر از رانندگان تاکسی در سال 1393 انجام گردید. پرسشنامه ای متناسب با اهداف پژوهش در دو بخش، شامل اطلاعات دموگرافیک و سنجش علل عدم استفاده شبانه از سیستم روشنایی خودرو تهیه شد. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرکارشناسان و اساتید تایید، و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 72/0 تایید شد.
  یافته ها
  در این مطالعه مشخص شد که 9/26درصد رانندگان در هنگام شب، سیستم روشنایی وسیله نقلیه خود را روشن نمی کنند. بیشترین محل عدم استفاده از سیستم روشنایی، میادین اصلی شهر(2/46درصد) توسط رانندگان گزارش گردید. فراموشی در روشن نمودن چراغ خودرو (28/14درصد) و استهلاک چراغ (06/13درصد) از دلایل اصلی عدم استفاده از سیستم روشنایی خودرو توسط رانندگان گزارش شد. همچنین میان متغیرهای چون فعالیت در رانندگی تاکسی به عنوان شغل اصلی (0001/0P-Value=)، عدم دریافت اخطار از طرف سرنشینان (0001/0P-Value=) و میزان تحصیلات (012/0P-Value=) با عدم استفاده شبانه از سیستم روشنایی خودرو ارتباط معناداری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که دلیل اصلی عدم استفاده از سیستم روشنایی فراموشی گزارش شده و اکثر این افراد تا به حال به دلیل عدم استفاده از سیستم روشنایی خودرو در ساعات شبانه هیچگونه اخطار یا جریمه ای از طرف پلیس دریافت نکرده اند، لازم است از آموزش و اعمال مقررات به عنوان یکی از راه های ایجاد فرهنگ صحیح ترافیک و ارتقای عملکرد رانندگان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: رانندگان تاکسی، نگرش، سیستم ایمنی ترافیک، سیستم روشنایی خودرو، تصادف
 • حمیدرضا مکرمی *، علیرضا چوبینه، مرتضی نظیفی صفحات 65-74
  زمینه و هدف
  پرسشنامه های خود گزارشی استاندارد، با توجه به ارزان بودن و سهولت تلخیص و تحلیل نتایج آن ها جزء مهم ترین و پرکاربردترین رویکرد ها در شناسایی و سنجش عوامل استرس زای مرتبط با کار به شمار می روند. مطالعه حاضر با هدف انجام مروری بر پرسشنامه های موجود در زمینه عوامل استرس زای مرتبط با کار انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مروی نظام مند، کلیه پرسشنامه های موجود در زمینه عوامل استرس زای شغلی در یک محدوده زمانی از سال 1975 تا 2016 از طریق جستجو در چندین پایگاه نمایه سازی و استنادی معتبر جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مجموع با توجه به معیارهای انتخاب در نظرگرفته شده، 23 پرسشنامه شرایط ورود به مرحله نهایی مطالعه را پیدا کردند. همه ی این پرسشنامه ها در کشورهای صنعتی و توسعه یافته طراحی و توسعه یافته بودند. با این حال، طبق مرور پیشینه ما، فقط ویژگی های روان سنجی ترجمه های فارسی پرسشنامه ی محتوای شغل (JCQ)، پرسشنامه ی عدم توازن تلاش-پاداش (ERI)، پرسشنامه ی روانی-اجتماعی کپنهاگن (COPSOQ)، ابزار نشانگر استانداردهای مدیریت اجرایی بهداشت و ایمنی (HSE-MS)، پرسشنامه ی عمومی نوردیک برای عوامل روانی-اجتماعی در محیط کار (QPSNordic) و پرسشنامه ی استرس شغلی عمومی نایوش (GJSQNIOSH) مورد مطالعه قرار گرفته بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به تعدد پرسشنامه های موجود و خرد-مقیاس های آن ها، پیشنهاد می شود محققان و سازمان های مختلف در ایران، ابتدا با استفاده از مطالعه های کیفی، عوامل استرس زای مرتبط با مشاغل خاص خود را شناسایی کنند و سپس با طراحی پرسشنامه های استاندارد خاص خود یا با استفاده از خرد- مقیاس های پرسشنامه های موجود که پوشش دهنده ی مسائل خاص آن ها است، اقدام به سنجش عوامل استرس زای شغلی در محیط کاری خود نمایند.
  کلیدواژگان: استرس، عوامل استرس زای مرتبط با کار، ارزیابی ریسک، پرسشنامه، مرور نظام مند
 • مرتضی دهقان *، افسانه ملک پور، فرزاد مردانی صفحات 75-83
  زمینه و هدف
  کمردرد از شایعترین ناراحتی های اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار در حرفه پرستاری می باشد. این مطالعه به مقایسه انجام تمرینات ورزشی ویلیام و پیاده روی در کاهش کمردرد های غیر تروماتیک در پرستاران می پردازد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون، پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستانهای آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد که مبتلا به کمردردهای حاد و مزمن بودند به صورت سرشماری در فاصله زمانی فروردین تا خرداد 1394 وارد مطالعه شدند. که تعداد آنها 100 نفر بوده و در دو گروه 50 نفره بصورت تصادفی تقسیم شدند. برای گروه اول تمرینات ویلیامز یکبار در روز و برای گروه دوم 20 دقیقه پیاده روی روزانه در نظر گرفته شد. یافته های دموگرافیک، سابقه پزشکی و شدت درد (مزمن و حاد) قبل و بعد از مطالعه بررسی گردید. نتایج به کمک نرم افزار آماریSPSS22 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در هر دو گروه اختلاف میانگین شدت درد قبل از مداخله و شدت درد بعد از مداخله معنی دار به دست آمد (001/0P=). با انجام پیاده روی شدت درد پرستاران مبتلا به کمردرد حاد بیشتر از افراد دارای کمردرد مزمن کاهش پیدا کرد در حالیکه در گروه تمرینات ورزشی ویلیامز میزان کاهش درد در پرستاران دارای کمردرد مزمن بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  انجام پیاده روی در کاهش درد افراد مبتلا به کمردرد حاد و انجام تمرینات ویلیامز در کاهش درد افراد مبتلا به کمردرد مزمن موثرتر بود. ترکیب این تمرینات با سایر روش های طب مکمل باعث بهبودی بیشتر درد در افراد مورد مطالعه شد.
  کلیدواژگان: کمردرد غیرتروماتیک، حرفه پرستاری، تمرینات ورزشی ویلیام، پیاده روی
 • زهره محبیان، حبیب الله دهقان * صفحات 84-95
  زمینه و هدف
  خستگی ذهنی در وظایف نیازمند توجه باعث کاهش بازدهی و افزایش خطا شده که این موضوع یکی از عوامل ایجاد حوادث ناشی از کار می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کیفیت خواب وخستگی ذهنی بر روی توجه و زمان واکنش در شرایط آسایش حرارتی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بر روی 33نفر از دانشجویان در اتاقک تنش های حرارتی انجام شد. آزمودنی ها در مدت 5/1ساعت مواجهه با دمایc°22 وسطوح مختلف روشنایی500،200و1500لوکس آزمونهایی از قبیل آزمون عملکرد پیوسته برای سنجش توجه،دستگاه سنجش زمان واکنش برای اندازه گیری زمان واکنش،پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ وچک لیست خستگی ذهنی را انجام دادند.داده ها با آزمون رگرسیون خطی چندگانه وضریب همبستگی پیرسون ونرم افزار20spss آنالیزشدند.
  یافته ها
  ارتباط بین خستگی ذهنی قبل و بعد از مواجهه باسطوح200و1500 لوکس معنی دار شده (05/0P˂)و بیشترین مقادیر را در سطوح 200و 500لوکس داشتند.ارتباط خستگی ذهنی قبل از مواجهه با سطح 200 لوکس با خطای ارتکاب و زمان واکنش تشخیصی معنی دار شد(05/0P˂). ارتباط خستگی ذهنی بعد از مواجهه با سطح 500 لوکس با زمان واکنش انتخابی دوصدا معنی دار شد(05/0P˂).ارتباط کیفیت خواب با آزمون عملکردپیوسته معنی دار نشد(05/0P˃) اما با زمان واکنش تشخیصی در روشنایی200لوکس و زمان واکنش انتخابی دو رنگ در 500لوکس معنی دار شد(05/0P˂).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد میزان خطا،زمان واکنش و عدم توانایی افراد در فکر کردن بعلت خستگی ذهنی زیاد،روشنایی وکیفیت خواب نامناسب،افزایش یافته است. بنابراین ضروریست تا در پستهای کاری که نیاز به توجه، تمرکز و واکنش به محرک دارند، با در نظر گرفتن میزان کیفیت خواب و خستگی ذهنی شرایط محیط کار را از لحاظ گرما و روشنایی بهینه سازی نمود.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، خستگی ذهنی، روشنایی، توجه، زمان واکنش
 • صیاد پی سپار، رضا غلام نیا *، امیرحسین متین صفحات 96-112
  زمینه و هدف
  ارزیابی عملکرد HSE یکی از الزامات موفقیت سازمان ها جهت بهبود وضعیت HSEاست. به نظر می رسد مدل های موجود جهت ارزیابی عملکرد HSE، تمامی معیارها را مدنظر قرار نداده اند. از طرفی، مدل های خارجی در توصیف، تبیین و ارزیابی مناسب موضوعات HSE کشور ایران از توانمندی بالایی برخوردار نیستند. ازاین رو، هدف این مطالعه، توسعه مدلی جدید جهت ارزیابی و رتبه بندی عملکرد HSE است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توسعه ای-کاربردی، ابتدا مدل های ارزیابی عملکرد HSE شناسایی ومعیارهای مشترک و متمایز استخراج و پس از مصاحبه با خبرگان و تلفیق نتایج، معیارهای ارزیابی عملکرد در دو گروه توانمندساز و نتایج شناسایی شدند. سپس برای هرکدام از معیارها، تعدادی زیرمعیار و برای هرکدام از زیرمعیارها، تعدادی نکته راهنما با نظرسنجی از خبرگان استخراج گردید.در پایان وزن معیارها و زیرمعیارها با مقایسه زوجی و تحلیل سلسله مراتبی فازی تعیین شد.
  یافته ها
  مدل ارزیابی عملکرد HSE (odelHSE Performance Assessment M) به ترتیب وزن با معیارهای نه گانه نتایج ایمنی، نتایج سلامت، نتایج محیط زیست، فرآیندها، نتایج اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، خطی مشی و استراتژی، رهبری، شراکت ها و منابع سازمانی و مدیریت کارکنان ، با 19 زیرمعیار و 157 نکته راهنما شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  معیارهای نتایج وزن بیشتری نسبت به معیارهای توانمندساز کسب نمودند. سه معیار فرایندها، خط مشی و استراتژی و رهبری بخش اعظم از وزن توانمندسازها را تشکیل دادند که فرایندها بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. بیشترین امتیاز و درصد وزنی به نتایج ایمنی تعلق یافت.
  کلیدواژگان: عملکرد HSE، ارزیابی، توانمندساز، نتایج، تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • سمیرا رحیم نژاد، عبدالرحمن بهرامی، فرشید قربانی شهنا، رزاق رحیم پور صفحات 113-122
  زمینه و هدف
  ارزیابی ریسک سلامتی، فرایندی جهت برآورد احتمال تاثیر مواجهه مواد شیمیایی موجود در محیط کار در شرایط فعلی یا آینده بر سلامتی انسان می باشد. هدف مطالعه حاضر مقایسه روش سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA ) و دپارتمان منابع انسانی مالزی در ارزیابی ریسک هیدروکربن های سرطانزا می باشد.
  روش بررسی
  ترکیبات شیمیایی شامل بنزن، اپی کلروهیدرین، تری کلرواتیلن، استیرن و اتیل بنزن بوده که با توجه به انتشار در محیط کار و خطر سرطانزایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. روش تجزیه ای بر اساس روش های نمونه برداری شماره 2549 و 1501 مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا بوده و تجزیه نمونه ها به روش گازکروماتوگرافی-طیف بین جرمی انجام گرفت و سپس روش EPA با روش دپارتمان منابع انسانی مالزی جهت ارزیابی ریسک سلامت کارگران که در مواجهه با ترکیبات سرطانزا بودند مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  شاخص سرطانزایی طول عمر(LCR) در روش EPA با نتایج دپارتمان منابع انسانی مالزی مورد مقایسه قرار گرفته و بر اساس روش EPA ریسک خطر سرطانزایی جهت بنزن و تری کلرواتیلن در همه مجتمع ها و نیز در اپی کلروهیدرین، اتیل بنزن در اکثرمجتمع ها، بیش از حدود توصیه شده سازمان بهداشت جهانی ولی در مطالعه به روش دپارتمان منابع انسانی مالزی ریسک احتمالی می باشد.
  نتیجه گیری
  روش ارزیابی ریسک EPA برکاهش مقدار آلاینده به کمترین مقدار ممکن جهت حفاظت محیط زیست و سلامت انسان تاکید داشته و مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است نتایج ریسک منابع انسانی مالزی با نتایح روش EPA سازگاری یکسان ندارد.
  کلیدواژگان: هیدروکربن های سرطانزا، ارزیابی ریسک، روش دپارتمان منابع انسانی مالزی، روش سازمان حفاظت محیط زیست امریکا
 • محمدرضا جعفری، شهرام وثوقی *، مهناز نصرآبادی، محمد خندان صفحات 123-133
  زمینه و هدف
  تصادفات و خسارات مالی و جانی ناشی از آن، به یکی از چالش های جوامع بشری تبدیل شده است؛ بطوریکه آمار مرگ و میر جاده ای در ایران از سال 1384 تا 1393 عدد بسیار بالای 219172 نفر رانشان می دهد.
  روش بررسی
  در این تحقیق با استفاده از شاخص جهانی و معتبر RSDI که بیان کننده وضعیت کلی ایمنی جاده ها بوده و شامل نه شاخص تاثیرگذار است به تحلیل وضعیت ایمنی جاده ها در ایران و ده کشور آسیای جنوب شرقی در بازه زمانی مارچ 2010 تا مارچ 2011 پرداخته شده است. با توجه به ماهیت شاخص ها از دو روش وزن دهی میانگین ساده و وزن دهی ذهنی استفاده گردید.
  یافته ها
  ایران توانست به ترتیب با نمرات 35/48 و 29/45 برای روش های میانگین ساده و وزن دهی ذهنی، سطح ایمنی متوسط و رتبه چهارم را در سال 2011 در میان یازده کشور مورد بررسی بدست آورد. با وجود بهبود در بعضی از شاخص ها نسبت به سه سال گذشته همچنان در بسیاری شاخص ها بخصوص در شاخص های مرتبط با مرگ و میر و حوادث جاده ای و نیز رفتار رانندگان وضعیت نامناسب می باشد. نکته مهم اینکه روش وزن دهی ذهنی با توجه به تغییر دادن وزن ها براساس اهمیت و نقش آنها نسبت به روش میانگین ساده دقیق تر عمل می نماید.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این موضوع بوده که ایران در چند سال اخیر توانسته خود را از سطح پایین ایمنی جاده به سطح متوسط برساند. با این وجود همچنان کشور ما دارای شرایط مناسبی از لحاظ رتبه بندی و مقادیر بدست آمده از شاخص ها نمی باشد.
  کلیدواژگان: حوادث جاده ای، توسعه ایمنی جاده، شاخص ایمنی جاده
 • حسین ابراهیمی، سمیرا برکات *، احسان الله حبیبی، مرضیه محمدیان صفحات 134-142
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه اختلالات اسکلتی – عضلانی و عدم سلامت روان دو مشکل بسیار مهم در بین افراد شاغل می باشد. مطاله حاضر با هدف مقایسه روش ROSA و RULA در ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارتباط آن با سلامت روان در کاربران رایانه انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر توصیفی - تحلیلی که از لحاظ زمانی مقطعی بود. 71 نفر از کارمندان اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها در 5 مرحله به شرح ذیل انجام شد: 1) بررسی اطلاعات دموگرافیک 2) بررسی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی با پرسشنامه نوردیک، ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی در بین کارکنان با استفاده از 3) روش ROSA4) روش RULA 5) بررسی سلامت روان. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارآماریSPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین شیوع ناراحتی های اسکلتی – عضلانی در کاربران رایانه در نواحی کمر، گردن، فوقانی پشت، شانه و کتف بود. میانگین نمره ROSA، RULA و سلامت روان به ترتیب 92/0 ±75/5، 2/1 ± 35/4 و 95/12 ± 89/24 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در دو روش ROSA و RULA هر چند نمره نهایی محاسبه شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد اما نتیجه نهایی این دو روش همبستگی مستقیم و مطلوبی با یکدیگر داشتند.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی - عضلانی، ارزیابی سریع استرین اداری (ROSA)، ارزیابی سریع اندام فوقانی (RULA)، سلامت روان، ریسک فاکتور
 • فرزاد فیروزی جهانتیغ *، مریم استواره صفحات 143-154
  زمینه و هدف
  محدود بودن منابع اقتصادی و سرمایه گذاری در بیمارستان های آموزشی دانشگاهی، مسئله ای مهم به شمار می رود. بنابراین تخصیص بهینه بودجه و منابع موجود، تاثیر زیادی در ارائه خدمات مناسب درمانی و افزایش کارایی بیمارستان ها دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، با به کارگیری تحلیل پوششی داده ها، کارایی 40 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و با رویکرد ورودی و خروجی محور، توسط پنج ورودی و هشت خروجی مورد ارزیابی قرارگرفته است. درنهایت رتبه بندی واحدهای کارا با استفاده از روش پرومته صورت گرفته است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که 13 بیمارستان از مجموع 40 بیمارستان دارای کارایی کمتر از یک بوده و ناکارا محسوب می شوند. روش رتبه بندی پرومته، بیمارستان 20 را با مقدار جریان خالص 7452/0 به عنوان بهترین بیمارستان در بین بیمارستان های کارا تعیین کرده است.
  نتیجه گیری
  تحلیل حساسیت صورت گرفته روی اوزان، نشان می دهد که نتایج حاصل از مدل قابل اطمینان بوده و از کارایی بالایی برخوردار است و مدیران ارشد مراکز درمانی می توانند با استفاده از نتایج این رویکرد، برنامه ریزی لازم را جهت استفاده بهینه از منابع خود به کارگیرند.
  کلیدواژگان: کارایی بیمارستان، تحلیل پوششی داده ها، بازده به مقیاس، روش پرومته، تحلیل حساسیت
 • رضا فاریابی، مهدی مختاری، طاهره رحیمی، عباس جوادی، نرگس رستگاری * صفحات 153-164
  زمینه و هدف

  فعالیتهای کشاورزی برای تولید بیشتر محصول باعث به خطر انداختن سلامت کشاورزان و آلودگی محیط زیست شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت و ارتباط بین دانش، نگرش و عملکرد کشاورزان گلخانه دار شهرستان جیرفت در رابطه با اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی کاربرد سموم انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی و با رویکرد توصیفی- همبستگی است که روی 196 نفر از کشاورزان گلخانه دار(جامعه آماری بطور دقیق مشخص نیست، زیرا بیش از 6000 گلخانه در منطقه وجود دارد) با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شاخص روایی محتوایی برای تمامی سازه ها بیش از 98/0، نسبت روایی محتوایی بیش از 90/0 و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها بیش از 77/0 به دست آمد جمع آوری و از نرم افزار 18SPSS و آزمون های همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس برای تجزیه و تحلیل آنها استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان 11/8±77/39 سال و 4/96 درصد آنها مرد بودند. میانگین نمره دانش 85/1 ± 54/20، نگرش 27/3 ± 88/32 و عملکرد 41/2 ± 21/35 بود. با توجه به میانگین نمرات کسب شده وضعیت دانش و عملکرد شرکت کنندگاه در مطالعه مطلوب(میانگین نمره کسب شده بیش از 75 درصد نمره قابل اکتساب) و وضعیت نگرش آنها در حد متوسط(میانگین نمره کسب شده در محدوده 50 تا 75 درصد نمره قابل اکتساب) بود. بین میانگین نمره عملکرد با دانش و نگرش ارتباط معنی داری مشاهده شد (001/0p<). همچنین نمره دانش با جنس، سن، محل سکونت، میانگین سابقه کشاورزی و سابقه گلخانه داری (05/0p<)، نمره نگرش با سابقه کشاورزی و عملکرد با سابقه گلخانه داری (03/0p<) رابطه مثبت معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  نامطلوب بودن نمره عملکرد نامطلوب بودن نمره عملکرد کشاورزان در مواردی که می تواند آسیب جدی به سلامت خود کشاورز، ، محصولات گلخانه ای و محیط زیست نشان می دهد که لزوما مطلوب بودن دانش و نگرش باعث عملکرد مطلوب نخواهد شد و نیاز است مداخلات برنامه ریزی شده بر پایه مدل های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت که سایر عوامل درون فردی و بین فردی را مد نظر قرار می دهند مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: دانش، نگرش، عملکرد، کاربرد سموم، اثرات بهداشتی
|
 • Maryam Feize Arefi Engineer, Mohammad Javad Zare Sakhvidi Dr, Fatemeh Kargar Engineer *, Mehrdad, Mostaghaci Dr, Ghasem Zare Engineer, Zahra I. Maghsood, Fariba Zare Sakhvidi Pages 1-12
  Background And Aims
  The hospital staff services due to their jobs are daily exposed with disinfectant and cleaning substances and the exposure with these materials will cause dermatitis. The aim of this study was to determine the Affection risk to skin symptoms in hospital staff services due to continuous exposure to detergents and disinfectants.
  Methods
  In this cross-sectional study 170 male and female staff services in both Educational hospital of Yazdwere evaluated. Using Nordic questionnaire about the frequency of skin symptoms including:skin redness, swelling, scaling and small blisters,scaly and itching on the hands, forearms, and between the fingers of The employees were collected and analyzed by SPSS software 16 version.
  Results
  In this study the overall prevalence of hand dermatitis among the staff service was 36.8 percent . the most common symptom of skin dermatitis were scaling of the hands, forearms or fingers along the crack them (25.5 percent). Symptoms of redness and itching of the skin, hands, forearms or fingers with cracked skin were more in women than men .Symptoms of red skin and scaly hands, forearms or fingers and cracking of skin were more in individuals with less work experience.
  Conclusion
  The results showed a strong correlation between exposure in the workplace and skin dermatitis among workers in the service. In order to reduce exposure to detergents and reducing the incidence of skin dermatitis symptoms, use of appropriate gloves and proper training required in their use is recommended.
  Keywords: dermatitis, hospital staff, detergents, Nordic occupational skin questionnaire
 • Hadi Mokhtari * Pages 13-24
  Background And Aims
  The job safety is one of the necessary aspects of efficiency in humane resource manangement of every organization, and if organizations enable to reduce the rate of job accidents and undesirable stress, then performance of workers become more efficient. Hence, job rotation is as good as a rest to increase efficiency. The aim of this research is to design an appropriate job rotation system in order to reduce job risks in terms of ergonomic risks of jobs.
  Methods
  This research is aimed to design a job rotation system by using a mathematical modeling approach in which in addition to satisfying employer needs, it reduces ergonomic risk of jobs. The research method in this research is application in terms of goal, and is mathematical descriptive in terms of method, which includes: (1) problem extraction, (2) modeling, (3) model solving, (4) model verification, and (5) model implementation. The aim is to all of the risksAWT IMAGEis assigned to n workers such that maximum risk of all workers are minimized (problem extraction). According to conditions and constraints of system, the problem is modeled as a linear programming model. The parts of this model includes objective function of minimization of maximum job risk of human resource, structural constraints of problem (each job should be assigned just to one worker at any time, and each worker should occupy just one job), parameters (n workers, n jobs at time interval T, jobs risksAWT IMAGE), and variables (job assignment at time intervals to workers) (modeling). Since the model is a linear programming model, the Lingo optimization software and coding in it is used to solve optimally (model solving and verification).
  Results
  The optimal model of job rotation system was evaluated in semi-industrial work-station where dissatisfaction of workers from ergonomics problems has been reported (model implementation). This mathematical linear model is constructed with 144 decision variables, 57 constraints and a objective function. The model is implemented by Lingo software and the results include 138 zero optimal variables and 6 one optimal variables. These results provide an optimal sequence of assignment and workers job rotation that can be used to make most moderate state of job risks and divide the job risks in a logical proportion among all workers. The optimal assignment of jobs to workers implies the reduction of job risks for all workers to 1.25 (calculated value for optimal objective function).
  Conclusions
  The main output of this research is a optimal plan for job assignment in a work plan of a production system which not only considers job conditions but also minimizes ergonomic risk of jobs and also leads to job satisfaction due to moderate job risk. The results demonstrate outstanding effect of job rotation on setting of job risk among workers at an appropriate level, and improvement on worker's satisfaction.
  Keywords: Human Resource Management, Job Rotation, Ergonomics Risk Factors, Efficiency, Human Resource Satisfaction
 • Arash Shahbaziyankhonig *, Javad Mesrabadi, Nahid Eftekharifar Pages 25-34
  Background And Aims
  Job burnout is the person's reaction to interpersonal stressors in the workplace. This research has been conducted to examine the role of occupational motivation and job procrastination in predicting of job burnout the employees of Ahar city hospital.
  Methods
  The research conducted with the correlational method on 126 staff's of the hospital that selected by random sampling. The questionnaire of staff's occupational motivation, procrastination and Maslach's job burnout used in order to collect the data. The collected data analysed by Pearson correlation and multiple regression.
  Results
  There is a significant negative relation between occupational motivation and job burnout (P>0/05). Also, there is a significant positive relationship between procrastination and job burnout (P>0/05). The results of multiple regression analysis showed that the scores of occupational motivation and procrastination can predict the job burnout scores.
  Conclusion
  Occupational motivation, procrastination and job burnout are the important and effective issues in every organisation. Considering the close relation these features together in any planning for research and reform, it is necessary to be considered this relation.
  Keywords: Occupational motivation, Procrastination, Job burnout
 • Reza Khani Jazni, Amir Kavousi Dolanghar, Seyed Mohammad Seyed Mehdi, Mohammad Mughiseh, Ahmad Jalili * Pages 35-43
  Background And Aims
  Cardiorespiratory capacity determines performance and productivity of daily jobs.Shoe production workers have heavy work load and musculoskeletal disorders is prevalent in this job. Investigation on the relationship between musculoskeletal disorders (MSDs) and job strain index (SI) and physical activity capability of shoe workers can help to reduce MSDs.
  Methods
  This study was done on 235 shoe workers of Tehran Great Bazar. Cases of the study were categorized as having 5 roles of cutting, coating, preworking, gluing, and finishing (packaging, etc.). Nordic questionnair was used to assess the rate of musculoskeletal disorders, and Tuxworth & Shahnavaz step-test was used to find aerobic capacity, and the job strain index was used for ergonomic estimation. All data were analyzed using SPSS 20 software.
  Results
  Between job strain and musculoskeletal disorders of end part of upper limbs (right side, left side), a significant relationship was found (p0.05).
  Conclusion
  Musculoskeletal disorders of terminal part of upper organs (wrist, shoulder, and elbow) had strong correlation with job strain. Proper planning to reduce job strain and ergonomic training can reduce the risk of MSDs in terminal part of upper organs in shoe makers.
  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Job Strain Index, Physical Activity, ergonomic
 • Zahra Sabzi, Zahra Royani *, Hamideh Mancheri, Ali Aghaeinejad, Mohammad Kochaki, Soheila Kalantari, Maryam Cherehgosha Pages 44-52
  Background And Aims
  Nurses experience high stress levels due to the nature of their job, neglect of understanding and coping with this stress will result irreparable effects . Accordingly, the present study was performed to investigate the relationship between Job stress and coping strategies among intensive ward nurses in Gorgan.
  Methods
  This study was a descriptive correlational study that was conducted in 2014. The instrument used in this study included a demographic questionnaire, Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) and the Folkman and Lazarus Coping Style Questionnaire. Environment of research included critical care unites of Gorgan universal`s hospitals. Sampling was carried in census sampling method. 74 nurses participated in the study. After collecting data analyzed in SPSS software (16= ver). using descriptive statistic and deductive statistic at significant level of p
  Results
  The mean age of the participants was 33/39±6/33 years. Most stressful condition was conflict with the supervisor (2.65±0.59). The most commonly used strategies were self-control (5± 14.18). The results of multiple regression analysis showed that the variables gender (21.57 = β, and P = 0.014) and working in dialysis unit (27.08 = β and P ≤.001) are good predictors for occupational stress.
  Conclusion
  according to the high level of some stress dimensions such as conflict with supervisor among nurses, and also The relationship between job stress and factors such as work in dialysis ward and gender, it is necessary Nurse managers apply some measures to prevent and reduce stress by improving the work environment, coping methods training and sufficient support of personnel
  Keywords: Job Stress, Coping Strategies, intensive care units, nurse
 • Majid Motamedzade, Masuod Shafii Motlagh, Vahideh Abolhasannejad, Taleb Askaripoor, Alimohammad Abbasi, Hamed Aghaei * Pages 53-64
  Background And Aims
  taxi drivers are a large group of professional drivers, who spend so much time in driving. Considering traffic collisions as one of the Traffic Safety System in the country, modification of improper driving behaviors of this group can result in a significant decrease in accidents.
  Methods
  This analytical-descriptive study was conducted on 245 taxi drivers in 2013. A questionnaire aimed into two sections: demographic information and reasons for lack of night use of the automotive lighting system was designed. The content validity of the questionnaire was confirmed by the experts and professors’ comments and its reliability was confirmed by Cronbach's coefficient alpha (0.72).
  Results
  It was found that 26.9% of the drivers do not turn on their automotive lighting system over nigh. Most in main squares of the city (46.2%). Forgetfulness in turning car’s light on (14.28%) and depreciation on car lights (13.06%) are the major reasons. Moreover, a significant relationship was observed among variables like working in taxi driving as the main occupation (P-Value= 0.0001), lack of receiving warning from passengers (P-Value= 0.0001), the level of education (P-Value= 0.012) and lack of using automotive lighting system.
  Conclusion
  Considering that forgetfulness was the main reason for lack of using the lighting system and most of the drivers have not been received any warning or punishment from police because of lack of using lights overnight, it is essential to use appropriate training and exertion of regulations, as one of the ways to create correct culture of traffic and improve driver performance.
  Keywords: Taxi Driver, Attitude, Traffic Safety System, Auto Lighting System, Accident
 • Hamidreza Mokarami *, Alireza Choobineh, Morteza Nazifi Pages 65-74
  Background And Aims
  Standardized self-report questionnaires, because of their low costs and the ease of the summarization and analysis of their results, are considered as the most important and widely used approach to identifying and assessing work-related stressors. Current study was carried out with the aim of reviewing the available questionnaires for work-related stressor factors.
  Methods
  In this systematic review study, all the available work-related stress questionnaires in the time span from 1975 to 2016 were collected through running search in several authentic indexing and citation databases and then the collected questionnaire were examined.
  Results
  Generally, according to the criteria considered, a total of 23 questionnaires met the inclusion criteria for the final stage of the study. All these questionnaires had been designed and developed in industrial countries. However, according to our literature review, the psychometric properties had only been studied for the Persian translations of the Job Content Questionnaire (JCQ), the Effort-Reward Imbalance (ERI) questionnaire, the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), the Health & Safety Executive Management Standards Indicator Tool (HSE-MS), the General Nordic Questionnaire (QPS-Nordic), and the NIOSH Generic Job Stress Questionnaire (GJSQNIOSH).
  Conclusion
  With regard to the diversity of available questionnaires and their subscales, it is suggested that Iranian researchers and organizations, firstly identify the stressor factors related to their own specific jobs through running qualitative studies and then start to assess the occupational stressor factors related to their specific job environments through developing their own standardized questionnaires or employing the subscales of the available questionnaires covering their specific problems.
  Keywords: Stress, Work-related stressor factors, Risk assessment, Questionnaire, Systematic review
 • Morteza Dehghan *, Afsaneh Malekpour, Farzad Mardani Pages 75-83
  Background And Aim
  Low back pain is a prevalent musculoskeletal disorder associated with nursing profession. This study was conducted to compare the effects of Williams exercise and walking on relief of non-traumatic low back pain in nurses.
  Methods
  In this semi-experimental study with pretest-posttest design, 100 nurses with chronic and acute low back pain and working in Ayatollah Kashani and Hajar hospitals of Shahrekord were studied between March 2015 and June 2015. The patients were randomly assigned to two groups of 50 each. Group 1 were asked to perform Williams exercise once a day and group 2 was asked to walk for 20 min per day. The demographic characteristics, medical history, and (chronic and acute) pain severity were investigated before and after the interventions. The data were analyzed by SPSS 22.
  Results
  In both groups, mean difference in pain severity was significant after the intervention (P=0.001). Walking caused the pain of the nurses with acute low back pain to relieve more notably than the pain of those with chronic low back pain, while regarding Williams exercise, the pain relief was more marked in the nurses with chronic low back pain.
  Conclusion
  Walking is more effective on reluef of pain due to acute low back pain, and Williams exercise was more effective on relief of pain due to chronic low back pain. Combining these exercises and other approaches of complementary medicine may cause greater pain relief.
  Keywords: Non Traumatic Low Back Pain, Nursing profession, Williams exercise, Walking
 • Zohreh Mohebian, Habibollah Dehghan * Pages 84-95
  Background And Aims
  In accomplishing attention-consuming tasks, mental fatigue reduces productivity and increases error rate as the factors involved in work accidents. The present research goal was to study the effects of sleep quality and mental fatigue on attention and reaction time in the thermal comfort condition.
  Methods
  This experimental research was conducted on 33 university students in thermal stress chambers. The participants were exposed to 500, 200, and 1500 lx lightings for 1.5 hours at the 22 temperature to take the continuous performance test (CPT) (which assessed attention) and the reaction time test (which measured their reaction time), and complete the Pittsburgh Sleep Quality Inventory (PSQI) and the mental fatigue checklist. The collected data was analyzed in SPSS 20 using the multiple linear regression analysis and Pearson’s correlation coefficient methods.
  Results
  There was a significant relationship between levels of mental fatigue before and after exposure to 200 and 500lx lightings, and the highest level of mental fatigue was observed with the 200 and 500lx lightings (P˂0.05). The relationship of mental fatigue before exposure to the 200lx lighting with the error rate and reaction time was significant (P˂0.05). The relationship of mental fatigue after exposure to the 500lx lighting and the two-sound selective reaction time was significant (P˂0.05). The relationship of sleep quality was not significant in the CPT (continuous performance test) test (P˃0.05), but the relationship of sleep quality with the diagnostic reaction time (with the 200lx lighting) and the two-color selective reaction time (with the 500lx lighting) was significant (P˂0.05).
  Conclusion
  Research findings revealed that error rate, reaction time, and the inability to think increased because of extreme mental fatigue, inadequate lighting, and low sleep quality. Hence, it is necessary to optimize the heat and lighting of the workplace environments for positions that require attention, concentration and reaction to stimuli based on the sleep quality and mental fatigue levels.
  Keywords: Sleep quality, Mental fatigue, Lighting, Attention, Reaction Time
 • Sayyad Peysepar, Reza Gholamnia *, Amir Hossein Matin Pages 96-112
  Background And Aims
  HSE performance assessment is one of important requirement for HSE improvement. Apparently, the previous HSE performance assessment models have not considered all of the performance assessment criteria. On the other hand, foreign models can not culturally be applied in describing HSE performance in Iranian organizations. Therefore, this study was conducted with the aim of developing a new model for assessing and ranking of HSE performance.
  Methods
  In this expanding practical study, firstly, previous existed HSE performance models were identified; afterwards, common and distinct criteria were extracted. Simultaneously, interviewing with experts was done and performance assessing criteria were recognized. For each criterion, some sub criteria and for each sub criterion, some bullet points were extracted. Finally, the weights of criteria and sub criteria were detected by paired comparison and Fuzzy analytical hierarchical process.
  Results
  HSE performance assessment model was made of 9 criteria including safety results, health results, environment results, processes, economical and sociocultural results, policy and strategy, leadership, partnerships and resources, and human resources weighted respectively with 19 subcriteria and 157 guidance points.
  Conclusion
  Results criteria weighted more in comparison with enablers criteria. It was shown that processes, policy and strategy, and leadership weighted most part of enablers.. Processes weighted the highest score in enablers. Safety results gained the greatest rank of the results weight.
  Keywords: HSE performance, Assessment, Enabler, Results, AHP
 • Samira Rahimnejad, Abdulrahman Bahrami, Farshid Ghorbani Shanh, Razzagh Rahimpoor Pages 113-122
  Background And Aims
  A human health risk assessment is the process to estimate the nature and probability of adverse health effects in humans who may be exposed to chemicals in contaminated workplaces, now or in the future. The objective of this study is to compare risk assessment of carcinogen hydrocarbons of Environmental Protection Agency (EPA) method with the method of Department of human Resource of Malasia.
  Methods
  The chemical compounds were benzene, epiclorohydrine, trichloroethylene, styrene, ethyl benzene and 1,3-butadiene, that were emitted in workplaces and have carcinogenity risk therefore were considered for risk calculation in this study.
  The analytical procedure was based on method number 1501 and 2549 of National Institute Occupational Safety and Health, (NIOSH 1501 and 2549). Samples were analysed with gas chromatography-Mass spectrometry (GC–MS). The EPA method and Humun resources of Malasia were compared for health risk assessment of workers that exposed to carcinogen compounds in petrochemical complex.
  Results
  The lifetime cancer risk in EPA method was compared to results of Humun Resources of Malasia. The results of EPA method showed that carcinogen risk for benzene and trichloroethylene in all petrochemical complex and epiclorohydrine and ethyl benzene in most of complex were more than values recommended by the World Health Organization (WHO) but the carcinogen risk for these compounds were probability risk according the Humun Resources of Malasia method.
  Conclusion
  The EPA health risk assessment emphasize on decrease of compounds in ambient air as they have not any hazardous on humun health and environment and methods confirm by Word Health Organization. The results of Humun Resources of Malasia method has not compatibility with EPA method.
  Keywords: Carcinogenic hydrocarbons, Risk assessment, Department of Human Resources of Malaysia method, Environmental Protection Agency methods
 • Shahram Vosoghi * Pages 123-133
  Background And Aims
  Crashes and its related human and financial losses have been turned to be one of the challenges of human societies so that road death statistics shows a high number of 219172 in Iran from 2005 to 2014.
  Methods
  In this research, using global and valid Road Safety Development Index (RSDI) that illustrates general roads safety condition and consists of nine effective parameters, roads safety in Iran and 10 countries of southeast of Asia was analyzed from March 2010 to March 2011. Considering the charechtristics of the parameters, two scaling methods entitle "Simple Average Weighting" and "Subjective Weighting" were used.
  Results
  Iran's scores were 48.35 and 45.29 for Simple Average Weighting and Subjective Weighting respectively and was in middle level of safety also it ranked as the fourth country among 11 studied ones in 2011. Although some parameters got better, comparing three last years, in many of them especially number of death, crashes and driver's behavior conditions were unacceptable. The important point is that Subjective Weighting method acts more accurate than Simple Average method, respects to considering change of weights according to importance and their role comparing.
  Conclusion
  The research's findings illustrated that Iran moved toward middle level of road safety from lower levels in last years. However, regards to ranking and scores resulted from indexes it is not in desirable conditions.
  Keywords: Crashes, Road safety development, Road safety index
 • Hossien Ebrahimi, Samira Barakat *, Ehsanollah Habibi, Marzieh Mohammadian Pages 134-142
  Background And Aims
  Considering that of musculoskeletal disorders and lack of mental health are two problems very important among working people. The present study was conducted to aim comparing the ROSA and RULA method in assessing the risk of musculoskeletal disorders and its relationship with mental health on computer users.
  Methods
  This study was descriptive - analytic that cross-sectional in time. 71 employees were studied of Medical Sciences University. Data collection was carried out in five stages as follows: 1) demographical data investigation 2) Prevalence investigation of musculoskeletal disorders with Nordic questionnaire, assessment of ergonomic factors risk among employees using 3) ROSA method 4) RULA method 5) Evaluation of mental health. The collected data were analyzed by SPSS 20 software.
  Results
  The highest prevalence of musculoskeletal disorders was in computer users in the back, neck, upper back, shoulders and the scapula. Average scores ROSA, RULA and mental health of 5.75 ± 0.92, 4.35 ± 1.2 and 24.89 ± 12.95 respectively.
  Conclusion
  ROSA and RULA though the final score is calculated in two ways may differ, but the end result of both direct and positive correlation with each other.
  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Rapid office strain assessment (ROSA), rapid upper limb assessment (RULA), mental health, risk factors
 • Farzad Firouzi Jahantigh *, Maryam Ostovare Pages 143-154
  Background And Aims
  The limited economic resources and investment in university educational hospitals is an important issue. Therefore, the optimal allocation of existing funds and resources has a great impact on providing appropriate medical services and improving the efficiency of hospitals. This study aimed to evaluate the performance and efficiency of hospitals in Tehran University of Medical Sciences.
  Methods
  In this study, by employing data envelopment analysis, the performance of 40 hospitals of Tehran University of Medical Sciences was evaluated through five inputs and eight outputs, by assuming variable return on scale and with an input-and-output-based approach. Finally, the ranking of efficient units was done by PROMETHEE method.
  Results
  The results of DEA method showed that 13 out of 40 hospitals had a performance less than one and they were inefficient. Then, using PROMETHEE ranking method, Hospital 20, with a net flow of 0.7452, was designated as the best hospital among efficient hospitals.
  Conclusion
  The sensitivity analysis on weights was shown that the results of the model were reliable and had high efficiency. Using the results of this approach, top managers of healthcare centers can apply necessary planning to optimally use their resources.
  Keywords: Hospital's performance, Data Envelopment Analysis, Return on Scale, PROMETHEE Ranking Method, Sensitivity Analysis
 • Reza Faryabi, Mehdi Mokhtari, Tahereh Rahimi, Abas Javadi, Narges Rastegari * Pages 153-164
  Background And Aims

  Agricultural activities for produce more products Compromising farmers health and environmental pollution. This study was carried out to assess the status and correlations between knowledge, attitude and practice of Greenhouse Farmers of Jiroft Township in relation to adverse health and environmental effects of the use of pesticides in 2015.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 196 Greenhouse Farmers of Jiroft Township in 2015 with multistage random sampling method. Using a Researcher made questionnaire and data analyzed by using SPSS software and Spearman correlation test, Mann-Whitney and Kruskal Wallis were analyzed.

  Results

  The average age of participants was 39/77 ± 8/11 years and 96/4 percent were male. Average score of Knowledge was 20/54 ± 1/85, Attitude 32/88 ± 3/27 and performance was 35/21 ± 2/41. The performance score was statistically positive correlation with Knowledge and Attitude(p

  Conclusion

  Unsatisfactory performance score of farmers in cases that can exert harmful effects to their health, greenhouse products and environment shows that necessarily the optimal knowledge and attitude will not be cause to optimal Performance and is needed for planned interventions based on health education and health promotion models that consider the intrapersonal and interpersonal and other factors are taken into consideration.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Performance, Application of pesticides, Health Effects