فهرست مطالب

بررسی مسائل اجتماعی ایران - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • احمد نادری، آریاسپ دلورانی صفحات 1-21
  تهیدستان شهری از ابتدای قرن بیستم تا کنون در تغییر چهره شهر تهران موثر بوده اند. با این وجود بررسی ابعاد و کیفیت تاثیر گذاری این گروه با دشواری روبه رو است. کنش تهیدستان شهری جز در مواقعی خاص کنشی سازماندهی شده نیست و یا تهیدستان از طریق رسانه ها، مطالبات خود را به عنوان یک کل واحد با هویت مشخص به گوش جامعه نمی رسانند. نادیده ماندن کنش این گروه اجتماعی این را برای طرح یکی از پرسش های بنیادی این مقاله فراهم می سازد: تهیدستان شهری گروهی فعال‏اند یا منفعل و واکنش محور؟ هدف این مقاله تبیین فعال بودن کنش تهیدستان شهری با استفاده از صورت بندی رابطه این گروه و دولت بر مبنای کشمکشی گفتمانی است. هم چنین تلاش کردیم تا نشان دهیم چرا تحلیل گفتمان می تواند روشی مناسب برای تحلیل جنبش تهیدستان شهری باشد. با توضیح تقابل تهیدستان شهری و دولت کوشیده ایم تا به جای توضیح کنش این گروه بر مبنای ضرورتی صرفا اقتصادی، آن را از جنبه سیاسی-فرهنگی نیز تحلیل کنیم. برای نشان دادن رابطه دولت و تهیدستان شهری از آرای لوفبور، برای تحلیل استراتژی های فعالانه کنش تهیدستان شهری از نظریه تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه (رویکردی غیر ذات گرا) و برای ارائه تاریخی مختصر از شیوه های کنش تهیدستان در تهران عمدتا از آثار آصف بیات بهره گرفته ایم. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش اسنادی تاریخی است. این پژوهش محدود به شهر تهران و بازه زمانی 1358-1345 است. علت انتخاب این بازه، تاثیر انقلاب بر تقابل میان دولت و تهیدستان و تحلیل آن بر مبنایی گفتمانی است.
  کلیدواژگان: تهیدستان شهری، پیشروی آرام، دولت، ساختن معنا، سیاست های خیابانی، فضا، گفتمان
 • محمد عباس زاده، لیلا نصرالهی وسطی، لیلا دانش صفحات 23-49
  در دهه های گذشته زندگی مردمان روستایی، دستخوش تغییرات متعددی شده است که نمود و ماحصل نهایی این تغییرات را می‏توان در سبک زندگی آنان مشاهده نمود. سبک زندگی مجموعه‏ای از طرز تلقی‏ها، ارزش‏ها، شیوه‏های رفتار، حالتها و سلیقه‏ها در هر چیزی را در بر می‏گیرد. سازه یاد شده خود متاثر از زمینه‏های اجتماعی و فرهنگی متعددی است؛ به همین خاطر در این مقاله تلاش شده است از رویکرد کیفی با تاکید بر پدیدار شناسی استفاده گردد. در این پژوهش، داده‏های میدانی با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق، و معیار اشباع نظری در بین دختران جوان 14 تا 26 سال روستای صوفی گردآوری شده‏اند. یافته ها نشان می دهد که به دلیل افزایش سطح تحصیلات، گسترش رسانه‏های جمعی و افزایش تحرک جغرافیایی، سبک زندگی دختران روستایی از نظر پوشاک، گذراندن اوقات فراغت، آداب گفتار، مدیریت بدن، و شیوه تغذیه، مشابه با سبک زندگی مدرن دختران شهری متحول شده است. برندگرایی، مدگرایی، و متمایز بودن در لباس، تمایل به فضای مجازی و استفاده از ابزارهای ارتباطی برای گذراندن اوقات فراغت، سنت گریزی و تمایزگرایی در شیوه گفتار، علاقه به غذاهای فست فودی و استفاده از تجهیزات جدید برای طبخ غذا، و اهمیت دادن به مراقبت‏های آرایشی-بهداشتی و تناسب اندام مهمترین پدیده‏هایی هستند که در سبک زندگی این دختران مشهود بود. این تغییرات در سبک زندگی دختران روستایی زمینه چالشی جدیدی در برابر سبک سنتی روستایی است.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، دختران جوان، روستای صوفی، آسیب شناسی اجتماعی
 • هوشنگ نایبی، حسین رامشگر صفحات 51-78
  از ویژگی های بارز بازار کار ایران مسئله بیکاری است. در کنار هزینه های اقتصادی، اجتماعی بیکاری اثرات جدی نیز بر سلامت افراد می گذارد. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت سلامت روان جمعیت فعال اقتصادی (شاغل و بیکار) شهر تهران است و نیز قصد دارد به تبیین مولفه های اجتماعی و فرهنگی موثر اشغال بر روی سلامت روان جمعیت مورد مطالعه بپردازد. برای این منظور از استراتژی پژوهشی قیاسی استفاده شده است و مدل علی نظری از نظریه محرومیت پنهان اشتغال یهودا طراحی شده است.
  روش تحقیق پیمایش بوده و برای گردآوری اطلاعات از فن پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه افراد ساکن شهر تهران که ازلحاظ مشخصه نیروی کار در گروه جمعیت فعال اقتصادی قرار دارند را در برمی گیرد که تعداد 400 نفر از این جمعیت به شیوه نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب شده اند. برای سنجش سلامت روان از پرسش نامه سلامت عمومی و برای سنجش مولفه های نظریه محرومیت پنهان از شاخص مزایای پنهان و آشکار اشتغال استفاده شده است.
  نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که افراد شاغل نسبت به افراد بیکار از وضعیت سلامت روان بهتری برخوردار هستند و نیز افراد شاغل بهره مندی بیشتری از مزایای آشکار و پنهان اشتغال نسبت به افراد بیکار داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای اثر اشتغال با ضریب بتا (327/0)، مزایای پنهان (0٫345) فشار مالی (215/0-) به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های سلامت روان در بین افراد شاغل و بیکار هستند.
  کلیدواژگان: بازار کار، سلامت روان، جمعیت فعال اقتصادی، نظریه محرومیت پنهان، شاخص مزایای آشکار و پنهان اشتغال
 • سید مهدی اعتمادی فرد، فاطمه جعفری نجفی صفحات 79-102
  بررسی رابطه ی وضعیت اجتماعی متهمان سرقت و آرای صادره، نشان دهنده ی ارتباط میان دادرسی و ریشه های اجتماعی حقوق است و تعریفی واقعی تر از حقوق حاکم بر جامعه ارائه می دهد. مسائل اصلی که در مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی آن هستیم عبارتند از اینکه: کدام یک از زمینه های خانوادگی و اجتماعی متهمان، موثر بر روند دادرسی کیفری از ابتدای ورود به مرجع تعقیب تا اجرای حکم است؟ نحوه ی واکنش نظام دادرسی کیفری به اتهام افراد بر اساس این زمینه ها چگونه است؟ با دسته بندی الگوهای نظری مرتبط با موضوع تحقیق، دو دسته بندی مرسوم در قالب وفاقی (با تاکید بر رویکرد کارکردگرایی) و تضاد مد نظر قرار گرفت. بر این اساس، حساسیت های نظری به منظور پاسخ گویی به مسائل و ورود به میدان تحقیق سامان یافت. برای پاسخ گویی به مسائل تحقیق از روش کیفی و از ابزارهای مصاحبه، تحلیل اسناد و مشاهده در دادسرای ویژه سرقت و ناحیه 12 و دادگاه کیفری دو بعثت تهران استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد زمینه های خانوادگی و اجتماعی همچون جنسیت، نسل، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، قومیت و تابعیت متهمان بر روند رسیدگی دادرس به سرقت های خشن موثر است. یکی از محورهای اصلی استدلال دادرس هنگام صدور رای ارجاع به این زمینه هاست که به نظر می رسد آفریده ی نظام حقوقی نیستند بلکه یک سری قواعد و کلیشه های برخاسته از ساختار اجتماعی، فرهنگ، دین، اقتصاد و... هستند.
  کلیدواژگان: پایگاه اقتصادی-اجتماعی، سرقت خشن، فرایند دادرسی، قواعد حقوقی، نظام قضایی
 • شیرین احمدنیا، شمیم شرافت، کیانا تقی خان، سینا توکلی صفحات 103-117
  داغ ننگ برچسب بدنام کننده ای است که افراد مبتلا به اتیسم و خانواده های آن ها همواره در جامعه با آن مواجه می شوند. در این تحقیق با 20 مادر و 10 پدر دارای فرزند اتیسم در شهر تهران مصاحبه های عمقی انجام شده است. در این مصاحبه ها از افراد درباره ی زندگی روزمره، اوقات فراغت در خانه، خانواده و جامعه، حضور در اماکن عمومی و سبک زندگی آن ها سوال شده است. مادران تحقیق در داخل خانواده خود، در میان بستگان، دوستان و در جامعه در میان افراد غریبه داغ ننگ بیشتری را نسبت به پدران گزارش کرده اند. همچنین هر دو در مواجهه با پزشک تشخیص دهنده ی اتیسم تجربه داغ ننگ یکسانی داشته اند. بیشترین داغ ننگ هایی که افراد با آن مواجه شده اند، زل زدن، برچسب های کلامی، مسخره کردن از جانب بزرگ سالان و همسالان فرزندان بوده است. همچنین زنان بیشتر از مردان برچسب زننده بوده اند. علاوه بر این مادران استراتژی هایی همچون گریز از موقعیت، رشوه دادن به فرزند، انزوا، پرخاشگری و آگاهی بخشی را در کنار استراتژی های منحصربه فرد خود اتخاذ کرده اند.
  کلیدواژگان: داغ ننگ، اتیسم، مادران، استراتژی های فردی، برچسب
 • علی باغدار دلگشا، عباس سرافرازی، هما زنجانی زاده، هادی وکیلی صفحات 119-137
  نابرابری های اجتماعی را می توان به سه حوزه نابرابری های طبقاتی، جنسیتی و قومیتی تقسیم کرد. بسیاری از نمونه های آن در اسناد و منابع باقی مانده از ادوار مختلف تاریخی قابل مشاهده است. در این بین اهمیت توجه به مطالب مندرج در کتب آموزشی نیز به این دلیل است که آن ها منعکس کننده نوع باورهای جامعه برای چگونگی اجتماعی شدن افراد و نقش پذیری اجتماعی آنان است. این پژوهش بررسی موضوع نابرابری های اجتماعی در کتب درسی دوره مشروطه (1290-1274 شمسی)را مورد بحث خود قرار داده است. پژوهش حاضر به روش اسنادی و با تاکید بر دو فن تحلیل محتوا و بافت موقعیت کلمات گردآوری شده است. این تحقیق می کوشد تا به پرسش هایی چون نابرابری جنسیتی در کتاب های درسی دوره مشروطه، نقش مفهوم جنسیت در نوع اجتماعی شدن افراد به خصوص دختران و بررسی مهم ترین نقش های ترسیمی برای آنان در این کتب درسی، پاسخ دهد. در این منابع آموزشی نوع رابطه نقش های زنان در رابطه با نقش های مردان به سه دسته 1-نقش های وابسته زن به مرد 2-نقش های دارای مساوات میان زن و مرد و 3-استقلال نقش زنان از نقش مردان قابل مشاهده است؛ نتیجه بررسی نشان می دهد که در منابع آموزشی این دوره تنها در کتاب تربیت نسوان می توان نمونه استقلال نقش و عدم وجود نابرابری های اجتماعی را مشاهده کرد
  کلیدواژگان: نابرابری های اجتماعی، کتب درسی دوره مشروطه، جنسیت، زنان، اجتماعی شدن
 • صلاح الدین قادری، رویا نوری، جلیل کریمی صفحات 139-162
  مقاله حاضر با رویکردی جامعه شناختی به سبب شناسی اعتیاد زنان و شناسایی تفاوت های موجود در دیدگاه سه گروه اجتماعی (زنان مصرف کننده، زنان غیرمصرف کننده و کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد زنان) با تاکید بر اولویت شناسی این دیدگاه ها پرداخته است. علاوه بر این، سعی شده دیدگاه گروه های مختلف مصرف کننده مواد در مراکز درمانی، زندان و ماده 16 و زنان مصرف کننده غیر تحت درمان هم در این زمینه با هم مقایسه شود. داده های پژوهش به روش کمی و کیفی از سه گروه نامبرده گردآوری شده است؛ حجم نمونه زنان مصرف کننده 768 نفر و زنان غیرمصرف کننده 402 و کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد زنان 6 نفر بوده است.
  یافته های بدست آمده بیانگر این است که با وجود معنی دار بودن تفاوت دیدگاه سه گروه در اولویت بندی عوامل موثر بر اعتیاد زنان، در کلیت امر هر سه گروه بر اهمیت همه متغیرهای مورد مطالعه در اعتیاد زنان اذعان داشته اند و از این نظر می توان گفت، نگرش به پدیده اعتیاد زنان تا حدودی قابل قبولی واقع بینانه است. در بررسی مقایسه ای دیدگاه ها مشخص شد که زنان مصرف کننده، سهم عوامل ساختاری (فشار اجتماعی) را در گرایش به مصرف مواد، مهمتر از عوامل کنشی و ارادی (کسب قدرت و هویت یابی) ارزیابی کرده اند، در حالی که زنان غیرمصرف کننده و بیشتر کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد، بر عوامل کنشی و ارادی تاکید داشته اند
  کلیدواژگان: اعتیاد، اعتیاد زنان، شرایط خانوادگی، فشار اجتماعی، کسب قدرت، مصرف ابزاری، هویت یابی
 • عشرت خوشبخت، فریدون وحیدا، رضا اسماعیلی صفحات 163-181
  آنومی از مسائلی است که جوامع مدرن با آن دست به گریبان اند. آنومی مسئله ای اجتماعی یا بیماری جامعه مدرن است و نه تنها درمانی روشن نیافته، بلکه به دوران پسامدرن نیز انتقال یافته است. پژوهش حاضر به تبیین جامعه شناختی ابعاد آنومی (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی)نوجوانان دختر استان ایلام می پردازد. روش کار در این تحقیق پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده ها نیز پرسش نامه می باشد. جامعه ی آماری تمامی نوجوانان دختر استان ایلام است، که در111 مدرسه متوسطه ی دوم در سال تحصیلی 96-95مشغول به تحصیل می باشند. تعداد آنها 7446 نفر است و از این تعداد 400 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تعیین مدارس بصورت خوشه ایچند مرحله ای و سپس برای انتخاب افراد از نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده شده است. تبیین جامعه شناختی ابعاد آنومی (مطالعه موردی نوجوانان دختر استان ایلام ( در قالب15 فرضیه مطرح شد، که نتایج زیر بدست آمد: پس از ورود متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیونی، بر اساس روش پیش رونده طی سه مرحله با متغیرهای احساس نابرابری، نگرش به آینده و اعتماد بین فردی معنی دار بوده اند. احساس نابرابری (418/0)-نگرش به آینده(212/0)-اعتماد بین فردی(123/0) می باشد.
  کلیدواژگان: ابعاد آنومی، نوجوانان دختر، اعتماد بین فردی، نگرش به آینده و احساس نابرابری اجتماعی
 • عالیه شکربیگی صفحات 183-207
  خانواده به عنوان مهمترین و اساسی ترین جایگاه امن انسانی به دلیل تحولات ناشی از پیامدهای مدرنیته و نو شدن جوامع بشری دچار تغییر و تحولاتی گشته است که در این میان جامعه ایران هم خالی از این دگرگونی نیست . به واسطه این تحولات، خانواده در دوره مدرن، گونه هایی مختلف را درخود پذیرفته است و همچنین سرمایه اجتماعی این گونه های مختلف خانوادگی را متحول گردانیده است. در این مقاله، هدف اصلی شناسایی سرمایه اجتماعی خانواده ها درمیدان تحقیق است. روش تحقیق پیمایشی و اسنادی است. لازم به یادآوری است که برای ساختن مقیاس ها از آرای نظری صاحب نظران رویکرد دیالکتیکی بودن پدیده های اجتماعی و همچنین آرای صاحب نظران حوزه سرمایه اجتماعی(پاتنام، کلمن، پورتس، بوردیو، گوشال، پتری راسکانن) استفاده گردیده است. قابل ذکراست که چارچوب نظری پژوهش، رویکردی تلفیقی می‏باشد. فرضیات طراحی شده برای پژوهش عبارتنداز: 1- تجددگرایی سنت مآبانه با حراست از سرمایه اجتماعی خانواده قرین است.
  2- تجددگرایی مدرن و درحال گذار بزرگ ترین تاثیر را بر کاهش سرمایه اجتماعی خانواده ایرانی به جای گذاشته است. 3- تجددگرایی پسا مدرن موجب افزایش سرمایه اجتماعی خانواده ایرانی می شود. بررسی نتایج به دست آمده گویای به وجودآمدن گونه های مختلف خانواده درجامعه ایران بوده است، هم چنین نتایج به دست آمده نشان داد، بین میزان تجددگرایی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد
  کلیدواژگان: سنتی، مدرن، درحال گذار پسامدرن، سرمایه اجتماعی
 • مراد برادران، غلامرضا غفاری، محمدجواد زاهدی، علی ربیعی صفحات 209-231
  هدف اصلی این مقاله تحلیل جامعه شناختی مسائل اجتماعی سیاست های مسکن و پدیده ی غیررسمیت است. پدیده ای که به صورت تدریجی و با گذشت زمان رخ می‏نماید، به گونه‏ای که سیاست های مسکن در دهه های گذشته که خود جزیی از نظام برنامه ریزی ملی کشور در قالب برنامه های توسعه ی 5 ساله و قوانین و طرح های منتج از آن ها بوده اند، به بخشی از مکانیسم بازتولیدکننده ی فرایندهای غیررسمی تبدیل شده اند. بر این اساس در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از شیوه های تحلیل کیفی و با بهره بردن از روش مطالعات اسنادی و مشاهده، چگونگی برآمدن پدیده ی مورد نظر را در بستر تحولات تجربه شده در تهران- اسلامشهر- میان آباد مورد واکاوی قرار دهیم. یافته های تحقیق نشان می‏دهد که به واسطه ی چنین بستری، سیاست های مسکن، در قالب رژیم های شهری جدید مبتنی بر کاسب کارسالاری شهری و با حمایت نهادها و سازوکارهای دولتی و جهانی، خود ماهیتی غیررسمی پیدا کرده و بر گسترش حاشیه نشینی دامن زده اند. در حقیقت با عقب نشینی فزاینده ی دولت به عنوان رسمی ترین نهاد مداخله در حوزه ی سیاست گذاری مسکن، نهادهایی غیررسمی پا به میدان گذاشته اند که با ابتنای بر یک سازوکار از پیش موجود یعنی بازار، و سوق دادن آن در راستای اهداف و منافع خود، فرایند غیررسمی سازی را تشدید و بر گستره ی حاشیه نشینی افزوده اند. در این وضعیت، سیاست های مسکن، خود ماهیتی غیررسمی ساز یافته و تبدیل به سازوکاری برای بازتولید غیررسمیت و حاشیه‏نشینی در میان آباد اسلامشهر شده اند.
  کلیدواژگان: سیاست های مسکن، حاشیه نشینی، غیررسمی سازی، میان آباد، اسلامشهر، تهران
 • مرجان امیری مقدم، بهرام قدیمی، افشار کبیری صفحات 233-251
  مطالعه حاضر با هدف پیش بینی سلامت عمومی براساس انگیزه مشارکت ورزشی و فرهنگ بدن انجام شد. نمونه آماری را تمامی زنان پرسنل شاغل در معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان که شامل549 نفر بودند تشکیل می‏داد. برای جمع آوری داده‏ها از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)، پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (گیل و همکاران، 1983) و پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ بدن استفاده گردید. برای کسب اعتبار علمی از روش روایی صوری و محتوایی استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه‏ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید. چارچوب نظری تحقیق از طریق شبکه عصبی فازی در نرم افزار MATLAB طراحی شد. با بهره‏گیری از سیستم استنباط عصبی – فازی تطبیقی (ANFIS) ؛ بین متغیرهای ورودی؛ انگیزه مشارکت ورزشی و فرهنگ بدنی و متغیر خروجی؛ سلامت عمومی، رابطه ای برقرار شد. نتایج نشان داد که با توجه به همبستگی بالا بین ورودیهای شبکه و خروجیهای آن و نیز میزان خطای بدست آمده، مدل ANFIS مدلی بسیار مناسب برای پیش بینی سلامت عمومی تلقی می شود و بهترین حالت مدل جهت ارتقا سلامت عمومی زمانیست که فرهنگ بدن در حد متوسط باشد.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، انگیزه مشارکت ورزشی، فرهنگ بدن، زن، سیستم استنباط عصبی- فازی تطبیقی
 • مریم سیدزاده طلاتپه، سیدمحمدصادق مهدوی، مصطفی ازکیا صفحات 253-272
  هدف این مقاله مطالعه ی تاثیر شبکه های اجتماعی و مشارکت بر محرومیت اجتماعی در بین زنان است. روش مطالعه در این مقاله روش کمی و پیمایش است و از تکنیک پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه تحت مطالعه زنان در شهر ارومیه بوده و با نمونه گیری سهمیه ای احتمالی، 430 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. از آزمون پیرسون برای سنجش رابطه بین متغیرها و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، شبکه های اجتماعی و مجازی و مشارکت بر محرومیت اجتماعی موثر است بطوریکه با افزایش هر یک از این عوامل محرومیت اجتماعی کاهش یافته و بالعکس.عوامل مذکور22 درصد از محرومیت اجتماعی زنان را تبیین می کنند. میزان اثرگذاری مشارکت بر محرومیت اجتماعی قوی تر از بقیه عوامل است. از یافته های تحقیق حاضر می توان در سیاست گذاری ها جهت کاهش محرومیت اجتماعی و افزایش نقش زنان در توسعه و کاهش محرومیت اجتماعی نیمی از جامعه استفاده کرد
  کلیدواژگان: محرومیت اجتماعی زنان، شبکه های اجتماعی، مشارکت
|
 • Ahmad Naderi, Aryasp Delvarani Pages 1-21
  The aim of this research is to study the effect of the social networks and participation on social exclusion among women in Urmia. Survey method was used and 430 women were selected by probable- quotient sampling. To determine the correlation between social networks and participation as independent variables and social exclusion as dependent on, Pierson test was used. The findings showed that there was Reverse correlation between social exclusion and independent variables. That meant by increasing the amount of participation and using social networks, we could decrease social exclusion. Also by using stepwise Regression, 22 percent of social exclusion was determined by the variables used in the research and participation had more strong effect on determining social exclusion. So findings could be useful for making policies to decrease social exclusion among women who were half of the society to reach social and total development
  Keywords: Social Exclusion of Women, social networks, Participation
 • Mohammad Abbaszadeh, Leila Nasrolahi Vosta, Leila Danesh Pages 23-49
  In past decades, rural people’s life has experienced various changes that have been reflected in their life style. Life style is a set of believes, values, behavioral methods, states and tastes in anything. The construct is affected by various social and cultural circumstances; with this in mind, this paper tries to employ a qualitative approach implying on phenomenological method to explore the cause. In current research, field data was gathered by depth interview and theoretical saturation among girls aged between 14 and 26 years old in Sufi Village. Results indicated that due to high educational level, widespread social media and increasing geographical mobility, life style of rural girls has been changed in terms of clothing, leisure, communication, body management, and feeding in way that has been similar to urban girls’ lifestyle. They tend to brand-orientation, fashion-orientation, and differentiation in framework of clothing, virtual space and using communicational tools in the framework of leisure, preventing tradition and differentiation in speech in terms of speech style, fast food and using new equipments for cooking in the framework of feeding, and health-beauty cares and fitness in terms of body management. All these changes have tended to challenge the traditional life style.
  Keywords: Life style, Young girls, Sufi Village, Social Pathology, Tradition
 • Hushang Nayebi, Hossein Rameshgar Pages 51-78
  One of the distinctive features of labor market in Iran is the issue of unemployment. In addition to economic and social costs, unemployment has serious effects on the health of individuals. This study aimed to investigate the mental health status of the economically active population (employed and unemployed) in the city of Tehran trying to give an account of the social and cultural parameters affecting the mental health of the population studied. For this purpose, a deductive approach was adopted and a causal theoretical framework was developed from Jahoda’s latent deprivation model.
  The research method was survey and questionnaire technique was used for data collection. The statistical population of the study included the economically active residents of Tehran among whom 400 individuals were selected through multi-stage cluster sampling using Cochran’s sample size formula. The General Health Questionnaire and employment latent and manifest benefits scale were used to measure the mental health, the components of latent deprivation of employment.
  T-test results showed that the employed individuals had a better mental health status than the unemployed. Employed individuals had more benefit of the manifest and latent benefits of employment than the unemployment individuals. The results of multiple regression analysis also showed that employment impact with a beta coefficient of (0.327), latent benefits (0.345) and manifest benefit (-0.215) were, respectively, the strongest predictors of mental health among the employed and unemployed individuals..
  Keywords: Labor market, mental health, economically active population, theory of latent deprivation, the latent, manifest benefits of employment
 • Seyyed Mahdi Etemadifard, Fatemeh Jafari Najafi Pages 79-102
  Study of relationship between violent theft defendant’s social backgrounds and judgment can express the social contexts of law and it’s true definition. The main problems, we are going to address is that: which kind of defendant’s familial and social backgrounds influence on criminal procedure from entrance to prosecution service until enforcement stage? How does criminal system react to them through their social status? Classifying relevant theoretical patterns, we concluded to two common functional and conflict perspectives in order to answer the questions and enter our research field. Qualitative method in particular tools like interview, documents analysis and observation in especial-prosecution-center of robbery, prosecution center of 12th district and second-criminal-court of Tehran helped us address our problems. Findings show that familial and social backgrounds like gender, generation, socio-economical statute, ethnicity and nationality influence on criminal procedure of violent theft. Judges consider these factors as one of the main axis of their reasoning while judging that are some rules and cliché rising from social structure, culture, religion, economy and… ..
  Keywords: Socio -Economical Status, Violent Theft, Criminal Procedure, Legal Rules, Criminal System
 • Shirin Ahmadnia, Shamim Sherafat, Kiana Taghikhan, Sina Tavakoli Pages 103-117
  Social stigma is a ravaging humiliation felt by autistic individuals and their families commonly face in the society. In this research, 20 mothers and 10 fathers of autistic children in Tehran, have been interviewed. In the interviews, they were asked about their daily routines, leisure activities at home, with family and in society, and their life styles and presence in public sphere. Based on the outcomes of this research, mothers have experienced more labels than fathers, within their own families, relatives, friends and strangers. Also both of them, have experienced similar stigmatization by the doctors who diagnosed their children with autism. They have been humiliated mostly by being stared at, getting abused vocally, and being bullied by adults and by children at the same age. Also women have stigmatized more than men. Furthermore, mothers, when they faced stigma, have chosen strategies like running away from the situation, bribery to the child, isolation, aggression and explanatory strategy along their specific personal strategies.
  Keywords: Social Stigma, Autism, Mothers, Personal Strategies, label
 • Ali Baghdar Delgosha, Abbas Sarafrazi, Homa Zanjanizadeh, Hadi Vakili Pages 119-137
  Social inequalities may be divided into three categories, namely class, gender and ethnic inequalities. Many representations could be found in the documents and sources remained from different historical periods. The importance of paying attention to the contents of school books lies in the fact that they reflect the dominant beliefs of the society regarding the socialization of individuals and their social role-taking. The current study focuses on the social inequalities found in school textbooks of the constitutional period (1895-1911). This is a documentary research which has been conducted through content analysis and situational context of words aims to address questions such as gender inequality in the school textbooks of the constitutional period, the role of the concept of gender in the kind of socialization experienced by individuals especially girls, and the most important roles expected of them. In these textbooks, the type of relationship of women’s roles with the role of men is seen in three categories: 1- the roles of women depending on men, 2- the roles equal between men and women, 3- independence of women’s roles from men. The results of the researchers’ investigation in this study indicated that the instances of role independence and lack of social inequalities could only be seen in the book entitled Tarbiyat nesvan (The Education of Women)..
  Keywords: Social Inequalities, textbooks of the constitutional period, Gender, women, Socialization
 • Salahedin Ghaderi, Roia Nouri, Jalil Karimi Pages 139-162
  This Paper with a sociological approach tries to study the etiology of women's addiction, and its main goal is comparing three different views in this field (view of ‘Women with illicit drug’ use, ‘women with non use’, and ‘the Experts’). Furthermore, the view of two groups of women with addiction (include under-treatment and not-under-treatment) has been studied.
  The Methods of data collection has been quantitative and qualitative. The sample of Women with illicit drug use was 768 and sample of women with non use was 402 and the experts were 6.
  According to the findings, there is a significant difference between the views of three groups. ‘Women with illicit drug use’ Focused on ‘structural factors’, while the ‘women with non use’ and the Experts has insisted on individual voluntary action such as Identification and Power-achievement.
  Keywords: Etiology of Addiction, Individual Factors, Social Forces, Women's Addiction, Illicit Drugs, Structural Factors
 • Eshrat Khoshbakht, Fereydon Vahida, Reza Esmaeili Pages 163-181
  Anomie is one of the prevalent concerns in modern communities. Anomie is a social problem or modern society illness. it is not only unknown illness, but also transmitted to post modern era.
  Present research attempts to consider the Sociological determination of anomie aspects (cultural, social, economic and political) in female youth in Ilam province. Research method is statistical and data gathering tool is a questionnaire. Statistical community consist of whole female youth in Ilam province, training in 111 2nd secondary schools during 2016-2017 schooling year, totally 7446 subjects. Among them,400 individuals were selected as samples. Primarily, multistage clustering method was used to determine these schools, then proportional classified sampling method to select individuals. Sociological determination of Anomie aspects (case study: female youth in Ilam province) was addressed in the context of 15 hypotheses and the following results were obtained: after introducing independent variables in regressional analysis, based of forwarding method, during three stages, the following variables were meaningful: inequality feeling, prospection, culture missing, social security feeling, inter personal confidence and family supervision. Meaningfulness of these variables have been as following: inequality feeling (.418), prospection (0.212), cultural missing (0.200), social security feeling (0.135). interpersonal confidence (0.123).
  Keywords: Anomie Aspects, Female Youth, Interpersonal Confidence, Prospection, Social Inequality Feeling
 • Alieh Shekarbeygi Pages 183-207
  As the most important and fundamental shelter of human safety and security, family has gone under different changes and transforms as a result and consequence of modernism and modernity within societies. Meanwhile, the Iranian society seems to be such affected as to accommodate various typologies and to transform its social capital in one way or another. This paper aims to identify these typologies and to compare social capitals of families in the scope of research study. The methodology used is survey and documentary. The assumption in this research have been:1) The traditional-oriented renovation corresponds the social capital of the family.2) The ongoing modern renovation has the greatest impact on the reduction of social capital in Iranian families. 3) The postmodern renovation increases the social capital in Iranian families. The results from this survey show the emergence of different family typologies in the Iranian society. They also shows a meaningful relation between renovation rate and social capital. To generate the index measures, the expertise ideas (dialectic approach towards social phenomena), the index measure of the author, and ideas of social capital experts (Putnam, Coleman, Bourdieu, Ghoshal, Petry, Ruskanen) have been employed. The theoretical framework of research is a hybrid approach
  Keywords: Tradition, Modern, Postmodern, Social Capital
 • Morad Baradaran, Gholam Reza Ghaffari, Mohammad Javad Zahedi, Ali Rabiei Pages 209-231
  The main objective of this paper is to analyze community issues of housing policy and the phenomenon of informality from a sociological point of view. It is a phenomenon that can occur gradually over the time, in a way that in the past decades, welfare policies for housing which is a part of the national planning system in the form of 5-year development plans, laws and also the plans drawn from them, have been converted to a part of a regenerative mechanism of informal processes. Accordingly, in the current study, attempts have been made to apply the methods of qualitative analysis, content analysis, and observation in order to investigate the causes and processes of the emergence of the abovementioned phenomenon in the context of the experience evolutions in Mianaabad district of Islamshahr, Tehran, Iran. Certainly, through this context, housing welfare policies, in the form of a new urban regimes based on urban entrepreneurialism , and with the support of state or international organizations and mechanisms, have found an informal nature and have caused more outskirt settlement. In fact ,the increasing withdrawal of government as an institution formally intervened in housing policy, informal institutions have entered the field, escalated the informality, and contributed to the development of the suburban settlement by relying on a pre-existing mechanism: the market and leading it towards their own objectives and interests. In this situation, housing welfare policies, have found an informality nature and have become a mechanism for the regeneration of informality and suburb settlements in Mianabad of Islamshahr
  Keywords: housing policies, suburb settlement, informal Processes, Mianabad, Islamshahr, Tehran
 • Marjan Amiri-Moghaddam, Bahram Ghadimi, Afshar Kabiri Pages 233-251
  The present study aims at the prediction of general health based on the sports participation and body culture. The sample consists of all women employees of Kerman University of Medical Sciences, including 549 people.. To collect data, the General Health Questionnaire (GHQ-28), sports participation motivation questionnaire (Gill et al, 1983), and the body culture questionnaire which was researcher made were applied. The content validity method was used and the above theoretical framework was developed through fuzzy neural network in MATLAB.Using the adaptive neural fuzzy inference system (ANFIS) for the input variables, there appeared a relationship between the input variables, sports participation and Body Cultureand output variable; general health. Given the high correlation between network inputs and outputs as well as error rate obtained, ANFIS is proved a suitable model for predicting general health. The optimal model for the general health promotion is when the body culture is at medium level.
  Keywords: General Health, Sports Participation Motivation, Body Culture, Beauty, Fitness, Body Image, women, ANFIS
 • Maryam Seyyedzadeh, Seyed Mohammad Sadegh Mahdavi, Mostafa Azkia Pages 253-272
  The aim of this research is to study the effect of the social networks and participation on social exclusion among women in Urmia. Survey method was used and 430 women were selected by probable- quotient sampling. To determine the correlation between social networks and participation as independent variables and social exclusion as dependent on, Pierson test was used. The findings showed that there was Reverse correlation between social exclusion and independent variables. That meant by increasing the amount of participation and using social networks, we could decrease social exclusion. Also by using stepwise Regression, 22 percent of social exclusion was determined by the variables used in the research and participation had more strong effect on determining social exclusion. So findings could be useful for making policies to decrease social exclusion among women who were half of the society to reach social and total development,
  Keywords: Social Exclusion of Women, social networks, Participation