فهرست مطالب

پژوهش های نوین روانشناختی - پیاپی 47 (پاییز 1396)
 • پیاپی 47 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/18
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقاله پژوهشی
 • خلیل اسماعیل پور، محمد محمدپور، زینب خانجانی صفحات 1-22
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مدل اصلاح شده درمان تعامل والد- کودک، مشهور به برنامه درمانی CALM (مربیگری روش رفتار و هدایت کردن از طریق مدل سازی)، بر کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان 4 تا 6 سال بود. پژوهش حاضر یک مطالعه تک آزمودنی بود که در آن برای شرکت کنندگان از طرح A-B-Aاستفاده شده است. در این مطالعه 5 کودک پیش دبستانی دارای علائم اضطراب جدایی به همراه مادرانشان شرکت داشتند. طرح درمانی یک مداخله 12 جلسه ای بود که برای هر یک از شرکت کنندگان به صورت انفرادی اجرا شد و اندازه گیری های چندگانه شامل پیش آزمون، طول درمان، پس-آزمون و پی گیری سه ماهه انجام شد. برای سنجش علائم اختلال اضطراب جدایی از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (نسخه والدین) استفاده شد. داده ها با تجزیه و تحلیل نمودار و درصد بهبودی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر برنامه درمانی CALM در کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی موثر بود. با توجه به نتایج، اثربخشی برنامه درمانی CALM در درمان اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی تایید می شود.
  کلیدواژگان: اضطراب جدایی، آموزش والدینی، درمان تعامل والد کودک، برنامه CALM
 • احمد اسمعلی*، علی افشاری صفحات 23-44
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی ذهنی و سبک های مقابله با تنیدگی براساس صفات شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مشتمل برکلیه دانشجویان مرد و زن مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه بود. 370 نفر (200 مرد، 170 زن) به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه های صفات شخصیت، سبک های مقابله ای و بهزیستی ذهنی را تکمیل نمودند. یافته-های پژوهش نشان داد که بین صفات شخصیت و مقیاس های بهزیستی ذهنی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین روان رنجوری با عاطفه مثبت، عاطفه منفی و رضایت از زندگی و بین برون گرایی، دلپذیری و رضایت از زندگی رابطه معنی دار برقرار است. یافته های پژوهش همچنین نشان داد صفات شخصیت قابلیت پیش بینی سبک های مقابله ای را دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که صفات شخصیت نقش عمده ای در بهزیستی ذهنی و سبک های مقابله با استرس دارد.
  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، سبک های مقابله با تنیدگی، صفات شخصیت
 • لیلا بلوکی، سیدمحمود طباطبایی * صفحات 45-60
  پرستاری به عنوان حرفه ای پر از مخاطره و استرس مطرح بوده است و کاهش آن به انحای مختلف اهمیت بالائی در کارامدی این قشر بر عهده دارد. مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری و نیز اثربخشی آن در افزایش سلامت عمومی پرستاران موضوع مهمی است که در این تحقیق سعی شد تا مورد بررسی قرار گیرد. در یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 30 نفر از پرستاران شاغل در بخش‏های داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز، انتخاب و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل وارد شدند. گروه آزمایش، مداخله درمانی را به مدت 60 دقیقه در هر جلسه و طی شش جلسه دریافت نمودند اما گروه کنترل مداخله‏ای دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات، از هر دو گروه پس آزمون به-عمل آمد. یافته‏ها نشان داد در مقایسه با گروه کنترل، سلامت عمومی گروه آزمایش به طور معناداری افزایش یافته است. اضطراب شغلی گروه آزمایش به طور معنی‏داری کمتر از گروه کنترل است (135/83=F و 05/0>p). می توان نتیجه گرفت مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش نشانگان اضطراب شغلی پرستاران می‏تواند موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: آموزش مدیریت استرس، سلامت عمومی، پرستاران
 • آرمان عزیزی*، احمد امانی، آزاد قربانی، فاروق محمدی، فاطمه شجاعی واژنانی صفحات 61-77
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان راه حل مدار بر رضایت زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی بوده است.روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بودند از همه زنان دارای تعارض زناشویی که در سال 95 به مراکز مشاوره شهر سنندج مراجعه کرده بودند. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری در دسترس استفاده شد بدین ترتیب که یک مرکز مشاوره از بین کلیه مراکز مشاوره شهر سنندج انتخاب و پس از اعلام فراخوان برای شرکت در طرح درمانی 45 نفر از کسانی که مایل به شرکت در طرح درمانی بودند به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری درمان فراشناخت، درمان راه حل مدار و گروه کنترل، جایگزین شدند. هر دو گروه آزمایشی تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. تنها ابزار این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هر دو روش راه حل مدار و درمان فراشناخت بر میزان رضایت زناشویی زنان موثر بوده است و همچنین روش درمانی راه حل مدار (17/42) نسبت به روش درمانی فراشناخت تاثیر بیشتری بر رضایت زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی داشته است. بنابراین با به کارگیری درست این دو درمان می توان رضایت زناشویی را افزایش داد و از میزان طلاق کاسته شود.
  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، درمان راه حل مدار، رضایت زناشویی، تعارض زناشویی
 • فاطمه عشورنژاد *، پروین کدیور، الهه حجازی صفحات 79-106
  این پژوهش با هدف تعیین سهم عوامل فردی (عاملیت و برنامه ریزی فعال) و فرهنگ مدرسه در پیش بینی بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش انجام شد. طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان دبیرستان های شهر رامسر و تنکابن با حجم 7500 نفر بود که از میان آنان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای707 نفر انتخاب شدند. برای جمع-آوری داده ها از مقیاس عاملیت جاسکیلا و همکاران، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف، مقیاس فرهنگ مدرسه الساندر و ساد و مقیاس برنامه ریزی فعال استفاده گردید و معدل نیمسال اول دانش آموزان نیز به-عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان به کار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و mplus و از روش تحلیل چندسطحی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل فردی و فرهنگ مدرسه هر یک، به سهم خود بهزیستی روان شناختی دانش آموزان را پیش بینی می کنند، و همچنین بین بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی نیز رابطه مثبت معنادار مشاهده شد. نتایج فوق بر این واقعیت صحه می گذارد که دانش آموزان برخوردار از عاملیت از وضعیت بهزیستی روان-شناختی بالاتری نسبت به سایرین برخوردارند. همچنین این دانش آموزان به دلیل برخورداری از سلامت روان، در امور تحصیلی خود موفق تر عمل می کنند. تفاوت بین مدارس عادی و تیزهوش در متغیرهای فرهنگ مدرسه و بهزیستی روان شناختی نیز مبین وضعیت رو به بهبود مدارس تیزهوشان از لحاظ نوع روابط در مدارس و بحث سلامت روان دانش آموزان شان است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی فعال، بهزیستی روان شناختی، پیشرفت تحصیلی، تحلیل چندسطحی، عاملیت انسانی، فرهنگ مدرسه
 • غلامحسین مکتبی، حمید فرامرزی *، فاطمه فرزادی صفحات 107-135
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی، اعتماد دانش آموز به معلمان، تاکید تحصیلی و احساس هویت نسب به مدرسه به عنوان مولفه های خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی بین ساختار توانمند ساز مدرسه و بهزیستی مدرسه دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهرستان اهواز صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهرستان اهواز بودند که در سال تحصیلی1396-1395 مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه تعداد 180 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس ساختار توانمندساز (ESS) پرسشنامه سرزندگی تحصیلی، پرسشنامه خوش بینی تحصیلی و پرسشنامه بهزیستی مدرسه بودند. برای ارزیابی مدل پیشنهادی، روش تحلیل مسیر استفاده گردید که با توجه به مقادیر شاخص های به دست آمده، داده ها با مدل تحقیق اصلاح شده برازش داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که ساختار توانمندساز با کلیه مولفه های خوش بینی تحصیلی (اعتماد دانش آموز به معلمان، تاکید تحصیلی دانش آموزان و احساس هویت دانش آموز نسبت به مدرسه) و سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت معنادار داشته و همچنین خوش بینی تحصیلی و سرزندگی نیز با بهزیستی مدرسه رابطه مثبت و معنادار داشتند. تمامی مسیرهای مستقیم فرض شده در مدل پیشنهادی معنی دار بودند. همچنین فرضیه غیرمستقیم کلی مبنی بر میانجی بودن متغیرهای اعتماد معلمان، تاکید تحصیلی، احساس هویت نسبت به مدرسه و سرزندگی تحصیلی بین ساختار توانمند-ساز و بهزیستی مدرسه معنی دار بود. اما در بررسی تک تک فرضیه های غیرمستقیم، مولفه اعتماد نتوانست به عنوان میانجی قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: ساختار توانمند ساز، سرزندگی تحصیلی، خوش بینی تحصیلی، بهزیستی مدرس
 • مهدیه قنبریان * صفحات 137-154
  این پژوهش به منظور تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر عملکرد اجتماعی و جرات ورزی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تبریز صورت گرفت. طرح پژوهش، از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-95 بوده و نمونه آن متشکل از 60 نفر دانش آموز است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شده اند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه ابراز وجود نوجوانان است. تحلیل داده ها با روش تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد که بین دو گروه، از نظر عملکرد اجتماعی و جرات ورزی، تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 >P) و میزان عملکرد اجتماعی و جرات ورزی گروه آموزش بیشتر از گروه کنترل است. مبتنی بر یافته ها می توان نتیجه گرفت، آموزش تنظیم هیجان باعث افزایش عملکرد اجتماعی و جرات ورزی می شود.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، عملکرد اجتماعی، جرات ورزی
 • هاجر کریمی نژاد، مسعود صادقی*، سیمین غلامرضایی صفحات 155-180
  این پژوهش با هدف تدوین مدلی ازتاب آوری خانواده مطابق با فرهنگ ایرانی انجام شده است. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه ای انجام شده است. 15 متخصص خانواده و ازدواج با روش نمونه گیری هدفمند بررسی شدند و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تعاملی تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA10 استفاده گردید. در کدگذاری باز 170 کد اولیه به دست آمد که در کدگذاری محوری براساس شباهت موضوعی در 21 دسته موضوعی قرار داده شدند. در مرحله سوم یا کدگذاری انتخابی، تاب آوری خانواده به عنوان متغیر مرکزی یا اصلی شناخته شد. مدل تاب آوری خانواده می تواند نقشه مفهومی ارزشمندی برای جهت دادن به دامنه وسیعی از خدمات بشری باشد. در تمام تلاش هایی که برای کمک به افراد، زوجان و خانواده ها برای مقابله و سازگاری در طول بحران و ناگواری ها صورت می گیرد، یک دیدگاه نظام دار درباره تاب آوری حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: تاب آوری خانواده، مدل، پژوهش کیفی، متخصصان خانواده
 • الهه مجدآرا *، شاهرخ مکوند حسینی، ماریه عرب قائنی، الهام اسبقی صفحات 181-203
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره های ناسازگار اولیه در نوجوانان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای تعداد 330 دانش آموز از بین دانش آموزان دبیرستان های شهرستان مینودشت انتخاب شدند. شرکت کنندگان فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، پرسشنامه سبک پاسخگویی، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان را تکمیل کردند. به منظور آزمون الگوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد داده ها برازش مناسبی با مدل دارد. اثر مستقیم طرحواره های ناسازگار اولیه بر اضطراب اجتماعی و افسردگی معنادار بود. همچنین اثر غیرمستقیم طرحواره های ناسازگار اولیه از طریق نشخوار فکری بر اضطراب اجتماعی و افسردگی معنادار بود. یافته های پژوهش نشان داد که اثر مستقیم طرحواره های ناسازگار اولیه بر اضطراب اجتماعی و اثر غیرمستقیم آن از طریق نشخوار فکری بر افسردگی شدت بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها دارد. طرحواره های ناسازگار اولیه و نشخوار فکری به طور معناداری می توانند اضطراب اجتماعی و افسردگی را پیش بینی نمایند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که نشخوار فکری بین طرحواره های ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی و افسردگی دارای نقش میانجی می باشد.
  کلیدواژگان: نوجوان، طرحواره های ناسازگار اولیه، نشخوار فکری، اضطراب اجتماعی، افسردگی
 • مینا نظری کمال، شیدا صراف زاده، راحله سموعی، شیما تمنایی فر *، رضا بهروزی صفحات 205-222
  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش میزان مشارکت بیماران در فعالیت های ورزشی انجام شد. مطالعه نیمه تجربی است. از بین کلیه بیماران مبتلا به ام اس که به مراکز فیزیوتراپی مراجعه کرده بودند، 28 بیمار با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و شاهد قرار گرفتند. در گروه آزمایشی، 8 جلسه مصاحبه انگیزشی به صورت فردی انجام شد و ارزیابی از طریق پرسشنامه کیفیت زندگی و مقیاس شدت افسردگی صورت گرفت. میزان مشارکت دو گروه در فعالیت های ورزشی بعد از 8 هفته و 16 هفته به نفع گروه آزمایش تفاوت معناداری داشت. علاوه بر این، میزان سلامت روانی و احساسات بیماران نسبت به ورزش در گروه آزمایشی بعد از 8 هفته و میزان خستگی و سلامت روانی بعد از 16 هفته بهبود معناداری داشت. مصاحبه انگیزشی با افزایش میزان مشارکت بیماران در فعالیت های ورزشی می تواند به بیماران ام اس در بهبود روند بیماری کمک کند.
  کلیدواژگان: بیماری ام اس، مصاحبه انگیزشی، فعالیت های ورزشی
 • حسین وجدان پرست، عزت الله قدم پور*، حسنعلی ویس کرمی صفحات 223-240
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان از روی عزت نفس، انگیزش و نظم-جویی شناختی هیجان آنان انجام شد. در این پژوهش، 324 دانشجو از دانشگاه فرهنگیان، به روش نمونه-گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس تعلل ورزی تحصیلی سواری، مقیاس نظم جویی شناختی هیجان مقیاس عزت نفس و مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و بلیز، برایر و پلیتیر، بود. یافته ها نشان داد بین مولفه های عزت نفس و تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. برخی مولفه های انگیزش با تعلل ورزی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بررسی شاخص های مختلف، گویای برازش مدل با داده ها بود. مطابق با این مدل، مسیرهای مستقیم انگیزش به نظم جویی و نیز عزت نفس به نظم جویی، مثبت و معنادار بود. علاوه بر این، مسیر مستقیم انگیزش به تعلل ورزی نیز مثبت و معنادار بود. همچنین مسیر مستقیم عزت نفس به تعلل ورزی، منفی و معنادار بود. یافته های پژوهش، گویای اهمیت نقش مستقیم متغیرهای انگیزشی در تبیین تعلل ورزی دانشجویان است.
  کلیدواژگان: تعلل ورزی تحصیلی، عزت نفس، انگیزش، نظم جویی شناختی هیجان
|
 • Khalil Esmaeilpour *, Mohammad Mohammadpour, Zeynab Khanjani Pages 1-22
  The purpose of this study was to examine the effectiveness ofmodified parent-child interaction therapy, called CALM Program (Coaching Approach Behavior and Leading by Modeling), in the symptoms of separation anxiety among 4 to 6 years old children. The present research was a single subjcet study and the A-B-A design was used among participants. In this study, 5 preschool children with separation anxiety symptoms and their mothers participated. The treatment plan was a 12-session intervention that was administered for each participant individually, and multiple measures including pre-test, during treatment, posttest and 3 month follow-up were conducted. Spence Children's Anxiety Scale (parent form) was used to measure symptoms of separation anxiety disorder. Data were analyzed by diagram analysis and improvement percentage. Results showed that the CALM-based intervention was effective in reducing the symptoms of separation anxiety disorderin preschool children. Based on the results, the effectiveness of CALM Program in the treatment of separation anxiety was confirmed.
  Keywords: Separation anxiety, Parent training, PCIT, CALM Program
 • Ahmad Esmali *, Ali Afshari Pages 23-44
  The purpose of this study was to predict subjective well-being and coping styles based on personality traits among college students in the University of Urmia. This study was conducted with a correlational method. The study population consisted of undergraduate students Islamic Azad University of Urmia. 370 subjects (200 men, 170 women) were selected using stratified random sampling method and completed personality characteristics, coping styles scales and mental well-being Questionnaire. Findings showed that were significant relationships between personality traits and mental well-being. Also there were significant relationship between neuroticism and positive affect, negative affect and life satisfaction, as well as extraversion, pleasant and life satisfaction. Findings also showed that personality traits could predict coping styles. So, it can be concluded that personality traits play a major rolein mental well-being and coping with stress.
  Keywords: Keywords: Subjective well-being, Coping, personality traits
 • Leila Bolouki, Seyedmahmood Tabatabaei * Pages 45-60
  The management of stress via cognitive behavioral approach as well as its effectiveness in reducing the symptoms of stress, and general health improvement in nurses is an important issue to be examined in this research. Therefore 30 nurses were selected from internal, emergency and special wards of Tabriz Shahid Madani Hospital, and were assigned in both experimental and control groups. The experimental group received the intervention six sessions (60 minutes per session) but control group did not receive any intervention. After the sessions, both groups were assessed. Results showed that the compared with the control group, general health of the experimental group was significantly improved. Also, findings revealed that the job stress in the experimental group and the control group were 70.14 and 94.05respectively and it revealed that burnout score is significantly less in the experimental group than the control group. Also average job stress scores for the experimental group and the control group were 2.49 and 3.66 respectively and it revealed that job stress in the experimental group was significantly lower than the control group. (F=83.135 and p
  Keywords: Stress management training, Stress, General health, Nurses
 • Arman Azizi *, Ahmad Amani, Azad Ghorbani, Farook Mohammadi, Fatemeh Shojai Vazhnani Pages 61-77
  The present study aimed to compare the effectiveness of cognitive therapy and solution-focused therapy in marital satisfaction of women with marital conflict. This study was semi-experimental (pre-test and post-test design with a control group). The study sample consisted of all women with marital conflict in 2016 that was referred to counseling centers in Sanandaj. Convenience sampling was used so that a center of consultation between all the centers of Sanandaj was choosed. After the announcement to participate in treatment plan, 45 subjects volunteered to participate in treatment. They were randomly assigned into three groups (15 subjects in each group) metacognitive therapy, solution-focused therapy and a control group. Both treatment groups were treated and control group did not receive treatment. Subjects were assessed using Enrich marital satisfaction questionnaire. Data were analyzed using univariate analysis of covariance. The results showed that both solution-focused therapy and meta-cognitive therapy were effective in marital satisfaction and solution-focused therapy had a greater impact than meta-cognitive therapy. Therefore, by applying these two treatments correctly, marital satisfaction can be increased and the rate of divorce could be reduced.
  Keywords: Meta-cognitive therapy, Solution-focused therapy, marital satisfaction, Marital conflict
 • Fatemeh Ashournejad *, Parvin Kadivar, Elaheh Hejazi Pages 79-106
  This study aimed to determine the role of personal factors (agency& planning) and school culture in the prediction of psychological wellbeing and academic achievement variance in normal and gifted students. The research was conducted with a correlational method and its population was the all students of high schools in Ramsar and tonekabon cities equal 7500. 707 students were selected by random cluster sampling. They were assessed through agency by Jaaskela, psychological well-being by Ryff, school culture by Alessandro & Sadh and planfulness were used, and the students first midterm average was applied as criteria for academic achievement. Data were analyzed through multi-level modeling by pass and mplus. The results of analysis showed that Individual and social factors could predict psychological well-being of students. Also, there was a significant positive correlation between psychological well-being and academic achievement. The above results confirm this fact that Students with agency have higher psychological well-being than the others. Also, these students are more successful in their academic affairs due to their psychological health. The difference between normal and gifted school in school culture and psychological wellbeing reflects the progressive improvement of the gifted schools in terms of the kind of relationships in these schools studnts and their mental health.
  Keywords: Planfulness, Psychological well-being, Academic achievement, Multi-level analysis, Normal, gifted student, human agency, School culture
 • Golam Hossein Maktabi, Hamid Faramarzi *, Fatemeh Farzadi Pages 107-135
  The aim of this research was to determine the mediating role of student-teacher trust, academic emphasis and a sense of identity to school as components of educational optimism and academic vitality between enabling structure and school well-being of junior high school students of Ahwaz. The study population consisted of all junior high school students of Ahwaz during academic year 2016-2017. 180 students were selected as sample using multistage random sampling. Enabling Structure Scale (ESS) Academic Vitality Questionnaire Academic Optimism Scale and School Well-being Questionnaire. In order to test fitness of proposed model, path analysis was applied and according to obtained values of indices, data fit well with modified model. Moreover, obtained results showed that there were positive significant relation between enabling structure and the all components of academic optimism (Student-teacher trust, academic emphasis and a sense of identity to school) and academic vitality. Moreover, academic optimism and vitality have been also in significant correlation with school well-being. All direct paths assumed in proposed model have been significant. Moreover, overall indirect hypothesis based on mediation of variables of Student-teacher trust, academic emphasis and a sense of identity to school and academic vitality has been significant between enabling structure and school well-being. However, in regard with testing each indirect hypothesis, the component "trust" has not been considered as mediator.
  Keywords: Enabling structure, Academic vitality, Academic optimism, School well-being
 • Mahdiyeh Ganbarian * Pages 137-154
  The aim of present study was to examine the effectiveness of emotional regulation training in social performance and assertiveness among high school girl students in Tabriz city. This study was an experimental design (pretest-posttest and control group. The study population involved all high school girl students in 2015-2016, using random cluster method, 60 students were selected. They were assigned in experimental and control groups. The research instruments were teenager's assertiveness questioner and general health questionnaire. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance. Results indicated that there was a significant differnce between the two groups in terms of both dependent variables (i.e. assertiveness and social performance) (P
  Keywords: Emotional regulation, Social performance, Assertivness
 • Hajar Kariminejad, Masood Sadeghi *, Simin Gholamrezai Pages 155-180
  This study aimed to develop a model of family resilience in accordance with Iranian culture. This qualitative study was conducted using the background approach. 15 marriage and family specialists were assessed with purposeful sampling and data were analyzed using semi-structured interviews and interactive so that full infornation was obtained. MAXQDA10 software was used to analyze the data. The 170 code was obtained in open coding axial coding based on the similarity in subject matter were placed in 21 categories. In the third stage or selective coding, family resilience was recognized as a central variable or original. The family resilience can be a valuable concept mapping is to direct the full range of human services. In all efforts to help individuals, couples and families to cope and adapt to the hardships during the crisis, a systematic view about resiliency is important.
  Keywords: Family resilience, Model, Qualittative research, Family specialists
 • Elahe Majd Ara *, Shahrokh Makvand Hoseini, Marieh Arab Ghaeni, Elham Asbaghi Pages 181-203
  The present research aimed to examine the mediating role of rumination in the relationship between social anxiety and depression and early maladaptive schemas among adolescents. The study conducted with a correlational method. Using multistage random sampling, 330 students were selected from the students at the high schools in Minudasht. The participants completed Young Early Maladaptive Schema Questionnaire-short Form, Response Styles Scale, Beck Depression Inventory, and Social Anxiety Scale for Adolescents. To investingate the pattern of direct and indirect effects, Structural Equation Modeling (SEM) was applied. Findings indicated a good fitness of the model to the data. The direct effect of the early maladaptive schemas on social anxiety and depression was significant. Also, the indirect effect of the early maladaptive schemas mediated through rumination on social anxiety and depression was significant. Findings and comparison of direct and indirect effects showed that the direct effect of the early maladaptive schemas on social anxiety and its indirect effect mediated through rumination on depression are stronger compared to other variables. Early maladaptive schemas and rumination can significantly predict social anxiety and depression. According to the findings of the present research, it can be concluded that rumination plays a mediating role between the early maladaptive schemas and social anxiety and depression.
  Keywords: Adolescents, Early Maladaptive Schemas, Rumination, Social Anxiety, Depression
 • Mina Nazari Kamal, Sheida Sarrafzadeh, Raheleh Samooea, Shima Tamannayefar *, Reza Behroozi Pages 205-222
  The aim of this study was to investigate of effectiveness of motivational interviewing in the improvement of physical activities in MS patients. Using 28 patients, among MS patients referred to physiotherapy centers were selected and were randomly assigned into experimental and control group. 8 sessions of motivational interviewing were conducted individually. There were assessed through quality of life questionnaire and depression inventory.
  Participation of two groups in exercise had significant differences after 8 and 16 weeks. Also, experimental group had significant improvement in mental health and feeling to exercise after 8 weeks and fatigue and mental health after 16 weeks. It can be concluded that motivational interviewing can help MS patient’s improvement with increasing participation in physical activity.
  Keywords: MS, Motivational interviewing, Physical activities
 • Hossein Vejdanparast, Ezzatollah Ghadampour*, Hossein Ali Veiskarami Pages 223-240
  The present study aimed develops a plan for academic procrastination among Farhangian University students based on their self-esteem, motivation, and cognitive emotion regulation. Therefore, 324 Tabriz Farhangian University students were selected using relative hierarchical sampling method. The instruments used in the present study included academic procrastination scale, cognitive emotion regulation scale, self-esteem scale, and academic motivation scale. The results of the study indicated that there was a significant negative correlation between the subscales of self-esteem and academic procrastination. Moreover, some of the indexes of motivation had significant correlation with procrastination. The examination of different indices indicated the fitness of the model for the data. According to this model, the direct path of motivation to procrastination was significant and positive. Findings of the study indicated the direct effect of motivational variables on explaining procrastination among the students.
  Keywords: Academic Procrastination, Self esteem, Motivation, Cognitive Emotion Regulation